tüberküloz menenjİt - tmc- · pdf filepamukkale 2010 sunum planı øgiriş...

Click here to load reader

Post on 26-May-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Toplant sunumlarDr.Aydan zktk

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

TTBERKBERKLOZ LOZ MENENJMENENJTTDr. Aydan Dr. Aydan zkzkttkkDokuz EylDokuz Eyll l nivniv. T. Tp Fak.p Fak.

TTbbi Mikrobiyoloji ADbbi Mikrobiyoloji AD

Ege Mikrobiyoloji Gnleri-3

24-25 Aralk 2010 - Denizli

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

Sunum planSunum plan GiriGiri EpidemiyolojiEpidemiyoloji EtiyolojiEtiyoloji PatogenezPatogenez Klinik Klinik zelliklerzellikler TanTan kriterlerikriterleri PrognozPrognoz Tedavi ve KorunmaTedavi ve Korunma

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

GiriGirivv TTberkberkloz menenjit loz menenjit zellikle gelizellikle gelimekte olan mekte olan

lkelerde SSS lkelerde SSS ninnin en ciddi enfeksiyonlaren ciddi enfeksiyonlarndan ndan biridirbiridir

vv llm oranm oran %7%7--4545 olarak bildirilmektedirolarak bildirilmektedir

vv Etken Etken MycobacteriumMycobacterium tuberculosistuberculosis kankan--beyin beyin bariyerini gebariyerini geerek erek meninkslermeninksler, , spinalspinal kordkord ve ve komkomu beyin u beyin parankiminiparankimini tutmaktadtutmaktadrr

Ege Mikrobiyoloji Gnleri-3

24-25 Aralk 2010 - Denizli

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

EpidemiyolojiEpidemiyoloji

2009 y2009 yll verilerine gverilerine gre TB;re TB; nsidansnsidans 9.4 milyon (8.99.4 milyon (8.99.9 milyon)9.9 milyon) PrevalansPrevalans 14 milyon (1214 milyon (1216 milyon)16 milyon) llm oranm oran 1.3 milyon HIV1.3 milyon HIV--negatif ve negatif ve

0.38 milyon HIV0.38 milyon HIV--pozitif olgulardapozitif olgularda En sEn sk olgulark olgularn gn grrldld bblgeler lgeler

GGneydoneydou Asya, Afrika ve Batu Asya, Afrika ve BatPasifik (%35, %30 ve % 20)Pasifik (%35, %30 ve % 20)

Hindistan, Hindistan, in, Endonezya, Nijerya ve in, Endonezya, Nijerya ve GGney Afrikaney Afrika

www.who.int/tb/data November 2010

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

vvGeliGelimimi lkelerde; lkelerde;

vvTB olgularTB olgularvvAkciAkcier der d organ TB (ADTB)organ TB (ADTB)vvTB menenjit (TBM) TB menenjit (TBM)

vvADTBADTBnn %5%5ii TBMTBM

vvAlmanyaAlmanyada 1996da 1996--2000 y2000 yllarllarnda;nda;vv 26.302 TB olgusu26.302 TB olgusuvv%21.6 ADTB%21.6 ADTBvv15 ya15 ya altalt ocuklar ve kadocuklar ve kadnlarda snlarda skkvvAfrika ve AsyaAfrika ve Asyadan gdan gmenlermenler

Forssbohm M et al. Eur Respir J 2008;31: 99-105

Ege Mikrobiyoloji Gnleri-3

24-25 Aralk 2010 - Denizli

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

vv FransaFransada 2000 yda 2000 yllnda 143 olgu nda 143 olgu vv YYllllk TBM k TBM insidansinsidans 1.55/1.000.0001.55/1.000.000vv 91 do91 dorulanmrulanmvv 41 k41 kltltr (+)r (+)

vv ABDABDde 11.5 yde 11.5 yllllk sk srede bir merkezde 34 rede bir merkezde 34 kkltltrle dorle dorulanmrulanm TBM olgusuTBM olgusuvv %91 zencilerde %47 HIV (+)%91 zencilerde %47 HIV (+)

Cailhol J et al. Int J Tuberc Lung Dis 2005; 9: 803-8

Porkert MT Am J Med Sci 1997; 313: 325-31

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

YaYa GrubuGrubu

Her yaHer yata gta grrlebilirlebilirEn sEn sk ve en yk ve en yksek ksek mortalitemortalite yenidoyenidoanlardaanlardaGGney Afrikaney Afrikada da insidansinsidans 31.50/100.00031.50/100.000

yaya altalt ikinci sikinci sklklktakta 1010--14 ya14 ya grubugrubu2020--45 ya45 ya grubugrubuHIV (+) HIV (+) liliii riski 5 kat artriski 5 kat artrryoryor

Ege Mikrobiyoloji Gnleri-3

24-25 Aralk 2010 - Denizli

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

MDR TBMMDR TBM 19991999--2OO2 y2OO2 yllarllarnda Gnda Gney Afrikaney Afrikada da KKltltrle dorle dorulanmrulanm 350 olgu350 olgu 30 hasta MDR(+) 30 hasta MDR(+) (%8.6(%8.6))

HindistanHindistanda MDR TBM da MDR TBM %2.4%2.4 VietnamVietnamda da %2.5%2.5MDR TBM henMDR TBM henz ciddi bir sorun oluz ciddi bir sorun oluturmuyorturmuyor

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

EtiyolojiEtiyoloji Etken: Etken: MycobacteriumMycobacterium tuberculosistuberculosis Lipitten zengin hLipitten zengin hcre duvar yapcre duvar yapss Aside direnAside direnli boyanma li boyanma zellizelliindeinde YavaYava reme greme gsterir (6sterir (6--8 hafta)8 hafta)

Ege Mikrobiyoloji Gnleri-3

24-25 Aralk 2010 - Denizli

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

PredispozanPredispozan faktfaktrler:rler:vv YoksullukYoksullukvv KalabalKalabalk nk nfusfusvv Beslenme Beslenme

yetersizliyetersizliiivv AlkolizmAlkolizmvv Madde baMadde bamlmlll

vv DiabetDiabetvv mmunmmun supresifsupresif

tedavitedavivv MaligniteMalignitevv Kafa travmasKafa travmasvv HIV (+)HIV (+)

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

DamlacDamlack yoluyla k yoluyla bulabula

AkciAkcierlerde erlerde alveoleralveolermakrofajlardamakrofajlardaooalmaalma

22--4 haftada kan 4 haftada kan doladolammna gena geerek erek akciakcier der dorganlara yayorganlara yayllmm

Patogenez

Ege Mikrobiyoloji Gnleri-3

24-25 Aralk 2010 - Denizli

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

MeninkslerdeMeninkslerde ve komve komu beyin u beyin parankimindeparankimindekkk k granulomlargranulomlar ((richrich focusfocus=zengin =zengin odaklar)odaklar)

Zengin odaklar yZengin odaklar yllarca sessiz kalabilirllarca sessiz kalabilir Zengin odaklarZengin odaklarn n subaraknoidsubaraknoid bobolulua a

aalmaslmasyla TBM oluyla TBM oluurur

Rptr

tberkl

beyin

Subaraknoidboluk

Kazeoz tberkl

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

PatogenezPatogenez

AKC

BeyinKazeoz tberkl

Subaraknoidboluk tberkl

Rptr

Dolamda basiller

venLenf ierisinde basilLAP

Ghonkompleksi

Primerlezyon

TB menenjit

Ductusthorasicus

Ege Mikrobiyoloji Gnleri-3

24-25 Aralk 2010 - Denizli

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

Patojene ait faktPatojene ait faktrlerrlervv BazBaz M. M. tuberculosistuberculosis susularlar daha daha virulanvirulanvv DissemineDissemine ve ve meningealmeningeal formlarda formlarda

saptansaptanyorlaryorlarvv BeijingBeijing susuuu(Asya ve eski Sovyetler Birli(Asya ve eski Sovyetler Birlii i lkelerinde lkelerinde

yyksek ksek prevalansaprevalansa sahip)sahip)

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

LipoarabinomannanLipoarabinomannan ve ve lipomannanlarlipomannanlar fagozomfagozommaturasyonunumaturasyonunu,,apopitozuapopitozu, IF, IF ve ve dendritikdendritikhhcrelerden ILcrelerden IL--12 salg12 salglanmaslanmasnn engellerengeller

MakrofajlardanMakrofajlardan TNFTNF ve ILve IL--10 salg10 salglanmaslanmastetiklenirtetiklenir

TollToll--likelike reseptreseptr 2 ve 4 r 2 ve 4 zerinde azaltzerinde azaltcc rol rol oynarlaroynarlar

Ege Mikrobiyoloji Gnleri-3

24-25 Aralk 2010 - Denizli

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

Konak faktKonak faktrlerirleri

vvBazBaz genetik yatkgenetik yatknlnlklar bildirilmekteklar bildirilmektevvTek gen Tek gen polimorfizmleripolimorfizmlerivvP2X7 reseptP2X7 reseptr anomalilerir anomalileri (normalde (normalde

apopitozuapopitozu kontrol eder kontrol eder enfekteenfektemakrofajlarmakrofajlarnn ortadan kalkmasortadan kalkmasnn sasalar)lar)vvTollToll--interlinterlkinkin--1 resept1 reseptr r domainindedomaininde

polimorfizmpolimorfizmvvTollToll--likelike reseptreseptr 2r 2de de polimorfizmpolimorfizm

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

PatolojiPatolojivv Beyin Beyin demidemivv HidrosefaliHidrosefalivv EpiteloidEpiteloid hhcre cre granulomlargranulomlarvv LangansLangans dev hdev hcrelericrelerivv Lenfosit Lenfosit infiltrasyonuinfiltrasyonuvv KazeKazezz nekroznekrozvv nfarktenfarkte alanlaralanlar

Ege Mikrobiyoloji Gnleri-3

24-25 Aralk 2010 - Denizli

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

Eksdasyon

nfarktalanlar

((sylviansylvian fissfissrr, bazal , bazal sisternalarsisternalar, , serebellumserebellum bblgelerinde, lgelerinde, optik optik kiazmakiazma ve kafa ve kafa iftlerinin iftlerinin kk yerleri etrafyerleri etrafnda)nda)

Pamukkale 2010Pamukkale 2010Langhans dev hcreleri

Subaraknoid bolukta granulomatz enflamasyon ve kazez nodller

Ege Mikrobiyoloji Gnleri-3

24-25 Aralk 2010 - Denizli

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

Beyaz granuller

Araknoidgranulomlar

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

Klinik***Ortalama 5-30 gnde menenjit ortaya karAteBaarsKusmaAlg deiiklikleriEnse sertliiKafa iftlerinde tutulum (6, 4, 3)Grme kaybFokal nrolojik kusurlarParapleji

Garg RK Acta Neurol Scand 2010; 122: 75-90

Ege Mikrobiyoloji Gnleri-3

24-25 Aralk 2010 - Denizli

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

Koma Artm kafaii basnc Yaygn tonik klonik kaslmalar Fokal nrolojik kusurlar Optik atrofi Yakn temas yks ocuklarda %50

Pediyatrik grup

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

Evrelere gre gruplandrmav Evre 1 hasta;

v Bilin yerindev Fokal nrolojik kusur yok

v Evre 2 hasta;v Alg deiiklikleriv Hemiparezi, kafa ifti felci gibi fokal nrolojik

kusurlarv Evre 3 hasta;

v Komav Hemipleji, parapleji gibi ciddi fokal nrolojik

kusurlar

Ege Mikrobiyoloji Gnleri-3

24-25 Aralk 2010 - Denizli

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

TanBOS bulgular (Normal) Renk: Berrak Basn: 70 - 180 mm H20 Glukoz dzeyi 0.5-0.8 g/L (Kan glukozunun 2/3 nden

fazla) Protein (0.1-0.6 g/L) Hcre: 0-5 hcre

(mononkleer)

LP

BOS bulgular (TBM) Renk: Berrak, ksantokromik Basn: Artm Glukoz dzeyi azalm 0.4g/L (BOS G/kan G%50)(2.2mmol/L) Protein dzeyi artm 0.5-3g/L Hcre: 50-450 hcre/Llenfosit hakimiyeti (%30)

Pamukkale 2010Pamukkale 2010

Atipik bulgular

Normal BOS hcre says[HIV(-) %3-6 ve HIV(+) lerde %16] Ntrofil hakimiyeti %

View more