projekt struna - izgradnja hrvatskoga strukovnog fkit fizika, nuklearna fizika, fizika čestica,...

Download PROJEKT STRUNA - Izgradnja hrvatskoga strukovnog FKIT fizika, Nuklearna fizika, Fizika čestica, Astrofizika, Medicinska fizika i biofizika te Fizika zračenja. ... Ostvareni rezultati

Post on 10-Feb-2018

250 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 07.01. Integrirano sveuilite_Obrazac za izvjee

  nzz - -

  1

  Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije

  Hrvatsko fizikalno drutvo

  Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

  Hrvatska zaklada za znanost

  PROJEKT STRUNA - Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja

  IZGRADNJA, ODABIR I USUGLAAVANJE HRVATSKOGA NAZIVLJA U FIZICI (IHNF)

  Sadraj

  1. Uvod 2 2. Povijesni pregled 2 3. Projekt STRUNA STRUkovno NAzivlje 3 4. Terminoloka naela 4 5. Izvjee o radu za prvih est mjeseci 4 Provoenje projekta 6 Projektni tim 10 Ciljevi za sljedee razdoblje 15 Prezentacija rezultata projekta 16 6. Dokumenti predani u prijavi na natjeaj NZZ 17

 • 07.01. Integrirano sveuilite_Obrazac za izvjee

  nzz - -

  2

  1. Uvod

  Istraivanja u fizici, jednako kao i nastava fizike i njezina

  popularizacija, mogu biti uspjeni samo ako postoji sustavno i usklaeno znanstveno nazivlje, kojim se prenosi i iri znanje. U znanstvenim istraivanjima ta se komunikacija obavlja gotovo iskljuivo na engleskom jeziku. Jezik izvornih radova i meunarodnih znanstvenih skupova je engleski, a znanstvenici se, kako u cijelome svijetu tako i u Hrvatskoj, bez problema slue engleskom literaturom i piu svoje izvorne radove na engleskom jeziku. Dvojbe, razilaenja kao i brojna nerijeena pitanja oko naziva i njihovih znaenja u fizici dolaze do izraaja tek kad u udbenicima, znanstvenim izvjeima, medijima, popularnim knjigama i prijevodima o fizici treba pisati na hrvatskom jeziku.

  2. Povijesni pregled Potraga za dobrim hrvatskim znanstvenim nazivljem see daleko u

  prolost. Jedinstveni je pothvat Hrvatsko-njemako-talijanski rjenik znanstvenoga nazivlja Bogoslava uleka iz 1875. , u kojem je prikupljena golema zbirka znanstvenih pojmova i naziva, ne samo iz jezika navedenih u naslovu, ve i iz engleskoga i francuskoga, s hrvatskim prijevodima u rasponu od zaboravljenih starinskih izraza, preko mnogih iz svakodnevne uporabe, pa sve do novostvorenih ili posuenih rijei. Kraj 19. stoljea ujedno je i doba snanog razvoja fizike, a autore 20. stoljea doekala je potreba da iznau i s hrvatskim jezikom usklade nazive za mnotvo novih fizikalnih pojava, pojmova, zakona i veliina.

 • 07.01. Integrirano sveuilite_Obrazac za izvjee

  nzz - -

  3

  U proteklih dvadeset godina, putem kolskih i sveuilinih udbenika

  te HNOS-a, mnogo se radilo na usklaivanju nazivlja za fiziku u kolskoj nastavi, a sustavan pregled postojeeg nazivlja u opoj fizici, uz opsenu leksikografsku obradu pojmova, dobiven je tiskanjem Leksikona fizike (autorica Vjera Lopac), Leksikona mjernih veliina i Leksikona mjernih jedinica (autor Zvonimir Jakobovi) te Rjenika astronomije i fizike svemirskoga prostora (autor Vladis Vujnovi), sve u izdanju kolske knjige, Zagreb. Na portalu E-SKOLE otvorena je posebna rubrika posveena nazivlju u fizici.

  3. Projekt STRUNA - STRUkovno NAzivlje

  Usklaivanje postojeeg i stvaranje novog nazivlja u fizici, posebno u

  novim podrujima i granama fizike, otvara put opsenim interdisciplinarnim istraivanjima, u kojima trebaju zajedno sudjelovati fiziari i ostali znanstvenici prirodnih i tehnikih struka, terminolozi, metrolozi i jezikoslovci. Raspisivanje natjeaja Nacionalne zaklade za znanost, visoko kolstvo i tehnologijski razvoj (NZZ, sada Hrvatske zaklade za znanost HZZ) upravo je u tom smjeru otvorilo velike mogunosti.

  Uz podrku Hrvatskoga fizikalnoga drutva koje je prepoznalo interes struke za takva istraivanja i Fakulteta kemijskog inenjerstva i tehnologije koji je osigurao uvjete za rad, grupa istraivaa se prijavila na natjeaj s prijedlogom projekta pod nazivom "Izgradnja, odabir i usuglaavanje hrvatskoga nazivlja u fizici" (IHNF) u okviru projekta STRUNA.

  Projekt je prihvaen za razdoblje od 1. rujna 2010. do 31. kolovoza 2011. Na projektu sada radi interdisciplinarni tim od 18 suradnika. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Vjera Lopac s Fakulteta kemijskog inenjerstva i tehnologije, a koordinatorica s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ) je prof. dr. sc. Maja Bratani. Tajnica koordinacije projekta je Ana Ostroki Ani. Projekt je jedan od desetak srodnih projekata o nazivlju, ali uz kemiju i jedan od samo dva projekta posveena temeljnim prirodnim znanostima. Osnovni zadatak projekta IHNF je izradba baze podataka u kojoj e biti sabrani pojmovi iz fizike, njihovi nazivi na hrvatskom jeziku i stranim jezicima, s definicijama i drugim vanim podacima. Temelj baze su, uz struku, terminoloka naela kojima se odreuje valjanost ustaljenih i novih naziva.

 • 07.01. Integrirano sveuilite_Obrazac za izvjee

  nzz - -

  4

  4. Terminoloka naela

  1. domae rijei imaju prednost pred stranim 2. nazivi latinskoga i grkoga podrijetla imaju prednost pred nazivima

  preuzetim iz engleskog, francuskog, njemakog itd. 3. proireniji i korisnicima prihvatljiviji naziv ima prednost pred manje

  proirenim 4. naziv mora biti usklaen sa sustavom hrvatskoga standardnog jezika 5. krai nazivi imaju prednost pred duljim 6. naziv od kojeg se lake tvore tvorenice ima prednost pred onim od

  kojega se tee mogu ili ne mogu tvoriti tvorenice 7. treba izbjegavati da naziv unutar istog terminolokog sustava ima vie

  znaenja 8. nazive se ne smije bez valjana razloga mijenjati 9. naziv ima prednost pred drugim istoznanim nazivima ako odgovara

  pojmu kojemu je pridruen i odraava svoje mjesto u pojmovnome sustavu

  5. Izvjee o radu za prvih est mjeseci

  Nacionalna zaklada za znanost, visoko kolstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske

  Program SOCIOKULTURNA TRANZICIJA IZ INDUSTRIJSKOG U DRUTVO ZNANJA

  07.01 Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja 2. krug

 • 07.01. Integrirano sveuilite_Obrazac za izvjee

  nzz - -

  5

  OBRAZAC ZA IZVJEE

  1. IZVJEE

  Polugodinje izvjee za razdoblje od 1. rujna 2010. do 28. veljae 2011.

  2. PROJEKT Naslov projekta: Izgradnja, odabir i usuglaavanje

  hrvatskog nazivlja u fizici

  3. VODITELJ PROJEKTA Prezime i ime: Vjera Lopac

  Ustanova:

  Titula:

  dr. sc., redoviti profesor

  Fakultet kemijskog inenjerstva i tehnologije Sveuilite u Zagrebu

  Telefon: 01-45-97-106 Adresa: Maruliev trg 19 Faks:

  01-45-97-135 Grad:

  Zagreb

  E-pota: vlopac@fkit.hr

  Potanski broj:

  10000

  Osobna www str.: http://fizika.fkit.hr/

  www str. ustanove:

  http://www.fkit.hr/

 • 07.01. Integrirano sveuilite_Obrazac za izvjee

  nzz - -

  6

  4. PROVOENJE PROJEKTA

  Ostvareni ciljevi

  Kratki opis ciljeva projekta. U kojoj mjeri su ciljevi projekta ostvareni (za odgovarajui period izvjetavanja)?

  Svi ciljevi projekta predvieni za razdoblje od 1. rujna 2010. do 28. veljae 2011. ostvareni su. U poetnom su razdoblju dogovorena naela i postupci istraivanja nazivlja u fizici, a njihova je primjena potom rezultirala izradbom opsenoga popisa od preko 3600 pojmova s nazivima na hrvatskom i engleskom jeziku pripremljenih za istraivanje i terminoloku obradbu. Definirana su podruja i potpodruja fizike koja e se obraivati. To su: Opa i klasina fizika, Fizika kondenzirane tvari, Atomska i molekulska fizika, Nuklearna fizika, Fizika estica, Astrofizika, Medicinska fizika i biofizika te Fizika zraenja. Odreeni su voditelji za pojedina podruja koji koordiniraju izradbu definicija i reviziju predloenih rjeenja unutar suradnikoga tima. Pristupilo se usklaivanju istoznanica i prijevodnih istovrijednica na stranim jezicima. Do kraja razdoblja sastavljen je popis od preko 2200 definicija. One su unesene u internu bazu projekta i poslane svim suradnicima radi pregleda i revizije. Suradnici su se upoznali s bazom podataka STRUNA i terminolokim naelima prema kojima se odreuju preporueni, doputeni, predloeni i ostali nazivi te sastavljaju definicije za pojmove iz fizike. Zapoelo se sa sustavnim unoenjem pojmova u bazu STRUNA. Tijekom cijeloga razdoblja dobro je funkcionirala suradnja unutar interdisciplinarnoga tima kao i stalno dogovaranje i usuglaavanje s terminolozima i jezikoslovcima iz ustanove - koordinatora IHJJ. Matina ustanova FKIT osigurala je svu potrebnu organizacijsku, informatiku i administrativnu infrastrukturu nunu za odravanje sastanaka i radionica te za dostupnost informacija. Nabavljena je leksikografska i normativna struna literatura bez koje ne bi bilo mogue sustavno istraivati i oblikovati suvremeno nazivlje.

  Usklaenost s hodogramom

  Je li se program provodio u skladu s prihvaenim prijedlogo