akutna trovanja u dječijem dobu

of 32 /32
STJEPI Ć ĐUKA AKUTNA TROVANJA U DJEČIJEM DOBU DIPLOMSKI/SPECIJALISTI ČKI RAD Banja Luka, Decembar 2008.

Author: karabaja

Post on 03-Dec-2015

15 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

diplomski rad

TRANSCRIPT

 • STJEPI UKA

  AKUTNA TROVANJA U DJEIJEM DOBU

  DIPLOMSKI/SPECIJALISTIKI RAD

  Banja Luka, Decembar 2008.

 • PANEVROPSKI UNIVERZI TET "APEIRON" BANJA LUKA FAKULTET ZDRAVSTVENE NJEGE STUDENT: STJEPI UKA BROJ INDEKSA: 04-07/VS-S

  AKUTNA TROVANJA U DJEIJEM DOBU

  DIPLOMSKI/SPECIJALISTIKI RAD

  MENTOR: Prof.dr.sc.med. Dragan Joksovi

  Banja Luka, Decembar 2008.

 • SADRAJ:

  1. UVOD..............................................................................................3

  1.1. Epidemiologija........................................................................4 1.1.1. Uzrok trovanja...............................................................5

  1.1.2. Dob i spol.......................................................................6

  1.1.3. Mjesto trovanja..............................................................7

  1.1.4. Socijalno-ekonomski faktor...........................................9

  1.1.5. Vrste otrova..................................................................11

  1.2. Dijagnostika akutnih trovanja..............................................13

  1.3. Lijeenje akutnih trovanja.....................................................14 1.3.1. Odravanje vitalnih funkcija........................................14

  1.3.2. Odgaanje apsorpcije otrova........................................15

  1.3.3. Eliminacija apsorbiranog otrova..................................18

  1.3.4. Specifina antidotska terapija......................................18

  1.4. Prevencija akutnih trovanja..................................................19

  2. CILJEVI ISTRAIVANJA...........................................................20

  3. MATERIJALI I METODE............................................................21

  3.1.1. Materijal.......................................................................21

  3.1.2. Metode.........................................................................21

  4. REZULTATI ISTRAIVANJA....................................................22

  5. ZAKLJUAK................................................................................32

  6. LITERATURA..............................................................................34

 • 1.UVOD

  Otrovanja ili intoksikacije su patoloka stanja nastala kao posljedice djelovanja

  otrovnih materija na organizam (1) . Danas se sve vie susreemo sa razliitim

  materijama kao to su savremeni proizvodi hemije, ivotinjski otrovi i otrovne biljke koji

  mogu dovesti do otrovanja u djeijem dobu.

  U pojedinim vremenskim razdobljima nastaju promjene u uestalosti pojedinih vrsta trovanja u djece. Razlozi koji dovode do trovanja u djeijem dobu su razliiti, a meu

  najvanijim su nedovoljna opta i zdravstvena prosvjeenost odraslih i slab rad na

  primjeni preventivnih mjera. Iako djeca ve u obdanitu moraju nauiti da opasne

  situacije ne vrebaju samo na ulici nego i u vlastitom domu, veina autora navodi da je

  najee mjesto trovanja domainstvo.

  Akutno trovanje u djeijem dobu uvijek je urgentno stanje bez obzira na ispoljenost simptoma i znakova (latentni period!). To je ujedno afekcija sa najveom reverzibilnou

  tj. sa najveom mogunou izlijeenja, uz primjenu pravovremenih i odgovarajuih

  mjera lijeenja na svim etapama zbrinjavanja otrovanog bolesnika. Cilj ovog rada je da se

  analizom socijalnomedicnskih aspekata zadesnih trovanja upozori na akutnost ove

  patologije. Otrovanja mogu nastat i kao posljedica akutne, subakutne i hronine izloenost i otrovnoj

  materiji, a prema nainu dogaanja dijele se na namjerna (suicid, homicid i otrovanja bojnim

  otrovima), nenamjerna (akcidentalna, jatrogena i industrijska) i nasilna, odnosno kriminalna.

  U djeijem dobu uglavnom se deavaju akutna akcidentalna otrovanja. Meutim, ne treba

  zaboravit i da su i djeca esto izloena subakutnom i hroninom djelovanju otrova, kao nit i

  injenicu da se i drugi naini otrovanja deavaju u ovoj ivotnoj dobi.

  1.1. Epidemiologija

  Otrovanja u djeijo j dobi proizilaze iz meusobnog sadejstva djeteta, okoline i

  toksine materije. Epidemioloka ispitivanja ovih specifinosti, koje se meusobno isprepliu, omoguavaju realno sagledavanje uzroka otrovanja u djeijem dobu. Na taj

  nain se stvara osnova za planiranje i sprovoenje preventivnih mjera, koje u ovom

 • ivotnom dobu daju izvanredne rezultate, jer se otrovanja mogu izbjei djelovanjem u

  pozitivnom smislu na bilo koji segment navedenog lanca.

  U naoj zemlji ne postoje jedinstveni epidemioloki podaci o akutnim otrovanjima u

  djeijem dobu. Izgleda da to nije bio predmet znaajnijeg interesovanja. Podaci sa kojima

  raspolaemo rezultat su analiza uglavnom bolnikog materijala iz veih sredina.

  Meutim, treba znati da u djeijoj dobi vei broj blaih otrovanja nije registrovan i da se,

  prema podacima iz literature, akcidentalna otrovanja ponaaju poput sante leda, gdje su

  statistikom istraivanju dostupni samo podaci iznad nivoa vode (slika 1.1)(2). Ovo

  navodi na zakljuak da su rezultati, dobiveni na osnovu bolnikog materijala, nepotpuni i

  kao takvi mogu sluiti samo za orijentacionu epidemioloku procjenu (1).

  Incidencija akutnih otrovanja, prema podacima iz literature, razlikuje se od sredine do

  sredine i u mnogome ovisi o izvoru podataka. Ako posmatramo incidencije na osnovu

  bolnikog morbiditeta onda se one kreu od 0.5 pa ak i do 5 %. U naoj studiji incidenca

  se kretala od 0.8 do 4.3 %, prosjeno 1.8 % (slika 1.2). Uprkos evidentnim godinjim

  oscilacijama zapaeno je opadanje broja otrovanja posljednjih godina.

  1.1.1. Uzrok trovanja

  Uzroci koji dovode do trovanja u djeijem dobu su razliiti,a meu najvanijim su nedovoljna opta i zdravstvena prosvijeenost odraslih i slab rad na primjeni preventivnih

  mjera. Iako djeca ve u obdanitu moraju nauiti da opasne situacije ne vrebaju samo na

  ulici, nego i u vlastitom domu, veina autora navodi da je najee mjesto trovanja

  domainstvo (1,4) . Gotovo u dvije treine sluajeva djeca su aktivni sudionici trovanja,

  dok preostala jedna treina trovanja je od strane drugih osoba (brat, sestra, druge odrasle

  osobe).

 • Slika 1. Fenomen sante leda

  1.1.2. Dob i spol

  Akutna otrovanja deavaju se u svim ivotnim dobima djeteta. Prema naim

  podacima i podacima iz literature, najea su u dobi izmeu 1. i 6. godine ivota (4,5).

  Odrasli esto potcjenjuju mogunosti djeteta u ovoj ivotnoj dobi. Zaboravljaju da su

  djeca u tom uzrastu jako uporna, znatieljna, snalaljiva i da je njihov potencijalni plijen

  sve to im je na dohvat ruke. Pored toga, veoma su aktivna, nemirna i opiru se

  ogranienjima. Na razliite naine ele upoznati svoju okolinu. Slabo razumiju uobiajene opasnosti i nisu u stanju da odgode neposredno zadovoljenje razliitih elja.

  Jedan od naina na koji dijete ove ivotne dobi upoznaje ivotnu sredinu je stavljanje

  razliitih predmeta u usta. Ti predmeti ponekad mogu sadravati otrovnu materiju i n jeno

  unoenje u organizam moe dovesti do otrovanja. S obzirom na to da se bezbroj

  potencijalno otrovnih materija esto nalazi u djetetovom neposrednom okruenju, ovo

 • nije rijedak nain unoenja otrova u djeiji organizam. U periodu od 6. do 10. godine

  otrovanja se ne deavaju tako esto, ea su kod djeaka i obino su to otrovanja

  lijekovima starijih ukuana. Do poveane uestalosti otrovanja dolazi ponovo u

  predpubertetskom i pubertetskom periodu. U ovom periodu obino su rezultat promiljaja

  uraenih u svrhu eksperimenta ili samooteenja (nanoenja tete samom sebi). Djeaci

  se obino truju raznim alkoholnim piima sa eljom da imitiraju odrasle, a djevojice

  uzimaju lijekove radi suicida ili parasuicida. M ada veina studija ukazuje na to da je

  zastupljenost djeaka u akutnim otrovanjima gotovo svih ivotnih dobi neto vea, ta

  razlika nije znaajna i ne smije biti tumaena kao neka via sila i opravdanje za propuste

  odraslih na razliitim poljima brige o djetetu.

  1.1.3. Mjesto trovanja

  Sredina u kojoj dijete ivi je znaajna za dogaanja akutnih otrovanja. U stvari, jedna

  od karakteristika svih otrovanja djeije dobi je da se u veini sluajeva deavaju u kui ili

  kunom okoliu u kojem dijete boravi. To je i razumljivo iz gornjeg grafikog prikaza

  dobne raspodjele. Tri etvrtine akutnih otrovanja je u dobi do 6. godine ivota, dobi u

  kojoj se djeca najee zadravaju u kui ili u neposrednom kunom okoliu. S druge

  strane, to ukazuje i na injenicu da se nepanjom odraslih otrovne supstance nalaze u neposrednoj blizini djeteta, tj. u vlastitom domainstvu, koje je esto vielano,

  sastavljeno od lanova porodice razliitih ivotnih dobi. Ponekad se otrovanja deavaju u

  domainstvima starijih osoba, bake i djeda, koji esto uvaju unuad (1). Ova

  domainstva za malu djecu, gledano sa aspekta otrovanja, mogu biti posebno opasna, jer

  se u njima ponekad moe nai deset i vie raliitih lijekova, potencijalno vrlo otrovnih

  materija. Posebnu teinu i ozbiljnost takvim polimedikamentoznim otrovanjima daje

  potpuna nepredvidljivost moguih interreakcija uzetih lijekova. Takve kombinacije lijekova koje dijete moe odabrati iz zaliha starih lijekova (kunih apoteka) nitko nije

  mogao primjenjivati i istraivati. O njima se zato ne mogu nai podaci u farmakolokoj i

  toksikolokoj literaturi, pa uvjek predstavljaju u neku ruku bioloki pokus s nepredvidivom klinikom slikom i zahtijevaju od lijenika njeno paljivo praenje i

 • samosnalaenje u procesu lijeenja. U tim se domainstvima manje panje posveuje

  ostavljanju lijekova i drugih otrovnih materija na sigurno mjesto u smislu prevencije

  akcidentalnih otrovanja u djeijoj dobi.

  Nije rijetka pojava da roditelji iz neznanja rade sa veoma otrovnim sredstvima, a da

  se njihova djeca nalaze u neposrednoj blizini. To se esto deava na selu pri koritenju

  razliitih sredstava za zatitu bilja. U takvim situacijama djeca mogu doi u direktan

  kontakt s otrovnom materijom koja je stavljena na biljku ili ambalaom u kojoj obino

  ostaju male koliine nekog pesticida. Te koliine, iako neznatne, sasvim su dovoljne da

  dovedu do teke intoksikacije koja ponekad zavrava i sa smrtnim ishodom. Pored toga,

  odrasle osobe razne otrovne materije bacaju na smetljita ne vodei rauna o tome da

  ambalaa takvih materija esto moe biti predmet panje djeteta. Ovo je obino sluaj sa lijekovima u obliku draeja za koje djeca misle da su bombone. Na to ih mogu upuivati i

  pakovanja lijekova koja su ponekad vrlo slina pakovanju bombona.

 • 1.1.4. Socijalno-ekonomski faktori

  Socijalno-ekonomsko stanje odreene sredine, a posebno opta i zdravstvena

  prosvijeenost roditelja i odraslih ukuana, ima znaajan uticaj na nastajanje otrovanja

  djeteta (6). Uoeno je da su otrovanja ea u porodicama sa slabom optom i

  zdravstvenom prosvijeenou. Ponekad roditelji, tek nakon otrovanja njihovog djeteta,

  saznaju da je odreena supstanca otrovna i da je bila na dohvat ruku djeteta (slika 2),

  odnosno shvate da su potencijalno otrovne materije trebali uvati na mjestu van dohvata

  ruku djeteta.

  Nije rijetka pojava da djeca putem televizije kontinuirano gledaju reklamne spotove

  o vitaminskim preparatima ili slinim materijama u obliku tableta. Ovo kod djeteta moe

  pobuditi elju za pronalaenjem i uzimanjem slinih tableta u kui, to se obino

  zavrava otrovanjem.

  Postoje dobro dokumentovane studije koje ukazuju na to da novonastale negativne

  situacije u jednoj porodici (povean broj ukuana, este promjene stanovanja, krae ili

  due elementarne nepogode, ratna zbivanja, izbjeglitvo, nezaposlenost, tea bolest i slino) poveavaju incidenciju akcidentalnih otrovanja djeije dobi.

 • Slika 2. Otrovne materije na dohvat ruku djeteta u domainstvu

  1.1.5. Vrste otrova

 • Jedna od zajednikih karakteristika za otrovna sredstva kojima se djeca truju je da se

  nalaze u vie od 90 % sluajeva u njihovoj najblioj ivotnoj okolini (7). U svim

  studijama koje razmatraju akcidentalna otrovanja djeije dobi na prvom mjestu se nalaze

  lijekovi (65 % sluajeva) (3,5,7). Na osnovu epidemioloke studije o akutnim

  otrovanjima, koja se temelji na 25 - godinjoj medicinskoj dokumentaciji Klinike za

  djeije bolesti u Tuzli, meu lijekovima, koji su bili uzrok akutnog otrovanja, najei su

  bili trankvilizatori iz reda benzodijazepina. To je u korelaciji sa farmakoterapijom

  odraslih na nekom podruju, tj. najei propisivani lijekovi starijim ukuanima, zbog

  njihove nepanje i nebrige, kasnije u domainstvima budu pristupani djeci. Prema istom

  istraivanju, alkohol, pesticidi i ugljikovodonici zauzimaju naredna mjesta, dok su na

  petom mjestu sredstva iz domainstva (1). Otrovanja biljkama danas su rjea i uglavnom

  su vezana za odreenu sezonu. U SAD su est uzrok otrovanja lijekovima preparati

  eljeza i acetisalicilne kiseline, to je u naoj sredini dosta rijetka pojava. Ovo jasno

  ukazuje da u svakoj geografsko-administrativnoj jedinici postoje odreene specifinosti

  koje se vremenom mijenjaju i koje je neophodno stalno istraivati, analizirati, isticati i uvaavati.

  U mnogim studijama o akcidentalnim intoksikacijama djece ispod pete godine ivota

  utvreno je da su koliine otrovne materije koje su unijete u organizam bile veoma male

  i da se u vie sluajeva radilo o otrovanju " u pokuaju " nego o stvarnom otrovanju. Uz

  to treba napomenuti da je i izvjestan broj uzetih materija niske toksinosti. M eutim, ovi

  podaci ne iskljuuju seriozan pristup u tretmanu otrovanog djeteta. Treba uvijek pretpostaviti da se radi o najteem otrovanju, dok se suprotno ne dokae,

  jer bez obzira to djeca uzimaju manje koliine otrovne materije i to su neke od njih

  niske toksinosti, ne treba zaboraviti da se ipak u veini sluajeva radi o jakim otrovnim sredstvima u djeijem organizamu.

  Ne treba zaboraviti i injenicu da akutne intoksikacije djeije dobi mogu imati smrtni

  ishod ili mogu ostaviti trajna oteenja. Njihovo zbrinjavanje zahtijeva znaajna

  materijalna sredstva (trokovi lijeenja, broj izgubljenih radnih dana roditelja, broj izgubljenih dana djece u koli), a preventivni rad na ovom polju daje izvanredne

  rezultate. Navedene injenice ukazuju na to da intoksikacija djeije dobi i u naoj zemlji

 • treba da ima javno zdravstveni znaaj, tj. da se pri planiranju zdravstvene zatite djeteta u

  sklopu drugih preventivnih programa nae mjesto i za kontinuirani rad na spreavanju

  akutnih otrovanja djeteta.

  1.1. Dijagnostika akutnih otrovanja

  Dijagnozu akutnog trovanja postavljamo na osnovu anamnestikih podataka, klinikog

  nalaza i odreenih laboratorijskih i klinikih ispitivanja. M eutim, svakodnevno smo

  svjedoci nepostojanja anamneze, te nepouzdanosti heteroanamneze o akutnom trovanju

  djeteta (8). Zato moramo u svakom sluaju postupiti kao da se sumnjivo trovanje i

  dogodilo, odnosno kod navoenja poznatih nekodljivih sredstava-opredjeljujemo se za

  opservaciju u trajanju od 24 sata, zbog mogunosti da je neto uzeto to nije spomenuto.

  Kroz to vrijeme uz praenje klinike slike djeteta provodimo i laboratorijsku dijegnostiku, kao to su identifikacija otrova u specijaliziranim toksikolokim

  laboratorijima. A ako ona nije dostupna dijagnoza trovanja se moe potvrditi

  jednostavnim klinikim pretragama (EKG, RTG, EEG).

 • 1.2. Lijeenje akutnih trovanja

  Osnovni principi u lijeenju akutnih trovanja su:

  1. odravanje vitalnih funkcija

  2. odgaanje apsorpcije

  3. eliminacija apsorbiranih otrova i 4. primjena specifinih antidota

  1.2.1. Odravanje vitalnih funkcija

  Ako je otrovano dijete neposredno ivotno ugroeno, to se procjenjuje praenjem vitalnih funkcija, ako mu je poremeena svijest, prvo treba uspostaviti i odravati

  prolaznost disajnih puteva (poloiti bolesnika na stranu sa sputenom glavom, izvui mu

  jezik, aspirirati sadraj iz usne duplje, po potrebi aplikovati orofaringealni tubus, obaviti endotrahealnu intubaciju, traheotomiju), osigurati adekvtnu plunu ventilaciju (vjetako

  disanje, kiseonik po potrebi) i, ukoliko je potrebno, bolesnika prikljuiti na monitoring

  sistem (16). Stalno pratiti pokazatelje srane frekvencije, puls, pritisak, napraviti nekoliko

 • EKG snimaka, nadzirati respiraciju, temperaturu, stanje svijesti, diurezu. Osigurati

  intravensko davanje terapije, postaviti braonilu, uzeti krv za laboratorijske analize, suzbiti

  ok, davati tenost za korekciju elektrolitkog disbalansa, po potrebi nadoknaditi gubitak

  tenosti.

  Sljedei korak, a prvi ako dijete nije ivotno ugroeno, jeste uzimanje detaljne

  anamneze na osnovu koje se pokuava utvrditi nain na koji je otrov unijet i eventualno

  njegova priroda.

  1.2.2. Odgaanje apsorpcije otrova

  Postupci odgaanja apsorpcije otrova ovise o nainu ekspozicije organizma otrovu.

  Kod trovanja inhalacijom mjere smanjenja resorpcije obino su poduzete dovoenjem u

  zdravstvenu ustanvu-bolesnik je izneen iz sredine gdje je inhalirao otrov. Ako je otrov

  iniciran treba postaviti Esmarhovu povesku proksimalno od mjesta injekcije. Kod

  perkutane resorpcije otrova treba kou oistiti istom hladnom vodom, te uraditi suenje

  upijanjem istom tkaninom (8). Kod djece najei put ulaska otrova u organizam je

  igestija.

  Kao postupak izbora za smanjenje resorpcije koristi se gastrina evakuacija i lavaa

  gastrinom sondom velikog promjera (17). Pravilo je da u svakoj pedijatrijskoj ambulanti svakog trenutka bude pripremljen pribor za ispiranje eludca, i to bez obzira na to da li e

  biti primijenjena ili ne.

  Pribor obuhvata:

  Sterilnu sondu Stakleni lijevak Bokal s vodom Kompresa sa muemom Plastine kecelje za sestre Posuda za uzimanje uzorka sadraja za laboratorijski pregled Nekoliko komada papirne vate Posuda za prihvatanje eludanog sadraja

 • Bubrenjak Posudu s dezinfekcionim sredstvom Plastini otvara za usta Posudu sa patulama. eludac ispiraju dvije medicinske sestre:jedna dri dijete, a druga ispira eludac. Za to

  vrijeme ljekar uzima anamnestike podatke od roditelja i daje eventualna dodatna

  uputstva .

  M edicinska sestra koja dri dijete opae plastinu kecelju, prihvati dijete na krilo,

  udobno sjede na niu stolicu, ispod vrata djeteta postavi muemu s kompresom i okrene

  se prema izvoru svjetlosti. Desnom rukom sestra fiksira obje ruke djeteta uz grudni ko, a

  lijevu ruku postavlja na elo i f iksira glavu djeteta naslanjajui ga na svoje grudi. Noge

  djeteta dri vrsto izmeu svojih koljena. Druga sestra pripremi bokal s vodom, uzima

  sondu, njome izmjeri rastojanje od vrha nosa do gornjeg kraja grudne kosti, postavlja

  otvara za usta, vrh sonde ovlai i lagano uvodi sondu preko korijena jezika, drijel u

  jednjak, a zatim u eludac. Dijete reaguje na strano tijelo (sondu) napreui se, tako da se

  sonda ispunjava eludanim sadrajem. To je dokaz da je sonda dobro postavljena i da

  moe poeti ispiranje. Ispiranje eludca se odvija kroz dvije faze: ulijevanje i izlijevanje.

  Na izlazni kraj sonde sestra postavlja stakleni lijevak u koji sipa 20-50ml vode (faza ulijevanja). Prije nego to tenost otie iz suenog dijela lijevka dijete se nagne naprijed,

  sestra koja dri dijete pritisne malo stomak u predjelu eludca, a lijevak okrene na nie

  prema posudi koja slui za prihavatanje sadraja (faza izlijevanja). Prvi uzorak sadraja

  se alje na laboratorijski pregled da bi se ustanovio uzronik trovanja. Postupak se

  ponavlja vie puta, sve dok eludani sadraj ne bude bistar. Treba ulivati male koline

  tenosti da ne bi dolo do otvaranja pilorusa zbog velikog pritiska u eludcu i prodora

  eludanog sadraja u duodenum. Preko sonde se poslije ispiranja, po nalogu ljekara, moe pokuati primjena aktivnog medicinskog uglja kao najboljeg opteg adsorbensa.

  Treba dati i specifian antidot (ako je poznat). Kada se ispiranje zavri, sestra odvoji lijevak od sonde, paljivo izvue sondu i potapa je zajedno s lijevkom i draem za usta u

 • dezinfekciono sredstvo. Sestra koja je drala dijete umije ga, utopli i smjesti u krevet.

  Narednih asova se prate i b iljee vitalni znaci. Druga sestra rasprema pipremljeni

  materijal.

  Lavau kombiniramo sa unosom medicinskog uglja u probavni trakt, kao monog i

  uinkovitog apsorbensa (8). Primjena sredstava za ienje crijeva nakon zavrene lavae

  ili kada je ona proputena je postupak izazivanja ubrzane eliminacije preostalih kolina

  otrovne materije iz gastrointestinalnog trakta (1).

  1.2.3. Eliminacija apsorbiranog otrova

  Za odstranjivanje otrova iz organizma nakon njegove resorpcije primjenjuje se:

  intrakorporalne i ekstrakorporalne metode lijeenja (1). U intrakorporalne metode

 • ubrajamo: enteralna dijaliza, forsirana diureza i peritonealna dijaliza. U ekstrakorporalne

  metode spadaju: hemodijaliza, hemoperfuzija, plazmofereza i exangvinotransfuzija.

  1.2.4. Specifina antidotska terapija

  Antidoti su sva sredstva koja na bilo koji nain neutraliziraju ili inaktiviraju otrove i

  njihove metabolite. Kao univerzalni antidot najee se koristi Carbo-medicinalis. Drugi

  antidoti koriste se za specifine otrove, tj oni se mogu upotrijebiti samo u suaju

  odgovarajuih trovanja.

  1.2.5 Prevencija akutnih trovanja

  Akutna trovanja spadaju u preventibilne bolesti (1). Dobro poznavanje epidemiologije

  akcidentalnih trovanja na odreenom podruju je jedan od glavnih preduvijeta za

  uspjenu prevenciju. Stoga bi stvaranjem regionalnih centara za kontrolu trovanja bilo mogue smanjiti njihov morbiditet i mortalitet.

  Preventivni rad ovih ustanova, s obzirom na specifinost trovanja u djeijem dobu

  moe se podijeliti na: primarni, sekundarni i tercijalni.

 • Primarne preventivne aktivnosti ukljuuju opte mjere koje promoviraju zdravlje i

  koje sprjeavaju izloenost djeteta svim tetnim materijama. Sekundarne preventivne

  aktivnosti ukljuuju mjere koje ukazuju na izloenost specifinim otrovnim materijama i

  kojima se nastoji odvojiti dijete od opasne materije i time prevenirati njeno unoenje u

  organizam. Tercijalne preventivne aktivnosti sadre niz mjera kojima se eli prevenirati

  morbiditet i mortalitet poslije unoenja otrova u organizam.

  Otrovanja u djeijo j dobi mogu se sprijeiti sprovoenjem mjera tzv.aktevne i pasivne

  prevencije. Aktivna prevencija podrazumijeva uvanje potencijalno otrovnih maerija na

  sigurnom mjestu,kao i maksimalan nadzor nad djetetom,a pasivna ukljuuje primjenu

  razliitih mjera (stavljanja sigurnosnih zavrtaa na pakovanju otrovnih materija,

  distribucija manjih pakovanja otrovne materije u kvantitativnom i kvalitativnom smislu,

  zakonodavstveno regulisanje naina koritenja potenecijelno otrovnh materija, vidno

  obiljeavanje svih otrovnih materija, obavezna deklaracija o sastavu proizvoda na

  ambalai, pakovanje u ambalai koja nije upadna ni bojom ni oblikom i sl.) koje u praksi

  djeluju u vidu preporuke pristupu otrovnoj materiji. Ove mjere obino su nametnute od proizvoaa ili od vlasti i one automatski zatiuju djecu, bez obzira na njihovo

  ponaanje, ponaanje njihovih roditelja i okoline.

  2. CILJEVI ISTRAIVANJA 1. Prikazati uestalost akutnih trovanja u odnosu na broj ukupno

  primljenih bolesnika na Kliniku za djeije bolesti u Tuzli. 2. Prikazati uestalost pojedinih otrovnih materija u akutnim trovanjima.

  3. Prikazati najuestalije mjesta gdje se deavaju akutna trovanja.

  4. Prikazati uestalost akutnih trovanja u odnosu na dob i pol.

  5. Prikazati uestalost akutnih trovanja u odnosu na mjesto stanovanja otrovane djece. 6. Prikazati uestalost akutnih trovanja u odnosu na zanimanje roditelja.

  7. Prikazati zastupljenost akutnih trovanja prema nainu nastanka.

  8. Prikazati stepen pruanja prve pomoi djeci prije prijema na Kliniku. 9. Prikazati stanje svijesti djece pri prijemu na Kliniku.

  10. Prikazati najei nain lijeenja otrovane djece na Klinici za djeije bolesti u Tuzli.

 • 3. MATERIJAL I METODE 3.1. Materijal

  Za ovaj rada koritena je medicinska dokumentacija Klinike za djeije bolesti u Tuzli.

  Koriteni su godinji protokoli Prijemne ambulante, istorije bolesti djece koja su zbog

  akutnog otrovanja lijeena na Klinici za djeije bolesti u periodu od 01.01.2001. do

  31.12.2002. godine i anketni upitnik koji je ispunjavan pri prijemu otrovane djece.

  3.2. Metode

  Metoda rada je bila retrospektivna analiza. Razmatrani su opti podaci (uzrast,

  pol, mjesto stanovanja, zanimanje roditelja), agensi kojima su se djeca otrovala, okolnosti pod kojima se otrovanje dogodilo, nain zbrinjavanja otrovanog u ustanovi koja ga

  upuuje, stanje pri prijemu, lijeenje na Klinici i ishod otrovanja.

 • 4. REZULTATI ISTRAIVANJA Tabela 1. Procenat uea akutnih trovanja u odnosu na broj

  ukupno primljenih bolesnika na Kliniku za djeije bolesti u Tuzli

  Godina Ukupno primljenih

  Broj otrovanja

  Procenata

  2001. 3322 40 1.3 2002. 3545 45 1.5

  Series2Series2

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  4000

  Series1Series2

  20022001

  Grafikon 1.

 • U dvogodinjem periodu (1.1.2001. do 31.12.2002. godine) na Klnici za djeije bolesti

  u Tuzli hospitalizovano je zbog trovanja 85 djece. Njihov udio u broju ukupno primljenih

  bolesnika kretao se od 1,3% (2001.god.) do 1,5% (2002.god.) - u prosjeku 1,4% godinje

  (Tabela1. i Grafikon 1.).

  Tabela 2 Uestalost pojedinih otrovnih materija u akutnim otrovanjima u periodu od 1.1.2001. do 31.12.2002.

  OTROVNA S UPS TANCA BROJ OTROVANIH

  Poznat 55 LIJEK Nepoznat 2 Pesticidi 8 Sredstva u domainstvu 7 Ugljenmonoksid 3 Alkohol 2 Biljke 1 Ugljikovodonici - Nepoznatih 6 UKUPNO 84

  Grafikon 2.

  Lijekovi predstvaljaju najei etioloki agens, pesticidi se nalazi na drugom, a sredstva u domainstvu i ugljenmonoksid na treem odnosno etvrtom mjestu (Tabela 2 i

  Grafikon 2.).

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60Lijek poznat

  Lijek nepoznat

  Pesticidi

  Sredstva u domainstvu

  Ugljenm

  onoksid

  Alkohol

  Biljke

  Ugljikovodonici

  Nepoznatih

  Broj otrovanih

 • Tabela 3. Mjesto gdje se dogodilo otrovanje

  MJES TO BROJ OTROVANIH Domainstvo 66 Izvan domainstva 13 U zdravstvenoj ustanovi - Nepoznato 5

  Grafikon 3. M jesto otrovanja najee je bilo domainstvo (55.4%), a u 13 (10.9%) sluajeva

  desilo izvan njega. (Tabela 3 i Grafikon 3)

  Tabela 4. Pol i dob otrovane djece

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Broj otrovanih

  Domainstvo

  Izvan domainstvaU zdravstvenoj ustanovi

  Nepoznato

 • DOB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

  0 11

  12

  13

  14

  Ukupno

  enski 11

  12

  7 6 1 1 1 1 0 0 3 1 1 0 45 PO L

  Muki 3 4 6 8 3 2 2 1 1 0 5 1 3 0 39 UKUPNO 1

  4 16

  13

  14

  4 3 3 2 1 0 8 2 4 0 84

  Grafikon 4.

  enska djec su ee rtve akutnog trovanja (45 ili 53,6%) u odnosu na muku (39 ili

  46.4%). Uoljivo je da se najvei broj akutnih trovanja deava ispod pete godine ivota sa

  najveom uestalou u drugoj ivotnoj dobi (16 ili 19%). Ponovo neto vea uestalost

  uoena je u 11 godini ivota (8 ili 9.5%) (Tabela 4 i Grafikon 4.).

  Tabela 5 Mjesto stanovanja otrovane djece

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  enskiMuki

 • Grafikon 5

  Akutma trovanja su se znatno ee deavala na selu u odnosu na grad (66.6% :

  33.3%) (Tabela 5 i Grafikon 5)

  MJESTO BROJ % Selo 56 66.6 Grad 28 33.3

  SeloGrad

  66.6% 33.3

 • Tabela 6. Zanimanje roditelja otrovane djece ZANIMANJE MAJKA OTAC Zemljoradnik - 2 Radnik 24 54 Srednje obrazovanje 4 5 Vie/visoko obrazovanje 4 3 Domaica 52 - Penzioner - 5 Bez zaposlenja - 15

  Grafikon 6. Najvei broj otrovanih potie iz porodica u kojima je majka domaica (52 ili 61.9%), a

  otac radnik (54 ili 64.3%) (Tabela 6 i Grafikon 6.).

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Zem

  ljoradnik

  Radnik

  Srednje

  obrazovanje

  Vie/visoko

  obrazovanje

  Dom

  aica

  Penzioner

  Bez zaposlenja

  MajkaOtac

 • Tabela 7. Zastupljenost trovanja prema nainu nastajanja

  Grafikon 7.

  Najei uzrok trovanja u djece je bio samoinicijativno uzimanje otrovnih materija (66 ili 78.6%). Sedmoro djece (8.3%) bilo je otrovano iz samoubilakih pobuda, dok je kao posljedica nesretnog sluaja bilo otrovano etvoro djece (4.8%) (Tabela 7 i Grafikon 7.).

  Tabela 8 Analiza pruanja prve pomoi otrovanoj djeci prije prijema na Kliniku

  Prva pomo Broj

  Adekvatno 13 Pruena Neadekvatno 13 Nije pruena 58

  Akcidentalna Broj Namjerna Broj Samoinicijativno 66 Homicid -

  Po nagovoru 1 Suicid 7 Jatrogeno 3 Toksikomanija 3

  Nesretni sluaj 4 - -

 • Grafikon 8 Najvei broj otrovane djece (58 ili 69.0%) upuen je iz primarne zdravstvene zatite

  bez pruanja prve pomoi. Od preostalih 26 ili 31.0%, samo 13 odnosno 15.5% otrovanih dobilo je adekvatnu prvu pomo (Tabela 8 i Grafikon 8).

  Tabela 9 Stanje svijesti otrovane djece pri prijemu na Kliniku

  Stanje svijesti Broj

  Svjesno 62 Somnolentno 19 Soporozno 3 Komatozno -

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Prva pomoAdekvatno

  Prva pomoNeadekvatno

  Prva pomo nijepruena

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Stanje svijesti

  SvjesnoSomnolentnoSoporoznoKomatozno

 • Grafikon 9 Pri prijemu na Kliniku 22 ili 26.2% otrovanih imalo je poremea stanja svijesti

  (Tabela 9 i Grafikon 9).

  Tabela 10. Analiza lijeenja akutnih otrovanja na Klinici za djeije bolesti

  Nain lijeenja Broj % Prva pomo 13 15.5 Reanimacija 1 1.2

  Simptomatska terapija 18 21.4 Antidotsko lijeenje 3 3.6

  Ispiranje eluca 60 71.4 Cienje crijeva 57 67.8

  Terapija tenou 51 60.7

  Detoksikaciono

  lijeenje: Oksigenacija 5 5.9 Bez lijeenja 6 7.1

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Prva pomo

  Reanimacija

  Simptom

  atska ter

  Antidotsko lijeen

 • Grafikon 10

  Analizom etiopatogenetskog lijeenja akutnih otrovanja na Klinici prikazali smo

  Tabelom 9. Od detoksikacionih metoda najee je primjenjivano ispiranje eluca

  (71.4%), zatim ienje cr ijeva (67.8%) i terapija tenou (60.7). Kod 21.4% otrovanja

  korieno je simptomatsko lijeenje, a antidotsko je primjenjeno u 3.6% otrovanja.

  Terapijski tretman nije zahtjevalo 7.1% primljenih pacijenata.

  5. ZAKLJUAK

  Uporeujui nae podatke sa podacima drugih autora doli smo do slijedeih zakljuaka:

  1. distribucija akutnih trovanja u posmatranom periodu ne pokazuje tendenciju

  opadanja ni porasta broja otrovanih;

  2. meu otrovnim materijama lijekovi zauzimaju prvo mjesto, zatim slijede alkohol,

  pesticidi i ugljikovodonici; 3. najua ivotna sredina je mjesto gdje djeca najee dolaze do otrovnih materija;

  4. broj trovanja na selu je neto vei nego u gradu, dok je ranije ovaj odnos bio obrnut;

  5. dijagram dobne distribucije pokazuje usku povezanost mlae dobi i zastupljenosti akutnih trovanja;

  6. najvei broj trovanja dogodio se akcidentalno - inicijativom samog djeteta (87,8%),

  a ne tako mali broj (2,9%) jatrogeno;

  7. pruanje prve pomoi u ustanovama koje upuuju otrovane u bolnicu je nedovoljno i

  neadekvatno;

  8. iako je 25 otrovanih imalo tee poremeaje svijesti, ni u jednom sluaju trovanje nije

  uzrokovalo trajno oteenje ili smrtni ishod.

 • S obzirom da se trovanja u odnosu na druge nesretne sluajeve mogu najbolje planski i

  organizaciono suzbiti, ovo treba da postane jedan od prioritetnih zadataka unapreenja i

  zatite zdravlja djece.

  To mogu biti individualni savjeti, predavanja u veim ili manjim grupama, izlobe

  edukacionih postera i slinih materijala, tampanih materijala u vidu broura, pamfleta ili

  letaka, sredstva javnog informisanja, predavanja u okviru obrazovnih programa u koli i

  slino.

  6. LITERATURA

 • 1. Ficner B, Huzjak N. Akutna trovanja djece. M edicus 1993;2:147-99.

  2. Ficnar B. Epidemiologija akutnih otrovanja djece. U: Ficnar F, ed: Klinika

  toksikologija u pedijatriji, Zbornik radova, Zagreb: M edicinski fakultet, 1992:40-47.

  3. Ferguson JA, Sellar C, Goldacre M J. Some epidemiological observations on

  medicinal and non-medicinal poisoning in preschool children. J Epidemiol

  Community Health 1992 Jun;46(3):207-10.

  4. Romani V. Epidemiologija akutnih otrovanja djece na podruju Rijeke. U: Ficnar

  F, ed: Klinika toksikologija u pedijatriji, Zbornik radova, Zagreb: M edicinski

  fakultet, 1992:48-56.

  5. Sheridan MD. Djeiji razvoj od roenja do pete godine. Zagreb: Educa, 1998:1-78.

  6. Tahirovi H. Analiza zadesnih trovanja organofosfornim pesticidima u djece

  hospitalizovane u periodu od 1978. do 1982. godine. Acta medica saliniana.

  1983;14:67-73.

  7. Tahirovi H, M ladina N. Socijalno medicinski aspekti zadesnih trovanja pesticidima

  u djeijem dobu. Zdravstveni radnik 1983;23:2351-2354. 8. Tahirovi H, Nezirovi A, Pai M . Akutna trovanja ugljikovodonicima u djeijem

  dobu. Arh hig rada toksikol 1985; 36: 359-400.

  9. Tahirovi H. Ostoji D. Akutna trovanja u djeijem dobu. Arhiv ZMD 1988; 32:47-

  53.

  10. Tahirovi H, Ostoji D. Akutno trovanje lijekovima u djeijem dobu. Jug pedijatrija

  1987;30:21-24.

  11. Tempowski J. Epidemiology of poisoning in children. In: Bates N, Edwards N, Roper J, Volans G eds: Paediatric Toxicology. London: M acmillan Reference LTD,

  1997:1-8.

  12. Woolf AD, Lovejoy FH. Epidemiology of Drug Overdose in Children. Drug safety 1993;9(4):291-308.

  13. Woolf A, Wieler J, Greenes D. Costs of Poison-related Hospitalizations at an Urban

  teaching Hospital for Children. Arch Pediatr Adolesc M ed 1997;151: 719-723.

  14. Wynne H, Bateman DN, Hassanyeh F, Rawlins MD, Woodhouse KW. Age and self-Poisoning: The epidemiology in Newcastle upon tyne in the 1980s. Human Toxicol

  1987;6:511-515.

 • 15. Writer JV. Epidemiology and Prevention. In: Viccellio P, Bania T, Brent J, Hoffman

  RS, Kulig KW, Mofenson HC, Osborn HH, Wang RY, Wax PM , eds: Emergency

  Toxicology. New York: Lippincott-Raven, 1998:3-12.

  16. Putnikovi B, Terzi M , M azi S, Alimpi M,M arkovi S. Zdravstvena nega IV.

  Urgentna stanja u medicini. Beograd 2004:144-145.

  17. uka S, Ramovi F, Omeraji R. Zdravstvena njega 2. Penn 2005:180-181