egzemplarz obowiązkowy – relacja z prac nad proponowanymi zmianami

Download Egzemplarz obowiązkowy – relacja z prac nad proponowanymi zmianami

Post on 03-Jan-2016

34 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Egzemplarz obowiązkowy – relacja z prac nad proponowanymi zmianami. Przygotowała: Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Przedstawia Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Łódź 15 czerwca 2010 r. IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Egzemplarz obowizkowy relacja z prac nad proponowanymi zmianami Przygotowaa: Danuta Szewczyk-KosBiblioteka Gwna Uniwersytetu OpolskiegoPrzedstawia Jolanta StpniakBiblioteka Gwna Politechniki Warszawskiejd 15 czerwca 2010 r.IV Konferencja Biblioteki Politechniki dzkiej

 • Cel prezentacjiPrzedstawienie wynikw konsultacji rodowisk bibliotekarzy i wydawcw nad planowanymi zmianami rozporzdzenia do Ustawy o obowizkowych egzemplarzach bibliotecznych

 • Ustawa o obowizkowych egzemplarzach bibliotecznychUstawa z dnia 7 listopada 1996 r(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1996 r.)Okrela: - obowizki wydawcw (producentw dziea)- definicj publikacji i typy publikacji podlegajce obowizkowi EO- instytucje uprawnione do otrzymywania EO i liczb egzemplarzy- zwolnienie z opat za przesyk EO- okrela kary za uchylanie si od obowizku przekazywania EO

 • Rozporzdzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowizkowych poszczeglnych rodzajw publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania

  17 instytucji uprawnionych do EO to: Biblioteka Narodowa10 bibliotek akademickich (w tym BJ), 4 biblioteki publiczne (naukowe) Biblioteka Sejmowa Filmoteka NarodowaBiblioteki, oprcz BN i BJ, mog przekazywa egzemplarze obowizkowe innym bibliotekom wchodzcym w skad oglnokrajowej sieci bibliotecznej.

 • Nowi beneficjenci rozporzdzenia z 1997 r.Do 1996 roku obowizywao Zarzdzenie Ministra KulturyI Sztuki z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie dostarczaniabibliotekom obowizkowych egzemplarzy drukw i nagradwikowych. (Monit. Pol. nr 34, poz. 234)

  Na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 6 i ust 5 oraz art. 33 Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 12, poz 63)

  Biblioteka Uniwersytetu GdaskiegoBiblioteka Uniwersytetu OpolskiegoBiblioteka Katolickiego Uniwersytetu LubelskiegoWojewdzka Biblioteka Publiczna w Biaymstoku

 • Obowizek gromadzenia [1]Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagielloskiej w Krakowie przekazuje si z obowizkiem wieczystej archiwizacji: 1)po dwa egzemplarze: drukw. dziennikw urzdowych, dokumentw audiowizualnych, publikacji na nonikach elektronicznych, publikacji polskich placwek zagranic, z wyczeniem publikacji wymienionych w pkt 22) po jednym egzemplarzu publikacji drukowanych w Polsce na zlecenie zagranicznego wydawcy, publikacji w nakadzie do 100 egz., oprogramowanie komputerowe, globusy, publikacje brajlowskie, kopie filmu kinowego i telewizyjnego

 • Obowizek gromadzenia [2]cd...

  2. Bibliotece Sejmowej w Warszawie przekazuje si po jednym egzemplarzu dziennikw urzdowych organw administracji rzdowej.3. Filmoteka Narodowa po jednej kopii filmu kinowego i telewizyjnego4. Innym wymienionym w Rozporzdzeniu 13 bibliotekom przekazuje si po jednym egzemplarzu drukw i dziennikw urzdowych.5. Wojewdzka Biblioteka w Biaymstoku otrzymujca EO, ma obowizek przekazywania do 7 wskazanych bibliotek wojewdzkich egz. o tematyce regionalnej

 • Ustawa o EO w Unii EuropejskiejFrancja 2 egz. (do 2006 r. byy 4)Wielka Brytania 6 egz. Niemcy 2 egz. Czechy 4 egz.Wochy 4 egz.Dania 2 egz.

 • Kalendarium prb nowelizacji rozporzdzenia 2005 doniesienia prasowe o planach likwidacji egzemplarza obowizkowego 2007 spotkanie w Bibliotece Narodowej, propozycje dr. M. Strka i dr. B. Skoczyskiego2009 pismo Polskiej Izby Ksiki do MKIDN przedstawiajce postulaty rodowiska wydawcw ksiek dotyczce midzy innymi Ustawy o obowizkowych egzemplarzach bibliotecznych 2009/2010 spotkania powoanych zespow roboczych wydawcw i bibliotekarzy

 • Postulaty i dziaania Polskiej Izby Ksiki W odpowiedzi na ankiet skierowan do wydawcw w poowie 2009 roku zgoszono szereg postulatw, z ktrych najwaniejsze brzmiay: - zmniejszenie liczby bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowizkowych - ograniczenie tytuw tylko do nowoci - okrelenie zakresu specjalizacji bibliotek - umoliwienie zaliczenia darowizn do kosztw uzyskania przychodw bez VAT - wysyka raz w roku ograniczajca czas i koszty - moliwo wysyki za porednictwem firmy kurierskiej

 • Postulaty i dziaania Polskiej Izby KsikiNa otwartym spotkaniu przedstawicieliwydawcw i bibliotekarzy w Bibliotece Narodowejw dniu 15 marca 2010 r. wydawcy podtrzymali swoje stanowisko o ograniczeniu drukowanychegzemplarzy obowizkowych do piciu egz. I uzyskaniu ulgi w postaci odliczenia od podatkudochodowego.

  Postulowano kontynuowanie prac nad wprowadzeniemobowizkowego egzemplarza elektronicznego.

 • Inicjatywy i postulaty Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorw Bibliotek Akademickich Szk Polskich Powoanie zespou skadajcego si z przedstawicieli bibliotek uprawnionych do otrzymywania EO, do negocjacji z wydawcami Wsppraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oraz z Bibliotek NarodowKonsultacje z przedstawicielami bibliotek uniwersyteckich, beneficjentami EOWystosowanie pisma do MNiSW z uzgodnionym stanowiskiem bibliotek uniwersyteckich

 • Stanowisko RW KDBASP ws. egzemplarza obowizkowego w bibliotekach uniwersyteckich(12.01.2010 r., 15 marca 2010)Dostp do e-EO powinien by dla 18 bibliotek uniwersyteckich (w rozumieniu tradycyjnym) ze wzgldu na penione przez te biblioteki funkcje rodowiskowe uniwersalnych publicznie dostpnych bibliotek naukowych. Proponowane zasady udostpniania: jeden dostp w danej jednostce czasu z dowolnego komputera identyfikowanego jako pracujcy w sieci danej biblioteki, z moliwoci kopiowania w zakresie dopuszczonym przez prawo autorskie.

 • RW KDBASP oraz Stowarzyszenia Wydawcw Szk Wyszych wsplny komunikat po spotkaniu (14.05.2010 r.)Stworzenie warunkw finansowych, organizacyjnych i prawnych dla wspierania Open AccessWspieranie inicjatywy zmniejszenia liczby EO drukowanych do 5 egz. i wprowadzenie eEOWspieranie zasady refundowania wydawcom kosztw EO.

 • Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoProjekt z dnia 16 wrzenia 2009 r. 3.4. Zmiany dotyczce Ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowizkowych egzemplarzach bibliotecznychProponuje si przeniesienie przepisw zawartych w ustawie o obowizkowym egzemplarzu bibliotecznym do ustawy o bibliotekach jako odrbnego rozdziau.

 • Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego3.4.1. Wykaz uprawnionych bibliotekPostulowane jest doprecyzowanie przepisw poprzez usprawnienie procedury jego przekazywania (moliwo przekazywania niektrych pozycji w wersji elektronicznej)i ograniczenie iloci bibliotek uprawnionych do jego otrzymywania (z reguy jest to 17 bibliotek.

  Proponuje si dodanie w art. 3 ust. 5 ustawy przepisu o moliwoci przekazywania niektrych pozycji w wersji elektronicznej oraz nowej delegacji do wydania stosownego rozporzdzenia wraz z odpowiednimi wytycznymi.

 • Elektroniczny egzemplarz obowizkowyProponowane zasady udostpniania: jeden dostpw kadej bibliotece w danej jednostce czasu z dowolnego komputera identyfikowanego jako pracujcy w sieci danej biblioteki, z moliwoci kopiowania w zakresie dopuszczanym przez prawo autorskie. W celu ochrony i umoliwienia zdefiniowania i rozpoznania rda kopii publikacje bd znakowane (metody DRM, steganografia np. niewidoczne dla czowieka cyfrowe znaki wodne, itp. Transmisja chronionej zawartoci do terminala bdzie zaszyfrowana).

 • Elektroniczne egzemplarze obowizkowe Polskich Norm Od 1 kwietnia 2009 r. Polski KomitetNormalizacyjny przekazuje nowe normy w postaciplikw pdf. Uprawnione biblioteki pobieraj pliki z serweraFTP PKN. Komputery suce do udostpniania norm niemog by podczone do sieci zewntrznej orazmusz uniemoliwia kopiowanie jakkolwiektechnik.

 • PodsumowanieDo czasu uruchomienia platformy dostpu do elektronicznych egzemplarzy obowizkowych na serwerach w Bibliotece Narodowej rodowisko bibliotek uniwersyteckich postuluje o utrzymanie zapisw ustawy w obecnym ksztacie. Zmniejszenie do piciu tradycyjnych egzemplarzy obowizkowych i udostpnienie egzemplarzy elektronicznych wszystkim bibliotekom uniwersyteckim.Udzielenie poparcia wydawcom w ich staraniach o ulgi podatkowe z tytuu ponoszonych kosztw EO.Obecnie zmiana stanu rzeczy dotyczca EO i dostarczania biecej literatury do bibliotek uniwersyteckich ale take wzbogacania zasobw bibliotek akademickich spowoduje brak kompletnoci tytuw w bibliotekach naukowych (brak katalogu skadowego).

 • Dzikuj za uwag

  Danuta Szewczyk-Kos danuta@uni.opole.pl

  Jolanta Stpniakstepniak@bg.pw.edu.pl