univerza v mariboru filozofska fakulteta oddelek za univerza v mariboru filozofska fakulteta oddelek

Download UNIVERZA V MARIBORU FILOZOFSKA FAKULTETA Oddelek za univerza v mariboru filozofska fakulteta oddelek

If you can't read please download the document

Post on 01-Sep-2019

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FILOZOFSKA FAKULTETA

  Oddelek za zgodovino

  DIPLOMSKO DELO

  Mihael Dreo

  MARIBOR 2016

 • UNIVERZA V MARIBORU

  FILOZOFSKA FAKULTETA

  Oddelek za zgodovino

  DIPLOMSKO DELO

  RELIGIJA IN POLITIKA FENIČANOV

  GRADUATION THESIS

  PHOENICIAN RELIGION AND POLITICS

  Mentor : Kandidat:

  doc. dr. Aleš Maver Mihael Dreo

 • Lektor : doc. dr. Aleš Maver

  Prevajalec: Luka Husu, profesor biologije in angleščine

 • Zahvala

  Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Alešu Mavru za nasvete in

  strokovno vodenje pri izdelavi zaključnega dela, predvsem pa

  za njegovo potrpežljivost in spodbudne besede, ko sem jih

  najbolj potreboval.

  Hvala očetu, mami in sestri, ki so vedno verjeli vame. Hvala

  tudi vsem prijateljem.

 • POVZETEK

  Diplomsko delo obravnava religijo in politiko Feničanov. Feničanska religija se

  razvila iz kanaanske religije v mestnih državicah na vzhodni obali sredozemskega

  morja. Zemljepisna osamljenost in tekmovalna politika trgovsko usmerjenih mest

  je privedla do razvoja lokalnih mestnih panteonov. V vsakem mestu sta naboru

  bogov mestnega panteona načelovali dve božanstvi, moško in žensko, praviloma

  bog poljedelstva in boginja plodnosti, ki pa so jih vsakem mestu poznali pod

  drugimi imeni. Izmed teh dveh božanstev so samo enega častili kot boga

  zaščitnika mest, v Biblosu je bila to Baalat, v Sidonu Astarta in v Tiru Melkart.

  Svečeniki v mestih so izhajali v glavnem iz najpremožnejših družin. Funkcijo

  glavnega svečenika pa so opravljali samo člani kraljeve družine, v nekaterih

  primerih je to funkcijo prevzel sam kralj. Tirski kralji so v času feničanske

  ekspanzije v Sredozemlje kult Melkarta spremenili v glavni instrument svoje

  trgovske in kolonialne politike. Vpliv religije na politiko je tako najbolj viden na

  primeru boga Melkarta, ki je v zahodnih kolonijah združeval versko in politično

  funkcijo.

  Ključne besede: Feničani, religija, politika, Melkart, Tir

 • ABSTRACT

  This graduation thesis is about Phoenician religion and politics. Phoenician

  religion evolved from the Canaanite religion in the city-states on the eastern coast

  of the Mediterranean Sea. The geographical isolation and competition policy of

  the trade-oriented cities has led to the establishment of a local pantheon at each

  city-state. At the top of the pantheon in each city was a pair of male and female

  gods. They were god of agriculture and fertility goddess, known under different

  names in different cities. Only one god of the pair was worshiped as the patron of

  the city. In Byblos it was Baalath, Astarta in Sidon and Melkart in Tyre.

  Priesthood in the cities were recruited mainly from the wealthiest families. The

  function of the head priest was held by the members of the royal family, in some

  cases the king assumed it himself. During the Phoenician expansion in the

  Mediterranean, the kings of Tyre made the cult of Melqart into the main

  instrument of their commercial and colonial policy. The influence of religion on

  politics is thus the most visible in the case of god Melqart, whose function in the

  western colonies was both religious and political.

  Key words : Phoenicia, religion, politics, Melqart, Tyre

 • i

  KAZALO

  1 UVOD ................................................................................................................. 1

  2 FENIČANI – IZVOR IN NASTANEK ........................................................... 2

  2.1 Izvor Imena ................................................................................................... 2

  2.2 Kratka zgodovina ......................................................................................... 6

  2.2.1. Kanaan v bronasti dobi ............................................................................. 6

  2.2.2 Fenicija v železni dobi ............................................................................... 8

  3 RELIGIJA V FENICIJI ................................................................................. 14

  3.1 Problematika virov ..................................................................................... 14

  3.2 Feničanski mestni panteoni ........................................................................ 15

  3.3. Kozmogonija .............................................................................................. 21

  3.4 Kult ............................................................................................................... 21

  4 RELIGIJA IN VPLIV NA POLITIKO ........................................................ 26

  4.1 Feničanska monarhija ................................................................................ 26

  4.2 Melkart in njegova vloga ........................................................................... 30

  5 ODNOSI S SOSEDNJIMI LJUDSTVI IN MEDSEBOJNI VPLIVI ..... 34

  5.1 Egipčani ....................................................................................................... 34

  5.2 Ljudstva z morja ......................................................................................... 39

  5.3 Izraelci ......................................................................................................... 40

  5.4 Asirci ............................................................................................................ 42

  5.5. Babilonci ..................................................................................................... 45

 • ii

  5.6 Perzijci ......................................................................................................... 45

  6 SKLEP ............................................................................................................... 48

  7 LITERATURA ................................................................................................ 49

  8 ELEKTRONSKI VIRI ................................................................................... 49

  KAZALO SLIK

  Karta 1: Bližnji vzhod v 14 st. pr. Kr. ……………………………………………7

  Karta 2: Fenicija in feničanske kolonije v Sredozemlju………………………......9

  Slika 1: Stela, ki je prikazuje kralja Jehimilka in boginjo Baalat,

  Biblos, 5. st. pr. Kr……………………………………………………….………19

  Slika 2: Svetišče Astarte v Sarepti, vidna je lokacija betyla pred oltarjem……....26

  Slika 3: Krilata sfinga izrezana iz slonovine……………………………………..33

  Slika 4: Tempelj obeliskov v Biblosu……………………………………………39

  Slika 5: Spominska stela iz 7 st. pr. Kr., ki prikazuje zmagovitega Asarhodona.

  Pred njim zvezana klečita tirski kralj Baal I. in Ušanahuru, nubijski princ...……47

 • 1

  1 UVOD

  Za bližnjevzhodne kulture je bila prepletenost religije in politike bolj ali manj

  samoumevna. To povezavo pri Feničanih sem postavil v ospredje svojega

  diplomskega dela.

  Besedilo sem razdelil na pet poglavij.

  V prvem poglavju sem skušal predstaviti in pojasniti izvor imena Feničani, s

  katerim danes označujemo to ljudstvo in njihovo civilizacijo. Nato pa sem skozi

  kratko zgodovino predstavil in časovno ter prostorsko umestil Feničane in njihove

  prednike Kanaance.

  V drugem poglavju sem predstavil razvoj religije v feničanskih mestih. Najprej

  sem opisal problematiko virov, ki ovira natančnejše raziskovanje. V nadaljevanju

  poglavja sem opisal mestne panteone, lokalne obrede, kozmogonije, templje in

  pogrebne rituale.

  V tretjem poglavju sem na primeru Tira in glavnega mestnega boga Melkarta

  predstavil vlogo religije v politiki.

  V četrtem poglavju so v ospredju končno odnosi Feničanov z bližnjimi sosedi na

  Bližnjem vzhodu.

  Pri pisanju diplomskega dela sem se ob prevedenih virih v glavnem opiral na

  dostopno literaturo in uporabljal zlasti deskriptivno in komparativno metodo.

 • 2

  2 FENIČANI – IZVOR IN NASTANEK

  Feničani so v zgodovino so zapisani kot ljudstvo spretnih pomorščakov in

  trgovcev, predvsem s cedrovim lesom in rdečim barvilom, in kot izumitelji

  abecede. Pa vendar je ta civilizacija za sabo pustila več vprašanj kot odgovorov,

  saj niso zapustili neposrednih pisnih virov. Njihovo zgodovino sestavljamo iz del

  njihovih sodobnikov in del kasnejših piscev iz drugih ljudstev, ki so obarvana po

  njihovih večinoma negativnih predsodkih in se velikokrat navezujejo na starejša

  izgubljena dela. Kljub vsemu zanimanju zahodnega sveta za to vzhodnjaško

  ljudstvo je moderna zgodovina odkrila Feničane razmeroma pozno. Prva

  arheološka izkopavanja so bila izvedena v dru

View more