i ki - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/19_20/silabusi/ljetni/historija-tk1.pdf¢ ...

Download I KI - ff.unsa.baff.unsa.ba/files/19_20/silabusi/ljetni/historija-TK1.pdf¢  Studenti/studentice ie:

Post on 28-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Na osnovu alana 58.,61. i 135. Zakona o visokom obrazovanju ("Sluzbene novine lGntona Sarajevo", broi: 33/77.), tla a 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine, izmjenjenih (prilagoalenih) silabusa odsjeka, mislienia sekretara Fakulteta, broi: 03-02/395 od 15. 5. 2020. godine, Vijede Fakulteta na 23. elektronskoj sjednici odrzanoj 20. 5. 2020. godine,donijelo je

  ODLUKU

  I Usvajaju se IZMIENIENI (PRILIIGODENI) SILABUSI ZA LlETNlt SEMESTAR STUDUSKE 2019/2020.

  coDrNE, u SKLADU SA ODLUKOM VUECA FAKULTETA, BROI: 02-01/195 OD 6.5.2020. CODTNE, A KOlr SE oDNOSE NA REALTZACTIU ceSOVA UOSpITOVANIA t OSTALTH VTDOVA PRAKSE U SREDN'IM r OSNOVNTM Sxomul, rr nnuGrM rNsnrucrJAMA, zA VRTJEME pANDEMUE covtD -19.

  ZA ODGOVORNOG NASTAVNIKA ZA NASTAVNE PREDME'TE ,T'f,IOD IEKA PRAKSA 1 I 2, ODREDUJE SE DOC. DR. ALMA EOVIE-HLIPOVIE S OBZIROM DA JE PREDME-TNI NASTAVNIK NA BOLOVANJU.

  l IZMIENJENI IPRILAGODENI) SILABUSI ZA LIETNII SEMESTAR STUDIISKE 2OI9/2O2O, GODINE, IZ

  STAVA I. OVE ODLUKE SASTAVNI SU DIO OVE ODLUKE.

  Obrazlolenje IZMJENJENI (PRILAGODENI) SILABUSI ZA LJETNII SEMESTAR S'IUDIISKE 2OL9/2020. GODINE SA'INIENI

  su u SKLADU SA ODLUKOM VUEdA FAKULTETA, BROIr 02-01/195 OD 6. 5. 2020. cODrNE, A KOII SE ODNOSE NA REALIZACUU EASOVA HOSPITOVANIA I OSTALIH VIDOVA PRAKSE U SREDN'IM I OSNOVNIM SKOLAMA, TE DRUGIM INSTITUCUAMA, ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID -19, TI{KO SLIIEDI:

  ODSIEK ZA ANGLISTIKU, ODSJEK ZA GERMANISTIKU, ODS'EK ZA HISTORIIU, ODSJEK ZA ORI'ENTALNU FILOLOGUU ODSJEK ZA ROMANISTIKU I ODSIEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I KNIIZEVNOSTI,

  ODSJEK ZA KNJIZEVNOSTI NARODA BIH NIIE DOSTAVIO IZMJENIENI (PRILAGODEND SILABUS, KAO NI ODS'EK ZA PEDAGOGIJU.

  ODSIEK ZA ANCLISTIKU, ODS]EK ZA GERMANISTIKU, ODSJEK ZA ROMANISTIKU I ODSJEK ZA SLAVENSKE IEZIKE I KNIIZEVNOSTI USVOIILI SU IZMIENJENE (PRILAGODENE) SILABUSI NA SJEDNICAMA ODSJEKA.

  - ODSJEK ZA ORIJENTALNU FILOLOGIIU USVOJIT CE IZMJENIENE (PRILAGODENE) SILABUSE NA S'EDNICI vt,EeA oDslEKA, ZAKAZANoI zA poNEDIELIAK 7a. s.2ozo. coDrNE, i rsrl su porpisANl oD srRAriE SEFA ODSJEKA.

  IZMIENJENI (PRILAGODEND SILABUSI ODS'EKA ZA HISTORIIU POTPISANI SU OD STRANE SEFA 0Ds,EKA.

  ODS'EK ZA GERMANISTIKU ODREDIO ]E ZA ODGOVORNOG NASTAVNIKA ZA NASTAVNE PREDMETE METODIEKA PRAKSA 1I 2, DOC. DR. ALMU EOVIE-FILIPOVIC, S OBZIROM DA JE PREDMETNI NASTAVNIK NA BOLOVANJU.

  DEKAN FAKULTE"TA

  ed ilovii DOSTAVITI: 1. Uz silabuse 2. odsjecima/Katedramaxl5 3. Dekanu Fakulteta 4. Prodekanima Fakulteta x3 5. Sekretaru Fakulteta 6. Studentskoj sluibi 7. Sluibi za nastavu 8. Uz zapisnik 9. Arhiva

  lR,r)\,

  (

 • oJ-or t Dr,n,..__.. {.,.rf ,

  ..{-o ...,r.-4er*Staviti logo

  Fakulteta LTNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULIET

  SYLLABUS

  Ods ek histon uZ1

  Metodika nastave historije ll eta

  Naziv kolegija/ naslav

  2obavezniStatus vezri ili izbomiFIL HIS 3I I

  20t9/20tnaAk.vtIiklC US Preduvjet za upis kolegija/nastavnog predmeta

  B/H/SJezik izvodenja nastave

  lcProf. dr. ZimeIme i

  eetvrtak 9- I 2Termin konsultacija

  KabiDer | 30 E-mailzijad-s€hi@fr.unsabr Tclefoo: 033 253 153

  Mr. Melisa Forid Plasto

  eetv*ak I l- l3 Petak I7-20

  Termin konsultacija

  Telefoo:

  KabtuEt:130 E. rnail:mclis&fodc@ff.uns&ba

  Predavanja I: seminar 0; vjeZbe l;Sedmidni broj kontakt sati

  nastavnidke kompetencij e.

  UUstoru dkimJenom

  udenicima nJ anJzna(ajpotrebipaZnja

  laci koj funkcionarj

  zr"iajodgojne j"dkojusvoj poJmJ odabira

  formac kojU anJe pnmJTeorij

  anJe U raz,av,l) rad\AzzpaianjrocJ

  itackroz eZbe e.e rebaastan hve hospkaetodMn metuastavaN pred 7Altrsob tl premprlstudentemetod hh ospostandarda,savremenpfl

  ama.m 5kosttm kovn togrusreduradan ssamostal aenosmu Pr prempe posvecenaJposebnarazloga

  sataastan I,kuartna vnogvno Nsata. .Inasta l polpunoJglasaksvakog netreba zadovonasta ne mstode,kroz

  a ce doidonastavanradzKrovenastazadatke vnnasianuc tleom vahenlhvih obradenScnapn

  etodmka rada,nastavn sat4adek ogodu vatnogprempn eah hnoteonna ogVN sredsth avanaslau magal ;nsebnobe popolre uosnovnaIZte en711skonouden m ge utetuuna fakn sathnastavodrZaseu naodatac pflpremuhosp

  budu6eda odatnolmu dasovre?-u mtaensamoo p

  Kratak opis kolegija/ nastavnog pledmeta

  nastave storyrj izvodenj vnojstorltelstudenti

  Uenti nJUSPJrJ

  b tih ekaetod osposoMvnoC nasla predmeta oosnouh ene veasla'z-aceden51U

  ZVra umo uradU cna ^)u stedenoen

  praktznalljStud koz pflmj llnnosnovh sto uvaeae5noZA ruenc efidne mko pouporebnepelspec

  srednj im strukovnim 5kolama.

  Cilj kolegija/ nastavnog Predmeta

  ECTSSifranoa

  Semestar

  Nema

  Kontakt podaciNastavnik

  Ime

  Kontakt podaciSaradnik

  I

  lzIosnovntm I

  Iiri materijalne,razliEite historije.

  teoretskih obltipa

  nastavne prakseprednosti.

  I je samostalno

  opcevec

 • Studenti/studentice ie: Upoznati se sa primjerima nastavnih praksi na osnovu hospitovanja u osnovnim i

  srednjim strukovnim tkolama. Osposobiti se za samostalno kreiranje i izvedbu nasavnih sati u osnovnim i

  srednjim strukovnim Skolama. nrimjeniti i uporediti uspjelno usvojena teorijska manja sa nastavnom praksom'

  OtpJ*titi se za funkcioialno keiranje nast;vnih sati uz koriStenje razliditih nasavnih metoda i oblika rada. Upo^uti ornorn" pojmove i zadatke koji se ve,zu za ryedyet metodika

  nastave

  hisrorije, kao i njihov znadaj u obramvanju i odgoju u6e-nika'

  U*#"i i kritidli promi5ljati o odgojno-obrazovnim ciljevima nastave historije i

  "1"j, irr-"oi.ai,i ptitit o* fiuniranj-u iastave i pripremanja pojedinih nasuvnih

  satova. Osposobljavati se za izradu godiSnjih planova te planiranje' pripremanje

  i

  izvodenje pojedinih nastavnih satova'

  Osposo6ljanati se za kreativan prisrup pripremanj.Y nastav.e' , Or'p"t"Uf.i",f se za koriStenje raznovrsnih nastavnih metoda' kao

  i upotrebu

  nastavnih sredstava i Pomagala. irt li",i "ti*": odgovornisti i

  profesionalnosti-? Td'nl::l' Razvijati sposoinosi za samoprocjenu nastawidke kompetencrye'

  SadrZaj kolegija/nastavnog predmeta

  Sedmica Nastavna jedinica Datum

  I Priprema nastavnog sata historije za srednju Skolu i njen znaCaj

  Pismena priprema i artikulacija nastavnog scta

  s posebnim osvrtom na suvremenui historijeNastavna pomagala i sredstva u naslav

  multimedijalnu Prezentaciju

  3 nastavnog srta

  iartikulacijipismenim PriPrernamaPriprema studenata za hospitacije; rad na

  u osnovnoj ililedni sat - pripremni sat za nastavuNastavni sati na faku Itetu, og srednjoj strukovnoj Skol i.

  o odrZanim satima

  5 u osnovnoj ilii sat - pripremni sat za nastavuNastavni sati na fakultetu, ogledn

  strukovnojsrednj satima

  oJ

  modriano

  6 u u osnovnoj ili

  Nastavni sati na fakultetu, ogledni sat - priPrcmni sal za naslav kovnojsrednjoj ko l.sstru

  m satlmaa fzanod

  lshodi udenja

  2.

  4

  3koli.

  o

 • 14.

  Nastavni sati na fakultetu ogledni sat * pripremn i sat za nastavu u osnovnoj ili

  a o odrZanim satima srednjoj strukovnoj Skoli.

  8. Polusemestralna provjera znanja studenata

  9 Nastavni sati na fakultetu, ogledni sat - pripremni sat za nastavu u osnovnoj ili

  10. Autohospitovanje: pohadanje online na$ave putem pl

  odrZavanje oglednih sati putem online platformi atforme googleclassroom,

  ll. Autohospitovanje: pohadanje online nastaYe putem p odrZavanje oglednih sati putem online platformi

  latforme googleclassroom.

  12. Autohospitovanje: pohaelanje online nastave putem p odriavanje oglednih sati putem online platformi

  latforme googleclassroom,

  13. Autohospitovanje: pohaclanje online naslave putem p

  odrbvanje oglednih sati putem online platformi latforme googleclassroom,

  iljeva; uiinkovitost nastavnihZapaLanja o odrianim satima (dosezi zadanih c daktidka agala)a1

  Pri detod vremenasam Pom

  vnkosredn struoosnovnsatae uZA zvoden

  15. Samostalno izvodenje nastavnog sata putem on (skype ili zoom)line platforme

  16. Priprema za ispit (u ovoj sedmici nema nastave)

  17.

  18.

  ZavrSni ispit za studente I. i tl. ciklusa po Bolonjskom procesu

  Nadin izvodenja nastave (obtici i metode)

  7.

  srednjoj strukovnoj lkoli.Zapaianja o odrZanim satima

  ;li 5koli.

  Nastava se izvodi u obliku predavanja i vjelbi, na kojima studenli slidu nastavnu

  p;ksu. Nastavna se praksa realizira-koz hospitovanje u osnovnim i srednjim

  strukovnim Skolama, te drZanje nastave na fakultetu i u Skolama, kao i kmz

  samostalni rad studenata. S obzirom na situaciju uzrokovanu virusom covid-I9

  studenti 6e putem online platforme, koju nastavnik ve6 koristi na drugim

  kolegijim4 obaviti hospitovanje tako sto ie samostalno (ili u manjim grupama na

  oa."i.ni.'oatj""ima ibog veiikog broja studenata na godini) pripremati i

  realizovati oglidne dasor" ili sekvince oglednih iasova, kao 5to je i predvitleno

  silabusom.

 • Pradenje rada studenta se vrSi dodjeljivanjem znanja u toku semestra, kao i na zavrinom isp sljede6im elementima pradenja:

  b,odova za svaki oblik aktivnosti i pmvjere itu nakon zavrSetka semesra Prema

  Studenti/studentice su obavezni redovno pohadati i aktivno sudjelovati u nastavi.

  Prcdvittene bodove za svaki od elemenat

View more