akutna trovanja lekovima koji deluju na bolesti metabolizma i … · 2014. 4. 30. · akutna...

of 23/23
Akutna trovanja lekovima koji deluju na bolesti metabolizma i ishrane Blokatori H1 receptora-kompetitivno istiskuju histamin sa H1 receptora Stimulacija H1 receptora-dilatacija krvnih sudova bronhokonstrikcija kontrakcija muskulature creva i uterusa kontrakcija endotelnih ćelija-povećanje vaskularne permeabilnosti i limfnog protoka Antihistaminici ne inhibišu produkciju antitela i antigen-antitelo reakciju kao i utpuštanje histamina već kompetitivno antagonizuju efekat histamina na njegovim receptorima H2 antihistaminici

Post on 03-Mar-2021

2 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Akutna trovanja lekovima koji

  deluju na bolesti metabolizma i

  ishrane Blokatori H1 receptora-kompetitivno istiskuju

  histamin sa H1 receptora

  Stimulacija H1 receptora-dilatacija krvnih sudova bronhokonstrikcija kontrakcija muskulature creva i uterusa kontrakcija endotelnih ćelija-povećanje vaskularne permeabilnosti i limfnog protoka

  Antihistaminici ne inhibišu produkciju antitela i antigen-antitelo reakciju kao i utpuštanje histamina već kompetitivno antagonizuju efekat histamina na njegovim receptorima

  H2 antihistaminici

 • H1-antihistaminici

  Sedativni-prometazin hlorpiramin difenhidramin dimenhidrant feniramin i.t.d.

  Nesedativni-astemizol terfenadin loratidin

  Antihistaminski efekat

  Sedativni efekat

  Lokalno anestetički efekat

  Antiholinergički efekat

  Urtikarija-alergija na lekove-ubod insekta-serumska reakcija-Quinckeov edem i druge bolesti bazirane na histaminskoj reakciji

 • Sedativni antihistaminici

  Izražen sedativni i antiholinergički efekt

  Dobra resorpcija iz gastrointestinalnog

  trakta

  Skoro 100% vezuju se za proteine plazme

  Poluživot 10-14 sati

  Biotransformacija u jetri

  Izlučuju se urinom u formi metabolita

 • Akutno trovanje sedativnim

  antihistaminicima kod dece

  Razlikuje se kod dece i odraslih

  Za decu smrtana doza može biti 20-30 kapsula

  ovih lekova

  Kod dece stimulacija CNS prva manifestacija

  trovanja-halucinacije toksične psihotične reakcije

  slične shizofreniji i delirijum tremensu

  Konvulzije mogu biti dosta rezistentne na

  terapiju

  Dilatirane zenice i hiperpireksija su česte

 • Akutna trovanja sedativnim

  antihistaminicima kod odraslih Faza ekscitacije CNS-posebno konvulzije

  Češće latentan period praćen respiratornom depresijom kardiovaskularnim kolapsom i komom koji mogu dovesti do smrtnog ishoda

  Znaci perifernog toksičnog antiholinergičkog efekta-aritmije tahikardija retencija urina smanjen motalitet GIS suva usta topla crvena koža stvaranje gustog sadržaja u bronhima koji otežava disanje

  EKG-slika lutajućeg pejsmekera-produžen QT interval nespecifične promene u ST segmentu i T talasu

  EEG-promene koje ukazuju na cerebralni disritmiju i difuznu delta talasnu aktivnost

 • Lečenje akutno otrovanih

  sedativnim antihistaminicima Terapija uglavnom simptomatska

  Ako je poterbno mere CPR

  Izazivanje povraćanja

  Ispiranje želuca

  Aktivni ugalj

  Laksantna sredstva

  Konvulzije-fenitoin 50mg-min u infuzij zbog depresije CNS bolje od diazepama

  Aritmije-adekvatnim antiaritmicima

  Hemoperfuzija sa aktivnim ugljem ili zamena krvi

  Fizostigmin specifičan antidot za antiholinergičke efekte samo za vitalne indikacije uz oprez i prisustvo atropina u drugom špricu

  Fizostigmin odmah okupira antiholinergičke efekte-daje se polako intravenski 1mg tokom 30-60sekundi

  Doza se može ponoviti nakon 5minuta do ukupno 6mg

  Početna pedijatrijska doza je 0,5mg do ukupne od 2mg

 • Akutno trovanje nesedativnim

  antihistaminicima Zbog slabijeg prolaska kroz KMB slab sedativni

  efekat kao i antiholinergični efekt

  Astemizol terfenadin loratadin-antihistaminici sa produženim delovanjem

  Indikacije-sezonski rinitis polenska kijavica hronične idiopatske urtikarije

  Deluju uglavnom na periferne H1 receptore

  Dobra resorpcija iz GIS-otežava je hrana

  Maksimalna koncetracija u plazmi nakon jednog sata-poluživot eliminacije 12sati

  Metaboliše se u jetri-izlučuje se fecesom

 • Klinička slika trovanja

  Lakša od trovanja sedativnim antihistamin.

  Preko 600mg astemizola i terfenadina ozbiljni toksični poremećaji-smrtni ishod

  Lakši slučajevi-mučnina povraćanje konfuznost glavobolja

  Poremećaji srčanog ritma najznačajniji toksični efekat pri teškim trovanjima

  Ventrikularna tahikardija-TORSADES DE POINTES ili ventrikularna fibrilacija

  Opisani su slučajevi sa sinkopom i konvulzijama

 • Lečenje akutnih trovanja

  nesedativnim antihistaminicima

  Izazivanje povraćanja

  Ispiranje želuca

  Aktivni ugalj

  Laksantna sredstva

  EKG-monitoring

  Aritmije-lidokain propranolol

  Konvulzije-diazepam

  Simptomatska terapija

 • Akutna trovanja lekovima koji

  deluju na bolesti krvi i krvotvornih

  organa

  Trovanja lekovima u lečenju anemija

  Trovanja antikoagulansima

  Trovanja peroralnim antikoagulansima

  Trovanje heparinom-parenteralnim antiko.

 • Trovanje lekovima u lečenju

  sideropenijske anemije

  Preparati gvožđa-ferosulfat najznačajniji

  Gvožđe-sinteza hemoglobina mioglobina i

  citohroma

  Normalno u organizmu 4-5grama gvožđa u

  depoima regulisano varijacijama u apsorpciji

  Ekskrecija iz organizma gvožđa nema poseban

  mehanizam

  Kod trovanja se akumulira u tkivu ciljnih organa

  gde ispoljava toksični efekat

 • Farmakokinetika gvožđa

  Iz digestivnog trakta se resorbuje kao dvovalentni fero jon da bi se odmah oksidisao u trovalentni feri jon koji se vezuje za noseći protein feritin

  Iz feritina se oslobađa i vezuje za globulin transferin u plazmi i transportuje do mesta ugradnje

  Kada količina gvožđa prevaziđe kapacitet transferina ispoljavaju se toksični efekti

  Toksična doza je preko 20mg/kg jona gvožđa a smrtna preko 200mg/kg elementarnog gvožđa

 • Patofiziologija i patoanatomija

  akutnog trovanja gvožđem Slobodno gvožđe oštećuje krvne sudove u sistemskoj

  cirkulaciji-feritin serotonin i histamin potenciraju njegovo dejstvo

  Korozivni efekat gvožđa u GIS-erozije i ulceracije sa koagulacionom nekrozom

  Nakupljanje u hepatocitima i Kupfferovim ćelijama-balonizirajuća degeneracija-masna metamorfoza-periportalna nekroza hepatocita(insuficijencija sa hipoglikemijom poremećajem koagulacije i hepatorenalnim sindromom)

  Oštećenja miokarda sa hipotenzijom

  Metabolička acidoza-poremećaj oksidativnog metabolizma sa nakupljanjem mlečne kiseline

 • Klinička slika akutnog trovanja fero-

  sulfatom

  Faza ranih promena-30min-6sati nakon ingestije velikih količina ferosulfata

  Dominantni gastrointestinalni simptomi

  Povraćanje i proliv sa primesama krvi

  Hipovolemija-hemokoncetracija-hipotenzija-tahikardija-vazokonstrikcija-cijanoza

  Letargija i koma –smanjena cerebralna perfuzija-direktan toksični efekat gvožđa

  Vaskularni šok-gvožđe-feritin-serotonin-histamin

  Metabolička acidoza-znak teškog tovanja

 • Faza intermedijarnih i kasnih

  promena Intermedijarna faza-traje od 6-48sati

  Pacijent je naizgled stabilan ali brzo nastupaju nove komplikacije

  Vaskularni šok se produbljuje dodatnim krvarenjem usled nedostatka faktora koagulacije i oštećenja krvnih sudova

  Oštećenje jetre-žutica visoke vrednosti transaminaza

  Metabolička acidoza-poremećaj enzima koji učestvuju u Krebbsovom ciklusu-nastaju limunska i mlečna kiselina u velikim količinama

  Masna degeneracija bubrega-bubrežna insuficijencija

  Edem pluća sa plućnom hemoragijom-smrt

  Faza kasnih promena-ispoljava se od trećeg dana do treće nedelje

  Strikture u gastrointestinalnom traktu(stenoza korpusa u vidu peščanog sata-gangrenozni infarkt tankog creva)

  Cirotične promene u jetri

 • Lečenje akutnog trovanja sa

  ferosulfatom Ispiranje želuca-nativni Rtg abdomena

  50-100ml 1% bikarbonata-so ferokarbonat teže se resorbuje slabij iritans

  Hipotenzija-korekcija infuzionim rastvorima

  Metabolička acidoza-infuzije bikarbonata

  Hipoglikemija-50%glukoza bolus kasnije nastaviti sa 10% glukozom infuzija

  Hemoragije-dati krv-svežu plazmu i adekvatne zamene za njih

  Deferoksamin-specifični antidot vezuje slobodno gvožđe-vezano za feritin-hemosiderin deponovan u jetri i slezini

  Ako je pacijent normotenzivan deferoksamin dati dubokom intramuskularnom inekcijom 40mg/kg(ne više od 2grama u jednoj dozi)

  Dnevna doza do 6 grama

 • Akutna trovanja antikoagulansima

  Trovanja peroralnim antikoagulansima

  Akutna trovanja heparinom

 • Peroralni antikoagulansi

  Sintetski derivati-kumarini i indadioni

  Prevencija i lečenje tromboembolijskih bolesti srca krvnih sudova pluća i mozga

  Acenokumarol etilbiskumacetat varfarin i fenprokumon-male molekulske težine strukture slične vitaminu K

  Inhibišu sintezu vitamin K zavisnih faktora koagulacije(II VII IX i X) u jetri

  Inhibišu vitamin K posredovanu Υ-karboksilaciju glutaminske kiseline koja je odgovorna za stvaranje pomenutih činilaca koagulacije

  Blokiraju regeneraciju vitamin K-hidrihinona iz vitamin K-epoksida koji je neophodan za normalan proces karboksilacije

  Efekat nakon 1-3 dana –kada koncetracija faktora koagulacije padne ispod kritičnih vrednosti

  Dobra resorpcija-bioraspoloživost 100%-vezivanje za proteine plazme 99%-trajanje dejstva 2-14dana-metabolizam u jetri –urin-fe.

 • Klinička slika akutnog trovanja

  Nakon 1-3dana

  Znaci hemoragijskog sindroma

  Krvarenje iz desni epistaksa hematurija petehijalna krvarenja po koži melena hematemeza krvarenja u mišićima uključujući i miokard

  Paralitički ileus sa bolovima u trbuhu

  Holestatsko oštećenje jetre kao posledica idiosinkrazije

  Labaratorijske analize-produženje protrombinskog i parcijalnog tromboplastinskog vremena

  Sniženje II VII IX i X faktora koagulacije

 • Lečenje akutnog trovanja

  peroralnim antikoagulansima Pacijenta hospitalizovati

  Praćenje koagulacionog statusa

  Ispiranje želuca

  Medicinski ugalj

  Laksantna sredstva

  Davanje holeseteramina do 16grama dnevno podeljeno u nekoliko doza-smanjuje se poluživot i ubrzava eliminacija antikoagulanasa

  Smrznuta sveža plazma ili puna krv-kod hemoragijskog sindroma

  Vitamin K 5-10mg za odrasle 1-5mg za decu

  Teški slučajevi-100-200mg dnevno danima pa i nedeljama

  Hemoperfuzija sa aktivnim ugljem-zamena krvi

  Praćenje koagulacionog statusa protrombinskog i parcijalnog tromboplastinskog vremena svakih 12 sati i adekvatne terapijske mere u skladu sa rezultatima

 • Parenteralni antikoagulansi

  Heparin-antikoagulans za parenteralnu primenu-kalcijumova i natrijumova so

  Profilaksa i lečenje tromboembolijskih bolesti

  Direktni antikoagulant-mastociti i bazofilni granulociti

  Inhibiše na brojnim mestima u koagulacionom sistemu-zavisi od prisustva antitrombina III

  Kompleks heparin-antitrombin III –inaktiviše faktore IXa Xa XIa i XIIa i prevenira formiranje tromba

  U visokim koncetracijama inhibiše agregaciju trombocita

  Za razliku od peroralnih heparin deluje odmah nakon primene

  Izražena kiselost i velika molekulska težina-neresorbuje se iz GIS

  Dejstvo nakon I.V. Primene nakon 20minuta

  Poluživot 0,5-3sata

  Metaboliše se u jetri

  Izlučuje se urinom

 • Akutno trovanje heparinom

  Retka akutna trovanja

  Pre predoziranje u bolničkim uslovima nego pokušaj suicida

  Znaci hemoragijskog sindroma nakon jedan sat za razliku od peroralnih antikoagulanasa

  Krvarenje i hematom na mestu uboda

  Krvarenje iz desni

  Epistaksa

  Hemoptizije

  Hematemeza

  Melena

  Hematurija

  Krvarenja u mozgu plućima drugim parenhimskim organima i koži

  Kardiovaskularni kolaps bronhospazam dispnea

 • Lečenje trovanja heparinom

  Intezivno lečenje

  Kontrola kardiorespiratornog sistema

  Praćenje koagulacionog statusa

  Sveža smrznuta plazma puna krv transfuzija trombocita-hemorag. sindrom

  Protamin-sulfat specifičan antidot-heparina

  Par minuta nakon aplikacije heparina 1mg protamin-sulfata neutrališe 115 jedinica heparina

  Nakon pola sata od primene heparina 0,75mg protamin-sulfata neutrališe 100 jedinica heparina

  Posle dva sata od aplikacije heparina 0,375mg protamin-sulfata za neutralizaciju svakih 100 jedinica heparina

  K-vitamin bez efekta

  Ekstrakorporalna detoksikacija bez efekta