s i l a b u s - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_zimski/silabus_bhs_jezik.pdf¢ ...

Download S I L A B U S - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/silabusi/15_16_zimski/silabus_bhs_jezik.pdf¢  teksta. FS

Post on 08-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015/2016. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i šifra Bosanski jezik I/ Hrvatski jezik I / Srpski jezik I FIL BHS 101

  Predmetni nastavnik Doc. dr. sc. Bernisa Puriš

  Saradnik Mr. sc. Enisa Ivojević

  MA Azra Hodžić-Čavkić

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvodni čas – upoznavanje s predmetom. 5-11. 10. 2015.

  2. Asimilacija / jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe. 12-18.10.

  2015.

  3. Asimilacija / jednačenje suglasnika po zvučnosti.

  19-25.10. 2015.

  4. Gubljenje suglasnika. Alternacija l-o. 26. 10-1.11.

  2015.

  5. Interpunkcija (rečenični znaci): tačka, upitnik, uzvičnik; zarez između dijelova rečenice, umetnute rečenice, zarez u nezavisnosloženoj rečenici, zarez u zavisnosloženoj rečenici; tačka-zarez, dvotačka,

  tri tačke, crta, crtica, kosa crta, navodnici, polunavodnici, zagrade.

  2-8.11. 2015.

  6. Pravopisni znaci (tačka, apostrof, zvjezdica, znaci za bilješke, znaci za dužinu, znaci za naglaske, znaci porijekla, ostali pravopisni znaci).

  Pravopisni znaci i tehnike citiranja. Pravopisni znaci i pisanje bibliografije. Pisanje skraćenica.

  Rastavljanje riječi na kraju retka.

  9-15.11. 2015.

  7. Pisanje riječi stranoga porijekla. 16-22.11.

  2015.

  8. Provjera znanja studenata 23-29. 11. 2015.

  9. Pravila o alternaciji ije/je/e/i. 30.11- 6.12. 2015.

  10. Pravila o alternaciji ije/je/e/i. 7-13.12.

  2015.

  11. Pravila upotrebe velikoga / maloga slova. 14-20.12.

  2015.

  12. Pravila upotrebe velikoga / maloga slova. 21-27.12.

  2015.

  13. Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi (imenice, pridjevi). 28.12.2015-

  3.1.2016.

  14. Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi (zamjenice, brojevi, glagoli, prilozi, prijedlozi, veznici i riječce). 4-10.1.

  2016.

  15. Glasovi i glasovni skupovi. Intervokalno j. Pisanje i izgovor glasova č-ć, pisanje i izgovor glasova dž-đ. Glas h. 11-17.1.

  2016.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  16. Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  Literatura:

  1. Halilović, S. (1999) Pravopis bosanskoga jezika: priručnik za škole. Zenica: Dom štampe. 2. Hrvatski pravopis (2013) Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 3. Pešikan, M. – Jerković, J. – Pižurica, M. (2009) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad:

  Matica srpska.

  PROVJERA ZNANJA

  Provjera znanja vrši se dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja u toku

  semestra, kao i na zvršnom ispitu, na kojem se utvrđuje konačna ocjena, po sljedećim elementima

  aktivnosti, odnosno propisanim oblicima provjere znanja:

  U toku nastave Broj bodova 1. parcijalni ispit 30 2. aktivnost 20

  Po okončanju nastave 1. završni ispit 50

  Ukupno 100

  1. Parcijalni ispit

  Parcijalni je ispit pismeni, a organizira se osme sedmice u semestru. Parcijalni ispit položen je ako je na njemu osvojeno najmanje 17 bodova.

  2. Aktivnost

  Aktivnost uključuje različite oblike studentskoga rada, naprimjer, isticanje na vježbama, podnošenje pisanih referata i dr. Bodove na aktivnost student može dobiti na časovima predavanja i vježbi.

  VREDNOVANJE ZNANJA STUDENATA

  Konačan uspjeh studenata nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i

  ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

 • S I L A B U S AKADEMSKA 2015/2016. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i šifra: Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik I

  Predmetni nastavnik: prof. dr. Amela Šehović Saradnik : ass. Elma Durmišević-Cernica

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Jezik, komunikacija, kultura, društvo, nacija. Jezičko planiranje. Jezička politika. Normiranje

  jezika. Jezička norma. 5-9. 10. 2015.

  2. Raslojavanje jezika. Socijalno raslojavanje. Teritorijalno raslojavanje. Funkcionalni stilovi.

  Raymond Queneau Stilske vježbe.

  12.-16.10. 2015.

  3.

  Odlike naučnog funkcionalnog stila. Pisanje seminarskog rada. 19.- 23.10. 2015.

  4. Kompozicija seminarskog rada. Način citiranja i navođenja literature. 26. 10.-

  30.10. 2015.

  5. Uvjeti za dobru pismenost. Veliko i malo slovo.

  2.-6.11. 2015.

  6. Pisanje znakova interpunkcije (zarez, navodnici, polunavodnici, apostrof, crta, crtica)

  9.-13.11. 2015.

  7. Pisanje znakova interpunkcije (dvotačka, tačka, tačka-zarez, tri tačke, upitnik, uzvičnik)

  16.-20.11. 2015.

  8. Provjera znanja studenata 23.-27.

  11.2015.

  9. Jednačenje suglasnika po zvučnosti

  30.11.- 4.12. 2015.

  10. Jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe

  7.-11.12. 2015.

  11. Pravila o alternaciji ije/je/e/i 14.-18.12.

  2015.

  12. Gubljenje suglasnika

  21.-25.12. 2015.

  13. Skraćenice. Pisanje riječi iz stranih jezika.Rastavljanje riječi na kraju retka.

  28.12.2015.- 1.1.2016.

 • 14.

  Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi

  4.-8.1. 2016.

  15.

  Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi

  11.-15.1. 2016.

  Vježbe će pratiti nastavne cjeline.

  Način ocjenjivanja: Ispit se polaže pismeno. Na polusemestralnom ispitu studenti mogu

  osvojiti 40 bodova, a na završnom semestralnom ispitu 50 bodova, što zajedno čini 90

  bodova. Dodatnih 10 bodova studenti mogu osvojiti aktivnim učešćem u nastavi.

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 1

  S I L A B U S AKADEMSKA 2015/2016. GODINA – ZIMSKI SEMESTAR

  Naziv predmeta i šifra IP Funkcionalna stilistika FIL BHS 468

  Predmetni nastavnik Doc. dr. Bernisa Puriš

  Saradnik -

  Sedmica Nastavna jedinka 1. Uvodni čas – upoznavanje s predmetom.

  5-11. 10. 2015.

  2. Pojam, definicije i pristup proučavanju stila. Stilistika kao naučna disciplina. Pravci i metode u stilistici.

  12-18.10. 2015.

  3. Začeci, nastanak, utemeljenje i razvoj funkcionalne stilistike. 19-25.10.

  2015. 4. Raslojavanje jezika.

  Jezičke funkcije – komunikativne funkcije i sfera upotrebe jezika / komunikativna situacija. Funkcionalno-stilsko raslojavanje jezika. Pojam funkcionalni stil i njegove definicije.

  26. 10-1.11. 2015.

  5. Dometi i granice klasifikacije funkcionalnih stilova. Pojmovi podstil i žanr. Problem podstilova, međustilova i prijelaznih žanrova. 2-8.11.

  2015.

  6. Funkcionalna stilistika (FS) i analiza diskurza / diskurzivna stilistika. FS i lingvistika/stilistika teksta. FS i lingvistička stilistika. Lingvostilistička metoda u proučavanju funkcionalnih stilova.

  9-15.11. 2015.

  7. Stilistička kompetencija pojedinca – poznavanje jezičkih potkodova, sposobnost preključivanja sa jednog potkoda na drugi, sposobnost prepoznavanja stilema u tekstu.

  16-22.11. 2015.

  8. Provjera znanja studenata 23-29. 11. 2015.

  9. Književnoumjetnički funkcionalni stil. Opće karakteristike. Jezičke funkcije KFS. Analiza i interpretacija poetskog teksta. 30.11-

  6.12. 2015.

  10. Analiza i interpretacija proznog teksta. 7-13.12.

  2015.

  11. Analiza i interpretacija dramskog teksta. 14-20.12.

  2015.

  12. Publicistički funkcionalni stil. Opće karakteristike. Jezičke funkcije PFS. Podstilovi i žanrovi. Analiza i interpretacija publicističkih tekstova. 21-27.12.

  2015.

  13. Naučni funkcionalni stil. Opće karakteristike. Jezičke funkcije NFS. Podstilovi i žanrovi. Analiza i interpretacija naučnih tekstova. 28.12.2015-

  3.1.2016.

  14. Administrativni funkcionalni stil. Opće karakteristike. Jezičke funkcije AFS. Podstilovi i žanrovi. Analiza i interpretacija administrativno-pravnih tekstova. 4-10.1.

  2016.

  15. Razgovorni funkcionalni stil. Opće karakteristike. Analiza konverzacije. 11-17.1.

  2016.

  16.

  Završni ispit za studente I. I II. ciklusa po Bolonjskom procesu

 • Filozofski fakultet u Sarajevu 2

  Literatura:

  Bagić, Krešimir: Rječnik stilskih figura, Zagreb, 2012.

  Čarkić, Milosav: Uvod u stilistiku, Beograd, 2002.

  Katnić-Bakaršić, Marina: Stilistika, Sarajevo, 2007.

  Kovačević, Marina – Badurina, Lada: Raslojavanje jezične stvarnosti, Rijeka

View more >