sifre bolesti

27
http://www.stetoskop.info/mkb.php#chapterF00-F99 V F00-F99 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja F00-F09 Organski i simptomatski dusevni poremecaji F10-F19 Dusevni I poremecaji ponasanja nastali upotrebom psihoaktivnih supstanci F20-F29 Shizofrenija, shizoidni poremecaji I sumanuta duševna oboljenja F30-F39 Poremecaji raspolozenja F40-F48 Neuroze, stresni I somatoformni poremecaji F50-F59 Sindromi ponasanja udruženi sa fiziološkim smetnjama I fizičkim činiocima F60-F69 Poremecaji ličnosti I poremećaji ponašanja odrasle osobe F70-F79 Duševna zaostalost F80-F89 Poremecaji psihičkog razvoja F90-F98 Drugi poremećaji emocija i poremećaji ponašanja nastali u detinjstvu i adolescenciji F99 Neodredjeni dusevni poremecaji Šifra Naziv F00 Demencija u Alzheimerovoj bolesti Dementia in morbo Alzheimer (G30.-) F00.0 Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa ranim početkom Dementia in morbo Alzheimer praecox (G30.0+) F00.1 Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa kasnim početkom Dementia in morbo Alzheimer tardiva (G30.1+) F00.2 Atipična ili mešovita demencija u Alzheimerovoj bolesti Dementia in morbo Alzheimer atypica sive mixta (G30.8+) F00.9 Demencija u Alzheimerovoj bolesti, neoznačena Dementia in morbo Alzheimer,non specificata (G30.9+) F01 Vaskularna demencija Dementia vascularis F01.0 Akutna vaskularna demecija

Upload: nikoladanilo

Post on 02-Nov-2014

301 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

bolovanje

TRANSCRIPT

Page 1: sifre bolesti

http://www.stetoskop.info/mkb.php#chapterF00-F99

VF00-F99 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanjaF00-F09 Organski i simptomatski dusevni poremecajiF10-F19 Dusevni I poremecaji ponasanja nastali upotrebom psihoaktivnih supstanciF20-F29 Shizofrenija, shizoidni poremecaji I sumanuta duševna oboljenjaF30-F39 Poremecaji raspolozenjaF40-F48 Neuroze, stresni I somatoformni poremecajiF50-F59 Sindromi ponasanja udruženi sa fiziološkim smetnjama I fizičkim činiocimaF60-F69 Poremecaji ličnosti I poremećaji ponašanja odrasle osobeF70-F79 Duševna zaostalostF80-F89 Poremecaji psihičkog razvojaF90-F98 Drugi poremećaji emocija i poremećaji ponašanja nastali u detinjstvu i adolescencijiF99 Neodredjeni dusevni poremecaji

Šifra Naziv

F00 Demencija u Alzheimerovoj bolestiDementia in morbo Alzheimer (G30.-)F00.0 Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa ranim početkomDementia in morbo Alzheimer praecox (G30.0+)F00.1 Demencija u Alzheimerovoj bolesti, sa kasnim početkomDementia in morbo Alzheimer tardiva (G30.1+)F00.2 Atipična ili mešovita demencija u Alzheimerovoj bolestiDementia in morbo Alzheimer atypica sive mixta (G30.8+)F00.9 Demencija u Alzheimerovoj bolesti, neoznačenaDementia in morbo Alzheimer,non specificata (G30.9+)F01 Vaskularna demencijaDementia vascularisF01.0 Akutna vaskularna demecijaDementia vascularis acutaF01.1 Demencija usled više infarktaDementia multiinfarctivaF01.2 Vaskularna demencija u potkori mozgaDementia vascularis subcorticalisF01.3 Vaskularna demencija u kori i potkori mozgaDementia vascularis mixta,corticalis et subcorticalisF01.8 Druga vaskularna demencijaDementia vascularis aliaF01.9 Vaskularna demencija, neoznačena

Page 2: sifre bolesti

Dementia vascularis, non specificataF02 Demencija u drugim bolestimaDementia in morbis aliisF02.0 Demencija u Pickovoj bolestiDementia in morbo Pick(G31.0+)F02.1 Demencija u Creutzfeldt-Jakobovoj bolestiDementia in morbo Creutzfeldt-Jakob (A81.0+)F02.2 Demencija u Huntingtonovoj bolestiDementia in morbo Huntington (G10+)F02.3 Demencija u Parkinsonovoj bolestiDementia in morbo Parkinson (G20+)F02.4 Demencija u bolesti SIDEDementia in morbo AIDS (E122.0+)F02.8 Demencija u drugim označenim bolestimaDementia in morbis specificatis,aliisF03 DemencijaDementiaF04 Organski sindrom nesećanjaSyndroma amnestica organicaF05 Delirijum-duševno oboljenjeDeliriumF05.0 Delirijum bez demencijeDelirium sine dementiaF05.1 Delirijum sa demencijomDelirium cum dementiaF05.8 Drugi delirijumDelirium aliudF05.9 Delirijum,neoznačenDelirium,non specificatumF06 Drugi duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i telesnom bolešćuDisordines mentales propter damnum et dysfunctionem cerebri sive morbum physicum, aliiF06.0 Organska halucinozaHallucinosis organicaF06.1 Organski katatoni poremećajDisordo catatonicus organicusF06.2 Organski sumanuti poremećaj (sličan shizofreniji)Disordo paranoides organicus (schizophreniae similisF06.3 Organski poremećaji raspoloženja (afekata)Disordines thymiaci (affectivi organici)F06.4 Organski anksiozni poremećajDisordo anxioticus organicusF06.5 Organski disocijativni poremećajDisordo dissociativus organicusF06.6 Organski emocionalni poremećaj (astenički)Disordo emotionalis organicus (asthenicus)F06.7 Blagi kognitivni poremećajDisordo cognitivus gradus minorisF06.8 Drugi označeni duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i bolešću telaDisordines mentales propter damnum et dysfunctionem cerebri sive morbum physicum alii, specificatiF06.9 Duševni poremećaj uzrokovan oštećenjem i disfunkcijom mozga i bolešću tela, neoznačenDisordo mentalis propter damnum et dysfunctionum cerebri sive morbum physicum, non specificatusF07 Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozgaDisordines personae et disordines morum propter morbum, damnum et dysfunctionem cerebri

Page 3: sifre bolesti

F07.0 Organski poremećaji ličnostiDisordo personae organicusF07.1 Sindrom posle zapaljenja mozgaSyndroma post encephalitidemF07.2 Sindrom posle potresa mozgaSyndroma post commotionem cerebriF07.8 Drugi organski poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkciDisordines personae et disordines morum organici propter morbum, damnum et dysfunctionem cerebri aliF07.9 Organski poremećaji ličnosti i poremećaj ponašanja, uzrokovan bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozDisordo personae et disordo morum organicus propter morbum, damnum et dysfunctionem cerebri, non sp.F09 Organska ili simptomatska duševna bolest, neoznačenaMorbus mentalis organicus sive symptomaticus non specificatus

F10 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkoholaDisordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)F10.0 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-akutno trovanjeDisordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-intoxicatio acutaF10.1 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-zloupotrebaDisordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-usus noxiusF10.2 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-sindrom zavisnostiDisordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-syndroma dependentiaeF10.3 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-apstinencijalni sindromDisordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-syndroma abstinentialisF10.4 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-apstinencijalni sindrom sa dDisordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-syndroma abstinentalis F10.5 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-duševni poremećajDisordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-psychosisF10.6 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-sindrom gubitka pamćenjaDisordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-syndroma amnesticaF10.7 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-psihotičke posledice i kasniDisordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-psychosis residualis etF10.8 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-drugi duševni poremećaji i pDisordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-disordines mentales et F10.9 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola-duševni poremećaj i poremećaDisordines mentales et disordines morum propter usum alcholis (alcoholismus)-disordo mentalis et disF11 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijataDisordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum (opiatomania)F11.0 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata-akutno trovanjeDisordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum (opiatomania)-intoxicatio acutaF11.1 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata-zloupotrebaDisordines mentales et disoridnes morum propter usum opiatorum (opiatomania)-usus noxiusF11.2 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata-sindrom zavisnostiDisordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum (opiatomania)-syndroma dependentiaeF11.3 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata-apstinencijalni sindromDisordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum (opiatomania)-syndroma abstinentialisF11.4 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata-apstinencijalni sindrom sa de

Page 4: sifre bolesti

Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum (opiatomania)-syndroma abstinentialisF11.5 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata-duševni poremećajDisordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum (opiatomania)-psychosisF11.6 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata-sindrom gubitka pamćenjaDisordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum (opiatomania)-syndroma amnesticaF11.7 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata-psihotičke posledice i kasni Disordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum (opiatomania)-psychosis residualis etF11.8 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata-drugi duševni poremećaji i poDisordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum (opiatomania)-disordines mentales et F11.9 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata-duševni poremećaj i poremećajDisordines mentales et disordines morum propter usum opiatorum (opiatomania)-disordo mentalis et disF12 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoidaDisordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)F12.0 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-akutno trovanjeDisordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-intoxicatio acuF12.1 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-zloupotrebaDisordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-usus noxiusF12.2 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-sindrom zavisnostiDisordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-syndroma dependF12.3 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-apstinencijalni sindromDisordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-syndroma abstinF12.4 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-apstinencijalni sindrom sDisordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-syndroma abstinF12.5 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-duševni poremećajDisordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-psychosisF12.6 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-sindrom gubitka pamćenjaDisordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-syndroma amnestF12.7 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-psihotičke posledice i kaDisordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-psychosis residF12.8 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-drugi duševni poremećaji Disordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-disordines mentF12.9 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida-duševni poremećaj i poremDisordines mentales et disordines morum propter usum cannabinoidarum (canabinomania)-disordo mentaliF13 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativaDisordines mentales et disordines morum propter usum hypnoticorum sive sedativorum (hypnoticomania)F13.0 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa-akutno trovanjDisordines mentales et disordines morum propter usum hypnoticorum sive sedativorum (hypnoticomania)-F13.1 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa-zloupotrebaDisordines mentales et disordines morum propter usum hypnoticorum sive sedativorum (hypnoticomania)-F13.2 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa-sindrom zavisnDisordines mentales et disordines morum propter usum hypnoticorum sive sedativorum (hypnoticomania)-F13.3 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa-apstinencijaln

Page 5: sifre bolesti

Disordines mentales et disordines morum propter usum hypnoticorum sive sedativorum (hypnoticomania)-F13.4 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa-apstinencijalnDisordines mentales et disordines morum propter usum hypnoticorum sive sedativorum (hypnoticomania)-F13.5 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa-duševni poremeDisordinse mentales et disordines morum propter usum hypnoticorum sive sedativorum (hypnoticomania)-F13.6 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa-sindrom gubitkDisordines mentales et disordines morum propter usum hypnoticorum sive sedativorum (hypnoticomania)-F13.7 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa-psihotičke posDisordines mentales et disordines morum propter usum hypnoticorum sive sedativorum (hypnoticomania)-F13.8 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa-drugi duševni Disordines mentales et disordines morum propter usum hypnoticorum sive sedativorum (hypnoticomania)-F13.9 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa-duševni poremeDisordines mentales et disordines morum propter usum hypnoticorum sive sedativorum (hypnoticomania)-F14 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokainaDisordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)F14.0 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina-akutno trovanjeDisordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-intoxicatio acutaF14.1 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina-zloupotrebaDisordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-usus noxiusF14.2 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina-sindrom zavisnostiDisordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-syndroma dependentiaeF14.3 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina-apstinencijalni sindromDisordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-syndroma abstinentialisF14.4 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina-apstinencijalni sindrom sa deDisordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-syndroma abstinentialis F14.5 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina-duševni poremećajDisordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-psychosisF14.6 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina-sindrom gubitka pamćenjaDisordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-syndroma amnesticaF14.7 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina-psihotičke posledice i kasni Disordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-psychosis residualis et F14.8 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina-drugi duševni poremećaji i poDisordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-disordines mentales et dF14.9 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina-duševni poremećaj i poremećajDisordines mentales et disordines morum propter usum cocaini (cocainomania)-disordo mentalis et disoF15 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa,uključujući kofeinDisordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum,coffeinum includens(coffeiF15.0 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa,uključujući kofein-Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum,coffeinum includens(coffeiF15.1 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa,uključujući kofein-

Page 6: sifre bolesti

Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum,coffeinum includens(coffeiF15.2 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa,uključujući kofein-Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum,coffeinum includens(coffeiF15.3 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa,uključujući kofein-Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum,coffeinum includens(coffeiF15.4 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa,uključujući kofein-Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum,coffeinum includens(coffeiF15.5 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa,uključujući kofein-Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum,coffeinum includens(coffeiF15.6 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa,uključujući kofein-Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum,coffeinum includens(coffeiF15.7 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa,uključujući kofein-Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum,coffeinum includens(coffeiF15.8 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa,uključujući kofein-Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum,coffeinum includens(coffeiF15.9 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa,uključujući kofein-Disordines mentales et disordines morum propter usum stimulantium aliorum,coffeinum includens(coffeiF16 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogenaDisordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium (hallucinomania)F16.0 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena-akutno trovanjeDisordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium (hallucinomania)-intoxicatio acF16.1 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena-zloupotrebaDisordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium (hallucinomania)-usus noxiusF16.2 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena-sindrom zavisnostiDisordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium (hallucinomania)-syndroma depenF16.3 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena-apstinencijalni sindromDisordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium (hallucinomania)-syndroma abstiF16.4 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena-apstinencijalni sindrom Disordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium (hallucinomania)-syndroma abstiF16.5 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena-duševni poremećajDisordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium (hallucinomania)-psychosisF16.6 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena-sindrom gubitka pamćenjaDisordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium (hallucinomania)-syndroma amnesF16.7 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena-psihotičke posledice i kDisordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium (hallucinomania)-psychosis resiF16.8 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena-drugi duševni poremećajiDisordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium (hallucinomania)-disordines menF16.9 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena-duševni poremećaj i poreDisordines mentales et disordines morum propter usum hallucinogenium (hallucinomania)-disordo mental

Page 7: sifre bolesti

F17 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvanaDisordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)F17.0 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana-akutno trovanjeDisordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-intoxicatio acutaF17.1 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana-zloupotrebaDisordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-usus noxiusF17.2 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana-sindrom zavisnostiDisordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-syndroma dependentiaeF17.3 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana-apstinencijalni sindromDisordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-syndroma abstinentialisF17.4 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana-apstinencijalni sindrom sa delDisordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-syndroma abstinentialis cF17.5 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana-duševni poremećajDisordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-psychosisF17.6 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana-sindrom gubitka pamćenjaDisordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-syndroma amnesticaF17.7 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana-psihotičke posledice i kasni pDisordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-psychosis residualis et tF17.8 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana-drugi duševni poremećaji i porDisordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-disordines mentales et diF17.9 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana-duševni poremećaj i poremećaj Disordines mentales et disordines morum propter usum tabaci (tabaccomania)-disordo mentalis et disorF18 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvaračaDisordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)F18.0 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača-akutno trovanjDisordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-intoxicatF18.1 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača-zloupotrebaDisordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-usus noxiF18.2 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača-sindrom zavisnDisordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-syndroma F18.3 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača-apstinencijalnDisordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-syndroma F18.4 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača-apstinencijalnDisordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-syndroma F18.5 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača-duševni poremeDisordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-psychosisF18.6 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača-sindrom gubitkDisordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-syndroma F18.7 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača-psihotičke posDisordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-psychosisF18.8 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača-drugi duševni Disordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-disordine

Page 8: sifre bolesti

F18.9 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača-duševni poremeDisordines mentales et disordines morum propter usum solutionum volatilium (solventomania)-disordo mF19 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više psihoaktivnih supstanci i drugihDisordines mentales et disordines morum propter usum substantiarum psychoactivarum multiplicium et a

F20 Shizofrenija - "Mladalačko ludilo"SchizophreniaF20.0 Paranoidna shizofrenijaSchizophrenia paranoidesF20.1 Hebefrena shizofrenijaSchizophrenia hebephrenicaF20.2 Katatona shizofrenijaSchizophrenia catatonicaF20.3 Nediferencirana shizofrenijaSchizophrenia non differentialisF20.4 Postshizofrena depresijaDepressio postschizophrenicaF20.5 Rezidualna shizofrenijaSchizophrenia residualisF20.6 Obična shizofrenijaSchizophrenia simplexF20.8 Druga shizofrenijaSchizophrenia aliaF20.9 Shizofrenija,neoznačenaSchizophrenia,non specificataF21 Poremećaj sličan shizofrenijiDisordo schizotypicusF22 Stalna sumanuta duševna oboljenjaPsychoses paranoides persistentesF22.0 Paranoja - sumanuto duševno oboljenjeParanoiaF22.8 Druga stalna sumanuta duševna oboljenjaPsychoses paranoides persistentes aliaeF22.9 Stalno sumanuto duševno oboljenje, neoznačenoPsychosis paranoides persistens,non specificataF23 Akutna i prolazna duševna oboljenjaPsychoses acutae et transitivaeF23.0 Akutno polimorfno duševno oboljenje bez simptoma shizofrenijePsychosis polymorpha acuta sine symptomatis schizophreniaeF23.1 Akutno polimorfno duševno oboljenje sa simptomima shizofrenijePsychosis polymorpha acuta cum symptomatis schizophreniaeF23.2 Akutno duševno oboljenje slično shizofrenijiPsychosis acuta schizophreniae similisF23.3 Druga akutna pretežno suanuta duševna oboljenjaPsychoses acutae praedominanter paranoides aliaeF23.8 Druga akutna i prolazna duševna oboljenjaPsychoses acutae et transitivae aliaeF23.9 Akutno i prolazno duševno oboljenje, neoznačenoPsychosis acuta et transitiva,non specificataF24 Indukovano sumanuto duševno oboljenjePsychosis paranoides inducta

Page 9: sifre bolesti

F25 Shizoafektivna duševna oboljenjaPsychoses schizoaffectivaeF25.0 Shizoafektivno duševno oboljenje, manijački tipPsychosis schizoaffectiva,typus maniacusF25.1 Shizoafektivno duševno oboljenje, depresijski tipPsychosis schizoaffectiva,typus depressivusF25.2 Shizoafektivno duševno oboljenje, mešoviti tipPsychosis schizoaffectiva,typus mixtusF25.8 Druga shizoafektivna duševna oboljenjaPsychoses schizoaffectivae aliaeF25.9 Shizoafektivno duševno oboljenje, neoznačenoPsychosis schizoaffectiva,non specificataF28 Drugo neorgansko duševno oboljenjePsychosis non organica,typus aliusF29 Neorgansko duševno oboljenje, neoznačenoPsychosis non organica,non specificata

F30 Manija-manijsko duševno oboljenjeManiaF30.0 HipomanijaHypomaniaF30.1 Manija bez psihotičkih simptomaMania non psychoticaF30.2 Manija sa psihotičkim simptomimaMania psychoticaF30.8 Druge manijske epizodeEpisodia maniaca aliaF30.9 Manijska epizoda,neoznačenaEpisodium maniacum,non specificatumF31 Afektivno bipolarno duševno oboljenjePsychosis affectiva,typus bipolarisF31.0 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, hipomanijska epizodaPsychosis affectiva bipolaris,episodium hypomaniacumF31.1 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, manijska epizoda bez psihotičkih simptomaPsychosis affectiva bipolaris,episodium maniacum non psychoticumF31.2 Afektivno bopolarno duševno oboljenje, manijska epizoda sa simptomima psihozePsychosis affectiva bipolaris,episodium maniacum psychoticumF31.3 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, blaga ili umerena depresijska epizodaPsychosis affectiva bipolaris,episodium depressivum, gradus levis sive moderatiF31.4 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, teška depresijska epizoda bez psihotičkih simptomaPsychosis affectiva bipolaris,episodium depressivum non psychoticum, gradus majorisF31.5 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, teška depresijska apizoda sa simptomima psihozePsychosis affectiva bipolaris,episodium depressivum psychoticum, gradus majorisF31.6 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, mešovita epizodaPsychosis affectiva bipolaris,episodium mixtumF31.7 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, u remisijiPsychosis affectiva bipolaris,in remissioneF31.8 Drugo afektivno bipolarno duševno oboljenjePsychosis affectiva bipolaris aliaF31.9 Afektivno bipolarno duševno oboljenje, neoznačenoPsychosis affektiva bipolaris,non specificataF32 Depresija - depresijsko duševno oboljenjeDepressio

Page 10: sifre bolesti

F32.0 Blaga depresijska epizodaEpisodium depressivum, gradus levisF32.1 Umerena depresijska epizodaEpisodium depressivum, gradus moderatiF32.2 Teška depresijska epizoda bez simptoma psihozeEpisodium depressivum non psychoticum, gradus majorisF32.3 Teška depresijska epizoda sa simptomima psihozeEpisodium depressivum psychoticum, gradus majorisF32.8 Druge depresijske epizodeEpisodia depressiva aliaF32.9 Depresijska epizoda, neoznačenaEpisodium depressivum,non specificatumF33 Povratan depresijski poremećajDepressio recurrensF33.0 Blag povratan depresijski poremećajDepressio recidiva, gradus levisF33.1 Umeren povratan depresijski poremećajDepressio recidiva gradus moderatiF33.2 Težak povratan depresijski poremećaj bez simptoma psihozeDepressio recidiva non psychotica gradus majorisF33.3 Težak povratan depresijski poremećaj sa simptomima psihozeDepressio psychotica recidiva gradus majorisF33.4 Povratan depresijski poremećaj, u remisijiDepressio recidiva in remissioneF33.8 Drugi povratni depresijski poremećajDepressio recidiva aliaF33.9 Povratan depresijski poremećaj, neoznačenDisordo depressivus recidivus,non specificatusF34 Stalni poremećaji raspoloženja (afekata)Disordines thymici (affectivi) permanentesF34.0 Ciklotimija-naizmenična promena raspoloženjaCyclothymiaF34.1 Distimija-hronično depresijsko raspoloženjeDysthimiaF34.8 Drugi stalni afektivni poremećajiDisordines affectivi permanentesF34.9 Stalni poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačenDisordo thymicus (affectivus) permanens, non specificatusF38 Drugi poremećaji raspoloženja(afekata)Disordines thymiaci affectivi aliiF38.0 Drugi pojedinačni poremećaji raspoloženja (afekata)Disordines thymiaci (affectivi) singuli aliiF38.1 Drugi povratni poremećaji raspoloženja (afekata)Disordines thymiaci (affectivi) recidivi aliiF38.8 Drugi označeni poremećaji raspoloženja (afekata)Disordines thymiaci (affectivi) alii specificatiF39 Poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačenDisordo thymiacus (affectivus), non specificatus

F40 Fobijski anksiozni poremećajiDisordines anxiosi phobiciF40.0 Agorafabija - strah od trgova, otvorenog prostora i dr.Agoraphobia

Page 11: sifre bolesti

F40.1 Socijalna fobijaPhobia socialisF40.2 Specifična (izolovana) fobijaPhobia specifica (separata)F40.8 Drugi fobijsko-anksiozni poremećajiDisordines phobici anxiosi aliiF40.9 Fobijsko-anksiozni poremećaj,neoznačenDisordo phobica anxiosus non specificatusF41 Drugi anksiozni poremećajiDisordines anxiosi aliiF41.0 Panički poremećaj, epizodna paroksizimalna anksioznostDisordo panicus,episodum anxiosum paroxismaleF41.1 Anksiozni generalizovani poremećajDisordo anxiosus generalisatusF41.2 Mešovit anksiozni i depresijski poremećajDisordo anxiosus et depressivus muxtusF41.3 Drugi mešovit anksiozni poremećajDisordo anxsiosus mixtus aliusF41.8 Drugi anksiozni označeni poremećajiDisordines anxiosi alii specificatiF41.9 Anksiozni poremećaj,neoznačenDisordo anxiosus,non specificusF42 Opsesijsko-prisilni poremećajDisordo obsessivocompulsivusF42.0 Pretežno opsesijske misli ili nametnute misliIdeae praedominanter obsessivae sive ruminationesF42.1 Pretežno prinudne radnje(opsesijski rituali)Actiones praedominanter compulsivae (ritus obsessivi)F42.2 Mešovite opsesijske misli i radnjeActiones et ideae obsessivae mixtaeF42.8 Drugi opsesijsko-prisilni poremećajiDisordines obsessivo-compulsivi aliiF42.9 Opsesijsko-prisilni poremećaj,neoznačenDisordo obsessivo-compulsivus,non specificatusF43 Reakcija na težak stres i poremećaji prilagođavanjaReactio stressogenes,gradus majoris,et reactiones maladaptivaeF43.0 Akutna reakcija na stresReactio stressogenes acutaF43.1 Stresni poremećaj posle traumeDisordo posttraumaticus stressogenesF43.2 Poremećaji prilagođavanjaDisordines accomodationisF43.8 Druga reakcija na težak stresReactio stressogenes gradus majoris,aliaF43.9 Reakcija na težak stres,neoznačenaReactio stressogenes gradus maloris,non specificataF44 Disocijativni (konverzivni) poremećajiDisordines dissociativi (conversiones)F44.0 Psihogeno nesećanjeAmnesia dissociativaF44.1 Psihogeno lutanjeFuga dissociativaF44.2 Psihogena ošamućenost

Page 12: sifre bolesti

Stupor dissociativusF44.3 Trans i poremećaji posedovanjaExatasis et disordines possessivaeF44.4 Psihogeni poremećaji mišićaDissordines musculorum dissociativiF44.5 Psihogene konvulzijeConvulsiones dissociativaeF44.6 Psihogena neosetljivost i gubitak sposobnosti percepcije čulimaAnaesthesia dissociativa et perditio sensorialisF44.7 Mešoviti psihogeni (konverzivni) poremećajiDisordines dissociativi (conversivi) mixtiF44.8 Drugi psihogeni (konverzivni) poremećajDisordo disaocitivus (conversivus) aliusF44.9 Psihogeni (konverzivni) poremećaj, neoznačenDisordo dissociativus (conversivus),non specificatusF45 Telesni psihogeni poremećajiDisordines somatoformesF45.0 Somatizacijski poremećajDisordo somatisationalisF45.1 Nediferencirani somatoformni poremećajDisordo somatoformis non differentialisF45.2 Hipohondrija-hipohondrijski poremećajDisordo hypochondrialisF45.3 Somatoformna disfunkcija vegetativnog nervnog sistemaDysfunctio somatoformis autonomaF45.4 Stalan somatoformni bolDisordo doloris somatoformis permanensF45.8 Drugi somatoformni poremećajiDisordines somatoformes aliiF45.9 Somatoformni poremećaj, neoznačenDisordo somatoformis,non specificatusF48 Drugi neurotski poremećajiDisordines neurotici alii

F50 Poremećaj ishraneDisordines alimentariiF50.0 Neurotski gubitak apetitaAnorexia nervosaF50.1 Netipična neurotska anoreksijaAnorexia nervosa paychogenes atypicaF50.2 Neurotska proždrljivostBulimia nervosaF50.3 Netipična neurotska proždrljivostBulimia nervosa atypicaF50.4 Proždrljivost sa drugim psihičkim smetnjamaBulimia cum disordinibus psychicis aliisF50.5 Povraćanje sa drugim psihičkim smetnjamaVomitus cum disordinibus psychicis aliisF50.8 Drugi poremećaji ishraneDisordines alimentarii aliiF50.9 Poremećaj ishrane,neoznačenDisordo alimentarius,non specificatusF51 Neorganski poremećaji spavanja

Page 13: sifre bolesti

Disordines somni non organiciF51.0 Neorganska nesanicaInsomnia non organicaF51.1 Neorganska preterana pospanostHypersomnia non organicaF51.2 Neorganski poremećaj ritma spavanjaDysrhythmia somni non organicaF51.3 Mesečarstvo-hodanje u toku spavanjaSomnambulismusF51.4 Noćni strahPavor nocturnusF51.5 Noćne moreIncubi nocturniF51.8 Drugi neorganski poremećaji spavanjaDyssomni non organici aliiF51.9 Neorganski poremećaj spavanja, neoznačenDyssomnus non organicus,non specificatusF52 Neorganski poremećaj u polnom odnosuDysfunctio sexualis non organicaF52.0 Nedovoljnost ili gubitak polne željeInsufficientia sive perditio desiderii sexualisF52.1 Odvratnost prema polnom odnosu i odsustvo polnog uživanjaAversio et anhedonia sexualisF52.2 Neuspešnost polnog odgovoraInsufficientia cupidinis genitalisF52.3 Poremećaj orgazmaDysfunctio orgasmiF52.4 Prevremena ejakulacijaEjaculatio praecoxF52.5 Neorganski bolni grč usmineVaginismus non organicusF52.6 Neorganski uzrokovan bolan polni odnosDyspareunia non organicaF52.7 Preterani polni nagonCupido sexualis enormisF52.8 Drugi neorganski poremećaj polnog odnosaDysfunctio sexualis alia,non organicaF52.9 Neorganski poremećaj polnog odnosa, neoznačenDysfunctio sexualis non organica,non specificataF53 Duševni poremećaji i poremećaji udruženi sa babinjamaDisordines mentales cum puerperio associatiF53.0 Blag duševni poremećaj i poremećaj ponašanja sa babinjamaDisordo mentalis et disordo morum gradus levis cum puerperio associatusF53.1 Težak duševni poremećaj i poremećaj ponašanja udružen sa babinjamaDisordo mentalis et disordo morum gradus majoris cum puerperio associatusF53.8 Drugi duševni poremećaji i poremećaji ponašanja udruženi sa babinjamaDisordines mentales et disordines morum cum puerpero associati aliiF53.9 Duševni poremećaj u babinjama,neoznačenDisordo mentalis puerperalis,non specificatusF54 Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja u drugim bolestimaFactores mentales et factores morum in morbis aliisF55 Zloupotreba lekova bez uzrokovanja zavisnostiAbusus supstantiarum non dependiferarum

Page 14: sifre bolesti

F59 Sindromi ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i fizičkim činiocima,neoznačeniSyndromae morum cum disordinibus physiologicis et factoribus assocate,non specificatae

F60 Specifični poremećaji ličnostiDisordines personae specificiF60.0 Paranoidni poremećaj ličnostiDisordo personae paranoidesF60.1 Shizoidni poremećaji ličnostiDisordo personae schizoidesF60.2 Disocijalni poremećaj ličnostiDisordo personae dissocialisF60.3 Emocionalni nestabilni poremećaj ličnostiDisordo personae emotionalis instabilisF60.4 Teatralni poremećaj ličnostiDisordo personae histrionicusF60.5 Anankastički poremećaj ličnostiDisordo personae anankasticusF60.6 Anksiozni(izbegavajući) poremećaj ličnostiDisordo personae anxiosus (evitans)F60.7 Poremečaj ličnosti u sferi zavisnostiDisordo personae dependensF60.8 Drugi označeni poremećaji ličnostiDisordo personae valius alius,specificusF60.9 Poremećaj ličnosti,neoznačenDisordo personae,non specificatusF61 Mešoviti i drugi poremećaji ličnostiDisordines personae mixti,et aliiF62 Trajna promena ličnosti neorganskog poreklaMutatio personae persistens non organicaF62.0 Trajna promena ličnosti posle doživljene katastrofeMutatio personae postcatastrophica permanensF62.1 Trajna promena ličnosti posle psihijatrijske bolestiDisordo personae persistens post morbum psychiatricumF62.8 Druge trajne promene ličnostiDisordines personae persistentes aliiF62.9 Trajna promena ličnosti, neoznačenaDisordo personae persistens, non specificatusF63 Poremećaji navika i impulsaDisordines consuetudinum et impulsuumF63.0 Patološko kockanjeAlea pathologicaF63.1 Piromanija-patološko podmetanje požaraPyromania pathologicaF63.2 Kleptomanija-patološka sklonost krađiCleptomaniaF63.3 Trihotilomanija-bolesno čupanje koseTrichotillomaniaF63.8 Drugi poremećaji navika i impulsaDisordines consuetudinum et impulsuum aliiF63.9 Poremećaj navika i impulsa,neoznačenDisordo consuetudinum et impulsuum,non specificatusF64 Poremećaj polnog identitetaDisordines identitatis sexualis

Page 15: sifre bolesti

F64.0 TransseksualizamTranssexualismusF64.1 Transvestitizam sa dvostrukom ulogomTransvestitismus duplexF64.2 Poremećaj polnog identiteta u detinjstvuDisordo identitatis sexualis puerilisF64.8 Drugi poremećaji polnog identitetaDisordines identitatis sexualis aliiF64.9 Poremećaj polnog identiteta,neoznačenDisordo identitatis sexualis,non specificatusF65 Poremećaji polne sklonostiDisordines incilnationis sexualisF65.0 FetišizamFetishismusF65.1 Fetišistički transvestitizamTransvestitismus fetishisticusF65.2 EgzibicionizamExhibitionismusF65.3 VoajerizamVoyeurismusF65.4 PedofilijaPaedophiliaF65.5 SadomazohizamSadomasochismusF65.6 Višestruki poremećaji polne sklonostiDisordines inclinationis sexualis multipilcesF65.8 Drugi poremećaji polne sklonostiDisordines inclinationis sexualis aliiF65.9 Poremećaj polne sklonosti,neoznačenDisordo inclinationis sexualis ,non specificatusF66 Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa polnim razvojem i orijentacijomDisordines mentales et disordines cumevolutione et orientatione sexuali associatiF66.0 Poremećaj polnog sazrevanjaDisordo maturationis sexualisF66.1 Egodistonička polna orijentacijaOrientatio sexualis egodystonicaF66.2 Poremećaj polnog odnosa partneraDisordo relationis sexualisF66.8 Drugi psihoseksualni razvojni poremećajiDisordines evolutionis psychosexualis aliaeF66.9 Psihoseksualni razvojni poremećaj,neoznačenDisordo evolutionis psychosexualis ,non specificatusF68 Drugi poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslihDisordines personae et disordines morum adoltorum aliaeF68.0 Obrada telesnih simptoma zbog psihičkih razlogaElaboratio symptomatum somaticorum psychogeniumF68.1 Namerno izazivanje ili simuliranjetelesnih simptoma psihičkih nesposobnostiProvocatio symptomatum intenta sive simulatio symptomatum impotentiarum psychicarum somaticorumF68.8 Drugi specifični poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslihDisordines personae et disordines morum adultorum alii,specificiF69 Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odrasle osobe,neoznačeniDisordines personae et disordines morum adulti,non specificati

Page 16: sifre bolesti

F70 Laka duševna zaostalostRetardatio mentalis levisF70.0 Laka duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalanRetardatio mentalis levisF70.1 Laka duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretmanRetardatio mentalis levisF70.2 Laka duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanjaRetardatio mentalis levisF70.3 Laka duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanjaRetardatio mentalis levisF71 Umerena duševna zaostalostRetardatio mentalis moderataF71.0 Umerena duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalanRetardatio mentalis moderataF71.1 Umerena duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretmanRetardatio mentalis moderataF71.2 Umerena duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanjaRetardatio mentalis moderataF71.3 Umerena duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanjaRetardatio mentalis moderataF72 Teška duševna zaostalostRetardatio mentalis gravisF72.0 Teška duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalanRetardatio mentalis gravisF72.1 Teška duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretmanRetardatio mentalis gravisF72.2 Teška duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanjaRetardatio mentalis gravisF72.3 Teška duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanjaRetardatio mentalis gravisF73 Duboka duševna zaostalostRetardatio mentalis profuodaF73.0 Duboka duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalanRetardatio mentalis profuodaF73.1 Duboka duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretmanRetardatio mentalis profuodaF73.2 Duboka duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanjaRetardatio mentalis profuodaF73.3 Duboka duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanjaRetardatio mentalis profuodaF78 Druga duševna zaostalostRetardatio mentalis aliaF78.0 Druga duševna zaostalost-nema poremećaja ponašanja ili je minimalanRetardatio mentalis aliaF78.1 Druga duševna zaostalost-značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretmanRetardatio mentalis aliaF78.2 Druga duševna zaostalost-drugi poremećaji ponašanjaRetardatio mentalis aliaF78.3 Druga duševna zaostalost-nema napomene o poremećaju ponašanjaRetardatio mentalis aliaF79 Duševna zaostalost,neoznačenaRetardatio mentalis,non specificata

Page 17: sifre bolesti

F80 Specifični poremećaji razvoja govora i jezikaDisordines evolutionis orationis et linquae,specificiF80.0 Specifičan poremećaj artikulacijeDisordo orationis articularis specificusF80.1 Poremećaj ekspresivnog govoraDisordo orationis expressivaF80.2 Poremećaj receptivnog govoraDisordo orationis (receptivus)F80.3 Landau-Kleffnerov stečeni gubitak govora sa epilepsijomAphasia acquista cum epilepsia (Landau-Kleffner)F80.8 Drugi poremećaji razvoja govora i jezikaDisordines evolutionis orationis et linquae aliiF80.9 Poremećaj razvoja govora i jezika,neoznačenDisordo evolutionis orationis et linguae,non specificatusF81 Specifični poremećaji razvoja sposobnosti za školovanjeDisordines evolutionis facultatum scholasticarum specificiF81.0 Specifičan poremećaj čitanjaDyslexia specificaF81.1 Specifičan poremećaj spelovanjaDisordo separatonis litterarum specificusF81.2 Specifičan poremećaj računanjaDisordo arithmeticalis specificusF81.3 Mešovit poremećaj sposobnosti za školovanjeDisordo facultatum scholasticarum mixtusF81.8 Drugi poremećaji razvoja sposobnosti za školovanjeDisordines evolutionis facultatum scholasticarum aliiF81.9 Poremećaj razvoja sposobnosti za školovanje,neoznačenDisordo evolutionis facultatum scholasticarum,non specificatusF82 Specifičan poremećaj razvoja pokretljivostiDisordo evolutionis functlonis motoricae specificusF83 Mešoviti specifični poremećaji razvojaDisordines evolutionis specifici mixtiF84 Prožimajući poremećaji razvojaDisordines evolutionis pervasiviF84.0 Dečji autizamAutismus puerilisF84.1 Atipičan autizamAutismus atipicusF84.2 Rettov sindromSyndroma RettF84.3 Drugi dezintegrativni poremećaj detinjstvaDisordo pueritiae desintegrativus aliusF84.4 Hiperkinetički poremećaj sa duševnom zaostalošću i stereotipnim pokretimaHyperkinesia cum retardatione mentali et motibus stereotypicisF84.5 Aspergerov sindromSyndroma AspergerF84.8 Drugi pervazivni poremećaji razvojaDisordines evolutionis pervasivi aliiF84.9 Pervazivni poremećaj razvoja,neoznačenDisordo evolutionis pervasivus,non specificatusF88 Drugi psihički poremećaji razvojaDisordines evolutionis psychici aliiF89 Poremećaj psihičkog razvoja,neoznačen

Page 18: sifre bolesti

Disordo evolutionis psychicae,non specificatus

F90 Hiperkinetički poremećajDiserdines hyperkineticiF90.0 Poremećaj aktivnosti i poremećaj pažnjeDisordo activitatis et disordo attentionisF90.1 Hiperkinetički poremećaj ponašanjaDisordo morum hyperkineticusF90.8 Drugi hiperkinetički poremećajiDisordines hyperkinetici aliiF90.9 Hiperkinetički poremećaj,neoznačenDisordo hyperkineticus,non specificatusF91 Poremećaji ponašanjaDisordines morumF91.0 Poremećaj ponašanja u porodiciDisordo morum in familiaF91.1 Poremećaj ponašanja uzrokovan nepotpunom socijalizacijomDisordo morum non socialisatusF91.2 Poremećaj socijalizovanog ponašanjaDisordo morum socialisatusF91.3 Poremećaji protivljenja i prkosaDisordo oppositus et provocatusF91.8 Drugi poremećaji ponašanjaDisordines morum aliiF91.9 Poremećaj ponašanja,neoznačenDisordo morum,non specificatusF92 Mešoviti poremećaji ponašanja i emocijaDisordines morum et emotionum mixtiF92.0 Poremećaji ponašanja u vidu depresijeDisordo morum depressivusF92.8 Drugi mešoviti poremećaji ponašanja i emocijaDisordines morum et emotionum mixti-aliiF92.9 Mešovit poremećaj ponašanja i emocija,neoznačenDisordo morum et emotionum mixtus,non specificatusF93 Poremećaj emocija sa početkom u detinjstvuDisordines emotionum in infantia ortiF93.0 Anksiozni poremećaj odvajanja u detinjstvuDisordo separationis puerilis anxiosusF93.1 Fobijsko-anksiozni poremećaj u detinjstvuDisordo puerilis phobicus anxiosusF93.2 Socijalno-anksiozni poremećaj u detinjstvuDisordo puerilis socialis anxiosusF93.3 Poremećaj suparništva sa bratom ili sestromDisordo aemulationis cum fratre et sororeF93.8 Drugi poremećaji emocija u detinjstvuDisordines emotionum in infantia orti aliiF93.9 Poremećaj emocija nastao u detinjstvu,neoznačenDisordo emotionum puerilis,non specificatusF94 Poremećaji socijalnog funkcionisanja nastali u detinjstvu i adolescencijiDisordines functionis socialis in infantia et adolenscentia ortiF94.0 Probiračka nemostMutismus selectivusF94.1 Reaktivni poremećaj vezivanja u detinjstvu

Page 19: sifre bolesti

Disordo connoxivus reactivus puerilisF94.2 Poremećaj vezivanja u detinjstvuDisordo disinhibitionalis connexivus puerilisF94.8 Drugi poremećaji socijalnog funkcionisanja u detinjstvuDisordines functionis socialis puerilis aliiF94.9 Poremećaj socijalnog funkcionisanja u detinjstvu,neoznačenDisordo functionis socialis puerilis,non specificatusF95 Tikovi-nevoljni pokreti mišićaDisordines spasmi involuntariiF95.0 Prolazan tikTic transitoriusF95.1 Hroničan motorni ili glasovni tikTic motorius sive vocalis chronicusF95.2 Kombinovani glasovno-motorni tikTic motorius et vocalis multiplex (de la Tourette)F95.8 Drugi tikTic aliusF95.9 Tik neoznačenTic,non specificatusF98 Drugi poremećaji emocija i poremećaji ponašanja nastali u detinjstvu i adolescencijiDisordines emotionum et disordines morum in infantia sive adolescentia orti alii