stacjonarne urządzenia bio-mix bio-mix double · silniki elektryczne w zależności od wielkości...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Stacjonarne urzdzenia Bio-Mix

Bio-Mix DoubleDla instalacji biogazowych

Urzdzenia z gazem biologicznymWszystkie modele nadaj si doskonale do zasilania urz-dzeniem z gazami biologicznymi. W poczeniu z centralnym urzdzeniem sterujcym, ktre wykorzystuje do regulacji zarejestrowan na pojemniku wag a take przygotowanie do zasilania poprzez limaki (nie mona ich otrzyma w zakresie dostawy) mona opty-malnie dozowa wymieszane komponenty i przekazywa je dalej do urzdzenia fermentujcego.

2.2. Prosta konstrukcjaWszystkie typy Bio-Mix wypo-saono w przestawne nogi dla atwego ustawiania optymalnej wysokoci. Opcjonalnie Bio-Mix moe zosta dostarczony w rnych kolorach.

3.3. Silniki elektryczneW zalenoci od wielkoci pionowych mieszalnikw oraz wymaga oferujemy rne silniki elektryczne. Mog one zosta ustawione przez elek-tryka bezporednio, poprzez zdalne sterowanie lub poprzez agodny rozbieg.

4.4. Wycieanie zbiornikaNa yczenie zbiornik moe zosta wyoony blach ze stali szlachetnej. Blachy te s dostpne zarwno jako wyposaenie podstawowe jak i jako czci zamienne.

Dokadne mieszanie i optymalne roznoszenie

5.5. Tamy wynoszceDo zasilania przenonikw tamowych mieszalniki piono-we mona wyposay w rne ukady tam. W celu otwieraniai zamykania wysypu jak i dla napdu tamy mona urzdzenie wyposay w dodatkowy agregat hydrau-liczny.

1.1.

Do zasilania urzdzeniem z gazem biologicznym Strautmann oferuje optymalne rozwizanie jakim s modele z pionowymi mieszadami. Prosty i szybki przebieg mieszania za pomoc pionowych mieszade, dokadne dozowanie i niewielki okres oczekiwania podkrelaj bardzo dobry stosunek jakoci do ceny. Duy wybr w rnych wielkociach modeli jak rwnie najrniejsze warianty wyposaenia speni oczekiwa-nia i wymagania kadego. W ten oto sposb urzdzenia firmy Strautmann oferuj kademu rolnikowi optymalne moliwoci uytkowania.

7.7. Napd Bio-Mix DoubleNapd wszystkich rodzajw Bio-Mix Double zbudowany jest w ten sposb, e na ka-dego limaka mieszajcego przypada po jednym silniku. Taka konstrukcja zapobiega przecieniom w trakcie przebiegu, poniewa kady z silnikw moe by wczany osobno. Kady ze limakw mieszajcych jest zabezpie-czony przed przecieniem.

6.6. limaki mieszajce Variolimaki mieszajce Vario firmy Strautmann wyposaone w przestawne noe przyczyniaj si do szybkiego i jednorodne-go mieszania wszystkich kom-ponentw. Poprzez ustawienie noy tncych do rodka osignito oszczdno energii do 25%. Dodatkowe pomieszczenie w dolnej czci limaka mieszajcego przyczynia si do rwnomier-nego i szybkiego wynoszenia mieszanki.

8.8. Przekadnia limakowaNajbardziej wytrzymae przeka-dnie limakowe mona, w zalenoci od wielkoci pojem-nika, wyposay w rne liczby obrotowe. Im mniejsza liczba obrotw tym mniejszy nakad siy. Stae smarowanie napdu nie wymaga konser-wacji i troszczy si o wysok wytrzymao cieralnych czci napdu przy najciszych warunkach dziaania.

Dokadne mieszanie i optymalne roznoszenie

9.9. PrzeciwostrzaDla przerbki okrgych lub kwadratowych balotw Bio-Mix wyposaono w dwa przeciw-ostrza. Ich przestawianie moe odbywa si rcznie (seryjnie) lub hydraulicznie (opcjonalnie).

11.11.

12.12.

Mieszalniki pionowe s idealne dla dozowania produktw staych. Mog one przerobi wiksz mas a objtoci te s rwnomiernie dostarczane systemowi biogazu. Dlatego te pionowe mieszalniki Strautmann poprzez specyficzn form limakw s bardzo oszczdne w zuyciu energii. W zwizku z czym s one bardzo wanym uzupenieniem dla przyjaznych rodowisku rde otrzymywania energii i ciepa.

10.10. Przejcia bezkontaktoweAby wyniki otrzymywane podczas waenia posz-czeglnych komponentw nie byy znieksztacone, przejcie z pojemnika mieszajcego na przednie limaki mieszajce zostao rozoczone. Tylko w ten sposb moliwe jest dokadne waenie i dozo-wanie pojedynczych kom-ponentw.

PrzesyWszystkie czci z blachy znajdujce si w obrbie przesyu zostay zagrunto-wane i pomalowane. Daje to dugi okres ywotnoci przy optymalnym wyko-rzystaniu.

13.13.Optymalne mieszanieWariacyjne limaki miesza-jce z przestawnymi noami daj moliwo szybkiego i jednorodnego mieszania, ktre prowadzi do optymalnego wykorzys-tania gazu.

Przenonik limakowyPoziomy limak doprowa-dzajcy wyposaony jest w progresywne wzniesie-nia. W ten sposb materia jest rwnomiernie dopro-wadzany do przenonika limaka.

optymalne wypenienie betonen przy fermentowniku

We wsppracy ze specjalistami konstrukcji i wytwarzania przenonikw limakw Strautmann rozwin ca technologi dostarczania staych materiaw do urzdze biogazowych. Pomys wsplnego dostarczania wartociowych komponentw zachwyca w praktyce woln od jakichkolwiek przestoi prac oraz brakiem potrzeby konserwacji.

Dozowanie materiaw staych do urzdze

biogazowych

Dozownik materiaw staych jest dostpny w rnych wariantach ustawienia (zmienne ustawienie silnika)

Bezstykowe miejsce przekazu daje moliwo odrbnego odwaania

Cay limak pobierajcy z V2APobieranie i dozowanie materiawo dugoci dba do 100 mm.

14.14. 15.15.Zamknicie startoweZamknicie startowe bio-gazu zostao dodatkowo wyposaone w specjalne uszczelnienie. Zamknicie to zapobiega ulatnianiu si gazu w trakcie prac montaowych.

UszczelnienieDla uszczelnienia zczy pomidzy limakiem wnoszcym a fermentorem zostay zamontowane piercienie uszczelniajce. Umoliwiaj one bezpro-blemowy monta oraz dugotrwale i pewne zabezpieczenie systemu.

Regulowany konierz daje moliwo dopasowania do pozycji ustawienia

limak podbijajcy fermentownika z V4AWyprowadzenie dla strefy ochronnej 1 i 2 zgodnie z ATEX

W zalenoci od rodzaju fermentow-nika rzne systemy doprowadzajace poprzez ciany pojemnika

Pionowy przenonik cay z V2AWyprowadzenie dla stref ochronnych EX 1 i 2 zgodnie z ATEXProstopady transport do 12m bez znajdujcego si wewntrz oyska rodkowegoDo 20m jako limak podwjny

Obrotowy, z moliwoci dopasowania do ronych sytuacji instalizacyjnych

Zintegrowana noga podporowalimak tamowy suy rwnoczenie jako wspornika dla limaka nabijajcego, jest to szczeglnie wane przy pojemnikach ze stali szlachetnej.

1000

/R.0

511

1. Programowane urzdzenie wace z wyjciem analogowym do ewidencji danych na przyporzdkowanych SPS.

2. Programowane urzdzenie wace z opcja zapamitywania wikszej iloci receptur i moliwoci wymiany danych z PC.

Aby dokadnie zasila urzdzenie na gaz biologiczny poprzez regulacj iloci lub aby dokadnie odmierza iloci komponentw maj Pastwo do wyboru dwa rodzaje urzdze wacych.

Dozowanie i waenieDozowanie

materiaw staych do urzdze

biogazowychStacjonarne urzdzenia Bio-Mix i Bio-Mix DoubleRodzaje Bio-Mix 750 900 1050 1250 1450Wymiary- Wysoko pojemnika m 2,29 2,49 2,57 2,73 2,93- Szeroko pojemnika m 2,16 2,16 2,28 2,42 2,42- Dugo pojemnika m 3,14 3,26 3,45 3,65 3,95adowno kg 3375 4050 4725 5625 6450Zapotrzebowanie na moc kW 15,0 15,0 18,5 22,0 22,0

Rodzaje Bio-Mix 2000 2400 2800 3400 4000 Double Double Double Double DoubleWymiary- Wysoko pojemnika m 2,61 2,92 2,98 3,10 3,40- Szeroko pojemnika m 2,28 2,28 2,42 2,58 2,58- Dugo pojemnika m 5,73 5,92 6,23 6,63 6,63adowno kg 8700 10.320 11.900 13.600 15.200Zapotrzebowanie na moc kW 2 x 18,5 2 x 22,0 2 x 22,0 2 x 30,0 2 x 30,0

Pol-Strautmann Sp. z o.o. 64-310 Lwwek, ul. Nowotomyska 37 SprzedaBiuro tel: 061-44-12-057 fax: 061-44-12-022

[email protected] www.strautmann.com

Rysunki, dane techniczne oraz wagi mog ulec zmianie na skutek dalszego rozwoju konstrukcyjnego i dla dostawy nie s zobowizujce.