daň z nemovitostí

of 28 /28
Daň z nemovitostí Daň přímá - majetková

Author: apollo

Post on 11-Jan-2016

75 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Daň z nemovitostí. Daň přímá - majetková. Daň z nemovitostí - č. 338/92 Sb . Dvě relativně samostatné části. Daň z pozemků Daň ze staveb osvobození z daně. Daň z nemovitosti jedna z nejstarších daní vůbec. Základní výhoda této daně Je dobře viditelná, není mobilní (nelze ji - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Da z nemovitostDa pm - majetkov

 • Da z nemovitost - . 338/92 Sb. Dv relativn samostatn stiDa z pozemk

  Da ze staveb

  osvobozen z dan

 • Da z nemovitostijedna z nejstarch dan vbecZkladn vhoda tto danJe dobe viditeln, nen mobiln (nelze ji sthovat) Obtn zatajiteln Nemovitost je relativn stl soust majetku jednotlivch subjekt

  ALE hrad se bez ohledu zda vlastnk vytv dostaten dchod (pjem) k hrad tto dan

 • Vtinou je pjmem obcodpovd koncepci dan z nemovitho majetku v zemch EU

  Vlastnk spotebovv veejn statky v mst nemovitosti Ostrahu nemovitostiPorn ochranuOsvtlenRozvodn st apod.

 • I tato da, jako ostatn dan je spravovna finannmi ady

  - a to dle zemnho obvodu, kde se pslun nemovitost nachz

  - zde je rovn nutno podvat daov piznn

 • Poplatnk dan

  Vlastnk ve vtin ppadNjemce v ppad, e je mu pronajata nemovitost pozemkovm fondem sttu, i fondem nrodnho majetku,Uivatel (i nositel uvacch prv) pozemk (nap. nen znm vlastnk)Spoluvlastnci (v ppad, e je vce majitel)

 • I. Pozemky lec na zem R Pedmt dan

  Pozemek je ohranien st zemskho povrchu, jsou zachyceny v katastrln map a veden katastrlnmi ady

  Jsou oznaeny sly a nazvme je parcelou

  V evidenci katastru je i jejich vmra

 • pozemekZemdlsk pdaNezemdlsk pdaZahradyOvocn sadyOrn pdaChmelniceviniceLouky pastvinyLesn pozemkyVodn plochyZastavn plochyndvoStaveb. pozemkyOstatn plochy

 • Zklad dan (5) je vyjden dle typu pozemku:- hodnotov- ve fyzickch jednotkchZklad dan na hodnotov bzi u zemdlsk pdy

  Sazba dan diferencovan dle druhu pozemku 6:0,75% - orn pda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocn sad

  0,25% - louka, pastvina, hospodsk les a rybnk, Zklad dan dle fyzick vmry (za kad m2)

  Sazba dan 6:

  Stavebn pozemekK 1,- x korekn koeficient (dle potu obyvatel obce)

  Zastavn plocha, ndvo, ostatn plochyK 0,10

 • Zklad dan na hodnotov bzi u zemdlsk pdyorn pda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocn sad, louka, pastvina zkladem dan:cena pdy stanovena vyhlkou x skuten vmra pozemku

  hospodsk les a rybnk zkladem dan:cena pdy stanovena vyhlkou x skuten vmra pozemkuNebo3,80 x skuten vmra pozemku

 • Pklad: Pan XY vlastn 3 ha luk, 0,5 ha rybnk, 10 ha lesaUrete da z pozemk. Louka kdy dle vyhlky prmrn cena pdy in 5,27 K.(30 000 x 5,27) x 0,25% = 395,-Rybnk kdy dle vyhlky prmrn cena je 2K/1m2(5 000 x 2) x 0,25% = 25,-Les vyuijeme monosti 3,80 (5odst.2)(100 000 x 3,80) x 0,25% = 950,-

  Celkem na dani zaplat 1370,-

 • Stavebn pozemky - 6 odst.3zatm zde nestoj stavba, ale je povolena. (dle stavebnho povolen)Jedn se o vmru plochy, kter bude zastavna stavbou a bude se tedy po dokonen stavby odetat od celho pozemku stane se pedmtem dan ze staveb.

  Je diferencovan dle potu obyvatel v jednotlivch obcch Zkladn sazba K 1,- se nsob koreknm koeficientem

  Korekn koeficient se stanov dle potu obyvatel v jednotlivch obcch(dle poslednho stn lidu) obec me zvit o jednu kategorii nebo snit o jednu a ti kategorie (koef. 4,5 lze zvednout na 5,0)

 • Pklad: Pan XY vlastn stavebn pozemek o rozloze 800m2. Obec m 3000 obyvatel a rozhodla o zven koeficientu o jednu kategorii

  Zkladn sazba in 1,4Po zven o jednu kategorii in 1,6

  800 x 1 x 1,6 = 1 280,-

  Korekn koeficient se pouije pouze u stavebnch pozemk !! (u jinch pozemk NE)

 • Ostatn plochy zkladem dan je skuten vmra. Pat zde nap. skladitn, odstavn plochy

  Ostatn pozemky pozemky na nich je umstna stavba proto z celkov vmry pozemku musme pi vpotu dan z pozemk odest plochu zastavnou stavbou

 • P. Pozemek o vme 1000m2 je veden jako ostatn pozemky. M zastavnou plochu 120 m2.Zkladem dan je vmra pozemku 1000 120 (stavba) = 880 m2

  Sazba dan je 0,10 K/ m2

  Da z pozemku: 880 x 0,10 = 88 K

 • II. Stavby na zem R Pedmt dan

  Stavby (dle 119 obanskho zkonku)tj. pevn spojeny se zem

  Nemovit stavbyNa kter bylo vydno kolaudanrozhodnut

  Podlhajc kolauda. rozhodnut

  Dokonen dve dle jinch obecn zvaznch pedpis

  Byty a samostatn nebytov prostory

  - Evidovan v katastru nemovitost

 • Zklad dan ze staveb ( 10)

  zastavn plocha

  Je to zjitn vmra pdorysu nadzemn sti stavby v m2

  Vychz se ze stavu k 1. lednu zdaovacho obdob

 • Zklad dan u byt a samostatnch nebytovch prostor (10 odst. 2)Upraven podlahov plocha

  Pklad: Vlastnme byt jeho podlahov plocha je 56 m2. Zklad dan (tj. upraven podlahov plocha) vypotme:Jedn se o souin koeficientu 1,2 a vmry podlahov plochy56 x 1,2 = 67,2 m2

 • Psluenstv obytnch domPsluenstv tvo drobn stavby dlna, sauna, prdelna apod. dopluj funkci hlavn stavby

  Do zkladu dan zahrnujeme vmru zastavn plochy pesahujc 16 m2

  Nezahrnuj se zde gare a stavby pouvan pro podnikn

 • Pklad: zastavn plocha pzemnho obyt. domku in 100 m2. Psluenstv tvo samostatn zkolaudovan stavby prdelna 24 m2 a dlna 18 m2. Rovn na pozemku le gar o vme 20 m2.Vpoet zkladu dan:

  100 + (24 16) + (18 16) = 110

  Gar 20

 • Sazby dan ze staveb jsou diferencovny dle elu vyuit stavby 11Obytn stavbyGar4,-Stavby a samostatnnebytov prostory pro podniknOstatn stavby3,-K trvalmuBydlen1,- x koef.Rekreaci3,-StavebnictvPrmyslOstatnZemdlstv5,-Zemdl.prvovroba1,-SlubyObchodOstatn10,-Samostat. pslu.1,- x koef.Samostat. pslu.1,-

 • Tyto zkladn sazby se zvyuj:o 0,75 K za kad dal nadzemn podla, pesahujc 2/3 zastavn plochy

  Pro podnikatelsk ely se nebere ohled na pomr k zastavn ploe

 • Koeficient - 11 odst. 3Pouv se u obytnch dom dle psmene: a) a f)

  Zkladn (nebo zven o dal podla) sazba x koeficient

  odvozen dle potu obyvatel v obci (0,3 - 4,5) obec me zvit o jednu kategorii nebo snit o jednu a ti kategorie (koef. 4,5 lze zvednout na 5,0)

  u obytnch dom (vetn jejich psluenstv) a u byt nsobme koreknmi koeficienty

 • u rekreanch objekt, gar, staveb a samostatnch nebytovch prostor pro podnikatelsk ely ( 11 odst.3/b )Obec me uplatnit koeficient 1,5 samostatnou obecn zvaznou vyhlkou (ale pro celou obec!!)

 • Sazba se rovn zvyuje o 2,- na kad vyuit m2 u vyuvn nebytovch prostor pro podnikn v obytnm dom

  (zven se neuplatn u zemdlsk prvovroby nebo u innost na kter se vztahuje osvobozen od dan ze staveb)

 • Zdaovac obdob 1 rokDaov piznn - do 31. ledna

  Nepodvme, v ppad, e nedochz ke zmn okolnost pro vymen dan

  Poplatnk je povinen si da sm vypotat na zklad sprvnho a pln vyplnnho daovho piznn

  Ke zmnm v prbhu roku se nepihl take da vztahujc se k tomuto roku neovlivn

  Zmny se zohledn a v dalm zdaovacm obdob na zklad dlho daovho piznn.

 • Daov piznn se nepodv u:Zmny sazeb danZmny prmrn ceny pdyZmny koeficientuZniku osvobozen

  Finann ad da znovu vym a sdl poplatnkovi platebnm vmrem

 • Viz 14 zaokrouhlovn

  Viz 15 placen dan