samochody elektryczne

of 21/21
Samochody hybrydowe i elektryczne dobrem powszechnym czy nadal luksusowym? Kiedy zdecydować się na ich zakup?

Post on 26-May-2015

644 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Samochody hybrydowe i elektryczne dobrempowszechnym czy nadal luksusowym? Kiedy zdecydowa si na ich zakup?

2. 1 KIM JESTE MY?Polski Zwi zek Przemys u Motoryzacyjnego jest organizacj pracodawcw bran ymotoryzacyjnej, zrzeszaj c 37 firm b d cych producentami i przedstawicielamiproducentw w Polsce.Jako organizacja reprezentuj ca interesy przedsi biorcw jeste my g osem bran ymotoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, rodkami masowegoprzekazu, organizacjami bran owymi (polskimi i wiatowymi) oraz spo ecze stwem.Na bie co podejmujemy dzia ania maj ce na celu inicjowanie zmian legislacyjnych,opiniujemy projekty ustaw oraz innych rozwi za prawnych wa nych dla naszych firmcz onkowskich i rynku. Wspieramy przedsi wzi cia na rzecz rozwoju i promocji sektoramotoryzacyjnego. Prezentujemy w asne ekspertyzy, opinie oraz raporty w kluczowych dlamotoryzacji kwestiach. Bierzemy udzia w pracach gremiw sejmowych oraz rz dowych.B d c cz onkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentw Pojazdw ACEA orazStowarzyszenia Europejskich Producentw Motocykli ACEM, reprezentujemy interesynaszych firm cz onkowskich w organach Unii Europejskiej oraz wsplnie z innymieuropejskimi stowarzyszeniami uczestniczymy w konferencjach oraz debatachorganizowanych na szczeblu unijnym, a tak e w kampaniach spo eczno-edukacyjnych. 3. 2NASI CZ ONKOWIEAll Ride Moto (SYM)BMW Vertriebs GmbH (BMW, Mini)Citro n PolskaDAF TrucksPolskaChevrolet PolandFiat Auto Poland (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Jeep, Dodge) Ford PolskaGeneral Motors Poland (Opel) Gruau Polska Honda Poland Hyundai Motor PolandIberia Motor Company (Seat) Isuzu Automotive PolskaIveco Poland JLR Poland (Jaguar, Land Rover)Kia Motors PolskaKulczyk Tradex (Audi, Volkswagen) Man-Star Trucks & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska (Mercedes,Smart, Mitsubishi Canter)MMC Car Poland (Mitsubishi)Nissan SC&EE Peugeot PolskaPolonia Cup (Polaris, Shark, Malaguti, Hyosung, Daelim, Triton) Probike (Kawasaki, Malagutti, Derbi, Ducati)Renault Polska (Renault, Dacia) Renault Trucks PolskaScania PolskaSkoda Auto PolskaSsangyong Motors Polska Subaru Import PolskaSuzuki Motor PolandMarubeni Motors Polska (Tata) Toyota Motor Poland (Toyota, Lexus) Volkswagen Pozna Volvo Auto PolskaVolvo Polska Yamaha Motor Middle Europe Zipp 4. 3 PRZYJAZNA MOTORYZACJAPrzyjazna Motoryzacja to program, ktrego zadaniem jest popularyzacja wzorcwmotoryzacji bezpiecznej, racjonalnej, nowoczesnej i odpowiedzialnej zarodowisko.Celem projektu jest u wiadomienie wagi i znaczenia motoryzacji dla gospodarki ispo ecze stwa kr gom opiniotwrczym i dotarcie z przekazem do jak najwi kszejliczby osb.Program Przyjazna motoryzacja ma wskazywa drogi rozwoju, tak abymotoryzacja mog a sta si czynnikiem przy pieszaj cym popraw warunkwnaszego ycia, przyczynia a si - dzi ki nowym technologiom - do zwi kszeniabezpiecze stwa i komfortu naszego ycia, dawa a prac milionom ludzi wprodukcji, dystrybucji oraz licznych ga ziach przemys u, handlu i us ug.Projekt prezentuje motoryzacj z kilku perspektyw, w ramach kolejnorealizowanych 4 modu w tematycznych:1. Motoryzacja a gospodarka, motoryzacja jako rd o innowacji technologicznych2. Motoryzacja a bezpiecze stwo3. Motoryzacja a ekologia4. Zrwnowa ony transport 5. 4Dlaczego zacz y si pojawia samochody elektryczne i hybrydowe ?Oglno wiatowa tendencja do ograniczania emisji substancji cieplarnianychOgraniczona ilo paliw kopalnychBardzo wysoki koszt dalszego doskonalenia silnikw spalinowych Rodzaje pojazdw elektrycznych i hybrydowychHybrydy HEVHybrydy PLUG IN PHEVElektryczne FEVElektryczne z rozszerzonym zasi giem EREV W latach 2011-12 do 2015 pojawi si oko o 106 nowych modeli samochodw osobowych elektrycznych b d hybrydowychrd o Impact of electric vehicles, April 2011 6. 5 Zalety samochodw elektrycznych i hybrydowychZerowa b d bardzo niska emisja substancji szkodliwych w miejscu ichu ytkowaniaZnaczna redukcja ha asuPonad 90% sprawno silnika elektrycznego (silnik spalinowy oko o 27%)Obni enie globalnego zu ycia paliw kopalnych, w szczeglno ci w d ugiejperspektywieIdealny na krtkie dystanseZnacznie ni szy koszt przejechania dystansu za koszt 1 litra benzyny mo naprzejecha oko o 100 kmMniejsza awaryjno uk adu nap du mniejsza komplikacjaMo liwo wykorzystania jako magazynu energii inteligentne adowanie 7. 6 Wady samochodw elektrycznych i hybrydowychWysoka cena oko o 150 000 PLN i ca kowity koszt utrzymania - TCOZawansowana technologia baterii, nieznana ich trwa o oraz wysoka cenaNiewielki zasi g maksymalnie 150 kmEmisja ca kowita pojazdu well to wheelNiezb dna infrastruktura adowania / interakcja z sieci energetyczn /inteligentne adowanieBrak standardu wtyczki do adowania Japonia CHAdeMO, Europa IEC, USASAE 8. 7Ca kowity koszt utrzymania bez podatkw isubsydiw oraz zach t 200 150 ICE PHEV % 100 FEV EREV 500 2010 2015 2020 2025 2030 latard o: Impact of electric vehicles, April 2011Bez redukcji kosztu samochodu elektrycznego b d hybrydowego,stanie si on konkurencyjny dopiero oko o 2030 roku 9. 8Wp yw subsydiw i zach t na ca kowity kosztutrzymania 140 120 ICE PHEV TCO FEV 100 EREV80 01020 3040 50 Subsydia i zach ty jako procent ceny katalogowej rd o: Impact of electric vehicles, April 2011Zach ty i subsydia mog mie ogromny wp yw na rozpowszechnieniesi tych pojazdw 10. 9Subsydia i zach ty dla pojazdw elektrycznych i hybrydowychPodatki zale ne od parametrw ekologicznych pojazdw (EURO, CO2) 19pa stw UEDop aty, zach ty i systemy bonus-malus dedykowane samochodomelektrycznym i hybrydowym - 14 pa stw UE rednia dop ata do samochodu elektrycznego w Europie to oko o 5000 EuroDop aty do pojazdw elektrycznych i lub niskoemisyjnych.w Europie1150 - 75001070 - 2500-50gCO2 = 5800 -104gCO2 = 3000NL -60gCO2 = 50003500 , ci . 25003000 - 50002000 - 6000 11. 10Inne mo liwo ci wspierania samochodw elektrycznych ihybrydowych Strefy ograniczonego ruchu Umweltzone (Niemcy) , Congestion charge (Londyn), ZTL (Mediolan, Wenecja, Rzym) Darmowe parkingi Dedykowane miejsca parkingowe Darmowe adowanie Dedykowane pasy ruchu Obni ki w podatkach lokalnych Zmiana podej cia do w asno ci pojazdu us uga mobilno ci 12. 11Rozwj techniki akumulatorwJe eli zostanie utrzymane dzisiejsze tempo rozwoju to w 2020 roku cena zmniejszysi o po ow , a pojemno zwi kszy si 3-krotnieWed ug dzisiejszych bada ycie baterii powinno przekroczy 7 lat i rednio b dziewynosi 10 lat Impact of electric vehicles, April 2011Je eli za o y , e oko o 2040 roku b dzie 2 biliony pojazdw elektrycznych towykorzystamy oko o 25% dzisiejszych zasobw litu Akumulatory pojazdw elektrycznych od teraz do 2020 rokuOd nieustannego post pu do prze omuZa o enia :> Zu ycie energii1) : 40012,5 kWh/100 km> Masa ca kowita pojazdu2) : 3001100 kg 200> Moc akumulatora w 2010:20 kWh 100> Masa akumulatora: 200 kgAkumulator omasie 200 kg> Technologiczny rozwj0 akumulatorw oraz pojazdw obecne Ni- L i-Ion L i-Ion L i-Ion wed ug scenariusza MH 201020152020G sto 60energetyczna [Wh/kg] 100125 180Moc akumulatora 12 202536[kWh]Koszt [ / kWh] 400 300200 13. 12redni dzienny dystans pokonywany przez EuropejczykaWed ug bada 80% dziennych przebiegw jest poni ej 80 km rd o Mobilitt in Deutschland, 200240% dziennych przebiegw jest poni ej 5 kmZmniejsza si czas u ywania aut w strefach zurbanizowanych redni roczny przebieg samochodu w ci gu ostatnich 20 lat spad z16000 km do ok. 12000 km rd o Penelope Bachus, La Rochelle2003 14. 13redni dzienny dystans pokonywany przez EuropejczykaTra sa ul.kmMa 22 iejrymk iersononul.ckao wd st do y ktorz Traul.l.auW Traswozowa20km 15. 14 Emisja ca kowita pojazdwEmisja ca kowita jest zale na od sposobu wytwarzania energii elektrycznejCa kowita emisja w Polsce jest bliska emisji samochodu z silnikiem o zap oniewewn trznymWed ug bada , niezale nie od przyj tego scenariusza ca kowita emisja CO2 zsamochodw elektrycznych i hybrydowych w Europie w 2030 roku b dzie ni sza odemisji samochodw z silnikiem spalinowym rd o Impacts of Electric Vehicles, April2011Mgane 1.6BenzynowyMgane 1.6 Gaz ziemny/LPGMgane 1.5 dCiDiesel Elektrowna w glowa(CCS)Elektrownia w glowa (IGCC) Produkcja energii elektr.rednia europejskaGaz ziemny DrewnoPaliwo j drowe Emisja CO2 od szybu naft. / od elektrowni do Wiatr, woda zbiornika samochodu.020 40 60 80100 120140160180 200 Emisja CO2 od zbiornika gCO2/km sam. do nap du k (jazda) Source : Calculs des rendements des filires de production de carburant et d lectricit selon la mthodologie de l tude Well-to-Wheels Analysis of Future Automotive Fuels and Powertrains In the European Context, JRC-EUCAR-CONCAWE, 2006.Re nault Polska / XII Sympozjum Energetyka Be chatw 2010 16. 15Infrastruktura adowaniaTrzy kategorie adowania: w domu szybkie adowanie wymiana bateriiW krajach z dobrze rozwini t sieci elektryczn , adowanie samochodwelektrycznych i hybrydowych nie powinno stanowi problemuW krajach ze s abiej rozwini t sieci elektryczn , takie adowanie musi bydokonywane w sposb kontrolowanyZamiast adowania mo e by stosowana wymiana baterii na nowna adowan leasing, wynajem bateriiWprowadzenie inteligentnego adowania spowoduje mo liwo adowaniawi kszej ilo ci pojazdw i wykorzystania ich tak e jako magazynw energii(ma to ogromne znacznie przy wykorzystywaniu odnawialnych rdeenergii)W ci gu kilku lat ma zosta wypracowany wsplny standard wtyczki do adowania ACEA podj a swoje zobowi zanie w okresie przej ciowym 17. 16 Obecna sytuacja w PolsceBrak podatku uzale nionego od parametrw ekologicznychBrak subsydiw i zach t dla pojazdw elektrycznych i hybrydowychWszystkie prace nad wprowadzeniem takich rozwi za s na etapieprogramowym lub projektowymczna ilo punktw adowania w Polsce to oko o 170, z tego 59 wWarszawieNa koniec 2010 roku w Polsce by o zarejestrowanych 2400samochodw elektrycznych b d hybrydowych rd o PZPM napodstawie CEP redni wiek pojazdu osobowego w Polsce na koniec 2010 roku tooko o 15 lat rd o PZPM na podstawie GUS 18. 17 STRUKTURA WIEKU SAMOCHODY OSOBOWE: 2004 i 2009 PARK ROK 2004samochody osobowe 11 975 000 - w tym 56% ponad 10 lat PARK ROK 2009samochody osobowe 16 495 000w tym 69,8% ponad 10 latStruktura wie ku samochodw osobowych,Struktura wieku samochodw osobowych, stan na koniec 2004 stan na koniec 2009 0-5 lat; 11,7%0-5 lat; 19,4%6-10 lat; 18,5%ponad 10; 56,0% 6-10 lat; 24,6% ponad 10; 69,8% 17 19. 18Samochody osobowe struktura parku w 2010 20. 19SAMOCHODY OSOBOWE NOWE i U YWANE: 2008 - 2010120 000100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0Lut LutLut LutCze CzeCzeSie SieSie GruGru GruLip LipLipWrz WrzWrzSty 08 Sty 09Sty 10 Sty 11Kwi KwiKwiMar MarMar Mar LisLis LisMaj MajMajPa PaPa2008 2009 2010 2011 u ywane samochody osobowenowe samochody osobowe qMimo zmniejszenia przywozu u ywanych samochodw osobowych wci jest to bardzo wysoki poziom: q 2009 i 2010 po 700 000 pojazdw, ponad 6 mln od wej cia do UE q 2010 - nadal 43% pojazdw stanowi pojazdy ponad 10 letnie q Pojazdy te spe niaj bardzo niskie standardy techniczne i ekologiczne (emisja CO2) 21. 20DZI KUJ ZA UWAGMicha WekieraDyrektor ds. prawno-technicznychPolski Zwi zek Przemys u Motoryzacyjnegowww.pzpm.org.pl