uvod u grcki jezik - gramatika

Upload: bojan-beloica

Post on 17-Oct-2015

366 views

Category:

Documents


35 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gramatika grckog jezika

TRANSCRIPT

 • 1

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Uvod u grki jezik

  Narjeja

  - grki jezik je srodan s jezikom Inda, Armenaca, Italaca, Kelta, Germana, baltikih naroda i Slavena

  - tri su glavna dijalekta

  dorski govorili su ga Dorani na Peloponezu, Kreti i Magni Graeciji Pindar, Teokrit i korske pjesme tragedija

  eolski govorili su ga Eoljani u Maloj Aziji, Tesaliji, Beotiji i na Lezbu Alkej i Sapfa

  jonski govorili su ga Jonjani u Maloj Aziji, Atici i na nekim otocima Egejskog mora jezik prvih knjiga

  o dva vida

  starojonski ili epski - Homer

  novojonski ili samo jonski elementi starojonskog + eolizmi i aticizmi - Herodot, Hipokrat

  - atiki dijalekt

  ogranak jonskog

  njime su pisali Eshil, Sofoklo, Euripid, Aristofan, Tukidid i Ksenofont, Platon, Demosten

  od zlatnog doba Atene, kad se kae grki, misli se na atiki

  - koine

  - opi grki dijalekt

  nastao za vrijeme Makedonskih ekspanzija

  iri se van Grke meunarodni jezik Istoka i Zapada

  - izmeu atikog i koinea piu

  Aristotel

  Polibije, Plutarh, Arijan, Dion Kasije

  Strabon, Dionizije Halikarnaanin i Lukijan

  Glasovi

  Slogovi

  - duina sloga

  o slog je dug ako je nakon njega dva ili vie suglasnika ili sastavljen suglasnik (,, , , )

  Naglasci

  - proklitike

  o lanovi , , , o prijedlozi , , , , o veznici , o negacija - , , kad je na kraju reenice je naglaena

  - enklitike

  o neodreena zamjenica - , o neke osobne zamjenice - , , ; , , ; , , o indikativ prezenta glagola i u svim dvoslonim oblicima o neodreeni prilozi (negdje), (nekamo), i (nekako), (odnekud), (nekad) o estice , - (i) , (doista), (dakle), (veoma), (jo), (kad znai smjer ili kad je pokazni dodatak)

  - kako se naslanjaju enklitike

  o oksitona + enklitika rije normalno ostaje, enklitika gubi naglasak

 • 2

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  o perispomena + enklitika rije normalno ostaje, enklitika gubi naglasak o paroksitona + jednoslona enklitika rije normalno ostaje, enklitika gubi naglasak o paroksitona + dvoslona enklitika rije normalno ostaje, enklitika zadrava naglasak o proparoksitona + enklitika rije normalno ostaje, ali dobiva akut na prvi od kraja o properispomena + enklitika rije normalno ostaje, ali dobiva akut na prvi od kraja o proklitika + enklitika proklitika dobiva akut o iza elizije enklitika zadrava naglasak

  Zakonitosti glasova

  - podjela samoglasnika prema kvantiteti

  o kratki , o dugi , o kratki i dugi , ,

  - podjela samoglasnika prema kvaliteti

  o tvrdi ,, , , o meki ,

  - podjela suglasnika

  o guturali k, g, h o labijali p, b, f o zudni t, d, th o likvide l,r o nazali m, n, g o spiranti hak, s o aspirate h, f, th o mutae guturali, labijali i dentali

  Stezanje

  - stezanje istih samoglasnika

  o ako se steu dva glasa jednaka po kakvoi, nastaje taj isti, ali dug (>, >, > o >, >

  - stezanje razliitih samoglasnika

  o o-glas je jai od a-glasa i e-glasa o pri stezanju a-glasa i e-glasa, jai je onaj lijeviji o >, > o ako je bio naglaen prvi, stee se u cirkumfleks, a ako drugi, u akut

  Prijevoj

  - ima est stupnjeva

  - primjer s kratkim e-redom (po samoglasniku u punini)

  o punina (P) - o punina o (Po) -- o duljina (D) - o duljina o (Do) - o praznina (Pr) - o slabina (S) - (- >-)

  - redovi

  o kratki a-red

 • 3

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  P Po Do -

  o dugi a-red P Po S

  o dugi e-red P Po S

  o kratki e-red o kratki o-red o dugi o-red

  Naknadno produljivanje

  - produljivanje koje dolazi kao naknada za ispale suglasnike

  - , , > , , ( , )

  - > ( )

  - > ( )

  - kada dolazi do naknadnog produljivanja

  o pred ispada (sigmatska tvorba osnova) o pred ispada o pred ispada

  Metateza kvantitete

  - zamjena duljine kod samoglasnika

  - nastaje kada iza ete slijede omikron i kratko alfa

  o > - > - o > - > -

  Asimilacija muta

  - promjene se dogaaju jer ispred dentala smije bit gutural/labijal koji je isti po vrsti

  - ispred e

  o i postati ( - ) o i postati ( - )

  - ispred e

  o i postati ( - ) o i postati

  - ispred e

  o i postati ( - ) o i postati ( - )

  Disimilacija dentala

  - izmeu dva dentala razvija se sigma, a prvi dental ispada

  o - > o - > o - >

 • 4

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Promjene muta pred

  - guturali prelaze u (- > )

  - labijali prelaze u (- > )

  - dentali prelaze u (- > )

  Promjene muta pred sigmom

  - guturali prelaze u ( - )

  - labijali prelaze u ( - )

  - dentali prelaze u , pa u ( - (hom.) )

  Zakon o disimilaciji aspirata

  - ako dvije aspirate slijede jedna za drugom, prva se gubi

  o - o - o - (! )

  - jednako se objanjavaju i ovi oblici

  o - o o -

  - ponekad je djelovanje zakona sprijeeno analogijom

  o (ne ) - kod imperativa slabog pasivnog aorista ostala je prva aspirata da bi se sauvala karakteristika tog aorista

  o , a ne (od orig. )

  Vezanje suglasnika za glas j

  - , > ()

  o - - o - -

  - , >

  o - - o - -

  - , >

  o - - o - -

  - > o - - o - -

  - , (--, --, --, --) > , , ,

  o epenteza ili diozmoza - omekava suglasnik koji je pred njim pa prelazi u preanji slog i ini diftong o - o - - o -

  - iza ostalih samoglasnika, se asimilirao suglasniku iza kojeg je, a onda je jedan od ta dva ispao uz naknadno produljivanje

  o - > > o - > >

  Promjene glasa pred mutama, likvidama i sigmom

  - kad se nae pred dentalom, (p)ostaje nazal

  - kad se nae pred guturalom, postane guturalni nazal - >

  - kad se nae pred labijalom, postane nazal - >

  - kad se nae pred likvidom, izjednauje s >

 • 5

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  - kad se nae pred sigmom, gubi se - >

  Asibilacija

  - glas postaje u jonskoatikom pred esto

  o - > o legu-nt - >

  - ali poslije sigme ostaje (-)

  Promjene sigme

  - na poetku rijei pred vokalom prelazi u spiritus asper

  o septem - o (sisto) - o (sus) -

  - u sredini rijei meu vokalima se gubi

  o - - o - -

  - izmeu dva konsonanta se takoer gubi

  o Hijat ili zijev

  - kad su dva vokala jedan kraj drugog ili jedna rije zavrava vokalom a druga vokalom poinje

  - naini ukidanja

  o Kraza ( - stapanje) krajnji vokal jedne i poetni druge rijei se stapaju u jedan dugi oznaava se sa koronidom () tj. kovricom kao slabi hak iznad stegnutog sloga

  o Elizija (elido,3 izbijanje) izbacivanje kratkog vokala prve rijei, oznauje se apostrofom iznimka ako je na kraju prve rijei nikad se ne izbija, kao ni u , , , , ili o u

  o Afereza ( uklanjanje) elisio inversa izbijanje poetnog vokala 2. rijei o Sinalefa ( spajanje) spajanje 2 duga vokala da bi se zadrao izgovor, vrijedi kao 1 slog o Siniceza ( zajedno sjedim) spajanje kratkog V (obino ) s dugim V u diftong [jo] vrijedi kao 1 dugi V o Hifereza ( oduzimanje) kratki vokal pred dugim ispada o Apokopa ( - odsijecanje) ispadanje krajnjeg kratkog V ispred kons., osobito ispred , , o Sinkopa ( zajedno zbiti) istiskivanje vokala izmeu 2 konsonanta o Tmeza ( rez) rastavljanje rijei na sastavne dijelove (odvajanje prijedloga od glagola, npr.)

  - pokretljivo ni - javlja se kad je nastavak na ili

  o ni ostaje ispred samoglasnika ili pred interpunkcijom o slino je sa negacijom

  pred vokalima ( ) pred spiritusom asperom ( )

  Deklinacija imenica i pridjeva

  Deklinacija rijei

  - razlikujemo osnovu/nastavak i korijen/svretak

  o osnova -, nastavak - o korijen -, nastavak

  - dual ima samo dva padea (NA i GD)

  - rod imenice

  o muki rod imena mukaraca, rijeka, vjetrova i mjeseci

 • 6

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  o enski rod imena ena, stabala, zemalja, otoka, gradova i apstraktnih imenica o srednji rod najvie deminutivi

  - s obzirom na posljednji glas osnove, gri razlikuje dvije deklinacije

  o vokalsku deklinaciju i o konsonantsku deklinaciju

  O-deklinacija

  N - -

  G

  D

  A - -

  V -

  n

  g

  d

  a

  v

  - po o-deklinaciji dekliniraju se rijei kojima osnova zavrava na o, a to su uglavnom rijei mukog i srednjeg roda

  - enskog su roda one o-osnove koje oznaavaju ene, stabla, zemlje, otoke i gradove

  o (knjiga), (put), (bolest), (jarak), (kameni) - u vokativu je nastavak ista osnova u prijevojnoj punini (P)

  - u Homera je G.sg. - , a D.pl. ()

  A-deklinacija

  enske rijei

  pur. imp. pur. imp.

  N

  G

  D

  A

  V

  n

  g

  d

  a

  v

  - a-deklinaciji pripadaju samo enske i muke rijei

  - nastavak za genitiv plurala nastao je stezanjem od

  - nastavak u genitivu singulara i akuzativu plurala uvijek je dug ()

 • 7

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Muke rijei

  - -

  N

  G

  D

  A

  V

  - razlike u deklinaciji mukih rijei

  o nom.sg. ima

  o gen. sg. ima nastavak

  o vok. sg. nije isti nominativu

  imenice na - i imena naroda na - imaju nastavak (, , , )

  imenice na - imaju nastavak

  - mnoga dorska i tua vlastita imena imaju nastavak -, umjesto na -

  o ona u G.sg. imaju nastavak (, )

  - genitiv singulara je kod Homera - ()

  Pridjevi vokalske deklinacije

  - enski rod pridjeva je uvijek dugo alfa purum () ili impurum ()

  o u NG.pl. se naglasak povodi za mukim rodom (, , a ne , )

  - sloeni pridjevi imaju samo 2 zavretka mf i n

  - neki jednostavni pridjevi takoer imaju samo dva zavretka

  o - pitom

  o - miran

  - neki imaju i 2 i 3 zavretka

  o - stalan

  o - pust

  o koristan

  Ostale vrste vokalske deklinacije

  Stegnuta vokalska

  - vrste

  o imenice iz druge deklinacije i pridjevi iz prve i druge + /

  - -, -, - - -, -, -

  N

  G

  D

  A

  V

  n !! !!

  g

  d

  a !! !!

  v !! !!

 • 8

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  o neke imenice iz prve deklinacije

  , , , ,

  - pravila stezanja

  o +> +> (ako je ispred e ro, onda ) /+>

  o pred ostalim vokalima i diftonzima se a,e,o gube

  - napomene

  o nav srednjeg roda kod kojeg stee / (a ispred nije r) ne stee se u / nego u zbog analogije s normalnom dekl.

  o nv mukog roda na oi je i dalje kratak iako je nastalo stezanjem od

  Atika deklinacija

  - naglasak se nigdje ne mijenja

  - Akuzativ singulara ponekad je ista (, ) (, )

  ,

  N

  G

  D

  A

  n

  g

  d

  a

  Openito o konsonantskoj deklinaciji

  - podjela

  konsonantske vokalske

  1. guturalne 2. labijalne 3. dentalne 4. nazalne 5. likvidne 6. sigmatske

  1. / 2. / 3. 4. 5. 6. iznimke

  N

  G

  D

  A

  V

  n

  g

  d () ()

  a

 • 9

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Guturalne i labijalne osnove

  - jednoslone rijei u GD naglaavaju nastavak

  o ako je nastavak dug, naglasak je cirkumfleks

  - akuzativ plurala zavrava na kratko as

  - ovdje spadaju dvije nepravilne imenice

  o , , NV i d nepravilni o , ,

  v

  N

  G

  D

  A

  V

  n

  g

  d () ()

  a

  v

 • 10

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Dentalne osnove

  - rije , ima nepravilan nominativ sing (d: )

  - ove rijei mijenjaju osnovu

  o , - koljeno

  o , - koplje

  o , - voda

  o , - uho (g: !)

  - sve baritone na / imaju Ak: /, a Vok. /

  o > ,

  o > ,

  o > ,

  - kao dentalna osnova se deklinira i ptcp.perf.akt.

  o , ,

  o , ,

  o (), , ()

  Nazalne osnove

  Osnove na

  - veina imenica N tvori asigmatski ali

  o neke prenose duljinu (, )

  o neke tvore N sigmatski, ali gube ( , )

  - samo dva pridjeva imaju 3 zavretka

  o , , (crn)

  o , , (jadan)

  o enski rod deklinira se kao imp.

  - pravila o pridjevima

  o naglasak tei biti to dalje od kraja

  o vokativ im je uvijek jednak osnovi

  - pravila o vokativu

  o oksitone V = N (, ) o baritone V = osn. (, ) to

  dalje

  - iznimke

  o , > Ak: ili ; Vok:

  o , > Ak: ili ; Vok:

  o , , , , , , , (), ,

  muki/enski srednji nepravilna

  /

  N

  G

  D

  A

  V

  n

  g

  d () () ()

  a

  v

  ()

  ()

  () ,

  N

  G

  D

  A

  V

  n

  g

  d () () () () ()

  a

  v

 • 11

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Osnove na

  - osnove na mogu nominativ tvoriti

  o asigmatski (-,-)

  o sigmatski (-, -)

  Osnove na i participi

  o asigmatski

  ptcp.prz.akt.

  , ,

  ptcp.fut.akt.

  , ,

  ptcp.aor.akt (jaki tematski)

  , ,

  o sigmatski

  ptcp.aor.akt. (sigmatski)

  , -, -

  ptcp.aor.pas.

  , -, -

  ptcp.prz.akt glagola

  , ,

  - pravila za vokativ asigmatske tvorbe

  o kod imenica V=osnova o kod pridjeva i ptcp. V=N

  - pravila za naknandno produljivanje u nominativ (sigm) i dativu plurala (sigm i asigm)

  o + > (, )

  o + > (, )

  o + > (, )

  - zgodne stvarice za enske rodove participa (tvore se nastavkom )

  o , , > = = =

  o , , > = = =

  o , , > = = =

  Likvidne osnove

  - nominativ se tvori sigmatski s produljenim osnovnim samoglasnikom

  asigmatske im. sigmatske im. asigmatski prid. sigmatski prid.

  ()

  ()

  , ,

  ()

  , ,

  ()

  N

  G

  D

  A

  V

  n

  g

  d () () () () () ()

  a

  v

  bez prijevoja (-) bez prijevoja (-) prijevojni stupnjevi 1 prijevojni stupnjevi 2 -osnove

  N D

  G Pr

  D Pr

  A P

  V P

  n P

  g P

  d () () () Pr () ()

  a P

  v P

 • 12

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  o kod nekih se u genitivu vraa kraina (, )

  o kod nekih u genitivu ostaje dug (, )

  - pravila za vokativ

  o baritone V=osnova

  o oksitone V=N

  - kao sklanjaju se i

  o otac ,

  o majka ,

  o ki ,

  o trbuh ,

  - tim imenicama vokativ je naglaen to dalje od kraja (, , , )

  - iznimke

  o Demetra - ,

  o ovjek - ,

  o ruka , (D: )

  o zvijezda - , (D: )

  o svjedok , (D: )

  o vatra - , , (Pl: , , , , )

  Sigmatske osnove

  - pravila o stezanju

  o > > o > > o > > o > > o > > o > >

  - kod pridjeva, Ak. plurala jednak je N plurala ()

  - neke imenice koje imaju as osnovu u nominativu prelaze u es osnovu u genitivu

  o ,

  - vlastita imena na sklanjaju se kao muki rod pridjeva

  osnove osnove vlastita imena

  ()

  ,

  ()

  ()

  -

  ()

  -

  ()

  N ()

  G ( > ) () () () () ()

  D ( > ) () () () () ( )

  A () () () ()

  V ()

  n ( > ) () () () ()

  g ( > ) () () ()

  d () ( > ) () () () () () () ()

  a ( > ) () () () ()

  v ( > ) () () () ()

 • 13

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  o akuzativ im je esto na umjesto na

  o u vokativu im je naglasak to dalje od kraja

  - vlastita imena na imaju osnovu

  o dativ im je dvostruko stegnut (++ > + > )

  o akuzativ se stee u jer je pred njim

  o u vokativu naglasak to dalje od kraja

  - pridjevi

  o oksitone imaju naglasak uvijek na prvom od kraja

  o baritone imaju naglasak to dalje od kraja

  iznimka su pridjevi na ,- i ,-

  o pridjevi koji pred - imaju (!) steu uvijek u jer je ispred stezanja

  - je jedina imenica koja ima os osnovu i izdeklinirana je gore

  Vokalske / osnove

  - osnova na se pojavljuje samo u NAV sg, inae je svuda e osnova

  - nastavci za genitive ( i ) su kratki za naglasak

  - do stezanja dolazi u

  o dativu singulara- >

  o NAV plurala - >

  - akuzativi

  o Ak.sg. ima nastavak

  o Ak.pl. jednak je nominativu pl.

  Vokalske / osnove

  - osnova na se javlja samo u NAV sg.

  - nastavci za genitive ( i ) su kratki za naglasak

  - do stezanja dolazi u

  o dativu singulara- >

  o NAV plurala - >

  - umjesto u NAV plurala postaje

  - iznimke

  o pridjev ima u singularu samo NAV i sve

  pluralne oblike (, ... ...)

  o rije moe imati i ovakve oblike

  , , , ,

  , , , ,

  N

  G

  D

  A

  V

  n

  g

  d ()

  a

  v

  , ,

  N

  G

  D

  A

  V

  n

  g

  d () () ()

  a

  v

 • 14

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Vokalske osnove

  - kod baritona je uvijek kratko

  - kod oksitona je uvijek

  o dugo pred konsonantima i na kraju rijei (NAV, a)

  o kratko pred vokalima i u dativu plurala (GD, ngdv)

  - akuzativ plurala zavrava na

  - vokativ je uvijek jednak osnovi

  Vokalske osnove

  - sve rijei na - su oksitone

  - genitiv im je uvijek -

  - akuzativne su im uvijek duge

  - rijei koje prije - imaju vokal steu ga u G, Ak. i ak.

  o N -

  o G - >

  o A - >

  o g - >

  o a - >

  - rije Zeus ima posebnu deklinaciju

  Vokalske osnove

  - nominativ se tvori produljenjem osnovnog vokala () i gubljenjem (gubi se i u ostalim padeima)

  - genitiv, dativ i akuzativ nastali su stezanjima

  o G - >

  o D - >

  o A - > (naglasak se povodi za nominativnim)

  Iznimke vokalske deklinacije

  - rije ima dvije osnove

  o pred konsonantima

  o pred vokalima

  - rije ima dvije osnove

  o pred konsonantima

  o pred vokalima

  o G.sg. je nastao metatezom kvantitete od

  - jo su nepravilne:

  o , , , ... o , , , ,

  /

  N

  G

  D

  A

  V

  n

  g

  d () () ()

  a

  v

  N

  G

  D

  A

  V

  n

  g

  d ()

  a

  v

  N

  G

  D

  A

  V

  /

  N

  G

  D

  A >

  V

  n

  g

  d () () () ()

  a

  v

 • 15

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Dualni oblici za imenice

  - a deklinacija

  o NA - -

  o GD - -

  - o deklinacija

  o NA - -

  o GD - -

  - 3. deklinacija

  o NA - -

  o GD - -

  Nastavci za imenice koji nam govore puno toga

  - gdje -, - (- za plural) meemo na Dativ o kod kue

  - kamo -, -, - - meemo na Akuzativ o kui

  - odakle - o iz kue

  Pridjevi Podjela pridjeva

  - pridjevi s tri zavretka

  o / deklinacija , , (enski rod pur/imp.)

  o vokalske / osnove , , (enski rod pur.)

  o nazalne osnove (asig.) , , (enski rod imp.)

  o nazalne osnove (sig. i asig.) , , (enski rod imp.)

  - pridjevi s dva zavretka

  o nazalne osnove (sig.) ,

  o sigmatske osnove ,

  o dentalne osnove ,

  - pridjevi s jednim zavretkom

  o ,- siromaan i ,- bjegunac

  o samo za enski rod na -, ,

  - pridjevi s osobitom deklinacijom:

  N

  G

  D

  A

  V

  n

  g

  d () ()

  a

  v

 • 16

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Komparacija pridjeva

  - i

  - komparativ -,,

  - superlativ -,,

  - slui za

  o vokalsku deklinaciju - > ,3 i ,3

  ali: > ,3 i ,3 osnovno o se produljuje ako slog ispred nije dug iznimke

  starinski , ,

  star , ,

  spor , ,

  drag , , ( ., .)

  o konsonantsku deklinaciju

  vokalske / osnove , ,

  nazalne asigmatske osnove . , ,

  sigmatske osnove , ,

  - i

  - komparativ -,,

  - superlativ -,,

  - slui za

  o nazalne i osnove , ,

  o stegnute pridjeve na - , ,

  o asigmatske pridjeve osnova , ,

  o pridjev , ,

  o pridjev , ,

  - , -, -

  - komparativ - , -

  - superlativ -, -, -

  - slui za 7 pridjeva

  o ugodan ,

  o brz - ,

  o lijep - ,

  o sramotan - ,

  o neprijateljski - ,

  o zao - ,

  o velik - ,

  - dekliniraju se kao pridjevi na osnove ali mogu se koristiti i ovi oblici

  o A sg. mukoenskog roda na - -

  o NAV pl. mukoenskog roda na - -

  o NAV pl. srednjeg roda na - -

 • 17

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Nepravilna komparacija pridjeva

  Nepotpuna komparacija pridjeva

  (pro) , 3 (prior) ,3 (primus)

  - , 3 (ultior) ,3 (ultimus)

  (ex) - , 3 (extremus)

  (supra) , 3 (superior) , 3 (supremus)

  Prilozi - prilozi nainjeni od pridjeva zavravaju na

  o pozitiv G.pl. m.r. ( umjesto ) -

  o komparativ A.sg. sr.r. -

  o superlativ a.pl. sr.r. -

  - kao prilog se esto upotrebljava i srednji rod pridjeva u akuzativu singulara (, , )

  - stariji priloni oblik zavravao je na ( - moda, - zajedno, - jako)

  - prilozi na - mogu nastati i od komparativa pridjeva - prilozi mjesta na - nemaju sigmu ni u komparativu ni superlativu

  o (gore), ,

  Zamjenice Osobne zamjenice

  - nagl. oblici se upotrebljavaju kad zamjenica stoji iza prijedloga, inae enklitini

  - da bi se oblici jae istaknuli, dodaje im se estica i naglasak se mie na prvi

  slog ()

  - dualni oblici

  o za prvo lice - ,

  o za drugo lice - ,

  - za Nominativ 3. lica upotrebljava se zamjenica , 3 ili , 3 a u kosim padeima ,3

  - Postoje brojni Homerski oblici za line zamjenice:

  ,3

  dobar

  , ,3 sposobniji

  , ,3 bolji po udi

  , ,3 jai

  , ,3 korisniji

  ,3

  lo

  , ,3 gori

  , ,3 loiji

  , (najmanje) slabiji

  ,3

  malen

  , 3 ,3 manji

  , - neznatniji

  ,3 malen , ,3 manji

  ,3 mnog , ,3 vie

  ,3 lak , ,3 laki

  ja ti on mi vi oni

  N ()

  G () ()

  D () ()

  A () ()

 • 18

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Zamjenica

  - zamjenica , , sklanja se kao pridje samo to u NA sr. r. ne prima zavrno n

  - znaenja

  o sm (temeljno znaenje)

  predikatni poloaj zam. l. im. ili l. im. zam. - ,

  o isti

  atributni poloaj l. zam. im. -

  o on, ona, ono

  u kosim padeima -

  o njegov, njezin, njihov

  u genitivima singulara m i roda i u genitivu plurala , ,

  Povratne zamjenice

  - umjesto itd. dolazi , a umjesto dolazi

  - direktni refleksiv zam. se protee na S iste re.

  - indirektni refleksiv zam. se protee na S glavne

  r.

  o esto osobna zamjenica za 3. lice

  - posvojno-povratna zamjenica , , svoj

  o kod Hom. i , 3

  Posvojne zamjenice i izricanje pripadnosti

  - pripadanje se kazuje na sljedee naine

  o ako nije povratno znaenje

  posvojnom zamjenicom u atributnom poloaju

  G osobne zamjenice u predikatnom poloaju

  (enklitiki)

  o ako je povratno znaenje

  G povratne zamjenice u atributnom poloaju

  posvojnom zamjenicom u atributnom poloaju

  ja ti on, ona, ono mi vi oni, one, ona

  N

  G , , , , , , , , , , , , ,

  D , , ,

  A , , , , ,

  ja ti on, ona, ono

  , - , - , - sebe samog

  , - , - , - sebi samom

  , - , - , - sebe samog

  mi vi oni, one, ona

  () sebe samih

  , - , - , - (, -) sebi samima

  , - , - , - (, -) sebe same

  NEREFLEKSIVNO

  moj, -a, -e tvoj, -a, -e njegov/njezin, -a, -o

  , 3

  ()

  , 3

  ()

  ,

  (, ili , )

  na, -a, e- va, -a, -e njihov, -a, -o

  ,3

  ()

  ,3

  ()

  ( ili )

  REFLEKSIVNO

  ja svog ti svog on svog

  ,

  (,3)

  ,

  (,3)

  ,

  mi svog vi svog oni svog

  (,3)

  (,3)

 • 19

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Reciprona zamjenica

  - , , sklanja se kao i , ,

  o - drugi

  o - ostali

  - udvajanjem zamjenice nastaje reciprona zamjenica koja znai jedan drugoga/drugomu/drugoga

  M Sr

  G

  D

  A

  Pokazne zamjenice

  , ,

  ovaj, ova, ovo

  , ,

  taj, ta, to

  ,3

  onaj, ona, ono

  N

  G

  D

  A

  n

  g

  d

  a

  - sastavljene pokazne zamjenice

  o tolik (-)

  -, -, -()

  --, --, --

  o takav (-)

  -, -, -()

  --, --, --

  o te dobi, tako znatan (-)

  -, -, -()

  --, --, --

  o zamjenice koje u sebi sadre korijen zamjenice izbacuju tamo gdje bi trebalo bit (, )

  - pokazne zamjenice se uvijek stavljaju u predikativni poloaj

  o zam + (lan + imenica)

  o (lan + imenica) + zam

  - pokaznim se zamjenicama esto pridodaje zbog pojaanja dugo naglaeno pred kojim se kratki vokali izostavljaju

  o + = o + = o + =

 • 20

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  - ove zamjenice mogu tvoriti priloge

  o od prilog glasi (ovako)

  o od prilog glasi (tako)

  - i ove zamjenice imaju dualne oblike

  o od , o od ,

  - pokazna zamjenica . (taj, on) dolazi esto kod Homera, a kasnije se javlja u izriajima

  o i on -

  o ovaj i onaj -

  o ree on - '

  - kod Homera ak i lan moe biti pokazna zamjenica s poneto izmijenjenim oblicima

  Odnosna zamjenica

  - odnosna zamjenica poinje u svim oblicima s otrim hakom

  - dualni oblici su rijetki a glase u svim rodovima: ,

  - odnosna zamjenica pojaava se enklitinom esticom (, , , ...)

  Upitna i neodreena zamjenica

  - upitna se od neodreene razlikuje samo naglaskom

  o upitna uvijek naglauje osnovi slog () i nikad ne prima gravis

  o neodreena je enklitina

  - dvojni oblici

  o za GD sg. uz , imamo i , (enklitino , )

  o za NA pl. neodreene imamo oblik koji je uvijek naglaen

  - dualni oblici

  o upitna ,

  o neodreena ,

  - sloena zamjenica , ,

  o slae se od odnosne zamjenice koja se deklinira i naglauje i neodreene enklitine

  o ima znaenje tko god, to god, koji god

  o srednji rod se pie odvojeni da bi se razlikovao od veznika da, jer ()

  o i krai oblici GD se mogu deklinirati, ali se sklanja samo drugi dio rijei (glase , )

  o moemo deklinirati i drugi oblik za NA pl. a i on glasi

  o dualni oblici za sva tri roda glase ,

  o Homer ga deklinira drugaije N /, G /, D , A /, g , d (), a / ()

  - upotrebljavati se obje mogu i imeniki i pridjevski

  o kao imenice znaenje tko, to, netko, neto

  o kao pridjevi znaenje koji, kakav, neki, nekakav

  N

  G

  D

  A

  n

  g

  d () () ()

  a

  N

  G

  D

  A

  n

  g

  d

  a

  ,

  tko, to

  koji, kakav

  ,

  netko, neto

  neki, nekakav

  N

  G

  D

  A

  n

  g

  d () ()

  a

 • 21

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Korelativne zamjenice

  upitna upravna i

  neupravna (-)

  nijene

  (-, -)

  neodreena

  enklitina (-)

  pokazna

  (-)

  odnosna

  individualna (-) gen. i neupr.upitna (-

  )

  tko? ,

  , nitko netko , , ovaj, taj, onaj koji koji god

  koji od

  dvojice?

  ,

  nijedan od

  dvojice , ()

  jedan od

  dvojice

  koji god od

  dvojice

  kolik? nekolik ,

  (,) ovolik, tolik kolik kolik god

  kakav? nekakav ,

  (, ) ovakav, takav kakav kakav god

  koje dobi?

  kako

  znatan?

  ,

  (,

  )

  ove/te dobi,

  ovako/tako

  znatan

  koje

  dobi,

  kako

  znatan

  koje god

  dobi,

  kako god

  znatan

  Korelativni prilozi

  upitna upravna i

  neupravna (-)

  nijene

  (-, -)

  neodreena

  enklitina (-)

  pokazna

  (-)

  odnosna

  individualna (-) gen. i neupr. upitna (-)

  gdje?

  nigdje negdje

  ovdje , gdje gdje god , ondje

  ba tu

  kamo?

  nikamo nekamo

  ovamo , kamo kamo god , onamo

  ba tamo

  odakle?

  niotkud odnekuda

  odavde ,

  odakle odakle god ,

  odatle

  ba od tamo

  kuda? nekuda ovuda , kuda kuda god tuda

  kada?

  nikada nekada tada kad kad god

  u koje doba? u ovo doba

  u koje doba u koje god

  doba u to doba

  kako?

  nikako nekako

  ovako ,

  kako, kao

  to kako god

  , tako

  Brojevi

  1 2 3 4

  () ()

 • 22

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Konjugacija - stanja

  o aktiv odrijeih o medij odrijeih si/se o pasiv bih odrijeen

  - osobite oblike za pasiv imaju samo aorist i futur, inae medijalni oblici imaju i

  pasivno znaenje - dva glavna razreda vremena

  o glavna vremena prezent perfekt futur

  o historijska vremena imperfekt pluskvamperfekt aorist

  - etiri naina o indikativ o konjunktiv primarni nastavci o optativ sekundarni nasstavci o imperativ

  - tri glagolska imena o infinitiv o particip o glagolski pridjev

  Vremenske osnove

  - prezentska osnova prezent i imperfekt - futurska osnova futur (akt. i med.) - jaka aoristna osnova jaki aorist (akt. i med.) - slaba aoristna osnova slabi aorist (akt. i med.) - perfektna osnova perfekt, pluskvamperfekt, futur egzaktni - jaka pasivna osnova jaki aorist pas. i jaki futur pas. - slaba pasivna osnova slabi aorist pas. i slabi futur pas.

  Prezentska osnova

  PREZENT Indikativ Konjunktiv Optativ Imperativ Infinitiv

  akt. mp. akt. mp. akt. mp. akt. mp. akt. mp.

  1. - - - - - - - -

  2. - - - - - - - - Particip

  3. - - - - - - - - akt. mp.

  1. - - - - - - -, -, - -

  2. - - - - - - - - -, -, -

  3. -() - - - - - - -

  Dual

  2. - - - - - - - -

  3. - - - - - - - -

  Aktiv Pasiv

  primarni sekundarni primarni sekundarni

  1. (-) - - -

  2. (-) - - -

  3. (-) / - -

  4. - - - -

  5. - - - -

  6. - -/ - -

  DUAL

  1. - - - -

  2. - - -

  3. - - - -

 • 23

  Roko Rumora Klasina gimnazija Zagreb - 2007/2008.

  Augment

  - silabiki dodaje se

  o se udvostruuje nakon (, )

  - temporalni

  o , > o > o , > , o , > o > o >

  o neki ne produljuju e u etu nego u ei ( , - ,

  - )

  - - ima i silabiki i temporalni augment

  - glagoli sloeni s prijedlogom dobivaju augment u sredini rijei

  o naglasak nikad ne prelazi preko augmenta

  o > o > o >

  o , se vraaju u svoje prvobitno stanje iz asimiliranih oblika

  o svi prijedlozi koji zavravaju na samoglasnik gube ga, osim i

  IMPERFEKT akt. mp.

  1. - -

  2. - -

  3. - -

  1. - -

  2. - -

  3. - -

  Dual

  2. - -

  3. - -

  Uvod u grki jezikNarjeja

  GlasoviSlogoviNaglasciZakonitosti glasovaStezanjePrijevojNaknadno produljivanjeMetateza kvantiteteAsimilacija mutaDisimilacija dentalaPromjene muta pred Promjene muta pred sigmomZakon o disimilaciji aspirataVezanje suglasnika za glas jPromjene glasa pred mutama, likvidama i sigmomAsibilacijaPromjene sigmeHijat ili zijev

  Deklinacija imenica i pridjevaDeklinacija rijeiO-deklinacijaA-deklinacijaenske rijeiMuke rijei

  Pridjevi vokalske deklinacijeOstale vrste vokalske deklinacijeStegnuta vokalskaAtika deklinacija

  Openito o konsonantskoj deklinacijiGuturalne i labijalne osnoveDentalne osnoveNazalne osnoveOsnove na Osnove na

  Likvidne osnoveSigmatske osnoveVokalske / osnoveVokalske / osnoveVokalske osnoveVokalske osnoveVokalske osnoveIznimke vokalske deklinacijeDualni oblici za imeniceNastavci za imenice koji nam govore puno toga

  PridjeviPodjela pridjevaKomparacija pridjeva- i - i -, -, -Nepravilna komparacija pridjevaNepotpuna komparacija pridjeva

  PriloziZamjeniceOsobne zamjeniceZamjenica

  Povratne zamjenicePosvojne zamjenice i izricanje pripadnostiReciprona zamjenicaPokazne zamjeniceOdnosna zamjenicaUpitna i neodreena zamjenicaKorelativne zamjeniceKorelativni prilozi

  BrojeviKonjugacijaVremenske osnovePrezentska osnovaAugment