ugovori robnog prometa

Download ugovori robnog prometa

Post on 28-Dec-2015

134 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ugovori robnog prometa

TRANSCRIPT

94. UGOVORI ROBNOG PROMETAPoslovi privrednog prava nazivaju jo i ugovorima ili poslovima robnogprometa i u te poslove prema ustaljenom shvatanju spadaju: ugovor o kupovini i prodajirobe, ugovor o posredovanju, ugovor o trgovinskom zastupnitvu, ugovor o komisionu,ugovor o pediciji, ugovor o uskladitenju, ugovori o prevozu (elejznicom, drumom,rijenim i morskim putem i vazduhom), ugovor o osiguranju, a i neki noviji ugovori, kaougovor o kontroli robe i usluga.Najznaajniji ugovor robnog prometa jeste ugovor o kupovini i prodaji robe, a ugovori oposredovanju, trgovinskom zastupnitvu, uskladitenju, kontroli kvaliteta i kvantiteta,prevozu i osiguranju imaju zadatak da se tako izrazimo, da pogoduju i olakajuzakljuenje i izvrenje ovog osnovnog ugovora, i to ugovor o posredovanju i ugovor otrgovinskom zastupnitvu, kao i ugovor o komisionu imaju za cilj da omoguujezakljuenje osnovnog ugovora, ugovor o prevozu i ugovor o uskladitenju da omoguujelake izvrenje tog ugovora, a osiguranje i kontrola robe da prue odrenenu sigurnostugovornim strankama. Naime, ovi ugovori pogoduju nesmetanom i brem odvijanjukupoprodaje u sluajevima gdje su prodavac i kupac prostorno udaljeni menusobno. Nakraju ugovor o osiguranju nastao je kao nadgradnja nad cjelokupnim robnim prometom iodigrao veliku ulogu u savremenoj privredi prebacivi rizik sa ekonomski nedovoljnojakog pojedinca, na ekonomski snane organizacije sa specijalnim fondovima namjenjenza pokrivanje tih rizika, odnosno teta koje nastanu iz privrednog poslovanja.Pored ovih ugovora privredno pravo poznaje izdavaki ugovor, ugovor o granenju sanekim izvedenim ugovorima, ugovor o licenci sa slinim ugovorima (know-now) iugovore o turistikim uslugama. Ovi ugovori i ugovori robnog prometa ine ugovoreprivrednog prava.Ugovori robnog prometa bili su predvineni Optim uzansama za promet robom (uz. Br Istr 3), sem ugovora o kontroli kvaliteta i kvantiteta robe koji prilikom donoenja optihuzansi 1954. godine jo nije bio razvijen, a sada ih predvina Zakon o obligacionimodnosima. Opte uzanse za promet robom sa svoje strane ostale su na snazi u dijelu ukojem nisu suprotne zakonu.95. ZAKLJUENJE, OBEZBJEENJE I ISPUNJENJEUGOVORA O ROBNOM PROMETUZakon o obligacionim odnosima, kao to su to inile i Opte uzanse, prije nego to prenena regulisanje pojedinih ugovora, sadri naela i opti dio iz kojih poizilaze i principi zazakljuivanje, obezbjenenje i ispunjenje ugovora o robnom prometu.Zakon ugovor o kupoprodaji regulie jedinstveno, a u ovom radu taj ugovor je izloen i udijelu o grananskom pravu. Menutim, pitanja zakljuivanja, obezbjenenja i ispunjenja3ugovora o robnom prometu ponajvie se odnose na ugovor o kupoprodaji kao privredniposao.95.1. Zakljuenje ugovora o robnom prometuZa ugovore u robnom prometu vae opta pravila o zakljuenju ugovora obligacionogprava o kojima je ve bilo rijei u odgovarajuem odjeljku. Na ovom mjestu ukazat emosamo na neke specifinosti, koje su karakteristine za ugovore robnog prometa. Tu seradi o specijalnim nainima zakljuivanj ovih ugovora preko telefona, telegrama,teleprintera i telefaksa i na zakljuivanje ugovora o pristupu.Zbog istaknute masovnosti robnog prometa, ugovori o robnom prometu esto sezakljuuju preko telefona. U tim sluajevima uobiajeno je da privredne organizacije kodkojih je najei sluaj da se ugovori zakljuuju preko telefona vode knjige telefonskihrazgovora u koje upisuju sve naloge dobijene u tom smislu. Nalog dat za zakljuenjeugovora preko telefona obavezno se od strane nalogodavca potvrnujr preporuenimpismom.Kod zakljuenja ugovora o robnom prometu uopte od znaaja je da se utvrdi vrijemekada je ugovor zakljuen i mjesto gdje je taj ugovor zakljuen. U tom sluaju valjarazlikovati da li je ugovor zakljuen izmenu prisutnih lica, ili izmenu odsutnih. Ako jezakljuen izmenu prisutnih onda je to onaj momenat kada je ponuneni prihvatio ponudu,a on to po pravili mora uiniti odmah ili uz jedan krai normalan rok za razmiljanje.Mjesto zakljuenja u tom sluaju je ono mjesto gdje su se prisutne stranke nalazile. Kododsutnih stranaka ugovor se smatra zakljuenim u trenutku kada je pojedinac primioodgovor od ponunenog o prihvatanju ponude. Mjesto zakljuenja ugovora u tom sluajuje poslovno sjedite ponudioca, odnosno mjesto iz koga je ponudilac poslao svojuponudu. Ovo su rjeenja koja usvajaju nae Opte uzanse za promet robe i treba rei da suu skladu sa dispozitivnim karakterom normi obligacionog prava da se stranke mogu idrugaije sporazumjevati.Zakljuivanje ugovora preko telefona to se tie vremena zakljuenja ugovora smatrase kao da je zakljuen izmenu prisutnih lica, a to se tie mjesta zakljuenja, kao da jezakljuen izmenu odsutnih lica.Radi sigurnosti pravnog prometa ugovor zakljuen preko telefona potrebno je potvrditipismenim putem, po pravili preporuenim pismom.Zakljuivanje ugovora putem telegrama Kod zakljuivanja ugovora putem telegrama posvemu se uzima kao da je ugovor zakljuen izmenu odsutnih stranaka. I u ovom sluajutelegrafski datu ponudu, odnosno prihvat treba potvrditi preporuenim pismom.Zakljuivanje ugovora preko teleprintera Ugovor zakljuen preko teleprintera smatra seda je zakljuen izmenu prisutnih lica u odnosu na vrijeme zakljuivanja ugovora, aizmenu odsutnih u odnosu na mjesto zakljuenja.Karakteristino za ovaj nain zakljuenja ugovora u robnom prometu je to da strankanema pravo da osporava datu izjavu u njeno ime preko njenog teleprintera. Smatra se dadruga stranka nije u mogunosti da provjerava da li je teleprinter upotrebilo od vlasnikaovlaeno lice ili ne, te da je vlasnij taj koji mora da vodi kontrolu nad svojimteleprinterom.4Zakljuenje ugovora preko telefaksa Ugovor zakljuen preko telefaksa smatra se da jezakljuen izmenu prisutnih lica u odnosu na vrijeme zakljuivanja ugovora, a izmenuodsutnih u odnosu na mjesto zakljuenja.Zakljuenje ugovora po pristupu Ugovori po pristupu ili adhezioni ugovori po pristankusu vrsta ugovora specifina za privredno pravo i proizvod su brzine i masovnosti robnogprometa, kada pojedinci uesnici u tom prometu svakodnevno zakljuuju veliki brojugovora iste vrste. Pored toga, ovi ugovori u robnom prometu su nastali kao rezultatekonomske nejednakosti pojedinih partnera koji stupaju u menusobne ugovorne odnose,kada je ekonomski jai partner obino sa monopolistikim poloajem u odrenenojprivrednoj grani u mogunosti da diktira ugovornr uslove ekonomski slabijem partneru.U ovim sluajevima ponudilac unaprijed odrenuje sve ili pojedine uslove ugovoraponunenome, a ovaj je u mogunosti jedina da tako ponunene uslove prihvati ili neprihvati.Ugovore po pristupu treba razlikovati od formularnih ugovora zavisno od toga da li jr uponunenoj stranci ostavljeno da neto u tim ugovorima slobodno ugovara ili ne.Kod formularnih ugovora postoji sloboda ugovaranja, ali zbog sloenosti samih ugovorasklapaju se na unaprijed pripremljenim formularima.U pomorskom pravu teretnice spadaju menu adhezione, a arter partije menu formularneugovore.95.2 Obezbjenenje ugovora u robnom prometuKao i u grananskom pravu, tako i u privrednom stranke zakljuuju ugovore sa ciljem daisti budu i izvreni, te zato i granansko i privredno pravo predvinaju odrenena sredstvaobezbjenenja kako bi do izvrenja tih ugovora stvarno i dolo, odnosno kako bi strankakoja svojom krivicom nije izvrila ugovor za to snosila i odrenene posljedice. Grananskopravo poznaje dvije osnovne vrste obezbjenenja za izvrenje ugovora, zalogu kao stvarnoobezbjenenje i jemstvo kao lino obezbjenenje. Privredno pravo je prihvatilo obije vrsteovih obezbjenenja, kao i kaparu koja je u osnovi preuzeta iz grananskog prava i uvelo nizdrugih obezbjenenje od kojih su, po naem miljenju, najznaajnija ugovorna kazna,penali i pravo pridraja ili pravo retencije.Ugovorna kazna je, moemo slobodno rei, najee sredstvo obezbjenenja kojesusreemo kod nas u ugovorima u robnom prometu. Ugovorna kazna ugovara se za sluajneispunjenja ugovora i za sluaj neurednog ispunjenja ugovora, a sastoji se po pravilu unovanom iznosu koji se ugovara globalno ili u procentima, a rijene u nekim drugimvrijednostima.Na naplatiu ugovorne kazne povjerilac, po pravilu ima pravo bez obzira da li je uslijeddunikovog neispunjenja ugovora ili neurednog ispunjenja pretrpio kakvu tetu ili ne.Menutim, povezanost ugovorne kazne sa zaista pretrpljenom tetom ipak dolazi doizraaja u pravu suda da smanjuje visoku ugovornu kaznu.5Ugovorna kazna duguje se samo za sluaj da je dunik kriv to je dolo do neispunjenja,odnosno neurednog ispunjenja njegove obaveze.Penali su nain obezbjenenja ispunjenja ugovora utvrnen zakonskim propisima i po tomese razlikuju od ugovorne kazne, a zajedniko im je to se sastoje u novcu ili nekoj drugojvrijednosti.Pravo pridraja ili retencije je sredstvo obezbjenenja ugovora slino zalozi, ali se od overazlikuje po tome to dralac stvari koji ima pravo pridraja na njoj, nema pravo da tustvar proda, ve samo zadravanjem te stvari i protiv volje druge stranke da od te drugestrane iznudi ispunjenje njene dospjele obaveze.95.3. Ispunjenje ugovora u robnom prometuPosebne karakteristike ispunjenja ugovora u robnom prometu u odnosu na ispunjenjeobligaciono-pravnih ugovora uopte odnose se slino kao i kod zakljuenja ugovora navrijeme ispunjenja, mjesto ispunjenja i nain ispunjenja tih ugovora.1. U odnosu na vrijeme ispunjenja ugovora u robnom prometu treba voditi prijesvega rauna da li je vrijeme, odnosno rok ispunjenja odrenen samim ugovoromili pak ugovor o tome ne sadri nikakve odredbe. U prvom sluaju ima sepostupiti shodno ugovoru i jedino Nae opte uzanse za promet robom dajuznaenje pojedinih izraza kao npr prompt, zatim odmah, poetak mjeseca,sredina mjeseca, kraj mjeseca, itd. Ako je rok odrenen oznakom da ispunjenjeima biti promptno ili odmah, smatra se da ugovor ima biti ispunjen osmog dananakon njegovog zakljuenja. Izraz poetak mjeseca u ugovoru znai da ugovorima biti ispunjen prvog dana u mjesecu. Izraz sredina mjeseca znai da ugovorima biti ispunjen petnaestog dana u mjesecu, a izraz krajem mjeseca, da ima bitiispunjen posljednjeg dana mjeseca, ukoliko to drugo ne pro