syllabus - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/17_18/silabusi/ljeto/   ruski jezik 2 (op†i...

Download SYLLABUS - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/17_18/silabusi/ljeto/   Ruski jezik 2 (op‡i predmet)  ifra/kod

Post on 01-Mar-2019

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

SYLLABUS

Odsjek

Odsjek za komparativnu knjievnost i bibliotekarstvo, Odsjek za filozofiju, Odsjek

za historiju: Katedra za arheologiju i Katedra za historiju umjetnosti, Odsjek za

sociologiju

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Ruski jezik 2 (opi predmet)

ifra/kod FIL SLA

104 Status

(obavezni ili izborni) opi ECTS 2

Ciklus studija I Semestar 2. Ak.

godina

2017/

2018.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Odsluan predmet: Ruski jezik 1

Jezik izvoenja

nastave ruski, bosanski, hrvatski i srpski

Nastavnik

Ime i

prezime Doc. dr. Amela Ljevo-Ovina

Kontakt

podaci

Kabinet: 161

E-mail: amela.ljevo-

ovcina@ff.unsa.ba

Telefon: 253 - 246

Termin

konsultacija

ponedjeljak

1719

utorak 1213

utorak 1719

Saradnik

Ime i

prezime ass. Denana Hajdarpai

Kontakt

podaci

Kabinet: 157

E-mail:

dzenana.hajdarpasic@ff.unsa.ba

Telefon: 253 -168

Termin

konsultacija

utorak 1214

etvrtak 912

Sedmini broj

kontakt sati predavanja 1; seminar 0; vjebe 1

Kratak opis

kolegija/

nastavnog predmeta

Nastava se izvodi kombinirano na maternjem i na ruskom jeziku.

Koriste se savremeni udbenici komunikativnog tipa i drugi didaktiki materijali

prilagoeni studentima na elementarnom nivou uenja ruskog jezika. Studenti u

okviru ovog predmeta usvajaju osnovne gramatike i leksike karakteristike tog

jezika. Leksiki fond studenata obogauje se, pored ostalog, sastavljanjem

vlastitih rjenika novih rijei na osnovu obraenih nastavnih sadraja.

Podrazumijeva se i samostalan rad studenata (izrada razliitih tipova zadataka,

pisanje domaih zadaa, prepriavanje tekstova i slino). Vjebe ukljuuju itanje,

prevoenje i jeziku analizu tekstova dijalokog i monolokog tipa. Usmena

komunikacija usmjerena je na vjetine sluanja i govorenja.

Cilj kolegija/

nastavnog predmeta

Osnovni cilj programa je ovladavanje ruskim jezikom na elementarnom nivou kao

i savladavanje odreenih govornih modela. Tokom semestra cilj je takoer

razvijanje komunikacijskih jezikih kompetencija i sluenje ruskom strunom

literaturom: rjenicima i gramatikama.

Sadraj kolegija/nastavnog predmeta

Sedmica Nastavna jedinica

Datum

1. Glavni brojevi. Redni brojevi.

Tekstovi za vjebe.

2. Vid glagola. Glagoli: , , , .

Sat, vrijeme konverzacija.

3. Dativ linih zamjenica, imenica i pridjeva (jednina i mnoina ponavljanje).

ta pokloniti kome; estitanje.

4. Glagoli kretanja; prijevozna sredstva.

Tekst sluanje, itanje, prevoenje, odgovori na pitanja, konverzacija.

5. Prijedlozi.

Vjeba na tekstu. Konverzacija upotreba konkretnih prijedloga.

6. Prilozi. Instrumental u konstrukcijama s glagolima , , .

Stihovi.

7.

Ponavljanje i priprema za pismenu provjeru znanja.

8.

Polusemestralna provjera znanja studenata

9. Komparativ i superlativ pridjeva i priloga.

Pisanje kratke prie uz upotrebu glagola: , , , , .

10. Budue vrijeme. Tekstovi:

ta u raditi naljeto i ta u uraditi sutra.

11. Upravni i neupravni govor.

Vjeba na tekstu: upravni i neupravni govor. , .

12. Zamjenica i zavisna reenica. Zavisne reenice (uzrone, namjerne, pogodbene).

Razgovor o aktuelnoj temi u ruskim sredstvima informiranja na osnovu ponuenih rijei i

konstrukcija.

13.

Komplimenti, izgled i karakter. Frazeologija vezana za ljudske karakterne osobine.

14. Sloene reenice.

Tekst i razgovor o temi Kako izgledamo?

15. Veznici.

Vjeba na tekstu i prevoenje.

16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

17.

Zavrni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

18.

Nain izvoenja

nastave

(oblici i metode)

Frontalna metoda, predavanja uz koritenje power point prezentacija i sadraja sa

interneta; rad u grupama; interaktivno razmatranje problema; rjeavanje zadataka

na asovima, kao i samostalno rjeavanje domaih zadaa.

Obaveze studenata

i elementi praenja

rada studenata u

toku semestra

(struktura

izvoenja konane

ocjene i

bodovanje)

Praenje rada studenta vri se dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i

provjere znanja u toku semestra, kao i na zavrnom ispitu nakon zavretka

semestra prema sljedeim elementima praenja:

R.

br. Elementi praenja

Broj

bodova

Uee u

ocjeni (%)

1. Polusemestralni ispit 25 25

2. Zavrni ispit pismeni 25 25

3. Zavrni ispit usmeni 25 25

4. Redovni dolasci 8 8

5. Aktivnost na asu, zadaci, domae

zadae 17 17

Ukupno: 100 bodova 100%

Predviene bodove za svaki od elemenata praenja studenti postiu na sljedei

nain:

Za elemente pod 1 i 2 predvien je pismeni test, za koji se izraunava broj bodova i procenat (prema Skali koja vrijedi za sve ispite), a zatim se

izraunava koliko taj procenat podrazumijeva bodova prema skali

ocjenjivanja;

pod 3 usmeni ispit itanje i prijevod teksta (10 bodova), razgovor o zadatoj temi (5 bodova), rjenik i prepriavanje teksta (10 bodova),

(maksimalno 25 bodova).

Student ima pravo na tri izostanka i u tom sluaju dobija (6 bodova); maksimalan broj bodova student ako nema izostanaka.

Studentima se boduju zadae (maksimalno 10 bodova) i aktivnost na asu (7).

Svi se bodovi sabiraju i zakljuuje ocjena.

Skala ocjenjivanja

Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja,

vrednuje se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100

bodova;

b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

Literatura

Obavezna

1. K. B. Baburina, I. V. Kurlova, M. V. Kul'gavuk (2008) katulka: posobie po

teniju dlja inostrancev, nainajuih izuat' russkij jazyk, Moskva.

2. R. F. Poljanec (1973) Oerk grammatiki russkogo jazyka (Pregled gramatike

ruskoga jezika), kolska knjiga, Zagreb.

Dodatna

1. S. A. Havronina, L. A. Harlamova (2008) Russkij jazyk: leksiko-

grammatieskij kurs dlja nainajuih: [uebnoe izdanie], 7-e izd., stereotipnoe,

Drofa : Russkij jazyk Media, Moskva.

2. B. Toovi (1990) Ruska gramatika u poreenju sa srpskohrvatskom. Sarajevo.

3. Vera Hru. (1997) Sputnik Udbenik ruskog jezika za srednjokolce i

odrasle poetnike. Zagreb.

4. N. Ju. Shvedova, gl. red. (1980) Russkaja grammatika. Tom I. Nauka, Moskva.

5. Rjenici dostupni na: http://gramota.ru/slovari/

Napomene

SYLLABUS

Odsjek ODSJEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I KNJIEVNOSTI

Naziv kolegija/

nastavnog predmeta Ruski jezik 2 (Pregled gramatike ruskog jezika)

ifra/kod FIL SLA 126 Status

(obavezni ili izborni) Obavezni ECTS 13

Ciklus studija PRVI Semestar 1. Ak. godina 2017/2018.

Preduvjet za upis

kolegija/nastavnog

predmeta

Poloen Ruski jezik 1 (Fonetika ruskog jezika)

Jezik izvoenja

nastave Nastava se izvodi kombinirano na maternjem i ruskom jeziku

Nastavnik

Ime i prezime Prof. dr. Marina Katni-Bakari

Kontakt

podaci

Kabinet: 158

E-mail: marina.katnic-

bakarsic@ff.unsa.ba

Telefon: 253-263

Termin

konsultacija

Ponedjeljak 14-15

Utorak 12-14

etvrtak 12-14

Saradnik

Ime i prezime

Kontakt

podaci

Kabinet: 157

E-mail:

dzenana.hajdarpasic@ff.unsa.ba

Telefon: 253-168

Termin

konsultacija

Utorak 12-14

etvrtak 9-12

Sedmini broj

kontakt sati predavanja __2____; seminar_______; vjebe___6____

Kratak opis kolegija/

nastavnog predmeta

Program omoguuje uspjeno ovladavanje baznom ruskom gramatikom

terminologijom te istodobno upoznaje studente sa svim vrstama rijei u obimu

koji predstavlja solidnu osnovu za prouavanje morfologije, a kasnije i sintakse

ruskoga jezika.

Prevode se krai adaptirani knjievni tekstovi i odlomci drugih tipova tekstova,

primjereni mogunostima studenata drugog semestra, koji se zatim prepriavaju i

dijaloki reproduciraju. Slua se popularna ruska muzika, gledaju se filmovi i

slini sadraji vezani za rusku kulturu i drutvo. Rjeavaju se razliiti tipovi

zadataka

Recommended

View more >