syllabus - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/17_18/silabusi/zima/ ¢  vje¥¾be:...

Download SYLLABUS - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/17_18/silabusi/zima/ ¢  Vje¥¾be: Seminarski rad; prezentacija

Post on 31-Aug-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Staviti logo UNIVERZITET U SARAJEVU

  Fakulteta FILOZOFSKI FAKULTET

  SYLLABUS

  Odsjek SOCIOLOGIJA

  Naziv kolegija/

  nastavnog predmeta HISTORIJA SOCIJALNIH I POLITIKIH DOKTRINA

  ifra/kod FIL SOC 104 Status

  (obavezni ili izborni) obavezni ECTS 6

  Ciklus studija I Semestar I Ak. godina 2017/18.

  Preduvjet za upis

  kolegija/nastavnog

  predmeta

  _

  Jezik izvoenja

  nastave BHS

  Nastavnik

  Ime i prezime Docent dr. Vedad Muharemovi

  Kontakt podaci

  Kabinet: 59

  E-mail:

  vedad.muharemovic@ff.unsa.ba

  Telefon: 25 31 19

  Termin

  konsultacija Ponedjeljak: 9-11

  Saradnik

  Ime i prezime

  Kontakt podaci Kabinet:

  E-mail:

  Telefon:

  Termin

  konsultacija

  Sedmini broj

  kontakt sati Predavanja 2 seminar_______; vjebe 2

  Kratak opis kolegija/

  nastavnog predmeta

  Kolegij Historija socijalih i politikih doktrina koncipiran je kao kondenzirani

  prikaz najosnovnijih drutvenih i politikih teorija za studente sociologije i

  etnologije. Na kolegiju e se prezentirati najrelevantnije topike koje u povijesno-

  hronolokom i problematskom smislu imaju odsudan utjecaj na drutveno-

  politike konstrukcije i na razumijevanje tih konstruckija i povijesnih jedinica u

  rasponu od antikog doba, srednjovjekovnog perioda ljudskog miljenja,

  renesansnih drutveno-politikih konstelacija i drutveno-politikih teorija, te

  modernih i savremenih politikih teorija.

  Cilj kolegija/

  nastavnog predmeta

  Studenti e biti u stanju razumijevati povijesni, filozofijski, politiki i drutveni

  kontekst te osnovne pretpostavke u konstrukciji ljudskih ideja koje su utjecale na

  klasine i savremene drutvene i politike tokove tj. na drutvenu stvarnost i

  njene fenomenalne determinante.

  Ishodi uenja

  Od studenta se oekuje da na kritiki nain poima, razumijeva i valorizira

  najrelevantnije ideje u oblasti drutvene i politike stvarnosti i da na

  komparativno-kritiki nain izgradi kompetencije za kontekstualizaciju,

  kontinuitet i diskontinuitet ljudskih ideja i meuovosnost drutvenih,

  ekonomskih, politikih, kulturalnih, mentalnih i generalno uzevi povijesnih

 • varijabli i faktora.

  Sadraj kolegija/nastavnog predmeta

  Sedmica Nastavna jedinica

  Datum

  1. Pregled literature, upoznavanje studenata sa reimom izvoenja nastave i obavezama

  studenata

  2. Predavanje: Smisao prouavanja historije saznanja o ovjeku i drutvu

  -opi aspekti

  Antiko doba

  Od nepisanih obiaja do pisanih zakona

  Vjebe: Nerkez Smailagi Historija politikih doktrina, Politika teorija polisa,

  historijske, politike, socijalne i kulturne pretpostavke razvoja politike filozofije

  antike Grke.

  3. Predavanje: Politika teorija polisa i kozmopolisa

  Vjebe: Mythos-Logos, Physis-Logos (ope napomene, analiza dijelova Kloskoeve

  knjige Razvoj Platonove politike filozofije)

  4. Predavanje: Platonovo shvatanje idealne drave

  Vjebe: Analiza knjige II i III Platonove Drave

  5. Predavanje: Filozofokratija

  Vjebe: Analiza V i VII knjige Drave

  6. Predavanje: Aristotelova politika filozofija, osnovne teze

  Vjebe: Analize odabranih poglavlja Politike

  7. Aristotelova klasifikacija tipova politike vladavine

  Vjebe: Odabrana poglavlja Politike

  8. Polusemestralna provjera znanja studenata

  9. Predavanje: Osnovi srednjovjekovne politike teorije

  Vjebe: Odabrana poglavlja Drave i O dravi Bojoj

  10. Predavanje: Osnovi renesansne politike teorije

  Vjebe: Analiza djela Vladar (Machivavelli)

  11. Predavanje: Hobbesova politika filozofija

  Vjebe: Analiza poglavlja O dravi (Levijatan)

  12. Predavanje: Rousseau

  Vjebe: Drutveni ugovor i ekcerpti iz Politikih spisa

  13. Predavanje: Savremene drutvene teorije I

  Vjebe: Rawls: Politiki liberalizam (odabrana poglavlja)

  14. Predavanje: Savremene drutvene teorije II

  Kymlicka: Multikulturalno graanstvo (odabrana poglavlja)

  15. Druga pismena provjera znanja

 • 16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

  17.

  Zavrni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  18.

  Nain izvoenja

  nastave

  (oblici i metode)

  Predavanja i vjebe (kombinacija demonstracijske i seminarske rasprave,

  interaktivni i individualni pristup, metode usmenog izlaganja,dijaloka metoda i

  izvoenje samostalnih vjebi, metoda rada na tekstu)

  Obaveze studenata

  i elementi praenja

  rada studenata u

  toku semestra

  (struktura izvoenja

  konane ocjene i

  bodovanje)

  Praenje rada studenta se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

  znanja u toku semestra, kao i na zavrnom ispitu nakon zavretka semestra prema

  sljedeim elementima praenja:

  R. br.

  Elementi praenja Broj bodova Uee u

  ocjeni (%)

  1. Aktivnost u nastavi 5 5 % 2. Seminarski rad 5 5 % 3. Domai rad / prezentacija 10 10 %

  4. Prva polusemestralna provjera znanja

  20 20 %

  5. Druga pismena provjera znanja 20 20 % 6. Zavrni ispit 40 40 %

  Ukupno: 100 bodova 100%

  Predviene bodove za svaki od elemenata praenja studenti postiu na sljedei nain:

  Aktivnost u nastavi evaluira se tokom cijelog semestra te student moe na osnovu aktivnog uestvovanja u diskusijama i interpretacijama odreenih

  tema.

  Seminarski rad student izrauje na osnovu formalnih, sadrajnih i metodolokih uvjeta iz odreene topike u skladu sa individualnim

  interesovanjem i kapacitetima. Student odreenu temu predlae

  predmetnom nastavniku, te ga uz konzultacije izrauje i predaje u

  printanoj formi najkasnije do poetka decembra 2017. godine.

  Domai rad predstavlja pripremu i izradu odreene teme ili odreenog poglavlja iz obavezne literature koju potom student prezentira u toku

  vjebi u formi usmenog izlaganja uz izbor koritenja power-point

  prezentacije, upotrebe grafoskopa i drugih dostupnih tehnikih pomagala.

  Prva polusemestralna provjera znanja izvodi se u toku osme sedmice nastave i obuhvata test od 10 ispitnih pitanja iz tema i oblasti koje su do

  osme sedmice obraene kao nastavne jedinice u sklopu predavanja i

  seminara.

  Druga pismena provjera znanja obuhvatra test od 10 ispitnih pitanja iz

 • tema i oblasti koje su obraene kao nastavne jedinice u sklopu predavanja

  i vjebi u toku druge polovine semestra. Studentu koji iz prve

  polusemestralne provjere znanja ne prikupi minimalno 10 bodova

  omoguit e se integralno polaganje pismene provjere znanja koja

  obuhvata gradivo iz cijelog semestra (prva i druga provjera znanja).

  Zavrni ispit se moe organizirati u formi pismene ili usmene provjere znanja iz nastavnih jedinica koje su se obraivale tokom semestra.

  U ovisnosti od broja prikupljenih bodova student dobija ocjenu koja je predviena dole navedenom skalom ocjenjivanja.

  Skala ocjenjivanja

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje

  se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

  Literatura

  Obavezna

  Smailagi, N. (1970): Istorija politikih doktrina I. Zagreb: Naprijed.

  Kora, V. (1990): Istorija drutvenih teorija. Beograd: Zavod za udbenike i nas-

  tavna sredstva.

  Platon (1976): Drava. Beograd: BIGZ. Ili Platon (2004): Drava. Zagreb: Nak-

  lada Juri.

  Aristotel (1988): Politika. Zagreb: Globus.

  Augustin, A. (1996): O dravi Bojoj (odabrana poglavlja). Zagreb: Kranska

  sadanjost.

  Akvinski: Drava. Zagreb: Globus, 1990.

  Dodatna

  Hefe, O. (2009): Aristotelova Politika. Beograd: Utopija.

  Foo, S. (2000): ovjek i demokratske promjene. Zenica: Dom tampe.

  Miunovi, D. (2010): Istorija drutvenih teorija I-II. Beograd: Zavod za

  udbenike.

  Napomene

  ______

 • Staviti logo UNIVERZITET U SARAJEVU

  Fakulteta FILOZOFSKI FAKULTET

  SYLLABUS

  Odsjek SOCIOLOGIJA

  Naziv kolegija/

  nastavnog predmeta HISTORIJA SOCIJALNIH I POLITIKIH DOKTRINA - I

  ifra/kod FIL SOC 102 Status

  (obavezni ili izborni) Obavezni ECTS 7

  Ciklus studija I Semestar I Ak. godina 2017/18.

  Preduvjet za upis

  kolegija/nastavnog

  predmeta

  _

  Jezik izvoenja

  nastave BHS

  Nastavnik

  Ime i prezime Docent dr. Vedad Muharemovi

  Kontakt podaci

  Kabinet: 59

  E-mail:

  vedad.muharemovic@ff.unsa.ba

  Telefon: 25 31 19

  Termin

  konsultacija Ponedjeljak: 9-11

  Saradnik

  Ime i prezime

  Kontakt podaci Kabinet:

  E-mail:

  Telefon:

  Termin

  konsultacija

  Sedmini broj

  kontakt sati Predavanja 3; seminar_______; vjebe 3

  Kratak opis kolegija/

  nastavnog predmeta

  Kolegij se bavi analizom i osnovnom interpretacijom geneze socijalne I politike misli I uenja

Recommended

View more >