katastr nemovitostí (kn) Čr

of 24 /24
Katastr nemovitostí (KN) ČR Katastr nemovitostí ČR Historie KN Základní pojmy Zápisy vlastnických a jiných věcných práv do KN Geometrický plán Organizace zeměměřické služby v ČR Oceňování zeměměřických výkonů

Author: lawson

Post on 11-Jan-2016

59 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katastr nemovitostí (KN) ČR. Katastr nemovitostí ČR Historie KN Základní pojmy Zápisy vlastnických a jiných věcných práv do KN Geometrický plán Organizace zeměměřické služby v ČR Oceňování zeměměřických výkonů. Katastr nemovitostí. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Katastr nemovitost (KN) RKatastr nemovitost RHistorie KNZkladn pojmyZpisy vlastnickch a jinch vcnch prv do KNGeometrick plnOrganizace zemmick sluby v ROceovn zemmickch vkon

 • Katastr nemovitost(KN) je soubor daj o nemovitostech, kter obsahuje jejich soupis, popis, geometrick a polohov uren.

  Soust katastru je evidence vlastnickch a jinch vcnch prv knemovitostem (nap. zstavn prvo, prvo trvalho uvn, prvo odpovdajc vcnmu bemenu atd.).

  Pozn.: vcn bemeno omezuje vlastnka nemovitosti ve prospch nkoho jinho, vlastnk nemovitosti mus nco trpt, neho se zdret nebo nco konat, vcn bemeno se ve knemovitosti a pechz sn i na jinho vlastnka.

 • Historie KNDvod vzniku podklad pro vbr dan.Prvn nespn pokusy ji za vldy Pemyslovc (kne Oldich da z lnu).Zemsk desky zpisem v nich se zajiovala soukrom prva na majetek od zatku 14. stol.Urbe ped rokem 1650 si do nich vrchnost zapisovala drebnost poddanch a jejich povinnosti.Rustikln katastr od roku 1650, podlhaly mu jen statky a pozemky v dren poddanch.Terezinsk katastr od roku 1749, krom drby poddanch obsahuje i drbu dominikln (panskou).

 • Historie KNJosefsk katastr (1789-1790), vechny pozemky dominikln i rustikln se zam, zobraz a ur se jejich vmry a hrub vnos podle rodnosti. 1. katastr zaloen na pmm men skutenho stavu v ternu. Pro odpor lechty po roce zruen.Terezinsko-josefsk katastr pouval sprvn vmry z Josefskho katastru, ale lechta platila dan podle katastru Terezinskho, platn do roku 1860.Stabiln katastr na zklad patentu csae Frantika I. z roku 1817. Zklad dnenho novodobho katastru.Snaha o to, aby daov zklad vychzel z vmr pozemk danch pesnou a soustavn udrovanou mapou

 • Stabiln katastrZkladem byl pesn soupis a geodetick vymen veker pdy. zaloen na vdeckch zkladech velkomtkovho mapovho dla. Pro nov mapov dlo bylo zvoleno Cassini-Soldnerovo nekonformn transverzln vlcov zobrazen a systm pravohlch souadnic s potky v trigonometrickch bodech Gusterberg (pro echy) a Svat tpn (pro Moravu). Zkladn mtko 1:2880. Rychle strnul (nebylo zajitno systematick udrovn), proto bylo zkonem z roku 1883 stanoveno e se katastr dan pozemkov mus udrovat v souladu se skutenm a prvnm stavem. Snaha o to, aby daov zklad vychzel z vmr pozemk danch pesnou a soustavn udrovanou mapou. Byl veejn.Nov pozemkov knihy - zpis vlastnickch prv do nich ml konstitutivn povahu tj. prvn inky vech smluv nastanou teprve zpisem (intabulac) do pozemkov knihy.

 • Pozemkov katastrOd roku 1927. Katastr dan pozemkov pozmnn novm zkonem oficiln na pozemkov katastr, zaal podstatn mnit svj pvodn el. Stal se nepostradatelnou soust vech prvnch jednn o nemovitostech a jeho pvodn daov posln se zaalo petvet na el prvn a veobecn hospodsk. Nov katastrln mapy byly vyhotovovny v zobrazen S-JTSK. Byl veejn a udrovn v souladu se skutenm stavem.

  1950 zruena konstitutivnost zpisu do pozemkov knihy (prva knemovitostem vznikaj pouze smlouvou), ponechno na vlastncch, zda navrhnou zpis zmny do pozemkov knihy. Vznik tak postupn nesoulad pozemkovho katastru se skutenm stavem.

 • 1956 Jednotn evidence pdyevidovala druhy pozemk a skuten uivatele, odtrena od prvnch vztah knemovitostem.

  1964 - Evidence nemovitostdoplovna evidence prvnch vztah knemovitostem, zastaveny zpisy do pozemkovch knih, ztrcel se pehled o vlastnictv jednotlivch pozemk slouench do vtch pdnch celk

  1992 a souasnost Katastr nemovitostobnoveny zsady konstitutivnosti.

 • Souasn platn prvn pedpisy pro KNZkon 344/1992 Sb. o katastru nemovitost esk republiky (katastrln zkon).Zkon 359/1992 Sb. o zemmickch a katastrlnch orgnech.Zkon 265/1992 Sb. o zpisech vlastnickch a jinch vcnch prv k nemovitostem.Vyhlka 190/1996 Sb. kterou se provd zkon 265/1992 Sb. a zkon 344/1992 Sb. Vyhlka 162/2001 Sb. o poskytovn daj zkatastru nemovitost R.Nazen vldy 111/2001 Sb. o porovnvn a pejmn daj katastru nemovitost esk republiky a evidence obyvatel.Ve v plnm znn.

 • Zkladn pojmyNemovitost pozemek a stavba spojen se zem pevnm zklademPozemek pirozen st zemskho povrchu oddlen od sousednch st hranic (nap. vlastnickou, druhu pozemku apod.)Druh pozemku zvazn stanoven charakteristika elu uvn pozemku (nap. orn pda, louka, zastavn plocha)Parcela obraz pozemku vkatastrln map, je oznaena parcelnm slem

 • Zkladn pojmyKatastrln mapa polohopisn mapa velkho mtka (do 1:5000), zobrazuje vechny nemovitosti, kter jsou pedmtem KN. Pozemky jsou vn oznaeny parcelnmi sly a znakami druhu pozemku.Katastrln zem soubor nemovitost zuritho msta, kter je vKN evidovan spolen, m pidlen slo a nzev (asto nzev obce).

 • Zkladn pojmyKatastrln operty je v nich uspodna dokumentace KN. Jsou zaloeny samostatn pro kad katastrln zem. Jeho hlavn sti jsou:1. soubor geodetickch informac (SGI)katastrln mapa a jej seln vyjden (tj. souadnice vech lomovch bod parcel), kter umouje jej zobrazen a vytvoen digitln katastrln mapy.2. soubor popisnch informac (SPI)popisn informace o nemovitostech (vlastnk, njemce, parceln sla a dal evidovan daje).3. sbrka listinsmlouvy a dal listiny, na jejich zklad byl proveden zpis do KN.

 • Zpisy vlastnickch a jinch vcnch prv do KNDo KN se zapisuj prva:vlastnick, zstavn, prvo odpovdajc vcnmu bemeni, pedkupn prvo, prvo trvalho uvn nemovitosti, njmy a vpjky zemdlskch a lesnch pozemk (del ne 5 let).

  Vcn bemeno omezuje vlastnka nemovitosti ve prospch nkoho jinho, vlastnk nemovitosti mus nco trpt, neho se zdret nebo nco konat, vcn bemeno se ve knemovitosti a pechz sn i na jinho vlastnka.

  Zpis prv se provd tmito zpsoby:1. Vklad2. Zznam3. Poznmka

 • Zpisy vlastnickch a jinch vcnch prv do KN1. vkladm za nsledek vznik, zmnu nebo znik prva, o vkladu rozhoduje katastrln ad, vklad se provd vppad, kdy prvo knemovitosti vzniklo jakoukoliv (nap. kupn) smlouvou.2. zznamzapisuje se prvo knemovitosti, kter vzniklo rozhodnutm soudu, stavebnho nebo pozemkovho adu, pklepem licittora v drab atd. (nerozhoduje o tom K).3. poznmkaprvo knemovitosti se nemn, poznmkou se zapisuje oznmen soudu nebo jinho orgnu o zahjen zen, kter se tk nemovitosti (nap. soudn draba, vyhlen konkursu, zahjen vyvlastovacho zen, zstavn prvo,...)

 • Zpisy vlastnickch a jinch prv do KNHlavn zsady zpisu vlastnickch a jinch vcnch prv:

  1. Vechna prva knemovitostem vznikaj a mn se dnem proveden zpisu (vkladu) prva do KN, o kterm pravomocn rozhoduje pslun katastrln ad.Pozn. u zznamu vznik prvo knemovitosti datem uvedenm vlistin.

  2. Kdo vychz ze zpisu do KN po 1. lednu 1993, jedn v dobr ve i kdyby tento zpis nebyl vsouladu se skutenm stavem.

  3. KN je veejn a kad do nj me nahldnout a uinit si vpis nebo opis a to nejen o svch prvech, ale o prvech jakkoliv osoby kjakkoliv nemovitosti.

  4. Poad zpis vKN se d dobou, ve kter byl nvrh na zpis doruen pslunmu katastrlnmu adu (na nvrhu zpisu se vyzna datum, hodina a minuta doruen).

 • Vpis z KN

 • Geometrick plnSoust listin, podle kterch se m provst zpis do katastru nemovitost vppad, e je teba pedmt zpisu zobrazit do katastrln mapy, je geometrick pln.

  Jakkoliv zmna katastrln mapy je mon pouze na podklad geometrickho plnu.

  GP se pouv pro zmnu prvnch vztah knemovitosti, ke kolaudaci staveb, pro zmnu hranic katastrlnho zem, obce, druhu pozemku.

  Geometrick plny vyhotovuje vsouasn dob pedevm podnikatelsk sfra (viz dle).

 • Geometrick plnGP se vyhotovuje v ppad:zmn prbhu vlastnickch hranic, hranic jednotlivch druh pozemk, hranic obc a katastrlnch zemnovch staveb, kter maj charakter nemovitostvcnho bemene, kter se zizuje pouze na sti pozemku (nap. prvo chze, prvo odbru vody)vyten hranice pozemku, kter dosud nen, ale m bt zobrazen vkatastrln map.

 • Geometrick pln - soustiPopisov pole : zkladn informace o zpracovateli GP, zem, kde byl GP vyhotoven, oven a potvrzen GP (potvrzuje K)

  Grafick znzornn : kopie nebo zvtenina katastrln mapy se zkresem stavu ped a po zmn

  Vkaz vmr podle KN : dosavadn a nov stav parcel

  Seznam souadnic

  Vkaz o bonitovanch pdn ekologickch jednotkch (BPEJ) k parcelm novho stavu

 • Geometrick pln - pkladGP je vyhotoven jako podklad klistinm pro zpis dvou novch budov do KN a pro majetko-prvn vypodn pozemk pod budovami. Jedna budova je spopisnm slem, druh je zemdlsk hospodsk budova. Budovy jsou postaveny na pozemkovch parcelch . 702 a 1095. Nov budovy jsou oznaeny parcelnmi sly 702/2 a 702/3.

 • Organizace zemmick sluby v Rinnost v zemmictv vykonvaj :

  Orgny sttn sprvy (dny zkonem 359/1992 Sb. o zemmickch a katastrlnch orgnech), viz. dle.

  Fyzick a prvnick osoby vykonvajc zemmick innosti, kter si nevyhradil stt (podnikatel). Vykonvaj prce vyuiteln pro sttn mapov dlo (dohl na n ZKI), prce zoblasti stavebn a inenrsk geodzie (jsou zleitost dohody astnk).

 • Organizace zemmick sluby v ROrgny sttn sprvy

  ZK je stednm orgnem sttn sprvy resortu G a K, sdlo vPraze, vele adu je pedseda (jmenovn a odvolvn vldou), ad m vlastn kapitolu vrozpotu R. Hlavnm kolem je zabezpeen jednotnho provdn ady innost (viz hlavn koly resortnch organizac) a zen ne uvedench organizac.

 • Organizace zemmick sluby v RVGTK hlavnm kolem je vzkum voboru, sprva odvtvovho informanho stediska.

  K (a KP) vykonvaj sprvu katastru nemovitost.

  Z spravuje geodetick zklady R (zkladn bodov pole), zajiuje geodetick men a dokumentaci sttnch hranic.

  ZKI kontroluj vkon sttn sprvy KN a dohl na ovovn vsledk zemmickch innost, kter jsou vyuvny pro KN a sttn mapov dlo R, projednvaj poruen podku vzemmictv a vyizuj odvoln tetch stran proti rozhodnutm K. Sdla: Praha, esk Budjovice, Plze, Liberec, Pardubice, Brno, Opava.

 • Organizace zemmick sluby v RKad geodetick firma m vlastn cenk provdnch zemmickch vkon. Pro prvotn informaci o cench lze pout nezvazn vzorov nabdkov cenk, kter kadoron vydv esk svaz geodet a kartograf. Cenov rozpt uvdn vcenku lze povaovat za obvykl, ceny vrazn ni mohou znamenat neodborn a nekvalitn sluby, ceny vrazn vy mohou znamenat snahu o nepimen zisk.Pro jednotliv vkony vtomto cenku jsou uvedeny vsledky vkonu (co se pedv objednavateli), zvazn pedpisy a podklady, kter jsou nezbytn pro proveden vkonu.

 • ***********************