ramalan penjualan.pptx

Upload: miranti-utami-putri

Post on 07-Aug-2018

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  1/25

  RAMALAN PENJUALAN

  BELLIWATI KOSIM

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  2/25

  RAMALAN PENJUALAN

  Ramalan penjualan adalah proyekekn!" dar! perm!naan lan##ananpoen"!al unuk "uau $aku

  erenu den#an %er%a#a! a"um"!&

  Ramalan adalah "uau 'ara unukmen#ukur aau menak"!r kond!"!%!"n!" d!ma"a yan# akan daan#

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  3/25

   TEKNIK(TEKNIK )ALAM RAMALANPENJUALAN

  *& Ramalan Berda"arkan Pendapa+Jud#men Mehod,

  a& Pendapa "ale"men%& Pendapa "ale" manajer

  '& Pendapa para ahl!

  d& Sur-ey kon"umen

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  4/25

  .& Ramalan Berda"arkan Perh!un#anSa!"!k

    Ramalan den#an perh!un#an

  "a!"!k den#an men##unakanmeode maema!" unukmen##am%arkan #ar!" rend ya!u

  meode momen dan meode lea""/uare0 Meode "em! a-era#e&

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  5/25

  1ONTO2 SOAL

  )aa penjualan Peru"ahaan 3 ahun .445 "6d .447&"e%a#a! %er!ku 8

   Tahun Penjualan

   .445 *54

   .449 *9:

   .44: *:4

   .44; *;:

   .447 *74 2!un#lah per"& &0 menuru meode Momen0 Lea" "/uare0 "em!a-era#e&

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  6/25

  *& METO)E MOMENT

   ? @ a %

  Cy @ n&a %&C Cy @ a&C %&C.

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  7/25

  METO)E MOMENT

  Tahun Penjualan

  (y)

  x xy x2

  .445 *54 4 4 4

  .449 *9: * *9: *

  .44: *:4 . 544 9

  .44; *;: 5 9D: D

  .447 *74 9 ;>4 *;

   Jumla 7;4 *4 *;.4 54

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  8/25

  METO)E MOMENT

  7;4 @ :a *4% . *:.4 @ *4a .4%*;.4 @ *4a 54% * *;.4 @ *4a 54% (

    *44 @ *4%

   7;4 @ :a *4% % @ *446*4

   7;4 @ :a *4&*4 % @ *4

    :a @ 7;4 *44

    a @ ;;46:

    a @ *5. ? @ *5. *43  ?.44> @ *5. *4F:G @ *>.

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  9/25

  .& METO)E LEAST SHUARE

   ? @ a %

  a @ FCyG6n

  % @ FCyG6C.

  )!mana C @ 4

   

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  10/25

  METO)E LEAST SHUARE F)ATA

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  11/25

  METO)E LEAST SHUARE F)ATA @ *:. *4F5G @ *>.

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  12/25

  METO)E LEAST SHUARE F)ATA

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  13/25

  METO)E LEAST SHUARE F)ATA @ *:70: 90:F:G @ *>4

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  14/25

    METO)E SETEN

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  15/25

    5& METO)E SETEN

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  16/25

   RUMUS METO)E SEMI AERA

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  17/25

    METO)E SETEN

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  18/25

    METO)E SETEN@ ?@*570: *4 F 7G @.470:

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  19/25

  SOAL *

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  20/25

  *& METO)E SEMI RATA ( RATA

  )en#an 'ara men'ar! raa raakelompok daa

  Lan#kah 8

  Kelompokan daa menjad! dua kelompok 2!un# raa raa h!un# dan leakkan d!

  en#ah kelompok F K* dan K.G0 menjad!n!la! kon"ana FaG dan leak ahun

  merupakan ahun da"ar 2!un# "el!"!h K. K*

  K. K* 4 @ Tren po"!!  K. K* 4 @ Tren ne#a! 

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  21/25

  LANJUTAM &

  Lan#kah %er!ku

   Tenukan n!la! peru%ah ren F%G den#an'ara 8

    % @

   

  Per"amaan ren Y’ = a + b.X 

  Unuk men#eahu! %e"arnya ren0ma"ukan n!la! F3G pada per"amaan

  Unuk daa #anj!l0 daa FahunG en#ahdapa d!h!lan#kan aau d!h!un# dua kal!

   K. K* 

  h da"ar . (( h da"ar *

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  22/25

  1ONTO2

  Tahun Penjualan Rata 2 Nilai X tahun dasar   2002 2006

  2000 150 -2 -6

  2001 140 -1 -5

  2002 125  131.0

  0 -42003 110 1 -3

  2004 130  

  2004 130  2 -2

  2005 150 3 -1

  2006 156   152.8 4 0

  2007 160 5 1

  2008 168 6 2

  Unuk N!la! FaG-.44. @ *5*&4-.44; @ *:.&>

  Unuk N!la! F%G@ F*:.&> *5*&4G6

  F.44; .44.G@ :&9:

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  23/25

  LANJUTAN &

  Maka per"amaan ren  Tahun da"ar .44.

    ? @ *5* :&9: F3G

   Tahun da"ar .44;

    ? @ *:.&> :&9: F3G Peramalan ahun .44D

   ? @ *5* :&9: F7G @ *;D&*:

   ? @ *:.&> :&9: F5G @ *;D&*:

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  24/25

  .9

  1ONTO2 METO)E SEMI RATA(RATA

   Tahun Pelan##an Raa(raa

  N!la! 3h da"ar .449

  N!la! 3h da"ar .447

    .445 90. (* (9

  K* .449 :04 90D5 4 (5

    .44: :0; * (.

    .44; ;0* . (*

  K. .447 ;07 ;0;7 5 4

    .44> 70. 9 *

  N!la! a .449 @ 90D5

  Nlla! a .447 @ ;0;7

  % @ F;0;7 90D5G6.447(.449

  % @ 40:>

  )ere Berkala dan Peramalan Ba% ;

 • 8/19/2019 Ramalan Penjualan.pptx

  25/25

  LANJUTAN &

  Maka per"amaan ren  Tahun da"ar .449

    ? @ 90D5 40:> F3G

   Tahun da"ar .447

    ? @ ;0;7 40:> F3G Peramalan ahun .44D

   ? @ 90D5 40:> F:G @ 70>5

   ? @ ;0;7 40:> F.G @ 70>5