set 4 numerasi

of 12 /12
1 JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH PRA-UJIAN NUMERASI BERTULIS SET 4 2012 1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadandalam Bahasa Melaysia. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. 4. Guru tidak dibenarkan membantu murid memahami tugasan item. MAKLUMAT MURID NAMA :……………………………………………………….. KELAS :……………………………………………………….. JANTINA : LELAKI / PEREMPUAN KONSTRUK TERTINGGI : 10 / 11 / 12

Upload: harissa-hariff-pauzi

Post on 10-Dec-2015

41 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

numerasi

TRANSCRIPT

Page 1: Set 4 Numerasi

1

JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

PRA-UJIAN NUMERASI BERTULIS

SET 4

2012

1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.

2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

sepadandalam Bahasa Melaysia.

3. Instrumen ini mengandungi 20 item.

4. Guru tidak dibenarkan membantu murid memahami

tugasan item.

MAKLUMAT MURID

NAMA :………………………………………………………..

KELAS :………………………………………………………..

JANTINA : LELAKI / PEREMPUAN

KONSTRUK TERTINGGI : 10 / 11 / 12

Page 2: Set 4 Numerasi

2

1 Match the objects with the correct numbers.

Padankan benda dengan bilangan yang betul.

2 Tick ( √ ) the correct Malaysian notes.

Tandakan ( √ ) pada wang kertas Malaysia yang

betul.

5

3

1

Page 3: Set 4 Numerasi

3

3 Write the correct time.

Tulis waktu yang betul.

4 Complete the table.

Lengkapkan jadual.

yesterday

semalam

today

hari ini

tomorrow

esok

Tuesday

Selasa

Wednesday

Rabu

___________________o’clock

Pukul _____________________

Monday

Isnin

Sunday

Ahad

Page 4: Set 4 Numerasi

4

5 Subtract.

Tolakkan.

6 Multiply.

Darabkan.

3 6

─ 2 1

4

x 3

Page 5: Set 4 Numerasi

5

7 Add.

Tambahkan.

8 Divide.

Bahagikan.

2 3

+ 1 4

14 ÷ 2 =

Page 6: Set 4 Numerasi

6

9 Multiply.

Darabkan.

10 Divide.

Bahagikan.

12 ÷ 4 =

5 × 3 =

Page 7: Set 4 Numerasi

7

11 A pencil cost 80 sen. An eraser cost 60 sen.

Find the difference.

Sebuah pensil berharga 80 sen. Satu pemadam

berharga 60 sen. Cari beza harga yang betul.

12 Write the correct amount of money.

Tulis jumlah wang yang betul.

RM5 + RM5 = RM_____

8 0 sen

─ 6 0 sen

sen

80 sen 60 sen

Page 8: Set 4 Numerasi

8

13 Tick ( √ ) at the less volume.

Tandakan ( √ ) pada isi padu yang sedikit.

14 Ali has 3 balls. Her sister has 4 balls.

How many balls do they have?

Ali ada 3 biji bola. Adiknya pula ada 4 biji bola.

Berapa biji bola yang mereka ada?

3 4 =

Page 9: Set 4 Numerasi

9

15 Abu has 9 pencils.

He divides equally to 3 people.

How many pencils does each people get?

Abu ada 9 pensel.

Dia membahagikan sama banyak kepada 3

orang.

Berapa pensel setiap orang dapat?

16 Ani has 19 books.

He gives 8 books to his sister.

How many books left?

Ani ada 19 buku.

Dia memberi 8 buku kepada adiknya.

Berapa buku yang tinggal?

9 3 =

Page 10: Set 4 Numerasi

10

17 Lim buys 3 motorcycles.

Each motorcycle has 2 wheels.

How many wheels for 3 motorcycles?

Lim membeli 3 buah motorsikal.

Setiap motorsikal ada 2 roda.

Berapa roda untuk 3 buah motorsikal?

18 Ahmad has RM2.

Zaki has RM3.

How much money do they have?

Ahmad ada RM2.

Zaki ada RM3.

Berapa jumlah wang mereka?

RM

Page 11: Set 4 Numerasi

11

19 Fatimah takes 2 minutes to school while Anis

takes 6 minutes.

Find the difference.

Fatimah ke sekolah mengambil masa 2 minit

manakala Anis mengambil masa 6 minit.

Cari beza masa antara mereka.

20 Zaki’s mass is 18 kg. Raja’s mass is 25 kg.

Find their total mass?

Berat Zaki ialah 18 kg. Berat Raja ialah 25 kg.

Berapa jumlah berat mereka?

Zaki

18 kg

Raja

25 kg

Page 12: Set 4 Numerasi

12

BORANG PRESTASI INDIVIDU – 2012

NUMERASI

NAMA MURID :………………………………………………………….KELAS :………………………

ITEM KONSTRUK

JAWAPAN PENCAPAIAN

CATATAN BETUL SALAH

TANDAKAN √

JIKA MENGUASAI

1 Konstruk 3

2 Konstruk 5

3 Konstruk 6

4

5

Konstruk 7

6

7

8

9

10

11 Konstruk 8

12

13 Konstruk 9

14 Konstruk 10

15

16 Konstruk 11

17

18

Konstruk 12

19

20

NAMA GURU :……………………………………………TANDA TANGAN GURU :………………………