syllabus - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/17_18/silabusi/ljeto/ ¢  historiju srednjovjekovne...

Download SYLLABUS - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/17_18/silabusi/ljeto/ ¢  historiju srednjovjekovne Bosne od po¤†etka

Post on 31-Aug-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIVERZITET U SARAJEVU

  FILOZOFSKI FAKULTET

  SYLLABUS

  Odsjek Historija Naziv kolegija/

  nastavnog predmeta Linosti evropske i svjetske historije novog vijeka (1500-1918)

  ifra/kod FIL HIS 501 Status

  (obavezni ili izborni) Obavezni ECTS 5

  Ciklus studija Drugi Semestar II Ak. godina 2017./18

  Preduvjet za upis

  kolegija/nastavnog

  predmeta

  /

  Jezik izvoenja

  nastave Bosanski jezik

  Nastavnik

  Ime i prezime Doc. dr. Amila Kasumovi

  Kontakt podaci

  Kabinet: 140

  E-mail:

  akasumovic80@gmail.com

  Telefon: 033 253 252

  Termin

  konsultacija

  Saradnik

  Ime i prezime Ass. Minela Radui, MA

  Kontakt podaci

  Kabinet: 139

  E-mail:

  minela.radusic@ff.unsa.ba

  Telefon:033 253 161

  Termin

  konsultacija

  Sedmini broj

  kontakt sati predavanja ____3__; seminar_____1__; vjebe___1____

  Kratak opis kolegija/

  nastavnog predmeta

  Na ovom predmetu se propituju neke od najvanijih tema ranog novog vijeka i

  dugog 19. stoljea (europska drutva u periodu renesanse, razvoj naunog ivota

  i nauna revolucija u 17. stoljeu, pojava prosvjetiteljstva u Francuskoj, izbijanje

  revolucije 1789. godine, te razvoj razliitih ideologija kroz 19. stoljee).

  Specifinost pristupa ogleda se u tome to se, pored opeg konteksta, insistira na

  pojedincima i njihovom odgovoru na drutvena gibanja odreenog perioda.

  Cilj kolegija/

  nastavnog predmeta

  Cilj kolegija je da studenti shvate razliite interpretacije povijesnih zbivanja /

  procesa i uloge pojedinih aktera u istima. Studenti bi trebali osvijestiti injenicu

  da ne postoji jedinstven profil npr. renesansnog vladara, ali nas to ne sprijeava

  da istraujemo njihove slinosti i razlike.

  Ishodi uenja U konanici, studenti bi trebali savladati kritiku evaulaciju pojedinih povijesnih

 • perioda u globalu, te specifino, znati prepoznati ulogu pojedinca u odreenim

  dogaajima i procesima. Takoer, studenti bi trebali savladati metodu

  komparativne analize na velikom broju ponuenih biografija pojedinaca.

  Sadraj kolegija/nastavnog predmeta

  Sedmica Nastavna jedinica

  Datum

  1. Od zanatlije do umjetnika: drutveni status renesansnih slikara 26. 2.-2. 3.

  2. Ljubitelji ratova i umjetnosti? Skica za portret renesansnih vladarica i vladara 5.-9. 3.

  3. Europski moreplovci ranog novog vijeka: zanesenjaci ili ljudi s misijom?

  12.-16. 3.

  4.

  Empiristi i racionalisti 19.-23. 3.

  5. ovjek od pera: profil prosvjetitelja 26.-30. 3.

  6.

  Prosvijeeni europski apsolutisti 2.-6. 4.

  7.

  Francuski revolucionari 1789-1795 9.-13. 4.

  8. Polusemestralna provjera znanja studenata 16.-20. 4.

  9. Socijalisti 23.-27. 4.

  10. U potrazi za pravednijim drutvom: feminizam u 19. stoljeu 30. 4.-4. 5.

  11. Nacionalni pokreti: uloga velikih linosti i obinih ljudi 7.-11. 5.

  12. Evropske vladarske dinastije u 19. stoljeu 14.-18. 5.

  13. Kapitalizam i bankarstvo 21.-25. 5.

  14. Razvoj znanosti u 19. stoljeu

 • 28. 5.-1. 6.

  15. Historiografija 4.-8. 6.

  16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

  17.

  Zavrni ispit za studente I. i II. ciklusa po Bolonjskom procesu

  18.

  Nain izvoenja

  nastave

  (oblici i metode)

  Prezentacije

  Debate

  Obaveze studenata

  i elementi praenja

  rada studenata u

  toku semestra

  (struktura izvoenja

  konane ocjene i

  bodovanje)

  Praenje rada studenta se vri dodjeljivanjem bodova za svaki oblik aktivnosti i provjere

  znanja u toku semestra, kao i na zavrnom ispitu nakon zavretka semestra prema

  sljedeim elementima praenja:

  R. br.

  Elementi praenja Broj bodova Uee u

  ocjeni (%)

  1. Aktivnost na nastavi 10 10 2. Esej/seminarski rad 10 10 3. Polusemestralni ispit 40 40 4. Zavrni ispit 40 40 5.

  Ukupno: ___100_____bodova 100% Predviene bodove za svaki od elemenata praenja studenti postiu na sljedei nain:

  1. Aktivnost: dolazak na nastavu, priprema prezentacije na zadatu temu, diskusija na nastavi. Za svaki pojedini segment se dodjeljuju bodovi od 1

  do 10, a potom se rauna prosjean broj bodova: (a+b+c):3.

  2. Esej / Seminarski rad: bodovi se dodjeljuju u rasponu od 1 do 10 u ovisnosti od ponuenog sadraja (8-12 strana). Boduje se koritena

  literatura, struktura rada, metodoloki pristup u Uvodu, te Zakljuak.

  3. Polusemestralni ispit: u pitanju je test od 40 pitanja. Svako pitanje nosi po 1 bod.

  4. Zavrni ispit: kandidatima se nude tri teme. Studenti piu esej (pismeni rad) na zadate teme.

 • Napomena:

  Skala ocjenjivanja

  Konaan uspjeh studenata nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje

  se i ocjenjuje sistemom ocjenjivanja kako slijedi:

  a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez greaka ili sa neznatnim grekama, nosi 95-100 bodova;

  b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom grekom, nosi 85-94 boda;

  c) 8 (C) - prosjean, sa primjetnim grekama, nosi 75-84 boda;

  d) 7 (D) - openito dobar, ali sa znaajnim nedostacima, nosi 65-74 boda;

  e) 6 (E) - zadovoljava minimalne uslove, nosi 55-64 boda;

  f) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne uslove, manje od 55 bodova.

  Literatura

  Obavezna

  1. Euenio Garin, ovek renesanse, Clio, Beograd 2005. 2. Miel Vovel (ur.), ovek doba prosveenosti, Clio, Beograd 2006. 3. Filozofska hrestomatija, tomovi III, VI, X 4. F. L. Ford, Evropa u doba revolucija, Clio, Beograd 2005. 5. Charles Moraze, Historija ovjeanstva: kulturni i nauni razvoj-19.

  stoljee, Zagreb 1976. (tom I-IV)

  Dodatna

  Napomene

 • UNIVERZITET U SARAJEVU

  FILOZOFSKI FAKULTET

  SYLLABUS

  Odsjek za Historiju

  Naziv kolegija/

  nastavnog predmeta Bosna u razvijenom srednjem vijeku

  ifra/kod FIL HIS 213 Status

  (obavezni ili izborni) obavezni ECTS 5

  Ciklus studija I Semestar IV Ak. godina 2017/2018

  Preduvjet za upis

  kolegija/nastavnog

  predmeta

  ----

  Jezik izvoenja

  nastave Srpski, hrvatski ili bosanski

  Nastavnik

  Ime i prezime Emir Filipovi

  Kontakt podaci Kabinet: 133

  E-mail: emir.filipovic@ff.unsa.ba

  Telefon: 033 253 155

  Termin

  konsultacija

  utorak, 15-18

  srijeda 15-17

  Saradnik

  Ime i prezime Almir Peco

  Kontakt podaci Kabinet: 133

  E-mail:

  Telefon: 033 253 155

  Termin

  konsultacija

  Sedmini broj

  kontakt sati predavanja 2; seminar 1; vjebe 1

  Kratak opis kolegija/

  nastavnog predmeta

  U okviru predmeta Bosna u razvijenom srednjem vijeku (FIL HIS 213) studenti e obraivati

  historiju srednjovjekovne Bosne od poetka 13. stoljea do pada Bosanskog kraljevstva pod

  osmansku vlast 1463. godine. U poreenju s ranijim razdobljima bosanskohercegovake prolosti,

  ovaj period je relativno dobro dokumentiran pisanom izvornom graom i materijalnim ostacima,

  to je rezultiralo srazmjerno veim brojem napisanih istraivakih monografija, studija, rasprava i

  lanaka o raznim temama vezanim za historiju srednjovjekovne Bosne. Na to je svakako utjecala i

  injenica da se nesumnjivo radi o stoljeima tokom kojih je bosanska drava izrasla u veoma

  snano kraljevstvo sa znaajnom ulogom u regionalnim politikim, drutvenim i kulturnim

  prilikama, te da je tada uporedo sa snaenjem dravnih struktura formiran i specifini bosanski

  identitet. Studentima e tokom nastave biti predstavljeni svi najvaniji trenuci politike prolosti

  Bosanske banovine i kraljevstva, s posebnim osvrtom na drutvene prilike i kulturna postignua

  toga vremena.

  Cilj kolegija/

  nastavnog predmeta

  Kroz prizmu poreenja snimaka originalnih dokumenata s objavljenim poveljama i pismima

  bosanskih vladara i vlastele, studenti e vjebati latinsku i irilsku paleografiju te se

  osposobljavati za samostalno provoenje vanjske kritike historijskih izvora. Uz te praktine

  aktivnosti ovladat e osnovnim pojmovima iz bosanske historije razvijenog srednjeg vijeka kako

  bi iste mogli primjenjivati u svom buduem radu. Tokom aktivnog rada na nastavi poseban

  naglasak bit e postavljen na autore historiografske produkcije o srednjovjekovnoj Bosni, s ciljem

  i u namjeri da se studenti kvalitetnije pripremaju za kritiko vrednovanje postignutih rezultata u

  historiografiji. To e, uz savladane vjetine kritikog itanja, pisanja i razmiljanja, doprinijeti

  njihovoj samostalnosti u donoenju sopstvenih zakljuaka o prolosti i njenom znaenju za svijet

  koji ih okruuje.

 • Sadraj kolegija/nastavnog predmeta

  Sedmica Nastavna jedinica

  Datum

  1. Upoznavanje s predmetom; Pregled izvora i literature; Bosna u prvoj polovini

  13. stoljea; ban Matej Ninoslav 26.2.-2.3. 2018.

  2.

  Bosna u drugoj polovini 13. stoljea; Knezovi Bribirski kao banovi Bosne 5.-9.3. 2018.

  3. Vladavina bana Stjepana II Kotromania; Teritorijalno irenje Bosne i njeni

  odnosi s okruenjem u 14. stoljeu; Privredni napredak zemlje 12.-16.3. 2018.

  4. Vladavina bana Tvrtka I Kotromania; Teritorijalno-politiko ustrojstvo

  Bosne; Vjerna sluba i vjera gospodska 19.-23.3. 2018.

  5. PROVJERA ZNANJA

  26.-30.3. 2018.

  6.

Recommended

View more >