akutna trovanja lekovima koji deluju na bolesti...

Click here to load reader

Post on 04-Feb-2018

256 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Akutna trovanja lekovima koji

  deluju na bolesti metabolizma i

  ishrane Blokatori H1 receptora-kompetitivno istiskuju

  histamin sa H1 receptora

  Stimulacija H1 receptora-dilatacija krvnih sudova bronhokonstrikcija kontrakcija muskulature creva i uterusa kontrakcija endotelnih elija-poveanje vaskularne permeabilnosti i limfnog protoka

  Antihistaminici ne inhibiu produkciju antitela i antigen-antitelo reakciju kao i utputanje histamina ve kompetitivno antagonizuju efekat histamina na njegovim receptorima

  H2 antihistaminici

 • H1-antihistaminici

  Sedativni-prometazin hlorpiramin difenhidramin dimenhidrant feniramin i.t.d.

  Nesedativni-astemizol terfenadin loratidin

  Antihistaminski efekat

  Sedativni efekat

  Lokalno anestetiki efekat

  Antiholinergiki efekat

  Urtikarija-alergija na lekove-ubod insekta-serumska reakcija-Quinckeov edem i druge bolesti bazirane na histaminskoj reakciji

 • Sedativni antihistaminici

  Izraen sedativni i antiholinergiki efekt

  Dobra resorpcija iz gastrointestinalnog

  trakta

  Skoro 100% vezuju se za proteine plazme

  Poluivot 10-14 sati

  Biotransformacija u jetri

  Izluuju se urinom u formi metabolita

 • Akutno trovanje sedativnim

  antihistaminicima kod dece

  Razlikuje se kod dece i odraslih

  Za decu smrtana doza moe biti 20-30 kapsula

  ovih lekova

  Kod dece stimulacija CNS prva manifestacija

  trovanja-halucinacije toksine psihotine reakcije

  sline shizofreniji i delirijum tremensu

  Konvulzije mogu biti dosta rezistentne na

  terapiju

  Dilatirane zenice i hiperpireksija su este

 • Akutna trovanja sedativnim

  antihistaminicima kod odraslih Faza ekscitacije CNS-posebno konvulzije

  ee latentan period praen respiratornom depresijom kardiovaskularnim kolapsom i komom koji mogu dovesti do smrtnog ishoda

  Znaci perifernog toksinog antiholinergikog efekta-aritmije tahikardija retencija urina smanjen motalitet GIS suva usta topla crvena koa stvaranje gustog sadraja u bronhima koji oteava disanje

  EKG-slika lutajueg pejsmekera-produen QT interval nespecifine promene u ST segmentu i T talasu

  EEG-promene koje ukazuju na cerebralni disritmiju i difuznu delta talasnu aktivnost

 • Leenje akutno otrovanih

  sedativnim antihistaminicima Terapija uglavnom simptomatska

  Ako je poterbno mere CPR

  Izazivanje povraanja

  Ispiranje eluca

  Aktivni ugalj

  Laksantna sredstva

  Konvulzije-fenitoin 50mg-min u infuzij zbog depresije CNS bolje od diazepama

  Aritmije-adekvatnim antiaritmicima

  Hemoperfuzija sa aktivnim ugljem ili zamena krvi

  Fizostigmin specifian antidot za antiholinergike efekte samo za vitalne indikacije uz oprez i prisustvo atropina u drugom pricu

  Fizostigmin odmah okupira antiholinergike efekte-daje se polako intravenski 1mg tokom 30-60sekundi

  Doza se moe ponoviti nakon 5minuta do ukupno 6mg

  Poetna pedijatrijska doza je 0,5mg do ukupne od 2mg

 • Akutno trovanje nesedativnim

  antihistaminicima Zbog slabijeg prolaska kroz KMB slab sedativni

  efekat kao i antiholinergini efekt

  Astemizol terfenadin loratadin-antihistaminici sa produenim delovanjem

  Indikacije-sezonski rinitis polenska kijavica hronine idiopatske urtikarije

  Deluju uglavnom na periferne H1 receptore

  Dobra resorpcija iz GIS-oteava je hrana

  Maksimalna koncetracija u plazmi nakon jednog sata-poluivot eliminacije 12sati

  Metabolie se u jetri-izluuje se fecesom

 • Klinika slika trovanja

  Laka od trovanja sedativnim antihistamin.

  Preko 600mg astemizola i terfenadina ozbiljni toksini poremeaji-smrtni ishod

  Laki sluajevi-munina povraanje konfuznost glavobolja

  Poremeaji sranog ritma najznaajniji toksini efekat pri tekim trovanjima

  Ventrikularna tahikardija-TORSADES DE POINTES ili ventrikularna fibrilacija

  Opisani su sluajevi sa sinkopom i konvulzijama

 • Leenje akutnih trovanja

  nesedativnim antihistaminicima

  Izazivanje povraanja

  Ispiranje eluca

  Aktivni ugalj

  Laksantna sredstva

  EKG-monitoring

  Aritmije-lidokain propranolol

  Konvulzije-diazepam

  Simptomatska terapija

 • Akutna trovanja lekovima koji

  deluju na bolesti krvi i krvotvornih

  organa

  Trovanja lekovima u leenju anemija

  Trovanja antikoagulansima

  Trovanja peroralnim antikoagulansima

  Trovanje heparinom-parenteralnim antiko.

 • Trovanje lekovima u leenju

  sideropenijske anemije

  Preparati gvoa-ferosulfat najznaajniji

  Gvoe-sinteza hemoglobina mioglobina i

  citohroma

  Normalno u organizmu 4-5grama gvoa u

  depoima regulisano varijacijama u apsorpciji

  Ekskrecija iz organizma gvoa nema poseban

  mehanizam

  Kod trovanja se akumulira u tkivu ciljnih organa

  gde ispoljava toksini efekat

 • Farmakokinetika gvoa

  Iz digestivnog trakta se resorbuje kao dvovalentni fero jon da bi se odmah oksidisao u trovalentni feri jon koji se vezuje za nosei protein feritin

  Iz feritina se oslobaa i vezuje za globulin transferin u plazmi i transportuje do mesta ugradnje

  Kada koliina gvoa prevazie kapacitet transferina ispoljavaju se toksini efekti

  Toksina doza je preko 20mg/kg jona gvoa a smrtna preko 200mg/kg elementarnog gvoa

 • Patofiziologija i patoanatomija

  akutnog trovanja gvoem Slobodno gvoe oteuje krvne sudove u sistemskoj

  cirkulaciji-feritin serotonin i histamin potenciraju njegovo dejstvo

  Korozivni efekat gvoa u GIS-erozije i ulceracije sa koagulacionom nekrozom

  Nakupljanje u hepatocitima i Kupfferovim elijama-balonizirajua degeneracija-masna metamorfoza-periportalna nekroza hepatocita(insuficijencija sa hipoglikemijom poremeajem koagulacije i hepatorenalnim sindromom)

  Oteenja miokarda sa hipotenzijom

  Metabolika acidoza-poremeaj oksidativnog metabolizma sa nakupljanjem mlene kiseline

 • Klinika slika akutnog trovanja fero-

  sulfatom

  Faza ranih promena-30min-6sati nakon ingestije velikih koliina ferosulfata

  Dominantni gastrointestinalni simptomi

  Povraanje i proliv sa primesama krvi

  Hipovolemija-hemokoncetracija-hipotenzija-tahikardija-vazokonstrikcija-cijanoza

  Letargija i koma smanjena cerebralna perfuzija-direktan toksini efekat gvoa

  Vaskularni ok-gvoe-feritin-serotonin-histamin

  Metabolika acidoza-znak tekog tovanja

 • Faza intermedijarnih i kasnih

  promena Intermedijarna faza-traje od 6-48sati

  Pacijent je naizgled stabilan ali brzo nastupaju nove komplikacije

  Vaskularni ok se produbljuje dodatnim krvarenjem usled nedostatka faktora koagulacije i oteenja krvnih sudova

  Oteenje jetre-utica visoke vrednosti transaminaza

  Metabolika acidoza-poremeaj enzima koji uestvuju u Krebbsovom ciklusu-nastaju limunska i mlena kiselina u velikim koliinama

  Masna degeneracija bubrega-bubrena insuficijencija

  Edem plua sa plunom hemoragijom-smrt

  Faza kasnih promena-ispoljava se od treeg dana do tree nedelje

  Strikture u gastrointestinalnom traktu(stenoza korpusa u vidu peanog sata-gangrenozni infarkt tankog creva)

  Cirotine promene u jetri

 • Leenje akutnog trovanja sa

  ferosulfatom Ispiranje eluca-nativni Rtg abdomena

  50-100ml 1% bikarbonata-so ferokarbonat tee se resorbuje slabij iritans

  Hipotenzija-korekcija infuzionim rastvorima

  Metabolika acidoza-infuzije bikarbonata

  Hipoglikemija-50%glukoza bolus kasnije nastaviti sa 10% glukozom infuzija

  Hemoragije-dati krv-sveu plazmu i adekvatne zamene za njih

  Deferoksamin-specifini antidot vezuje slobodno gvoe-vezano za feritin-hemosiderin deponovan u jetri i slezini

  Ako je pacijent normotenzivan deferoksamin dati dubokom intramuskularnom inekcijom 40mg/kg(ne vie od 2grama u jednoj dozi)

  Dnevna doza do 6 grama

 • Akutna trovanja antikoagulansima

  Trovanja peroralnim antikoagulansima

  Akutna trovanja heparinom

 • Peroralni antikoagulansi

  Sintetski derivati-kumarini i indadioni

  Prevencija i leenje tromboembolijskih bolesti srca krvnih sudova plua i mozga

  Acenokumarol etilbiskumacetat varfarin i fenprokumon-male molekulske teine strukture sline vitaminu K

  Inhibiu sintezu vitamin K zavisnih faktora koagulacije(II VII IX i X) u jetri

  Inhibiu vitamin K posredovanu -karboksilaciju glutaminske kiseline koja je odgovorna za stvaranje pomenutih inilaca koagulacije

  Blokiraju regeneraciju vitamin K-hidrihinona iz vitamin K-epoksida koji je neophodan za normalan proces karboksilacije

  Efekat nakon 1-3 dana kada koncetracija faktora koagulacije padne ispod kritinih vrednosti

  Dobra resorpcija-bioraspoloivost 100%-vezivanje za proteine plazme 99%-trajanje dejstva 2-14dana-metabolizam u jetri urin-fe.

 • Klinika slika akutnog trovanja

  Nakon 1-3dana

  Znaci hemoragijskog sindroma

  Krvarenje iz desni epistaksa hematurija petehijalna krvarenja po koi melena hematemeza krvarenja u miiima ukljuujui i miokard

  Paralitiki ileus sa bolovima u trbuhu

  Holestatsko oteenje jetre kao posledica idiosinkrazije

  Labaratorijske analize-produenje protrombinskog i parcijalnog tromboplastinskog vremena

  Snienje II VII IX i X faktora koagulacije

 • Leenje akutnog trovanja

  peroralnim antikoagulansima Pacijenta hospitalizovati

  Praenje koagulacionog statusa

  Ispiranje eluca

  Medicinski ugalj

  Laksantna sredstva

  Davanje holeseteramina do 16grama dnevno podeljeno u nekoliko doza-smanjuje se poluivot i ubrzava eliminacija antikoagulanasa

  Smrznuta svea plazma ili puna krv-kod hemoragijskog sindroma

  Vitamin K 5-10mg za odrasle 1-5mg za decu

  Teki sluajevi-100-200mg dnevno danima pa i nedeljama

  Hemoperfuzija sa aktivnim ugljem-zamena krvi

  Praenje koagulacionog statusa protrombinskog i parcijalnog tromboplastinskog vremena svakih 12 sati i adekvatne terapijske mere u skladu sa rezultatima

 • Parenteralni antikoagulansi

  Heparin-antikoagulans za parenteralnu primenu-kalcijumova i natrijumova so

  Profilaksa i leenje tromboembolijskih bolesti

  Direktni antikoagulant-mastociti i bazofilni granulociti

  Inhibie na brojnim mestima u koagulacionom sistemu-zavisi od prisustva antitrombina III

  Kompleks heparin-antitrombin III inaktivie faktore IXa Xa XIa i XIIa i prevenira formiranje tromba

  U visokim koncetracijama inhibie agregaciju trombocita

  Za razliku od peroralnih heparin deluje odmah nakon primene

  Izraena kiselost i velika molekulska teina-neresorbuje se iz GIS

  Dejstvo nakon I.V. Primene nakon 20minuta

  Poluivot 0,5-3sata

  Metabolie se u jetri

  Izluuje se urinom

 • Akutno trovanje heparinom

  Retka akutna trovanja

  Pre predoziranje u bolnikim uslovima nego pokuaj suicida

  Znaci hemoragijskog sindroma nakon jedan sat za razliku od peroralnih antikoagulanasa

  Krvarenje i hematom na mestu uboda

  Krvarenje iz desni

  Epistaksa

  Hemoptizije

  Hematemeza

  Melena

  Hematurija

  Krvarenja u mozgu pluima drugim parenhimskim organima i koi

  Kardiovaskularni kolaps bronhospazam dispnea

 • Leenje trovanja heparinom

  Intezivno leenje

  Kontrola kardiorespiratornog sistema

  Praenje koagulacionog statusa

  Svea smrznuta plazma puna krv transfuzija trombocita-hemorag. sindrom

  Protamin-sulfat specifian antidot-heparina

  Par minuta nakon aplikacije heparina 1mg protamin-sulfata neutralie 115 jedinica heparina

  Nakon pola sata od primene heparina 0,75mg protamin-sulfata neutralie 100 jedinica heparina

  Posle dva sata od aplikacije heparina 0,375mg protamin-sulfata za neutralizaciju svakih 100 jedinica heparina

  K-vitamin bez efekta

  Ekstrakorporalna detoksikacija bez efekta