silniki elektryczne - · pdf file3-fazowe silniki elektryczne asynchroniczne produkcji...

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2019

233 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

SILNIKI ELEKTRYCZNE

Rozdzia Strona Opis

M0 M1

Oznaczanie silnikw Symbole i jednostki miar

2 3

M2 Charakterystyka oglna 4 M3 Wasnoci mechaniczne 6 M4 Charekterystyki elektryczne 10 M5 Silniki asynchroniczne samohamowne 16 M6 Silniki z hamulcem DC typu BN_FD 17 M7 Silniki z hamulcem AC typu BN_FA 22 M8 Silniki z hamulcem AC typu BN_BA 25 M9 Ukad zwalniania hamulca 28

M10 Opcje dodatkowe 30 M11 Dane techniczne silnikw 35 M12 Wymiary silnikw 51

Copyright for the Polish edition by POLPACK Sp. z o.o., Polna 129, 87-100 Toru, Poland

Prawa autorskie do tumaczenia zastrzeone! Kopiowanie i rozpowszechnianie materiaw w czci lub w caoci bez wiedzy i zgody firmy Polpack Sp. z o.o. jest zabronione.

Wersja 07/10

2

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

M0 Oznaczenie silnika

SILNIK HAMULEC

M 1LA 4 230/400-50 IP54 CLF .... W FD 7.5 R SB 220 SA ....

M TYP SILNIKA M = silnik 3 fazowy kompakt BN = silnik 3 fazowy IEC

1LA WIELKO SILNIKA 05B - 5LA (silniki kompaktowe) 63A - 250M (silniki IEC)

4 ILO PAR BIEGUNW (PL) W SILNIKU 2, 4, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/12, 4/6, 4/8

230/400-50 NAPICIE CZSTOTLIWO ZASILANIA

IP54 STOPIE OCHRONY IP55 standard (IP 54 dla silnikw samohamownych)

CLF KLASA IZOLACJI UZWOJE CL F standard CL H opcja

. WYKONANIE SILNIKA - (silnik kompaktowy) B5 (silnik IEC)

W POOENIE PUSZKI ZACISKOWEJ W (standard), N, E, S

FD TYP HAMULCA FD (hamulec DC) FA, BA (hamulec AC)

7.5 MOMENT HAMULCA

R RCZNY LUZOWNIK HAMULCA R, RM

SB TYP PROSTOWNIKA NB, SB, NBR, SBR

220 SA ZASILANIE HAMULCA

. OPCJE

9

5

10

18 22 25

19 22 25

26

16 21 24

21

17

3

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

M1 SYMBOLE I JEDNOSTKI MIAR

Symbol JJednostka OPIS

Cos Wspczynnik mocy

Sprawno silnika

fm Wspczynnik poprawkowy mocy

I Wzgldny czas wcze

IN [A] Prd znamionowy

IS [A] Prd zwarcia

Jc [Kgm2] Moment bezwadnoci mas zewntrznych

JM [Kgm2] Moment bezwadnoci silnika

Kc Wspczynnik momentu obrotowego

Kd Wspczynnik obcienia

KJ Wspczynnik bezwadnoci

MA [Nm] redni moment dynamiczny

MB [Nm] Moment hamowania

MN [Nm] Moment znamionowy

ML [Nm] Uredniony moment oporowy przy rozruchu

MS [Nm] Moment rozruchowy

n [min-1] Obroty znamionowe

PB [W] Pobr mocy podczas hamowania przy 20C

Pn [kW] Nominalna moc silnika

Pr [kW] Moc wymagana

t1 [ms] Czas reakcji hamulca z prostownikiem jednodronym

t1s [ms] Czas reakcji hamulca z prostownikiem sterowanym elektronicznie

t2 [ms] Czas zadziaania hamulca przy przerwaniu zasilania prdem przemiennym

t2c [ms] Czas zadziaania hamulca przy przerwaniu zasilania prdem staym i przemiennym

ta [C] Temperatura otoczenia

tf [min] Czas pracy przy staym obcieniu

tr [min] Czas przerwy

W [J] Energia hamowania midzy dwoma zaczeniami

Wmax [J] Maksymalna praca hamowania dla kadego hamowania

Z [1/h] Dopuszczalna czsto wcze pod obcieniem

Z0 [1/h] Maks. dopuszczalna czsto wcze (wzgldny czas wcze I=50%)

4

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

M2 CHARAKTERYSTYKI OGLNE

Zakres produkcji 3-fazowe silniki elektryczne asynchroniczne produkcji BONFIGLIOLI RIDUTTORI dostpne s w wykonaniu podstawowym IMB5 i IMB14 oraz wersjach pochodnych z nastpujcymi biegunowociami: 2, 4, 6, 2/4, 2/6, 2/8, 2/12. W katalogu tym podano rwnie charakterystyki techniczne silnikw kompaktowych typu M. Normy Silniki elektryczne opisane w tym katalogu produkowane s zgodnie z normami podanymi w poniszej tabeli. (A26)

Tytu CEI IEC

Wymagania oglne dla wirujcych maszyn elektrycznych CEI EN 60034-1 IEC 60034-1

Oznaczenia zaciskw i kierunku obrotu obracajcych si maszyn elektrycznych CEI 2-8 IEC 60034-8

Metody chodzenia maszyn elektrycznych CEI EN 60034-6 IEC 60034-6

Wymiary i parametry wyjciowe wirujcych maszyn elektrycznych EN 50347 IEC 60072

Klasyfikacja stopnia ochrony przewidzianego dla maszyn wirujcych CEI EN 60034-5 IEC 60034-5

Wartoci graniczne haasu CEI EN 60034-9 IEC 60034-9

Klasyfikacja typu konstrukcji i ukad montau CEI EN 60034-7 IEC 60034-7

Napicie znamionowe dla gwnego zasilania o niskim napiciu CEI 8-6 IEC 60038

Poziom drga maszyn elektrycznych CEI EN 60034-14 IEC 60034-14

Silniki s zgodne z normami zagranicznymi przystosowanymi do IEC 60034-1 wymienionymi poniej. (A27)

DIN VDE 0530 Niemcy BS5000 / BS4999 Wielka Brytania AS1359 Australia NBNC 51 -101 Belgia NEK -IEC 34 Norwegia NF C 51 Francja OEVE M 10 Austria SEV 3009 Szwajcaria NEN 3173 Holandia SS 426 01 01 Szwecja

5

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

CUS SILNIKI DLA USA I KANADY Silniki BN i M dostpne s w konfiguracji NEMA Konstrukcja C (w odniesieniu do charakterystyk elektrycznych), zatwierdzone dla CSA (normy kanadyjskie) C22.2 Nr 100 i UL (Underwriters Laboratory) UL 1004. Tabliczka znamionowa zawiera znak cCSAus (napicie b600V), w tym przypadku naley poda opcj CUS.

Gwne napicie zasilania w US i odpowiednie napicia znamionowe, ktre naley poda dla silnika wskazano w poniszej tabeli: (A28)

Czstotliwo Napicie sieci Napicie znamionowe silnika Vmot

60 Hz

208 V 200 V 240 V 230 V 480 V 460 V 600 V 575 V

Silniki dla poczenia YY/Y (np. 230/460-60 220/440-60) dostarczane s standardowo z 9-o zaciskow puszk przyczeniow. Dla tych wykona jak i dla napicia zasilania 575V-60Hz dane znamionowe s odniesione dla odpowiednich parametrw przy zasilaniu 50Hz. Dla silnikw typu BN_FD z hamulcem prdu staego DC, prostownik podczony jest do napicia jednofazowego 230V prdu zmiennego w skrzynce zaciskowej silnika. Sposb zasilania hamulca dla silnikw samohamownych jest nastpujcy:

BN_FD M_FD

BN_FA ; BN_BA M_FA Oznaczenie

Podczony do skrzynki zaciskowej silnika 1230V AC

Zasilanie oddzielne

230V 60Hz 230SA

Zasilanie oddzielne

460V Y 60Hz 460SA

Opcja CUS jest niedostpna dla silnikw z chodzeniem wymuszonym. Wytyczne 73/23EEC (LVD) i 89/336/EEC (EMC)

Silniki BN speniaj wymagania Wytycznych 73/23/EEC (Wytyczne Niskiego Napicia) i 89/336/EEC (Wytyczne Zgodnoci Elektromagnetycznej) i ich tabliczka znamionowa posiada znak CE. Co do Wytycznych EMC, to konstrukcja jest zgodna z normami CEI EN 60034-1 Par. 12, EN 50081, EN50082. Silniki z hamulcami FD, gdy dostarczone s z odpowiednimi filtrami pojemnociowymi na wejciu do prostownika (opcja CF), speniaj wymagania emisji zgodnie z norm EN 50081-1 Zgodno elektromagnetyczna Oglna Norma Emisji Cz 1: rodowisko miejskie, handlowe i przemysu lekkiego. Silniki musz rwnie spenia wymagania normy CEI EN 60204-1 Wyposaenie Elektryczne Maszyn. Odpowiedzialno za ostateczne bezpieczestwo produktu kocowego oraz zgodno z zastosowanymi wytycznymi spoczywa na producencie lub montujcym, ktry stosuje silniki jako podzespoy. Sprawno porozumienie CEMEP

Porozumienie CEMEP, (the European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics) ma na celu redukcj zuycia energii elektrycznej w Europie poprzez promowanie stosowania silnikw elektrycznych o wyszej sprawnoci. W tym celu producenci zrzeszeni w CEMEP dokonali klasyfikacji silnikw elektrycznych wedug ich sprawnoci na trzy klasy eff1, eff2 i eff3 (podane zgodnie z malejc sprawnoci).

6

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce

Porozumienie CEMEP dotyczy silnikw asynchronicznych klatkowych, trjfazowych, 2 i 4 polowych, budowy zamknitej, z zewntrzn wentylacj, w zakresie mocy znamionowej od 1,1 do 90 kW, zasilanych napiciem 3x400V - 50 Hz, do pracy w trybie cigym S1. Klasyfikacji silnika do danej klasy dokonuj samodzielnie producenci silnikw. Zaklasyfikowanie silnika do jednej z trzech klas wie si z oznaczeniem go odpowiednim znakiem oraz podaniem zmierzonej w cile okrelony sposb sprawnoci silnika przy penym obcieniu znamionowym oraz przy 3/4 jego wartoci. Zgodnie z warunkami porozumienia, silniki elektryczne firmy Bonfiglioli zostay zaliczone do klasy eff2 i zostay oznaczone poniszym znakiem na tabliczce znamionowej:

Tolerancje

Zgodnie z obowizujcymi normami poszczeglne parametry podawane s z nastpujcymi tolerancjami: (A29)

-0.15 (1 -) P 50kW Sprawno

-(1 -cos)/6 min 0.02 max 0.07 Wspczynnik mocy 20% * Polizg

+20% Prd blokady silnika

-15% +25% Moment blokady silnika

-10% * Moment Maks. * 30% dla silnikw Pn < 1 kW

M3 WASNOCI MECHANICZNE Rodzaje budowy

Silniki BN znormalizowane wg IEC dostpne s w wersjach budowy podanych w tabeli (A30), zgodnie z normami CEI EN 60034-14. Dostpne s nastpujce rodzaje budowy:

IM B5 (podstawowy) IM V1, IM V3 (pochodny)

IM B14 (podstawowy) IM V18, IM V19 (pochodny)

Silniki konstrukcji IM B5 mog by montowane w pozycjach IM V1 i IM V3; silniki budowy IM B14 mog by montowane w pozycjach IM V18 i IM V19. W takich wypadkach, podstawowa budowa IM B5 lub IM B14 wskazana jest na tabliczce znamionowej silni