ustawa o grach hazardowych – tekst jednolity, wersja z 19 ... · wersja od: 19 stycznia 2018 r....

of 78/78
https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa Gry hazardowe. Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 19 stycznia 2018 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot regulacji ustawy] 1. Ustawa określa warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych, zwanym dalej "podatkiem od gier". 2. Grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w kart y, gry na automatach. Art. 2. [Uznanie gry lub zakładu za grę losową, zakład wzajemny albo grę na automacie] 1. Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to: 1) gry liczbowe - gry, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek, oraz gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej stawki i mnożnika ustalonego dla poszczególnych stopni wygranych; 2) loterie pieniężne, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne; 3) gra telebingo, w której uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe; 4) gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze przez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od określonego z góry stosunku wpłaty do wygranej, zaś wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego lub gry cylindryczne urządzane na tych zasadach w sieci Internet; 5) (uchylony); 6) gry w kości;

Post on 28-Feb-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

Gry hazardowe.

Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19

Status: Akt obowizujcy

Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

tekst jednolity

USTAWA

z dnia 19 listopada 2009 r.

o grach hazardowych

Rozdzia 1

Przepisy oglne

Art. 1. [Przedmiot regulacji ustawy]

1. Ustawa okrela warunki urzdzania gier hazardowych i zasady prowadzenia dziaalnoci

w tym zakresie oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych, zwanym dalej

"podatkiem od gier".

2. Grami hazardowymi s gry losowe, zakady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.

Art. 2. [Uznanie gry lub zakadu za gr losow, zakad wzajemny albo gr na

automacie]

1. Grami losowymi s gry, w tym urzdzane przez sie Internet, o wygrane pienine lub

rzeczowe, ktrych wynik w szczeglnoci zaley od przypadku. S to:

1) gry liczbowe - gry, w ktrych wygran uzyskuje si przez prawidowe wytypowanie

liczb, znakw lub innych wyrnikw, a wysoko wygranych zaley od cznej kwoty

wpaconych stawek, oraz gra liczbowa keno, w ktrej wygran uzyskuje si przez

prawidowe wytypowanie liczb, a wysoko wygranych stanowi iloczyn wpaconej

stawki i mnonika ustalonego dla poszczeglnych stopni wygranych;

2) loterie pienine, w ktrych uczestniczy si przez nabycie losu lub innego dowodu

udziau w grze, a podmiot urzdzajcy loteri oferuje wycznie wygrane pienine;

3) gra telebingo, w ktrej uczestniczy si przez nabycie dowodu udziau w grze

zawierajcego przypadkowe zestawy liczb lub znakw z gry ustalonego zbioru liczb lub

znakw, przeprowadzana na skal oglnokrajow z losowaniem nadawanym jako

audycja telewizyjna, a podmiot urzdzajcy gr oferuje wygrane pienine lub rzeczowe;

4) gry cylindryczne, w ktrych uczestniczy si w grze przez wytypowanie liczb, znakw

lub innych wyrnikw, a wysoko wygranej zaley od okrelonego z gry stosunku

wpaty do wygranej, za wynik gry ustalany jest za pomoc urzdzenia obrotowego lub

gry cylindryczne urzdzane na tych zasadach w sieci Internet;

5) (uchylony);

6) gry w koci;

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

7) gra bingo pienine, w ktrej uczestniczy si przez nabycie przypadkowych zestaww

liczb z ustalonego z gry zbioru liczb, a podmiot urzdzajcy gr oferuje wycznie

wygrane pienine, ktrych wysoko zaley od cznej kwoty wpaconych stawek;

8) gra bingo fantowe, w ktrej uczestniczy si przez nabycie przypadkowych zestaww

liczb z ustalonego z gry zbioru liczb, a podmiot urzdzajcy gr oferuje wycznie

wygrane rzeczowe;

9) loterie fantowe, w ktrych uczestniczy si przez nabycie losu lub innego dowodu

udziau w grze, a podmiot urzdzajcy loteri oferuje wycznie wygrane rzeczowe;

10) loterie promocyjne, w ktrych uczestniczy si przez nabycie towaru, usugi lub

innego dowodu udziau w grze i tym samym nieodpatnie uczestniczy si w loterii, a

podmiot urzdzajcy loteri oferuje wygrane pienine lub rzeczowe;

11) loterie audioteksowe, w ktrych uczestniczy si przez odpatne:

a) poczenie telefoniczne,

b) wysyanie wiadomoci tekstowych z uyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

2. Zakadami wzajemnymi s zakady o wygrane pienine lub rzeczowe, polegajce na

odgadywaniu:

1) wynikw sportowego wspzawodnictwa ludzi lub zwierzt, w ktrych uczestnicy

wpacaj stawki, a wysoko wygranej zaley od cznej kwoty wpaconych stawek -

totalizatory;

2) zaistnienia rnych zdarze, w tym zdarze wirtualnych, w ktrych uczestnicy

wpacaj stawki, a wysoko wygranych zaley od umwionego, midzy przyjmujcym

zakad a wpacajcym stawk, stosunku wpaty do wygranej - bukmacherstwo.

2a. Przez zdarzenia wirtualne rozumie si generowane komputerowo zdarzenia dotyczce

sportowego wspzawodnictwa ludzi lub zwierzt.

3. Grami na automatach s gry na urzdzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub

elektronicznych, w tym komputerowych oraz gry odpowiadajce zasadom gier na automatach

urzdzane przez sie Internet o wygrane pienine lub rzeczowe, w ktrych gra zawiera

element losowoci.

4. Wygran rzeczow w grach na automatach jest rwnie wygrana polegajca na

moliwoci przeduania gry bez koniecznoci wpaty stawki za udzia w grze, a take

moliwo rozpoczcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w

poprzedniej grze.

5. Grami na automatach s take gry na urzdzeniach mechanicznych, elektromechanicznych

lub elektronicznych, w tym komputerowych, oraz gry odpowiadajce zasadom gier na

automatach urzdzane przez sie Internet organizowane w celach komercyjnych, w ktrych

grajcy nie ma moliwoci uzyskania wygranej pieninej lub rzeczowej, ale gra ma

charakter losowy,

5a. Grami w karty s gry black jack, poker i baccarat, jeeli s rozgrywane o nagrody

pienine lub rzeczowe.

6. Minister waciwy do spraw finansw publicznych rozstrzyga, na wniosek lub z urzdu, w

drodze decyzji, czy gry lub zakady posiadajce cechy wymienione w ust. 1-5a s grami

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

losowymi, zakadami wzajemnymi, grami w karty albo grami na automacie w rozumieniu

ustawy.

7. Do wniosku o wydanie decyzji, o ktrej mowa w ust. 6, naley zaczy opis planowanego

albo realizowanego przedsiwzicia, uwzgldniajcy w szczeglnoci zasady jego

urzdzania, przewidywane nagrody, sposb wyaniania zwycizcw oraz, w przypadku gry

na automatach, badanie techniczne danego automatu, przeprowadzone przez jednostk

badajc upowanion do bada technicznych automatw i urzdze do gier, a w przypadku

gier urzdzanych przez sie Internet opini potwierdzajc zasady i prawidowo

oprogramowania do urzdzania tych gier. Minister waciwy do spraw finansw publicznych

moe zada przedoenia takich dokumentw przez stron take w postpowaniu

prowadzonym z urzdu.

7a. Nie wydaje si decyzji, o ktrej mowa w ust. 6, jeeli charakter gier na danym

urzdzeniu zosta ustalony w wyniku kontroli lub czynnoci procesowych przeprowadzonych

zgodnie z odrbnymi przepisami przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.

7b. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia,

wzr wniosku o wydanie decyzji, o ktrej mowa w ust. 6, majc na uwadze potrzeb

zapewnienia jednolitoci wnioskw i sprawnej realizacji zada w tym zakresie.

8. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe upowani, w drodze

rozporzdzenia, w celu usprawnienia obsugi wnioskodawcw i zapewnienia szybkiego

przebiegu postpowania, organy jemu podlege lub przez niego nadzorowane do wydawania

w jego imieniu decyzji, o ktrej mowa w ust. 6, okrelajc jednoczenie waciwo

miejscow upowanionych organw oraz zakres upowanienia.

Art. 3. [Zasady urzdzania i prowadzenia dziaalnoci w zakresie gier hazardowych]

Urzdzanie gier losowych, zakadw wzajemnych, gier w karty i gier na automatach oraz

prowadzenie dziaalnoci w tym zakresie jest dozwolone na podstawie waciwej koncesji,

zezwolenia lub dokonanego zgoszenia.

Art. 4. [Definicje legalne]

1. Ilekro w ustawie jest mowa o:

1) orodkach gier - rozumie si przez to:

a) kasyno gry - jako wydzielone miejsce, w ktrym prowadzi si gry cylindryczne,

gry w karty, gry w koci lub gry na automatach, na podstawie zatwierdzonego

regulaminu, przy czym minimalna czna liczba urzdzanych gier cylindrycznych i

gier w karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych automatw wynosi od 5 do 70 sztuk,

b) salon gry bingo pienine - jako wydzielone miejsce, w ktrym prowadzi si gr

bingo pienine na podstawie zatwierdzonego regulaminu,

c) salon gier na automatach - jako wydzielone miejsce, w ktrym prowadzi si gry na

automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym liczba

zainstalowanych automatw wynosi od 3 do 50 sztuk;

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

2) punkcie przyjmowania zakadw wzajemnych - rozumie si przez to wydzielone

miejsce, w ktrym przyjmowane s zakady totalizatora lub bukmacherstwa, na

podstawie zatwierdzonego regulaminu;

3) urzdzeniu do gier - rozumie si przez to wszelkie urzdzenia, z wykorzystaniem

ktrych moliwe jest prowadzenie gry hazardowej oraz urzdzenia, ktrych dziaanie

wpywa na prowadzenie gier;

4) urzdzeniu losujcym - rozumie si przez to urzdzenie suce do ustalania wynikw

gry w loteriach pieninych, loteriach audioteksowych, grach liczbowych, loteriach

promocyjnych i loteriach fantowych;

5) wydzielonym miejscu - rozumie si przez to miejsce z ograniczeniem wstpu dla osb

poniej 18. roku ycia oraz zapewnia przestrzeganie przepisw dotyczcych reklamy gier

hazardowych.

2. (uchylony).

Art. 5. [Monopol pastwa na prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier liczbowych,

loterii pieninych i gry telebingo]

1. Prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier liczbowych, loterii pieninych, gry telebingo

oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objte monopolem pastwa.

1a. Dziaalno w zakresie gier liczbowych i loterii pieninych moe by prowadzona w

formie udziau w grach liczbowych i loteriach pieninych urzdzanych jednoczenie na

terytorium wicej ni jednego pastwa (gry multijurysdykcyjne).

1b. Urzdzanie gier hazardowych przez sie Internet, z wyjtkiem zakadw wzajemnych i

loterii promocyjnych, jest objte monopolem pastwa.

1c. Monopol pastwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest wykonywany w

salonach gier na automatach.

2. Wykonywanie monopolu pastwa naley do Prezesa Rady Ministrw, ktry tworzy w tym

celu jednoosobowe spki Skarbu Pastwa. Na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 16

grudnia 2016 r. o zasadach zarzdzania mieniem pastwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017

r. poz. 624, 1491 i 1529) Prezes Rady Ministrw moe wskaza spki, wobec ktrych

uprawnienia Skarbu Pastwa, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016

r. o zasadach zarzdzania mieniem pastwowym wykonuj inne ni Prezes Rady Ministrw

organy administracji rzdowej.

3. Do prowadzenia dziaalnoci, o ktrej mowa w ust. 1, nie maj zastosowania przepisy o

ochronie konkurencji i konsumentw w zakresie ochrony konkurencji.

Art. 6. [Zasady prowadzenia dziaalnoci w zakresie kasyna gry, salonu gry bingo

pienine i zakadw wzajemnych]

1. Dziaalno w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koci i gier na

automatach moe by prowadzona po uzyskaniu koncesji na kasyno gry, z zastrzeeniem art.

5 ust. 1 i 1b oraz art. 6a ust. 2.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

2. Dziaalno w zakresie gier bingo pienine moe by prowadzona po uzyskaniu

zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pienine.

3. Dziaalno w zakresie zakadw wzajemnych moe by prowadzona - stosownie do

udzielonego zezwolenia - wycznie w punktach przyjmowania zakadw wzajemnych albo

przez sie Internet po uzyskaniu zezwolenia na urzdzanie zakadw wzajemnych.

4. Dziaalno w zakresie okrelonym w ust. 1-3 jest prowadzona na zasadach i warunkach

okrelonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu,

a take wynikajcych z przepisw ustawy.

5. Prowadzenie dziaalnoci polegajcej na urzdzaniu gier hazardowych w zakresie

okrelonym w ust. 1-3 jest moliwe wycznie w formie spki akcyjnej lub spki z

ograniczon odpowiedzialnoci, majcej siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z

zastrzeeniem art. 7a ust. 1.

6. Akcje (udziay) w spkach, o ktrych mowa w ust. 5, moe nabywa lub obejmowa:

1) osoba prawna lub spka niemajca osobowoci prawnej, ktrej siedziba znajduje si

na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim

Obszarze Gospodarczym;

2) osoba fizyczna bdca obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub

pastwa czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) -

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje si do spek, o ktrych mowa w art. 7a ust. 1.

Art. 6a. [Organizowanie gry w pokera]

1. Gra w pokera moe by organizowana w kasynach gry lub poza kasynem gry przez

podmioty urzdzajce gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie

kasyna gry w nastpujcy sposb:

1) w kasynie gry, jeeli regulamin gry w pokera zosta uprzednio zaakceptowany przez

ministra waciwego do spraw finansw publicznych oraz:

a) gra jest prowadzona przez uprawnionego pracownika, a gracze graj przeciwko

kasynu albo

b) w formie turnieju gry w pokera, jeeli uczestnicy graj midzy sob, a liczba

uczestnikw wynosi co najmniej 10 osb oraz dokonano zgoszenia organizacji

takiego turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej waciwemu ze wzgldu na

miejsce urzdzania turnieju gry w pokera;

2) poza kasynem gry w formie turnieju gry w pokera, jeeli:

a) uczestnicy turnieju gry w pokera graj midzy sob, a liczba uczestnikw turnieju

wynosi co najmniej 10 osb,

b) dokonano zgoszenia takiego turnieju gry w pokera dyrektorowi izby administracji

skarbowej waciwemu ze wzgldu na miejsce urzdzania turnieju gry w pokera,

c) regulamin turnieju gry w pokera zosta uprzednio zaakceptowany przez ministra

waciwego do spraw finansw publicznych,

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

d) podmiot urzdzajcy turniej gry w pokera jest obowizany zainstalowa w miejscu

organizacji gry system audiowizyjny, o ktrym mowa w art. 15b ust. 1.

2. Gra w pokera moe by urzdzana w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry

przez podmiot nieposiadajcy koncesji na prowadzenie kasyna gry, jeeli:

1) wygran s nagrody rzeczowe, a warto nagrd rzeczowych nie przekracza 50%

kwoty bazowej, o ktrej mowa w art. 70;

2) dokonano zgoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby administracji

skarbowej waciwemu ze wzgldu na miejsce urzdzania turnieju gry w pokera;

3) regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry zosta zatwierdzony przez ministra

waciwego do spraw finansw publicznych;

4) gra w pokera odbywa si w wydzielonym miejscu dostpnym wycznie dla

penoletnich osb zaproszonych przez organizatora.

3. Zgoszenie, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:

1) imi, nazwisko i adres zamieszkania osoby zgaszajcej albo nazw, adres siedziby

podmiotu zgaszajcego;

2) nazw turnieju gry w pokera;

3) okrelenie czasu, w ktrym planuje si urzdzenie turnieju gry w pokera, oraz miejsca

jego urzdzenia;

4) przewidywan liczb uczestnikw;

5) rodki przedsiwzite w celu uniemoliwienia dostpu niepenoletnim uczestnikom.

4. Gra w pokera w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry, o ktrej mowa w ust. 2,

moe by urzdzana przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne

niemajce osobowoci prawnej.

5. Organizujcy turniej gry w pokera poza kasynem gry, o ktrym mowa w ust. 2, bdcy

osobami fizycznymi lub czonkami wadz osb prawnych lub jednostek organizacyjnych

niemajcych osobowoci prawnej nie mog by skazani prawomocnym wyrokiem sdu za

umylne przestpstwo skarbowe.

6. Podmiot urzdzajcy turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na

prowadzenie kasyna gry jest obowizany przedstawi dyrektorowi izby administracji

skarbowej, waciwemu ze wzgldu na miejsce urzdzania tego turnieju, ktremu dokonano

zgoszenia organizacji takiego turnieju, w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego po

miesicu, w ktrym nastpio zakoczenie tego turnieju, szczegow pisemn informacj o

osobach, ktre uzyskay wygrane w turnieju, oraz o rozliczeniu podatku od gier.

Art. 7. [Zasady urzdzania gier bingo fantowe oraz loterii: fantowych, promocyjnych i

audiotekstowych]

1. Loterie fantowe, gry bingo fantowe i loterie promocyjne mog by urzdzane, na

podstawie udzielonego zezwolenia, przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki

organizacyjne niemajce osobowoci prawnej.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

1a. Loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w ktrych warto puli wygranych nie przekracza

kwoty bazowej, o ktrej mowa w art. 70, mog by urzdzane przez podmioty wymienione w

ust. 1, po dokonaniu ich zgoszenia. Zgoszenia dokonuje si nie pniej ni 30 dni przed

dniem rozpoczcia tej gry.

1b. Loterie fantowe oraz gry bingo fantowe w ktrych warto puli wygranych jest wysza

od kwoty bazowej, o ktrej mowa w art. 70, oraz nie przekracza pitnastokrotnoci tej kwoty,

mog by urzdzane przez organizacj poytku publicznego po dokonaniu ich zgoszenia.

Zgoszenia dokonuje si nie pniej ni 30 dni przed dniem rozpoczcia tej loterii lub gry.

czna warto puli wygranych w loteriach fantowych lub w grze bingo fantowe

organizowanych przez organizacj poytku publicznego w oparciu o zgoszenia, nie moe

przekroczy w cigu roku kalendarzowego trzydziestokrotnoci kwoty bazowej, o ktrej

mowa w art. 70.

2. Loterie audioteksowe mog by urzdzane, na podstawie udzielonego zezwolenia,

wycznie przez spki akcyjne lub spki z ograniczon odpowiedzialnoci, majce

siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeeniem art. 7a.

Art. 7a. [Zasady prowadzenia dziaalnoci przez spki z pastw UE i EFTA.

Przedstawiciel]

1. Spki akcyjne lub spki z ograniczon odpowiedzialnoci albo spki dziaajce na

zasadach waciwych dla tych spek, majce siedzib na terytorium innego pastwa

czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, prowadzce dziaalno w zakresie, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub w

art. 7 ust. 2, mog prowadzi t dziaalno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na

zasadach i warunkach okrelonych w zatwierdzonym regulaminie, udzielonej koncesji lub

udzielonym zezwoleniu, a take wynikajcych z przepisw ustawy, pod warunkiem

ustanowienia przedstawiciela albo w formie oddziau.

2. Przedstawiciel:

1) wystpuje w imieniu i na rzecz spki, o ktrej mowa w ust. 1, przed organami

waciwymi w sprawach z zakresu gier hazardowych;

1a) posiada penomocnictwo do zawierania umw cywilnoprawnych w imieniu i na rzecz

spki, o ktrej mowa w ust. 1;

2) reprezentuje spk, o ktrej mowa w ust. 1, przed organami waciwymi w sprawach

z zakresu podatku od gier;

3) przechowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentacj w jzyku polskim,

w tym ewidencj dotyczc dziaalnoci w zakresie, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub

w art. 7 ust. 2.

3. Przedstawicielem moe by prowadzca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

dziaalno gospodarcz:

1) osoba fizyczna, ktra ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej oraz jest w stanie komunikowa si w jzyku polskim w zakresie niezbdnym do

wykonywania obowizkw przedstawiciela;

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej, ktra ma

siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zarzdzie ktrej przynajmniej

jeden z czonkw jest w stanie komunikowa si w jzyku polskim w zakresie

niezbdnym do wykonywania obowizkw przedstawiciela.

4. Do przedstawiciela stosuje si odpowiednio warunki okrelone w art. 11, art. 12 ust. 1 i

art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3.

5. Przedstawiciela ustanawia si w drodze pisemnej umowy, ktra zawiera w szczeglnoci:

1) nazwy stron umowy oraz ich adresy;

2) adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela, w

przypadku gdy jest inny ni adres, o ktrym mowa w pkt 1;

3) adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod ktrym bdzie przechowywana

dokumentacja dotyczca dziaalnoci w zakresie, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub w

art. 7 ust. 2;

4) zakres upowanienia wykraczajcy poza czynnoci okrelone w ust. 2;

5) czas trwania umowy;

6) warunki rozwizania umowy, w tym sposb postpowania z przechowywan

dokumentacj dotyczc dziaalnoci w zakresie, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub w

art. 7 ust. 2.

6. Jeeli przedstawiciel przesta spenia warunki okrelone w ust. 3 lub odpowiednio w art.

11, art. 12 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt 2 i 3, spka, o ktrej mowa w ust. 1, jest zobowizana do

niezwocznego rozwizania umowy z przedstawicielem.

Art. 8. [Stosowanie przepisw Ordynacji podatkowej do postpowa okrelonych w

ustawie]

Do postpowa w sprawach okrelonych w ustawie stosuje si odpowiednio przepisy ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z pn. zm.),

chyba e ustawa stanowi inaczej.

Rozdzia 2

Warunki urzdzania gier hazardowych

Art. 9. [Warunek urzdzania gier; zatwierdzenie regulaminu]

1. Warunkiem urzdzania gier objtych monopolem pastwa jest zatwierdzenie ich

regulaminu, w tym jego kadorazowej zmiany, przez ministra waciwego do spraw finansw

publicznych.

2. Minister waciwy do spraw finansw publicznych zatwierdza regulamin, o ktrym mowa

w ust. 1, w terminie 6 miesicy od dnia przedoenia regulaminu do zatwierdzenia.

Art. 10. [Kapita zakadowy]

1. Wysoko kapitau zakadowego spki akcyjnej lub spki z ograniczon

odpowiedzialnoci prowadzcej dziaalno w zakresie:

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

1) gier urzdzanych w kasynie gry - nie moe wynosi mniej ni 4 000 000 z;

2) gier urzdzanych w salonie gry bingo pienine lub przyjmowania zakadw

wzajemnych - nie moe wynosi mniej ni 2 000 000 z.

2. W spkach, o ktrych mowa w ust. 1, nie moe by akcji (udziaw) uprzywilejowanych.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si do jednoosobowych spek Skarbu Pastwa.

4. W spkach, o ktrych mowa w ust. 1, powouje si rady nadzorcze.

5. W spce akcyjnej, o ktrej mowa w ust. 1, mog by wydawane wycznie akcje

imienne.

6. W przypadku spek, o ktrych mowa w art. 7a, jeeli kwota kapitau zakadowego jest

wyraona w walucie obcej, jej wysoko w przeliczeniu na zote nie moe by nisza ni

kwota wskazana odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2.

7. Przeliczenia na zote dokonuje si wedug kursu redniego danej waluty obcej

ogoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie miesica poprzedzajcego dzie

zoenia wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry, zezwolenia na

prowadzenie salonu gry bingo pienine lub zezwolenia na urzdzanie zakadw

wzajemnych.

Art. 11. [Warunki prowadzenia dziaalnoci w zakresie kasyna gry, salonu gry bingo

pienine i zakadw wzajemnych]

1. Dziaalno w zakresie, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1-3 oraz w art. 7 ust. 2, moe by

prowadzona, pod warunkiem e:

1) wobec spki lub jej akcjonariuszy (wsplnikw) posiadajcych akcje (udziay),

ktrych warto przekracza 10% kapitau zakadowego spki, lub czonkw zarzdu,

rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentw spki bdcych osobami

fizycznymi, osobami prawnymi lub spkami niemajcymi osobowoci prawnej, nie

istniej uzasadnione zastrzeenia z punktu widzenia bezpieczestwa pastwa, porzdku

publicznego, bezpieczestwa interesw ekonomicznych pastwa, a take przestrzegania

przepisw regulujcych przeciwdziaanie praniu pienidzy oraz finansowaniu

terroryzmu;

2) czonkowie zarzdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spki posiadaj

obywatelstwo polskie lub obywatelstwo pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej,

pastwa czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) -

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Organizacji Wsppracy

Gospodarczej i Rozwoju, z tym e wymogu tego nie stosuje si do spek, o ktrych

mowa w art. 7a ust. 1;

3) przed organami wymiaru sprawiedliwoci pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej

lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) -

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy si postpowanie

przeciwko podmiotom wymienionym w pkt 1 w sprawach o przestpstwa zwizane z

praniem pienidzy oraz finansowaniem terroryzmu;

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

4) spce, o ktrej mowa w pkt 1, w terminie 6 lat przed dat zoenia wniosku o

koncesj lub zezwolenie nie cofnito koncesji lub zezwolenia z powodw okrelonych w

art. 59 ust. 1 pkt 2;

5) akcjonariusze (wsplnicy), o ktrych mowa w pkt 1, nie byli akcjonariuszami

(wsplnikami) posiadajcymi akcje (udziay), ktrych warto przekraczaa 10% kapitau

zakadowego spki, w spce, ktrej w terminie 6 lat przed dat zoenia wniosku o

koncesj lub zezwolenie cofnito koncesj lub zezwolenie z powodw okrelonych w art.

59 ust. 1 pkt 2;

6) czonkowie zarzdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci, o ktrych

mowa w pkt 1, nie byli czonkami zarzdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub

prokurentami w spce, ktrej w terminie 6 lat przed dat zoenia wniosku o koncesje

lub zezwolenie cofnito koncesj lub zezwolenie z powodw okrelonych w art. 59 ust. 1

pkt 2.

2. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe wystpi z wnioskiem do

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Szefa Agencji Bezpieczestwa

Wewntrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Komendanta Gwnego

Policji o przekazanie informacji, czy w odniesieniu do podmiotw, o ktrych mowa w ust. 1

pkt 1, istniej uzasadnione zastrzeenia z punktu widzenia bezpieczestwa pastwa, porzdku

publicznego, bezpieczestwa interesw ekonomicznych pastwa, a take przestrzegania

przepisw regulujcych przeciwdziaanie praniu pienidzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Organy, o ktrych mowa w ust. 2, przekazuj informacje, o ktrych mowa w ust. 2,

ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych w terminie 2 miesicy od dnia

otrzymania wniosku.

Art. 12. [Nienaganna opinia i niekaralno]

1. Osoby fizyczne bdce wsplnikami (akcjonariuszami) spki prowadzcej dziaalno w

zakresie, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1-3, reprezentujce co najmniej 10% kapitau

zakadowego, oraz czonkowie zarzdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub

prokurenci takiej spki powinni posiada nienagann opini, w szczeglnoci nie mog by

osobami skazanymi za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe na

terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej.

2. Osoby zarzdzajce podmiotem urzdzajcym loterie fantowe lub gr bingo fantowe oraz

osoby reprezentujce taki podmiot nie mog by osobami skazanymi za umylne

przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe na terytorium pastwa czonkowskiego

Unii Europejskiej.

3. Osoby, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, s obowizane, na danie organu udzielajcego

koncesji lub zezwolenia, przedstawi aktualne zawiadczenie, e nie byy skazane za

umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe na terytorium pastwa

czonkowskiego Unii Europejskiej.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje si odpowiednio do nierezydentw bdcych osobami fizycznymi

nieposiadajcymi obywatelstwa pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, z tym e osoby

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

te s obowizane, na danie organu udzielajcego koncesji lub zezwolenia, przedstawi

aktualne zawiadczenie, e nie byy skazane na terytorium pastwa czonkowskiego Unii

Europejskiej wskazanego w daniu za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo

skarbowe. Osoby te powinny ponadto przedstawi odpowiednie, uwierzytelnione, aktualne

zawiadczenia, e nie byy skazane za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo

skarbowe, wystawione przez waciwe wadze pastwa, ktrego s obywatelami lub staymi

mieszkacami.

Art. 13. [Urzdzanie loterii i gier zgodnie z zatwierdzonym regulaminem]

Loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe mog by

urzdzane jednorazowo w skali oglnokrajowej lub lokalnej zgodnie z zatwierdzonym

regulaminem.

Art. 14. [Dozwolone miejsca urzdzania gier i przyjmowania zakadw]

1. Urzdzanie gier cylindrycznych, gier w karty, w tym turniejw gry w pokera, gier w koci

oraz gier na automatach jest dozwolone wycznie w kasynach gier na zasadach i warunkach

okrelonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub udzielonym zezwoleniu,

a take wynikajcych z przepisw ustawy, z wyjtkiem ust. 4 i 5.

2. Urzdzanie gry bingo pienine jest dozwolone wycznie w salonach gry bingo pienine

na zasadach i warunkach okrelonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym

zezwoleniu, a take wynikajcych z przepisw ustawy.

3. Przyjmowanie zakadw wzajemnych jest dozwolone - stosownie do udzielonego

zezwolenia - wycznie w punktach przyjmowania zakadw wzajemnych lub przez sie

Internet na zasadach i warunkach okrelonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonym

zezwoleniu, a take wynikajcych z przepisw ustawy.

4. Urzdzanie gry w pokera jest dozwolone rwnie poza kasynami gier wycznie na

zasadach i warunkach okrelonych w art. 6a.

5. Spka, o ktrej mowa w art. 5 ust. 2, prowadzi dziaalno w zakresie gier hazardowych

na zasadach okrelonych w ustawie i zatwierdzonym regulaminie.

Art. 15. [Lokalizacja kasyn gry, automatw do gier i salonw gry bingo]

1. Kasyna gry mog by lokalizowane w miejscowociach liczcych do 250 tys.

mieszkacw - 1 kasyno. Na kade kolejne rozpoczte 250 tys. mieszkacw liczb

dozwolonych kasyn gry zwiksza si o 1. czna liczba kasyn gry w wojewdztwie nie moe

by jednak wysza ni 1 kasyno na kade pene 650 tys. mieszkacw wojewdztwa.

1a. Automaty do gier mog by instalowane w salonach gier na automatach:

1) na terenie powiatu w liczbie nie wikszej ni wynikajca z proporcji 1 automat na

kade rozpoczte 1000 mieszkacw powiatu;

2) w lokalach mieszczcych si pod adresem, pod ktrym w cigu ostatnich 5 lat nie

stwierdzono urzdzania gier na automatach niezgodnie z przepisami ustawy.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

1b. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia,

zasady usytuowania na terenie gminy salonw gier na automatach, w szczeglnoci ich

minimaln odlego od placwek edukacyjnych, miejsc kultu religijnego oraz innego

orodka gier, uwzgldniajc potrzeb ograniczenia negatywnych skutkw spoeczno-

ekonomicznych hazardu.

1c. Warunkiem urzdzania gier na automatach w salonach gier na automatach jest

zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach przez dyrektora izby administracji

skarbowej waciwego ze wzgldu na planowan lokalizacj takiego salonu gier. Dyrektor

izby administracji skarbowej zatwierdza lokalizacj salonu gier na automatach, w drodze

decyzji.

1d. W celu zapewnienia ochrony uczestnikw gry przed negatywnymi skutkami hazardu,

podmiot wykonujcy monopol pastwa w zakresie gier na automatach urzdzanych w

salonach gier na automatach ma obowizek wdroy regulamin odpowiedzialnej gry,

obejmujcy w szczeglnoci:

1) wymg umieszczenia w salonie gier na automatach, w widoczny sposb:

a) informacji o podmiocie oferujcym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,

b) regulaminu gry,

c) informacji o zakazie gry osobom poniej 18. roku ycia,

d) informacji o ryzyku zwizanym z hazardem,

e) nazw instytucji wiadczcych pomoc osobom z problemami hazardowymi;

2) procedur weryfikacji ukoczenia 18. roku ycia przez uczestnikw gry;

3) procedur rejestracji uczestnika gry, jako warunku rozpoczcia i prowadzenia gry;

4) mechanizmy umoliwiajce uczestnikom gry kontrol swojej aktywnoci w salonie

gier na automatach;

5) mechanizmy uniemoliwiajce uczestnikom gry gr po wyczerpaniu rodkw

finansowych uczestnika gry;

6) zapewnienie ochrony maoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych w

salonie gier na automatach;

7) procedur weryfikacji wieku osb wchodzcych do salonu gier;

8) umieszczenie przed wejciem do salonu gier na automatach, w widoczny sposb,

informacji o zakazie wstpu osb poniej 18. roku ycia.

1e. Podmiot wykonujcy monopol pastwa w zakresie gier na automatach urzdzanych w

salonach gier na automatach przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry ministrowi

waciwemu do spraw finansw publicznych, do zatwierdzenia.

1f. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1e, umieszcza w salonie gier na automatach

zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie pniej ni z chwil rozpoczcia

urzdzania gier na automatach.

1g. Minister waciwy do spraw finansw publicznych zatwierdza regulamin, o ktrym

mowa w lit. 1d, w terminie 6 miesicy od dnia przedoenia regulaminu do zatwierdzenia.

2. Salony gry bingo pienine mog by lokalizowane w miejscowociach liczcych do 100

tys. mieszkacw - 1 salon. Na kade kolejne rozpoczte 100 tys. mieszkacw liczb

dozwolonych salonw zwiksza si o 1. czna liczba salonw gry bingo pienine w

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

wojewdztwie nie moe by jednak wysza ni 1 salon na kade pene 300 tys. mieszkacw

wojewdztwa.

3. Liczb mieszkacw, o ktrej mowa w ust. 1-2, ustala Prezes Gwnego Urzdu

Statystycznego jako liczb ludnoci faktycznie zamieszkaej na obszarze danej miejscowoci

oraz wojewdztwa, wedug stanu na dzie 31 grudnia roku poprzedzajcego rok, w ktrym

prowadzcy gry zoy wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry lub

zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pienine.

4. Kasyna gry mog by take lokalizowane na penomorskich statkach pasaerskich i

promach pasaerskich o polskiej przynalenoci, pod warunkiem e gra prowadzona jest w

czasie rejsu i rozpoczyna si nie wczeniej ni po upywie 30 minut po wypyniciu z portu i

koczy si nie pniej ni na 30 minut przed wpyniciem do portu przeznaczenia.

Art. 15a. [Rejestracja goci]

1. W orodkach gier prowadzi si, na koszt podmiotu urzdzajcego gr, rejestracj goci.

Rejestracja jest warunkiem wstpu goci do orodka gier.

2. W celu dokonania rejestracji osoba kierujca orodkiem gier albo upowaniony przez ni

pracownik orodka sprawdza tosamo gocia orodka gier na podstawie dokumentu

potwierdzajcego jego wiek i tosamo.

3. Rejestracja goci obejmuje sprawdzenie i zapisanie w rejestrze goci daty i godziny

wejcia gocia do orodka gier oraz jego danych osobowych, obejmujcych:

1) imi i nazwisko;

2) rodzaj i numer dokumentu potwierdzajcego wiek i tosamo;

3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - dat urodzenia;

4) adres zamieszkania;

5) obywatelstwo.

4. Go orodka gier otrzymuje jednorazow kart wstpu bdc potwierdzeniem

dokonania rejestracji.

5. Dane objte rejestrem goci s udostpniane wycznie funkcjonariuszom Suby Celno-

Skarbowej i Policji, uczestnikom gry zgaszajcym reklamacje - w zakresie dotyczcym tych

uczestnikw, a take sdowi i prokuratorowi w zwizku z toczcym si postpowaniem.

Udostpnienie danych jest nieodpatne.

6. Dane objte rejestrem goci s przechowywane przez okres 3 lat, liczc od koca roku

kalendarzowego, w ktrym dokonano rejestracji.

Art. 15b. [Audiowizyjny system kontroli gier. Zapis sygnau audiowizyjnego]

1. Podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie gier urzdzanych w kasynie gry oraz salonie

gry na automatach jest obowizany do zainstalowania w kasynie gry oraz salonie gry na

automatach audiowizyjnego systemu kontroli gier sucego kontroli przebiegu i

prowadzenia gier, w tym umoliwiajcego weryfikacj prawidowoci okrelania rezultatw

gier, rozliczania etonw i pienidza gotwkowego, wydawania zawiadcze o uzyskanej

wygranej i prowadzenia ewidencji wypaconych (wydanych) wygranych oraz rozstrzyganie

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

wtpliwoci zwizanych z urzdzaniem gier, a take zapewniajcego moliwo kontroli i

weryfikacji osb wchodzcych do kasyna gry oraz salonu gry na automatach, za pomoc

zapisu sygnau audiowizyjnego.

2. Zapis sygnau audiowizyjnego jest udostpniany wycznie funkcjonariuszom Suby

Celno-Skarbowej i, uczestnikom gry zgaszajcym reklamacje - w zakresie dotyczcym tych

uczestnikw, a take sdowi i prokuratorowi w zwizku z toczcym si postpowaniem.

Udostpnienie danych jest nieodpatne.

3. Zapis sygnau audiowizyjnego jest przechowywany przez okres 3 lat, liczc od koca roku

kalendarzowego, w ktrym zosta dokonany.

4. Zapis sygnau audiowizyjnego powinien by trway i czytelny. Sposb dokonania zapisu

sygnau audiowizyjnego i jego przechowywania powinien chroni zapis przed zniszczeniem,

modyfikacj i ukryciem.

5. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia,

szczegowe warunki instalacji i wykorzystania systemu, o ktrym mowa w ust. 1,

uwzgldniajc w szczeglnoci konieczno zapewnienia moliwoci odtworzenia przebiegu

kadej gry.

Art. 15ba. [System rejestrujcy w salonach gier na automatach]

1. Podmiot wykonujcy monopol pastwa w zakresie gier na automatach urzdzanych w

salonach gier na automatach prowadzi system teleinformatyczny rejestrujcy i archiwizujcy:

1) dane dotyczce wpaconych stawek i wypaconych wygranych w grach na automatach

urzdzanych w salonach gier na automatach,

2) przebieg gier w grach na automatach urzdzanych w salonach gier na automatach,

3) lokalizacj i prawidowo dziaania automatw do gier,

4) dane o automatach do gier, w tym informacje o awariach i ingerencjach w automat do

gier

- zwany dalej "systemem rejestrujcym".

2. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1, s rejestrowane i archiwizowane w czasie

rzeczywistym.

3. Automaty do gier s przystosowywane i podczane do systemu rejestrujcego z dniem

rozpoczcia prowadzenia przez podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, dziaalnoci w zakresie

gier na automatach urzdzanych w salonach gier na automatach.

4. Dane, o ktrych mowa w ust. 1, s przechowywane przez okres 5 lat, liczc od koca roku

kalendarzowego, w ktrym dokonano ich archiwizacji.

5. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, nieodpatnie udostpnia w penym zakresie system

rejestrujcy i przekazuje w czasie rzeczywistym informacje, o ktrych mowa w ust. 1,

ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych i wyznaczonemu przez niego

organowi Krajowej Administracji Skarbowej, od dnia rozpoczcia prowadzenia dziaalnoci.

6. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe wyznaczy, w drodze

rozporzdzenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej, ktremu podmiot wykonujcy

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

monopol pastwa w zakresie gier na automatach urzdzanych w salonach gier na automatach

udostpnia system rejestrujcy, uwzgldniajc moliwoci organizacyjno-techniczne tego

organu zapewniajce sprawne wykonywanie zadania.

7. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia,

szczegowe warunki prowadzenia i dziaania systemu rejestrujcego, uwzgldniajc

potrzeb zapewnienia odpowiedniej kontroli nad prowadzeniem dziaalnoci w zakresie

urzdzania gier na automatach w salonach gier na automatach.

Art. 15c. [Zapasowe rda energii elektrycznej oraz instalacje przeciwzakceniowe]

Orodek gier powinien by wyposaony w niezalene od sieci oglnodostpnej zapasowe

rda energii elektrycznej oraz instalacje przeciwzakceniowe zapewniajce cigy i

niezakcony przebieg gier.

Art. 15d. [Obowizki podmiotu urzdzajcego gry hazardowe przez sie Internet]

1. W przypadku urzdzania gier hazardowych przez sie Internet, urzdzenia przetwarzajce

i archiwizujce dane dotyczce tych gier hazardowych, a take ich uczestnikw, powinny by

zainstalowane i przechowywane na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej

lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) -

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet moe wykorzystywa do ich

urzdzania wycznie stron internetow, ktrej krajowa domena najwyszego poziomu jest

przypisana do polskich stron internetowych.

3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet jest obowizany prowadzi, w

czasie rzeczywistym, w urzdzeniu archiwizujcym usytuowanym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa

czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, archiwizacj wszelkich danych zwizanych z

urzdzan gr hazardow, w tym wymienianych midzy tym podmiotem a uczestnikiem gier

hazardowych, pozwalajcych na ustalenie przebiegu i wyniku gier hazardowych oraz

przeprowadzanych transakcji wynikajcych z tych gier oraz danych niezbdnych do

identyfikacji uczestnika gier hazardowych.

4. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet jest obowizany zapewni

organom Krajowej Administracji Skarbowej dostp, w tym dostp zdalny, do danych, o

ktrych mowa w ust. 3, przechowywanych w urzdzeniu archiwizujcym oraz udostpni w

tym celu odpowiednie narzdzia i oprogramowanie zapewniajce bezpieczestwo danych.

5. Dostp, o ktrym mowa w ust. 4, powinien umoliwia odczytywanie, kopiowanie i

przetwarzanie skopiowanych danych.

6. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet zapewnia bezpieczestwo

archiwizowanych i udostpnianych danych.

7. Dane, o ktrych mowa w ust. 3, s przechowywane przez okres 5 lat, liczc od koca roku

kalendarzowego, w ktrym dokonano ich archiwizacji. Po upywie tego okresu podmiot

urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet usuwa dane.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

8. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe okreli, w drodze

rozporzdzenia:

1) sposb archiwizacji danych, w tym wymagania dotyczce urzdze archiwizujcych

oraz ich oprogramowania, uwzgldniajc potrzeb zapewnienia bezpieczestwa,

integralnoci i kompletnoci przechowywanych i udostpnianych danych oraz

moliwoci ich uzyskiwania z podziaem na gry hazardowe prowadzone na rnych

stronach internetowych i w ramach poszczeglnych zezwole;

2) zakres danych, ktre podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet jest

obowizany archiwizowa, uwzgldniajc konieczno zapewnienia prawidowej kontroli

i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia weryfikacji przestrzegania przez ten

podmiot przepisw regulujcych ten rodzaj dziaalnoci.

Art. 15e. [Obowizek przeprowadzania transakcji za porednictwem rachunku

patniczego]

Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet, ktry posiada koncesj lub

zezwolenie, lub dokona zgoszenia organizacji tych gier jest obowizany przeprowadza

transakcje patnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usugach patniczych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2003), wynikajce z tych gier wycznie za porednictwem dostawcw

usug patniczych, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 9 tej ustawy.

Art. 15f. [Rejestr domen sucych do oferowania gier hazardowych niezgodnie z

ustaw]

1. Minister waciwy do spraw finansw publicznych prowadzi Rejestr domen sucych do

oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustaw, zwany dalej "Rejestrem".

2. Rejestr jest jawny. Kady ma prawo dostpu do danych zawartych w Rejestrze.

3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umoliwiajcym automatyczne

przekazywanie informacji do systemw teleinformatycznych przedsibiorcw

telekomunikacyjnych i dostawcw usug patniczych.

4. Wpisowi do Rejestru podlega:

1) nazwa domeny internetowej wykorzystywana do urzdzania gier hazardowych bez

koncesji, zezwolenia lub dokonania zgoszenia wymaganego przez ustaw, kierowanych

do usugobiorcw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeglnoci gdy strony

internetowe wykorzystujce nazwy takich domen s:

a) dostpne w jzyku polskim,

b) reklamowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykrelenia.

5. Przedsibiorca telekomunikacyjny wiadczcy usugi dostpu do sieci Internet jest

obowizany do:

1) nieodpatnego uniemoliwienia dostpu do stron internetowych wykorzystujcych

nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunicie z systemw

teleinformatycznych przedsibiorcw telekomunikacyjnych, sucych do zamiany nazw

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

domen internetowych na adresy IP, nie pniej ni w cigu 48 godzin od dokonania

wpisu do Rejestru;

2) nieodpatnego przekierowania pocze odwoujcych si do nazw domen

internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra

waciwego do spraw finansw publicznych, zawierajcej komunikat, skierowany do

odbiorcw usugi dostpu do Internetu obejmujcy w szczeglnoci informacje o

lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru,

list podmiotw legalnie oferujcych gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, a take powiadomienie o grocej odpowiedzialnoci karno-skarbowej

uczestnika gier urzdzanych wbrew przepisom ustawy;

3) nieodpatnego umoliwienia dostpu do stron internetowych wykorzystujcych nazwy

domen wykrelonych z Rejestru, nie pniej ni w cigu 48 godzin od wykrelenia nazwy

domeny internetowej z Rejestru.

6. Wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykrelenia dokonuje si z urzdu, po ich

zatwierdzeniu przez ministra waciwego do spraw finansw publicznych lub upowanionego

przez niego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzdzie obsugujcym ministra

waciwego do spraw finansw publicznych.

7. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe na stronie internetowej, wykorzystujcej nazw

domeny wpisanej do Rejestru lub bdcy przedsibiorc telekomunikacyjnym, lub

posiadajcy tytu prawny do domeny wpisanej do rejestru, lub podmiot bdcy dostawc

usug patniczych moe wnie sprzeciw do ministra waciwego do spraw finansw

publicznych od wpisu do Rejestru, w terminie 2 miesicy od dnia umieszczenia tej nazwy

domeny w Rejestrze.

8. Sprzeciw zawiera:

1) podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu wnoszcego sprzeciw, w szczeglnoci:

a) imi i nazwisko, adres zamieszkania - w przypadku osb fizycznych,

b) nazw podmiotu, adres, numer z waciwego rejestru handlowego - w przypadku

osb prawnych;

2) uzasadnienie sprzeciwu, z ktrego wynika, e nazw domeny, o ktrej mowa w ust. 4

pkt 1, naley wykreli z Rejestru.

9. Minister waciwy do spraw finansw publicznych wydaje decyzj o pozostawieniu

nazwy domeny, o ktrej mowa w ust. 4 pkt 1, w Rejestrze albo o jej wykreleniu z Rejestru,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu.

10. Do decyzji, o ktrej mowa w ust. 9, nie stosuje si przepisu art. 221 1 ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ani przepisu art. 52 4 ustawy z dnia 30 sierpnia

2002 r. - Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369

i 1370).

Art. 15g.

1. Zakazane jest udostpnianie usug patniczych przez dostawcw usug patniczych na

stronach internetowych wykorzystujcych nazwy domen internetowych wpisanych do

Rejestru.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

2. W przypadku wiadczenia usug patniczych na stronie internetowej wykorzystujcej

nazw domeny internetowej wpisan do Rejestru, dostawca usug patniczych jest

obowizany do zaprzestania wiadczenia tych usug w cigu 30 dni od dnia dokonania wpisu

domeny do Rejestru.

Art. 15h.

Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe, w drodze rozporzdzenia,

wyznaczy dyrektora izby administracji skarbowej do prowadzenia spraw okrelonych w art.

15f, uwzgldniajc w szczeglnoci moliwoci techniczno-organizacyjne zapewniajce

sprawne wykonywanie tego zadania.

Art. 15i.

1. W celu zapewnienia ochrony uczestnikw gry przed negatywnymi skutkami hazardu,

podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie gier hazardowych urzdzanych przez sie

Internet ma obowizek wdroy regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujcy w

szczeglnoci:

1) wymg umieszczenia, w widoczny sposb, na stronie internetowej wykorzystywanej

do urzdzania gry hazardowej:

a) informacji o podmiocie oferujcym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,

b) informacji o zezwoleniu na urzdzanie gier wskazujcej jego zakres

przedmiotowy, termin wanoci, oraz nazw organu, ktry go udzieli - w przypadku

gdy zezwolenie to jest wymagane,

c) regulaminu gry,

d) informacji o zakazie gry osobom poniej 18. roku ycia,

e) informacji o ryzyku zwizanym z hazardem,

f) nazw instytucji wiadczcych pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z

linkiem do strony tych instytucji;

2) procedur weryfikacji ukoczenia 18. roku ycia przez uczestnikw gry;

3) procedur rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza, jako

warunku rozpoczcia i prowadzenia gry;

4) mechanizmy umoliwiajce uczestnikom gry kontrol swojej aktywnoci na stronie

internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej;

5) mechanizmy uniemoliwiajce uczestnikom gry, gr po wyczerpaniu rodkw na

koncie gracza;

6) zapewnienie ochrony maoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na

stronie internetowej.

2. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej gry

ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych, do zatwierdzenia.

3. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, udostpnia na stronie internetowej zatwierdzony

regulamin odpowiedzialnej gry, nie pniej ni z chwil rozpoczcia urzdzania gier.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

Art. 15j.

1. Zakazane jest posiadanie automatw do gier z wyjtkiem:

1) podmiotu posiadajcego koncesj na prowadzenie kasyna gry;

2) spki wykonujcej monopol pastwa w zakresie gier na automatach w salonach gier;

3) jednostki badajcej, o ktrej mowa w art. 23f, posiadajcej upowanienie ministra

waciwego do spraw finansw publicznych;

4) jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawujcej nadzr lub uprawnionej

do kontroli przestrzegania przepisw o grach hazardowych;

5) producenta lub dystrybutora automatw do gier posiadajcego siedzib na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, ktry dopeni obowizku okrelonego w ust. 3;

6) przedsibiorcy dokonujcego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;

7) przedsibiorcy dokonujcego przewozu automatw do gier, w ramach prowadzonej

dziaalnoci gospodarczej, na zlecenie podmiotw, o ktrych mowa w pkt 1, 2 lub 5.

2. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, s obowizane zoy wniosek o

zarejestrowanie automatu do gier w terminie 60 dni od jego nabycia, nabycia

wewntrzwsplnotowego lub importu.

3. Producenci i dystrybutorzy automatw do gier posiadajcy siedzib na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej s obowizani do zgoszenia prowadzenia dziaalnoci w zakresie

produkcji lub dystrybucji automatw do gier, zawieszenia prowadzenia dziaalnoci oraz jej

zakoczenia dyrektorowi izby administracji skarbowej waciwemu ze wzgldu na ich

siedzib, w terminie 14 dni przed odpowiednio rozpoczciem, zawieszeniem, wznowieniem i

zakoczeniem dziaalnoci gospodarczej. Do zgoszenia o rozpoczciu dziaalnoci

gospodarczej naley zaczy wykaz zakadw produkcyjnych lub magazynw, w ktrych s

przechowywane automaty do gier.

4. W przypadku zmiany danych objtych wykazem, o ktrym mowa w ust. 3, podmiot

powiadamia o tych zmianach dyrektora izby administracji skarbowej waciwego ze wzgldu

na jego siedzib w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

5. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, s obowizane do prowadzenia ewidencji

wyprodukowanych lub magazynowanych automatw do gier. Ewidencja powinna

umoliwia identyfikacj wyprodukowanych automatw do gier oraz ustalenie liczby,

rodzajw i miejsca magazynowania wyprodukowanych automatw do gier.

6. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, s obowizane do udostpnienia danych

objtych ewidencj organom Krajowej Administracji Skarbowej, kontroli skarbowej, Policji,

a take sdom i prokuratorom w zwizku z toczcym si postpowaniem. Udostpnienie

danych jest nieodpatne.

7. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia,

sposb prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych automatw do gier,

dane zamieszczane w ewidencji oraz wzr ewidencji, uwzgldniajc potrzeb zapewnienia

nadzoru nad obrotem automatami do gier oraz charakter dziaalnoci gospodarczej podmiotu

prowadzcego ewidencj.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

Art. 16. [Przeznaczenie dochodu z loterii fantowej i gry bingo na cele spoecznie

uyteczne]

1. Dochd z loterii fantowej i gry bingo fantowe przeznaczany jest w caoci na realizacj

okrelonych w zezwoleniu i regulaminie gry celw spoecznie uytecznych, w szczeglnoci

dobroczynnych.

2. Podmiot urzdzajcy loteri fantow lub gr bingo fantowe jest obowizany przedstawi

organowi, ktry udzieli zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia zakoczenia urzdzanej gry,

szczegow informacj o realizacji obowizku okrelonego w ust. 1.

Art. 17. [Obowizki urzdzajcego w zakresie zabezpieczenia loterii i gier]

1. Podmiot urzdzajcy loteri pienin, loteri fantow, gr bingo pienine lub gr bingo

fantowe jest obowizany zabezpieczy losy lub inne dowody udziau w takiej grze oraz

kartony do gry bingo pienine lub gry bingo fantowe przed sfaszowaniem oraz

przedwczesnym odczytaniem wyniku gry, w szczeglnoci przed przewietleniem,

otwarciem lub zdrapaniem farby ochronnej i zamkniciem lub ponownym naniesieniem farby

ochronnej bez naruszenia struktury papieru.

2. Podmiot urzdzajcy loteri pienin, loteri fantow i gr bingo fantowe jest

obowizany zgasza pisemnie waciwemu naczelnikowi urzdu celno-skarbowego zamiar

zniszczenia losw, kartonw lub innych dowodw udziau w takiej grze co najmniej na 7 dni

przed planowanym terminem przeprowadzenia tych czynnoci. Czynno zniszczenia

podlega kontroli.

3. Podmiot urzdzajcy zakady wzajemne przez sie Internet jest obowizany zabezpieczy

stosowane dowody udziau w zakadzie wzajemnym przed ingerencj osb nieuprawnionych

i zapewni moliwo weryfikacji ich autentycznoci.

4. Podmiot urzdzajcy gr bingo pienine jest obowizany nabywa kartony uywane do

gry od przedsibiorcy upowanionego przez ministra waciwego do spraw finansw

publicznych.

5. Kartony do gry bingo pienine s produkowane przez przedsibiorc, o ktrym mowa w

ust. 4, wedug jednolitego wzoru zatwierdzonego przez ministra waciwego do spraw

finansw publicznych.

6. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia,

warunki produkcji i sprzeday kartonw do gry bingo pienine oraz tre kartonu, majc na

wzgldzie ochron interesw uczestnikw gry bingo pienine oraz zapewnienie

prawidowoci przebiegu takiej gry.

Art. 18. [Minimalna warto wygranej]

1. Warto wygranej w grach hazardowych nie moe by nisza od ceny losu lub innego

dowodu udziau w grze albo kwoty wpaconej stawki.

2. Oglna warto wygranych w grze liczbowej - z wyjtkiem gry liczbowej keno -

totalizatorze i grze bingo pienine nie moe by nisza ni 50% kwoty wpaconych stawek,

a w loterii pieninej, loterii fantowej, grze telebingo oraz grze bingo fantowe nie moe by

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

nisza ni 30% cznej ceny przeznaczonych do sprzeday losw lub innych dowodw

udziau w grze.

3. W grach na automatach zaprogramowana warto wygranych w automacie nie moe by

nisza ni 75% kwoty wpaconych stawek.

4. W zakadach wzajemnych, w przypadku zakadw na odgadywanie zdarze wirtualnych,

rednia zaprogramowana warto wygranych nie moe by nisza o wicej ni 5 punktw

procentowych ni rednia wygrywalno w zakadach wzajemnych, w przypadku zakadw

na odgadywanie zdarze niebdcych zdarzeniami wirtualnymi za miesic poprzedzajcy.

5. Podmiot urzdzajcy zakady wzajemne na odgadywanie zdarze wirtualnych archiwizuje

dane na temat wynikw zakadw.

6. Dane, o ktrych mowa w ust. 5, s przechowywane przez okres 5 lat, liczc od koca roku

kalendarzowego, w ktrym dokonano ich archiwizacji. Po upywie tego okresu podmiot

urzdzajcy zakady wzajemne na odgadywanie zdarze wirtualnych usuwa dane.

Art. 19. [Wypata wygranych]

1. Wygrane w grach hazardowych wypaca si (wydaje) okazicielom losw lub innych

dowodw udziau w tych grach lub za zwrotem tych dowodw, chyba e regulamin tych gier

stanowi inaczej.

2. Wypata (wydanie) wygranej moe nastpi take na rzecz innej osoby ni okaziciel, o

ktrym mowa w ust. 1, jeeli przedstawi on penomocnictwo z podpisem powiadczonym

notarialnie udzielone przez tak osob i w sposb okrelony w penomocnictwie, jeeli jest

zgodny z regulaminem gry. Penomocnictwo moe obejmowa rwnie upowanienie do

odbioru zawiadczenia o uzyskanej wygranej.

3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe nie ma obowizku badania uprawnie okaziciela losu

lub innego dowodu udziau w grze, moe jednak wstrzyma wypat (wydanie) wygranej na

okres nieprzekraczajcy 30 dni, jeeli zachodz wtpliwoci co do uprawnie okaziciela do

rozporzdzania losem lub innym dowodem udziau w grze. W przypadku nieuzasadnionego

wstrzymania wypaty (wydania) wygranej podmiot urzdzajcy tak gr jest obowizany

zapaci odsetki ustawowe za opnienie za okres wstrzymania wypaty (wydania).

4. Nie dokonuje si wypaty (wydania) wygranej na podstawie losu lub innego dowodu

udziau w grze hazardowej, jeeli nie mona stwierdzi jego autentycznoci lub ustali jego

numeru.

5. W razie utraty lub zniszczenia losu albo innego dowodu udziau w grze hazardowej

wystawionego imiennie albo na okaziciela, stwierdzajcego udzia w takiej grze,

uczestnikowi takiej gry nie przysuguj adne roszczenia wobec podmiotu urzdzajcego gr,

chyba e regulamin takiej gry stanowi inaczej.

Art. 20. [Imienne zawiadczenie o wygranej; ewidencja zawiadcze i wypaconych

wygranych]

1. Podmiot urzdzajcy gr hazardow jest obowizany, na danie uczestnika takiej gry,

wystawi imienne zawiadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zawiadczenie jest

drukiem cisego zarachowania.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

2. Zawiadczenie moe by wystawione najpniej w dniu nastpujcym po dniu, w ktrym

uzyskano wygran, lub po dniu, w ktrym nastpia wypata (wydanie) wygranej.

3. Podmiot urzdzajcy gr hazardow jest obowizany prowadzi ewidencj zawiadcze

oraz przechowywa odpisy wydanych zawiadcze przez okres 5 lat, liczc od koca roku

kalendarzowego, w ktrym uzyskano wygran lub nastpia wypata (wydanie) wygranej.

Ewidencja zawiadcze jest udostpniana, w celu jej powiadczenia, naczelnikowi urzdu

skarbowego.

4. Podmiot urzdzajcy gr hazardow nabywa druki zawiadcze o uzyskanej wygranej, po

zoeniu pisemnego wniosku, od wyznaczonego naczelnika urzdu skarbowego.

5. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe jest obowizany prowadzi ewidencj wypaconych

(wydanych) wygranych, ktrych warto wynosi co najmniej 2280 z.

6. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przechowuje ewidencje, o ktrych mowa w ust. 3 i 5,

przez okres 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym uzyskano wygran lub

nastpia jej wypata (wydanie).

7. W ewidencji, o ktrej mowa w ust. 5, umieszcza si:

1) dane osoby wygrywajcej (imi i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu

potwierdzajcego tosamo, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL -

adres zamieszkania, dat urodzenia i obywatelstwo);

2) warto wypaconej (wydanej) wygranej;

3) dat wypaty (wydania).

8. Wysoko wygranej albo przegranej w grze hazardowej stanowi tajemnic jej uczestnika,

ktrej jest obowizany przestrzega podmiot urzdzajcy t gr. Informacje o wysokoci

wygranej albo przegranej s ujawniane wycznie na danie Generalnego Inspektora

Informacji Finansowej, funkcjonariusza Suby Celno-Skarbowej oraz, a take sdu i

prokuratora w zwizku z toczcym si postpowaniem. Informacje o wysokoci wygranej

albo przegranej s ujawniane take na danie Szefa Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego

w ramach prowadzonego postpowania sprawdzajcego, o ktrym mowa w ustawie z dnia 5

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z

2017 r. poz. 935).

9. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) wzr zawiadczenia o uzyskanej wygranej oraz sposb wydawania zawiadcze,

uwzgldniajc konieczno okrelenia we wzorze zawiadczenia w szczeglnoci danych

osobowych osoby ubiegajcej si o wydanie zawiadczenia, rodzaju gry hazardowej oraz

terminu uzyskania i wartoci wypaconej (wydanej) wygranej;

2) sposb ewidencjonowania zawiadcze, prowadzenia ewidencji, o ktrych mowa w

ust. 3 i 5, uwzgldniajc zapewnienie moliwoci weryfikacji danych osoby, ktra

uzyskaa wygran, i wartoci wygranej.

10. Minister waciwy do spraw finansw publicznych wyznaczy, w drodze rozporzdzenia,

naczelnika lub naczelnikw urzdw skarbowych waciwych do prowadzenia spraw, o

ktrych mowa w ust. 4, uwzgldniajc potrzeb sprawnego wykonywania zadania.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

Art. 21. [Przedawnienie roszcze]

1. Roszczenia zwizane z udziaem w grze hazardowej przedawniaj si z upywem 6

miesicy od dnia wymagalnoci.

2. Bieg przedawnienia roszcze ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do

dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacj.

3. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, tryb

zgaszania roszcze uczestnikw, majc na wzgldzie ochron interesw uczestnikw gier

hazardowych.

Art. 22. [Obowizki podmiotu prowadzcego dziaalno w zakresie kasyna gry, salonu

gry bingo pienine i zakadw wzajemnych, salonu gry na automatach]

1. Podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie okrelonym w art. 6 ust. 1-3 oraz wykonujcy

monopol pastwa w zakresie gier na automatach jest obowizany zapewni utrzymanie

porzdku i adu na terenie orodka gier i w punkcie przyjmowania zakadw wzajemnych.

2. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe jest obowizany zapozna uczestnikw gier przed

przystpieniem do gry:

1) ze sposobem dziaania automatu lub urzdzenia do gier;

2) z zasadami gry i moliwociami wyboru wariantw gry lub zakadu wzajemnego;

3) z innymi, wymienionymi w regulaminie, zastrzeeniami dotyczcymi sposobu gry.

3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe utrzymuje automaty oraz urzdzenia do gier i

zakadw wzajemnych w stanie gwarantujcym gr zgodn z regulaminem, a uczestnikom

gry - bezpieczne korzystanie z nich.

4. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, w celu ochrony interesu uczestnikw gry lub zakadu

wzajemnego i osb trzecich moe odmwi wstpu albo usun z orodka gier albo punktu

przyjmowania zakadw wzajemnych osob, ktra nie przestrzega postanowie regulaminu

gry lub zakadu wzajemnego lub stosuje techniki gry mogce wpyn na przypadkowo

wyniku gry przez:

1) sporzdzanie notatek dotyczcych przebiegu gry przy uyciu notesw, elektronicznych

urzdze obliczeniowych, zapisw audio lub wideo;

2) posugiwanie si cznoci telefoniczn, radiow lub podobn w celu sporzdzania

lub wykorzystania analiz przebiegu gry.

Art. 23. [Automaty do gier, urzdzenia losujce i urzdzenia do gier]

1. Automaty do gier, urzdzenia losujce i urzdzenia do gier powinny zapewnia ochron

praw uczestnikw gry i realizacje przepisw ustawy.

1a. Automat do gier powinien by wyposaony w system trwaej rejestracji i

zapamitywania danych, ktry pozwala na ustalenie kwoty stanowicej podstaw

opodatkowania podatkiem od gier i nie wpywa na przebieg i rezultat gry.

1b. W przypadku zastosowania urzdze lub systemw do odczytywania danych na potrzeby

wewntrzne podmiotu eksploatujcego automaty i urzdzenia do gier oraz systemw

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

umoliwiajcych poczenie midzy automatami i innymi urzdzeniami, urzdzenia i

systemy te nie mog mie wpywu na przebieg i rezultat gry.

1c. Dopuszcza si czenie automatw do gier wycznie w jednym kasynie gry za pomoc

urzdzenia do gier umoliwiajcego kumulowanie wygranych pieninych, ktre nie moe

wpywa na przebieg gier oraz zapewnia prawidowe wykonywanie zobowiza wobec

budetu pastwa.

2. Automaty i urzdzenia do gier nie mog stanowi wasnoci osb trzecich, z wyjtkiem

przypadku gdy s one przedmiotem umowy leasingu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si w przypadku loterii fantowej i gry bingo fantowe, o ktrych

mowa w art. 7 ust. 1a i 1b.

4. Automaty do gier, urzdzenia losujce i urzdzenia do gier musz by zabezpieczone

przed ingerencj z zewntrz, w szczeglnoci musz zapewnia prawidowo uzyskiwania,

naliczania i wypacania wygranych oraz prawidowo dziaania w sytuacji awarii.

5. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe okreli, w drodze

rozporzdzenia, szczegowe wymagania dotyczce dziaania urzdzenia do gier

umoliwiajcego kumulowanie wygranych, o ktrym mowa w ust. 1c, uwzgldniajc w

szczeglnoci potrzeb ochrony interesw uczestnikw gier i zapewnienie wykonywania

zobowiza wobec budetu pastwa.

Art. 23a. [Rejestracja automatw do gier, urzdze losujcych lub urzdze do gier]

1. Automaty do gier, urzdzenia losujce i urzdzenia do gier mog by eksploatowane przez

podmioty posiadajce koncesj lub zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier

losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujce monopol pastwa, po ich

zarejestrowaniu przez naczelnika urzdu celno-skarbowego. Powyszy obowizek nie

dotyczy terminali w kolekturach gier liczbowych sucych do urzdzania gier liczbowych

lub sprzeday loterii pieninych oraz urzdze sucych do urzdzania gier liczbowych lub

loterii pieninych urzdzanych na terytorium wicej ni jednego pastwa (gry

multijurysdykcyjne).

2. Rejestracja automatu do gier, urzdzenia losujcego lub urzdzenia do gier oznacza

dopuszczenie go do eksploatacji. Rejestracji dokonuje si na okres 6 lat.

3. Naczelnik urzdu celno-skarbowego rejestruje automaty i urzdzenia do gier speniajce

warunki okrelone w ustawie, na podstawie opinii jednostki badajcej upowanionej do

bada technicznych automatw i urzdze do gier.

4. Odmowa rejestracji automatu lub urzdzenia do gier nastpuje w drodze decyzji.

5. Koszty rejestracji automatw i urzdze do gier ponosi podmiot urzdzajcy gry.

6. Rejestracja wygasa z upywem okresu, na jaki zostaa dokonana, a take w przypadku

wycofania z eksploatacji automatu lub urzdzenia do gier.

7. Naczelnik urzdu celno-skarbowego, w drodze decyzji, cofa rejestracj przed jej

wyganiciem, jeeli zarejestrowany automat do gier, urzdzenie losujce lub urzdzenie do

gier nie spenia warunkw okrelonych w ustawie.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

Art. 23b. [Badanie sprawdzajce automat lub urzdzenie do gier]

1. Na pisemne danie naczelnika urzdu celno-skarbowego, w przypadku uzasadnionego

podejrzenia, e zarejestrowany automat lub urzdzenie do gier nie spenia warunkw

okrelonych w ustawie, podmiot eksploatujcy ten automat lub urzdzenie jest obowizany

podda automat lub urzdzenie badaniu sprawdzajcemu.

2. W daniu, o ktrym mowa w ust. 1, wskazuje si automat do gier, urzdzenie losujce

lub urzdzenie do gier, ktre podlegaj badaniu sprawdzajcemu, jednostk badajc

przeprowadzajc badanie oraz podmiot, ktremu automat do gier, urzdzenie losujce lub

urzdzenie do gier maj by przekazane w celu przeprowadzenia badania, i termin tego

przekazania.

3. Badanie sprawdzajce przeprowadza, na zlecenie naczelnika urzdu celno-skarbowego,

jednostka badajca upowaniona do bada technicznych automatw do gier, urzdze

losujcych oraz urzdze do gier, w terminie nie duszym ni 3 miesice, liczc od dnia

przekazania automatu do gier, urzdzenia losujcego lub urzdzenia do gier do bada.

4. (uchylony).

5. W przypadku potwierdzenia w wyniku badania sprawdzajcego, e automat do gier,

urzdzenie losujce lub urzdzenie do gier nie spenia warunkw okrelonych w ustawie,

koszty badania sprawdzajcego obciaj podmiot eksploatujcy automat lub urzdzenie.

Art. 23c. [Obowizki informacyjne]

Podmiot eksploatujcy zarejestrowany automat do gier, urzdzenie losujce lub urzdzenie

do gier jest obowizany informowa pisemnie naczelnika urzdu celno-skarbowego o:

1) zamiarze przemieszczenia automatu do gier, urzdzenia losujcego lub urzdzenia do

gier do innego miejsca eksploatacji - co najmniej na 7 dni przed dokonaniem tej

czynnoci;

2) zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu do gier, urzdzenia losujcego lub

urzdzenia do gier - w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynnoci;

3) zniszczeniu lub kradziey automatu do gier, urzdzenia losujcego lub urzdzenia do

gier - w terminie 2 dni od dnia wystpienia takiego zdarzenia.

Art. 23d. [Delegacja do okrelenia szczegowych warunkw dziaania, rejestracji i

eksploatacji urzdze losujcych, urzdze do gier i automatw do gier]

Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia:

1) szczegowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji urzdze losujcych, urzdze

do gier i automatw do gier,

2) warunki i sposb zabezpieczenia urzdze i automatw, o ktrych mowa w pkt 1,

przed ingerencj z zewntrz,

3) sposb dziaania urzdze i automatw, o ktrych mowa w pkt 1, w czasie awarii,

4) sposb zabezpieczenia istotnych informacji dotyczcych urzdzanej loterii, w tym

danych dotyczcych jej uczestnikw,

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

5) sposb uzyskiwania, naliczania i wypacania wygranych w trakcie gry lub w

przypadku gdy urzdzenie lub automat, o ktrych mowa w pkt 1, znajduj si w sytuacji

awarii

- uwzgldniajc konieczno zapewnienia ochrony interesw uczestnikw gier i

wykonywania zobowiza urzdzajcego gr wobec budetu pastwa.

Art. 23e. [Waciwo organw w sprawach rejestracji i eksploatacji automatw do

gier, urzdze losujcych i urzdze do gier]

1. Waciwi w okrelonych w art. 23a-23c sprawach rejestracji i eksploatacji automatw do

gier, urzdze losujcych i urzdze do gier s wyznaczeni naczelnicy urzdw celno-

skarbowych.

2. Waciwo miejscow ustala si wedug miejsca lokalizacji orodka gier albo miejsca

eksploatacji urzdzenia do gier lub urzdzenia losujcego.

3. Minister waciwy do spraw finansw publicznych wyznaczy, w drodze rozporzdzenia,

naczelnikw urzdw celno-skarbowych waciwych w sprawach rejestracji i eksploatacji

automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier oraz okreli obszary ich

waciwoci miejscowej, uwzgldniajc potrzeb sprawnego wykonywania zada oraz

rozmieszczenie terytorialne miejsc eksploatacji automatw do gier, urzdze losujcych i

urzdze do gier.

Art. 23f. [Upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze

losujcych i urzdze do gier]

1. Upowanienia do bada technicznych automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze

do gier udziela minister waciwy do spraw finansw publicznych podmiotowi, ktry spenia

nastpujce warunki:

1) posiada akredytacj Polskiego Centrum Akredytacji lub jednostki akredytujcej

pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, bdcej sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia EA (European

cooperation for Accreditation Multilateral Agreement);

2) zapewnia odpowiedni standard przeprowadzanych bada, w tym przeprowadzanie ich

przez osoby o odpowiedniej wiedzy technicznej w zakresie automatw i urzdze do

gier, oraz dysponuje odpowiednim wyposaeniem technicznym;

3) osoby zarzdzajce t jednostk oraz osoby przeprowadzajce badania automatw i

urzdze do gier posiadaj nienagann opini, w szczeglnoci nie s osobami skazanymi

za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe;

4) posiada autonomiczno wzgldem podmiotw prowadzcych dziaalno w zakresie

gier hazardowych oraz ich organizacji i stowarzysze, w szczeglnoci osoby

wymienione w pkt 3 nie pozostaj z podmiotami prowadzcymi dziaalno w zakresie

gier hazardowych w stosunkach, ktre mog wywoywa uzasadnione zastrzeenia do ich

bezstronnoci.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

2. Upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze losujcych lub

urzdze do gier jest udzielane na wniosek jednostki badajcej podmiotu ubiegajcego si o

status jednostki badajcej lub dyrektora izby administracji skarbowej, do ktrego docza si

dokumenty potwierdzajce spenienie warunkw okrelonych w ust. 1, w szczeglnoci:

1) certyfikat akredytacji;

2) certyfikaty lub inne dokumenty okrelajce standard przeprowadzanych bada,

potwierdzajce wiedz techniczn osb przeprowadzajcych badania techniczne

automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier;

3) aktualne zawiadczenia, e osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 nie byy skazane za

umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe;

4) owiadczenia zoone, pod rygorem odpowiedzialnoci karnej, przez osoby

wymienione w ust. 1 pkt 3, e nie pozostaj z podmiotem prowadzcym dziaalno w

zakresie gier hazardowych ani z osobami:

a) zarzdzajcymi takim podmiotem lub go reprezentujcymi,

b) bdcymi akcjonariuszami (wsplnikami) takiego podmiotu lub jego

pracownikami

- w stosunku prawnym lub faktycznym, ktry moe wywoywa uzasadnione

zastrzeenia do ich bezstronnoci.

3. Upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze losujcych lub

urzdze do gier jest udzielane na okres 6 lat.

3a. Upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze losujcych lub

urzdze do gier zawiera:

1) oznaczenie organu wydajcego upowanienie;

2) dat jego wydania;

3) nazw jednostki badajcej;

4) powoanie podstawy prawnej;

5) imi, nazwisko i stanowisko subowe osoby zarzdzajcej jednostk badajc;

6) wykaz osb uprawnionych do przeprowadzania bada technicznych automatw do

gier, urzdze losujcych lub urzdze do gier w imieniu jednostki badajcej;

7) wykaz osb upowanionych do zatwierdzania i podpisywania opinii wydanych przez

jednostk badajc po przeprowadzeniu bada technicznych automatw do gier, urzdze

losujcych lub urzdze do gier;

8) podpis osoby upowanionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

subowego.

3b. W ramach upowanienia do bada technicznych automatw do gier, urzdze losujcych

lub urzdze do gier jednostka badajca jest uprawniona do przeprowadzania badania

technicznego automatw do gier, urzdze losujcych lub urzdze do gier na zlecenie

podmiotu prowadzcego dziaalno w zakresie gier hazardowych, podmiotu wykonujcego

monopol pastwa oraz badania technicznego, w celu wydania decyzji, o ktrej mowa w art. 2

ust. 6.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

4. Odmowa udzielenia upowanienia do bada technicznych automatw i urzdze do gier

nastpuje w drodze decyzji.

5. Minister waciwy do spraw finansw publicznych, w drodze decyzji:

1) cofa upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze losujcych lub

urzdze do gier, w przypadku gdy jednostka badajca nie spenia warunkw

okrelonych w ust. 1 lub odmwi przeprowadzenie badania sprawdzajcego, o ktrym

mowa w art. 23b;

2) moe cofn upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze

losujcych lub urzdze do gier, jeeli opinia sporzdzona przez jednostk badajc

Krajowej Administracji Skarbowej, zawierajca wynik badania technicznego, okae si

sprzeczna z opini, zawierajc wynik badania technicznego, sporzdzon przez

jednostk badajc lub jednostka badajca nie przeprowadzi badania sprawdzajcego, o

ktrym mowa w art. 23b ust. 3;

3) moe cofn upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze

losujcych lub urzdze do gier, w przypadku gdy jednostka badajca nie przeprowadza

bada i ich nie dokumentuje zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach prawa

powszechnie obowizujcego.

5a. Decyzja o cofniciu upowanienia do bada technicznych automatw do gier, urzdze

losujcych lub urzdze do gier jest wykonalna z chwil jej dorczenia.

6. Minister waciwy do spraw finansw publicznych podaje do publicznej wiadomoci, na

stronie internetowej urzdu obsugujcego tego ministra, wykaz jednostek badajcych

upowanionych do bada technicznych automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze

do gier.

7. Jednostka badajca upowaniona do bada technicznych automatw do gier, urzdze

losujcych i urzdze do gier jest obowizana poinformowa ministra waciwego do spraw

finansw publicznych o kadej zmianie dotyczcej osb, o ktrych mowa w ust. 3a pkt 6 i 7,

w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.

Rozdzia 3

Szkolenia

Art. 24. [Osoby zobowizane do odbycia szkolenia]

1. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe, w tym podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez

sie Internet jest obowizany zapewni, aby osoby penice funkcj lub zajmujce

stanowisko, z ktrym wie si obowizek:

1) nadzorowania gier hazardowych, w szczeglnoci dyrektorzy oddziaw, orodkw

gier oraz ich zastpcy, kierownicy i ich zastpcy, osoby nadzorujce gry telebingo, loterie

fantowe, gry bingo fantowe, loterie promocyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy w

orodkach gier, kasjerzy stou, osoby nadzorujce prowadzenie gier przez sie Internet,

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

2) bezporedniego prowadzenia gry hazardowej, w szczeglnoci: krupierzy, obsugujcy

automaty do gier, urzdzenia losujce lub urzdzenia do gier, z wyczeniem

pracownikw obsugi technicznej

- przed rozpoczciem wykonywania obowizkw na zajmowanym stanowisku lub penienia

funkcji odbyy szkolenie z zakresu przepisw o grach hazardowych i regulaminw

urzdzanych gier w zakresie niezbdnym do wykonywania czynnoci zwizanych z

nadzorowaniem i prowadzeniem gier.

2. Obowizek okrelony w ust. 1 nie dotyczy:

1) osb dystrybuujcych losy loterii pieninych i loterii fantowych, dowody udziau w

grze telebingo, bingo pienine i bingo fantowe oraz dowody udziau w loterii

promocyjnej;

2) osb sprzedajcych etony lub kredytujcych stawki w automacie;

3) osb obsugujcych terminale kasowe w sklepach, na terenie ktrych znajduje si

kolektura gier liczbowych, sprzedajcych dowody udziau w grach liczbowych o

wystandaryzowanych parametrach, przez co rozumie si sprzeda dowodw udziau w

grach liczbowych wycznie z wykorzystaniem specjalnych kart metod chybi-trafi lub

z zapisanymi przez gracza wasnymi ustawieniami gry;

4) osb nadzorujcych i bezporednio prowadzcych loteri fantow lub gr bingo

fantowe, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b;

5) osb przyjmujcych zakady wzajemne oraz osb prowadzcych kolektury gier

liczbowych.

3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe, w tym podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez

sie Internet, jest obowizany zapewni, aby osoby, o ktrych mowa w ust. 1, odbyy

ponowne szkolenie w przypadku zmiany zakresu wykonywanych czynnoci lub po upywie 3

lat od poprzedniego szkolenia.

4. (uchylony).

5. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe, w tym podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez

sie Internet, nie moe powierzy nadzorowania tych gier oraz bezporedniego ich

prowadzenia osobie, ktra nie odbya szkolenia, o ktrym mowa w ust. 1.

Art. 24a.

(uchylony).

Art. 24b. [Podmiot organizujcy szkolenie; zawiadczenie o odbyciu szkolenia]

1. Szkolenie z zakresu przepisw o grach hazardowych i regulaminw urzdzanych gier, o

ktrym mowa w art. 24 ust. 1, prowadzi podmiot urzdzajcy gry hazardowe, w tym podmiot

urzdzajcy gry przez sie Internet, lub jednostka organizacyjna prowadzca dziaalno

szkoleniow.

2. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1, po zakoczeniu szkolenia s obowizane wyda

uczestnikowi szkolenia pisemne zawiadczenie o odbyciu szkolenia.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe prowadzi w formie papierowej rejestr zawiadcze

pracownikw, obejmujcy dane pracownika, dat szkolenia, dane podmiotu wystawiajcego

zawiadczenie oraz numer zawiadczenia, do ktrego docza kopi zawiadczenia,

powiadczon za zgodno z oryginaem, ktrego orygina znajduje si w aktach osobowych

pracownika.

Art. 24c. [Wymagania na stanowiskach zwizanych z nadzorem lub bezporednim

prowadzeniem gry hazardowej]

Podmiot urzdzajcy gry hazardowe jest obowizany zapewni, aby osoba penica funkcj

lub zajmujca stanowisko, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1, speniaa cznie nastpujce

warunki:

1) ma nienagann opini;

2) posuguje si jzykiem polskim w stopniu wystarczajcym do penienia funkcji lub

zajmowania stanowiska, o ktre si ubiega;

3) nie bya skazana za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe.

Art. 25.

(uchylony).

Art. 26.

(uchylony).

Rozdzia 4

Ograniczenia w urzdzaniu gier hazardowych

Art. 27. [Ograniczenia wiekowe uczestnika gry hazardowej]

1. Wstp do orodkw gier oraz do punktw przyjmowania zakadw wzajemnych

dozwolony jest dla osb, ktre ukoczyy 18 lat.

2. W grach hazardowych, z wyjtkiem loterii fantowych oraz loterii promocyjnych, mog

uczestniczy wycznie osoby, ktre ukoczyy 18 lat.

3. Podmioty urzdzajce gry hazardowe i prowadzce dziaalno w tym zakresie s

obowizane do umieszczenia w widoczny sposb przed wejciem do miejsca urzdzania gier

oraz w miejscu urzdzania gier lub sprzeday dowodw udziau w grach informacji o zakazie

uczestniczenia w grach osb, ktre nie ukoczyy 18. roku ycia.

4. W przypadku wtpliwoci co do wieku uczestnika gry hazardowej, osoba kierujca

orodkiem gier lub przez ni upowaniona, osoba sprzedajca losy lub inne dowody udziau

w grach losowych oraz osoba przyjmujca zakady wzajemne jest upowaniona do dania

okazania dokumentu potwierdzajcego tosamo i wiek uczestnika gry hazardowej.

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

https://www.legalsport.pl/ustawa-hazardowa

Art. 28. [Powierzenie innemu podmiotowi wykonywania czynnoci zwizanych z

urzdzaniem gier]

1. Podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie gier hazardowych nie moe powierzy

innemu podmiotowi wykonywania czynnoci zwizanych z urzdzaniem tych gier, z

wyjtkiem ust. 2-5a.

2. Spka prowadzca dziaalno w zakresie gier liczbowych, loterii pieninych lub

zakadw wzajemnych moe powierzy innemu podmiotowi, na podstawie umowy

agencyjnej, sprzeda losw lub innych dowodw udziau w grze oraz przyjmowanie

zakadw i stawek, a take wypat (wydanie) wygranych do wysokoci okrelonej w

regulaminie gry lub zakadu, z wyczeniem takich czynnoci dotyczcych zakadw

wzajemnych urzdzanych przez sie Internet.

3. Powierzenie wykonywania czynnoci okrelonych w ust. 2 moe nastpi wycznie,

jeeli:

1) podmiot, ktry ma wykonywa powierzone czynnoci, posiada nienagann opini, w

szczeglnoci nie by skazany za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo

skarbowe;

2) podmiot, ktry ma wykonywa powierzone czynnoci, nie zalega z zapat podatkw

stanowicych dochd budetu pastwa oraz nalenoci celnych, skadek na ubezpieczenia

spoeczne oraz skadek na ubezpieczenie zdrowotne;

3) wobec podmiotu, ktry ma wykonywa powierzone czynnoci, nie istniej

uzasadnione zastrzeenia z punktu widzenia bezpieczestwa pastwa, porzdku

publicznego lub bezpieczestwa interesw ekonomicznych pastwa;

4) kapita zakadowy, rodki finansowe lub inny majtek przeznaczony na wykonywanie

powierzonych czynnoci nie pochodzi z nielegalnych lub nieujawnionych rde.

4. W przypadku osb prawnych i jednostek niemajcych osobowoci prawnej wymogi

okrelone w ust. 3 pkt 1 i 3 dotycz odpowiednio akcjonariuszy (wsplnikw)

reprezentujcych co najmniej 10% kapitau zakadowego, czonkw zarzdu, rady nadzorczej

i komisji rewizyjnej albo osb zarzdzajcych oraz osb reprezentujcych dany podmiot.

5. Agent nie moe zleci innemu podmiotowi wykonywania obowizkw okrelonych w

umowie agencyjnej.

5a. Spka prowadzca dziaalno w zakresie gier liczbowych i loterii pieninych moe

powierzy innemu podmiotowi wykonywanie czynnoci zwizanych z urzdzaniem tych gier

w przypadku gier urzdzanych na terytorium wicej ni jednego pastwa (gry

multijurysdykcyjne).

6. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe, w kadym czasie, zweryfikowa

spenienie wymogw okrelonych w ust. 3, w szczeglnoci zada przedstawienia przez

agenta, w wyznaczonym terminie, dokumentw potwierdzajcych ich spenienie.

7. Jeeli agent nie spenia wymogw okrelonych w ust. 3 lub nie przekae na danie

ministra waciwego do spraw finansw publicznych dokumentw, o ktrych mowa w ust. 6,

podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie gier liczb