s i l a b u s - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_zimski/silabus_ ¾be: rad na...

Download S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_zimski/silabus_ ¾be: Rad na odabranim poglavljima Politika ekonomija, Kora‡ – Vlakali‡ , O porijeklu

Post on 20-Feb-2018

225 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra HISTORIJA SOCIJALNIH I POLITIKIH DOKTRINA I (FIL SOC 102)

  Predmetni nastavnik Dr. Salih Foo, redovni profesor

  Saradnik Dr. Vedad Muharemovi, vii asistent

  Sedmica Nastavna jedinka 1.

  Pregled literature, upoznavanje studenata sa reimom izvoenja nastave i obavezama

  studenata

  2. Predavanje: Smisao prouavanja historije saznanja o ovjeku i drutvu -opi aspekti

  Antiko doba

  Od nepisanih obiaja do pisanih zakona

  Vjebe: Nerkez Smailagi Historija politikih doktrina, Politika teorija polisa, historijske,

  politike, socijalne i kulturne pretpostavke razvoja politike filozofije antike Grke.

  3. Predavanje: Politika teorija polisa Vjebe: Mythos-Logos, Physis-Logos (ope napomene, analiza dijelova Kloskoeve knjige

  Razvoj Platonove politike filozofije)

  4. Predavanje: Formiranje politike kao znanosti o dravi Platonov koncept idealne drave

  Vjebe: Platon : Drava

  Knjiga 1

  Protagorino, Trasimahovo i Gorgijasovo poimanje pravinosti

  5. Predavanje: Platonovo shvatanje kalipolisa Vjebe: Analiza knjige II Platonove Drave

  6. Predavanje: Apetitivni i Voljni dio due kod Platona

  Svjetski graanin i univerzalna zajednicaVjebe: Analiza III i IV knjige Platonove Drave

  7. Predavanje: Platonovo poimanje orthe doksa i orthe epistemeVjebe: Filozofokratija, Dijaloki rad sa studentima u vezi Platonove alegorije o peini, Liniji i Suncu

  8. Provjera znanja studenata

  9. Predavanje: Aristotelovo poimanje politikog Vjebe: Analiza I knjige Politike (Aristotel).

  10. Predavanje: Aristotelova kritika Platonovog koncepta zajednitva Vjebe: Dominska i gospodarska vlast vs. Politika vlast (analiza teksta i dijaloka

  rasprava)

  11. Predavanje: Koncept graanina u Aristotelovoj politikoj filozofiji i relacija sa pojmom ustava

  Vjebe: Seminarski rad; prezentacija na zadatu temu i dijalog (Vrline dobrog ovjeka, vrline

  graanina, tipovi i oblici ispravne i izopaene vladavine, Aristotelovo odreenje basileje i

  pojam despotikona).

  12. Predavanje: Ideja slobode, ideja grijeha i ideja sree sv. Pavao

  Aurelius Augustinus

  Vjebe: De Civitate Dei (izabrana poglavlja)

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  13. Predavanje: Thomas Aquinatus (filozofska i politiko-socijalna misao)

  Vjebe: Odabrana poglavlja Drave T. Akvinskog

  .

  14. Predavanje: Marsilije Padovanski, osnovne ideje

  Vjebe: Odabrana poglavlja Drave T. Akvinskog

  15. Predavanje: Antika i srednjovjekovna socijalna i politika misao (komparacije i perspektive) Vjebe: Analiza teksta Ekscerpti iz djela The Defender of Peace, principi sekularnosti i sekularne vladavine

  NAIN PROVJERE ZNANJA:

  I. Student u toku nastavnog procesa moe prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedeih aktivnosti:

  10 bodova - seminarski rad

  10 bodova - aktivnost u nastavi

  10 bodova - domai rad /prezentacija

  20 bodova - prisustvo nastavi

  II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

  maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

  prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedea: 13 bodova =

  ocjena est (6); 15 bodova = ocjena (7); 20 bodova = ocjena (8); 23 boda = ocjena( 9); 25 bodova = ocjena (10).

  III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje zavrnog ispita je poloen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

  zavrnog ispita identino je bodovanju testa I.

  IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pitanja i svako se boduje sa maksimalnih 2, 5 boda (minimalna

  jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupna broj bodova je 50. Da bi dobio prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje

  26 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedea: 26 -30 bodova = ocjena est (6); 30 -35 bodova = ocjena sedam

  (7); 35 40 bodova = ocjena (8); 40 45 bodova = ocjena devet (9); 45 50 bodova = ocjena deset (10).

  Integralnom ispitu pristupaju studenti koji na testu I (osma sedmica nastave) i testu II (16. sedmica nastave) nisu

  prikupili minimalno po 13 bodova.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015./2016. GODINA ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i ifra OPA SOCIOLOGIJA I (FIL FIS 201)

  Predmetni nastavnik Dr. Salih Foo, redovni profesor

  Saradnik Dr. Vedad Muharemovi, vii asistent

  Sedmica Nastavna jedinka 1.

  Upoznavanje studenata sa reimom izvoenja nastave, obavezama i aktivnostima u okviru

  semestra.

  Uvodna predavanja:

  Sociologija kao teorijska znanost

  Vjebe: Durkheimova sociologija spoznaje

  2. Predavanje: Mertonovo zasnivanje teorijskog konceptualnog okvira

  Vjebe: a) Analiza teksta Doprinos Montesquiea razvoju znanosti o drutvu

  b) Analiza teksta: Sociologija i drutvene nauke, rasprava sa Tardom

  3. Predavanje: Savremeni znaaj teorijske sociologije i odnos prema klasinoj sociolokoj teoriji

  Vjebe: Emile Durkheim: Pravila socioloke metode (fokus na fundamentalna zasnivanja

  sociologije kao zasebne disciplinarne znanosti, pravila za definiranje i oblikovanje drutvenih

  injenica; klasifikacija sociolokih disciplina; Notiones vulgares (praenotiones) i zasnivanje

  znanstvenih pojmova u sociologiji

  4. Predavanje: Teoretiziranje drutvenih fenomena, procesa i odnosa i njihov znaaj za socioloka, interdisciplinarna i transdisciplinarna istraivanja.

  Vjebe: Georg Simmel: Kako je mogue drutvo (analiza teksta)

  5. Predavanje: Socioloko istraivanje drutvene strukture i socijalne akcije (primjer

  teorije strukturacije)

  Vjebe: Weberovo utemeljenje kapitalizma i moderniteta iz etike protestantizma (analiza

  dijalova knjige Protestantska etika i duh kapitalizma); triangulacija kulture: vrijednost

  (religija) interes (ekonomija) mo (politika); drutveno djelovanje iz vrijednosno

  utemeljenih normi i principa, pojam Berufa.

  6. Predavanje: Sociologija kao pozitivna nauka. Weberov hipotetiki karakter racionalistike

  metode u sociologiji

  Vjebe: Idealni tipovi; epistemoloke pretpostavke analize, deskripcije, klasifikacije i

  anticipacije drutvene ontologije

  7. Predavanje: Odnos moi i vlasti u drutvu; institucionalizacija vlasti i difuzno-fluidni karakter razliitih karakterizacija i manifestacija moi

  Vjebe: Parsonsova AGIL Shema i analiza socijalnog sistema kao subsistema socijalnog

  svijeta (dijelovi knjige Socijalni sistem i Drutva)

  8. Provjera znanja studenata

  9. Predavanja: Sociologija kao disciplina i kao drutvena kritika Vjebe: Kritiki cilj sociologije (primjer Frankfurtske kole)

  Analiza dijelova knjige Dijalektika prosvjetiteljstva (pojam prosvjetiteljstva i problem

  totalizirajueg racionaliteta u socijalnoj konstrukciji zbilje)

  10. Predavanje: Savremene socioloke teorije (primjer Parsonsa, Eliasa, Luhmana, Giddensa, Bella i Becka)

  Vjebe: Fenomen masovne kulture kod Horkheimera i Adorna

  11. Predavanje: Beckovo karakteriziranje sociologije rizika Vjebe: Pomak od dijalektike prosvjetiteljstva ka utemeljenju komunikativnog djelovanja

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  kod Habermasa (poglavlje: Odnosi ka svijetu i aspektima racionalnosti u etiri socioloka

  pojma djelovanja Teorija komunikativnog djelovanja)

  12. Predavanje: Rizik vs. Povjerenje: ka sociologiji globalizacije

  Vjebe: Analiza teksta Lesli Sklera Rivalska shvatanja globalizacije

  13. Predavanje: Procesi transformacije drutava, nacionalno, internacionalno, transnacionalno konstruiranje socijalnog svijeta, kontekstualizacija drutvenih struktura i pluralizam

  teorijskih pristupa analizi, interpretaciji i anticipaciji drutvenih fenomena.

  Vjebe: Analiza teksta Immanuela Wallersteina: Pogled na dugorono kretanje svjetskog

  sistema

  14. Predavanje: Socioloko-teorijske afirmacije globalizacijskih procesa, kritika i srednji put Vjebe: Hibridiziranje i kreoliziranje kulture, ekonomije i politike (analiza i dijaloka

  rasprava o selektiranim dijelovima tekstova Sklera, Giddensa, Robinsona, Helda, Bergera,

  Huntingtona, Becka, Wallersteina, Stiglitza, etc.).

  15. Dopunska predavanja po izboru studenata Vjebe: Globalizacija i inkomenzurabilizam identiteta

  NAIN PROVJERE ZNANJA:

  I. Student u toku nastavnog procesa moe prikupiti maksimalno 50 bodova i to na osnovu sljedeih aktivnosti:

  10 bodova - seminarski rad

  10 bodova - aktivnost u nastavi

  10 bodova - domai rad /prezentacija

  20 bodova - prisustvo nastavi

  II. OSMA SEDMICA: Provjera znanja studenata; Test se sastoji od 10 ispitnih pitanja i svako se boduje sa

  maksimalna 2, 5 boda (minimalna jedinica bodovanja je 0, 5). Ukupan broj bodova po testu je 25. Da bi dobio

  prolaznu ocjenu student mora prikupiti najmanje 13 bodova. Klasifikacija bodova i ocjena je sljedea: 13 bodova =

  ocjena est 6; 15 bodova = ocjena 7; 20 bodova = ocjena 8; 23 boda = ocjena 9; 25 bodova = ocjena 10.

  III. 16. SEDMICA: Uslov za polaganje zavrnog ispita je poloen test I (test u osmoj sedmici nastave). Bodovanje

  zavrnog ispita identino je bodovanju testa I.

  IV. POPRAVNI ISPIT sastoji se od 20 ispitnih pita

View more