nemacki jezik- gramatika -

Author: marijatunic

Post on 05-Jul-2018

379 views

Category:

Documents


14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  1/24

  GRAMATIKANJEMAČKOG JEZIKA

  1

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  2/24

  Rod imenicaA. IMENICE MUŠKOG RODA / DER

  1. imenice godišnjih doba,mje eci i dana!de" #"$h%ong- proljeće

  &omme" - ljeto'e"b () jesen*in(e" - zima

  de" +an a" - siječanj#eb" a" - veljačaM-" - ožujakA "i%- travanj

  Mai - svibanj + ni - lipanj

  + %i - srpanjA g ( - kolovoz

  &e (embe" - rujan O0(obe" - listopad

  No embe" - studeniDe embe" - prosinac

  de" Mon(ag - ponedjeljakDien (ag - utorakMi((2och - srijedaDonne" (ag - četvrtak#"ei(ag - petak&am (ag - subota

  &onn(ag - nedjelja

  3. na i i a ("ane ije(a!

  de" No"den - sjever &$den – jugO (en) istok

  *e (en – zapad4. e5ina jedno %o6nih imanica i edenih od g%ago% 0ih o no a!

  de" 7a 8ba en9 – gradnja7 nd 8binden9 – savez#a%% 8:a%%en9 – pad, padež

  #% 8:%ie en9 – rijeka& " nd 8 "ingen9 – skok;"i(( 8("e(en9 – korak

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  3/24

  ?. e%i0i dio iše%o6nih imanica na)e%, )en, )e", )a (

  de" Enge% – anđeo

  'imme% – neboRegen – kiša'a:en – luka

  #%iede" – jorgovan

  *a% e" – valcer A ( – grana=a%a ( - palača

  @. mnoge imenice na ee

  de" ;ee - čajKa::ee - kava

  K%ee - djetelina&chnee - snijeg

  B. ("ane imenice na

  de" G%ob – globusKa – padež

  #an(i m – fantizamRe%i m – realizam

  . imenice ("anog o"ije0%a na a%, )an, )an(, )ie", )i (, )o"

  de" Gene"a% – generalKon onan( – suglasnikO::i ie" – oficir

  ;o "i ( – turist="o:e o" – profesor

  7. IMENICE EN&KOG RODA / DIE1. e imenice a a "šecima:

  die)ei D" c0e"ei- štamparija, =o%i ei – policija)hei( #"eihei( – sloboda, Ne hei( - novost)0ei( Dan0ba"0ei( – za valnost, *i"0%ic0ei(- stvarnost) cha%:( #"e nd cha:( – prijateljstvo!>and cha:( - pokrajna) ng b ng – vježba, Fei( ng – novine)in #"e ndin - prijateljica, &ch$%e"in – učenica,)ie Ind ("ie – industrija,#ami%ie – obitelj)i0 #ab"i0 – tvornica, M i0 – glazba)ion >e0(ion – lekcija,Na(ion – nacija)(-( Na(iona%i(-( – narodnost, Uni e" i(-( - sveučilište) " K %( " – kultura,Na (" - priroda

  2. e5ina d o %o6nih imenica a a "še(0om na e 0oje o na j ( a"i,

  onaj iše d" e5e i c ije5e, 0ao i e5ina a ("a0(nih imenica na e!

  3

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  4/24

  die 7i"0e – berezaKi" che – trešnjaKa (anie – kesten7ee"e – jagoda7% me – cvijet

  Ro e – ruža*ie e – livadaKi"che – crkva&(-"0e – snaga, moć>-nge – dužina7"ei(e – širina'Hhe – visina;ie:e – dubina>iebe – ljubavG$(e – dobrota*ei(e – prostranstvo, širina

  C. IMENICE &REDN+EG RODA / DA&1. e5ina imenica 0oje o na j ma(e"ij , na"o i(o me(a%e!

  da 'o% – drvoMeh% – brašnoGo%d – zlato&i%be" – srebroEi en – željezo&a% –sol

  *a e" – vodaK :e" – bakar Ma ing – mjedFin0 – cink

  3. %a (i(a imena mje (a, 0on(inena(a i e5ina imena ema%ja!

  da chHne *ein – lijepi "ečda g"o e >ondon – veliki #ondonda a%(e E "o a – stara $uropada "eiche Eng%and – bogata $ngleska

  kod ovi imenica vidi se rod samo ako uz nji ima kakav pridjevski atribut, jerstoje inače bez člana%

  4. o (a%e " (e "ije i) naj eš5e in:ini(i g%ago%a 0ad e imaj 0aoimenice (e e iš e%i0im o e(nim %o om:

  Dein o::ene +a :"e ( mich. &voje otvoreno 'da( raduje me%da 7%a – plavetnilo

  >achen – smije*einen –plačE en –jelo;"in0en – pijenje, piće

  4

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  5/24

  Ge (e"n – jučerašnjica>eben – život&(e"ben – umiranjeA"bei(en – rad

  ben – vježbanje

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  6/24

  >AN+EDNINA M & MNO INA M &

  Nomina(i der die das Nomina(i die die die

  Geni(i des der des Geni(i der der der

  Da(i dem der dem Da(i den den den

  A00 a(i den die das A00 a(i die die die

  +EDNINA M &

  Nomina(i ein eine ein

  Geni(i eines einer eines

  Da(i einem einer einem

  A00 a(i einen eine ein

  U o("eba %ano a

  )dređeni član se upotrebljava kada se govori o određenom licu, predmetu ili pojmu%

  *eodređeni član se upotrebljava kada se radi o nečemu nepoznatom i neodređenom%+rimjer:

  as ist ein ecker%

  )vo je . jedan /budilnik%

  0 nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on jeza čitaoca nepoznat, nije klasični budilnik kojegsvaki dan možemo vidjeti, već nakakav nov%

  De" ecker istalt%

  .;aj / budilnik jestar%

  0 nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik ion je već .tačno/ određen u pred odnom tekstu%

  E" ist alt% On je star% 1menica, zajedno sa članom, se može zamjeniti saprisvojnom zamjenicom odgovarajućeg roda%

  6

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  7/24

  Od"eLeni %an stoji uz nazive neki država ili geografski elemenata .der 1rak, die2c 3eiz .4vajcarska/, die 0kraine, die &5rkei! das 6ittelmeer, die 7lpen/%

  %an e i o (a %ja %ede5im % aje ima!

  )0od o obnih imena .8ans, 7nne, 9ranz/

  )0od na i a ema%ja i 0on(inena(a .9innland ist das #and der tausend 2een% -9inska je zemlja iljdu jezera%/

  )0od na i a mije (a i g"ado a ."erlin ist 8aupstadt eutsc land% - "erlin je glavnigrad *jemačke%/

  )0ada i "ed imenice (oji amjenica .mein 9reund, unsere &ante/

  )0od i0a .8ilge /

  )0od na i a animanja i naciona%no (i .$r ist #e rer% - )n je učitelj%! $r ist$ngl;nder - )n je $nglez%/

  )0od a ("a0(nih imenica 0oje o na a aj o obin i%i (anje .$r at nabe .des >naben, dem >naben , den >naben/

  )vom tipu pripadaju neke imenice muškog roda roje najčešće označavaju živa bića%

  ;I= 4. *i u jednom padežu nemaju padežne nastavke%)vom tipu pripadaju sve imenice ženskog roda%

  7

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  8/24

  ;I= 1 ;I= 3 ;I= 4N der #e rer das "ild der 6ensc die 6utter G des #e rer des "ild e des 6ensc en der 6utter D dem #e rer dem "ild dem 6ensc en der 6utter A den #e rer das "ild den 6ensc en die 6utter

  MNO INA IMENICA6nožina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka, pri čemu se vokali: A,O,U čestomijenjaju u: , , 8 "ijeg%a 9% *pr% das

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  9/24

  ;I= 1 ;I= 3 ;I= 4 ;I= < ;I= ?

  NGDA

  die 8efteder 8efteder 8eftendie 8efte

  die #e rer der #e rer der #e rerndie #e rer

  die "ilder der "ilder der "ilderndie "ilder

  die 6ensc ender 6ensc ender 6ensc endie 6ensc en

  die 8otelsder 8otelsder 8otelsdie 8otels

  NGDA

  die 2? neder 2? neder 2? nendie 2? ne

  die 65tter der 65tter der 65tterndie 65tter

  ie "l;tter der "l;tter der "l;tterndie "l;tter

  =ADE I+ednina

  N". Ka Kon(e0 ( Kon(eP(1 Nomina(i O o je ( den(. Da i (...3 Geni(i Nema ( den(a. E gib( 0ein8e9...4 Da(i 8Ne9 Rad jem e ( den( . Ich :"e e mich an/$be"/a :...< A00 a(i Fnam ( den(a. Ich 2eiQ/0enne...

  Mno6inaN". Ka Kon(e0 ( Kon(eP(1 Nomina(i O o ( den(i. Da i (...

  3 Geni(i Nema ( dena(a. E gib( 0ein8e9...4 Da(i 8Ne9 Rad jem e ( den(ima. Ich :"e e mich an/$be"/a :...< A00 a(i Fnam ( den(e. Ich 2eiQ/0enne...

  Negacija0 njemačkom jeziku postoje dvije negacije: NIC'; i KEIN %

  *egacija Nich( se piše i izgovara iza glagola% +revodi se saNE%1c binnich( zu 8ause% @anisam kod kuće%$r kommt nich( in die2c ule% )n ne dolazi u školu%

  *egacija Kein se piše i izgovara prije imenice% +revodi se takođe saNE%1c abe0ein "uc % Nemam knjigu%$r ;lt 0eine &asc e% )nne drži torbu%

  Negacija Kein e o("eb%ja a 0ad ne eg nema.Negacija Nich( 0ad ne eg ima, a%i e ("en (no ne 0o"i (i.

  9

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  10/24

  M š0i "od en 0i "od &"ednji "od Mno6inaNOMINA;IJ kein keine kein keineGENI;IJ keines keiner keines keiner DA;IJ keinem keiner keinem keinenAKKU&A;IJ keinen keine kein keine

  FAM+ENICEO&O7NE FAM+ENICE / =ER&ONA> =RONOMEN

  jednina

  +A ;I ON ONA ONONOMINA;IJ ic du er 2ie esGENI;IJ meiner deiner seiner i rer seiner DA;IJ mir dir i m 1 r i mAKKU&A;IJ mic dic i n sie es

  mno6ina

  =O&JO+NE FAM+ENICE / =O&&E&IJ =RONOMEN

  )značvaju posjedovanje ili pripadnost% 2vakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojnazamjenica%

  Ich mein

  D deinE" ein&ie ih" E ein

  *i" n e" Ih" e e" &ie )ih"

  &(oje imenic i%i mje (o imenice, a de0%ini"aj e 0ao negacija 0ein!

  NASTAVCIM š0i "od en 0i "od &"edn ji "od Mno6ina

  NOMINA;IJ ) )e ) )eGENI;IJ )e )e" )e )e" DA;IJ )em )e" )em )enAKKU&A;IJ )en )e ) )e

  61 A1 )*1, )*$, )*13ir i r 2ie

  unser euer 1 rer uns euc 1 nenuns euc 2ie

  NOMINA;IJ

  GENI;IJ DA;IJ AKKU&A;IJ

  10

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  11/24

  Ich ) mein M š0i "od en 0i "od &"ednji "od Mno6inaNOMINA;IJ mein mein e mein mein eGENI;IJ meine meine" meine meine"DA;IJ meinem meine" meinem meinenAKKU&A;IJ meinen meine mein mein e

  D dein M š0i "od en 0i "od &"ednji "od Mno6inaNOMINA;IJ dein deine dein deineGENI;IJ deine deine" deine deine"

  DA;IJ deinem deine" deinem deinenAKKU&A;IJ deinen dein e dein deine

  E" ein M š0i "od en 0i "od &"ednji "od Mno6inaNOMINA;IJ ein eine ein eineGENI;IJ eine eine" eine eine"DA;IJ einem eine" einem einenAKKU&A;IJ einen eine ein eine

  I(d.=REFEN;+rezent .+r;sens/ je glagolski oblik koji označava radnju koja se trenutno dešava, tj%sadašnje vrijeme%

  0 njemačkom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka zaprezent:+ednina Mno6inaB% lice .1C8/ )e B% lice . 1D/ )enE% lice . 0/ ) ( E% lice .18D/ )(=% lice .$D, 21$ i $2/)( =% lice .21$/ )en

  In:ini(i na o no a se gradi tako što se infinitivu glagola odbije nastavak -en%*pr: ao u našem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobićemo radi-%)vako bi izgledao prezent glagola mac en:

  @ednina 6nožina1c mac -e @a radi-m ir mac -en 6i radi-mo

  11

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  12/24

  u mac -st &i radi-š 1 r mac -t Ai radi-te$rF mac -t )n radi- 2ie mac -en )ni rad-e

  *apomena: *eki glagoli imaju izuzetke u prezentu

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  13/24

  B% ic tueE% du tust=% er tut

  H% 3ir tun

  I% i r tutJ% sie tun

  =REFEN; =OMOSNI' G>AGO>A

  ein 8bi(i9

  B% 1cbinE% ubi (=% $rKsieKesi (H% ir indI% 1 reidJ% 2ieKsieind

  haben 8ima(i9

  B% 1c habeE% uha (=% $rKsieKesha(

  H% irhabenI% 1 rhab(J% 2ieKsiehaben

  2e"den 8 o (a(i9B% 1c 2e"deE% u2i" (=% $rKsieKes2i"d

  H% ir2e"denI% 1 r2e"den

  J% 2ieKsie2e"den=RE;ERI;+reterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka

  A. %abi g%ago%i!B% ic –.e/ teE% du –.e/ test=% er –.e/ te

  H% 3ir –.e/ tenI% i r –.e/ tetJ% sie –.e/ ten

  *astavke e(e, e(e (%%% imaju glagoli na d, )( i na g%a ni0 T m, n 7. ja0i g%ago%i

  B% ic –%%%E% du –.e/ st=% er –%%%

  H% 3ir –enI% i r –.e/ tJ% sie –en

  =REFEN; I =RE;ERI; =OMOSNI' G>AGO>A

  13

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  14/24

  =REFEN;

  ein 8bi(i9

  1. 1c bin3. u bi (4. $rKsieKesi (

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  15/24

  =% erda":

  H% sied$":enI% i rd$":(J% 3ird$:"en

  d ":end ":(ed ":(e(d ":(en

  KHnnen

  1. 1c 0ann

  3. u 0ann (4. er 0ann

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  16/24

  MHgen

  B% icmagE% dumag (=% ermag

  H% siemHgenI% i rmHg(J% 3irmHgen

  moch(emoch(e (moch(e

  moch(enmoch(e(moch(en

  M$ en

  B% icm QE% dum Q(=% erm Q

  H% siem$ enI% i rm$Q(J% 3irm$ en

  m Q(em Q(e (m Q(e

  m Q(enm Q(e(m Q(en

  16

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  17/24

  &o%%en

  B% ic o%%E% du o%% (=% er o%%

  H% sieo%%enI% i r o%%(J% 3ir o%%en

  o%%(eo%%(e (o%%(e

  o%%(eno%%(e(o%%(en

  *o%%en

  B% ic2i%%E% du2i%% (=% er2i%%

  H% sie2o%%enI% i r2o%%(J% 3ir2o%%en

  2o%%(e2o%%(e (2o%%(e

  2o%%(en2o%%(e(2o%%(en

  =REFEN; ) =R &EN&

  a9 &ch2ache Je"ben

  n ". %enen %eb T na (a ci.ic / B% - e .3ir/ B% - en.du/ E% -.e/ st .i r/ E% -.e/ t.er/ =% -.e/ t .sie/ =% -en

  B% ic lebe B% 3ir lebenE% du leb( E% i r leb(=% er leb( =% sie leben

  b9 &(a"0e Je"ben

  B%a - 8:ah"en9! B% ic fa re B% 3ir fa renE% du f - rst E% i r fa rt=% er f - rt =% sie fa renF auc : .sc lafen, tragen, fallen, anfangen, sic 3asc en/

  3. e i 8nehmen9 !B% ic ne me B% 3ir ne menE% du nimmst E% i r ne mt=% er nimmt =% sie ne men

  (a0oLe : .geben, se en, elfen, lesen, sprec en, treffen, 3erfen,essen/11/ &rennbare Aerben

  Einige ("ennba"e ="- : iPe!

  17

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  18/24

  ab - :absc re iben . e r 2c 5ler sc re ib t d ie 8ausaufgabe ab%/an - :anfangen . e r 0nter r ic t f ;ngt um L 0 r an%/auf - :aufs te en .6orgens s te e ic f r5 auf%/aus - :ausge en .7m oc enende ge t e r mi t se inen 9reundenaus%/ein - :e ins te igen . ie #eute s te igen in den "us e in%/mi t - :mi tkommen . a rum kommt er n ic t mi tM/

  (a0oLe :N fe rn- . fe rnse en/N ervor- , inunter- , inauf- , inaus- , ine in- , e raus- , e re in- ,

  e rauf - ,e runter- , in5ber-%%%

  =R ;ERI;UMI9 s c h w a c h e Ve r b e n$ndungenB % -( e B % -( e nE % -( e ( E % -( e (= % -( e = % -( e n

  B% ic sagte B% 3ir sagten B% ic arbeitete B% 3irarbeitetenE% du sagtest E% i r sagtet aber: E% du arbeitetest E% i rarbeitetet=% er sagte =% sie sagten =% er arbeitete =% siearbeiteten

  II9s t a r k e Ve r b e n$ndungen B % - K - B % -e n E % - ( E % -(= % - K - = % -e n NPR. kommen B% ic kam B% 3ir kamen E%du kamst E% i r kamt =%sie kam =% sie kamen

  18

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  19/24

  =RE;ERI; =OMO NI' I MODEA>NI' G>AGO>A

  III9 'i%: e"ben 'A7EN nd &EIN

  haben einB% ic atte B% 3ir atten B% ic 3ar B% 3ir 3arenE% du attest E% i r attet E% du 3arst E% i r 3art=% er atte =% sie atten =% er 3ar =% sie 3aren

  IJ9 Moda% e"ben 8)(e, )(e (, )(e, )(en, )(e(, )(en9

  d$":en 0Hnnen mHgen m$ en o%%en 2o%%en

  1. d ":(e3. d ":e (4. d ":en

  1. d ":(e3. d ":(e(4. d ":(en

  0onn(e

  0onn(e (0onn(e

  0onn(en0onn(e(0onn(en

  moch(e

  moch(e (moch(e

  moch(enmoch(e(moch(en

  m Q(e

  m Q(e (m Q(e

  m Q(enm Q(e(m Q(en

  o%%(e

  o%%(e (o%%(e

  o%%(eno%%(e(o%%(en

  2o%%(e

  2o%%(e (2o%%(e

  2o%%(en2o%%(e(2o%%(en

  Da =e":e0(V ="- en on haben ode" ein T =a"(i i =e":e0( *+D- kaufen O ic abegekauft

  V 7i%d ng de =a"(i i =e":e0( on ch2achen Je"benP k a u f e n O ge Q kauf Q t O gekauftP einkaufen O ein Q ge Q kauf Q t O eingekauftP verkaufen O verkauf Q t O verkauft

  V Da =a"(i i =e":e0( on (a"0en Je"ben

  P ste en O ge Q stand Q en O gestandenP aufste en O auf Q ge Q stand Q en O aufgestanden*(trennbar au!", an" ein" mit" bei", vor, #u" ...$P verste en O verstand Q en O verstanden*(untrennbar be", ge", emp", ent", er", ver", #er"...$

  'A7EN ode" &EIN a% 'i%: e"bW a/ mit dem 8ilfsverb 'A7EN :

  - transitive Aerben .7kkusativobjekt/ - refleRive Aerben .sic freuen, sic ;rgern%%%/

  19

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  20/24

  b/ mit dem 8ilfsverb &EIN:

  - intransitive Aerben, die eine )rtsver;nderung ausdr5cken .ge en - ic bin gegangen! kommen - ic bin gekommen/ - intransitive Aerben, die eine Sustandsver;nderung ausdr5cken .einsc lafen - ic bin eingesc lafen! aufste en - ic binaufgestanden/ - die Aerben sein, 3erden und bleiben .ic bin ge3esen K ge3orden K geblieben

  DA& =A&&IJ.+r;sens und +r;teritum/

  I9 7i%d ng de =a i ! $D $* Q +7D&1S1+ +$D9$>&

  2e"den =a"(i i =e":e0(

  ="- en ="-(e"i( mB% ic 3erde B% ic 3urde gepr5ftE% du 3irst E% du 3urdest Q gesuc t=% er, sie es 3ird =% er, sie, es 3urde gebeten besuc tB% 3ir 3erden B% 3ir 3urdenE% i r 3erdet E% i r 3urdet=% sie 3erden =% sie 3urden

  II9 =a i );"an :o"ma(ion:

  A0(i :& bje0( Je"b Obje0( 8A00.9

  $r sc reibt einen "rief%

  20

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  21/24

  =a i ! & bje0( 8Nom.9 Je"b ="- o i(iona%obje0( Je"b

  $in "rief 3ird .von i m/ gesc rieben%

  =RIM+ERI 7>&1A +7221AB% 6an ent3ickelt 9ilme%

  E% 1m #abor ent3ickelt man 9ilme%

  B% 9ilme 3erden ent3ickelt%

  E% 1m #abor 3erden 9ilme ent3ickelt%

  9ilme 3erden im #abor ent3ickelt%

  =% 6an tanzt in der isco% =% 1n der isco 3ird getanzt%8ier arbeitet man viel% 8ier 3ird viel gearbeitet%

  H% 6an arbeitet% H% $s 3ird gearbeitet%

  ;EM=ORA>& ;FE JREMEN&KE RE ENICE

  Konj n0(ionen! 2enn a% Geb"a ch de" Konj n0(ionen Xa% X nd X2ennX!

  a l s .einmalige 8andlung in der Aergangen eit/ 3enn .3ieder olte 8andlung in der Aergangen eit! Q +r;sens, Q 9utur/

  F=RIM+ER!

  A% 2i"gestern in Kino gingen, "egne(e e . .Aergangen eit, einmalige 8andlung/

  %mmer 2enn ich am *ochenende in Kino gehe, "egne( e . .+r;sens/

  A% U%"i0e im A%(enheim ih" ="a0(i0 m mach(e, :"e (en ich-%(e"e >e (e, 2enn ie mi( ihnen a ie"en ging.

  .Aergangen eit: - als - einmalige 8andlung

  - 3enn - 3ieder olte 8andlung/

  21

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  22/24

  Starke Verben – NEPRAVILNI GLAGOLI

  INFINITIV PRÄTERITUM PERFEKT BEDEUTUNG∗ anfangen f ng an !" angefangen #$%e& ' (a#$%e&∗ an)*fen ) ef an !" ange)*fen na(+a& ,&e-ef$n$./∗ a*f &e!en &an a*f " a*fge &an en * &a& , e/∗ a* ge!en g ng a* " a* gegangen (a∗ a* &e gen & eg a* " a* ge & egen∗ a en a &e !" ge a en #e∗ eg nnen egann !" eg$nnen #$%e&∗ e $..en e a. !" e $..en $ &∗ e !)e en e !) e !" e !) e en $# a&∗ &&en a& !" ge e&en .$- & ' (a.$- &∗ -e en - e " ge - e en $ &a&∗ ) ngen )a !&e !" ge )a !& $n e&∗ e n-a en -* e n !" e nge-a en #$(+a&∗ e n !-afen !- ef e n " e nge !-afen (a #a&∗

  e n &e gen& eg e n " e nge & egen * ,* * -"/

  ∗ e n&)e&en &)a& e n " e nge&)e&en * ,* $ * -"/

  22

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  23/24

  ∗ en& !- e en !en& !-$ . ! !" . ! en& !-$ en $ -*% & e∗ en& &e!en en& &an & en& &an en na &a&∗ e)fa!)en e)f*!) !" e)fa!)en a(na&∗ e) ennen e) ann&e !" e) ann& #)e#$(na&∗ fa!)en f*!) " gefa!)en +$( & e' #*&$+a&∗ fa--en f e- " gefa--en #a &∗ fe)n e!en a! fe)n !" fe)nge e!en g-e a& &e-e+ ( *∗ f n en fan !" gef*n en na∗ f- egen f-$g " gef-$gen -e& e&∗ ge en ga !" gege en a&∗ ge!en g ng " gegangen∗ ge- ngen ge-ang & ge-*ngen * # e&∗ ge !e!en ge !a! & ge !e!en $g$ & e∗ ge nnen ge ann !" ge $nnen $ & ' #$ e &∗ !a-&en ! e-& !" ge!a-&en ) a&∗ !e-fen !a-f !" ge!$-fen #$.$∗ $..en a. " ge $..en $∗ -a*fen - ef " ge-a*fen &)%a&∗ -e en -a !" ge-e en % &a&∗ - egen -ag !" ge-egen -e a&∗ -:gen -$g !" ge-$gen -aga&∗ . & ) ngen )a !&e . & !" . &ge )a !& $n e& a $ $.∗ . &ne!.en na!. . & !" . &gen$..en #$n e&∗ na ! en en a !&e na ! !" na !ge a !& )a(. ;- a&∗ ne!.en na!. !" gen$..en *(e&∗ )ennen )ann&e " ge)ann& &)%a&∗ )*fen ) ef !" ge)*fen (+a&∗ ! e en !$ !" ge !$ en #* a&∗ !-afen !- ef !" ge !-afen #a+a&∗ !-agen !-*g !" ge !-agen * a) &∗ !- e en !-$ !" ge !-$ en (a&+$) &∗ e!en a! !" ge e!en + e&∗ ngen ang !" ge *ngen # e+a&∗ &(en a !" ge e en e &∗ #)e !en #)a ! !" ge #)$ !en g$+$) &∗ #) ngen #)ang " ge #)*ngen $% &∗ &e!en &an !" ge &an en &a a&∗ &e) en &a) & ge &$) en *.) e&∗ &)e &en &) && !" ge &) &&en +a

 • 8/16/2019 NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA -

  24/24

  ∗ *.( e!en ! ($g . ! *. !" . ! *.ge($gen #)e +* e∗ *n&e)ne!.en *n&e)na!. !" *n&e)n$..en #$ *(e&∗ +e) e&en +e) $& !" +e) $&en (a )an &∗ +e)ge en +e)ga !" +e)ge en (a $)a+ &∗ +e)g-e !en +e)g- ! !" +e)g- !en * #$)e &∗ +e)-a en +e)- e !" +e)-a en na#* & &∗ +e)- e)en +e)-$) !" +e)-$)en (g* &∗ +e) ! n en +e) ! an " +e) ! *n en ne &a&∗ +e) #)e !en +e) #)a ! !" +e) #)$ !en $ e a&∗ +e) &e!en +e) &an !" +e) &an en )a(*. e&∗ +e)(e !en +e)( e! !" +e)( e!en $#)$ & &∗ a !en * ! !" ge a !en #)a&∗ egge!en g ng eg " eggegangen $&∗ e)fen a)f !" ge $)fen a &∗ en * &e !" ge * & (na&∗ ( e!en ($g !" ge($gen +*