fizika zadaci.pdf

Download FIZIKA zadaci.pdf

Post on 18-Dec-2015

102 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FIZIKA 2013

  MEHANIKA

  PRAVOCRTNO GIBANJE

  1. Trajekt se kree brzinom od 15 vorova. Ako za 40 minuta stigne iz Zadra do Preka koliko metara iznosi taj put?

  Rj. s=18520m

  2. Brod kree iz stanja mirovanja i za 20 minuta ubrza na brzinu 15 m/s, zatim vozi dva sata i deset minuta konstantno tom brzinom, kada radi pribliavanja luci mora usporiti za 15 minuta na brzinu od 1,05m/s. Nakon toga brzinom od 1,05 m/s vozi jo deset minuta kada kroz 5 minuta uspori i stane. Izraunajte ubrzanja, put i nacrtajte Vt, st i at dijagrame?

  Rj: S1=9000m, s2=126000m, s3=7222,5m, s4=630m

  3. Iz priloenog vt dijagrama izraunajte, parametre brzine, ubrzanja i prijeenog puta za pojedine toke kretanja?(1.57,47)

  Rj. s=240m

  4. Varioc ree oplatni lim na brodu radi zamjene oslabljenog dijela oplate oko ventila. Dimenzije lima kojeg treba izrezati su 3060cm. Ako mu je za rezanje trebalo pola sata kojom brzinom u m/s je varioc rezao lim?

  Rj V=0,001m/s

 • 5. Za koliko minuta stigne svjetlost sa Sunca na Zemlju? Brzina svjetlosti je 3108m/s a udaljenost izmeu Zemlje i Sunca je 1,5108 km (1.14,19)

  Rj t=500s

  6. Krenuvi iz stanja mirovanja brod jednoliko ubrzava akceleracijom 0,02m/s2 . Za koje e vrijeme brod dosei brzinu 25v i koliki e put prijei za to vrijeme? (1.33,29)

  Rj. s=4135,2m

  7. Krenuvi iz mirovanja tijelo se giba akceleracijom koju prikazuje at dijagram. Nacrtajte odgovarajui vt dijagram i pomou njega odredite ukupni put koji tijelo prijee tijekom 10 sekundi od poetka gibanja?

  Rj

  8. Lopta baena u vis doe do visine od 50m. Ako zanemarimo otpor zraka kolika je bila njena poetna brzina?

  Rj V=31,32m/s

 • KRUNO GIBANJE

  1. Kazaljka na uri koja pokazuje sate ima duljinu l=2,2cm. Kolika je brzina vrha te kazaljke?

  Rj. V=3,2 10-6 m/s

  2. Kolika je centripetalna sila potrebna da bi se kamen mase m=0,5kg gibao po horizontalnoj krunici polumjera r=1m brzinom od 4m/s?

  Rj F=8N

  3. Centripetalna sila djeluje na tijelo koje se giba po horizontalnoj krunici polumjera 0,7m. Masa tijela je 10dkg a sila iznosi Fc= 1N Kolika je brzina tijela?

  Rj. V= 2,6m/s

  4. Pri izbacivanju kladiva atletiar ga zavitla po krunoj putanji polumjera 2m. U trenutku izbaaja kladivo izlijee brzinom 100km/h. Kolika je centripetalna akceleracija kladiva neposredno prije nego to ga atletiar ispusti?

  Rj. a=390 m/s2

 • 5. U nekom stroju kota zamanjaka napravi 600 okr/minuti. Kolika je centripetalna akceleracija estica na obodu kotaa?

  Rj. a=1184m/s

  6. Kolikom silom Zemlja djeluje na Mjesec? Polumjer putanje Mjeseca oko zemlje priblino iznosi r=3,84108m, vrijeme ophoda Mjeseca oko Zemlje T=27,4 dana i masa Mjeseca je mm= 7,310

  22kg?

  Rj F=1,97 1020 N

  7. U parnoj turbini lopatica mase mL je udaljena za 50cm od osi osovine. Lopatica se u jednoj minuti okrene 3000 okretaja. Koliki je omjer centripetalne sile koja djeluje na

  lopaticu i teine lopatice?

  Rj F/FT = 5030,4

  8. Automobil ulazi u zavoj polumjera r=30m, brzinom v=90cm/s. Kolika je centripetalna sila potrebna da automobil ne sleti s ceste ako je masa automobila m=1T? (3.14,95)

  Rj. F=27N

 • DINAMIKA

  MASA, SILA I GIBANJE

  1. Neki brod prilikom kretanja iz luke ima akceleraciju 0,03m/s dok na njega djeluje porivna sila od 50.000N. Kolika e biti akceleracija toga broda dok na njega djeluje sila od 75.000N?

  Rj. a=0,045m/s2

  2. Brod mase 100.000 giba se jednoliko ubrzano tijekom 10 minuta i pri tom mu se brzina povea sa 2v na 12v. Kolika porivna sila ubrzava brod?

  Rj.:F=857N

  3. Kolika je promjena brzine broda mase 4105kg koji ubrzava stalnom silom 5104N u vremenskom intervalu od 3 minute?

  Rj.: dV=22,5 m/s

  4. Kamen pustimo da slobodno pada u bunar dubok 50m. Kolika je brzina kamena pri udaru u dno bunara i koliko je vremena kamen padao?(2.13)

  Rj.: t = 3,16 s , dV = 31,6 m/s

 • 5. elina ica odreene debljine izdri napetost do 2000N. Kojim najveim ubrzanjem moemo tom icom dizati uteg mase 150kg (g=10m/s2)?(1.352)

  Rj.: a = 3,3 m /s

  6. Dizalo s putnicima ima masu 800kg. Odredi u kojem se smjeru giba dizalo i kolikom akceleracijom ako je napetost ueta : a)12000N; b)6000N

  Rj a) ide gore a = 5 m/s , b) ide dole a = 2,5 m/s

  7. Brod plovi po pravcu (mirno more). a) Po ravnoj palubi tog broda gurnemo kuglicu u smjeru okomitome na smjer kretanja broda. Staza kuglice je pravac koji lei u istom smjeru u kojem smo gurnuli kuglicu. b) Poslije smo gurnuli kuglicu kao i prije ali se

  ona tog puta kotrljala stazom oblika parabole koja je udubljenom stranom okrenuta

  prema prednjem dijelu broda. Kako se brod kretao u prvom a kako u drugom sluaju? (1.357)

  Rj.: a) jednoliko po pravcu, b) jednoliko usporeno ili unazad ubrzano

  8. Koji kut sa horizontalom zatvara povrina goriva u rezervoaru broda koji se giba stalnom akceleracijom 2,44 m/s

  2? (1.358)

  Rj.: kut = 14o

 • KOLIINA GIBANJA, ZAKON SAUVANJA, SUDARI

  1. Tijelo A (m=2kg) giba se pravocrtno brzinom 3m/s i sudari se sa drugim mirnim tijelom B (m=10 kg). Nakon sudara oba tijela se gibaju u istom smjeru istim brzinama.

  Kolika im je brzina nakon sudara? (2.47)

  Rj.: VA'B' = 0,5 m/s

  2. Za koliko se promijeni iznos brzine tijela mase 8kg ako u pravcu gibanja djeluje impuls sile od 200Ns?

  Rj.: dV = 25 m/s

  3. Iz topa se ispaljuje granata teine Fg1= 140N, a teina topovske cijevi je Fcj=28kN. Brzina kojom granata izlijee iz cijevi je V1 =500m/s. Kolika je brzina cijevi tijekom njezina trzaja prema nazad? (2.49)

  Rj.: V = 2,5 m/s

  4. Astronaut sa kamerom slobodno lebdi u orbiti 10m od letjelice i snima. Iznenada mu se pokvari kamera i on odbaci kameru prema brodu brzinom 12m/s. Na kojoj bi se

  udaljenosti od broda naao astronaut nakon sat vremena da nije konopcem vezan za brod? Masa astronauta sa odjelom je 100kg a masa kamere 800g. (2.50)

  Rj.: su = 355,6 m

 • RAD I SNAGA

  1. Koliki rad utroi dizalica da podigne teret od 2t na visinu 120cm? Kolika je snaga dizalice ako je za to dizanje trebalo 5s. (1.208-1.210)

  Rj.: P = 4,7 kW

  2. Dva traktora vuku brod kroz kanal stalnom brzinom. Koliki otpor prua more kretanju broda i koliki rad treba utroiti pri savladavanju tog otpora na putu od 500m ako su sile koje napinju uad meusobno jednake i iznose 4000N i ine meusobno kut od 60

  o?

  Rj.: F = 6928,2 N , W = 3464 kJ

  3. Na tijelo mase 2 kg djeluje sila F zbog koje se tijelo kree po putu s. Sila F se mijenja te je prikazana Fs dijagramom na slici. Odredi pomou grafikona koliki je rad izvrila sila poto je tijelo prelo put od: a) 2m, b) 5m, c) 8m

  Rj.: a) W = 6J b) W = 14,5 J c) W = 25 J

  4. Dizalicu pokree motor snage 7,36kW. Koliku masu ima tijelo koje podie ta dizalica brzinom 6m/minuti ako je korisnost dizalice 80%(1.223)

  Rj.: m = 6002,04 kg

 • ENERGIJA, ZAKON SAUVANJA

  1. Vodena para djeluje vertikalno na povrinu klipa u parnom kotlu silom F= 8,25kN. Koliki e biti obavljeni rad ako se klip u kotlu pomakao za 60cm. (4.4,4.5)

  Rj W = 4,95 kJ

  2. Koliki je rad crpke tijekom 10 minuta koja die vodu na visinu od 10m brzinom 60lit/s?

  Rj.: W = 3531,6 kJ

  3. Putnik se vozi u vlaku kojemu je vuna sila F=300kN i snaga P=5106W. Kako e putnik izraunati koliko e udaljenost vlak prijei u 10 minuta?(4.8)

  Rj.: s = 10 km

  4. Dizalicu pokree motor snage P=2,5kW. Izraunajmo maksimalnu masu tereta koju, pri akceleraciji sile tee g=9,81m/s2 dizalica moe podignuti na visinu 18m za 8s?

  Rj.: mmax = 113,26 kg

 • KINETIKA I POTENCIJALNA ENERGIJA

  1. Djeak se saonicama sputa niz brijeg i na dnu postie brzinu 12m/s. Koliku e energiju pri zaustavljanju dobiti podloga ako je ukupna masa saonica sa djeakom 60kg? (4.18)

  Rj. : E = 4,32 kJ

  2. Sa strme stijene visoke 46m kamen pada u more. Izraunajmo brzinu kamena u trenutku pada u more ako je njegova poetna brzina 0 a g=9,81m/s2? (4.23)

  Rj.: V = 30,04 m/s

  3. Gravitacijska potencijalna energija tijela na visini h je 2J a na 2m vioj razini postaje 3 puta vea. Izraunajmo masu tijela i poetnu visinu ako je g=9,81m/s2?(4.22)

  Rj.: h1 = 1 m , m = 0,204 kg

  4. Tijelo mase m izbaeno je uvis poetnom brzinom V0=15m/s. Izraunajmo visinu h na kojoj e gravitacijska potencijalna energija biti jednaka kinetikoj energiji tijela pri akceleraciji sile tee 10m/s2?(4.28)

  Rj.: h = 5,625 m

 • TRENJE

  1. Kamen mase 0,5kg pada s vrha nebodera visoka 67m. U asu pada kamen ima brzinu 19m/s. Kolika je sila otpora zraka? (1.194)

  Rj.: F = 3,56 N

  2. Dvije mjedene kugle jednakog vanjskog polumjera, jedna puna a jedna uplja, padaju s visine. Otpor zraka postoji. Koja kugla pada bre i zato?

  Puna kugla pada bre jer je tea pa sila otpora zraka stvara protu akceleraciju koja je manja kod tee kugle:tea a1 = g - sila otpora zraka/m1 , aotp.= Fotp/m

  laka a2 = g - sila otpora zraka/m2 , aotp1 < aotp2 pa je a1 > a2 Otpor zraka isti je za obje kugle no masa pune kugle je vea, time i njena akceleracija, dakle i brzina.

  3. Na horizontalnoj pruzi lokomotiva vue vlak vunom silom 180kN. Na dijelu puta dugaku 500m brzina vlaka je porasla od 36km/h na 72km/h. Koliko je trenje ako je masa vlaka 500t?

  Rj F = 30000 N

  4. Na horizontalnoj dasci lei uteg . Faktor trenja izmeu daske i utega je 0,1. Koliko horizontalno ubrzanje treba dati dasci da se uteg pomakne s obzirom na dasku?

  (1.196)

  Rj. : a >= 0,98