trh prŮmyslovÝch nemovitostÍ - c.rmcl.cz

of 9 /9
TRH PRŮMYSLOVÝCH NEMOVITOSTÍ REPORT Q2/2021 www.skladuj.cz www.108AGENCY.cz

Author: others

Post on 10-Feb-2022

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

„Zvýšená aktivita na prmyslovém trhu ovlivuje všechny aspekty rozhodovacího proce-
su nájemc. Faktory, jako je rekordní hrubá poptávka v první polovin roku, pokraující rst
cen stavebních materiál, prodlouení procesu pedání a dokonení budovy a extrémn níz-
ká neobsazenost prmyslových prostor k pronájmu posouvá trh ke stále více konkurennímu
prostedí mezi nájemci. Rychlé a rozhodné rozhodování je pro úspšné zahájení provozu stále
dleitjší. I kdy developei reagují na tuto situaci velkým nárstem projekt ve výstavb,
hlavní trhy jako Praha a Brno mají stále velmi omezenou nabídku nových moností pro nájemce.“
MICHAL BÍLÝ Analytik
Ve druhém tvrtletí roku 2021 dosáhla celková plocha prmyslových prostor k pronájmu 9 332 118 m2. 549 446 m2 bylo
ve výstavb a 71 748 m2 bylo dodáno na trh. Na základ všech developery oznámených projekt by celková plocha prémio-
vých prostor mohla v budoucnu pesáhnout 15,6 mil. m2. Vtšina tohoto potenciálu je soustedna v Plzeském, Ústeckém
a Stedoeském kraji. Rostoucí rozdíly mezi regiony jsou stále více vidt, pokud jde o ceny, objem ploch dostupných k
pronájmu, nabídku a poptávku.
Neobsazenost dosáhla svého historického minima, piem k dispozici bylo pouze 2,72 % prostor pi zapotní shell a
core prostor. To pedstavuje 254 105 m2 v celé eské republice. Nové prostory, které jsou v souasné dob ve výstavb, se
vtšinou nestaví spekulativn, take se oekává, e tento nedostatek volných prostor bude njakou dobu trvat. Bez shell
and core prostor dosáhla neobsazenost pouze 2,01 % a region širší Prahy pouze 0,04 %.
4,75 % YIELD
2,72 % NEOBSAZENOST
PRMRNÉ NÁJMY
TOP REGIONY PODLE PLÁNOVANÉ VÝSTAVBY A NOVÝCH PROJEKT VE VÝSTAVB
Nejvíce plánovaných projekt se nachází v Plzeském kraji s 919 tis. m2, druhým je Ústecký kraj s více ne 818 tis. m2, tetím je
Stedoeský kraj s více ne 720 tis. m2. V regionu Širší Prahy je plánováno piblin 250 000 m2 plánovaných projekt a 64 000 m2
je ve výstavb, co je nárst od prvního tvrtletí. Prostory jsou ale vtšinou pronajaty ji ped dokonením. Vtšina projekt ve
výstavb byla ve Stedoeském kraji s 156 tis. m2, dále v Moravskoslezském kraji s 102 tis. m2 a Jihomoravském kraji s 93 tis. m2.
Nejmén ohlášených prmyslových projekt je dlouhodob v Pardubickém kraji, Královéhradeckém kraji, Zlínském kraji a na Vy-
soin. Regionální rozdíly jsou stále více zvýrazovány sniujícím se potem dostupných prostor. Tyto prostory nejsou dostaten
rychle nahrazovány novými projekty.
jmu dle developmentu zaujímá spolenost CTP s 34,3 % a více
ne 3,3 miliony m2 moderních prmyslových prostor. Druhá je
P3 s více ne 1,27 milionu m2 a tetí je Prologis s více ne 1,16
milionu m2.
podle podílu na trhu tvoí dohromady cca 80 % celkové plochy
v eské republice. Tento pomr zstává vícemén konstantní.
TOP 5 REGION DLE CELKOVÉ PLOCHY
1. Stedoeský kraj (3 351 411 m2)
2. Plzeský kraj (1 615 196 m2)
3. Jihomoravský kraj (1 151 246 m2)
4. Moravskoslezský kraj (893 844 m2)
5. Praha (551 430 m2)
0 m2
202120202019201820172016201520142013
DOKONENÁ VÝSTAVBA (2013 - 1. pololetí 2021)Ve 2. tvrtletí 2021 se stavební innost
mírn zvýšila a na trh bylo dodáno 71 748 m2. I
kdy se jedná o nárst ve srovnání s Q1/2021,
stále jde o pokles ve srovnání se stejným
obdobím loského roku. Loský rok byl však
ovlivnn smlouvami podepsanými ped pan-
demií covid-19. První dv tvrtletí roku 2021
jsou z hlediska prostor dodaných na trh pod-
prmrná, ale to se me zmnit od píštího
tvrtletí, protoe pozorujeme výrazný nárst
stavební innosti.
OSTATNÍ 17,8 %
VGP 4,2 %
PANATTONI 11,0 %
PROLOGIS 12,1 %
P3 13,3 %
CTP 34,4 %
PODÍL NA PLOŠE “A” PROSTOR DLE DEVELOPERA Kdo developoval budovy v aktuální celkové ploše prémiových prostor k pronájmu
D+D REAL 2,9 %
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
5 %
6 %
Q2/2021Q1/2021202020192018201720162015
Neobsazenost prémiových prostor opt klesla a ve Q2/2021 dosáh-
lo pouze 2,72 % díky enormní poptávce ze strany nájemc. Vzhledem k
aktuálnímu stavu trhu oekáváme, e neobsazenost njakou dobu nep-
oroste. Pipravuje se mnoho projekt a nkteré jsou ve výstavb, ale ne-
obsazenost bude stagnovat ješt nejmén jedno i dv tvrtletí. OSTATNÍ
19 %
VGP 2 %
PROLOGIS 6 %
CONCENS 14 %
P3 6 %
CTP 53 %
PODÍL NA NEOBSAZENOSTI DLE VLASTNÍKA Podíl na celkové neobsazenosti v R dle aktuálního vlastníka
NEOBSAZENOST V ESKÉ REPUBLICE DLE KRAJ S HEATMAPOU
Ve 2. tvrtletí 2021 byly rozdíly mezi regiony ješt více umocnny, jeliko v souasné dob není k dispozici mnoho volných prostor
díky enormnímu zájmu ze strany nájemc. Neobsazenost v eské republice dosáhla 2,72 % (254 105 m2) vetn shell and core pros-
tor. Bez nich neobsazenost dosáhla v celé eské republice pouze 2,01 % (188 246 m2). Ti regiony s nejvíce volnými plochami jsou
Plzeský kraj se 74 867 m2, Moravskoslezský kraj s 71 954 m2 a Ústecký kraj s 48 882 m2. Hlavní msto Praha prakticky nemá ádné
dostupné prostory.
18 969 m2
Panattoni Park Brno Airport Nový nájem
Erba Group
LogPoint Jihlava
Confidential
Ecologistics
Praha 4,90 - 6,50 EUR
Ostrava 3,80 - 4,30 EUR
Pardubice 4,00 - 4,50 EUR
Zlín 4,40 - 4,80 EUR
Brno 4,60 - 5,90 EUR
Vysoina 4,50 - 4,90 EUR
Plze 4,10 - 4,50 EUR
Liberec 4,30 - 4,80 EUR
Olomouc 3,80 - 4,50 EUR
HRUBÁ POPTÁVKA DLE DEVELOPERA Dle aktuálního vlastníka prostor k 2. tvrtletí 2021
0 m2
Nové pronájmy (istá poptávka)Celkem (hrubá poptávka)
POPTÁVKA (2013 - 1. pololetí 2021) (“Celkem” zahrnuje všechny transakce v segmentu prémiových prostor)
Hrubá poptávka v eské republice ve 2. tvrtletí dosáhla 412 037 m2
a istá poptávka (bez prolongací) 285 122 m2. Dv nejvtší transakce
probhly v parku P3 Lovosice, kde spolenost FM ESKÁ s.r.o. obnovila
nájem a také expandovala. Dohromady tyto transakce pedstavují více
ne 60 tisíc m2 prémiových prmyslových prostor.
Nejvíce transakcí bylo podepsáno ve Stedoeském kraji s 137 280
m2. Druhý je Ústecký kraj se 77 569 m2 a tetí Plzeský kraj s 69 395
m2. Krátkodobé pronájmy pedstavovaly pouze 32 612 m2. Krátkodobé
pronájmy se vyuívají stále mén a mén a jejich podíl se s postupn
sniuje.
P3 je na prvním míst statistiky transakcí s více ne
143 tis. m2. Prologis je druhý s více ne 85 ts. m2 a tetí
je CTP s více ne 83 tis. m2. První ti tvoí 76% transak-
cí ve 2. tvrtletí 2021. Hrubá poptávka pak v roce 2021
smuje k rekordu.
STAVEBNICTVÍ V KVTNU 2021
V kvtnu 2021 se stavební produkce meziron reáln zvýšila o 5,8 %. Mzimsín byla vyšší o 3,0 %. Stavební úady udlily o 15,1 %
více stavebních povolení meziron. Orientaní hodnota povolených staveb se meziron zvýšila o 1,2 %. Prmrný evidenní poet
zamstnanc ve stavebnictví se v kvtnu 2021 meziron sníil o 0,2 %. Jejich prmrná hrubá msíní nominální mzda se v kvtnu
2021 meziron zvýšila o 8,7 %. Stavební úady vydaly v kvtnu 2021 8 777 stavebních povolení. Pibliná hodnota povolené stavby
dosáhly 36,6 miliardy K a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 se zvýšily o 1,2 %.
Zdroj: Ministerstvo financí eské republiky, 2021 Poznámka: prmrný smnný kurz v ervnu 2021, 1 EUR = 25.454 K (eská národní banka, 2021)
Indikátor 2017 2018 2019 2020 2021
Predikce 2022
Míra inflace (prmr v %)
Míra nezamstnanosti (prmr v %)
Smnný kurz CZK/EUR 26,3 25,6 25,7 26,4 25,9 25,5
MAKROEKONOMICKÁ PREDIKCE MINISTERSTVA FINANCÍ DUBEN 2021
3,72 % NEZAMSTNANOST
Jak okování proti COVID-19 postupuje, dostává prognóza Ministerstva financí eské republiky, e ekonomika by se mla zaít
zotavovat z omezení souvisejících s covid-19 nkdy ve tetím tvrtletí reálnjší obrysy. 3,1 % prognóza ekonomického rstu pro
letošní rok by mla být taena tvorbou hrubého fixního kapitálu, obnovou zásob a spotebou vlády. Kladné by mlo být i saldo zah-
raniního obchodu. Ekonomický rst by se mohl v roce 2022 zrychlit na 3,7 %, a to zejména na základ silného oivení soukromé
spoteby. Mezironí inflace by mla zstat v horní polovin toleranního pásma inflaního cíle. Pro rok 2021 oekáváme prmrnou
míru inflace 2,5 %. Tento nárst je podpoen zejména vyššími cenami ropy a potravin. V roce 2022 by pi absenci podstatnjších in-
flaních faktor - krom oivení spoteby domácností - mohla míra inflace klesnout na 2,3 %.
METODOLOGIE SMRNICE PRO SBR A VYHODNOCENÍ DAT
A+ - Svtlá výška 12 m a víc - Musí splovat kritéria BREEAM alespo "Very Good" - Pímy vjezd a hydraulické mstky - Nosnost podlahy 5 tun/m2
- Postavené po roce 2010 - Musí být vytápná
Al (A-Logistika)
- Svtlá výška 10 m a víc - Nosnost podlahy 5 tun/m2
- Postavené po roce 2000 - Musí být vytápná
Ao (A-Ostatní)
- Svtlá výška pod 10 metr - Postavené po roce 1995 - Musí být vytápná
B - Na svtlé výšce nezáleí - Postavené ped rokem 1995 - Musí být vytápná
C - Na svtlé výšce nezáleí - Postavené ped rokem 1995 - Bez vytápní
Vdy se snaíme o to, aby zprávy byly co nejpesnjší, a snaíme se splnit všechna kritéria stanovená touto metodikou,
ale v nkterých ohledech jsme omezeni rznými pístupy / metodikami developer a dalších subjekt od kterých shro-
maujeme naše data. Prosíme vdy vnujte pozornost tomu, na který graf se díváte – za jaké asové období (aktuální
stav i historický pohled), kritéria (developer/vlastník) a podobné.
V pípad dotaz týkajících se naší metodiky kontaktujte nás na e-mailovou adresu [email protected]
OBECNÉ SMRNICE
- Nová výstavba se vyznauje postavením prvního sloupu a koní kolaudací.
- asování transakce je vdy zaloeno na tvrtletí, ve kterém byla podepsána, nikoliv oznámena veejnosti (pokud lze
urit). Všechny transakce jsou zahrnuty v následujících kategoriích: 1. Výroba, 2. Logistika / Skladování, 3. Maloobchod
/ E-commerce a 4. Ostatní. V pípad, e je transakce oznaena developerem jako dvrná, je zaazena do kategorie 4.
Ostatní.
- Míra neobsazenosti se poítá z dostupných prostor v dokonených a shell and core budovách (volné místo bez shell
and core budov je uvedeno samostatn) na základ kvartálních report obdrených od developer. Tepelná mapa na
stran 4 je odvozena z údaj zaloených na okresech.
- Všechny makroekonomické údaje jsou pevzaty z eského statistického úadu a Ministerstva financí eské republiky.
- Prostory standardu B a C nejsou aktuáln sledovány a nejsou zahrnuty ve statistikách, uvaujeme o jejich pidání v bu-
doucnu.
prmyslové budov. Tída „A“ je dále
segmentována, pro lepší orientaci
trhu. Pestoe máme toto rozazení,
uvádíme pouze data pro celý standard
tídy „A“. Máte-li zájem o podrobnjší
údaje, kontaktujte nás.
Pravideln shromaujeme data
mi našich konzultant tak, abychom
dosáhli optimální rovnováhy mezi
zkušeností z oboru.
KONTAKT KONTAKTUJTE NAŠE KANCELÁE
PRAHA BRNO BRATISLAVA BUDAPEŠ Píbnická 939/20 Kenová 409/52 Hodovo namestie 1/a Ráth György utca 56 130 00 Praha 3 602 00 Brno 811 06 Bratislava 1122, Budapeš eská republika eská republika Slovensko Maarsko
+420 222 211 464 +420 773 108 155 +421 948 144 038 +36 70 977 0021 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
108 AGENCY je realitn-konzultantská spolenost, která se od roku 2009 zamuje výhradn na komerní nemovitosti.
Její více ne ticetilenný tým si v prbhu let získal dvru tuzemských i zahraniních klient.
108 AGENCY je na trhu komerních realit jedinou spoleností ve stoprocentn eských rukou. I díky absenci nadnárodní
centrály se me spolenost pln vnovat pilování svého osobitého pístupu ke klientm, který v sob kombinuje odbor-
nost a zkušenosti s férovostí a lidským pístupem.
Na eském, slovenském a maarském trhu od svého zaloení zobchodovala „Sto osmika“ více ne 7,7 milion t-
vereních metr a vybudovala si silnou pozici. Klienti se na 108 AGENCY obracejí ohledn zprostedkování pronájmu a
prodeje, investiního poradenství i marketingu a správy developerských projekt. Mezi její klienty se nejastji adí logis-
tické, velkoobchodní a výrobní spolenosti a e-commerce firmy.
O 108 AGENCY
JSME HRDÝMI LENY