tehniؤچka fizika 2 fizika 2 fizika - stari.tf.unibl. iz fizike s.pelemiإ،, b.إ kipina, f.ler...

Download Tehniؤچka fizika 2 Fizika 2 Fizika - stari.tf.unibl. IZ FIZIKE S.Pelemiإ،, B.إ kipina, F.Ler ZBIRKA

Post on 29-Aug-2019

28 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tehnika fizika 2

  Fizika 2Fizika 2

  FizikaAkademik Dragoljub Mirjani

 • Osnovna literatura PREDAVANJE:

  D.Mirjani, J.etraji:BIOFIZIKE OSNOVE TEHNIKE I MEDICINE

  I.Jani, D.Mirjani, J.etraji:

  OPTA FIZIKA I BIOFIZIKA, Banja Luka

  D. Rakovi:

  OSNOVI BIOFIZIKE, Beograd

  RAUNSKE VJEBE: RAUNSKE VJEBE:G.Dimi, M.Mitrinovi:ZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE vii kurs DB.Pavlovi, T.Mihajlidi, R.aiZADACI IZ FIZIKES.Pelemi, B.kipina, F.LerZBIRKA ZADATAKA IZ FIZIKE, Banja Luka, 2015.

  LAB. VJEBE:

  J.etraji, S.Vuenovi, D.Mirjani, B.kipina:

  FIZIKA eksperimentalne vjebe (praktikum)

 • POLAGANJE ISPITA?

  Uraene laboratorijske vjebe

  Poloen kolokvij iz zadataka

  Poloen kolokvij iz teorije Poloen kolokvij iz teorije

  Poloen test iz zadataka i teorije

  Usmeni ispit

 • Termini testova

  Test br. 1 TEORIJA + ZADACI

  22.04. U 13 h (petak)

  Test br. 2 TEORIJA + ZADACI Test br. 2 TEORIJA + ZADACI27.05. U 13 h (petak)

  Mainski fakultet

  Test 1 22.04. U 16 h (petak)

  Test 2 27.05. U 16 h (petak)

 • ELEKTROMAGNETIZAM

  naelektrisanje Q N e= ; Ce 19106,1 =

  Kulonova sila interakcije dva naelektrisanja F

  q q

  ro= 1

  41 2

  2;

  Elektrino poljer

  r

  EF

  q= ;

  q

  Elektrini fluks; Gausov zakon = = r rE S q

  oi

  1

  Elektrino potencijal

  ==C

  sdFq

  AV ;

  2

  1 rr

  Elektrino napon U V V= 1 2 ; EdU

  dx=

 • Elektrini dipol, dipolni momentr rp ql= ;

  Na el.dipol u el.polju djeluje moment sile

  r r rM p E= ;

 • Permanentni dipoli se postavljaju du elektrinog polja kada se nau u njemu, ali se ne mogu potpuno orjentisati. Zato?

 • Dielektrici

  E E Eo= ' ; E Ee' ;=

  ( )E Eo e= +1 r e= +1 ; = o r

 • ELEKTRINI KAPACITET

  Kod ventrikularne fibrilacije-tipianog oblika sranog udaramoramo okirati srani miipacijenta strujom jaine 20 Akoje e u grudi pacijentadovesti 200 J elektrineenergije u toku 2 ms. Ovozahtijeva elektrinu snagu odzahtijeva elektrinu snagu od200 kW.

  Ovoliku snagu lako emoobezbijediti u bolnici, ali kakoemo je obezbijediti izvanoptimalnih bolnikih uslova?

 • Elektrini kapacitet i kondenzatori

  q CV= ; [ ]C qV

  F= ;

  Kapacitet sfernog kondenzatora C ro r= 4

  Kapacitet ploastog kondenzatora d

  SC r0=

  Vezivanje kondenzatora

  =i

  iCC paralelna veza

  serijska veza=i iCC

  11

 • Elektrina struja i otpornost

  idq

  dt= ; I q

  t= ; j

  di

  dS

  A

  m=

  2- gustina struje

  = Aq

  ;

  UI =

  - elektromotorna sila (EMS)

  Omov zakon EJ =R

  UI =

  S

  lR =

  Omov zakon EJ =

  Specifina provodnost i specifina otpornost su karakteristike materijala

  1=

 • Elektrina i toplotna provodljivost vezane su Videman-Francovim zakonom

  .const=

  = RR serijska vezaVezivanje otpornika

  =i

  iRR serijska veza

  paralelna veza=i iRR

  11

 • Loe zapremisnki provodnici (LZP)

  ;lcIS

  lRIU ===

  -za pravu a constc =

  -za krivu b constc

  cI

  S= gdje je

  -za krivu b constc

  Proizvod otpora LZP i kapaciteta kondenzatora iji je on dielektrik:

  RCl

  S

  S

  l= = ;

 • Otpor elektrode je:rC

  R

  4

  1==

  Razlika potencijala izmeu dve sferne elektrode koje se nalaze u sredini ija je provodnost :

  U V Vq

  r= =2 1 2

  ; Eq

  r

  U

  r= =

  4 22; ESjSI ==

  Tada je otpor sredine izmeu dve sferne elektrode:

  rI

  UR

  21==

 • OSNOVI ELEKTRONIKE

  a) provodnici b) izolatori c) puluprovodnici

 • Sopstvena i primjesna provodljivost kod poluprovodnika (poluprovodnici p ili n tipa )

  Dioda (pn-spoj) kao usmjerivaki element u el.kolu

  Tranzistor (pnp ili npn - spoj) kao pojaivaki element u el.kolu

 • Osnovi medicinske elektronike

  Funkcionalna dijagnostika (EKG, EMG, EEG,...)

  Elektrostimulacija (izazivanje elektrinih promjena u eliji, nervu ili miiu)

  Elektroterapija (jednosmernom i visokofrekventnom strujom, elektromagnetnim poljima, Tesline struje, skin-efekat)efekat)

  Medicinska kibernetika (MIS, ASY)

 • Elektrine struje u tenostima

  Joni nosioci naelektrisanja u tenostima

  1. Faradejev zakon elektrolize

  2. Faradejev zakon elektrolize

  kqkItm == k elektrohem.ekvivalent

  2. Faradejev zakon elektrolize

  z

  M

  Fk

  1=z

  M- ekvivalentna masa

  F Faradejeva konstanta (96500 C/mol

 • Omov zakon za bioloke sisteme

  IE E

  Rpol=

  R

 • Elektrine struje u gasovima

  a nesamostalno pranjenje

  b saturacija (struja zasienja)(struja zasienja)

  c samostalno pranjenje (GM oblast proporcionalni broja)

 • MAGNETIZAM

  d

  iiF baoba

  2

  =

  Magnetna sila privlaenja izmeu dva provodnika kroz koje protiu struje:

  ;sin

  4 2r

  dsidB o

  =34 r

  rsdiBd o

  rrr =

  Magnetna indukcija u taki P(na udaljenosti R) koja potie od dijelia provodnika ds kroz koji protie struja jaine i:

 • Ukupna magnetna indukcija beskonano dugog provodnika (na udaljenosti R od provodnika):

  ;4 R

  IB o

  =

  Ukupna magnetna indukcija krune struje (provodnik savijen u krunu konturu poluprenika r):

  ;2 r

  IB o

  =

  Ukupna magnetna indukcija solenoida i torusa:

  ;l

  NIB o=

  Magnetni fluks (broj linija magnetnog polja koji prolazi kroz neku povr):

  = r rB dS

 • Dejstvo magnetnog polja indukcije B na elektrinu struju Ikoja protie provodnikom:

  r r rF Il B= ;

  Magnetni moment konture povrine S:

  SIprr =

  Magnetni moment e se orijentisatidu spoljanjeg magnentnog poljaidukcije B, tj. na njega e djelovatimoment sile M:

  ;BpMrrr =

 • Kretanje naelektrisane estice u magnetnom polju:

  sin ; ;sin qvBFqvt

  lql

  t

  qIlIlBF =

  ====

  BvqFrrr = Lorencova sila

  Maseni spektrograf

  mv= =2

  Fmv

  rqvB= =

  2

  ;

  rB

  E

  Br

  v

  m

  q2

  ==

  za elektron:

  =

  kg

  C

  m

  e 1110759,1

 • Magnetne osobine materije

  Dijamagnetici nemaju permanentne dipole

  ( )B B B B Bo m o r o= + = + =' ;1 r m= +1

  m 0, r 1ne zavisi od T i B0

  Paramagnetici imaju permanentne dipole, haotino usmjerenedipole, haotino usmjerene

  m 0, r 1zavisi od T, a ne zavisi od B0

  Feromagnetici imaju permanentne dipole, jednako usmjerene unutar domena ,0>>m 1>>r

  zavisi od T i od B0

 • Paramagnetici zavise od temperature: (Kiri)T

  Cm =

  Feromagnetici zavise od temperature: (Kiri-Vajs)mc

  C

  T T=

  na temeperaturi TC dolazi do razbijanja domena i prelaska feromagnetika u paramagnetik!

  Feromagnetici zavise od B0, a ova zavisnost ima oblik krive

  0

  ova zavisnost ima oblik krive kao na slici histerezis!

 • Nuklearna Magnenta Rezonanca (NMR)

  Jezgra nekih atoma imaju SPIN, dakle i magnetni moment (vodonik, C-13, N-15, O-17..)

  Jezgra nekih atoma nemaju SPIN, dakle nemaju magnetni moment (C-12, N-14, O-16..)

 • Ako se jezgro nae u spoljanjemmagnetnom polju, njegov magnetnimoment e se usmjeriti du polja,aline potpuno i vrie PRECESIJU, sane potpuno i vrie PRECESIJU, safrekvencijom koja je proporcionalnajaini magnentnog polja!

  Frekvencija precesije magnetnog momenta je REZONANTNA (ili Larmorova) frekvencija tog jezgra!

 • Ako na jezgro koje se nalazi u spoljanjem magnetnom poljupoaljemo RF-signal sa frekvencijom koja je jednaka rezonantnoj(Larmorovoj) frekvenci jezgra dolazi do EKSITACIJE!

  Spin se promijeni, a magnetni moment tada precesira u ravni koja jenormalna na magnetno polje!

 • Kako magnetni moment jezgra vri sasvim drugaiju precesiju, jezgro emituje energiju NOVI RF-signal koji nam ustvari daje sliku!

  Ova faza se zove RELAKSACIJA!

  Vrijeme relaskacije zavisi od vrste tkiva!

  (npr. atomi-jezgra elija tumora imaju drugaije vrijeme relaksacije od zdravih elija)

 • U NMR moemo mjeriti 2 vrste vremena relaksacije (T1 i T2) igustinu protona (PD-proton density)!

  NMR nam prua da sami odaberemo koje emo vrijemerelaksacije mjeriti (T1, T2 ili PD), tj. koju sliku elimo da vidimo!

  T1 PD T2

 • Elektromagnetna indukcija

  = = = =dAdq

  Fdx

  dq

  ilBdx

  dq

  d

  dt

  ; ( ) cos0SBdt

  d

  dt

  dr=

  =

  Lencovo pravilo smjer indukovane EMS je takav da se ona suprostavlja uzroku koji je proizvodi

  Uzajamna indukcija

  s Ldi

  dt=

  Uzajamna indukcija

  Samoindukcija

  dt

  diM 12 =

 • Naizmjenine struje

  = =ddt

  tm

  sin ; mm =

  iR

  t I tm m= = sin sin ;

  RI mm

  =

  RLC - kolo

  u u u uR L C= + +

  Ldi

  dtRi

  q

  CU tm+ + = cos

 • tgL

  CR

  = 1

  ; ( )i I tm= cos ; u U tm= cos

  ;1

  22

  +=C

  LRZ

  X LL = ;

  XCc

  = 1

  induktanca

  kapacitanca} reaktanca CL XXX +=

  impendanca C

  impendanca

  Snaga naizmjenine struje: P t u i UI( ) cos ;= =

  ;2mII = ;

  2mUU = = m

  2veza izmeu maksimalnih i efektivnih veliina

 • FIZIKI OSNOVI REOGRAFIJE

  Reografija (elektropletizmografija) dijagnostiki metod baziran na promjeni el.impendance posmatranog dijela krvotoka i ostalog tkiva. O organizmu

Recommended

View more >