napĘdy przeksztaŁtnikowe silnikÓw w wykonaniu ... · zeszyty problemowe – maszyny elektryczne...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 159

Micha Grny Gwny Instytut Grnictwa. Kopalnia Dowiadczalna BARBARA, Mikow

NAPDY PRZEKSZTATNIKOWE SILNIKW W WYKONANIU

PRZECIWWYBUCHOWYM

FREQUENCY FED DRIVE OF EXPLOSIONPROOF MOTORS

Streszczenie: W niniejszej publikacji przedstawiono aktualne wymagania odnonie do napdw przeksztatni-kowych w przestrzeniach zagroenia wybuchem. Zaprezentowano metody bada ukadw silnik przeksztat-

nik oraz wyniki bada wasnych silnikw elektrycznych popularnych wielkoci mechanicznych. Omwiono

rwnie najczciej spotykane w praktyce przykady niewaciwych zastosowa. Abstract: This paper presents present requirements concerning to frequency fed motors in potentially explo-sive atmospheres. Tests methods for electrical motor frequency converter sets and tests results for popular

electrical motor sizes were presented. Discuss concerning to quiet often misuse of such sets.

Sowa kluczowe: silnik indukcyjny, przeksztatnik, napd, bezpieczestwo przeciwwybuchowe

Keywords: induction motor, converter, drive, explosionproof safety

1. Wstp

Po wielu latach stosowania napdw wykorzy-

stujcych silniki zasilane poprzez przeksztat-

niki, bezsporne s korzyci i szerokie moliwo-

ci techniczne, jakie dziki takim rozwizaniom

s uzyskiwane.

Mimo jednak coraz wikszej powszechnoci

stosowania takich rozwiza, w dalszym cigu

na szczeglne zagroenia, wynikajce z niewa-

ciwego stosowania, naraone s ukady pracu-

jce w przestrzeniach zagroenia wybuchem.

W prawdzie zasady uytkowania urzdze w

przestrzeniach zagroenia wybuchem s dobrze

uregulowane (przepisy, normy, zasady bezpie-

czestwa), jednak napdy przeksztatnikowe

wci s tematem, przez niektrych uwaanym

za kontrowersyjny nieuregulowanym, co nie

znajduje odzwierciedlenia w faktach.

W latach 90 w Kopalni Dowiadczalnej

BARBARA1 prowadzono szerokie badania

wpywu zasilania przez rne przetwornice cz-

stotliwoci na silniki indukcyjne w wykonaniu

przeciwwybuchowym.

W ramach bada przeprowadzono prby ru-

chowe ukadw skadajcych si z rnych

(uznanych za typowe) silnikw i przetwornic

czstotliwoci rnych producentw.

Dziki aktywnemu udziaowi jednego z produ-

centw (CELMA INDUKTA SA) badania

1 Kopalnia Dowiadczalna BARBARA jest

czci Gwnego Instytutu Grnictwa. Wicej

informacji na www.KDBEx.eu

w tym obszarze mocowym przeprowadzano na

tych samych egzemplarzach silnikw.

Badania potwierdziy m. in. silny wpyw prze-

twornicy na dopuszczalny zakres regulacji

(patrz Tablica 1).

Tablica 1. Skrajne wartoci dopuszczalnych za-

kresw regulacji silnika przy zasilaniu z r-

nych przetwornic czstotliwoci

Dopuszczalny zakres regulacji Silnik

Przetwornica A Przetwornica B

cSg

225... (15% - 100%) nN (60% -100%) nN

2. Silniki w wykonaniu przeciwwybu-chowym podstawy

Historia technik zabezpiecze przeciwwybu-

chowych ma ju ponad 100 lat. Prace naukowe

znalazy odzwierciedlenie w normach i specyfi-

kacjach technicznych, a nastpnie w przepi-

sach [1]. Aktualnie w Polsce oraz w innych

krajach Unii Europejskiej uregulowania maj

charakter hierarchiczny najwaniejszym do-

kumentem jest dyrektywa 94/9/WE (tzw.

ATEX)2.

Z dyrektyw powizane s normy zharmonizo-

wane, za pomoc ktrych najprociej wykaza

zgodno z wymaganiami dyrektywy. W obsza-

2 Parlament europejski wanie przyj now

dyrektyw ATEX (luty 2014)

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 160

rach nieuregulowanych normami zharmonizo-

wane stosuje si inne normy midzynarodowe,

nastpnie inne normy krajowe, inne normy

branowe i przepisy lokalne (patrz Rys. 1).

Rys. 1. Wymagania w zakresie urzdze prze-

ciwwybuchowych (na przykadzie silnikw ele-

ktrycznych)

Wymagania zawarte w dyrektywie ATEX doty-

cz wprowadzania wyrobw przeciwwybucho-

wych na rynek, wic z zasady obejmuj produ-

centw (lub importerw) urzdze.

Producent rwnie, podobnie jak w obszarach

nieobjtych dyrektyw ATEX odpowiada za

poprawn konstrukcj urzdzenia (silnika,

ukadu napdowego) i okrelenie warunkw

bezpiecznego uytkowania. Producent posiada

odpowiedni wiedz i to wanie on najlepiej

zna swoje urzdzenie. Efektem bada wasnych

producenta jest zbir parametrw brzegowych

definiujcych bezpieczn prac urzdzenia.

Zbiorem wymaga i parametrw granicznych

urzdzenia jest instrukcja obsugi urzdzenia,

ktra m. in. zawiera znamionowe parametry

techniczne. Podczas procesu certyfikacji urz-

dzenia (np. wedug wymaga dyrektywy

ATEX) oceniane i badane s tylko te aspekty

urzdzenia, ktre maj wpyw na bezpiecze-

stwo przeciwwybuchowe parametry takie po-

dawane s precyzyjnie w certyfikatach. Np. nie

ocenia si poziomu haasu, ktry jest wyma-

gany przez inne akty prawne. Dyrektywa

ATEX nie obejmuje tego aspektu.

Producent urzdzenia odpowiada za przekaza-

nie uytkownikowi wszystkich niezbdnych in-

formacji w tym rwnie parametrw technicz-

nych uzgodnionych z jednostk badawcz pod-

czas procesu certyfikacji. W praktyce oznacza

to, e instrukcja obsugi dostarczana wraz

z urzdzeniem jest identyczna z t, ktra bya

oceniana przez jednostk certyfikujc.

Obowizkiem uytkownika jest stosowanie

urzdzenia zgodnie z przeznaczeniem czyli

zgodnie z zapisami instrukcji obsugi produ-

centa. Mimo, i niektre zapisy mog wydawa

si niezrozumiae nie zwalania to z przestrze-

gania zapisw instrukcji. Uytkownik zawsze

ma prawo nie kupi urzdzenia, jeli wymaga-

nia instrukcji obsugi wydaj mu si zbyt rygo-

rystyczne.

Na przykad w instrukcji jednego z certyfiko-

wanych silnikw pojawi si zapis, e wymiana

uszczelnie moe by wykonywana tylko przez

producenta silnika. Zapis pozornie nadmiarowy

mia jednak swoje uzasadnienie ze wzgldu na

konstrukcj silnika podczas prby wymiany

uszczelnienia dochodzio do uszkodzenia ele-

mentw uszczelnie i tylko producent mia

odpowiednie narzdzia i wiedz, aby tak na-

praw przeprowadzi. Prba wymiany uszczel-

nie w warunkach ruchowych (stosujc typowe

rodku techniczne) prowadzia do degradacji

poziomu zabezpieczenia przeciwwybuchowego.

Instrukcja obsugi jest dla uytkownika doku-

mentem wicym i obowizkowym.

Dyrektywa ATEX wprowadza rwnie podzia

urzdze ze wzgldu na kategorie odpowia-

dajcy poziomowi zabezpieczenia. Najwyszy

poziom bezpieczestwa zapewniaj urzdzenia

kategorii 1 i M1 oraz systemy ochronne. Silniki

indukcyjne s najczciej urzdzeniami katego-

rii 2 i M2 oraz kategorii 3.

Z kategorii urzdzenia wynika moliwo sto-

sowania w odpowiedniej strefie zagroenia wy-

buchem (patrz tablica 2).

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 161

W przypadku silnikw indukcyjnych najbar-

dziej powszechnymi wykonaniami przeciwwy-

buchowymi s:

osona ognioszczelna Exd,

budowa wzmocniona Exe,

osona gazowa z nadcinieniem Exp,

wykonanie nieiskrzce Exn.

3. Podstawowe rodzaje budowy prze-ciwwybuchowej silnikw indukcyjnych

Osona ognioszczelna zapewnia, e obudowa wytrzyma cinienie wewntrznego wybuchu

oraz, e wybuch nie wydostanie si do otaczaj-

cej atmosfery. W przypadku osony ognioszcze-

lnej szczegowe wymagania techniczne i ba-

dawcze zebrane s w normie PN-EN 60079-1

[2]. Wymagania s zrnicowane ze wzgldu

na grup i podgrup wybuchowoci (I, IIA, IIB,

IIC).

Wicej informacji na temat szczeglnych wa-

ciwoci osony ognioszczelnej podano w in-

nych szczegowych publikacjach [3][4].

Typowy silnik w osonie ognioszczelnej przed-

stawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Silnik w osonie ognioszczelnej na sta-

nowisku badawczym

Budowa wzmocniona zapewnia, e w urz-dzeniu nie wystpuj rda zaponu w postaci

nadmiernych temperatur i elementw iskrz-

cych. Szczegowe wymagania podano w nor-

mie PN-EN 60079-7 [5]. Budowa wzmocniona

dotyczy urzdze kategorii 2 i M2 tzn. obej-

muje rwnie bezpieczestwo w moliwych do

przewidzenia stanach awaryjnych (np. utknicie

silnika).

Badanie silnika budowy wzmocnionej w wa-

runkach utknicia przedstawiono na rysunku 3.

Rys. 3. Badanie temperaturowe silnika budowy

wzmocnionej w warunkach utknicia (ZME

EMIT)

Szczegy odnonie oceny i bada wysoko-

napiciowych silnikw budowy wzmocnio-

nej podano w innych publikacjach [5].

Osona gazowa z nadcinieniem jest rodza-jem budowy przeciwwybuchowej zapewniaj-

cym, e dziki nadcinieniu gazu ochronnego

do wntrza urzdzenia nie wnika atmosfera

wybuchowa z otaczajcej przestrzeni. Jest to

stosunkowo prosty i tani rodzaj zabezpieczenia

przeciwwybuchowego, jednak jego wad jest

konieczno wyczenia silnika, a co za tym

Tablica 2. Kategorie urzdze, poziomy zabezpieczenia urzdze (EOL) i odpowiadajca im

moliwo stosowania (w strefach) [10]

PN-EN 60079-0 Dyrektywa 94/9/WE PN-EN 60079-10-X

EPL Grupa Grupa Urzdze Kategoria Urzdze Strefy

Ma M1

Mb I I

M2 Nie dotyczy

Ga 1G 0

Gb 2G 1

Gc

II

3G 2

Da 1D 20

Db 2D 21

Dc

III

II

3D 22

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 162

idzie urzdzenia napdzanego w przypadku

awarii ukadu przewietrzajcego (utrzymuj-

cego wewntrzne nadcinienie) silnika.

Szczegy odnonie do wymaga i metod ba-

dawczych urzdze o takim rodzaju zabezpie-

czenia podano w normie PN-EN 60079-2 [6].

Badanie ukadu przewietrzajcego silnika wy-

konaniu Exp przedstawiono na rysunku 4.

Rys. 4. Silnik w osonie gazowej z nadcinie-

niem na stanowisku badawczym

Wykonanie nieiskrzce jest rodzajem bu-dowy przeciwwybuchowej kategorii 3

3 zapew-

niajcym, e w normalnych warunkach pracy

(nie rozpatruje si np. stanw przejciowych -

rozruchu silnika) nie wystpuj elementy

iskrzce i nadmiernie nagrzewajce si. Moli-

wo stosowania takich silnikw ograniczono

do stref 2 i 22.

Szczegowe wymagania techniczne i badaw-

cze przedstawiono w normie PN-EN 60079-15

[8].

4. Wpyw zasilania przeksztatnikowego na bezpieczestwo przeciwwybuchowe silnikw

Zasilanie silnikw poprzez przeksztatniki po-

woduje pewne, niekorzystne skutki ze wzgldu

na bezpieczestwo przeciwwybuchowe.

Przecienie silnika poza okresami komuta-cji silnik zasilany jest dwufazowo, co skutkuje

zmniejszeniem momentu silnika. Prowadzi to

do wzrostu temperatury uzwojenia, a co za tym

idzie temperatury na powierzchniach zewntrz-

nych silnika.

Zasilanie napiciem odksztaconym powoduje wzrost strat w silniku, co prowadzi do wzrostu

temperatur silnika.

3 W przypadku urzdze kategorii 3 nie ma

obowizku udziau Jednostki Notyfikowanej

w ocenie zgodnoci z dyrektyw ATEX.

Regulacja prdkoci obrotowej prowadzi w przypadku silnikw z wasnym przewietrzni-

kiem do spadku wydajnoci chodzenia co

rwnie prowadzi do wzrostu temperatur sil-

nika.

Zwikszanie prdkoci maksymalnej silnika prowadzi do wikszych obcie mechanicz-

nych wirnika, co w przypadku silnikw nie-

przystosowanych do pracy z wikszymi prdko-

ciami moe prowadzi do rozerwania wirnika

oraz do wczeniejszego zuycia oysk.

Zmniejsza si trwao ukadu izolacyjnego ze wzgldu na naraenie na wiksze naprenia

dielektryczne ni w przypadku zasilania napi-

ciem i prdem sinusoidalnym.

Powstaj prdy oyskowe (obwodowe, uo-yskowania wau, pojemnociowe). Prdy te

mog bezporednio prowadzi do zniszczenia

oysk, a co za tym idzie do zniszczenia

uszczelnie (decydujcych w przypadku silni-

kw Exe, Exp, Exn o bezpieczestwie) i znisz-

czenia przej ognioszczelnych wau (w przy-

padku silnikw Exd) patrz wymagania odno-

nie luzw k oraz m podanych w normie PN-EN

60079-1 [2].

Rys. 5. Prdy oyskowe silnika. US napicie

waowe, UF napicie kaduba wzgldem

ziemi, IC prd obwodowy, IS prd uoy-

skowania wau [9]

Prdy obwodowe mog prowadzi te do po-

wstawania iskrzenia w miejscach styku po-

szczeglnych elementw skadowych urzdze-

nia.

Niewaciwe uziemienie ze wzgldu na asy-metri zasilania w przewodzie neutralnym (po-

wrotnym) mog pyn due prdy, co w przy-

padku poluzowania lub braku konserwacji po-

czenia zacisku ochronnego moe prowadzi

do powstawania nadmiernych temperatur lub

iskrzenia.

Powyej wymieniono jedynie gwne moliwe

skutki zasilania silnika poprzez przeksztatnik

czstotliwoci.

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 163

Powysze zagroenia s moliwe do uniknicia,

lecz jest to moliwe jedynie, gdy zostay one

uwzgldnione w fazie produkcji tylko przez

producenta.

Metody zaradcze:

Przecienie silnika podczas zasilania

z przetwornicy moe skutkowa np. obnie-

niem mocy znamionowej (drugi komplet da-

nych znamionowych silnika).

Wzrost temperatur silnika prowadzi do wy-

znaczenia innej klasy temperaturowej, np.

silnik klasy temperaturowej T5 podczas za-

silania z przetwornicy osiga temperatury

klasy T4.

Spadek wydatku przewietrznika moe by

kompensowany przez stosowanie obcego

(niezalenego) chodzenia.

Odporno na zwikszon prdko maksy-

maln naley potwierdzi podczas bada

typu na stacji prb.

Zwikszon odporno ukadu izolacyjnego

mona uzyska stosujc inny rodzaj, czy in-

n konstrukcj izolacji (inne wykonanie pa-

kietu uzwoje).

Prdy oyskowe mona ograniczy przez

stosowanie odpowiednich dodatkowych

cznikw przewodzcych pomidzy ele-

mentami konstrukcyjnymi silnika oraz przez

izolowanie jednego z wzw oyskowych

(np. izolowane oysko). Dobr praktyk jest

te stosowanie izolujcych sprzgie. Dodat-

kowej troski (przegldy) wymagaj zaciski

przewodw ochronnych i wyrwnawczych.

5. Badania ukadw napdowych wyko-rzystujcych zasilanie przeksztatnikowe

Najprostszym rozwizaniem jest ocena kom-

pletnego ukadu silnik - przeksztatnik.

Wikszo parametrw jest wtedy zdefinio-

wana, co znacznie uatwia ocen i badania. Jed-

nake w praktyce takie rozwizania s prefero-

wane przez due koncerny posiadajce w swej

ofercie zarwno silniki, jak i przeksztatniki.

Przedsibiorstwa oferujce jedynie silniki, ktre

w zamyle konstruktorw powinny by jak naj-

bardziej uniwersalne, staj przed problemem

jak najszerszej (najbardziej uniwersalnej oce-

ny). W latach 90 przeprowadzono szereg ta-

kich bada. Wymagania badawcze okrelono

nastpujco. Postanowiono dokona szeregu

prb nagrzewania zasilajc badany silnik po-

przez przeksztatnik czstotliwoci, stosujc na-

stpujce czstotliwoci: 50Hz, 40Hz, 30Hz,

20Hz oraz 10Hz. Badany silnik postanowiono

obcia momentem staym (niezalenym od

prdkoci obrotowej) do czasu osignicia do-

puszczalnych temperatur, a nastpnie momen-

tem o charakterystyce kwadratowej (typu wen-

tylatorowo pompowej). Jako dopuszczaln te-

mperatur przyjto temperatur zadziaania

czujnikw temperatury (wbudowanych w czo-

ach uzwoje oraz w tarczach oyskowych)

lub, dla silnikw nie wyposaonych w czujniki

temperatury, dopuszczaln temperatur uzwo-

je wynikajc z klasy izolacji.

Po zakoczeniu nagrzewania (pracy silnika)

pomiary temperatur kontynuowano, a do osi-

gnicia wartoci maksymalnych uchwycenie

wzrostu temperatury po wyczeniu silnika

spowodowanego ustaniem chodzenia.

Badania przeprowadzono Laboratorium Proto-

typw Maszyn Elektrycznych CELMA S.A.

w Cieszynie oraz w Branowym Orodku Ba-

dawczo Rozwojowym Maszyn Elektrycznych

KOMEL w Katowicach.

Prby przeprowadzono w ukadach z silnikami:

typu dSg 225 S8-M;

typu cSg 225 S4-M;

typu cSg 225 M4-M;

typu CSTe 200 L2B;

typu BSTe 160 L4;

typu CSg 90 L2.

Wytypowane silniki pokrywaj bardzo szeroko

zakres mocowy, uwzgldniaj rnice znamio-

nowych prdkoci obrotowych, rnice w kon-

strukcji przewietrznika oraz reprezentuj rne

generacje konstrukcyjne. Silniki zasilane byy

z przetwornic czstotliwoci dwch wielkoci

(15kW oraz 45kW), co pozwolio oceni prac

ukadw dobrze dopasowanych oraz niedopa-

sowanych mocowo (przetwornica duej mocy

z silnikiem mniejszej mocy).

Rys. 6. Silnik wraz z przetwornic na stanowi-

sku badawczym

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 164

Badania dla zasilania 50Hz poprzez przetwor-

nic pozornie wydaj si bezuyteczne, nato-

miast pozwalay one oceni reakcj silnika na

zasilanie napiciem i prdem odksztaconym.

Niestety w realizacjach przemysowych udaje

si znale takie nieekonomiczne zastosowanie

przetwornic.

Przykadowe uzyskane wyniki z jednej serii

prb nagrzewania przedstawiono na rysunku 7.

Rys. 7. Wyniki bada termicznych jednego z sil-

nikw. Prb nagrzewania dla 50 Hz zako-

czono po ok. 3 godzinach wykonujc pomiary

podczas stygnicia. Po stygniciu wykonano

nagrzewania dla czstotliwoci 40Hz, 30Hz,

20Hz, 10Hz oraz 5 Hz

W silnikach ze skrzynk przyczeniow bu-

dowy wzmocnionej odlegoci izolacyjne s do-

bierane w zalenoci od napicia zasilajcego.

W zwizku z tym uznano za konieczne spraw-

dzenie wartoci napi chwilowych na zaci-

skach przyczowych zasilajc silnik poprzez

przetwornic czstotliwoci napiciem o cz-

stotliwoci 50Hz, 40Hz, 30Hz, 20Hz, 10Hz

oraz 5Hz.

Ksztaty przebiegw napi zarejestrowano

w skrzynce przyczowej silnika typu CSTe 200

L2B. Silnik zasilany by z przetwornicy 45kW.

Na wejciu przetwornicy podczono dawik nr

4EP4000-2US (U=2%).

Rejestracje wykonano dla czstotliwoci 5Hz,

10Hz, 20Hz, 30Hz, 40Hz oraz 50Hz.

W celach identyfikacyjnych wykonano analiz

widmow zarejestrowanych przebiegw.

Z przebiegw odczytano rwnie chwilowe

wartoci maksymalne napicia na zaciskach sil-

nika.

Wartoci maksymalne napi:

- przy czstotliwoci 5 Hz: 744V

- przy czstotliwoci 10 Hz: 656V

- przy czstotliwoci 20 Hz: 584V

- przy czstotliwoci 30 Hz: 572V

- przy czstotliwoci 40 Hz: 640V

- przy czstotliwoci 50 Hz: 552V

Rys. 8. Napicia w skrzynce silnika (10Hz) wraz

z analiz

Jak zaznaczono we wstpie badania przeprowa-

dzano dla rnych silnikw i rnych prze-

ksztatnikw (przeksztatnikw rnych produ-

centw). Dziki zaangaowaniu jednego z pol-

skich producentw silnikw, producent ten zy-

ska bogat wiedz popart wynikami bada

i tym samym mg okreli uniwersalne para-

metry wsppracy produkowanych przez siebie

silnikw z przetwornicami. Udao si wyodrb-

ni cz wspln ze wszystkich bada i tym

samym sformuowa uniwersalne wymagania

stawiane zasilajcym przeksztatnikom.

6. Podsumowanie

Zasilanie silnikw przeciwwybuchowych

poprzez przetwornice czstotliwoci stwarza

dodatkowe zagroenia. Wikszo z tych

zagroe moe by wyeliminowana jedynie

uwzgldniajc je w procesie produkcyjnym

i certyfikacyjnym silnika.

Silniki, dla ktrych producent przewidzia

moliwo zasilania przez przetwornice cz-

stotliwoci maj dokadnie okrelone para-

metry takiej pracy. Parametry te s opisane

w certyfikacie.

Zasilanie silnikw przez przetwornice wy-

maga rwnie dodatkowych zabiegw pod-

Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/2014 (101) 165

czas konserwacji szczegln uwag naley

zwraca na stan zaciskw do podczania

przewodw ochronnych i wyrwnawczych.

Jak w przypadku innych urzdze najwa-

niejszym dokumentem, do ktrego zobo-

wizany jest odnosi si uytkownik jest

instrukcja obsugi jest ona zawsze do-

starczana z urzdzeniem.

W niniejszej publikacji nie poruszono te-

matu urzdze do agodnego rozruchu (soft-

startw). Producent silnika powinien okre-

li maksymalny czas trwania rozruchu

rwnie dla softstartw.

7. Literatura [1]. M. Grny, Historia bezpieczestwa przeciw-

wybuchowego w Polsce, w Bezpieczestwo prze-

ciwwybuchowe. Wybrane zagadnienia, Katowice,

Gwny Instytut Grnictwa, 2013, pp. 7 - 23.

[2]. PN-EN 60079-1 Atmosfery wybuchowe - Cz. 1:

Zabezpieczenie urzdze za pomoc oson ognio-

szczelnych "d", Polski Komitet Normaliza-cyjny,

2010.

[3]. M. Grny, Cinienie wybuchu we wntrzu og-

nioszczelnych silnikw indukcyjnych w niskich

temperaturach, ZPME nr 80/2008, pp. 99-105,

2008.

[4]. M. Grny, Propagacja wybuchu przez szczelin

powietrzn silnika ognioszczelnego, ZPME

nr 2/2013 (99), pp. 121-127, 2013.

[5]. PN-EN 60079-7 Atmosfery wybuchowe - Cz. 7:

Zabezpieczenie urzdze za pomoc budowy wzmo-

cnionej "e", Polski Komitet Normalizacyjny, 2010.

[6]. M. Grny, Wysokonapiciowe silniki przeciw-

wybuchowe budowy wzmocnionej, ZPME

nr 2/2012 (95), pp. 77-82, 2012.

[7]. PN-EN 60079-2 Atmosfery wybuchowe - Cz. 2:

Zabezpieczenie urzdze za pomoc oson gazowych

z nadcinieniem "p", Polski Komitet Normaliza-

cyjny, 2010.

[8]. PN-EN 60079-15 Atmosfery wybuchowe --

Cz 15: Zabezpieczenie urzdze za pomoc

budowy typu "n", Polski Komitet Normalizacyjny,

2010.

[9]. TS 60034-25 Rotating electrical machines -

Part25: Guidance for the design and performance of

a.c. motors specifically designed for converter

supply, International Electrotechnical Commission,

2007.

[10]. PN-EN 60079-0 Atmosfery wybuchowe - Cz. 0:

Urzdzenia Podstawowe wymagania, Polski Ko-

mitet Normalizacyjny.

Autor

dr in. Micha Grny

Gwny Instytut Grnictwa,

Kopalnia Dowiadczalna BARBARA

tel. (32) 32 46 550, fax. (32) 32 24 931

e-mail. [email protected] www.KDBEx.eu

Rys. 9. Przykad zdefiniowania dopuszczalnych parametrw wsppracy silnika

z przetwornic w certyfikacie badania typu WE (ATEX)