servisi interneta

Download Servisi Interneta

Post on 14-Dec-2015

204 views

Category:

Documents

21 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Servisi Interneta, seminarski rad

TRANSCRIPT

 • SERVISI INTERNETA (seminarski rad)

 • SADRAJ

  UVOD ..................................................................................................................................................... 1

  1. OSNOVNI SERVISI INTERNETA ................................................................................................... 2

  1.1. E-MAIL ........................................................................................................................................ 2

  1.2. TELNET ....................................................................................................................................... 3

  1.3. FTP ............................................................................................................................................... 4

  1.4. FINGER ....................................................................................................................................... 5

  1.5. TALK ........................................................................................................................................... 5

  1.6. R-SERVliCES .............................................................................................................................. 6

  2. JAVNI SERVISI INTERNETA .......................................................................................................... 7

  2.1. MAILING LIST ........................................................................................................................... 7

  2.2. ANONYMOUS FTP .................................................................................................................... 7

  2.3. USNET NEWS (USER NETWORK NEWS) .............................................................................. 8

  2.4. GOPHER ...................................................................................................................................... 8

  2.5. WWW - WORLD WIDE WEB ..................................................................................................10

  2.6. JAVA ...........................................................................................................................................11

  2.7. IRC - INTERNET RELAY CHAT .............................................................................................11

  2.8. MAIL GATEWAYS ...................................................................................................................12

  3. POSEBNI SERVISI INTERNETA ....................................................................................................12

  3.1. SERVISI ZA PRETRAIVANJE ...............................................................................................12

  3.2. SIGURNOSNI SERVISI .............................................................................................................13

  3.3. SISTEMSKI SERVISI ................................................................................................................13

  ZAKLJUAK ........................................................................................................................................17

  LITERATURA .......................................................................................................................................18

 • 1

  UVOD

  Servisi Interneta funkcioniu na principu tzv. klijent/server arhitekture, tako to negdje

  na mrei postoje serveri u kojima su smjeteni podaci, a na domicilnom kompjuteru se

  izvrava klijent program koji tim podacima pristupa preko mree. Precizna pravila koja

  kompjuteri potuju u toku "razgovora" nazivaju se protokoli, a osnovni protokol je TCP/IP.

  Vremenom su definisane razne primjene mree i gotovo za svaku od njih je napravljen

  odgovarajui protokol, odnosno servis.

  Uopteno, Internet servisi se dijele u tri osnovne grupe:

  - osnovni servisi,

  - javni servisi i

  - posebni servisi.

 • 2

  1. OSNOVNI SERVISI INTERNETA

  Osnovni servisi su prisutni praktino na svakom kompjuteru koji je povezan na

  Internet. Njihovo korienje podrazumijeva posjedovanje korisnikog imena na nekom od

  servera u mrei i odgovarajue lozinke za pristup, ime se dolazi do jedinstvene adrese.

  U ove servise spadaju:

  - E-MAIL,

  - TELNET,

  - FTP,

  - FINGER,

  - TALK i

  - R-SERVISI.

  1.1. E-MAIL

  E-MAIL je najstariji od svih Internet servisa i obezbjeuje slanje poruke drugom

  korisniku ili grupi korisnika. Poruka je obino tekstualna, mada postoji mogunost slanja

  binarnih datoteka. Za razliku od veine ostalih servisa, E-MAIL se moe koristiti ak i kad ne

  postoji kontinuirana veza sa Internetom.

  Slika 1. Princip rada e-mail servisa

 • 3

  Ako je korisnik direktno vezan na Internet, poruka koju bi on poslao stigla bi za svega

  nekoliko minuta (a najee trenutno) drugom korisniku, tj. na svoje odredite. Za slanje

  elektronske pote nije neophodna stalna veza sa Mreom. Mnogo racionalnije rjeenje je

  povremena razmjena elektronske pote putem modema i odgovarajueg servera, najee

  protokolom UUCP. Sutinska prednost elektronske pote u odnosu na klasinu potu ili faks

  je u tome to se primljeni tekst moe dalje obraivati, pripremati za tampu, komentarisati pri

  odgovoru itd. Tako se bez tekoa mogu slati i slike, praktino bilo kakav dokument koji se

  nalazi u kompjuteru. Za ovu namjenu E-MAIL jednostavno nema alternativu, lako je

  elektronska pota prvenstveno namijenjena slanju privatnih poruka drugom1 korisniku Mree,

  mogua je komunikacija, odnosno paralelno slanje na vei broj adresa, pa i diskusije preko E-

  MAIL servisa. Ovi oblici predstavljaju tzv. mailing liste.

  U odnosu na ostale naine slanja poruka E-MAIL je veoma pogodan za dodatne

  zatite, pa se moe obezbijediti provjera autentinosti poruke, odnosno da li ju je u

  odgovarajue vrijeme poslao onaj koji je njen autor. Upotreba E-MAIL sea'isa je relativno

  jednostavna, ali to nikako ne znai da ne treba voditi rauna o nainu pisanja poruka. Kao i

  svako drugo pisanje i ovo zahtijeva panju poiljaoca poruke, da bi primalac zaista na pravi

  nain shvatio poruku.

  1.2. TELNET

  TELNET predstavlja pristup udaljenom kompjuteru emulacijom terminala. Kada se

  pomou korisnikog imena i lozinke korisnik prijavi na udaljeni kompjuter on moe da

  pokrene programe (u tekstualnom modu) koji su instalirani na tom kompjuteru. Ako se

  polazni kompjuter nalazi na istom podruju gdje je i odredini, dovoljno je kao adresu navesti

  samo ime kompjutera. U svakom sluaju, nita ne smeta ako se navede kompletna adresa.

  Simbolike ili slovne adrese se automatski konvertuju u numerike, koje dalje slue za

  pristup. Ponekad se moe desiti da simbolike adrese ne rade pa se tada koriste direktno

  numerike adrese.

  Kada se uspostavi veza izmeu kompjutera i usaglase osobine terminala, odnosno

  izvri emulacija terminala, korisnik se prijavljuje putem korisnikog imena i lozinke. Takoe,

  korisnik mora imati otvoren vlastiti nalog na udaljenom kompjuteru da bi ga mogao koristiti.

  Po ispunjenju ovih uslova korisnik nastavlja da radi na udaljenom raunam kao na lokalnom,

 • 4

  osim to se sve komande koje on unosi izvravaju na udaljenom kompjuteru. TELNET je

  interaktivni servis pa se zbog toga ne moe pozivati iz komandnih procedura, niti se moe

  izvravati kao proces u pozadini.

  Pri uspostavljanju klijent/server telnet sesije izmeu dva raunara, ili najee izmeu

  raunara i nekog od mrenih ureaja kom je potrebno pristupiti radi podeavanja parametara,

  telnet protokol uspostavlja komunikacioni kanal VTY (engl. Virtual TeletYpe). Iako telnet

  protokol podrava autentifikaciju pri uspostavljanju kanala, podaci koje razmenjuju korisnici

  nisu zatieni (enkripcija). to bi znailo da pri presretanju podataka oni mogu biti lako

  protumaeni. U cilju uspostavljanja sigurne komunikacije razvijen je protokol (SSH) (engl.

  Secure Shell) kao naslednik telnet protokola.

  1.3. FTP

  Prenos datoteka je jedan od osnovnih poslova za koji slui Mrea. FTP je namijenjen

  prije svega prenosu sa servera na lokalni klijent kompjuter i obrnuto. Da bi se pristupilo

  odreenim datotekama neophodno je posjedovanje korisnikog imena i lozinke na serveru.

  Varijacija na ovu temu je poseban servis Anonvmous FTP, do koga se dolazi klasinim

  programom FTP tako da se korisniko ime unosi kao anonvmous, a lozinka kao vlastita E-

  MAIL adresa. Na ovaj nain administratori servera nude jednostavan pristup do javnih

  datoteka, prvenstveno za distribuciju softvera i ostalih podataka.

  Program FTP pokree se naredbom FTP adresa, poslije ega se unosi korisniko ime i

  lozinka na udaljenom kompjuteru. Kao adresa se mogu ravnopravno koristiti simboliki i

  numeriki oblik, isto kao kod programa TELNET.

  FTP sesija se zapravo sastoji od dvije sesije: sesije za transfer (DTP - engl. Data

  Transfer Process) i kontrolne sesije (PI - engl. Protocol Interpreter). Kontrolna sesija se

  pokree prva i alje zahtjev za uspostavljanje veze udaljenom raunaru. Nakon provjere

  identiteta i uspostavljanja dvosmjerne veze, klijent je u mogunosti da alje komande za

  obavljanje razliitih zadataka.

  Uspostavljanje TCP/IP veze se vri sa porta izabranog metodom sluajnog izbora, a

  port na kojem FTP server oekuje konekcije je po standardu uvijek 21.

 • 5

  Slika 2. FTP sesija

  Kada klijent napravi zahtjev za prenos pod