silniki elektryczne wielko ść 63 - 225 atex / iecex · pdf filesilniki elektryczne wielko...

Click here to load reader

Post on 07-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Spis treci

  2016-12-02

  Instrukcja obsugi

  Silniki elektryczne Wielko 63 - 225 ATEX / IECEx

  Nr ident. dok.: 6316 Przeczyta instrukcj obsugi przed rozpocz ciem wszelkich czynno ci!

 • 2 2016-05-23

  Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG

  Goebenstr. 106 D-32051 Herford Tel.: +49 (0) 5221 5904-0 Faks +49 (0) 5221 5904-34 E-mail: [email protected] Internet: www.hew-hf.de

  Wydanie:

  Opracowanie: Kothes! Technische Kommunikation GmbH & Co. KG www.kothes.de

  Wraz z niniejszym wydaniem trac wano wszystkie wczeniejsze wydania. Miarodajna jest data ukazania si ( Stopka).

 • Silniki elektryczne Wielko 63 - 225 ATEX / IECEx

  Spis tre ci

  2016-05-23 3

  1 Informacje oglne ................................. ................................. 5

  1.1 Informacje dotyczce niniejszej instrukcji ...................... 5

  1.2 Objanienie symboli ....................................................... 6

  1.3 Ograniczenie odpowiedzialnoci ................................... 7

  1.4 Ochrona praw autorskich ............................................... 8

  1.5 Czci zamienne ........................................................... 8

  1.6 Warunki gwarancyjne .................................................... 8

  1.7 Obsuga klientw ........................................................... 8

  2 Bezpiecze stwo .............................................. ....................... 9

  2.1 Odpowiedzialno uytkownika ..................................... 9

  2.2 Wymagania wobec personelu ...................................... 11

  2.2.1 Kwalifikacje ................................................... 11

  2.2.2 Osoby nieuprawnione ................................... 12

  2.2.3 Szkolenie ...................................................... 12

  2.3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .................... 12

  2.4 Osobiste wyposaenie ochronne ................................. 13

  2.5 Szczeglne zagroenia ................................................ 14

  2.6 Urzdzenia zabezpieczajce ....................................... 17

  2.7 Zabezpieczenie przed ponownym wczeniem ........... 18

  2.8 Zachowanie w razie zagroenia i wypadkw ............... 19

  2.9 Ochrona rodowiska .................................................... 19

  3 Dane techniczne ................................... ................................ 21

  3.1 Warunki eksploatacyjne ............................................... 21

  3.2 Tabliczka znamionowa ................................................ 21

  3.3 Oznaczenie Ex ............................................................. 22

  4 Budowa i dziaanie ................................ ............................... 24

  4.1 Przegld wielkoci 63 do 132 ...................................... 24

  4.2 Przegld wielkoci 160 do 225 .................................... 25

  4.3 Przycze, ochrona silnika ........................................... 26

  4.4 Wymagania i warunki ................................................... 26

  4.5 Eksploatacja z przetwornic czstotliwoci ................. 27

  5 Transport, opakowanie i przechowywanie ............ ............ 29

  5.1 Kontrola transportu ...................................................... 30

  5.2 Transport ...................................................................... 31

  5.3 Opakowanie ................................................................. 32

  5.4 Przechowywanie .......................................................... 33

  6 Instalacja i pierwsze uruchomienie ................ .................... 34

 • Silniki elektryczne Wielko 63 - 225 ATEX / IECEx

  Spis tre ci

  4 2016-05-23

  6.1 Bezpieczestwo ...........................................................34

  6.2 Instalacja ......................................................................37

  6.2.1 Wentylacja w miejscu uytkowania maszyny ........................................................37

  6.2.2 Typy konstrukcji zgodnie z DIN EN 60034-7 ....................................................................37

  6.2.3 Ustawienie maszyny .....................................40

  6.2.4 Monta ..........................................................40

  6.3 Podczanie do zasilania .............................................41

  6.3.1 Dawnica kablowa .........................................41

  6.3.2 Napicie i ukad pocze .............................42

  6.3.3 Kontrola rezystancji izolacji ..........................43

  6.4 Pierwsze uruchomienie ................................................43

  7 Obsuga ........................................... ......................................45

  7.1 Informacje oglne .........................................................45

  7.2 Zatrzymanie w sytuacji awaryjnej ................................45

  8 Usterki ........................................... ........................................46

  8.1 Bezpieczestwo ...........................................................46

  8.2 Tabela usterek .............................................................48

  8.3 Uruchomienie po usuniciu usterki ..............................51

  9 Konserwacja ....................................... ..................................52

  9.1 Bezpieczestwo ...........................................................52

  9.2 Czyszczenie .................................................................55

  9.3 Plan konserwacji ..........................................................55

  9.4 Momenty dokrcania rub ............................................57

  9.4.1 Poczenia rubowe przyczy elektrycznych ................................................57

  9.4.2 Poczenia rubowe klasy wytrzymaoci 8.8 i A4-70 ....................................................58

  9.4.3 Poczenia rubowe klasy wytrzymaoci 5.6 .................................................................58

  9.5 Czynnoci po przeprowadzeniu konserwacji ...............59

  10 Demonta ..............................................................................60

  10.1 Bezpieczestwo ...........................................................60

  10.2 Demonta .....................................................................61

  10.3 Utylizacja ......................................................................62

 • Silniki elektryczne Wielko 63 - 225 ATEX / IECEx

  Informacje oglne

  2016-05-23 5

  Pos : 1.1 /KN2006- SM/Allgemei nes /100 1 Allgemeines_Titel @ 8\mod_1142088318714_1.doc @ 75727

  1 Informacje oglne Pos : 1.2 /KN2006- SM/Allgemei nes /110 1.1 Informati onen zur Anl eitung (Maschi ne) @ 40\mod_1182336499793_1.doc @ 495957 a

  1.1 Informacje dotycz ce niniejszej instrukcji

  Niniejsza instrukcja umoliwia bezpieczne i efektywne uytkowanie maszyny.

  Instrukcja jest czci skadow maszyny i musi by przechowywana w jej pobliu, aby bya w kadej chwili dostpna dla personelu. Przed rozpoczciem wykonywania wszelkich czynnoci personel musi dokadnie przeczyta i zrozumie instrukcj obsugi. Podstawowym warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie wszystkich zasad bezpieczestwa i instrukcji postpowania podanych w niniejszej instrukcji.

  Ponadto obowizuj lokalne przepisy zapobiegania wypadkom i oglne przepisy bezpieczestwa odnoszce si do zakresu stosowania maszyny.

  Rysunki zamieszczone w niniejszej instrukcji umoliwiaj lepsze zrozumienie i mog odbiega od rzeczywistej konstrukcji maszyny.

  Pos : 1.3 /KN2006- SM/Allgemei nes /111 1.1.0 Neben di eser Anleitung gelten di e i m Anhang befindlichen Anl eitungen @ 8\mod_1142089202762_1.doc @ 75765

  . Pos : 1.4 /KN2006- SM/nL.... ... ... Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc @ 75489

 • Silniki elektryczne Wielko 63 - 225 ATEX / IECEx

  Informacje oglne

  6 2016-05-23

  Pos : 1.5 /KN2006- SM/Allgemei nes /120 1.1 Symboler kl rung @ 8\mod_1142089345047_1.doc @ 75774

  1.2 Objanienie symboli

  Zasady bezpiecze stwa Zasady bezpieczestwa w niniejszej instrukcji s oznaczone za pomoc symboli. Zasady bezpieczestwa rozpoczynaj hasa ostrzegawcze, ktre wskazuj zakres zagroenia.

  Naley bezwzgldnie przestrzega zasad bezpieczestwa i postpowa z ostronoci, aby unikn wypadkw oraz szkd osobowych i materialnych.

  NIEBEZPIECZESTWO!

  .... wskazuje na bezporednie wystpienie niebezpiecznej sytuacji, ktra prowadzi do mierci lub powanych obrae w razie jej nieuniknicia.

  OSTRZEENIE!

  .... wskazuje na potencjalnie niebezpieczn sytuacj, ktra moe prowadzi do mierci lub powanych obrae w razie jej nieuniknicia.

  OSTRONIE!

  .... wskazuje na potencjalnie niebezpieczn sytuacj, ktra moe prowadzi do niewielkich lub lekkich obrae w razie jej nieuniknicia.

  OSTRONIE!

  ... wskazuje na potencjalnie niebezpieczn sytuacj, ktra moe prowadzi do szkd materialnych w razie jej nieuniknicia.

  Porady i zalecenia

  UWAGA!

  wyrnia uyteczne porady i zalecenia oraz informacje dotyczce efektywnej i bezawaryjnej eksploatacji.

  Pos : 1.6 /KN2006- SM/nL.... ... ... Seitenumbr uch . ... ... ... @ 8\mod_1141998334703_0.doc @ 75489

 • Silniki elektryczne Wielko 63 - 225 ATEX / IECEx

  Informacje oglne

  2016-05-23 7

  Pos : 1.7 /KN2006- SM/Allgemei nes /121 1.1.1 Besondere Sicher heitshi nweise_Titel @ 8\mod_1142090242324_1.doc @ 75783

  Szczeglne zasady bezpiecze stwa Aby z