poslovno pravo - ugovori

Download Poslovno pravo - ugovori

Post on 19-Jun-2015

2.102 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TRGOVINSKA ZASTUPNITVA Srodni ugovori Distribucija (iskljuiva distribucija,selektivna distribucija , iskljuiva nabava) Frenajzing Faktoring Zastupstvo Karakteristike ugovora:

TRGOVINSKO ZASTUPNITVO - AGENCIJA - trajno djelovanje za komitenta, - preduzimanje pravnih i faktikih radnji, - djelovanje u tue ime i za tui raun, - formalan ugovor, komutativan ugovor, - preuzima se obaveza rada, - agent je samostalan u svom radu, - postojanje odnosa fiduciae povjerenja, - posao intuitu personae. Bitni elementi ugovora - linost zastupnika / agenta, - predmet ugovora, - cijena / provizija i trokovi Obaveze agenta: - iznalaenje saugovoraa, - uestvovanje u sklapanju poslova, - davanje obavjetenja, - voenje poslovnih knjiga, - staranje o interesima nalogodavca, - primanje izjava od saugovoraa, - uvanje poslovne tajne, - vraanje stvari primljenih od komitenta, - polaganje rauna, - trpljenje odbijanja posla. Posebne vrste zastupstva Iskljuiva agencja Neiskljuiva agencija Del credere agencija Vremenski ograniena i neograniena Teritorijalno ograniena i neograniena 1 Obaveze komitenta: -predaja materijal potrebnih agentu - obavjetavanje o relevantnim injenicama - plaanje cijene

Odgovornost ugovorenih strana Odgovornost agenta: administrativna, krivino pravna, imovinsko pravna. Odgovornost nalogodavca: imovinsko pravna Prestanak uqovora - ugovori na odreeno vrijeme, - ugovori na neodreeno vrijeme. KOMISION Bitni elementi - komisionar, - predmet ugovora, - cijena Obaveze komisionara - postupanje po nalogu - obavjetavanje o poslu, - zatita komitentovih interesa - uvanje stvari, - predaja rezultata posla, - uvanje poslovne tajne. Obaveze komitenta - davanje sredstava za izvrenje naloga i avansa - plaanje naknade / provizije, - plaanje trokova, - trpljenje komisonarovih prava zaloge-retencije i prvenstvene naplate, - prihvatanje komisionara kao saugovoraa u Odgovornost stranaka Odgovomost komisionara: - administrativno pravna, - krivino pravna, - imovinsko pravna. Odgovornost komitenta: - imovinsko pravna. 2 komisiji.

Posebne vrste komisionara: - star del credere, - konsignacija.

Prestanak ugovora: - opoziv naloga, - otkaz, - protek vremena, - sporazumni raskid, - nemogunost ispunjenja TRGOVINSKO POSREDOVANJE - MEETARENJE

Bitni elementi - Posrednik - Predmet ugovora - Cijena Obaveze posrednika - Dovoenje u vezu poslovnih subjekta - Postupanje po nalogu - Postupanje panjom dobrog strunjaka - Voenje posrednikog dnevnika - Izdavanje posrednikog lista - uvanje poslovne tajne - Obavjetavanje o stanju na tritu Obaveze nalogodavca - Plaanje provizije - Naknada trokova - Trpljenje posrednikovih prava zaloge, retencije i prvenstva naplate Odgovornost ugovornih strana Odgovornost posrednika: - administrativna - krivino pravna - imovinsko pravna Odgovornost komitenta: - imovinsko pravna UGOVOR O SKLADITENJU 3

Bitni elementi ugovora Ugovorne strane Predmet posla skladitenja Cijena usluge Prijem robe Voenje skladine knjige uvanje robe Osiguranje robe Prodaja robe u kvaru Predaja robe i dokumenata Pregled robe pri prijemu i reklamacija Plaanje usluge Odgovornost skladitara-subjekivna odgovornost Odgovornst za rad treih lica Objektivna odgovornost (povjeravanje uvanja robe bez saglasnosti ostavioca i upotreba robe bez dozvole ostavioca) Odgovornost ostaviocaprema optim pravilima obligacionog prava Pojam skladinice Skladinica kao HOV Obaveza voenja matine knjige skladinica Pravo raspolaganja robom Sastoji se od dva dijela-priznanice i zalonice (warrant) Roba iz skladinice je predmet trgovanja Priznanica ide sa robom i njenim prenosom se stie pravo raspolaganja na robi Zalonicom se utvruje pravo zaloge na uskladitenoj robi Izdavanje robe se vri samo na osnovu oba dijela skladinice Protest warrant-a Amortizacija skladinice Pregled robe Ouvanje prava ostavioca Postupanje po nalogu Izdavanje robe Upozerenje na mane robe

Obaveze skladitara

Obaveze ostavioca

Odgovornost ugovornih strana

Skladinica

4

UGOVOR O PEDICIJI Pojam ugovora Ugovor o komisionu Samostalan ugovor Ugovor o agenciji Znaaj pedicije Pravna vrela Zakon o obligacionim odnosima pediterske isprave (pediterska potvrda, pediterska transportna potvrda, pediterski konosman i pediterska skladina potvrda) Ugovor je neformalne prirode Zakljuivanje putem ponude i prihvata ponude Opti uslovi poslovanja Preutno zakljuivanje ugovora

Bitni elementi ugovora Ugovorne strane Predmet pediterske usluge i Cijena usluge

Predmet pedicije Zakljuivanje ugovora o prevozu Prevoz robe Skladitenje robe Kontrola kvaliteta i kvantiteta Manipulacija robom Obavljanje carinskih formalnosti

Obaveze peditera Postupanje panjom savjesnog i urednog privrednika Rad po uputstvima Zaklljuivanje ugovora za komitenta Izbor prevoznog puta-instradacija uvanje stvari i zatita prava Osiguranje stvari Izbrenje carinskih radnji i plaanje carine Polaganje rauna

5

Obaveze komitenta Plaanje naknade-provizije Plaanje trokova i novani predujmova-avansa Obavjetavanje o opasnim stvarima i dragocjenostima

Odgovornost Odgovornost peditera Odgovornost za svoje radnje-subjektivna odgovornost Odgovornost za izbor prevoznika Odgovornost za podpeditera Odgovornost za meupeditera Odgovornost za rad treih lica Fiksna-forfetna pedicija Zbirna-skupna pedicija UGOVOR O LICENCI 1. Pojam ugovora razlikovanje autorskih prava i prava industrijske svojine prava industrijske svojine

Posebne vrste pedicije

- pronalasci - tehnika unapreenja - modeli i uzorci - robni i usluni igovi - porijeklo proizvoda obiljeja ugovora - imenovan - formalan - teretan - konsenzualan - apsolutno dejstvo prava Izvori prava-domai - Z.O.O. (l. 686 711); - Z.V.T. - Zakon o industrijskom vlasnitvu u BiH - Meunarodne konvencije 1. Konvencija o svjetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu 2. Pariska konvencija o zatiti industrijske svojine 3. Madridski sporazum o registraciji igova 4. Lokarnski sporazum o klasifikaciji modela i uzoraka 6

2. Elementi ugovora o licenci subjekti ugovora davalac licence primalac licence fizika i pravna lica (domaa i inostrana) 3. predmet ugovora vrijeme trajanja ugovora cijena naini ugovaranja cijene Vrste licenci - iskljuiva i neiskljuiva licenca - vremenski ograniena i vremenski neograniena licenca - prostorno ograniena i prostorno neograniena licenca - potpuna i djelimina licenca - licenca za proizvodnju i licenca za prodaju proizvoda - uvozne i izvozne licence - pogonske i koncernske licence - line i neline licence 4. Obaveze ugovorenih strana Obaveze davaoca licence predaja predmeta licence uruenje patenta uruenje dozvole za koritenje uruenje tehnike dokumentacije davanje upustava i objanjenja garancija za tehnike osobine predmeta licence garancija za tehniku izvodljivost garancija za tehniku upotrebljivost garancija za nekodljivost garancija za tajnost know how garancija za rezultat garancija za rentabilnost garancija za pravne nedostatke garancija da nema ovlatenja treih lica na licence garancija da ne postoji ogranienje prava garancija da pravo iskljuive licence nije ustupljeno nekom drugom licu predmetu

7

Obaveze primaoca licence iskoritavanje predmeta licence plaanje naknade uvanje tajnosti predmeta licence uvanje poslovne tajne podnoenje izvjetaja potovanje pravila vezanih za prijenos robnog iga 5. Odgovornost ugovorenih strana odgovornost za tehniku izvodljivost i upotrebljivost - objektivna odgovornost za evikciju objektivna odgovornost za nepotivanje ugovornih odredbi subjektivna odgovornost davaoca licence odgovornost primaoca licence subjektivna odgovornost - pretpostavljena krivica - oboriva krivica 6. Podlicenca - odnos primaoca licence i treeg lica - podvrsta ugovora o licenci - ugovorno iskljuenje prava na davanje podlicence - relativno iskljuenje - apsolutno iskljuenje - pravni poloaj primaoca licence na davanje podlicence 7.Prestanak ugovora o licenci protekom vremena trajanja ugovora otkazom - po proteku jedne godine - zakonski otkazni rok od 6 mjeseci smrt fizikog lica steaj i likvidacija pravnog lica protekom zakonske zatite sporazumno odlukom suda

8

UGOVOR O OSIGURANJU 1. Pojam i ciljevi osiguranja uzajamnost solidarnost ekonomska zatita imovine i lica psiholoki elementi socijalna sigurnost uvanje imovine

obnova unitenih dobara preduzimanje preventivnih mjera akumulacija novanih sredstava 2. Izvori prava i pravna priroda osiguranja ZOIL Z.O.O. Zakon o pomorskoj i unutranjoj plovidbi Autonomni izvori opti uslovi poslovanja posebni uslovi poslovanja rjeenja polise osiguranja liste pokria

Poslovno organizovanje osiguranja Zakonodavni okvir poslova osiguranja u F BiH Zakon o agenciji za osiguranje u BiH (Sl. Glasnik BiH br. 12/04) Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. novine F BiH br. 22/05) Zakon o drutvima za osiguranje u privatnom osiguranju (Sl. Novine F BiH br. 24/05) Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti (Sl. novine F BiH br. 24/05) Zakon o osiguranju imovine i lica (Sl. novine F BiH br. 2/95; 7/95; 6/98; 41/98); lanovi: 27, 66, 69, 70, 71 i 72. teorija naknade tete mjeovita teorija aleatorna terija teorija prestacije teorija organizovanja zatite od rizika

Pravna priroda osiguranja

Djelatnost osiguranja-oblici organizovanja 9

Djelatnost osiguranja mogu obavljati samo drutva za osiguranja obrazovana kao dioniko drutvo ili kao drutvo za uzajamno osiguranje. Za obavljanje poslova osiguranja potrebno je odobrenje Agencije za nadzor (Agencija). Reosiguranjem se mogu baviti samo dionika drutva registrovana za tu vrstu djelatnosti uz odobrenje Agencije. Osiguravajua drutva mogu osnivati domaa i strana, fizika i pravna lica. Visina osnovnog kapitala iznosi: -1.0