syllabus - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/18_19/silabusi/zimski/historija- ¢  3...

Download SYLLABUS - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/18_19/silabusi/zimski/historija- ¢  3 Sadr¥¾aj kolegija/nastavnog

Post on 30-Aug-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  UNIVERZITET U SARAJEVU

  FILOZOFSKI FAKULTET

  SYLLABUS

  Odsjek Historija umjetnosti

  Naziv kolegija/

  nastavnog

  predmeta

  Metodika nastave historije umjetnosti

  ifra/kod FIL PED 311 Status

  (obavezni ili izborni) obavezni ECTS 5

  Ciklus studija I ciklus Semestar V Ak. godina 2018/19.

  Preduvjet za upis

  kolegija/nastavnog

  predmeta

  Nema preduvjeta za upis predmeta.

  Jezik izvoenja

  nastave Bosanski, hrvatski i srpski jezik.

  Nastavnik

  Ime i prezime prof.dr. Haim Muminovi, redovni profesor

  Kontakt

  podaci

  Kabinet:103/II

  E-mail:

  muminovic.hasim@yahoo.com Telefon: 033 253 141

  Termin

  konsultacija

  prema rasporedu

  konsultacija

  Saradnik

  Ime i prezime

  Kontakt

  podaci

  Kabinet:104/II

  Email:anida.sadikovic@ff.unsa.ba

  Telefon: 033 235 142

  Termin

  konsultacija

  prema rasporedu

  konsultacija

  Sedmini broj

  kontakt sati predavanja: 2 seminar: 0 vjebe: 2

  Kratak opis

  kolegija/

  nastavnog

  predmeta

  U okviru kolegija upoznaje se predmet, razvoj i razliita odreenja Metodike nastave historije

  umjetnosti, kao i njeni osnovni pojmovi, njihovo poimanje i naini nastavnog djelovanja u skladu sa

  raznovrsnim teorijskim pristupima i problemima. Nudi se uvid u historijski razvoj metodike uope

  i metodike historije umjetnosti. Razrauju se postupci i tehnike nastavnog rada koji afirmiraju

  umjetnost.

  Cilj kolegija/

  nastavnog

  predmeta

  Cilje je prouavanje i istaivanje fundamentalnih problema didaktike teorije i

  odgojnoobrazovneprakse. Studente treba upoznati sa savremenim tokovima i dostignuima u

  metodikoj teoriji i nastavnoj praksi.Omoguiti im valjano primanje i shvatanje metodikih

  spoznaja kako bi mogli kompetentno sudjelovati u rjeavanju teorijskih i praktinih problema iz ove

  oblasti.

  Ishodi uenja

  Nakon odsluanog predmeta student e moi:

  1. definirati osnovne metodike pojmove 2. usporediti karakteristike razliitih razdoblja u kontekstu historijskog razvoja metodike misli 3. objasniti faktore nastavnog procesa 4. razlikovati nastavne sisteme 5. analizirati poloaj uenika u nastavnom procesu 6. povezati karakteristike nastavnika i kvalitetu nastavnog procesa 7. kritiki raspravljati o metodikoim teorijama 8. kreirati prijedloge optimalne realizacije nastavnog procesa na temelju praenja i istraivanja u

  metodici.

 • 2

  Obaveze

  studenata i

  elementi praenja

  rada studenata u

  toku semestra

  (struktura izvoenja

  konane ocjene i

  bodovanje)

  Praenje rada studenta se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u

  toku semestra, kao i na zavrnom ispitu nakon zavretka semestra prema sljedeim elementima

  praenja:

  R.

  Elementi praenja

  Broj Uee u

  br. bodova ocjeni (%)

  1. 1.

  Aktivnost na predavanjima (izlaganja,

  pripeme za aktivno uee na nastavi,

  rasprave i sl.) 5 bodova 5%

  2. Aktivnost na vjebama 5 bodova 5%

  3. Prezentacija 8 bodova 8%

  4. Didaktiki pojmovnik 5 bodova 5%

  5. Kolokvij 7 bodova 7%

  6. Parcijalni ispit 30 bodova 30%

  7. Zavrni ispit 40 bodova 40%

  Ukupno: 100 bodova 100%

  Predviene bodove za svaki od elemenata praenja studenti postiu na sljedei nain:

  Aktivnosti na predavanjima i na vjebama podrazumijevaju kontinuirano praenje rada studenata, evidentiranje aktivnog uea na nastavi, izlaganja i rasprave.

  Aktivnosti na predavanjima nose 5 bodova i aktivnosti na vjebama nose 5 bodova.

  Prezentacija nosi 8 bodova, prezentacija se radi na osnovu ponuenih tema koje prate nastavne jedinice u toku semestra.

  Didaktiki pojmovnik treba da sadri 30 pojmova iz 2 razliita izvora. Pojmovnik treba predati u 13.sedmici nastave, a nosi 5 bodova.

  Kolokviji podrazumijeva pisane prikaze dvije knjige iz proirene literature, te usmenu odbranu istih. Prikaze je potrebno predati u 9.sedmici nastave.

  Parcijalni i zavrni ispiti obuhvatat e sadraje realizirane tokom cijelog semestra. Parcijalni ispit nosi 30 bodova, a zavrni ispit 40 bodova.

  Napomena:

  Obaveze za vanredne studente:

  Red.br. Elementi praenja Broj boodova Uee u ocjeni

  (%)

  1. Esej 10 bodova 10%

  2. Prezentacija 8 bodova 8 % 8% 5%

  7% 30% 40%

  3. Didaktiki pojmovnik 5 bodova 5 % 4. Kolokvij 7 bodova 7 % 5. Parcijalni ispit 30 bodova 30 % 6. Zavrni ispit 40 bodova 40 % Ukupno: 100 bodova 100%

  Skala ocjenjivanja

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

 • 3

  Sadraj kolegija/nastavnog predmeta

  Sedmica Nastavna jedinica

  Datum

  1. Upoznavanje studenata sa obavezama i oekivanjima u okviru predmeta

  Metodika nastavnog rada u teoriji i praksi odgoja i obrazovanja 04.10.2018.

  2. Odreenje metodika nastavnog rada

  11.10.2018.

  3. Razvoj pojedinih metodika nastavnog rada

  18.10.2018.

  4. Interdisciplinarnost metodika nastavnog rada

  25.10.2018.

  5. Predrasude o metodikama

  01.11.2018.

  6. Trendovi u razvoju metodika

  08.11.2018.

  7. Metodika razredne nastave i osnovni problemi metodike razredne nastave

  15.11.2018.

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

  Literatura

  Obavezna literatra:

  1. Muminovi, H. (2013), Osnovi didaktike, Sarajevo: DES 2. Vilotijevi, M. (1999), Didaktika 1 2 3, Beograd 3. Jelavi, F. (1998), Didaktika, Jastrebarsko: Naklada Slap 4. Filipovi, N. (1981. ili 1988.), Didaktika 1, Sarajevo: Svjetlost

  Dodatna i preporuena literatura:

  1. Muanovi, M. (2012), Konstruktivistika teorija i obrazovni proces 2. Kupper, H. i Mischke, W. (2008), Uvod u opu didaktiku, Zagreb: Educa 3. Gojkov, G. (2008), Didaktika darovitih, Vrac, Visoka kola strukovnih studija za

  obrazovanje.

  4. Gojkov, G. (1995), Kognitivni stil u didaktici, Vrac: Sloboda 5. Kiryacou, C. (1995), Temeljna nastavna umijea, Zagreb: Educa 6. Klafki, W. i drugi (1994), Didaktike teorije, Zagreb: Educa 7. Marsh, J. C. (1994), Kurikulum, Zagreb: Educa 8. Mail, A. ( 1966), Kreativnost u nastavi, Sarajevo: Svjetlost

  Napomene

 • 4

  8. Polusemestralna provjera znanja studenata

  22.11.2018

  9. Metodike nastave u srednjoj koli

  29.11.2018.

  10. Osnovni problemi metodika u osnovnoj koli

  06.12..2018.

  11. Metodika visokokoloske nastave

  13.12..2018.

  12. Specifinost spoznaje u pojedinim nastavnim podrujima

  20.12.2018.

  13. Znaaj metodike nastavnog rada za unapreenje nastave i edukacije uope

  27.12.2018.

  14. Nastavna umijea i metodika nastavnog rada. Kreativnost.

  03.01..2019.

  15.

  Sistematizacija ili valorizacija nastavnog sadraja 10.01.01.2019.

  16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

  17.01.2019.

  17.

  Zavrni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  23.01..2019.

  18.

  30.01.2019.

 • UNIVERZITET U SARAJEVU

  FILOZOFSKI FAKULTET

  SYLLABUS

  Odsjek Katedra za historiju umjetnosti

  Naziv kolegija/

  nastavnog predmeta Islamska umjetnost I

  ifra/kod FIL HUM

  216

  Status

  (obavezni ili izborni) obavezni ECTS 4 ECTS

  Ciklus studija 1. Semestar III Ak.

  godina 2018/2019.

  Preduvjet za upis

  kolegija/nastavnog

  predmeta

  nema

  Jezik izvoenja

  nastave bosanski, hrvatski, srpski, engleski

  Nastavnik

  Ime i

  prezime Haris Dervievi, doc. dr. sc.

  Kontakt

  podaci

  Kabinet: 131

  E-mail:

  haris.dervisevic@ff.unsa.ba

  Telefon: 033 253 250

  Termin

  konsultacija

  Pon. 10:oo-14:oo

  Sri. 8:oo-9:oo

  Saradnik

  Ime i

  prezime

  Kontakt

  podaci

  Kabinet:

  E-mail:

  Telefon:

  Termin

  konsultacija

  Sedmini broj

  kontakt sati predavanja: 2 seminar: vjebe: 2

  Kratak opis

  kolegija/

  nastavnog predmeta

  Predmet obuhvata irok historijski pregled djela nastalih pod razliitim

  dinastijama na ogromnom geografskom prostoru od doline Inda pa do obala

  dananje panije. Predmet poinje uvidom u islamsku umjetnost na njenim

  poecima u 7. stoljeu na prostoru Araspkog poluotoka, a zavrava zauzimanjem

  Bagdada od strane Mongola 1258. godine. Student se upoznaje sa stvaralatvom

  Omejada, Abasida, Aglabida, Fatimida, Ejubida, Memluka, Morabida, Muvehida,

  Nasrida, Gaznavida, Gurida, Velikih i Anadolskih Selduka i islamske umjetnosti

  Mongola.

  Cilj kolegija/

  nastavnog predmeta

  Cilj predmeta jeste upoznavanje s djelima islamske umjetnosti i arhitekture koja

  su nastajala od 7. stoljea pa do prve polovine 13. stoljea. Predstavie se razliiti

View more >