ugovori obligacije posebni dio

Download Ugovori Obligacije Posebni Dio

Post on 17-Sep-2015

86 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

posebni dio obligacije ugovori

TRANSCRIPT

Doc.Dr.Slobodan Stanii

1. Ugovor o prodaji

Ugovor o prodaji je dvostrano obavezni ugovor kojim se jedna ugovorna strana (prodavac) obavezuje da e drugoj ugovornoj strani (kupcu) predati odreenu stvar ili pribaviti neko pravo, a kupac se obavezuje da e prodavcu platiti cijenu. Ugovor o prodaji je pravni osnov (iustus titulus) za prenos prava svojine, ali je za sticanje prava vlasnitva na predmetu kupoprodaje potreban i nain sticanja (modus aquirendi). Nain sticanja svojine kod ugovora o prodaji je predaja predmeta ugovora koja se obavlja na vie naina, u zavisnosti od toga da li je predmet prodaje pokretna ili nepokretna stvar ili pak pravo. Ukoliko je predmet prodaje pokretna stvar, nain sticanja svojine na pokretnoj stvari je predaja stvari traditio. Ako je predmet prodaje nekretnina, nain sticanja je upis u zemljine knjige. Ako je predmet prodaje potraivanje, nain sticanja je notifikacija (obavjetenje), a ako su predmet prodaje vrijednosni papiri, nain sticanja je predaja same hartije od vrijednosti.

Osobine ugovora o prodaji Ugovor o prodaji je konsensualan ugovor jer se smatra zakljuenim u trenutku kada prodavac i kupac postignu saglasnost o bitnim sastojcima ugovora: predmetu i cijeni. Za nastanak ugovora nije bitna predaja predmeta ugovora, ve ona predstavlja samo akt izvrenja ugovora- Ugovor o prodaji je neformalan ugovor jer se za njegovu punovanost ne trai nikakva forma , izuzev u sluaju ugovora o prodaji nepokretnosti. Dakle, ako je rije o ugovoru o prodaji nepokretnosti, za punovanost ugovora se zahtjeva pismena forma koja ima karakter forme ad solemnitatem. Ukoliko ugovor o prodaji nekretnina nije zakljuen u pismenoj formi, isti ne proizvodi pravno dejstvo. Ugovor o prodaji je dvostrano obavezan ugovor jer njegovim zakljuenjem nastaju prava i obaveze za obje ugovorne strane i to tako to obavezi jedne strane odgovra pravo druge i obratno. Prava i obaveze ugovornih strana su u odnosu korelacije.

Kod ugovora o prodaji niti jedna ugovorna strana nije duna ispuniti svoju obavezu, dok druga strana ne ispuni ili nije spremna da istovremeno ispuni svoju obavezu, izuzev ako je to drugo ugovoreno ili zakonom odreeno ili ako to drugo proistie iz prirode posla. Ugovor o prodaji je ekvivalentan (komutativan) ugovor, a rijetko aleatoran ugovor, jer njegovim zakljuenjem ugovarai znaju svoja prava i obaveze, pa slijedom toga i ta jedna strana treba dati drugoj kao ekvivalent za ono to je primila. Ugovor o prodaji se moe zakljuiti i kao aleatoran ugovor (na primjer ugovor o kupovini budueg godinjeg roda odreene vrste voa- emptio spei) u kojem sluaju je kupac obavezan isplatiti ugovorenu cijenu bez obzira koliki je ostvaren stvarni prinos voa u toj godini. Ugovor o prodaji je kauzalan ugovor jer sadri prepoznatljiv cilj obavezivanja (kauzu) i to kako sa aspekta prodavca, tako i sa aspekta kupca. Kauza za prodavca je dobijanje odreene kolinine novca, a za prodavca sticanje svojine na predmetu koji kupuje.

Rizik propasti ili oteenja predmeta prodaje Ako predmet ugovora o prodaji propadne usljed sluaja ili vie sile, razlikuju se dvije situacije u zavisnosti od toga da li je predmet prodaje generika ili individualno odreena stvar. Ako sluajno ili usljed vie sile, prije predaje kupcu, propadne individulano odreena stvar, prodavac se oslobaa svoje obaveze i nije duan kupcu nabaviti drugu stvar. On nema pravo od kupca traiti isplatu prodajne cijene od kupca, jer se predmet u trenutku propasti nalazio kod njega, odnosno nije bio predat kupcu. Ako je usljed sluaja propala ili bude oteena generika stvar (zamjenljiva stvar), prodavac se ne oslobaa obaveze nego mora isporuiti drugu stvar iste vrste. Ako je individualno odreena stvar, prije predaje kupcu, sluajno oteena, kupac moe: ostati kod ugovora i zahtjevati snienje cijene, ili odustati od ugovora, te traiti vraanje novca (cijene) od prodavca.

Trenutkom predaje stvari od strane prodavca, rizik sluajne propasti stvari prelazi sa prodavca na kupca. Tako na primjer u sluaju prodaje stvari koju treba transportovati od prodavca do kupca, rizik sluajne propasti stvari ili oteenja prelazi na kupca u trenutku kada prodavac preda predmet prodaje prevoziocu (pediteru). Ako prodavac nije uspio stvar predati zbog zakanejnja kupca u prijemu stvari, rizik sluajne propasti ili oteenja stvari prelazi na kupca u trenutku kada je kupac doao u zakanjenje. Pravila o snoenju i prelasku rizika za sluajnu propast stvari su dispozitivne prirode, tako da se mogu voljom ugovornih strana urediti i na drugaini nain nego to je navedeno u zakonu.

Bitni elementi ugovora o prodaji su predmet ugovora o prodaji i cijena. 4.1. Predmet ugovora o prodaji su stvari i prava koja su u prometu (in commercio). Stvari koje su van prometa (res extra commercio) kao na primjer, rijeke, parkovi, ulice, ne mogu biti predmetom ugovora o prodaji. Ako takve stvari ipak budu predmet ugovora o prodaji, ugovor e biti nitav. Predmet ugovora mogu biti kako pokretne, tako i nepokretne stvari, individualno odreene stvari i stvari odreene po rodu, potrone i nepotrone stvari, te zamjenljive i nezamjenljive stvari. Predmet prodaje mogu biti stvari koje su u slobodnosm prometu, ali i one ije promet ogranien i dozvoljen samo uz prethodno pribavljanje odreenih odobrenja i putem ovlatenih prodava i distributera, kao to je na primjer sluaj sa prodajom lijekova, oruja i dr. Predmet ugovora o prodaji ne mogu biti ljudske radnje (injenje, neinjenje). Ljudska radnja moe biti predmet drugih ugovora, kao na primjer, ugovora o djelu.

Predmet prodaje mora postojati i trenutku zakljuenja ugovora. Ipak, predmet ugovora o prodaji moe biti i stvar koja ne postoji u trenutku zakljuenja ugovora, ve e nastati u budunosti, do vremena izvrenja ugovora. Na primjer ugovor o prodaji maine koja e tek biti proizvedena, ili pak ugovor o prodaji budueg prinosa itarica. Ako u asu zakljuenja ugovora o prodaji predmet ugovora nije postojao odnosno ve je bio propao, takav ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. Predmet prodaje je stvar na kojoj prodavac ima pravo svojine. Meutim, prodati se moe i tua stvar, jer se ugovorom o prodaji prodavac moe obavezati kupcu da e mu do odreenog vremena nabaviti i predati stvar na kojoj trenutno nema vlasnitvo. Predmet ugovora o prodaji mogu biti i prava i to stvarna obligaciona, autorska i druga prava. Predmet prodaje ne mogu biti isto lina prava (na primjer: pravo na izdravanje) ni akcesorna prava prava kao to je hipoteka.

Cijena je novana naknada koju kupac plaa prodavcu za stvar koju od njega kupuje i predstavlja protivvrijednost (ekvivalent) za kupljenu stvar. To znai da cijena mora biti izraena u novcu kao ekvivalentnoj vrijednosti za prodatu stvar. Ako ista nebi bila izraena u novcu, ve u nekoj drugoj stvari kao ekvivalentu, tada se nebi radilo o ugovoru o prodaji , ve o ugovoru o razmjeni. U sluaju da se dio daje u novcu, a dio cijene u stvarima, radi se o ugovoru o prodaji, ako je vei dio cijene dat u novcu, a o ugovoru o razmjeni , ako je pretean dio cijene dat u stvarima. Ako se za stvar koja je predmet prodaje nebi dala ekvivalentna cijena, onda bi se takav ugovor mogao pobijati zbog prekomjernog oteenja ili zbog toga to je rije o zelenakom ugovoru. Ako se dokae da su ugovarai upravo eljeli nesrazmjernu cijenu, onda je rije o mjeovitom ugovoru koji ima elemente ugovora o prodaji i ugovora o poklonu. Ako jedna strana u ugovoru preda drugoj odreenu stvar kao naknadu za izvrenu radnju ili uslugu, rije je o mjeovitom ugovoru, stim da e se u sluaju nedostataka predate stvari primjenivati pravila ugovora o prodaji kojima se regulie odgovornost za pravne i materijalne nesdostatke stvari.

Cijena mora biti odreena ili odrediva. Cijenu odreeuju, po prailu ugovarai, ali to mogu initi i druga lica ili nadleni organi optim aktom (propisom). Ako je cijena za odreene predmete propisana, tada kupac duguje propisanu, a ne ugovorenu cijenu, ako je ugovorena cijena vea od propisane. 5. Obaveze prodavca Prema ZOO, obaveze prodavca su : predaja stvari (predmeta prodaje) i odgovornost za pravne i materijalne nedostatke stvari. Predaja stvari je osnovna obaveza prodavca koja je ujedno i osnovni uslov za sticanje prava svojine kupca na prodatoj stvari. Naime, ugovor o prodaji je samo osnov za sticanje svojine na predmetu prodaje, ali za prenos vlasnitva je potreban i nain sticanja (modus aquirendi) dakle predaja predmeta prodaje. Prodavac je duan predati kupcu onu stvar koja je predmnet ugovora u ispranom stanju i zajedno sa njenim pripatcima.

Meutim , kod ugovora o prodaji , pored predaje stvari prodavc ima i obavezu da na kupca prenese pravo svojine na predmetu ugovora o prodaji, odnosno da predajom stvari omogui kupcu da postane vlasnikom kupljene stvari i to bez ikakvih tereta na toj stvari. Predmet prodaje se mora predati u onom stanju u kakvom je ugovoreno da e se predati. Plodovi stvari i to oni civilni (na primejr: zakupnina, kamata) , kao i oni prirodni (na pr. plodovi biljaka, ivotinja i sl.) nastali prije predaje stvari kupcu pripadaju prodavcu, a oni koji su nastali poslije predaje, pripadaju kupcu. Naini predaje stvari Stvar se moe predati na vie naina tako da razlikujemo faktiku predaju, simboliku predaju, predaja kratkom rukom i constitutum possessorium. Faktika predaja (traditio) je najea i postoji kada se stvar nepsoredno predaje iz ruke u ruku.

Simbolika predaja (traditio simbolica) postoji kada se sama stvar ne predaje kupcu neposredno, ve mu se predaju odreeni predmeti koji simboliziraju sam akt predaje i bez kojih se stvar ne moe upotrebljavati. To e biti, na primjer sluaj, kada se predaju kljuevi automobila, stana, predaja teretnice, predaja skladinice i slino. Predaja kratkom rukom (traditio brevi manu) postoji u sluaju kada kupac ve od ranije i prije ugovora o prodaji dri u posjedu kupljenu stvar, ali po nekom drugom pravnom osnovu, kao to je na primjer ugovor o zakupu, pa je sada, nak