i ki - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/19_20/silabusi/ljetni/slavistika-tk1.pdf · pdf file...

Click here to load reader

Post on 23-Jan-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Na osnovu alana 58.,61. i 135. Zakona o visokom obrazovanju ("Sluzbene novine lGntona Sarajevo", broi: 33/77.), tla a 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine, izmjenjenih (prilagoalenih) silabusa odsjeka, mislienia sekretara Fakulteta, broi: 03-02/395 od 15. 5. 2020. godine, Vijede Fakulteta na 23. elektronskoj sjednici odrzanoj 20. 5. 2020. godine,donijelo je

  ODLUKU

  I Usvajaju se IZMIENIENI (PRILIIGODENI) SILABUSI ZA LlETNlt SEMESTAR STUDUSKE 2019/2020.

  coDrNE, u SKLADU SA ODLUKOM VUECA FAKULTETA, BROI: 02-01/195 OD 6.5.2020. CODTNE, A KOlr SE oDNOSE NA REALTZACTIU ceSOVA UOSpITOVANIA t OSTALTH VTDOVA PRAKSE U SREDN'IM r OSNOVNTM Sxomul, rr nnuGrM rNsnrucrJAMA, zA VRTJEME pANDEMUE covtD -19.

  ZA ODGOVORNOG NASTAVNIKA ZA NASTAVNE PREDME'TE ,T'f,IOD IEKA PRAKSA 1 I 2, ODREDUJE SE DOC. DR. ALMA EOVIE-HLIPOVIE S OBZIROM DA JE PREDME-TNI NASTAVNIK NA BOLOVANJU.

  l IZMIENJENI IPRILAGODENI) SILABUSI ZA LIETNII SEMESTAR STUDIISKE 2OI9/2O2O, GODINE, IZ

  STAVA I. OVE ODLUKE SASTAVNI SU DIO OVE ODLUKE.

  Obrazlolenje IZMJENJENI (PRILAGODENI) SILABUSI ZA LJETNII SEMESTAR S'IUDIISKE 2OL9/2020. GODINE SA'INIENI

  su u SKLADU SA ODLUKOM VUEdA FAKULTETA, BROIr 02-01/195 OD 6. 5. 2020. cODrNE, A KOII SE ODNOSE NA REALIZACUU EASOVA HOSPITOVANIA I OSTALIH VIDOVA PRAKSE U SREDN'IM I OSNOVNIM SKOLAMA, TE DRUGIM INSTITUCUAMA, ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID -19, TI{KO SLIIEDI:

  ODSIEK ZA ANGLISTIKU, ODSJEK ZA GERMANISTIKU, ODS'EK ZA HISTORIIU, ODSJEK ZA ORI'ENTALNU FILOLOGUU ODSJEK ZA ROMANISTIKU I ODSIEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I KNIIZEVNOSTI,

  ODSJEK ZA KNJIZEVNOSTI NARODA BIH NIIE DOSTAVIO IZMJENIENI (PRILAGODEND SILABUS, KAO NI ODS'EK ZA PEDAGOGIJU.

  ODSIEK ZA ANCLISTIKU, ODS]EK ZA GERMANISTIKU, ODSJEK ZA ROMANISTIKU I ODSJEK ZA SLAVENSKE IEZIKE I KNIIZEVNOSTI USVOIILI SU IZMIENJENE (PRILAGODENE) SILABUSI NA SJEDNICAMA ODSJEKA.

  - ODSJEK ZA ORIJENTALNU FILOLOGIIU USVOJIT CE IZMJENIENE (PRILAGODENE) SILABUSE NA S'EDNICI vt,EeA oDslEKA, ZAKAZANoI zA poNEDIELIAK 7a. s.2ozo. coDrNE, i rsrl su porpisANl oD srRAriE SEFA ODSJEKA.

  IZMIENJENI (PRILAGODEND SILABUSI ODS'EKA ZA HISTORIIU POTPISANI SU OD STRANE SEFA 0Ds,EKA.

  ODS'EK ZA GERMANISTIKU ODREDIO ]E ZA ODGOVORNOG NASTAVNIKA ZA NASTAVNE PREDMETE METODIEKA PRAKSA 1I 2, DOC. DR. ALMU EOVIE-FILIPOVIC, S OBZIROM DA JE PREDMETNI NASTAVNIK NA BOLOVANJU.

  DEKAN FAKULTE"TA

  ed ilovii DOSTAVITI: 1. Uz silabuse 2. odsjecima/Katedramaxl5 3. Dekanu Fakulteta 4. Prodekanima Fakulteta x3 5. Sekretaru Fakulteta 6. Studentskoj sluibi 7. Sluibi za nastavu 8. Uz zapisnik 9. Arhiva

  lR,r)\,

  (

 • IEDEHACIJA gOSNt I hthCEti\.,vrlrt UNIVERZITET U SARAJEVU

  FILOZOFSKI FAKULTET s

  Bmi: .

  DatuE:

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Odsjek za slavenske jezike i knjiZevnosti

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Prof.dr.Jadranka Kolenovid-Dapo, prodekanesa za nastavu i studentska pitanja

  Predmet: Obavijest/prijedlog izvodenja hospitovanja (nastave) iz Metodike nostave ruskog jezika 2 za vrijeme pandemije COVID-I9

  PoStovana prof.dr.Kolenovi6-Dapo,

  nadam se da ste dobro i da svi poslovi na Fakultetu idu kako je najbolje mogude.

  Kao 5to Vam je od ranije poznato iz dopisa Sefice Odsjeka za slavenske jezike, doc.dr.Amele

  Ljevo-Ovdin4 na kojem drZim nastavu iz predmeta Metodika ruskog jezika (l i 2), vei godinama hospitacije se odrZavaju na samom Odsjeku. Tako je bilo planirano i za ovu akademsku godin:u 2019/2020., i tako je odrZano u prethodnom zimskom semestru.

  Razlog tome jeste Sto se ni u jednoj Skoli u Kantonu Sarajevo u redovnoj nastavi ne izuiava Ruski jezik. Redovni silabus podrazumijeva ovaj proces i o tome ste, kao 5to sam vei navela, vi5e puta informirani.

  Zbog toga sam u dogovoru sa Seficom Odsjeka i kolegom mr.Safetom Ke5om, saradnikom na

  predmetu Metodika nastave ruskog jezika, i prije nego je na Filozofskom fakultetu pokenuto pitanje hospitovanj4 dogovorila da se hospitovanje, kao i sva nastava odrZi u on line formi. umjesto u uEionici. Taj proces je u zavrlnoj fazi. Studentica koja sluia Metodiku nastave ruskog jezika 2, vet je odsluSala pola nastave, a u narednoj sedmici (11-15'5) odslu5a6e joS

  dva dasa hospitacija. Planirano je da se das koji drZi studentica odrzi na isti nadin u posljednjoj

  sedmici maja, ukoliko redovna nastava ne bude dotada vraiena u udionice Filozofskog fakulteta.

  Zbog toga sto se sve odvija kako je uobidajeno i planirano silabusom, nema potrebe za izmjenama istog. Uz ovaj dokument Saljem vam silabus u kojem je u napomeni naglaSeno. da

  se hospitovanje odvija na Odsjeku za slavenskejezike i knjiZevnosti u on line formi.

  Nadam se da smo na ovaj nadin dali najbolji odgovor u ovoj situaciji. Hvala vam na razumij evanj u, i podr5ci.

  S po5tovanjem,

  prof.dr. Edina Murtii

  A A

  10.5.2020.

 • . Staviti logo Fakulteta

  UNIVERZITETU SARAJEVU FILOZOFSKI FAKUUTET

  SYLLABUS

  Odsiek Ods.iek za slavenskejezike i knjiZevnost Naziv kolegija/ nastavnog predmeta

  Metodika nastave ruskog jezika 2

  Slfra*oa FIL SLA 4I 5 Status

  (obavemi ili izbomi) obavezni ECTS 4 ECTS

  Ciklus studiia II Semestar II Ak. godina 2019t2020.

  Preduvjet za upis kolegija/nastavnog predmeta

  PoloZen ispit iz predmeta Metodika nastave ruskagjeziko / , FIL SLA 414

  Jezik izvodenja nastave

  Nastavnik

  Ime i prezime Prof.dr.Edina Murti6

  Kontakt podaci

  Kabinet: 193 E- mail:edina-munic@ff.unsaba Telefon:253-lE2

  Termin konsultacija

  Srijeda I l-12

  Saradnik

  lme i prezime mr.Safet Ke5o

  Kontakt podaci Kabinet: E-mail: Telefon:

  Termin konsultacija

  Sedmidni broj kontakt sati

  predavanja l; seminar 0; vjeZbe l,

  Kratak opis kolegija/ nastavnog predmeta

  Metodika nastave ruskogjezika 2, kao i sve metodike stranih jezika, bavi se posebnim pitanjima preno5enja i usvajanja znanja o ruskom jeziku, za one kojim

  ruski jezik nije matemj i.

  Cilj kolegija/ nastavnog predmeta

  Osnovni cilj kolegijaje da studenti ovladaju teorijskim osnovama nastave ruskog jezika kao stranog i da te spoznaje primijene u praktidnoj nastavi. Kolegij se

  sastoji od predavanja i vjeZbi'

  Ishodi udenja

  Odekuje se da studenti nakon poloZenog ispita iz predmeta Metodika naslqve ruskog jezika 2 mogrt:.

  -samostalno kritidki prosudivati odredene nastavne situacije -samostalno planirati nastavni proces

  -samostalno odrZati nastavni sat sa studentima

  bosanski. ruski

 • SadrZaj kolegija/nastavnog predmeta

  Sedmica Datum Nastavna jedinica

  I UdZbenik, prirudnik i nastavni plan i program

  ., Tipovi nastavnih Casova

  J Uloga i zadaci nastavnika stranogjezika

  1 Motivacijske metode i znadaj pravilne motivacije

  5 Savremena nastavna sredstva

  6 Metodska realnost

  7 Ortoepija

  8

  9 Ortografrj a

  10. ka

  ll.

  ponentaturo

  13.

  Sluianje i govorenje na ruskom.ieziku

  itanje ipisanj e na ruskom jeziku

  15.

  I6.

  Postmetodske realnosti. On line nastava stranog jezika.

  prema za zavrini ispit i odriavanje dasa. Pri

  17.

  16. Zavr5ni ispit

  Sedmica polusemestralnih ispita i podjela tema za samostalne seminarske radove

  Leksika

  l,l,

 • Studenti/(ce) trebaju odrZatijedan nastavni sat u realnoj situaciji studentima.

  oblici i metode

  Nadin izvodenja nastave

  Pra6enje rada studenta se vr5i dodjeljivanjem bodova za manja u toku semestrq kao i na zavr5nom ispitu nakon zaw5etka semestra prema sljededim elementima pra6enja:

  Predviilene bodove za svaki od elemenata praeenja studenti postiZu na sljede6i nadin

  Za aktivnost se boduje redovno prisustvo i ude56e u nastavi' Dodatno se boduje samostalno izlaganje-referat.

  Studenti do zavrSnog ispita predaju seminarski rad

  Usmeni ispit je razgovor o odabranoj temi

  UteI6e u Broi bo&vaEbmenti prateniaR"

  br. 20ZO1 Aktivnost 40402 Polusemestralni is it 4040ZavrSni it3

  700o/oUku no: 100 bodova

  Na

  a

  a

  svaki oblik aktivnosti i provjere

  Obaveze studenata i elementi pradenja rada studenata u toku semestra

  (struktura izvo

 • Sarajevo. Svjetlost. I 978.

  -Tanovi6, Mustafa. Prilozi metodici naslave slranih jezika -III: pismene uieZbe u nostavi stranih jez,'ft4. Sarajevo. Svjetlost. 1983.

  -Tanovi6, Ilijas, Sehovi6, Amela. Negativan uticai stranih jezikana maternji jezik (Poslj edice j eziike interferencij e).Sarajevo. Svjetlost. 2004.

  -Samii, Midhat. Metodika nostove i tehnike uienja Zivih jezika: s posebnim osvrtom na engleski, francuski, ruski i njemaiki jezi&. Sarajevo. Svjetlost. 1959.

  Napomena: Studenti/ce, iasove hospitovanja pohadaju na Filozofskom fakultetu.

  U izmijenjenom on line reZimu rada ovaj proces se odvija on line na Odsjeku za slavenske jezike i knjiZevnosti, prema rasporedu predmeta na kojim se slu5a nastava. Na isti nadinje planirano iodrZavanje dasa.

  Napomene

 • \

 • ^haris.kra tna @ff.unsa.ba

  From:

  Sent: To: Subject:

  amela.ljevo-ovcina@ff.unsa.ba 13 May 2020 11:43 haris.krajina@ff.unsa.ba

  Re: Silabus - saglasnost

  Poitovani Harise, saglasna sam sa silabusom prof. dr. Edine Murtid za Metodiku nastave ruskog jezika 2 koji de biti upu6en na sjednicu vUeda Fakulteta. Srdaino, Amela

  Dana 2020{5-13 11:34,

View more