mpr 89 - relacja z pstragowki

Download MPR 89 - relacja z pstragowki

Post on 03-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Relacja z Konferencji Hodowców Ryb Łososiowatych w Rumi. MPR 89

TRANSCRIPT

 • Rybactwo rdldowe

  Magazyn Przemysu Rybnego nr 5 (89) / 2012 55

  Mylof, Rutki i upawa-Dbie, Cho-miec i Tarnowo-Krg, elkwko,Paliwoda wszdzie tam gdziepynie woda, mona liczy bez us-tanku Wzniole, z sercem, piknmow w duszy z jedn tylko spra-w Rzeczpospolit pstrgow

  Tegoroczne spotkanie pstrgo-wego ludu pracujcego miast i wsiodbyo si, wzorem lat poprzed-nich, w drugim tygodniu padzier-nika, jednak w miejscu pierwszyraz goszczcym ludzi sercem i du-sz oddanych rybom z arystokraty-czn petw tuszczow. DecyzjStowarzyszenia Producentw Rybososiowatych to mury hoteluFaltom w Rumi byy widowni kon-ferencyjnoszkoleniowych poty-czek pstrgowych towarzyszy wdniach 11 i 12 padziernika. Jaksi pniej okazao, decyzj zewszech miar suszn i trafn, ktraw powszechnej opinii uczestnikw,przysporzya konferencyjnej ga-wiedzi mnstwa radoci i wieluniezapomnianych wrae. Coprawda morza trudno byo wypat-rywa z okien hotelu, jednakpodgld w hotelowej telewizji nabasen w peni rekompensowa nie-dogodnoci w tej kwestii

  Nim jednak tryby szkoleniowejmachiny czas zaczy mieli,w przeddzie, odbyo si walnezebranie czonkw StowarzyszeniaProducentw Ryb ososiowatychpodsumowujce ostatnie 12 miesi-cy w kwestiach produkcyjnych, fi-nansowych oraz innych wanychdla rozwoju naszej brany.

  Czwartek. 11 padziernika. Go-dzina 10.00 Machina ruszya.Z materiaami konferencyjnymi wdoniach, z silnym postanowieniempenego uczestnictwa w wyka-dach, a niektrzy wydawa by simogo nie tylko z pieni szumicw gowach Wyklty powsta luduziemi (wody) niepomni te wichrudnia wczorajszego smagajcegotwarze, stawilimy si dzielnie wsali konferencyjnej hotelu. Tam

  sprawujcy najwyszy urzd wpastwie (pstrgowym rzecz jas-na) Jacek Juchniewicz uroczyciezainaugurowa XXXVII KrajowKonferencj Szkolenie dla Ho-dowcw Ryb ososiowatych.

  Patrzc z perspektywy kilku dnipo konferencji mona by j streciw jednym zdaniu: Nie jest najtrud-niejsz sztuk wyhodowa pstrga jednak intratnie go sprzeda,zdecydowanie tak. Stawiamy sta-nowcze NIE spekulantom.

  Treci wykadowe, z ktrych po-wysze zdanie mona wysnu, po-dzielone zostay na kilka spjnychblokw tematycznych. Kadyz nich skupiony by wok pewnejmyli przewodniej, nad ktrej istotjak i harmonogramem czasowymczuwali moderatorzy wszystkichodcinkw, poniewa wykonanieprogramu XXXVII KK-SHR na-szym nadrzdnym celem dla dob-robytu ogu. Mona by rzecprzodownicy pstrgowej pracy

  I tak poszczeglne bloki trakto-way o rynku, reklamie, unijnych fun-duszach i projektach, przyszociakwakultury, zagadnieniach zdro-wotnych oraz technologii. Poznali-my rwnie nieco wiata i nowinekz rynku paszowo-hodowlanego.

  Pierwszy blok tematyczny zwi-zany z rynkiem poprowadzi TomaszKulikowski. Zgodnie z harmonogra-mem jako pierwszy na mwnic wy-szed profesor Stanisaw Bontemps.Jednak ku oglnemu zaskoczeniunie przedstawi wynikw Analizyprodukcji i sprzeday pstrgw tc-zowych w roku 2011, a przy dwi-kach utworu Franciszka Schubertapowiconego pstrgowi podziko-wa wszystkim za wiele lat wsppra-cy, radosne jak i trudne chwilewrd pstrgowej braci oraz zewzruszeniem yczy brany i lu-dziom z ni zwizanym sukcesw wprzyszoci. Kiedy muzyka ucichaJacek Juchniewicz, w imieniu SPR,uhonorowa profesora okoliczno-ciow statuetk, yczc w bardzo

  Mariusz Szmyt

  Nadejsza chwila na pstrga z grilla,Nasi Rybacy i funduszy unijnychch wydawaniaczyli kolejne pstrgarzy wyzwaniapord ryb hodowaniaRelacja z XXXVII Krajowej Konferencji Szkolenia dla Hodowcw Rybososiowatych, Rumia, 1112.10.2012 r.

 • Rybactwo rdldowe

  Magazyn Przemysu Rybnego nr 5 (89) / 201256

  ciepych sowach wszelkiej pomyl-noci na przyszo oraz dzikujcza nieoceniony wkad w rozwj pol-skiego pstrgarstwa. Nie mogo byinaczej. Honor i szacunek Krlowipolskich statystyk pstrgowych bez-wzgldnie si naley

  Nastpnie Andrzej Lirski przed-stawi nieubagane statystyki zwi-zane z produkcj pstrga. Prele-gent omwi rnice w wielkociprodukcji w zalenoci od rdadanych. Wskaza na zmiany w po-dejciu do uzyskiwanych od ho-dowcw informacji oraz implikacjez tym zwizane.

  Kolejne zagadnienie poruszonew tym elu dotyczyo perspektywrozwoju przetwrstwa w Polscez uwzgldnieniem akwakultury.Problematyk t przybliy sucha-czom Jerzy Safader. Prezes Pols-kiego Stowarzyszenia Przetwrc-w Ryb przedstawi aktualn sytu-acj w przetwrstwie oraz wyrazikonieczno stworzenia konkuren-cyjnego produktu dla ososia nor-weskiego. Wg prelegenta jest tomoliwe, jednak wymaga od pstr-garzy wyhodowania ryb o masie3 kg, o wybarwieniu w skali +14,dostaw minimum 20 ton, stworze-nia wsplnej ubojni oraz uzyskaniakonkurencyjnej ceny. Wg Prezesato wystarczy, a reszt, jak to uj,zajm si przetwrcy.

  Drugi panel szkolenia Nadej-sza chwila na pstrga z grila pro-wadzili wsplnie Anna Py orazZiemowit Pirta. Tematyka tegobloku skupia si wok reklamyi promocji pstrga. Jako pierwsigos zabrali przedstawiciele agen-cji reklamowej Brand New Heaven.Prelegenci omwili cele kampaniioraz dotychczasowe dziaania, ichefekty oraz spoeczny oddwikpodjtych dziaa. Przedstawilirwnie wnioski wynikajce z reali-zacji projektu, ktre wskazyway,e motywem przwodnim powinienby grill, a stylistyka winna nawi-zywa do klimatw rodem z PRL,co zostao ujte w akcji reklamowej

  i jej hale przewodnim: Nadejszachwila na pstrga z grila.

  Nastpnie gos zabrali Agnie-sz-ka Zaremba oraz Marcin Mikoaj-czak przedstawiciele SPR.Prelegenci dokonali oceny efektwkampanii, przedstawili wyniki weryfi-kacji jej zaoe w terenie, wskazalite na pynce z niej korzyci. Wska-zali rwnie na moliwoci promocjiwasnej dziaalnoci podmiotwzwizanych z pstrgarstwem orazefekty przeduenia kampanii.

  Kolejnym punktem trwajcegopanelu byy dwa wystpienia spi-te klamr Promocja PnocPo-udnie. Ze strony Pnocy gos za-braa Agnieszka Bartush (SPR),natomiast Poudnie reprezentowa-a Magdalena Wojciechowska(LGR Opolszczyzna). Panie om-wiy rne aspekty promocji wswoich regionach, wskazay te cohodowcy mog uzyska z kam-panii promocyjnej pstrga. Sucha-cze mogli porwna schematydziaa oraz efekty prowadzonychakcji promocyjnych.

  Na zakoczenie tego panelugos zabra Tomasz Kulikowski oma-wiajc pozycj pstrgw w wietlebada rynkowych. Prelegent wska-za i omwi cztery podstawowe na-rzdzia oddziaywania na rynekpstrga. Zaliczy tu kwestie dotycz-ce samego produktu, zmian po-ziomu cen, zmiany w dystrybucjioraz promocj. Zaznaczy, i ostat-nie narzdzie zostao zauwaone nietylko przez konsumentw, ale teprzez specjalistw od marketingu.

  Wszystkie powysze wystpie-nia cho merytorycznie idealnie zbi-lansowane, miay jedn drobnwad. Traktoway mniej lub bardziejwprost o jedzeniu Dla wikszocisuchaczy kontynuacja wykadww tej sytuacji byaby trudna do znie-sienia A wiadomo, Polak, a do te-go pstrgarz, godny to zy Prze-zornie wic organizatorzy pomyleliw tym miejscu o przerwie obiado-wej. Musz przyzna, e ta czszkolenia bya rwnie pysznie zbi-lansowana, jak jej merytoryczna po-przedniczka.

  Kolejna sesja pierwszego dniaszkolenia dotyczya finansowaniaw rybactwie, a przewodniczy jejZiemowit Pirta. Jako pierwszy goszabra Piotr Dbrowski (ARiMR),omawiajc aktualny stan wdraa-nia Programu Operacyjnego. Pre-legent opisa szczegowo sytua-

  cj w poszczeglnych osiach prio-rytetowych, skupiajc si najbar-dziej na Osi 2 Akwakultura,rybowstwo rdldowe, przet-wrstwo i rynek rybny. Przedstawiposzczeglne rodki, a w nich limi-ty finansowe, warto zakontrakto-wanych projektw oraz zrealizowa-ne patnoci.

  Kolejny prelegent IgorWawrzyniak (MRiRW) omwinowe fundusze w perspektywie2014-2020. Przedstawi specyfikoraz zaoenia finansowania.Wskaza i wyjani podzia rodkwna podstawie tzw. obiektywnychkryteriw jak poziomy zatrudnieniaoraz produkcji.

  Ostatnia sesja tego dnia podprzewodnictwem Jacka Juchniewi-cza dotyczya przyszoci akwakul-tury. Zanim jednak usyszelimypierwszy wykad doszo do dyskusjina bazie dwch poprzednich, w kt-rych gwnym odpytywanym oka-za si Janusz Wrona (MRiRW).Tematyka oraz do gorca atmos-fera wok sprawiy, e ta czszkolenia nieco si wyduya.Kiedy jednak wrcilimy na utarteharmonogramem tory wykadowegos zabraa Anna Py (SPR),przedstawiajc stan aktualny, kie-runki rozwoju oraz perspektywy roz-woju akwakultury. Wskazaa naakwakultur jako kluczowy elementnowej reformy Wsplnej PolitykiRybackiej. Ponadto wskazaa nakonieczno ograniczenia biurokra-cji, odblokowania potencjau akwa-kultury rdldowej, spjnego doniej podejcia oraz konsultacji w jejzakresie.

  Nastpnie w imieniu Posa do PEJarosawa Wasy wystpi Arka-diusz Rozpdowski. Prelegent od-czyta list Posa w ktrym poruszanezostay kwestie kryzysu, problemwfinansowych na wiatowych rynkachoraz wpywu tej sytuacji na realizacjm.in. Europejskiego Funduszu Mor-skiego i Rybackiego na lata 2014--2020.

  Ostatnim wykadem tego dniabyo wystpienie Ziemowita Pirtania(SPR) dotyczce strategii rozwojuakwakultury w Polsce. Wskaza nakonieczno wczenia si SPR wprace nad reform oraz stworzenietzw. bilansu otwarcia. Prelegentomwi rwnie dugoterminowewarianty rozwoju brany, podzieli jena etapy oraz przeanalizowakorzyci oraz ryzyko wynikajce

 • Rybactwo rdldowe

  Magazyn Przemysu Rybnego nr 5 (89) / 2012 57

  z wprowadzenia w ycie poszcze-glnych wariantw.

  Generalnie wic zmiany, zmia-ny, zmiany, o ktrych w kontek-cie pstrga pisa nawet KonstantyIldefons Gaczyski w wierszuSkumbrie w tomacie Moe niewprost finansowe, ale

  Po zakoczeniu ostatniego tegodnia wykadu otwarta zostaa dys-kusja, ktra z oczywistych wzgl-dw przerodzia si w dug wy-mian merytorycznych ciosw nie-kiedy nawet podszytych emocja-mi Wszak to ycie przecie y-cie brany pstrgowej i ludzi z nizwizanych

  Po dugim dniu obrad nadszedczas na nieco lejsze klimaty. Od-byy si bowiem Konkurs na po-trawy z pstrga oraz Turniej Mioda.

  Poranek dnia nastpnego zdomi-noway tematy zdrowotne w paneluUwaga na wirusy, ktremu prze-wodniczy Jacek Juchniewicz. Poru-szony zosta temat IHN przed-stawiony przez Magdalen Stach-nik (PIW-PIB), ktry wzbudzi ogro-mne kontrowersje i emocje zwiza-ne z wiarygodnoci wynikw ba-da, a w rezultacie z konsekwencja-mi dl