s i l a b u s - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf¢ ...

Download S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_ljetni/sociologija_ljeto.pdf¢  12 Bioetika

Post on 05-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015/2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i šifra _SATATISTIKA U DRUŠTVENIM ISTRAŽIVANJIMA______________________

  Predmetni nastavnik _Doc. Dr. Almira Arnaut - Berilo__________________________________________

  Sedmica Nastavna jedinka 1.

  Statistika i statistička istraživanja: Osnovni pojmovi i podjele

  2.

  Statistika i statistička istraživanja: Načini prikupljanja, obrade i prezentacije podataka

  3. Deskriptivna statistika: Mjere centralne tendencije

  4. Deskriptivna statistika: Mjere varijacije

  5.

  Deskriptivna statistika: Mjere oblika distribucije

  6.

  Regresiona i korelaciona analiza: Kovarijansa i korelacija

  7.

  Regresiona i korelaciona analiza: Linearna regresija i metod najmanjih kvadrata

  8. Provjera znanja studenata: Parcijalni ispit I dio

  9. Pojam vjerovatnoće i slučajne varijable: Osnovni pojmovi

  .

  10. Pojam vjerovatnoće i slučajne varijable: Prekidne i neprekidne distribucije slučajnih varijabli

  11.

  Osnovi metode uzoraka: procjene obilježja osnovnog skupa na osnovu uzorka

  12.

  Intervali povjerenja: (aritmetička sredina, varijansa i proporcija)

  13. Testiranje hipoteza (aritmetička sredina),

  14.

  Testiranje hipoteza (varijansa, proporcija)

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  15. Seminarski radovi: prezentacije

  16.

  Završni ispit : Parcijalni ispit II dio

  PROVJERE ZNANJA

  Domaće zadaće 10 %

  Seminarski rad 20 %

  Polusemestralna provjera znanja 35 %

  Završni ispit 35 %

  Na popravnom ispitu student može raditi jedan od dva parcijalna ispita ili kombinaciju koja

  nosi ukupno do 50% ocjene.

  LITERATURA

  Somun-Kapetanović, R.: Statistika u ekonomiji i menadžmentu, Ekonomski fakultet

  Sarajevo, treće izdanje, 2012.

  Resić, E.: Zbirka zadataka iz Statistike, Ekonomski fakultet Sarajevo, 2006.

  Serdar, V., Šošić, I.: Uvod u Statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

  Wonnacott, T.H., Wonnacott, R.J. : Introductory Statistics for Businness and economics,

  fourth edition, J. Wiley& Sons, New York, 1990.

  David M. Lane and all: Introduction to Statistics; Online Edition: http://onlinestatbook.com/Online_Statistics_Education.pdf

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

  http://onlinestatbook.com/Online_Statistics_Education.pdf

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR

  Naziv predmeta i šifra OPĆA SOCIOLOGIJA II (FIL SOC 205)

  Predmetni nastavnik Dr. Salih Fočo, redovni profesor

  Saradnik ASS Tomislav Tadić MA

  Sedmica Nastavna jedinka 1.

  Pregled literature, upoznavanje studenata sa režimom izvođenja nastave i obavezama

  studenata

  2. Sociologija kao empirijska znanost; odnos opće teorijske sociologije i aplikatibilnost znanja

  3. Predavanje: Sociologija i praksa, pristup metodologiji socioloških istraživanja Vježbe: Hipoteze kao osnove istraživačkog procesa

  4. Predavanje: Sociologija kao primjenjena znanstvena disciplina Vježbe: Principi kvantitativne metodologije (definicija kvalitativne metodologije,

  metodološke paradigme)

  5. Predavanje: Osnove kvantitativnog metodološkog istraživanja u sociologiji; varijabla,

  obilježja, hipoteze

  Vježbe: analiza dijela teksta V. Milića Sociološki metod

  6. Predavanje: Evaluacijska israživanja

  Vježbe: primjer istraživačkog rada

  7. Predavanja: Metodologija Maxa Webera Vježbe: Metodologija društvenih nauka (odabrana poglavlja, analiza teksta)

  Vježbe II: Prezentacija istraživačkog rada

  8.

  9. Predavanje: Principi fenomenološke sociologije i etnometodologija Harolda Garfingela

  Vježbe: Garfingel: Studije u etnometodologiji; analiza teksta

  Vježbe II: Prezentacija istraživačkog rada

  10. Predavanje: Pozitivističko i postpozitivističko konceptualiziranje sociologije

  Vježbe: Karl R. Popper Pretpostavke i pobijanja (dijelovi teksta)

  Vježbe II: Prezentacija istraživačkog rada

  11. Predavanje: Sociološka imaginacija C. Wright Milllsa Vježbe: Analiza teksta Sociološka imaginacija

  Vježbe II: Prezentacija istraživačkog rada

  12. Predavanje: Istraživanja društvene ontologije; ljudski subjekt i etički momenti istraživačke

  prakse

  Vježbe: analiza teksta A. Brymana Social Research Methods

  Vježbe II: Prezentacija istraživačkog rada

  13. Predavanje: Pojam refleksivnosti kao međurazmjene sociološkog istraživanja i ljudskog ponašanja.

  Vježbe: analiza dijela teksta P. Bourdieua Science of Science and Reflexivity

  Vježbe II: Prezentacija istraživačkog rada

  .

  14. Predavanje: Sociološko istraživanje postmodernog konteksta socijalnog svijeta Vježbe: Prezentacija istraživačkog rada

  15. Predavanje: Dopunski rad sa studentima, priprema za završni semestralni ispit Vježbe: Prezentacija istraživačkog rada

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  NAČIN PROVJERE ZNANJA:

  I. Student u toku nastavnog procesa može prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedećih aktivnosti:

  10 bodova - seminarski rad

  10 bodova - aktivnost u nastavi

  10 bodova - domaći rad /prezentacija

  20 bodova - prisustvo nastavi

  II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

  maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

  prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 13 bodova =

  ocjena šest (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

  III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje završnog ispita je položen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

  završnog ispita identično je bodovanju testa I.

  IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

  jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

  26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedeća: 26 -30 bodova = ocjena šest (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

  (7); 35 – 40 bodova = ocjena (8); 40 – 45 bodova = ocjena devet (9); 45 – 50 bodova = ocjena deset (10).

  Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

  prikupili minimalno po 13 bodova.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA – LJETNI SEMESTAR SEMESTAR

  Naziv predmeta i šifra PRIMJENJENA SOCIOLOGIJA (I.P) FIL SOC 310

  Predmetni nastavnik prof.dr.Ivo Komšić

  Saradnik mr .Jelena Gaković

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Sociološke tendencije i aplikatibilnim sociološke zakonitosti u formi tehnika i metoda

  socioloških istraživanja.

  Vježbe: Upoznavanje studenata sa obavezama, literaturom, seminarskim temama i načinom

  obrade seminarskih tema; raspodjela seminarskih obaveza;

  2. Tema 1. Sociologija kao empirijska znanost Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija, S. Fočo .

  3. Tema 2. Sociologija i praksa, pristup metodologiji socioloških istraživanja

  Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija, A. Giddens

  4. Tema 3. Mjesto sociologije u istraživanju društvenih fenomena i savremenih problema društva

  Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija, A. Giddens

  5. Tema 4: Teoretiziranje društvenih fenomena, procesa i odnosa i njihov značaj za empirijska istraživanja.

  Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija, A. Giddens

  6. Tema 5. Metodologija socioloških istraživanja

  Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija, A. Giddens I Sociologija,

  Haralambos Michael i Heald

  .

  7. Tema 6. Tehnike istraživanja u sociologiji Vježbe: Analiza odabranih dijelova knjige Sociologija, A. Gidden

View more