12 konstruk numerasi

of 38 /38
NUMERASI

Author: junaidimd

Post on 06-Aug-2015

58 views

Category:

Education


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. NUMERASI
 2. 2. Definisi NumerasiKeupayaan untuk melakukan operasi asasmatematik dan memahami ideamatematik yang mudah sertamengaplikasikan pengetahuanserta kemahiran matematik dalam kehidupanharian mengikut bahasa pengantardi sekolah
 3. 3. KONSTRUK APA (Perkara) yang ditaksir Dimensi manusia yang berbentuk konkritatau abstrak Hasrat pendidikan Dibangunkan dan diperkembangkanmelalui proses P & P Dinyatakan secara eksplisit dalamdokumen kurikulum
 4. 4. Dimensi manusia yangberbentuk konkrit
 5. 5. KONSTRUKDimensi manusia yangberbentuk abstrak
 6. 6. Konstruk Keupayaan1 mengenal pra nombor dan angka2 membilang3 memahami nilai nombor4 membuat seriasi5 mengenal mata wang Malaysia6 menyatakan waktu7 mengendalikan operasi asas8 mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia9 mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu10 menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya11 mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harianterhad kepada nombor bulat12 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalamkehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang
 7. 7. Konstruk 1 Keupayaan mengenal pra nombordan angka
 8. 8. Mengenal pra nombor- pengetahuan asas kebolehan numerasi- menggunakan deria dan menyatakansesuatu di persekitaran secarakuantitatif Mengenal angka(0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 )- secara lisan- penulisan- secara rawak
 9. 9. Item contoh1. Sebutkan angka berikut: 52. Guru menyebut angka di bawah danmurid menuliskan angka itu dalampetak yang disediakan.Lapan
 10. 10. Konstruk 2 Keupayaan membilang
 11. 11. menyatakan bilangan objek (sama adasecara tersusun atau rawak)- lisan- penulisan menunjukkan kefahamanContoh item1. Bilang objek.Tulis angka yang menunjukkan kedudukanobjek itu ke dalam petak disediakan.1
 12. 12. 2. Bilang objek dan tulis bilangan objek-objekitu ke dalam petak disediakan.
 13. 13. Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor
 14. 14. keupayaan menunjukkan perwakilan nombor,susunan nombor mengikut urutan tertib, sama adasecara menaik atau menurun. Antara aktiviti yang lazim digunakan ialah memadankannombor dengan bilangan objek yang diberi atausebaliknya.Item contohPadankan nombor berikut dengan bilanganobjek yang betul.35
 15. 15. Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi
 16. 16. Keupayaan menyusun objek mengikutkriteria berikut. banyak ke sedikit kecil ke besar pendek ke panjang rendah ke tinggi nipis ke tebal dan sebaliknya
 17. 17. Item contohSusun objek berikut mengikut urutan tebal kenipis.A B C_______ , _______ , ________
 18. 18. Konstruk 5 Keupayaan mengenal matawang Malaysia
 19. 19. Kebolehan:mengecammengasingkanmengklasifikasi wang syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen,50 sen wang kertas RM1, RM5, RM10
 20. 20. Item contohTandakan pada mata wang Malaysiadan X pada bukan mata wang Malaysiadalam petak yang disediakan.
 21. 21. Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu
 22. 22. Keupayaan menyatakan waktu Keupayaan menyatakan pagi, petang,malam berdasarkan situasi yang diberi. Menyatakan hari dalam seminggu Menyatakan nama bulan dalamsetahun
 23. 23. Item contohTandakan pada petak yang menunjukkanwaktu aktiviti-aktiviti berikut berlaku.Pagi MalamPagi Malam
 24. 24. Konstruk 7 Keupayaan mengendalikanoperasi asas
 25. 25. Kebolehan mengendalikan operasitambah dan tolak Stimulus boleh dalam bentuk nomboratau objek Pada peringkat asas, tidak melibatkanpengumpulan semula.
 26. 26. Item contohTuliskan hasil tambah ke dalam petakyang disediakan.+ =
 27. 27. Konstruk 8 Keupayaan mengendalikan operasiasas melibatkan mata wang Malaysia
 28. 28. Keupayaan mengendalikan operasitambah dan tolak yang melibatkan wangsyiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen danwang kertas RM1, RM5, RM10. Aktiviti simulasi jual-beli adalah digalakkanItem contohTandakan jika jumlah nilai duit syilingadalah betul di dalam petak yangdisediakan.+ =
 29. 29. Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek,jisim objek dan isi padu
 30. 30. Kebolehan menyatakan anggaran ukuranmenggunakan UNIT BUKAN STANDARD Contoh unit yang digunakan ialah jengkaldan langkah Membuat perbandingan panjang, jisim danisi paduItem contohUkur panjang meja guru dengan unit jengkaldan tulis jawapan anda dalam ruang yangdisediakan.Jawapan : ___________ jengkal
 31. 31. Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasakepada ayat matematik dansebaliknya
 32. 32. Menerangkan operasi tambah dan tolak- menggunakan bahasa harian- menggunakan simbol atau grafik Menulis ayat matematik dengan simboltambah (+), simbol tolak (-) dan simbolsama (=)
 33. 33. Item contohPadankan rajah di bawah.5 - 2 = 34 - 2 = 2
 34. 34. Konstruk 11 Keupayaan mengaplikasipengetahuan dan kemahiran dalamkehidupan harian terhad kepadanombor bulat
 35. 35. Menyelesaikan masalah operasitambah dan tolak menggunakan objekkonkrit Menyelesaikan masalah lazim yangmelibatkan dua nombor sahaja danmenggunakan sama ada operasitambah atau tolak
 36. 36. Item contohTulis (+) atau () ke dalam petak.5 3 = 2
 37. 37. Konstruk 12 Keupayaan mengaplikasipengetahuan dan kemahiran dalamkehidupan harian melibatkan matawang, masa dan ukuran panjang
 38. 38. 50 senWarnakan duit syiling yang perlu untukmembeli kek itu.