pozemková evidence katastr nemovitostí

of 41 /41
Pozemková evidence Katastr nemovitostí Geodézie Přednáška

Author: others

Post on 01-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Microsoft PowerPoint - Pozemkova evidence_KN.ppt - Reim kompatibilityGeodézie Pednáška
strana 2
Úvod termín katastr je odvozen z latiny a znamená toté co soupis nebo seznam
„caput“ – hlava, a odtud „capitastrum“, tj. soupis podle hlav obecn byl tímto názvem oznaován pehledný soustavný popis zvláštních
vlastností osob, vcí nebo práv, a pedevším úední soupis pozemk nebo výtk z obchod a ivností poizovaný k daovým úelm stanovení daové povinnosti v závislosti na vlastnictví nemovitého
majetku hledisko pro vyšší dan – preferována kvantita (výmra), kvalita
opomíjena snahou všech evidencí pozemk a právních vztah k nim (minulých i
souasných) je vytvoení souladu mezi stavem evidovaným a skuteným rozdíly vdy budou, ale jde o to, aby byly co nejmenší
Pozemková evidence
strana 3
Vývoj katastru první dochované zprávy o pozemkové dani – zaátek 11. století (vláda
Pemyslovce kníete Oldicha) da vybírána z tehdejší plošné jednotky “lán” (rzné výmry – podle místa
a vlastníka pdy) Zemské desky na pelomu 13. a 14. stol. si do nich nechala šlechta zajišovat zápisem
soukromá práva na majetek zavedeny zemské míry a nové plošné jednotky – lán královský, knský,
panský, zemanský, svobodný, selský pozemky se zaaly dlit podle druhu obdlávání (orná pda, lesy, louky,
koviny a chrastiny) a jakosti-bonity (pda dobrá, prostední a špatná) dan vymovány pouze z pdy poddanské na základ nedokonalých a
nevrohodných podklad (údaje o velikosti pozemk získávány pouze odhadem) → námitky poplatník
postupný tlak na zamení pozemk – zjištní správné výmry, zamezení zatajování pdy
Pozemková evidence
strana 4
v 16.stol. císa Maxmilián I. a eský snm rozhodli o zamení pozemk dvorská komora zamítla (obava z odvodu daní i z panské pdy)
zkrachovaly i následující pokusy eského snmu o zamení pozemk koruny eské
Rustikální katastr 2. polovina 17. století → naléhavá poteba spolehlivých podklad pro
stanovení dan z pdy, tzv. bern (renty) → hradily by státní výdaje tato poteba se stala dvodem pro vyhotovení prvního soupisu pozemk
Rakousko-Uherska v roce 1654 vznikl tzv. první rustikální (selský) katastr, který byl oznaen
jako „První berní rula“ vzniklé soupisy nebyly dokonalé a za krátkou dobu došlo k jejich úpravám tyto úpravy (revisitace) vstoupily v platnost v roce 1684 jako „Druhá berní
rula“, neboli druhý rustikální katastr oba rustikální katastry nemly grafické podklady obsahovaly jen poddanskou pdu (ne majetek šlechty a církve) první katastry mly zabránit pevádní poddanské pdy na dominikální,
která byla oproštna od dan
Pozemková evidence
strana 5
Tereziánský katastr rozhodnutím zemských stav roku 1706 pijat princip zdanní rustikálních i
dominikálních pozemk – vznik prvního eského katastru panské pdy tíivá finanní situace zem nespokojenost se skuteností, e církev a šlechta neodvádí dan
vstoupil v platnost tzv. první tereziánský katastr (1748), nazývaný jako „Tetí berní rula“ neustálé námitky a stínosti na nespravedlivé rozdlení daní mezi
jednotlivé vrchnosti – Marie Terezie naídila generální revisitaci všech pozemk
po jejím ukonení bylo vyhlášeno panské vyrovnání „exaequatorium dominikale“
na jeho základ vstoupila v platnost roku 1757 tzv. „tvrtá berní rula“, neboli druhý tereziánský katastr obsahuje soupis poddanské i panské pdy základem nového berního systému bylo urení kombinace úrodnosti a
monosti odbytu hrubého výnosu pozemk údaje o výmrách pozemk musejí být získávány pímým mením v
terénu, nikoliv na základ piznání
Pozemková evidence
strana 6
Josefský katastr první evidence u nás zaloená na podklad terénních mení zaloený po vydání císaského patentu Josefa II. z roku 1785
všechny plodné pozemky v katastrálních obcích musí být zameny a zobrazeny v mických nártech
musí být urena jejich výmra a stanovena jejich výnosnost výsledkem mení byly nepesné vícebarevné polohopisné nárty
(brouillony) – velké zkreslení na stycích sousedních tratí bylo zjištno mnohem více zdanitelné pdy ne v pedchozích soupisech
(velkou ást daových bemen musela pevzít šlechta) zrovnoprávnil daovou povinnost z rustikální i dominikální pdy josefský katastr platil pouze 3 roky (1789-1792) po smrti císae Josefa II. šlechta prosadila ástené omezení platnosti
císaského patentu pro dominikální pozemky byl opt zaveden pedchozí tereziánský
katastr pro rustikální pozemky platil nový josefský katastr
Pozemková evidence
strana 7
katastru roku 1792 vydán nový patent o zdanní vrchnosti
pro dominikální majetek se pedepisovaly dan na podklad tereziánského katastru – dominikální pda oceována neoprávnn níe ne pda rustikální
rustikální pda dále zdaována podle josefského katastru vznik názvu kombinovaný katastr šlechta si souasn vymohla výsadu zápisu pouze dominikálních pozemk
do zemských desek (pedstavovaly knihovní zápis vlastnických práv) obsah katastru nebyl doplován → neaktuální stav → stále vtší rozpory
se skuteností → rostly oboustranné námitky nutnost vytvoit nový, pesnjší a spolehlivjší systém pro stanovení
pozemkové dan tento katastr zstal v platnosti s menšími úpravami a do vzniku stabilního
katastru
stanovení pozemkové dan → vyšší poadavky na pesnost (plošné výmry pozemk zapsaných v josefském katastru pestaly vyhovovat)
základy dnešního novodobého katastru nemovitostí byly poloeny v roce 1817 patentem rakouského císae Františka I.
„O dani pozemkové a tvorb katastru pozemk na území celé monarchie bez ohledu na panskou a poddanskou pdu.“
tento katastr byl zaloen na vdeckých základech velko-mítkového mapového díla hranice obcí zstaly shodné s hranicemi vyšetenými v josefském
katastru geometrické zamení a zobrazení všech pozemk (obdlávaných i
neplodných) rozlišení pozemk podle kultur a uívání zatídní pozemk do jakostních tíd (analogie dnešních BPEJ - bonity) jednotlivé parcely (stavební, pozemkové) byly oznaovány parcelními
ísly v rámci katastrálního území hranice pozemk znaeny kolíky
Pozemková evidence
strana 9
zvolené základní mítko zobrazení 1 : 2 880 – vycházelo se z poadavku, aby se plocha jednoho jitra na map zobrazila jako jeden tverení palec
Pozemková evidence
strana 10
ve druhé polovin 19. století nastaly výrazné hospodáské a spoleenské zmny
podceování sledování zmn → íselné a grafické údaje neodpovídaly skutenému stavu
v roce 1869 naízena revize katastru dan pozemkové následn v letech 1869 - 1882 probhla urychlená reambulace (oprava a
doplnní stavu) zkušenosti s rychlým narstáním zmn → uzákonní trvalého evidenního
sledování tchto zmn „1883 – zákon evidenci katastru dan pozemkové“
zajištní neustálého souladu operátu katastru se skuteností zavedena “ohlašovací povinnost“ dritel nemovitostí poprvé se objevuje „veejnost katastru“ grafická metoda zamování nahrazena íselnou metodou podchycena shoda katastru s veejnými knihami (nap. pozemková
kniha)
Pozemkové knihy vedle technické ásti (stabilní katastr) byly vedeny právní vztahy ve
veejných knihách mezi nejdleitjší se adily pozemkové knihy, ale i zemské desky nebo
elezniní knihy 1871 byl pijat obecný knihovní zákon o pozemkových knihách a pozdji
(1874) navazující zákon o jejich vedení pro echy a Moravu pozemkové knihy jsou veejné jsou v nich zaneseny veškeré nemovitosti a práva k nemovitostem,
jejich omezení nebo zrušení jsou uloeny u knihovních soud (pozdji okresních soud)
práva zapisovaná do pozemkových knih se nabývala vkladem – intabulací knihy byly vedeny podle stanovených pravidel do konce roku 1950 jejich úplné uzavení (echy a Morava) spadá do roku 1964 na Slovensku v dsledku odporu uherské šlechty vi stabilnímu katastru
a roztíštnosti pozemkového vlastnictví jsou souástí katastrálního operátu dodnes (nemohly být uzaveny)
Pozemková evidence
strana 12
Pozemkovou knihu tvoily: hlavní kniha – skládá se z knihovních vloek, kadá vloka rozdlena
na ti ásti (A, B, C) 1. List podstaty statkové (horní - stavební a pozemkové ástice,
spodní – pro zápis zmn a vcných práv) 2. List vlastnický (pro zápis vlastnického práva) 3. List závad (pro zápis veškerých bemen)
rejstík nemovitostí – seazené knihovní vloky a parcely osobní rejstík – seznam vloek podle abecedního poadí jmen
knihovních vlastník sbírka listin – kupní a svatební smlouvy, dluní úpisy, odevzdací listiny,
kvitance knihovní (gruntovní) mapa – je aktualizovanou kopií mapy katastrální pomcky pro vedení pozemkových knih – deník pro knihovní podání,
sbírka ádostí, rzné záznamy pro evidenci zápis do pozemkových knih
Pozemková evidence
strana 13
Pozemkový katastr (PK) navazoval na stabilní katastr a pevzal všechny jeho platné souásti po roce 1918 bylo správou katastru poveno ministerstvo financí úkolem bylo vybudovat jednotné dílo
geometrické zobrazení veškerých pozemk na území státu zabezpeení souladu se skuteným stavem v pírod
východiskem k náprav tehdejšího stavu byl nový katastrální zákon . 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení
zákon nahradil všechny dívjší katastrální pedpisy a stal se základem pro budování jednotného pozemkového katastru
pozdji byl doplnn vládním naízením jednoúelový katastr se mní na víceúelový (daové podklady,
projekní podklady, zdroje dat pro úelové mapy a kartografické práce, vazba na veejné knihy)
nov vyhotovované katastrální mapy byly zpracovány v systému JTSK pro kadou parcelu uveden dritel, výmra, kultura, bonita a výtek všem dritelm pozemk byla stanovena ohlašovací povinnost zmn tento katastr byl velmi pesný a spolehlivý do roku 1938, pozdji nebyla
dostatená údrba a po roce 1945 se zaal rozcházet se skuteností
Pozemková evidence
strana 14
Operát PK 1. Podstatná ást
mický operát – katastrální a indikaní (píruní) mapa, polní nárty a ostatní mická dokumentace
písemný operát – parcelní protokoly, pozemnostní archy, rejstík vlastník, seznam partifikát (vlastník pdy odaté zemdlskému a lesnímu uívání)
sbírka listin – podle tchto listin se provádly zápisy úhrnné výkazy – obsahují pehledy pozemnostních arch, sestavení
jakostních tíd aj.) 2. Vedlejší ást
pehledné mapy katastrálních území seznamy dom, silnic, vodních tok, vedení vysokého naptí aj.
3. Pomocná ást výpisy z veejných knih snímky starých pozemkových map vceovací a vtiovací pomcky
Pozemková evidence
strana 15
Poválená situace po druhé svtové válce došlo k velkým zmnám v majetkoprávních
vztazích k nemovitostem odsuny Nmc – konfiskace majetku osídlování pohranií – pídlové ízení pozemková reforma hospodásko-technické úpravy pozemk
vlastnické právo pecházelo na pídlce dnem pevzetí drby pídlový aparát nebyl všude zaloen jednotn bhem nkolika let vznikl neutšený stav, který se tce napravuje dodnes od roku 1951 se definitivn upustilo od intabulaního principu zápisu pozemkový katastr nestail zachycovat skutený stav
úpadek významu a spolehlivosti zápis v pozemkovém katastru i pozemkových knihách
nemohl tak slouit potebám národního hospodáství nutno zavést novou evidenci
úkolem povena Ústední správa geodézie a kartografie
Pozemková evidence
strana 16
Jednotná evidence pdy (JEP) nové politické pomry v 50tých letech → nezájem evidovat soukromá
práva k nemovitostem 1955 – jednorázový soupis veškeré pdy a její výmry podle:
• druhu kultur • skuteného uívání !!! Bez ohledu na platné právní vztahy !!!
hospodáství zaloeno na plánování → pro poteby zemdlství bylo teba znát, kdo pdu obhospodauje a ne, kdo ji vlastní
na tomto poadavku byla v roce 1956 zaloena „Jednotná evidence pdy“ podstatou JEP bylo pednostní evidování uívacích vztah (bez ohledu na
vlastnické vztahy) do map se na základ vyšetení a jednoduchého zamení dokreslovaly
hranice skuteného uívání pozemk (bez majetkoprávního ízení) JEP nevycházela ze zákonné úpravy, ale pouze z usnesení vlády výrazné sníení mické kvality obsahu vytváených map soukromá práva k nemovitostem nepodléhala v letech 1951 a 1964
ádné úplné a systematické evidenci
Pozemková evidence
strana 17
Evidence nemovitostí (EN) praxe na zaátku 60tých let ukázala, e je poteba vlastnictví chránit proto vstoupil v platnost zákon o evidenci nemovitostí . 22/1964 Sb.
(zastaveno provádní zápis v pozemkových knihách) v roce 1964 nabyly úinnosti i další spolu související zákony:
„Obanský zákoník . 40/1964 Sb.“ a „Notáský ád . 95/1963 Sb.“ pozemkové mapy se zaaly vydávat pod názvem: Mapa evidence
nemovitostí – obsah map je soustavn aktualizován mapy EN zobrazují souasné uívací i vlastnické vztahy k nemovitostem pvodní katastrální mapy nejsou udrovány v souladu s operátem EN
(pvodní parcelní ísla) a pedstavují archivní materiály údaje EN byly závazné jen pro plánování a ízení zemdlské výroby, pro
výkaznictví a statistiku o zemdlském pdním fondu souástí mla být i evidence právních vztah k nemovitostem → musela
se zaloit (1967), protoe tyto vztahy nebyly od roku 1951 evidovány zjišování a zapisování tchto právních vztah zabralo piblin dvacet
následujících let koncem 60tých let se zaalo uvaovat opt o obnovení intabulaního
principu, nicmén ke zmn se pistoupilo a v roce 1993
Pozemková evidence
strana 18
Operát EN 1. Mický operát
pozemková mapa – zobrazení nemovitostí s parcelními ísly evidenní mapa – kopie pozemkové mapy pro poteby obcí pracovní mapa – kopie pozemkové mapy pro práci v terénu (uloena
na stedisku geodézie) 2. Písemný operát
soupis parcel – pro kadou obec zvláš podle katastrálního území evidenní listy – zapsány uívací vztahy k nemovitostem seznamy a rejstíky – hledání vlastníka podle ísla evidenních list,
pípadn abecedního poadí, evidenní a popisná ísla dom listy vlastnictví – údaje o vlastníkovi a parcelách, které vlastnil a uíval
3. Sbírky listin – soubor listin a podklad operátu EN (geometrické plány, výpoty výmr a geodetických údaj, záznamy podrobného mení zmn, kupní smlouvy, hlášení zmn)
4. Sumarizaní výkazy – souhrnné údaje operátu EN (pehledy o plochách kultur, úhrnné hodnoty druh pozemk, rozbory zmn v pdním fondu)
Pozemková evidence
strana 19
Katastr nemovitostí (KN) po roce 1989 nebylo moné s ohledem na ochranu soukromého vlastnictví
vycházet z neúplného obsahu EN ke dni 1. 1. 1993 nabyla úinnost zcela nová právní úprava:
a) zákon . 344/92 Sb., o katastru nemovitostí R (katastrální zákon) b) zákon . 265/92 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vcných
práv k nemovitostem nov zízený katastr nemovitostí tak integroval do jediného nástroje funkci
bývalé pozemkové knihy (právní funkce) i bývalého pozemkového katastru (funkce technická)
KN R je veejný seznam obsahující soubor údaj o nemovitostech, který zahrnuje jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové urení a zápis práv k tmto nemovitostem
tvoí ucelený a prbn aktualizovaný informaní systém o pozemcích a vybraných stavbách
KN je víceúelový, neslouí jen jako zdroj informací a pro daové úely slouí rovn k ochran právních vztah k nemovitostem, ivotního
prostedí, nerostného bohatství a kulturních památek, pro rozvoj území, k oceování nemovitostí, pro tvorbu dalších informaních systém aj.
Pozemková evidence
strana 20
KN poskytuje rovn údaje: o územním lenní státu o výmrách územních správních jednotek (katastrální území, obce,
okresy, kraje) o rozlenní pdního fondu v tchto jednotkách
v souasnosti je v KN vedeno více ne 21 milion parcel a piblin šest milion list vlastnictví
správu katastru vykonává eský úad zemmický a katastrální (jako ústední orgán státní správy) a katastrální úady (jako územní orgány státní správy)
od roku 2001 zaal být KN veden v informaním systému katastru nemovitostí (ISKN)
tento fakt umonil, e kadý me mít pomocí dálkového pístupu monost prohlíení, pípadn staení potebných dat (za úplatu nebo stanovených podmínek)
základním souasným legislativním pedpisem KN je: „katastrální zákon . 256/2013 Sb.“ a na nj navazující „katastrální vyhláška . 357/2013 Sb.“
Pozemková evidence
strana 21
KN pevzal od veejných knih (pozemkové knihy) principy a zásady vedení
Principy KN 1. Právotvorný (konstitutivní) → vklad (práva k nemovitostem vznikají, mní
se a zanikají dnem vkladu nebo výmazu práva) 2. Evidenní (deklaratorní) → záznam (proveden KÚ do 30 dn po doruení
rozhodnutí státního orgánu nebo jiné listiny) 3. Oznamovací (prenotaní) → poznámka (oznámení o zahájení ízení)
Zásady vedení KN zásada intabulace – právní úinky smluv mezi úastníky vznikají a na
základ vkladu tohoto práva do katastru a zanikají a výmazem z katastru zásada volnosti (dispoziní) - ízení se zahajuje a na návrh úastníka
smlouvy zásada legality – zápisy lze provádt a po pezkoumání listin, vše musí
být v souladu se zákonem zásada priority (pednosti) – poadí se ídí dobou pedloení návrhu na
zápis v podateln
zásada speciality (pesnosti) – zápisy se provádjí vdy stále stejným pesn vymezeným zpsobem (zaruena nespornost a jednoznanost)
zásada formální publicity (veejnosti) – katastr je veejný, lze do nj nahlíet, poizovat z nj výpisy i kopie listin
zásada materiální publicity (veejné víry) – dvra v pravdivost informací uvedených v katastru
zásada oficiality (úední povinnosti) – hlášení všech zmn týkajících se nemovitosti, vetn dokladující listiny (do 30 dn)
Katastrální úady rozhodují o povolení vkladu vlastnických a jiných vcných práv k nemovitostem o zmn hranice katastrálního území o oprav chyby v katastrálním operátu o námitkách podaných proti obnovenému katastrálnímu operátu o uloení pokuty za porušení poádku na úseku KN o zmn pomístního názvosloví (schvalují ji)
Pozemková evidence
strana 23
Pedmt evidence KN katastrální území (nejmenší technická jednotka dlení území státu) pozemky v podob parcel
zemdlská pda (orná pda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty)
nezemdlská pda (lesní pozemky, vodní plochy, zastavné plochy a nádvoí, ostatní plochy)
budovy, byty a nebytové prostory ve vlastnictví osob rozestavné budovy, byty a nebytové prostory nemovitosti, o nich to stanoví zvláštní právní pedpis (nap. vodní zákon)
jedná se o stavby spojené se zemí pevným základem (mosty) právní vztahy a vcná práva k nemovitostem
Pozemková evidence
strana 24
Obsah KN obsah katastru je uspoádán v katastrálních operátech podle k.ú. obsahem katastru je:
geometrické urení nemovitostí a katastrálních území (tvar a rozmr) polohové urení nemovitostí a katastrálních území (poloha ve vztahu k
ostatním nemovitostem) druhy pozemk, ísla a výmry parcel údaje o budovách, kterým se pidluje íslo popisné nebo evidenní údaje o budovách, kterým se nepidluje íslo popisné nebo evidenní,
pokud jsou hlavní stavbou na pozemku údaje o zpsobu ochrany a vyuití nemovitosti cenové údaje, údaje pro daové úely údaje umoující propojení s jinými informaními systémy, které mají
vztah k obsahu katastru údaje o právních vztazích k nemovitostem údaje o bodech podrobných polohových bodových polí místní a pomístní názvosloví ostatní údaje podle katastrálního zákona
Pozemková evidence
strana 25
Katastrální území a nemovitosti evidované v KN jsou geometricky a polohov ureny: 1.íselným vyjádením hranic pozemk a obvod budov (vetn rozestavných) daným souadnicemi a spojnicemi jejich lomových bod urených zamením v souadnicovém systému S-JTSK 2.údaji záznamu podrobného mení zmn (ZPMZ) s výpotem souadnic podrobných bod i v jiném souadnicovém systému ne S-JTSK 3.zobrazením hranic pozemk a obvod budov (vetn rozestavných) v katastrální map
Závazné údaje katastru: 1.parcelní íslo 2.geometrické urení nemovitosti 3.název a geometrické urení katastrálního území Výše uvedené údaje jsou závazné pro právní jednání týkající se nemovitostí vedených v katastru.
Pozemková evidence
strana 26
Katastrální operát veškerá mapová a listinná dokumentace KN operáty jsou zaloeny samostatn pro kadé katastrální území Katastrální operát obsahuje: soubor geodetických informací (SGI) – katastrální mapa, vetn
bodového pole a její íselné vyjádení digitální katastrální mapa (DKM) – stední souadnicová chyba ±0,14 m katastrální mapa obnovená digitalizací (KM-D – v dívjších systémech,
KMD – v S-JTSK) – niší pesnost (stední souadnicová chyba ±1,0 m) katastrální mapa grafická – analogová mapa s rznou pesností v
rzných zobrazovacích soustavách soubor popisných informací (SPI) – vytváejí se z nj základní výstupy,
je veden na píslušném katastrálním úad, zálon ukládán v centrální bázi dat ZÚ v Praze údaje o objektech evidence – katastrální území, parcely, budovy, vodní
díla, byty a nebytové prostory údaje o subjektech evidence – vlastník nebo jiný oprávnný uivatel,
vlastnické právo, vcné bemeno, zástavní právo, nájmy, pachty, poznámky a upozornní atd.
Pozemková evidence
strana 27
dokumentace výsledk šetení a mení – pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, vetn místního a pomístního názvosloví pehled sít podrobného polohového bodového pole (PPBP) geodetické údaje PBPP technické zprávy o pesnosti PBPP pehled záznam podrobného mení zmn (pi vyhotovování GP) výpoty výmr parcel, seznamy souadnic mické nárty a zápisníky
sbírka listin – obsahuje rozhodnutí orgán veejné moci, smlouvy a jiné listiny, na jejich podklad byl proveden zápis práv k nemovitostem rozhodnutí soud a úad výkaz zmn protokoly o vkladech, záznamech protokoly o výsledcích revize katastru
souhrnné pehledy o pdním fondu – vyhotovují se podle pokyn KN kadý rok k 1. lednu souhrnné výstupy ze souboru popisných informací rozbor zmn v pdním fondu
Pozemková evidence
strana 28
Obnova katastrálního operátu jedná se o vyhotovení nového souboru geodetických informací (SGI) ve form grafického poítaového souboru a nového souboru popisných informací (SPI) katastrálního operátu obnovu lze provést temi zpsoby:
1. novým mapováním – provádí katastrální úad v souladu s §40 katastrálního zákona zpravidla v zastavné ásti katastrálního území cílem je vytvoení nové KM na základ vyšetení a zamení
skuteného stavu zásadní pro kvalitu mapování je zjišování hranic (pozemk, budov,
vodních dl) po vyšetení prbhu hranic probíhá jejich zamení
2. pepracováním souboru geodetických informací – pevádí se obsah dosavadní katastrální mapy do elektronické podoby
3. na podklad výsledk pozemkových úprav – vlastní proces je upraven zákonem . 139/2002 Sb. mimo zastavné ásti katastrálních území (JPÚ-jednoduché
pozemkové úpravy, KPÚ-komplexní pozemkové úpravy)
Pozemková evidence
strana 29
Zápisy do KN v EN mly zápisy právních vztah k nemovitostem pouze evidenní
charakter – bývalá stediska geodézie o tchto právech nerozhodovala, pouze je evidovala
na základ zákona . 264/1992 Sb. mají KÚ adu nových oprávnní, která posilují jejich postavení v systému orgán státní správy
jsou to zápisy práv k nemovitostem: vlastnické právo, zástavní právo právo odpovídající vcnému bemeni pedkupní právo s úinky vcného práva právo hospodait s majetkem státu právo trvalého uívání právo trvalého uívání Pozemkovým fondem R správa nemovitosti ve vlastnictví státu vykonávaná Pozemkovým
fondem R zápisy se provádjí na podklad písemností v listinné nebo elektronické
podob vkladem, záznamem nebo poznámkou spolenou podmínkou pro všechny druhy zápis je soulad údaj o
vlastníkovi evidovaných v KN s údaji na pedkládaných listinách
Pozemková evidence
strana 30
Vklad zápis do katastru, kterým se zapisují vcná práva, práva ujednaná jako
vcná, nájem a pacht úkon kat. úadu, který má za následek vznik, zmnu nebo zánik práva k
nemovitostem vkladem se rozumí zápis do katastrálních operát (nabytí, výmaz,
promlení, uznání existence nebo neexistence vlastnického nebo jiného vcného práva k nemovitosti)
vklad je podmínný existencí platné smlouvy nebo jiné listiny jako píloha návrhu na vklad se dokládá:
písemná smlouva geometrický plán plná moc, jedná-li se o zmocnnce originál nebo ovená kopie listiny, která opravuje vlastníka nakládat s
pedmtem smlouvy aj. návrhem na zahájení ízení o povolení vkladu se rozumí písemný návrh
úastník ízení na vklad, který obsahuje: oznaení KÚ, kterému je návrh uren jméno, píjmení a rodné íslo fyzických osob
Pozemková evidence
strana 31
název, sídlo a identifikaní íslo právnických osob, které jsou úastníky ízení
oznaení práv nebo listin, které mají být do katastru zapsány kat. úad informuje vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávnného, e
právní pomry jsou doteny zmnou – nejpozdji den po doruení návrhu na vklad
rozhodnout o povolení vkladu lze nejdíve 20 dn ode dne odeslání informace o provedeném upozornní na vklad (tzv. plomb)
pokud byl vklad povolen a proveden – zaslání vyrozumní úastníkm (zmnový výpis z KN)
vklad nabývá právní moci záznamem ve spisu odstranní plomby po provedení vkladu zaloení vkladové listiny do sbírky listin
Pozemková evidence
strana 32
Záznam zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického
práva, kdy vlastníkem je stát, hlavní msto Praha, statutární msta nebo samosprávný celek
záznam nemá vliv na vznik, zmnu ani zánik práva k nemovitostem pedmtem záznamu jsou práva k nemovitostem, která vznikla, zanikla
nebo se zmnila: ze zákona rozhodnutím státního orgánu (soud, stavební úad, pozemkový úad) píklepem licitátora na veejné drab na základ právní skutenosti (vydrení, odstoupení od smlouvy, zánik
právnické osoby) záznamem se zapisuje nap. právo hospodait s majetkem státu, majetek
statutárního msta svený mstským obvodm nebo mstským ástem záznam provede KÚ do 30 dn po doruení rozhodnutí státního orgánu
nebo jiné listiny vyznaení plomby a pezkoumání náleitostí listin se provádí jako u vkladu
Pozemková evidence
strana 33
Poznámka zápis, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných
nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastník nemá vliv na vznik, zmnu ani zánik práva k nemovitostem má pouze informaní charakter stanovuje, e o nemovitosti bylo zahájeno ízení (vlastník nemovitosti má
uritá omezení dispoziních práv) vyznaení plomby a pezkoumání náleitostí listin se provádí stejn jako u
záznamu poznámka se zapisuje na základ:
oznámení nebo rozhodnutí soudu oznámení nebo rozhodnutí jiného státního orgánu (daový a
pozemkový úad, soudní exekutor apod.) oznámení osoby o podání návrhu u soudu na urení právního vztahu
k nemovitosti se poznámkou zapisuje nap. ádost o vyvlastnní práv k pozemkm a stavbám podaná u vyvlastovacího úadu, zahájení pozemkových úprav aj.
Pozemková evidence
strana 34
Geometrický plán (GP) je technickým podkladem pro zápis zmny do KN v pípadech, kdy je teba
tuto zmnu vyznait rovn v katastrální map jedná se o neoddlitelnou souást všech právních listin, podle nich má
být proveden zápis do KN GP je návrh zmny vyjádený graficky s vyíslením výmr po zmn a s
vyjádením majetkoprávních vztah je vyhotoven vdy na základ zemmických inností je podkladem pro vydání kolaudaního rozhodnutí k budovám, které jsou
pedmtem KN musí být oven, e svými náleitostmi a pesností odpovídá platným
právním pedpism vyhotovuje se v elektronické podob, v pípad poteby se vyhotoví jeho
stejnopis v listinné podob GP je vyhotovován pro:
zmnu hranic kat. území a správních jednotek (obcí), pokud jejich nový prbh nelze ztotonit s prbhem hranice parcely zobrazené v map
zmnu hranice pozemku rozdlení pozemku
Pozemková evidence
strana 35
vlastníka pozemku ve prospch jiného) prbh vytyené nebo vlastníky upesnné hranice pozemk
ásti GP a) popisové pole – základní informace o zhotoviteli, kat. území, stabilizaci
nových hranic, íslo a úel plánu, ovení a potvrzení b) grafické znázornní – kopie nebo zvtšenina katastrální mapy se
zákresem zmny, dosavadní stav se vyhotovuje ern, nový stav vetn parcelních ísel erven
c) výkaz výmr – obsahuje údaje o dosavadním a novém stavu parcel (porovnání nového stavu se stavem evidence právních vztah k nemovitostem)
d) seznam souadnic – lomové body nové nebo zpesnné hranice objektu
Pozemková evidence
strana 36
Geometrický plán
Pozemková evidence
strana 37
Geometrický plán
Pozemková evidence
strana 38
Poskytování údaj z KN KN je veejný v celém svém rozsahu a kadý má právo:
nahlíení poizování opis, výpis nebo nárt pro svoji potebu získávání kopií se sbírky listin apod.
poskytování údaj upravuje vyhláška o poskytování údaj z katastru nemovitostí . 358/2016 Sb.
kat. úad umouje kadému za pítomnosti zamstnance KÚ bezplatn nahlíet do katastru
kadý má rovn právo získat bezplatn potebné ústní informace mimo toto lze získat na poádání i veejnou listinu – vydává státní instituce
v mezích své pravomoci, ped soudem je nutné doloit pravdivost na webových stránkách eského úadu zemmického a katastrálního
(ÚZK) je zaazena aplikace „nahlíení do katastru nemovitostí“ tato aplikace je voln pístupná všem uivatelm lze získat informace týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (byt a
nebytových prostor), informace o stavu ízení pro úely zápisu apod. údaje získané prostednictvím této aplikace mají pouze informativní
charakter
Pozemková evidence
strana 39
Dálkový pístup do KN je oprávnn získat kadý, kdo si o nj písemn poádá informace získané tímto zpsobem jsou zpoplatnny údaje z dálkového pístupu mají pouze informativní charakter a nejsou
veejnou listinou veejnou listinou ale me být i ovený výstup z informaního systému
veejné zprávy tyto ovené výstupy lze získat na kontaktních místech Czech Point údaje poskytované dálkovým pístupem jsou aktuální – centrální databáze
KN (dálkový pístup je na ni napojen) je prbn aktualizována (2 hod.)
Pozemková evidence
strana 40
Ústav hospodáské úpravy les a aplikované geoinformatiky Lesnická a devaská fakulta
uhulag.mendelu.cz tel.: 545 134 015