soalan ramalan 2014

115
TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 7 (Bab 1 Tingkatan 4) MAKSUD DAN CIRI TAMADUN SKOP KAJIAN Pengertian tamadun dari segi bahasa dan pandangan sarjana Pusat tamadun awal dunia Ciri-ciri tamadun awal manusia Sumbangan tamadun awal manusia Soalan Struktur (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tamadun dari sudut pandangan sarjana berikut : (i) Sarjana Barat :_______________________________________________________________________________________________________ (ii) Sarjana Islam : ______________________________________________________________________________________________________ [2 markah] (b) Berikan dua buah tamadun awal dunia yang muncul di kawasan lembah sungai. ______________________________________________________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________________________________________________ ______ [2 markah] (c) Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat dalam tamadun awal membina tamadun mereka di kawasan lembah sungai ? ______________________________________________________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________________________________________________ ______ [2 markah] (d) Nyatakan ciri tamadun awal dunia. ______________________________________________________________________________________________________________ ______ ______________________________________________________________________________________________________________ ______ [2 markah] (e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan tamadun awal kepada peradaban manusia pada masa kini ? ______________________________________________________________________________________________________________ ______

Upload: eij-jie

Post on 27-Dec-2015

188 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

soalan sejarah

TRANSCRIPT

Page 1: Soalan Ramalan 2014

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 7 (Bab 1 Tingkatan 4)

MAKSUD DAN CIRI TAMADUN

SKOP KAJIAN         Pengertian tamadun dari segi bahasa dan pandangan sarjana         Pusat tamadun awal dunia         Ciri-ciri tamadun awal manusia         Sumbangan tamadun awal manusia

Soalan Struktur

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan tamadun dari sudut pandangan sarjana berikut :(i) Sarjana Barat

:_______________________________________________________________________________________________________(ii) Sarjana Islam

: ______________________________________________________________________________________________________[2 markah]

(b) Berikan dua buah tamadun awal dunia yang muncul di kawasan lembah sungai.____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah]

(c) Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat dalam tamadun awal membina tamadun mereka di kawasan lembah sungai ?____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah](d) Nyatakan ciri tamadun awal dunia.

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan tamadun awal kepada peradaban manusia pada masa kini ?____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah]Soalan Esei

(a) Apakah maksud tamadun ?Perkataan tamadun berasal daripada bahasa Arab iaitu _______, _________ dan madana. Madana bermaksud tinggi budi bahasa dan

_________________. Dalam bahasa Inggeris, tamadun disebut sebagai civilization. Perkataan civilization berasal daripada perkataan Greek iaitu ____________ yang bermaksud___________.

Dari segi konsep, tamadun membawa maksud __________, pembangunan atau kemajuan. Menurut pandangan sarjana Barat, tamadun bermaksud pembangunan dalam bidang ___________ iaitu kemajuan manusia dalam aspek yang berkaitan dengan ekonomi, pembandaran, ______________, undang-undang dan sebagainya. Menurut mereka, tamadun tidak ada kaitan dengan unsur ___________. Menurut sarjana Islam pula, tamadun bermaksud pembangunan dalam aspek ____________ dan __________ iaitu kemajuan dalam bidang fizikal dan sahsiah manusia. Menurut mereka, tamadun mestilah wujud keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan rohaniah.

[4 markah](b) Huraikan ciri tamadun awal dunia.

Ciri tamadun awal dunia ialah mempunyai ______________________. Penduduk nomad mula hidup menetap di kawasan ___________________ yang subur. Mereka membina petempatan kekal di situ supaya dapat menjamin kelangsungan bekalan ___________. Mereka menjalankan aktiviti ______________. Kawasan lembah sungai yang menjadi pusat petempatan kekal ialah di lembah sungai Tigris dan Euphrates, di lembah sungai Nil, lembah ________ serta lembah ________________.

Ciri yang kedua ialah mempunyai sistem _________________. Lebihan bekalan makanan menyebabkan berlakunya pertambahan _______________. Pertambahan penduduk menyebabkan wujudnya _____________ dalam masyarakat. Masyarakat tamadun awal mempunyai dua susun lapis utama iaitu lapisan___________dan lapisan ___________. Lapisan terdiri daripada ________dan___________. Lapisan bawahan pula terdiri daripada golongan _______________dan ____________.

Page 2: Soalan Ramalan 2014

Ciri yang ketiga ialah mempunyai ____________________. Sistem pemerintahan diterajui oleh raja. Raja mempunyai kuasa __________. Raja berkuasa di peringkat __________. Raja dibantu oleh golongan bangsawan dan __________. Bangsawan dilantik menjadi pentadbir ________. Pendeta diberi kuasa menjalankan urusan ___________. ______________________ diwujudkan untuk melicinkan pentadbiran.

Ciri yang keempat ialah mempunyai ________________________. Penduduk yang ramai menyebabkan wujudnya pelbagai _______________. Ada yang memerlukan tukang untuk membina tempat tinggal dan ada yang memerlukan artisan untuk menghasilkan barang keperluan dan perhiasan. Oleh itu, wujudlah pelbagai jenis pekerjaan seperti petani, tukang, artisan, tentera dan sebagainya.

Ciri yang kelima ialah mempunyai _________ dan kepercayaan. Masyarakat dalam tamadun awal mempercayai __________. Mereka mempercayai bahawa setiap unsur alam dikawal oleh __________. Semangat tersebut boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada manusia. Oleh itu, mereka memuja semangat supaya memberikan kebaikan kepada mereka. Masyarakat tamadun awal juga mempercayai _____________ iaitu mempercayai wujudnya banyak ________. Mereka mempercayai tuhan bulan, tuhan matahari, tuhan ibu, tuhan sungai dan sebagainya.

Ciri yang keenam ialah mempunyai ______________________. Bahasa digunakan untuk _______________ dengan masyarakat luar. Tulisan digunakan untuk merekodkan pelbagai ____________ seperti mencatat doa, menulis surat kredit, menulis undang-undang dan lain-lain. Contoh tulisan tamadun awal ialah hieroglif, _____________, ideogram dan piktograf.

[10 markah](c) Apakah sikap yang perlu kita contohi daripada masyarakat dalam tamadun awal untuk membolehkan kita membina sebuah tamadun yang unggul ?

Sikap yang perlu dicontohi daripada masyarakat tamadun awal ialah _________ dan __________. Mereka juga________ menyesuaikan diri dengan mengeksploitasi alam __________ untuk kemajuan dan kesenangan mereka. Masyarakat juga mempunyai sikap __________________ dan ______________ antara satu sama lain. Mereka juga __________ mengambil risiko untuk mencapai kejayaan. Masyarakat ini juga berfikiran ___________ dan menerima __________ untuk kepentingan bersama. Mereka juga menjalinkan _________ dengan negara luar yang membawa kepada pertukaran idea, teknologi, budaya dan ilmu.

[6 markah]

(d) Nyatakan sebab tamadun awal dunia bertumpu di lembah sungai?Masyarakat tamadun awal membina petempatan kekal di kawasan lembah sungai kerana _____________ sesuai untuk bercucuk tanam

dan dapat menjamin ______________________. Selain itu, masyarakat tamadun awal membina petempatan kekal di lembah sungai kerana terdapat _____________ yang luas sesuai untuk membina tempat tinggal. Sebab yang lain ialah sungai dapat membekalkan __________________ untuk kegunaan harian dan ________________. Seterusnya sungai juga membekalkan sumber ____________serta menjadi laluan untuk _________________ dan __________________.

[6 markah]

***Nota: Sumbangan Tamadun Awal Dunia

Tamadun Mesopotamia         Pembinaan negara kota         Penciptaan dan penggunaan roda         Penciptaan layar dan kapal layar         Pengenalan Kod Undang-Undang Hammurabi         Mengkatalogkan ubat-ubatan dan cara penggunaannya

Tamadun Mesir Purba         Pengenalan sistem pemerintahan bercorak teokrasi (wakil tuhan)         Menebus guna padang pasir menjadi kawasan pertanian         Perkembangan dalam ilmu matematik dan astronomi         Pengenalan kaedah pengawalan banjir         Penciptaan kalendar         Pengenalan teknik pembedahan dan rawatan selepas pembedahan         Penciptaan teknik memumiakan mayat

Tamadun Indus         Pengenalan bandar terancang         Penciptaan batu-bata daripada tanah liat melalui pembakaran         Perubahan sikap mengambil unsur baik daripada tamadun lain         Kebijaksanaan menggunakan persekitaran untuk membina tamadun

Tamadun Hwang Ho         Pengenalan sistem pemerintahan berasaskan dinasti         Penciptaan alat-alat pertanian seperti cangkul dan sabit         Penggunaan teknologi baru dalam pertanian iaitu teknologi

pembajakan         Penciptaan terusan untuk mengairi kawasan pertanian         Pengenalan kaedah dan strategi peperangan melalui Art of War

Rangka Jawapan

Sumbangan tamadun Mesopotamia kepada peradaban manusia pada hari ini ialah pembinaan ______________, penciptaan ________ serta penggunaannya dan penciptaan __________ kapal. Selain itu, sumbangan tamadun Mesopotamia juga ialah pengenalan Kod Undang-Undang Hammrurabi dan teknik _________________ ubat-ubatan serta cara-cara penggunaannya.

Sumbangan tamadun Mesir Purba kepada peradaban manusia pada hari ini ialah pengenalan sistem pemerintahan bercorak ___________, Menebus guna padang pasir menjadi kawasan pertanian serta mengembangkan ilmu matematik dan _________. Selain itu, sumbangan tamadun Mesir Purba juga ialah memperkenalkan kaedah mengawal __________, mencipta kalendar, memperkenalkan teknik _________________ dan mencipta kaedah _________________ mayat.

Sumbangan tamadun indus kepada peradaban manusia pada hari ini ialah memperkenalkan kaedah membina ___________________ serta mencipta batu-bata daripada ___________ dengan menggunakan pembakaran suhu yang tinggi. Selain itu, sumbangan tamadun Indus juga ialah mengajar agar bersikap mengambil unsur baik daripada tamadun lain dan bertindak ___________ menggunakan persekitaran untuk membina tamadun.

TAMADUN HWANG HO

Page 3: Soalan Ramalan 2014

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 7 (Bab 1 Tingkatan 4)

TAMADUN HWANG HOTajuk Tamadun Hwang Ho BELUM PERNAH diuji kepada calon dalam peperiksaan Sejarah Kertas 2 sejak 2004 hingga 2013. 

SKOP KAJIAN         Proses pembentukan Tamadun Hwang Ho         Ciri-ciri Tamadun Hwang Ho

Petempatan kekal (bandar Anyang)Sistem pemerintahanAgama dan kepercayaan

         Sumbangan Tamadun Hwang Ho

SOALAN STRUKTUR (Modul 1)1 Jadual di bawah merujuk kepada beberapa ciri Tamadun Hwang Ho.

CIRITAMADUN

HWANG HO

Mempunyai bandarMempunyai susun lapis masyarakatMengamalkan agama dan kepercayaan

(a) Apakah ciri bandar dalam Tamadun Hwang Ho.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah](b) Berikan dua golongan bawahan yang terdapat dalam susun lapis  masyarakat Hwang Ho.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah](c) Jelaskan sistem kepercayaan yang menjadi amalan dalam masyarakat Hwang Ho.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah](d) Nyatakan kepentingan penggunaan kalendar dalam kehidupan harian masyarakat Hwang Ho._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah](e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan Tamadun  Hwang Ho kepada peradaban manusia pada hari ini._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah]SOALAN STRUKTUR (Modul 2)

Kemunculan bandar Anyang yang menjadi pusat kerajaan Dinasti Shang telah membawa banyak kemajuan dalam bidang ekonomi dan penyebaran budaya di sekitar Lembah Hwang Ho.

(a) Apakah keistimewaan bandar Anyang ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah]

Page 4: Soalan Ramalan 2014

(b) Bagaimanakah sistem pemerintahan beraja diamalkan dalam Dinasti Shang ?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah]

(c) Nyatakan amalan agama dan kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat Shang.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah]

(d) Kegemilangan tamadun Hwang Ho banyak bergantung kepada kemajuan masyarakat Dinasti Shang dalam bidang pertanian. Nyatakan kemajuan tersebut.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah peranan petempatan kekal terhadap pembinaan tamadun di lembah Hwang Ho ?____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah]

PENINGKATAN TAMADUN MANUSIA (Sistem Pemerintahan) TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 7 (Bab 2 Tingkatan 4)Tahun 2008 adalah tahun terkini yang memberi fokus kepada Bab 2 Tingkatan 4.   Tajuk SISTEM PEMERINTAHAN pernah diuji kepada calon dalam peperiksaan Sejarah Kertas 2 untuk item Struktur. 

  PENINGKATAN TAMADUN(SISTEM PEMERINTAHAN)

SKOP KAJIAN         Latar Belakang kemunculan dan Ciri Sistem Demokrasi di Yunani         Perbandingan Demokrasi Yunani Dengan Demokrasi di Malaysia         Kepentingan Sistem Demokrasi         Perkembangandan Ciri Sistem Republik di Rom         Ciri pemerintahan Sistem Beraja Mutlak di India         Pelaksanaan Sisem Pemerintahan Bercorak Birokrasi di China

  SOALAN STRUKTUR Jadual di bawah menunjukkan bentuk pemerintahan pada zaman peningkatan tamadun manusia.

Tamadun Bentuk PemerintahanYunani Sistem DemokrasiRom Sistem RepublikIndia Sistem Beraja MutlakChina Sistem Birokrasi

(a) Nyatakan ciri sistem demokrasi di Athens.i _________________________________________________ ii ________________________________________________________

iii _________________________________________________ iv ________________________________________________________

[2 markah]

(b) Jelas peranan Dewan Perhimpunan dan Dewan Senat dalam sistem pemerintahan republik di Rom.

(i)      Dewan Perhimpunan

______________________________________________________________________________________[1 markah]

Page 5: Soalan Ramalan 2014

(ii) Dewan Senat_______________________________________________________________________________________________________

[1 markah]

(c) Julius Caesar telah mengubah sistem republik di Rom kepada sistem beraja. Sebutkan perubahan yang dilakukan oleh beliau.

i ________________________________________________ ii ________________________________________________________

iii ________________________________________________ iv ________________________________________________________

[2 markah](d) Bagaimanakah sistem pemerintahan beraja mutlak dilaksanakan dalam tamadun India ?

i ________________________________________________ ii ________________________________________________________

iii ________________________________________________ iv ________________________________________________________

[2 markah]

(e) Jelaskan sistem birokrasi awam dilaksanakan pada zaman Dinasti  Chin di China.i ________________________________________________ ii ________________________________________________________

iii ________________________________________________ iv ________________________________________________________

[2 markah]

PENINGKATAN TAMADUN (SISTEM PEMERINTAHAN)

SOALAN ESEI

Sistem demokrasi Yunani dan sistem republik Rom adalah dua bentuk pemerintahan yang diamalkan oleh kebanyakan negara demokrasi pada hari ini.

(a) Terangkan perkembangan sistem pemerintahan di Athens sehingga munculnya sistem demokrasi.

Pada mulanya Athens mengamalkan pemerintahan __________. Raja menjadi ketua ________, ketua __________ dan ketua agama. Raja dibantu

oleh ________ dalam pentadbiran. Pemerintahan beraja bertukar menjadi pemerintahan __________. Kuasa dan peranan raja dibolot oleh Konsul.

Raja mempunyai kuasa yang _________. Pemerintahan dijalankan oleh konsul. Pemerintahan oligarki bertukar kepada pemerintahan

_______________. Daripada golongan konsul lahirnya golongan aristokrat yang kuat. Mereka memiliki kuasa yang besar. Mereka menguasai

pentadbiran. Pemerintahan aristokrasi digantikan dengan pemerintahan ___________oleh __________. Rakyat yang dipimpin oleh tentera

menggulingkan golongan aristokrasi. Pemimpin diktator memerintah secara kuku besi. Pemerintahan diktator ditukar kepada pemerintahan

_____________. Golongan aristokrat kembali menggulingkan pemerintahan diktator. Pemerintahan bercorak demokrasi diperkenalkan.

[6 markah](b) Bagaimanakah sistem republik diamalkan di Rom ?

Di Rom, tiada pemerintah berkuasa __________. Kuasa tertinggi terletak pada ______ orang konsul. Konsul dilantik oleh Dewan Senat. Dewan

Senat membantu Konsul menjalankan ________________. Dewan Senat dianggotai oleh golongan bangsawan. Dewan Senat membincangkan

pentadbiran dan merangka _______________. Konsul dilantik daripada kalangan ahli Dewan Senat. Sebelum dilantik menjadi konsul seseorang itu

mestilah seorang ____________. Dewan Senat dibantu oleh Dewan____________. Dewan Perhimpunan dianggotai semua rakyat Rom.

Keputusan Dewan Senat ___________________ oleh Dewan Perhimpunan.

[6 markah]

(c) (i) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah perbezaan demokrasi di Yunani dengan demokrasi di Malaysia ?

Demokrasi di Yunani berbentuk penyertaan ____________. Semua warganegara _____________ dewasa menjadi ahli Dewan

Perhimpunan. Demokrasi di Malaysia berbentuk penyertaan _________________. Rakyat diwakili oleh wakil dalam Dewan Rakyat. Wakil rakyat

dipilih melalui _____________________________.

[4 markah]

Page 6: Soalan Ramalan 2014

(ii) Mengapakah sistem demokrasi sesuai diamalkan di negara kita ?

Sistem demokrasi memberi ______________ kepada rakyat terlibat dalam pemerintahan. Melicinkan __________ negara. Menjamin pemerintahan

yang _______. Membolehkan kerajaan ___________jika tidak cekap. Memberi peluang kepada rakyat menyuarakan _______________.

Melancarkan________________ negara. [4 markah]

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 7 (Bab 2 Tingkatan 4)

PENINGKATAN TAMADUN (Peningkatan Ekonomi dan Pendidikan)

Tajuk Peningkatan Tamadun (Ekonomi dan Pendidikan) tidak pernah diuji kepada calon dalam peperiksaan Sejarah Kertas 2 SPM sejak tahun 2004 hingga sekarang.Tahun terakhir Tema 7 ( Bab 2 Tingkatan 4 ) diuji kepada calon ialah dalam SPM 2008.

SKOP KAJIAN         Punca negara kota Yunani memberi tumpuan kepada bidang perdagangan         Faktor kepesatan perdagangan dalam tamadun India         Kemajuan bidang pertanian dalam tamadun China         Kepentingan dan sumbangan bidang perdagangan dan pertanian         Usaha meningkatkan bidang perdagangan dan pertanian di negara kita

SOALAN STRUKTUR Peningkatan tamadun manusia telah membawa kepada kemajuan dalam pertanian hingga membawa kepada penghasilan yang berlebihan dan meningkatnya aktiviti perdagangan.

(a) Apakah faktor yang membantu kepesatan perdagangan dalam tamadun India pada abad ke-3 Sebelum Masihi.i ________________________________________________ ii ________________________________________________________

iii ________________________________________________ iv ________________________________________________________

[2 markah]

(b) Apakah tujuan penubuhan persatuan perdagangan dan perusahaan (stresthin) di India pada Zaman Vedik ?i ________________________________________________ ii ________________________________________________________

iii ________________________________________________ iv ________________________________________________________

[2 markah]

(c) Pada pandangan anda, apakah punca yang menyebabkan kebanyakan negara kota di Yunani memberikan tumpuan kepada aktiviti perdagangan ?i ________________________________________________ ii ________________________________________________________

iii ________________________________________________ iv ________________________________________________________

[2 markah]

(d) Senaraikan sumbangan tamadun China terhadap kemajuan pertanian sejak zaman Dinasti Han hingga ke zaman Dinati Shang.i ________________________________________________ ii ________________________________________________________

iii ________________________________________________ iv ________________________________________________________

[2 markah]

(e) Apakah usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kemajuan pertanian di negara kita ?i ________________________________________________ ii ________________________________________________________

iii ________________________________________________ iv ________________________________________________________

[2 markah]

PENINGKATAN TAMADUN (Peningkatan Ekonomi)

Page 7: Soalan Ramalan 2014

SOALAN ESEI Peningkatan ekonomi yang berlaku dalam Tamadun India dan China telah membawa kepada perkembangan peradaban manusia

(a) Terangkan faktor yang membantu kepesatan aktiviti perdagangan dalam tamadun India pada abad ketiga sebelum masihi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[6 markah]

(b) Jelaskan peningkatan kemajuan pertanian di China pada zaman Dinasti Chou.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[6 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, apakah sumbangan bidang perdagangan terhadap kemajuan sesebuah negara ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[4 markah]

(ii) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah usaha yang dilaksanakan untuk menjadikan pertanian di negara kita sebagai satu bidang perniagaan ?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[4 markah]PENINGKATAN TAMADUN (Peningkatan Pendidikan)

SKOP KAJIAN         Falsafah pendidikan Athens dan Sparta         Kesan penekanan negara kota Rom terhadap pendidikan ilmu yang praktikal         Matlamat dan Ciri pendidikan agama di India pada Zaman Vedik         Pelaksanaan sistem pendidikan dan peperiksaan awam di China         Kepentingan pendidikan kepada negara         Usaha menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan         Langkah meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita

SOALAN STRUKTUR Jadual di bawah berkaitan dengan peningkatan sistem pendidikan dalam tamadun manusia.

Tamadun Sistem Pendidikan

Yunani Falsafah Pendidikan Athens

India Pendidikan Agama

China Pendidikan Awam

(a) Apakah matlamat Falsafah Pendidikan Athens ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[2 markah](b) Nyatakan ciri pendidikan agama yang dilaksanakan dalam tamadun India pada Zaman Vedik.

Page 8: Soalan Ramalan 2014

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[3 markah](c) Nyatakan kemahiran yang ditekankan dalam sistem pendidikan China pada tahap berikut :

(i)             Pendidikan Tahap Rendah

____________________________________________________________________________________ [1 markah]

(ii)            Pendidikan Tahap Menengah____________________________________________________________________________________________________

[1 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah pendidikan memainkan peranan penting dalam meningkatkan tamadun manusia ?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[3 markah]

SOALAN ESEI

Perkembangan pendidikan dalam tamadun dunia bertujuan membina kegemilangan dan meningkatkan martabat bangsa dalam

tamadun tersebut.

(a) Jelaskan tentang falsafah pendidikan berikut :

(i) Falsafah pendidikan Athens

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(ii) Falsafah pendidikan Sparta

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

[4 markah]

(b) Terangkan pelaksanaan peperiksaan awam di China pada zaman peningkatan tamadun.

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

[6 markah]

(c) (i) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah matlamat pendidikan agama yang dilaksanakan dalam tamadun India pada

Zaman Vedik ?

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

[4 markah]

(ii) Pada pandangan anda, bagaimanakah mutu pendidikan di negara kita dapat dipertingkatkan ?

Page 9: Soalan Ramalan 2014

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

[6 markah]

PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDDHA DI ASIA TENGGARA TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 7 (Bab 3 Tingkatan 4)

PENGARUH HINDU DAN BUDDHA DI ASIA TENGGARA

SKOP KAJIAN         Cara Penyebaran Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara         Pengaruh Hindu dan Buddha Dalam Sistem Pemerintahan         Pengaruh Hindu dan Buddha Dalam Seni Bina Candi Borubudur dan Angkor Wat         Pengaruh Hindu dan Buddha Terhadap Bahasa dan Kesusasteraan

SOALAN ESEISetelah wujud perhubungan dengan kerajaan India sejak abad ke-3 Masihi, masyarakat Asia Tenggara mula menerima dan

mengamalkan aspek kebudayaan yang dipengaruhi agama Hindu – Biddha.

(a) Bagaimanakah pengaruh agama Hindu dan Buddha datang ke Asia Tenggara ?

Kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha disebarkan oleh ________________ semasa menakluki tanah jajahan. Cara kedua

ialah disebarkan oleh __________________ yang berdagang ke Asia Tenggara. Cara ketiga ialah disebarkan oleh golongan

________________________ yang menerapkannya dalam pemerintahan, kesenian dan kesusasteraan. Sejarawan bersepakat

menyatakan kedatangan ini disebar oleh pedagang Asia Tenggara yang berdagang ke India. Mereka mengambil unsur kebudayaan

India dan menyesuaikannya dengan budaya tempatan. Disebarkan oleh pemerintah yang menganut agama Hindu dan Buddha dan

menjadi ikutan rakyat.

[6 markah]

(b) Terangkan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang terdapat dalam sistem pemerintahan beraja di Asia Tenggara.

Sistem pemerintahan meniru sistem _________di India. Pemerintah menggunakan gelaran ______. Raja berada di

____________ pemerintahan. Raja dinasihati ____________ dalam pentadbiran dan agama. Raja berkuasa __________. Perintah

raja adalah ____________. Sesiapa yang melanggar titah raja adalah _________. Raja dianggap bayangan tuhanmaka lahirlah

konsep _______________. Raja dipercayai mempunyai ______________. Unsur ________ digunakan untuk menunjukkan kehebatan

raja. Pelbagai istiadat diwujudkan untuk _______________ kedudukan raja. Pembinaan kompleks kota yang melambang

_________________ [6

markah]

(c) (i) Jelaskan sistem pentadbiran Srivijaya yang menerima pengaruh India.

________ mengetuai pemerintahan. Raja menguasai pentadbiran pusat dan daerah. Raja boleh diganti oleh puteranya

yuvaraja, pratiyuvaraja dan raja kumara. Raja putra tidak boleh menggantikan raja kerana dia anak gundik.

Pentadbiran pusat diketuai oleh anak-anak raja iaitu Yuvaraja, Pratiyuvaraja, Raja Kumara dan Raja Putra mengetuai

pentadbiran pusat. Anak raja dibantu oleh Parvanda / Senapati dalam pentadbiran. Di bawah Parvanda terdapat hakim, temenggung

dan penghulu.

Pentadbiran peringkat daerah ditadbir oleh datu. Datu dilantik oleh raja. Datu terbahagi kepada dua iaitu parvanda

(berketurunan raja) dan bhupati (orang-orang kaya). Datu hendaklah mengangkat sumpah di Telaga Batu. Hamba raja adalah

golongan paling bawah dalam sistem pentadbiran. Hamba raja menjadi orang suruhan.

Page 10: Soalan Ramalan 2014

[4 markah]

(ii) Pada pandangan anda, mengapakah sistem beraja di negara kita perlu dipertahankan ?

[4 markah]

SOALAN STRUKTURPengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap aspek budaya di Asia Tenggara.

(a) Apakah tujuan pemerintah kerajaan awal di Asia Tenggara membina monumen ? [2 markah]

(b) Nyatakan dua ciri binaan Angkor Wat. [2 markah]

(c) Jelaskan pengaruh agama Buddha yang terdapat pada binaan candi Borubudur di Jawa Tengah. [2 markah]

(d) Nyatakan dua kegunaan bahasa Sanskrit dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. [2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah pengaruh agama Hindu dan Buddha yang terdapat dalam kesusasteraan masyarakat di Asia Tenggara ?

[2 markah]

KERAJAAN KHULAFA AR-RASYIDIN

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 8 (Bab 6 Tingkatan 4)

KERAJAAN KHULAFA AR-RASYIDIN

SKOP KAJIAN

         Maksud Khalifah         Cara perlantikan Khalifah dalam Islam         Syarat kelayakan menjadi Khalifah         Tugas dan tanggungjawab Khalifah         Sumbangan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq         Sumbangan Khalifah Umar al-Khattab

SOALAN STRUKTUR

Selepas Nabi Muhammad s.a.w. wafat pada tahun 632 Masihi, sistem pemerintahan kerajaan Islam diteruskan melalui sistem pemerintahan khalifah yang dikenali sebagai Khulafa ar-Rasyidin.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan khalifah ? [2 markah]

(b) Nyatakan dua syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon  Khalifah. [2 markah]

Page 11: Soalan Ramalan 2014

(c) Jelaskan kaedah yang digunakan dalam Islam untuk memilih seseorang Khalifah. [2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah syura dan baiah penting dalam perlantikan pemimpin sesebuah negara ? [2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah tanggungjawab yang perlu dipenuhi oleh pemimpin negara Islam ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan khalifah ?

         Dari segi bahasa, Khalifah bermaksud pengganti Nabi Muhammad s.a.w bagi melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Islam

         Dari segi agama, Khalifah bermaksud tanggungjawab memelihara kemurnian agama Islam dan mengekalkan keharmonian umat Islam.

[2 markah]

(b) Nyatakan dua syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon Khalifah.

         Lelaki yang merdeka         Beragama Islam         Memilki pengetahuan tentang Islam         Mematuhi perintah Allah / warak         Sanggup melaksanakan hukum Allah         Bersifat adil         Mempunyai akhlak yang baik         Tubuh yang sihat dan sempurna         Berfikiran cerdas         Pandai mentadbir kerajaan

[2 markah]

(c)Jelaskan kaedah yang digunakan dalam Islam untuk memilih  seseorang Khalifah.

         Melalui musyawarah / syura         Cadangan satu nama daripada khalifah terdahulu         Pemilihan daripada beberapa orang calon         Pencalonan oleh sekelompok masyarakat         Diperkukuhkan dengan baiah

[2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah syura dan baiah penting dalam perlantikan pemimpin sesebuah negara ?

         Menjamin perlantikan pentadbir yang tepat dan berkelayakan         Menjamin pentadbiran lebih lancar         Menggalakkan pemerintah berusaha menjadi pemimpin cemerlang         Melantik pemerintah yang mampu membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah tanggungjawab yang perlu dipenuhi oleh pemimpin negara Islam ?

         Memelihara kedudukan agama Islam         Mentadbir negara mengikut al-Quran dan Sunnah         Menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan jasmaniah         Memastikan kelicinan pentadbiran negara         Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh         Melantik / melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara

Page 12: Soalan Ramalan 2014

         Menjaga kebajikan rakyat         Menjaga dan meneruskan najaran Allah         Mengekalkan perpaduan ummah         Memantapkan sistem perundangan Islam         Menguruskan kewangan negara         Mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat.         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN ESEI

Rajah di bawah merujuk kepada tokoh Khalifah ar-Rasyidin.

Khalifah Tempoh Sumbangan

Abu Bakar as-Siddiq 632 – 634 M Penyelamat Umat Islam

Umar al-Khattab 634 – 644 M Amirul Mukminin

(a) Mengapakah Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dianggap sebagai Penyelamat Umat Islam ?[6 markah]

(b) Terangkan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar  al-Khattab sebagai Amirul Mukminin (Pemimpin Orang Beriman)

[6 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, apakah ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh pemimpin tersebut sehingga berjaya meningkatkan kegemilangan negara ?

[4 markah]

(ii) Sebagai pemimpin negara Islam, apakah usaha yang akan anda lakukan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara Islam yang disegani ?

[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Mengapakah Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dianggap sebagai Penyelamat Umat Islam ?

         Menyelesaikan masalah perlantikan Khalifah.         Menyatukan semula umat Islam yang berpecah-belah         Bertindak tegas terhadap golongan murtad.         Memerangi golongan ar-Riddah.         Mempertahankan ancaman Parsi dan Rom.         Menjaga kebajikan golongan mawali.         Mengumpul dan menyalin semula tulisan al-Quran.         Mana-mana jawapan munasabah

[6 markah]

(b)Terangkan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar al-Khattab sebagai Amirul Mukminin (Pemimpin Orang Beriman)

Politik dan Pentadbiran         Menubuhkan Majlis Syura.

Dianggotai oleh orang Ansar dan Muhajirin.         Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah.

Melantik Wali / Gabenor menjadi pentadbir wilayah.         Menubuhkan Jabatan Kerajaan.

Contohnya Jabatan Tentera, Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan Perbendaharaan Negara.         Memisahkan Jabatan Kehakiman daripada jabatan lain

Untuk mengelakkan penyelewengan hakim.Hakim dibayar gaji lumayan.

Sosial         Mengembangkan pengajian al-Quran

Page 13: Soalan Ramalan 2014

Menyediakan tempat pembelajaran al-Quran Menghantar guru agama ke pelbagai wilayah

         Memperkenalkan Takwim Hijrah.Peristiwa hijrah dikira tahun pertama kalendar Hjrah.

Ketenteraan         Menyusun semula sistem ketenteraan

Membentuk tentera tetap dan tentera sukarela.Tentera tetap diberi pakaian seragam.

         Membina markas tentera di setiap bandar utama.Membina kubu pertahanan di sempadan negara musuh.

         Melantik Panglima Tentera.Melucutkan jawatan Khalid al-Walid.Menggantikannya dengan Abu Ubaidah al-Jarrah.

Ekonomi         Memajukan bidang pertanian

Membina terusan dan tali air untuk pengairan.Eempangan Abu Musa di Basrah dan terusan Amirul Mukminin di Mesir.Menggalakkan penerokaan tanah baru.Memulihkan tanah terbiar.

         Memperkenalkan sistem tanahMewujudkan tanah bertuan dan tanah tidak bertuan

         Memperkenalkan sistem cukai.Melaksanakan cukai jizyah dan kharaj

         Mendirikan Baitulmal.Untuk menguruskan hasil negara.

[6 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, apakah ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh pemimpin tersebut sehingga berjaya meningkatkan kegemilangan negara ?

         Mengamalkan ajaran Islam         Memilki pengetahuan yang luas tentang Islam         Mematuhi perintah Allah / warak         Sanggup melaksanakan hukum Allah         Bersifat adil dalam membuat keputusan         Mempunyai akhlak yang baik         Pandai mentadbir kerajaan         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

(ii) Sebagai pemimpin negara Islam, apakah usaha yang akan anda lakukan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara Islam yang disegani ?

         Memelihara kedudukan agama Islam         Mentadbir negara mengikut al-Quran dan Sunnah         Menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan jasmaniah         Memastikan kelicinan pentadbiran negara         Mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh         Melantik / melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara         Menjaga kebajikan rakyat         Menjaga dan meneruskan ajaran Allah         Mengekalkan perpaduan ummah         Memantapkan sistem perundangan Islam         Menguruskan kewangan negara         Mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat.

[4 markah]

KERJAAN BANI ABBASIYAH

Page 14: Soalan Ramalan 2014

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 8 (Bab 6 Tingkatan 4)

KERAJAAN BANI ABBASIYAH

SKOP KAJIAN

         Latar belakang pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah         Faktor kegemilangan Kerajaan Bani Abbasiyah dalam kegiatan keilmuan         Peranan kota Baghdad sebagai pusat intelektual         Kegiatan keilmuan di kota Baghdad

SOALAN STRUKTUR

Pada zaman kegemilangan Kerajaan Bani Abbasiyah, kota Baghdad telah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang membawa peradaban baru dalam dunia Islam dan Barat.

(a) Apakah peranan kota Baghdad sebagai pusat kegiatan ilmu ? [2 markah]

(b) Nyatakan faktor yang membantu kemunculan kota Baghdad sebgai pusat kegiatan ilmu. [2 markah]

(c) Nyatakan cabang ilmu Islam yang berkembang di kota Baghdad. [2 markah]

(d) Berikan dua tokoh ulama Islam yang muncul pada zaman kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah. [2 markah]

(e) Pada pandangan anda, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah peranan kota Baghdad sebagai pusat kegiatan ilmu ?

         Pusat penulisan karya bahasa Arab.         Pusat penulisan kajian ilmiah.         Pusat penterjemahan karya Yunani          Pusat kegiatan ulama.         Pusat pengajian tinggi.         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(b) Nyatakan faktor yang membantu kemunculan kota Baghdad sebagai pusat kegiatan ilmu.

         Peranan Khalifah menggalakkan kegiatan keilmuan         Pembinaan Baitulhikmah sebagai pusat aktiviti penulisan dan penterjemahan.         Penglibatan ulama dalam kegiatan keilmuan.         Penemuan kaedah baru dalam penulisan ilmiah.         Kreativiti cendekiawan dalam penterjemahan.         Penubuhan pusat pengajian tinggi.         Kesediaan masyarakat Islam menimba ilmu.

[2 markah]

(c) Nyatakan cabang ilmu Islam yang berkembang di kota Baghdad.

Page 15: Soalan Ramalan 2014

         Fikah         Tafsir         Hadis         Sirah         Tasawuf         Sains

[2 markah]

(d) Berikan dua tokoh ulama Islam yang muncul pada zaman kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah.

         Imam Malik         Imam Abu Hanifah         Imam Shafie         Imam Ahmad ibn Hambal

[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu ?

         Pemerintah hendaklah menggalakkan kegiatan keilmuan         Menubuhkan pusat kegiatan keilmuan         Menubuhkan universiti         Menggalakkan masyarakat menimba ilmu pengetahuan         Menggalakkan penulisan buku ilmiah         Menterjemah karya asing ke dalam Bahasa Melayu         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN ESEI

Semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan al-Makmun, kota Baghdad telah memainkan peranan sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu.

(a) Nyatakan peranan kota Baghad sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah.[6 markah]

(b) Huraikan faktor yang membantu kota Baghdad muncul sebagai pusat penyebaran ilmu.[8 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah kegiatan intelektual memainkan peranan penting dalam sesebuah negara ?[4 markah]

(ii) Apakah usaha yang boleh dilakukan untuk menjadikan negara kita sebagai hub pendidikan dunia ?[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Nyatakan peranan kota Baghad sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah.

         Pusat penulisan karya bahasa Arab.         Pusat penulisan kajian ilmiah.         Pusat penterjemahan karya Yunani          Pusat kegiatan ulama.         Pusat pengajian tinggi.         Mana-mana jawapan munasabah

[6 markah]

Page 16: Soalan Ramalan 2014

(b) Huraikan faktor yang membantu kota Baghdad muncul sebagai pusat penyebaran ilmu.

         Peranan pemerintahKhalifah Harun al-Rashid dan al-Makmun menggalakkan kegiatan keilmuan

         Pembinaan BaitulhikmahMenjadi pusat kegiatan ulama.Menjalankan aktiviti penulisan dan penterjemahan.

         Penglibatan ulama dalam kegiatan keilmuan.Contohnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Shafie, Imam Ahmad Ibn Hambal, Ibn Ishaq dll.Ulama menyusun hadis dan menulis pelbagai ilmu.

         Penemuan kaedah baru dalam penulisan ilmiah.Dijalankan mengikut tiga tahap iaitu mencatat idea, mengumpul bukti dan menyusun hasil penulisan mengikut bab.

         Kreativiti cendekiawan dalam penterjemahan.Menambahkan keterangan dan ulasan dalam karya.

         Penubuhan pusat pengajian tinggi.Menjalankan kajian dan penyelidikan.Dapatan kajian disebarkan ke Eropah.Menyumbang kepada kelahiran Zaman Renaissance.

         Kesediaan masyarakat Islam menimba ilmu.Menimba ilmu pengetahuan daripada sumber asing.Memulihara ilmu Eropah daripada lenyap.Memperbaiki dan meningkatkan mutu karya asalnya.

[8 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah kegiatan intelektual memainkan peranan penting dalam sesebuah negara ?

         Dapat mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan         Dapat mewujudkan k-masyarakat         Dapat melahirkan golongan cendekiawan         Dapat meneroka bidang ilmu baharu         Dapat memulakan k-ekonomi dalam negara         Dapat meningkatkan kajian dalam pelbagai bidang         Dapat menjana kemajuan ekonomi negara         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

(ii) Apakah usaha yang boleh dilakukan untuk menjadikan negara kita sebagai hub pendidikan dunia ?

         Memperbanyakkan pusat pengajian tinggi bertaraf dunia         Menggalakkan kegiatan penulisan ilmiah         Mewujudkan pendidikan bestari yang menggunakan kemudahan ICT         Mengenakan yuran pengajian yang berpatutan         Melahirkan tenaga pendidik yang berkualiti         Mewujudkan sukatan pelajaran mengikut piawaian antarabangsa         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

TEORI KEDATANGAN ISLAM KE ASIA TENGGARA

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 8 (Bab 7 Tingkatan 4)

KEDATANGAN ISLAM KE ASIA TENGGARA

SKOP KAJIAN

Page 17: Soalan Ramalan 2014

         Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara         Teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia dari Semenanjung Tanah Arab         Teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui China         Teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui India

SOALAN STRUKTUR

Pelbagai teori dikemukakan oleh sejarawan tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

TEORI KEDATANGAN ISLAM KE ASIA TENGGARA

      Dari Semenanjung Tanah Arab      Melalui China      Melalui India

(a) Senaraikan tokoh yang mengemukakan teori kedatangan Islam di atas. [2 markah]

(b) Berikan bukti yang menyokong teori kedatangan Islam berikut :

Kedatangan Islam melalui China [2 markah]

Kedatangan Islam melalui India [2 markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah penglibatan pedagang dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. [2 markah]

(d) Apakah usaha yang boleh dilakukan untuk menerapkan  Islam dalam bidang perdagangan di negara kita ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Senaraikan tokoh yang mengemukakan teori kedatangan Islam di atas (teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara).

         John Crawford         Syed Naquib al-Attas         Snouck Hungronje         Emmanuel Gadinho Eredia         S.Q. Fatimi

[2 markah]

(b) Berikan bukti yang menyokong teori kedatangan Islam berikut :

Kedatangan Islam melalui China

         Islam berkembang di kalangan peniaga Cina di Canton.         Peniaga Cina Islam sudah lama berdagang ke Asia Tenggara          Pedagang Islam dari Canton dan Amoy berhijrah beramai-ramai ke Asia Tenggara pada tahun 876 M.         Penemuan batu bersurat Terengganu di Kuala Berang,          Unsur seni bina masjid di Nusantara menyamai unsur seni bina China.         Bumbung masjid menyamai bentuk bumbung pagoda.         Penggunaan atap genting China, warna merah dan kuning pada kayu kepala pintu dan tingkap masjid menunjukkan ciri-ciri seni bina

China.         Penggunaan jubin pada lantai, dinding dan tangga

[2 markah]

Page 18: Soalan Ramalan 2014

Kedatangan Islam melalui India

         Hubungan perdagangan India – Asia Tenggara sudah lama terjalin         Gujerat sering dikunjungi pedagang Asia Tenggara.         Batu marmar nisan makam Malik al-Salih mempunyai ciri buatan India.         Wujudnya unsur kebudayaan India dalam masyarakat Asia Tenggara.

[2 markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah penglibatan pedagang dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara.

         Menggunakan perniagaan untuk menyebarkan agama Islam.         Menjadikan agama Islam sebagai tajuk perbualan.          Menunjukkan sifat mahmudah.         Membawa ulama bersama mereka untuk menyebarkan Islam.         Pedagang menetap dan membuka perkampungan Islam.         Menjadikan perkampungan sebagai pusat perbincangan tentang Islam.         Pedagang Islam berkahwin dengan wanita tempatan.         Pedagang mewujudkan hubungan baik dengan pemerintah tempatan.         Menggunakan keistimewaan yang diberikan pemerintah          Menggunakan jawatan syahbandar untuk menyebarkan Islam.

[2 markah]

(d) Apakah usaha yang boleh dilakukan untuk menerapkan Islam dalam bidang perdagangan di negara kita ?

         Menghapuskan amalan riba dalam perniagaan         Mengamalkan sistem ekonomi Islam         Memperkenalkan sistem perbankan Islam         Menyediakan peluang perniagaan sama rata kepada semua kaum         Mengamalkan konsep sedekah dalam perniagaan         Memberi tumpuan kepada perdagangan antarabangsa         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

Page 19: Soalan Ramalan 2014

SOALAN ESEI

Maklumat di bawah berkaitan dengan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara.

Tokoh Teori

John Crawford Islam dibawa dari Tanah Arab

Emanuel Gadinho Eredia Islam dibawa melalui China

Snouck Hungronje Islam dibawa melalui India

(a) Terangkan bukti yang menyokong teori di atas.[9 markah]

(b) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara ?[6 markah]

(c) Pada pendapat anda, mengapakah Islam tersebar dengan mudah dalam kalangan masyarakat di Asia Tenggara ?[5 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Terangkan bukti yang menyokong teori di atas (teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara).

Teori Kedatangan Islam Dari Tanah Arab

         Pedagang Arab mempunyai pusat perdagangan di Canton dan Amoy.Pedagang Arab yang berulang-alik ke China singgah di Asia Tenggara menunggu perubahan angin monsun.

Mereka menetap dan membina perkampungan.Ada yang berkahwin dengan wanita tempatan.Di samping berdagang mereka menyebarkan Islam.

         Wujudnya perkampungan Arab bernama Ta Shih di Sumatera Utara.Ini membuktikan Islam bertapak di Asia Tenggara sejak abad ke-7 M.

         Terdapat persamaan kesusasteraan Asia Tenggara dengan kesusasteraan Arab.Penggunaan perkataan Arab dalam penulisan.Tulisan jawi telah diambil daripada tulisan Arab.

         Terdapat persamaan adat resam dan kebudayaan orang Melayu dengan budaya Arab.Contohnya amalan menghormati tetamu Contohnya tarian dabus dan zapin berasal dari Arab

         Karya tempatan menceritakan bahawa pengislaman raja di Asia Tenggara dilakukan oleh syeikh dari Tanah Arab.Contohnya Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan pengislaman Sultan Malik al-Salih dilakukan oleh Sheikh Ismail dari Tanah Arab.Raja Pattani Phya Tu Nakpa diislamkan oleh Syeikh Said dari Arab.

         Penulisan kitab Melayu menggunakan gaya bahasa Arab.Pada peringkat awal ditulis dalam bahasa Arab.Kitab yang ditulis menggunakan rujukan dari Tanah Arab.

[9 markah]

Teori Kedatangan islam Melalui India

         Hubungan perdagangan India dengan Asia Tenggara sudah lama terjalinGujerat sering dikunjungi pedagang Asia Tenggara.Pedagang India Islam dari Gujerat dan Pantai Koromandel menyebarkan Islam ke Asia Tenggara.

         Makam Malik al-Salih mempunyai ciri buatan India.Batu marmar nisan dan makam tersebut menyamai marmar di India

         Masyarakat Asia Tenggara ada hubungan dengan India dari segi budaya.Wujudnya unsur kebudayaan India dalam masyarakat di Asia Tenggara.

[9 markah]

Teori Kedatangan Islam Melalui China

         Canton menjadi pusat perniagaan pedagang Arab.

Page 20: Soalan Ramalan 2014

         Islam berkembang di kalangan peniaga Cina di Canton.         Apabila peniaga Cina Islam berdagang ke Asia Tenggara, mereka menyebarkan Islam kepada masyarakat Asia Tenggara.         Pedagang Islam dari Canton dan Amoy berhijrah secara beramai-ramai ke Asia Tenggara pada tahun 876 M.         Penemuan batu bersurat Terengganu di Kuala Berang, dan penemuan batu nisan di Pekan, Pahang menunjukkan bahawa Islam telah

sampai ke kawasan pantai Timur Tanah Melayu menerusi Laut China Selatan.         Unsur seni bina masjid di Nusantara menyamai unsur seni bina di China.         Bumbung masjid menyamai bentuk bumbung pagoda.         Penggunaan atap genting China, warna merah dan kuning pada kayu kepala pintu dan tingkap masjid menunjukkan ciri-ciri seni bina

China.         Penggunaan jubin pada lantai, dinding dan tangga adalah pengaruh daripada China.

[9 markah]

(b) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah cara yang digunakan oleh pedagang untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara ?

         Pedagang Islam dari Arab, China dan India menjalankan perdagangan di Asia Tenggara.         Pedagangan menggunakan perniagaan untuk menyebarkan agama Islam.         Pedagang menjadikan agama Islam sebagai tajuk perbualan.          Pedagang menunjukkan sifat mahmudah.         Pedagang Islam mengamalkan sifat berhemah semasa berdakwah.         Pedagang membawa ulama bersama mereka untuk menyebarkan Islam.         Pedagang menetap dan membuka perkampungan Islam.         Pedagang menjadikan perkampungan mereka sebagai pusat perbincangan tentang Islam.         Pedagang Islam berkahwin dengan wanita tempatan.         Pedagang mewujudkan hubungan baik dengan pemerintah tempatan.         Mereka menggunakan keistimewaan yang diberikan pemerintah untuk berdakwah.         Pedagang menggunakan jawatan syahbandar untuk menyebarkan Islam.         Mana-mana jawapan munasabah

[6 markah]

(c) Pada pendapat anda, mengapakah Islam tersebar dengan mudah dalam kalangan masyarakat di Asia Tenggara ?

         Islam mudah difahami         Islam sesuai dengan budaya masyarakat Asia Tenggara         Masyarakat asia Tenggara mudah menerima perubahan         Masyarakat tertarik dengan cara hidup Islam         Agama Islam dianuti oleh pemerintah         Semua pihak sama-sama menyebarkan Islam         Mana-mana jawapan munasabah

[5 markah]

PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 8 (Bab 7 Tingkatan 4)

PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA

SKOP KAJIAN

         Faktor kedatangan Islam ke Asia Tenggara         Peranan pedagang dalam penyebaran Islam         Peranan pemerintah dalam penyebaran Islam         Peranan kerajaan Islam dalam menyebarkan Islam         Peranan pusat kebudayaan Islam dalam penyebaran Islam         Peranan ulama dan mubaligh dalam menyebarkan Islam         Sebab Islam tersebar dengan mudah

Page 21: Soalan Ramalan 2014

SOALAN STRUKTUR

Maklumat di bawah berkaitan dengan faktor penyebaran Islam ke Asia Tenggara.

FAKTOR PENYEBARAN ISLAM

Peranan pedagang

Peranan kerajaan Islam

Peranan ulama

(a) Jelaskan cara pedagang menyebarkan Islam di Asia Tenggara. [2 markah]

(b) Apakah usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kesultanan Melayu Melaka untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara ? [2 markah]

(c) Bagaimanakah Kerajaan Acheh memainkan peranannya menyekat pengaruh agama Kristian di rantau Asia Tenggara ? [2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah ulama memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan Islam di Asia Tenggara ? [2 markah]

(e) Apakah nilai murni yang boleh kita teladani daripada kesungguhan mereka menyebarkan Islam?

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Jelaskan cara pedagang menyebarkan Islam di Asia Tenggara.

         Mengamalkan Islam dalam perniagaan.         Menjadikan agama Islam sebagai tajuk perbualan.          Menunjukkan sifat mahmudah.         Mengamalkan sifat berhemah semasa berdakwah.         Membawa ulama bersama mereka untuk menyebarkan Islam.         Menetap dan membuka perkampungan Islam.         Menjadikan perkampungan sebagai pusat perbincangan tentang Islam.         Berkahwin dengan wanita tempatan.         Mewujudkan hubungan baik dengan pemerintah tempatan.         Menggunakan keistimewaan yang diberikan pemerintah          Menggunakan jawatan syahbandar untuk menyebarkan Islam.         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(b) Apakah usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kesultanan Melayu  Melaka untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara ?

         Apabila raja memeluk Islam, negeri tersebut menjadi kerajaan Islam.         Pengislaman raja menjadi ikutan pembesar dan rakyat.         Kerajaan islam akan menakluki dan menaungi negeri kecil yang lain.         Raja menghantar ulama untuk menyebarkan Islam di tanah jajahan          Raja memberi keistimewaan kepada penganut Islam.         Raja menjadikan negerinya sebagai pusat Islam.         Mana-mana jawapan munasabah.

[2 markah]

(c) Bagaimanakah Kerajaan Acheh memainkan peranannya menyekat pengaruh agama Kristian di rantau Asia Tenggara ?

         Menghalang penyebaran Kristian di rantau Asia Tenggara.         Menaungi kerajaan-kerajaan kecil di Sumatera.

Page 22: Soalan Ramalan 2014

         Menakluki negeri-negeri di Tanah Melayu.          Menjadi Serambi Makkah.         Tempat persinggahan orang yang akan menunaikan haji.         Menjadi pusat pengajian ilmu Islam.         Menjadi pusat pertemuan ulama.         Menjadi pusat kesusasteraan Islam.

[2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah ulama memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan Islam di Asia Tenggara ?

         Berdakwah menyebarkan Islam.         Mengajar asas Islam secara tidak formal.         Mengajar Islam di istana, masjid, rumah dan pondok.         Menubuhkan pondok, pesantren dan dayah.         Menjadi penterjemah kitab Arab ke dalam bahasa Melayu.         Menghasilkan karya penulisan tentang Islam          Menjadi pakar rujuk ulama lain tentang masalah agama.         Menjadi penasihat raja dalam pentadbiran.         Mempraktikkan Islam dalam politik dan pentadbiran.         Menjadikan kerajaan Demak sebagai pusat pergerakan dakwah Islamiah.         Menjadikan Masjid Agung Demak sebagai markas dakwah.

[2 markah]

(e) Apakah nilai murni yang boleh kita teladani daripada kesungguhan mereka menyebarkan Islam?

         Gigih menyebarkan dakwah         Tidak berputus asa dalam menyampaikan dakwah         Bersabar walaupun menghadapi pelbagai dugaan         Kreatif yang menyampaikan dakwah         Berani menyuarakan kebenaran         Sanggup menghadapi pelbagai risiko untuk berdakwah         Mengamalkan sifat lemah lembut melayani masyarakat         Mana-mana jawapan munasabah.

[2 markah]

SOALAN ESEI

Maklumat berikut merujuk kepada faktor penyebaran Islam ke Asia Tenggara.

FAKTOR PENYEBARAN

ISLAM

Perdagangan

Perkahwinan

Pengislaman raja dan pembesar

Peranan mubaligh

(a) Terangkan faktor yang membantu yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara.[8 markah]

(b) Mengapakah Islam mudah tersebar melalui perdagangan ?[4 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat Asia Tenggara mudah menerima Islam ?[4 markah]

(ii) Apakah langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mempertingkatkan syiar Islam di negara kita ?[4 markah]

SOALAN ESEI

(a)Terangkan faktor yang membantu yang membantu penyebaran Islam di Asia Tenggara.

Page 23: Soalan Ramalan 2014

         Disebabkan kegiatan perdagangan.         Kesediaan masyarakat Asia Tenggara menerima Islam.         Islam tersebar di Asia Tenggara melalui perkahwinan siasah dan perkahwinan biasa.         Pengislaman raja dan bangsawan menjadi ikutan rakyat.         Kerajaan Islam di Asia Tenggara berperanan menyebarkan Islam.         Kerajaan Islam menjadi pusat kebudayaan dan keintelektualan Islam.         Peranan pendakwah membantu menyebarkan Islam.         Disebabkan keistimewaan agama Islam sendiri.

[8 markah]

(b) Mengapakah Islam mudah tersebar melalui perdagangan ?

         Pedagang Islam dari Arab, China dan India berdagang di Asia Tenggara.         Pedagang menggunakan perniagaan untuk menyebarkan Islam.         Pedagang menjadikan agama Islam sebagai tajuk perbualan.          Pedagang menunjukkan sifat mahmudah.         Pedagang Islam mengamalkan sifat berhemah semasa berdakwah.         Pedagang membawa ulama bersama mereka          Pedagang menetap dan membuka perkampungan Islam.         Pedagang menjadikan perkampungan mereka sebagai pusat perbincangan tentang Islam.         Pedagang Islam berkahwin dengan wanita tempatan.         Pedagang mewujudkan hubungan baik dengan pemerintah tempatan.         Mereka menggunakan keistimewaan yang diberikan pemerintah untuk berdakwah.         Pedagang menggunakan jawatan syahbandar untuk menyebarkan Islam.

[4 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat Asia Tenggara mudah menerima Islam ?

         Islam mudah difahami         Islam sesuai dengan budaya masyarakat Asia Tenggara         Masyarakat asia Tenggara mudah menerima perubahan         Masyarakat tertarik dengan cara hidup Islam         Agama Islam dianuti oleh pemerintah         Semua pihak sama-sama menyebarkan Islam         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah] (ii) Apakah langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mempertingkatkan syiar Islam di negara kita ?

         Menganjurkan tilawah al-Quran         Menjalankan pentadbiran secara Islam         Melaksanakan undang-undang Islam         Menjalankan perbankan Islam         Memperkenalkan sistem pajak gadai Islam         Melancarkan kempen mengamalkan budaya Islam         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

PENGARUH KEDATANGAN ISLAM TERHADAP MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 8 (Bab 8 Tingkatan 4)

PENGARUH ISLAM TERHADAP MASYARAKAT MELAYU (SISTEM PEMERINTAHAN)

SKOP KAJIAN

         Pengaruh kedatangan Islam terhadap institusi pemerintahan beraja

Page 24: Soalan Ramalan 2014

         Konsep dan kepentingan daulat         Konsep jihad dan pelaksanaannya

SOALAN STRUKTUR

Rajah di bawah merujuk pengaruh Islam terhadap sistem pemerintahan masyarakat Melayu tradisional.

Perubahan Sistem Pemerintahan

Institusi kesultanan

Konsep daulat

Semangat jihad

(a) Berikan dua ciri institusi kesultanan dalam masyarakat Melayu tradisional. [2 markah]

(b) Pada pandangan anda, mengapakah selepas kedatangan Islam,  pemerintah di Tanah Melayu mula menggunakan gelaran Sultan ?

[2 markah]

(c) Apakah yang dimaksudkan dengan daulat dalam konteks institusi kesultanan Melayu ? [2 markah]

(d) Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah konsep daulat diperkukuhkan ? [2 markah]

(e) Dalam konteks masyarakat Islam di Malaysia, jihad merupakan usaha menentang kemiskinan. Apakah yang dilakukan untuk menyahut seruan tersebut ?

[2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Berikan dua ciri institusi kesultanan dalam masyarakat Melayu tradisional.

         Wujudnya Institusi kesultanan yang berasaskan Islam.         Sultan sebagai ketua negara.         Mufti menjadi penasihat sultan dalam agama dan pentadbiran.         Pemerintah memakai gelaran Sultan.         Sultan dianggap khalifah Allah.

Raja dianggap Zilullah fil ‘Alam atau Khalifatul Mukminin          Islam dijadikan agama rasmi oleh kerajaan Islam.

[2 markah]

(b) Pada pandangan anda, mengapakah selepas kedatangan Islam, pemerintah di Tanah Melayu mula menggunakan gelaran Sultan ?

         Mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam di Alam Melayu.         Untuk mengukuhkan kewibawaan raja.          Untuk meletakkan raja setaraf dengan pemerintah kerajaan Islam lain di seluruh dunia.         Untuk memupuk perpaduan umat Islam.          Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(c) Apakah yang dimaksudkan dengan daulat dalam konteks institusi kesultanan Melayu ?

         Bermaksud kedudukan raja yang tinggi dalam masyarakat         Kesucian raja         Kepatuhan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah         Kedaulatan negara         Kebebasan untuk memerintah sendiri

Page 25: Soalan Ramalan 2014

         Kebebasan melaksanakan undang-undang sendiri         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(d) Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah konsep daulat diperkukuhkan ?

         Titah raja adalah merupakan satu perintah yang mesti dipatuhi         Titah raja adalah undang-undang         Mengingkari titah raja dianggap derhaka         Sesiapa yang menderhaka akan dikenakan hukuman berat         Raja dianggap ada kaitan dengan keturunan raja termasyhur         Raja menggunakan bahasa dalam         Adat istiadat diwujudkan untuk membezakannya dengan rakyat         Raja dipercayai mempunyai keramat         Pemakaian warna yang berbeza daripada rakyat biasa         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(e) Dalam konteks masyarakat Islam di Malaysia, jihad merupakan usaha menentang kemiskinan. Apakah yang dilakukan untuk menyahut seruan tersebut ?

Membasmi kemiskinan masyarakat luar bandar. Memberi bantuan kebajikan kepada golongan miskin. Menyediakan bantuan modal untuk meningkatkan ekonomi golongan miskin. Memperbaiki taraf hidup masyarakat luar bandar yang miskin. Menggalakkan rakyat menceburi bidang perniagaan Menyeru masyarakat gigih berusaha Mana-mana jawapan munasabah.

[2 markah]

SOALAN ESEI

Kedatangan agama Islam telah memperkenalkan beberapa unsur baru dalam amalan pemerintahan dan pentadbiran di Tanah Melayu.

(a) Terangkan pengaruh Islam terhadap institusi beraja dalam masyarakat Melayu tradisional selepas kedatangan Islam.[6 markah]

(b) Bagaimanakah sistem pemerintahan dan pentadbiran yang berlandaskan Islam dilaksanakan di Tanah Melayu ?[6 markah]

(c) (i) Apakah prinsip Islam yang sesuai dilaksanakan dalam sistem  pemerintahan dan pentadbiran di negara kita ?[4 markah]

(ii) Pada pandangan anda, mengapakah prinsip tersebut sesuai dilaksanakan ?[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Terangkan pengaruh Islam terhadap institusi beraja dalam masyarakat Melayu tradisional selepas kedatangan Islam.

         Wujudnya sistem pemerintahan berasaskan Islam.Institusi kesultanan telah diperkenalkan.Institusi ini diwarisi daripada kerajaan Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah.

         Sultan sebagai ketua negara.Mufti menjadi penasihat sultan.dalam hal agama Islam dan pentadbiran.Pegawai dilantik untuk menjalankan pentadbiran.Contohnya kadi, khatib, bilal, pemungut zakat penyelia baitulmal dll.

Page 26: Soalan Ramalan 2014

         Pemerintah memakai gelaran Sultan.Gelaran Sultan mengukuhkan kedudukan dan kewibawaan raja.

         Sultan dianggap khalifah Allah.Raja dianggap Zilullah fil ‘Alam (bayangan Allah di alam).

Raja digelar Khalifatul Mukminin (pemimpin orang mukmin).Konsep dewa-raja tidak digunakan lagi.

         Islam dijadikan agama rasmi oleh kerajaan Islam.Contohnya kerajaan Melayu Melaka, kerajaan Acheh dan kerajaan Brunei.

         Unsur-unsur Islam diterapkan pada nama negeri.Contohnya Acheh Darus Salam.

         Nama raja juga menggunakan nama Islam.Contohnya Sultan Mansur Syah,Sultan Mahmud Syah dan  sebagainya.

         Menggunakan undang-undang syariah.Contohnya Hukum Kanun Melaka (Melaka).

Contohnya Kanun Mahkota Alam (Acheh).Undang-undang Islam dipraktikkan dengan tegas.

         Lahirnya semangat jihad menentang penjajah.Semangat jihad menentang Portugis dan Belanda.Semangat jihad disebarkan melalui penulisan ulama.

[6 markah]

(b) Bagaimanakah sistem pemerintahan dan pentadbiran yang berlandaskan Islam dilaksanakan di Tanah Melayu ?

         Sultan sebagai ketua negara.         Mufti menjadi penasihat sultan.dalam pentadbiran.         Kadi, khatib, bilal, pemungut zakat dan penyelia baitulmal dilantik untuk menjalankan pentadbiran.         Pemerintah memakai gelaran Sultan.         Sultan dianggap khalifah Allah.         Islam dijadikan agama rasmi oleh kerajaan Islam.         Menggunakan undang-undang syariah.

[6 markah]

(c) (i) Apakah prinsip Islam yang sesuai dilaksanakan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di negara kita ?

         Menjalankan pentadbiran secara islam         Pemerintah menjaga keselamatan dan kebajikan rakyat         Menggunakan undang-undang syariah.         Melaksanakan undang-undang secara adil         Mengiktiraf hak asasi rakyat         Penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah         Mengutamakan perpaduan         Semnagat kerjasama membangunkan negara         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

(ii) Pada pandangan anda, mengapakah prinsip tersebut sesuai dilaksanakan ?         Dapat melicinkan pentadbiran         Memberi peluang kepada rakyat menegur pemerintah         Dapat membangunkan ekonomi negara         Dapat menjamin pelaksanaan undang-undang yang adil         Dapat menyelesaikan masalah rakyat         Menjaga kebajikan rakyat         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

PENGARUH ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN

Page 27: Soalan Ramalan 2014

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 8 (Bab 8 Tingkatan 4)

PENGARUH ISLAM TERHADAP PENDIDIKAN

SKOP KAJIAN

         Konsep pendidikan formal dan tidak formal         Aspek pendidikan tidak formal         Kaedah pendidikan tidak formal         Institusi pendidikan formal dalam masyarakat Melayu tradisional         Peranan istana sebagai pusat pendidikan         Pelaksanaan pendidikan di masjid dan surau         Ciri sistem pondok         Ciri sistem madrasah

SOALAN STRUKTUR (MODEL 1)

Pendidikan tidak formal merupakan aspek sosial yang sangat penting dalam masyarakat Melayu dan masih diamalkan hingga ke hari ini.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan tidak formal masyarakat Melayu tradisional ? [2 markah]

(b) Nyatakan aspek yang diberi penekanan dalam pendidikan tidak formal. [2 markah]

(c) Mengapakah aspek tersebut sangat dtekankan dalam pendidikan tidak formal ? [2 markah]

(d) Bagaimanakah pendidikan tidak formal disampaikan dalam masyarakat Melayu tradisional ? [2 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah pendidikan tidak formal perlu diberi keutamaan seiring dengan pendidikan formal ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR (MODEL 1)

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan tidak formal masyarakat Melayu tradisional ?

         Pendidikan awal atau asuhan keluarga.         Berlaku di peringkat institusi keluarga.         Menekankan pengajaran nilai-nilai moral.          Dipelajari melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian.

[2 markah]

(b) Nyatakan aspek yang diberi penekanan dalam pendidikan tidak formal.

         Nilai-nilai moral         Kemahiran pekerjaan         Hal-hal yang berhubung dengan agama         Nilai-nilai budaya yang murni         Pantang larang          Adat istiadat

[2 markah]

(c)Mengapakah aspek tersebut sangat dtekankan dalam pendidikan tidak formal ?

Page 28: Soalan Ramalan 2014

         Melahirkan masyarakat yang mematuhi ajaran agama         Menanam sifat murni dalam kalangan masyarakat         Memupuk perpaduan dalam masyarakat         Menyemai semangat kekitaan dalam masyarakat         Melahirkan masyarakat yang mematuhi norma masyarakat         Menghormati budaya Melayu         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(d) Bagaimanakah pendidikan tidak formal disampaikan dalam masyarakat Melayu tradisional ?

         Disampaikan melalui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian.         Disampaiakn melalui teguran secara langsung          Mengajar nilai-nilai moral.         Disampaikan melalui kaedah bercerita          Diserapkan melalui cerita lisan seperti cerita binatang dan cerita jenaka.         Disampaikan melalui pergaulan sosial          Disampaikan dalam pantang larang, adab dan adat istiadat.         Disampaikan menerusi pantun, peribahasa dan teka-teki.         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah pendidikan tidak formal perlu diberi keutamaan seiring dengan pendidikan formal ?

         Supaya melahirkan manusia yang seimbang antara rohani dan jasmani         Agar dapat melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan         Supaya nilai-nilai masyarakat dapat dipertahankan         Agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan budaya asing         Supaya masyarakat dapat menilai antara unsur baik dan buruk         Melahirkan insan yang mempunyai minda kelas pertama         Agar dapat melahirkan insan yang berfikir di luar kotak         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN STRUKTUR (MODEL 2)

Rajah di bawah merujuk kepada sistem pendidikan formal yang terdapat dalam masyarakat Melayu tradisional.

Sistem Pendidikan

Formal

       Pengajian di istana      Pengajian di masjid dan surau      Sistem pondok       Sistem madrasah

(a) Apakah fungsi istana sebagai pusat pendidikan dalam masyarakat Melayu tradisional ? ? [2 markah]

(b) Bagaimanakah pengajian ilmu agama dijalankan di masjid dan di surau ? [2 markah]

(c) Nyatakan ciri sistem pendidikan pondok. [2 markah]

(d) Sebutkan pusat pengajian pondok yang muncul di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam [2 markah]

(e) Mengapakah sistem madrasah dianggap sebagai sistem pendidikan formal masyarakat Melayu tradisional yang paling sistematik ?

[2 markah]

Page 29: Soalan Ramalan 2014

JAWAPAN STRUKTUR (MODEL 2)

(a) Apakah fungsi istana sebagai pusat pendidikan dalam masyarakat Melayu tradisional ? ?

         Pusat pengajian agama.         Tempat ulama berbincang hal agama.          Tempat mengembangkan ilmu tasawuf.         Tempat menyimpan buku-buku hikayat.         Tempat mempelajari ilmu politik dan pentadbiran.

[2 markah]

(b) Bagaimanakah pengajian ilmu agama dijalankan di masjid dan di surau ?

         Pada sebelah siang, masjid tempat kanak-kanak mengaji.         Kanak-kanak mengaji al-Quran, ilmu fikah, dan fardu ain.         Sebelah malam, masjid tempat orang dewasa mengaji.         Orang dewasa juga belajar perkara berkaitan keagamaan          tetapi tahapnya lebih tinggi daripada tahap kanak-kanak.         Mereka mengaji ilmu fikah, usuluddin, hadis dan tasawuf

[2 markah]

(c) Nyatakan ciri sistem pendidikan pondok.

         Menekankan ilmu agama.         Bertujuan melahirkan guru agama.         Bertujuan melahirkan pelajar yang boleh berkhidmat kepada masyarakat.

         Tidak mempunyai batasan waktu.         Mengambil masa yang lama untuk menamatkan pengajian.

[2 markah]

(d) Sebutkan pusat pengajian pondok yang muncul di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam

         Pondok Pulai Chondong – diasaskan oleh Haji Abdul Samad bin Abdullah

         Pondok Kutan – dibuka oleh Haji Mohamad bin Salleh

         Pondok Pulau Manis – dibuka oleh Syeikh Abdul Malik bin Abdullah

         Pondok Titi Gajah – dibuka oleh Haji Muhamad Taib

         Pondok Langgar – dibuka oleh Haji Muhamad Nor

[2 markah]

(e) Mengapakah sistem madrasah dianggap sebagai sistem pendidikan formal masyarakat Melayu tradisional yang paling sistematik ?

         Menggunakan sukatan pelajaran.         Dijalankan secara kelas.         Dilaksanakan mengikut tahap – permulaan, pertengahan dan pengkhususan.         Diawasi oleh mudir (guru besar)         Diselia oleh sebuah lembaga, jawatankuasa kewangan dan sebagainya.         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

PENGARUH KEDATANGAN ISLAM TERHADAP EKONOMI

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 8 (Bab 8 Tingkatan 4)

Page 30: Soalan Ramalan 2014

PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI

SKOP KAJIAN

         Faktor kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara         Sebab orang Melayu melibatkan diri dalam perdagangan selepas kedatangan Islam         Mata wang di Negeri Melayu         Pelaksanaan sistem cukai di Melaka

SOALAN STRUKTUR

Kemunculan Islam turut membawa kesan besar kepada orang Melayu dalam bidang perdagangan dan merangsang perkembangan yang berkaitan dengannya seperti penggunaan mata wang, percukaian dan seumpamanya.

(a) Apakah faktor yang menyebabkan pelabuhan Melaka menjadi pusat perdagangan di Kepulauan Melayu ? [2 markah]

(b) Bagaimanakah cukai berikut dilaksanakan di Melaka ?

(i) Cukai Tetap [2 markah]

(ii) Cukai Diraja [2 markah]

(c) Berikan dua mata wang yang digunakan untuk urusan perdagangan di Melaka. [2 markah]

(e) Apakah sumbangan bidang perdagangan dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara kita ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah faktor yang menyebabkan pelabuhan Melaka menjadi pusat perdagangan di Kepulauan Melayu ?

         Kedudukan yang strategik.         Pentadbiran yang licin dan teratur.         Undang-Undang Laut Melaka sebagai panduan dalam perdagangan.          Sistem timbang dan sukat yang seragam.         Penggunaan mata wang menggantikan sistem barter.         Kemudahan di pelabuhan.         Pelaksanaan sistem cukai yang seragam.         Mana=mana jawapan munasabah

[2 markah]

(b) Bagaimanakah cukai berikut dilaksanakan di Melaka ?

(i) Cukai Tetap

         Dikenakan ke atas barangan yang diimport.         Jumlah cukai telah ditetapkan oleh pemerintah.         Pedagang dari India, Ceylon, Tanah Arab, Siam dan Pegu – 6 peratus..         Pedagang dari Jepun dan China – 5 peratus.         Cukai dibayar sebelum urusan perniagaan dilakukan.         Setelah cukai dibayar, urusan jual beli dapat dilakukan di bazar-bazar .         Beras dan barang makanan dikecualikan cukai.

[2 markah]

(ii) Cukai Diraja

Page 31: Soalan Ramalan 2014

         Dikenakan ke atas orang asing yang menetap di Melaka.         Orang asing dari Kepulauan Melayu – 3 peratus.         Orang asing dari tempat lain – 6 peratus.

[2 markah]

(c) Berikan dua mata wang yang digunakan untuk urusan perdagangan di Melaka.

         Wang timah Melaka.         Wang timah Johor.         Wang timah Kedah.         Wang emas Johor         Wang emas Kelantan

[2 markah]

(e) Apakah sumbangan bidang perdagangan dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara kita ?

         Memberikan pendapatan kepada negara         Menggalakkan pelaburan asing         Menyebabkan berlakunya pengaliran dana dari luar negara         Menyediakan peluang pekerjaan         Menjadi pemangkin kepada perkembangan industri         Menggalakkan masyarakat tempatan berdagang         Meningkatkan taraf hidup rakyat         Mempercepatkan pembangunan infrastruktur         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN ESEI

Rajah di bawah berkaitan dengan perkembangan ekonomi masyarakat Melayu selepas kedatangan Islam. 

(a) Mengapakah orang Melayu mula terlibat dalam kegiatan perdagangan selepas kedatangan Islam di rantau Asia Tenggara ? [6 markah]

(b) Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri-negeri Melayu pada abad ke-16 dan abad ke-17.[4 markah]

(c) (i) Cukai di Melaka dibahagikan kepada cukai tetap (cukai import) dan cukai diraja. Nyatakan peraturan cukai tersebut.[6 markah]

(ii) Nyatakan kepentingan sistem mata wang dan sistem cukai terhadap pembangunan ekonomi negara.[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Mengapakah orang Melayu mula terlibat dalam kegiatan perdagangan selepas kedatangan Islam di rantau Asia Tenggara ?

         Perdagangan di Laut Hindi dan China Selatan dikuasai pedagang Islam.         Perniagaan adalah sumber rezeki yang besar .         Mencontohi amalan Nabi Muhammad s.a.w.         Perdagangan menjadi saluran untuk menyebarkan Islam.

Page 32: Soalan Ramalan 2014

         Kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan.         Bahasa Melayu menjadi lingua franca         Orang Melayu mahir dalam perniagaan         Orang Melayu mahir membina kapal         Mana-mana jawapan munasabah

[6 markah]

(b) Apakah ciri-ciri Islam yang terdapat pada mata wang negeri-negeri Melayu pada abad ke-16 dan abad ke-17.

         Tertulis nama sultan yang mengeluarkan mata wang.         Terdapat tarikh Islam pada mata wang itu.         Ditulis dengan tulisan jawi / Arab         Tertulis gelaran Islam – Khalifatul Muslimin dan sebagainya         Mempunyai hiasan bercirikan Islam         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

(c) (i) Cukai di Melaka dibahagikan kepada cukai tetap (cukai import) dan cukai diraja. Nyatakan peraturan cukai tersebut.

Cukai Tetap         Dikenakan ke atas barangan yang diimport.         Jumlah cukai telah ditetapkan oleh pemerintah.         Pedagang dari India, Ceylon, Tanah Arab, Siam dan Pegu – 6 peratus..         Pedagang dari Jepun dan China – 5 peratus.         Cukai dibayar sebelum urusan perniagaan dilakukan.         Setelah cukai dibayar, urusan jual beli dapat dilakukan di bazar-bazar .         Beras dan barang makanan dikecualikan cukai.

Cukai Diraja         Dikenakan ke atas orang asing yang menetap di Melaka.         Orang asing dari Kepulauan Melayu – 3 peratus.         Orang asing dari tempat lain – 6 peratus.

[6 markah]

(ii) Nyatakan kepentingan sistem mata wang dan sistem cukai terhadap pembangunan ekonomi negara.

         Melicinkan urusan perdagangan         Meningkatkan pertumbuhan ekonomi         Meningkatkan peluang perdagangan dan pelaburan         Menjadi pemangkin kepada perkembangan industri         Menggalakkan masyarakat tempatan berdagang         Meningkatkan taraf hidup rakyat         Mempercepatkan pembangunan infrastruktur         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

ZAMAN GELAP DI EROPAH

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 9 (Bab 9 Tingkatan 4)

ZAMAN GELAP DI EROPAH

SKOP KAJIAN

         Maksud Zaman Gelap

Page 33: Soalan Ramalan 2014

         Sistem feudal di Eropah pada Zaman Gelap         Keadaan politik di Eropah pada Zaman Gelap         Pengaruh Gereja Katolik pada Zaman Gelap         Keadaan ekonomi di Eropah pada Zaman Gelap         Perubahan yang berlaku selepas Zaman Gelap

SOALAN STRUKTUR

Maklumat berikut berkaitan dengan ciri Zaman Gelap di Eropah pada Zaman Pertengahan.

CIRI ZAMAN GELAP

Politik Kewujudan sistem feudal

Ekonomi Kegiatan perdagangan merosot

Sosial Dikongkong Gereja Katolik

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap di Eropah ? [2 markah]

(b) Jelaskan ciri sistem feudal di Eropah pada Zaman Gelap. [2 markah]

(c) Berikan dua bukti yang menunjukkan bahawa masyarakat Eropah pada Zaman Gelap dikongkong oleh Gereja Katolik. [2 markah]

(d) Mengapakah kegiatan perdagangan di Eropah pada Zaman Gelap tidak berkembang pesat ? [2 markah]

(e) Pada pandangan anda, apakah usaha yang dilakukan oleh masyarakat Eropah untuk keluar daripada Zaman Gelap ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap di Eropah ?

          Zaman kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran di Eropah.          Pada masa ini tiada pentadbiran pusat yang kuat.          Kehidupan masyarakat dikongkong oleh Gereja.          Kegiatan perdagangan tidak meluas.          Masyarakatnya tidak menghargai ilmu pengetahuan.

[2 markah]

(b) Jelaskan ciri sistem feudal di Eropah pada Zaman Gelap.

          Raja menjadi penaung utama dalam negara.          Baron (tuan tanah) mendapat naungan istana.          Sebagai tukarannya, tuan tanah berkhidmat dan memberi cukai kepada raja.          Golongan baron / tuan tanah terlalu berkuasa.          Petani terpaksa membayar cukai untuk mendapatkan perlindungan tuan tanah.          Petani yang tidak mampu, terpaksa menyerahkan tanah mereka.          Petani menjadi hamba kepada tuan tanah.

[2 markah]

(c) Berikan dua bukti yang menunjukkan bahawa masyarakat Eropah pada Zaman Gelap dikongkong oleh Gereja Katolik.

          Gereka hanya memberi fokus kepada amalan agama.          Gereja hanya menekankan pembelajaran ilmu keakhiratan.          Gereja menjadi pelindung masyarakat.          Gereja menjadi institusi yang menyatukan masyarakat          Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(d) Mengapakah kegiatan perdagangan di Eropah pada Zaman Gelap tidak berkembang pesat ?

          Perdagangan diganggu orang Viking dan Magyar.

Page 34: Soalan Ramalan 2014

          Orang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur Jauh.          Perdagangan dikuasai oleh pedagang Islam.          Tumpuan ekonomi hanya kepada kegiatan pertanian.          Perniagaan dijalankan secara kecil-kecilan.          Perdagangan melibatkan barangan pertanian sahaja.          Perniagaan dikendalikan secara sistem tukar barang.          Penggunaan mata wang sangat terhad.          Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, apakah usaha yang dilakukan oleh masyarakat Eropah untuk keluar daripada Zaman Gelap ?

          Masyarakat menceburi bidang perdagangan          Menjalin hubungan dengan negara luar          Sanggup bersaing secara sihat.          Rajin berusaha hingga mencapai matlamat.          Menimba ilmu untuk mengubah kehidupan.          Menggunakan ilmu untuk memajukan bangsa.          Mana-mana jawapan munasabah.

[2 markah]

SOALAN ESEI

Kejatuhan tamadun Rom telah membawa kepada bermulanya Zaman Pertengahan di Eropah. Zaman ini telah dikenali sebagai Zaman Gelap.

(a) Mengapakah Zaman Pertengahan di Eropah dianggap sebagai Zaman Gelap ?[4 markah]

(b) Jelaskan keadaan politik, ekonomi dan sosial di Eropah pada Zaman Gelap.[6 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah Gereja Katolik  mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat di Eropah pada Zaman Gelap ?

[5 markah]

(ii) Bagaimanakah kita mampu menghindarkan negara kita daripada mengalami Zaman Gelap seperti yang berlaku di Eropah pada Zaman Pertengahan.

[5 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Mengapakah Zaman Pertengahan di Eropah dianggap sebagai Zaman Gelap ?

          Keadaan politik di Eropah tidak stabil.          Tidak ada kerajaan pusat yang kuat.          Mengamalkan sistem feudal.          Keadaan ekonomi merosot.          Kegiatan perdagangan tidak maju.          Mereka hanya menjalankan pertanian sara diri.          Masyarakat tidak menghargai ilmu pengetahuan.          Ilmu dalam tamadun Yunani dan Rom tidak dipelajari.          Gereja Katolik mengongkong masyarakat.

[4 markah]

(b) Jelaskan keadaan politik, ekonomi dan sosial di Eropah pada Zaman Gelap.

Keadaan politik          Tiada kerajaan pusat yang kuat mentadbir di Eropah.          Keadaan politik tidak stabil.          Berlaku peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil.           Wujudnya sistem feudal.          Berlakunya huru-hara – keadaan hidup tidak selamat.          Petani mencari perlindungan daripada tuan tanah.          Petani membayar wang perlindungan kepada Baron.          Petani menjadi hamba kepada Baron.

Keadaan sosial          Gereja Katolik sangat berpengaruh

Page 35: Soalan Ramalan 2014

          Gereja menjalankan urusan keagamaan.          Gereja mengatur kehidupan masyarakat.          Gereja memberi pendidikan berkaitan keakhiratan.          Gereja menjadi pelindung masyarakat.          Gereja menjadi institusi yang menyatukan masyarakat

Keadaan ekonomi          Kegiatan perdagangan tidak meluas.          Perdagangan diganggu orang Viking dan Magyar.          Perdagangan dikuasai oleh pedagang Islam.          Tumpuan ekonomi hanya kepada kegiatan pertanian.          Perniagaan dijalankan secara kecil-kecilan.          Perdagangan melibatkan barangan pertanian sahaja.          Perniagaan dikendalikan secara sistem tukar barang.          Penggunaan mata wang sangat terhad.

[6 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah Gereja Katolik mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat di Eropah pada Zaman Gelap ?

          Gereja menjadi penasihati raja dalam pentadbiran          Gereja menjalankan urusan keagamaan.          Gereja Katolik mengatur kehidupan masyarakat          Masyarakat mesti mematuhi arahan Gereja          Gereja menjadi pelindung masyarakat.          Gereja menjadi institusi yang menyatukan masyarakat          Gereka hanya memberi fokus kepada amalan agama.          Gereja hanya menekankan pembelajaran ilmu keakhiratan.          Mana-mana jawapan munasabah

[5 markah]

(ii) Bagaimanakah kita mampu menghindarkan negara kita daripada mengalami Zaman Gelap seperti yang berlaku di Eropah pada Zaman Pertengahan.

          Masyarakat menceburi bidang perdagangan          Menjalin hubungan dengan negara luar          Sanggup bersaing secara sihat.          Rajin berusaha hingga mencapai matlamat.          Menimba ilmu untuk mengubah kehidupan.          Menggunakan ilmu untuk memajukan bangsa.          Mana-mana jawapan munasabah.

[5 markah]

REVOLUSI PERINDUSTRIAN

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 9 (Bab 9 Tingkatan 4)

REVOLUSI PERINDUSTRIAN

SKOP KAJIAN

Maksud Revolusi Perindustrian Faktor yang mendorong berlakunya Revolusi Perindustrian Perkembangan semasa Revolusi Perindustrian Sumbangan Revolusi Perindustrian Hubungan pekerja – majikan semasa Revolusi Perindustrian

SOALAN STRUKTUR

Rajah di bawah merujuk kepada kesan Revolusi Perindustrian di Britain.

Kesan Revolusi Perindustrian

Peningkatan perdagangan antarabangsaKemajuan bidang pengangkutanKemunculan golongan buruh dan majikan

Page 36: Soalan Ramalan 2014

(a) Berikan dua faktor yang menyebabkan Britain melibatkan diri dalam perdagangan antarabangsa. [2 markah]

(b) Nyatakan kesan kewujudan perdagangan antarabangsa ke atas ekonomi Britain. [2 markah]

(c) Pada pandangan anda, mengapakah sistem pengangkutan kereta api dan kapal laut memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi Britain ?

[2 markah]

(d) Nyatakan dua bentuk penindasan pihak majikan terhadap pekerja bidang perusahaan di Britain pada zaman Revolusi Perindustrian. [2 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah golongan pekerja berhak mendapat pembelaan ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Berikan dua faktor yang menyebabkan Britain melibatkan diri dalam perdagangan antarabangsa.

Untuk memasarkan lebihan produk Untuk memaksimumkan keuntungan Mempunyai kemudahan mengendalikan perdagangan antarabangsa Britain adalah negara penjajah utama Britain adalah kuasa maritim yang ulung Keperluan bahan mentah untuk industri Peningkatan dalam sistem pengangkutan. Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(b) Nyatakan kesan kewujudan perdagangan antarabangsa ke atas ekonomi Britain.

Industri Britain berkembang maju Britain terlibat dalam perdagangan import – eksport. Peningkatan dalam sistem pengangkutan Pengeksportan modal ke seberang laut Sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara berkurangan. Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(c) Pada pandangan anda, mengapakah sistem pengangkutan kereta api dan kapal laut memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi Britain ?

Mempercepatkan sistem pengangkutan dan perhubungan Membolehkan Britain menjelajah ke Timur Membolehkan pelayaran ke Timur lebih selamat Britain dapat menguasai bahan mentah di Timur Bahan mentah dapat dibawa balik dengan cepat dan selamat Menggalakkan pelaburan dalam bidang industri Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(d) Nyatakan dua bentuk penindasan pihak majikan terhadap pekerja bidang perusahaan di Britain pada zaman Revolusi Perindustrian.

Pekerja tidak mendapat layanan yang sewajarnya. Pekerja dibayar gaji yang rendah.

Page 37: Soalan Ramalan 2014

Mereka dilarang menubuhkan kesatuan sekerja. Pihak majikan mengenakan akta yang ketat untuk mengawal pekerja. Pihak majikan menggunakan buruh kanak-kanak dalam perusahaan. Had masa bekerja melebihi sepuluh jam. Menggunakan buruh wanita dalam perusahaan arang batu.

[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah golongan pekerja berhak mendapat pembelaan ?

Mengelakkan penindasan Meningkatkan produktiviti Menunjukkan sifat perikemanusiaan Menggalakkan perkembangan ekonomi Mencapai taraf negara maju Mana-mana jawapan munasabah.

[2 markah]

SOALAN ESEI

(a) Apakah maksud Revolusi Perindustrian ?[2 markah]

(b) Terangkan faktor yang mendorong berlakunya Revolusi Perindustrian di Britain.[8 markah]

(c) (i) Nyatakan kesan Revolusi Perindustrian terhadap ekonomi dan sosial Britain.[6 markah]

(ii) Apakah kebaikan daripada Revolusi Perindustrian di Eropah yang dapat kita contohi dalam memajukan ekonomi negara ?[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Apakah maksud Revolusi Perindustrian ?

Pengeluaran barang yang dihasilkan secara besar-besaran. Pengeluaran barang melebih paras keperluan pengusaha. Dihasilkan dengan perantaraan mesin. Hasil keluaran dikomersilkan.

[2 markah]

(b) Terangkan faktor yang mendorong berlakunya Revolusi Perindustrian di Britain.

Sumbangan Revolusi Pertanian.Menyediakan modal untuk kegiatan industri. Peladang kaya melabur modal dalam perindustrian.

Semangat keusahawanan peladang kaya. Mereka sanggup melabur dalam bidang baru yang belum pasti mendatangkan keuntungan.

Bekalan makanan yang mencukupiMakanan cukup untuk menampung pekerja kilang.Revolusi pertanian menambahkan bekalan makanan.Britain tidak perlu import bahan makanan dari luar.

Dana dapat dilaburkan dalam industri. Penggunaan teknologi.

Penggunaan mesin menggantikan manusia atau binantang.Pelbagai mesin direka untuk tingkatkan pengeluaran.Barangan dapat dikeluarkan dengan banyak.Kos pengeluaran barangan menjadi murah.Barangan mudah dipasarkan kepada umum.

Skala pengeluaran yang besar

Page 38: Soalan Ramalan 2014

Lebihan produk ini dapat dikomersilkan. Wujudnya pengkhususan kerja.

Pengkhususan kerja dapat mengurangkan kos.Pengkhususan kerja meningkatkan kualiti produk.Produk berkualiti dipasarkan di peringkat antarabangsa.

Penggunaan mesin berkuasa wap.Penggunaan enjin berkuasa wap meningkatkan perlombongan arang batu.

Penggunaan kapal wap meningkatkan sistem perhubungan dan pengangkutan. [8 markah]

(c) (i) Nyatakan kesan Revolusi Perindustrian terhadap ekonomi dan sosial Britain.

Kegiatan pengilangan telah menggantikan kegiatan pertanian. Bidang pembuatan menjadi sumber utama ekonomi negara. Ramai rakyat Britain terlibat sebagai pekerja industri Bidang perindustrian menjadi punca ekonomi masyarakat. Perindustrian membekalkan banyak peluang pekerjaan. Perindustrian menjadi punca pendapatan masyarakat. Ramai rakyat Britain menjadi pekerja industri. Wujudnya golongan majikan dan buruh dalam masyarakat

[6 markah] (ii) Apakah kebaikan daripada Revolusi Perindustrian di Eropah yang dapat kita contohi dalam memajukan ekonomi negara ?

Memberi tumpuan kepada perindustrian Pengeluaran dijalankan secara berskala besar Meningkatkan produktiviti pengeluaran Menggunakan teknologi moden Menjaga kebajikan pekerja Meningkatkan sistem pengangkutan dan perhubungan Memberi tumpuan kepada pertanian seiring dengan perindustrian Menjamin pengeluaran makanan yang mencukupi Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

EKONOMI TRADISIONAL DAN EKONOMI DAGANGAN

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 9 (Bab 10 Tingkatan 4)

EKONOMI TRADISIONAL DAN EKONOMI DAGANGAN

SKOP KAJIAN

         Maksud Revolusi Perindustrian         Faktor yang mendorong berlakunya Revolusi Perindustrian         Perkembangan semasa Revolusi Perindustrian         Sumbangan Revolusi Perindustrian         Hubungan pekerja – majikan semasa Revolusi Perindustrian

SOALAN STRUKTUR (Model 1)

Sebelum kedatangan British, masyarakat Melayu menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi sara diri.

(a) Apakah maksud ekonomi sara diri ? [2 markah]

(b) Sebutkan dua kegiatan ekonomi sara diri masyarakat Melayu. [2 markah]

Page 39: Soalan Ramalan 2014

(c) Apakah kegunaan lebihan hasil ekonomi sara diri masyarakat Melayu ? [2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah kegiatan ekonomi masyarakat Melayu sebelum kedatangan British tidak maju ? [2 markah]

(e) Bagaimanakah kegiatan ekonomi sara diri masyarakat Melayu dapat dipertingkatkan ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR (Model 1)

(a) Apakah maksud ekonomi sara diri ?

         Merujuk kepada aktiviti ekonomi untuk keperluan sendiri.         Aktiviti ekonominya dijalankan secara kecil-kecilan.         Tidak dijalankan secara komersil.         Jika ada lebihan, disimpan untuk kegunaan sendiri.

[2 markah]

(b) Sebutkan dua kegiatan ekonomi sara diri masyarakat Melayu.

         Melombong         Bercucuk tanam – iaitu menanam padi.         Menanam tanaman sampingan – ubi, pisang dan kelapa.         Memungut hasil hutan         Menternak binatang – ayam, itik, lembu dan kerbau.         Menangkap ikan secara kecil-kecilan

[2 markah]

(c) Apakah kegunaan lebihan hasil ekonomi sara diri masyarakat Melayu ?

         Digunakan untuk pertukaran barangan         Digunakan untuk kenduri kendara         Digunakan untuk membayar zakat         Dijadikan sedekah dan hadiah

[2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah kegiatan ekonomi masyarakat Melayu sebelum kedatangan British tidak maju ?

         Bersifat sara diri         Menggunakan teknologi yang rendah.         Menggunakan modal yang kecil.         Pasaran yang kecil.         Pengeluaran dalam skala yang kecil.         Tiada pengkhususan kerja.         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

Page 40: Soalan Ramalan 2014

(e) Bagaimanakah kegiatan ekonomi sara diri masyarakat Melayu dapat dipertingkatkan ?

         Hendaklah menggunakan teknologi moden.         Menggunakan intensif modal.         Hendaklah dipasarkan dengan lebih meluas.         Pengeluaran dijalankan dalam skala yang besar.         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN STRUKTUR (Model 2)

Kedatangan British ke Tanah Melayu pada abad ke-19 telah menyebabkan ekonomi dagangan berkembang pesat dan seterusnya mewujudkan bentuk ekonomi duaan (dwiekonomi).

(a) Apakah ciri ekonomi dagangan ? [2 markah]

(b) Pada pandangan anda, mengapakah ekonomi dagangan di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British dikuasai oleh pelabur Eropah dan Cina?

[2 markah]

(c) Nyatakan keadaan yang menyebabkan wujudnya dwi-ekonomi di Tanah Melayu. [2 markah]

(d) Nyatakan kesan kewujudan dwi-ekonomi. [2 markah]

(e) Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menghapuskan dwiekonomi di negara kita ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR (Model 2)

(a) Apakah ciri ekonomi dagangan ?

         Dijalankan untuk diperdagangkan         Pengeluaran adalah dalam skla besar         Menggunakan sumber buruh yang bayak         Modal yang besar         Teknologi yang lebih tinggi         Pasaran yang lebih luas

[2 markah]

(b) Pada pandangan anda, mengapakah ekonomi dagangan di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British dikuasai oleh pelabur Eropah dan Cina?

         Mempunyai modal yang banyak.         Memiliki teknologi.         Memperoleh konsesi tanah yang luas.         Mendapat tempoh pajakan yang lama.         Masyarakat Melayu masih amalkan pertanian sara diri.         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(c)Nyatakan keadaan yang menyebabkan wujudnya dwi-ekonomi di Tanah Melayu.

Page 41: Soalan Ramalan 2014

         Perdagangan berkembang pesat di pelabuhan utama di Tanah Melayu.         Dasar British menyebabkan wujudnya dwi-ekonomi.         British memajukan kawasan yang subur dan kaya dengan bijih timah.          Membiarkan ekonomi dagangan dikuasai orang Eropah dan Cina.         British mahu kekalkan orang Melayu sebagai petani.         British meminggirkan ekonomi tradisional di luar bandar.         Masyarakat Melayu masih terikat dengan ekonomi sara diri.         British memberi tumpuan ekonomi di pantai Barat.

[2 markah]

(d) Nyatakan kesan kewujudan dwi-ekonomi.

         Industri perlombongan meningkat         Penekanan terhadap pertanian komersil.         Ekonomi dagangan dikuasai oleh pemodal Eropah.         Orang Melayu kekal dalam ekonomi sara diri.         Pembangunan tidak seimbang antara negeri di pantai barat dengan negeri pantai timur Tanah Melayu         Pembangunan ekonomi hanya tertumpu di pantai Barat         Taraf hidup tidak seimbang antara penduduk luar bandar dengan bandar.         Kemasukan buruh asing ke Tanah Melayu.         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(e) Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk menghapuskan dwiekonomi di negara kita ?

         Memajukan ekonomi luar bandar         Menggalakkan masyarakat luar bandar menceburi ekonomi dagangan         Memberi bantuan modal untuk memajukan pertanian         Menambahkan kecekapan pemasaran supaya hasil petani dapat dipasarkan         Meningkatkan penggunaan teknologi moden         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN ESEI

Zaman penjajahan British di Tanah Melayu telah memberikan kesan mendalam kerana telah mengubah sistem ekonomi masyarakat tempatan daripada ekonomi tradisional kepada ekonomi dagangan.

(a) Terangkan ciri ekonomi tradisional masyarakat Melayu sebelum kedatangan British.[6 markah]

(b) Jelaskan perkembangan sistem pertanian komersil di Tanah Melayu selepas kedatangan British.[6 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah pelabur Eropah berjaya menandingi pelombong Cina dalam industri perlombongan bijih timah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20 ?

[4 markah]

(ii) Apakah persediaan yang perlu ada untuk membolehkan ekonomi negara kita bersaing dengan cabaran di peringkat global ?[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Terangkan ciri ekonomi tradisional masyarakat Melayu sebelum kedatangan British.

         Pengeluaran dalam skala kecil – untuk kelangsungan bekalan makanan.         Untuk keperluan sendiri – tidak perdagangkan.         Tiada pengkhususan pekerjaan – Selain menanam padi, mereka menternak binatang dan menangkap ikan.         Pembahagian kerja melibatkan jantina dan umur sahaja.         Lebihan pengeluaran disimpan dan digunakan semula untuk kenduri-kendara, pembayaran zakat, sedekah dsb.         Menggunakan teknologi mudah – oleh binatang atau manusia.

Page 42: Soalan Ramalan 2014

         Peralatan diperbuat daripada bahan yang ada di sekitar.         Sistem pengairan berasaskan sumber air sungai dan hujan.         Modal yang diperlukan adalah kecil.         Penggunaan buruh terhad.         Kerja dilakukan bersama oleh ahli keluarga sahaja.         Pasaran yang kecil.

[6 markah]

(b) Jelaskan perkembangan sistem pertanian komersil di Tanah Melayu selepas kedatangan British.

         Pertanian komersil diperkenalkan di Tanah Melayu pada abad ke-19.         Tanaman yang diusahakan ialah ubi kayu, tebu, lada hotam, gambir, tembakau dan kopi.         Pemodal Eropah dan China menguasai pertanian komersil.         British memberi tumpuan kepada kopi dan tembakau manakala pemodal China mengusahakan gambir, lada hitam dan ubi kayu.         Tanaman getah diperkenalkan di Tanah Melayu pada abad ke-20.         Pada awalnya getah ditanam sebagai tanaman hiasan dikediaan Residen Hugh Low di Kuala Kangsar.         Perkembangan perusahaan getah dijalankan oleh H.N. Ridley.         Beliau berusaha meyakinkan peladang untuk menanam getah dengan mengagihkan benih getah secara percuma.         Beliau juga menemui cara penorehan teknik ibidem.         Syarikat Eropah membuka syarikat perwakilannya di Tanah Melayu untuk membuka ladang getah.         Pertanian getah menggalakkan perkembangan industri pembuatan barangan berasaskan getah.

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah pelabur Eropah berjaya menandingi pelombong Cina dalam industri perlombongan bijih timah di Tanah Melayu pada awal abad ke-20 ?

         Mempunyai modal yang banyak          Pengeluaran berasaskan intensif modal         Mereka menggunakan teknologi kapal korek.         Aktiviti perlombongan dijalankan secara skala besar.         Pembesar memajakkan tanah lombong kepada pelabur Eropah         Enakmen / undang-undang lebih memihak kepada pemodal Eropah.         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

(ii) Apakah persediaan yang perlu ada untuk membolehkan ekonomi negara kita bersaing dengan cabaran di peringkat global ?

         Pengeluaran berasaskan intensif modal         Menggunakan teknologi moden dalam pengeluaran.         Pengeluaran dijalankan secara skala besar.         Memberi tumpuan kepada perdagangan eksport         Meningkatkan produktiviti produk keluaran negara         Meningkatkan pasaran         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

PEMBANDARAN DI TANAH MELAYU

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 9 (Bab 10 Tingkatan 4)

PEMBANDARAN DI TANAH MELAYU

SKOP KAJIAN

         Maksud pembandaran         Faktor pembandaran         Fungsi bandar baru         Punca pembandaran tidak seimbang

Page 43: Soalan Ramalan 2014

SOALAN ESEI

Pembandaran ialah proses perkembangan kampung atau pekan kecil menjadi bandar akibat pertambahan fungsinya.

(a) Terangkan faktor yang membantu proses pembandaran di Tanah Melayu pada awal abad ke-19.[6 markah]

(b) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah fungsi bandar-bandar baru di Tanah Melayu ?[6 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah proses pembandaran di  kawasan pantai barat Tanah Melayu lebih pesat berbanding di kawasan pantai timur ?

[4 markah]

(ii) Bagaimanakah pemerintah negara kita berusaha untuk mewujudkan pembandaran yang seimbang antara kedua-dua kawasan tersebut.

[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Terangkan faktor yang membantu proses pembandaran di Tanah Melayu pada awal abad ke-19.

         Kekayaan sumber semula jadi.          Faktor perlombongan bijih timah         Kesan pertambahan penduduk.         Terdapat pusat pentadbiran, perbankan, pusat kegiatan ekonomi dll.         Terdapatnya kemudahan infrastruktur.         Kedudukan yang strategik.         Kemajuan dalam bidang perhubungan .          Terdapatnya aktiviti pertanian komersil.         Terdapat industri berasaskan bijih timah dan getah.         Dasar British yang membangunkan kawasan tertentu.         Mana-mana jawapan munasabah

[6 markah]

(b) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah fungsi bandar-bandar baru di Tanah Melayu ?

         Menjadi pusat kegiatan ekonomi penjajah.         Sebagai tempat mengumpul hasil lombong.         Menjadi pusat mendapatkan keperluan harian.         Menjadi pusat pentadbiran, perniagaan, perbankan dsb.         Menjadi pusat petempatan.         Menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian komersil.         Menjadi tempat persimpangan sistem perhubungan.         Sebagai pelabuhan

[6 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah proses pembandaran di kawasan pantai barat Tanah Melayu lebih pesat berbanding di kawasan pantai timur ?

         Pantai barat kaya dengan sumber semula jadinya.         Perlombongan bijih timah terdapat di pantai barat.         Pertanian komersil juga bertumpu di pantai barat.         Dasar penjajah memajukan kawasan pantai barat.         Pantai barat merupakan pusat pentadbiran penjajah.         Pantai Barat mempunyai kemudahan infrastruktur.         Pantai barat memilki pelabuhan.         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

Page 44: Soalan Ramalan 2014

(ii) Bagaimanakah pemerintah negara kita berusaha untuk mewujudkan pembandaran yang seimbang antara kedua-dua kawasan tersebut.

         Memajukan kawasan luar bandar         Menggalakkan perindustrian di kawasan pantai timur         Membina lebuh raya menghubungkan kawasan pantai barat dengan pantai timur         Menggalakkan pelaburan asing ke pantai timur         Mewujudkan hubungan baik antara Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

PENDIDIKAN VERNAKULAR DI TANAH MELAYU

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 9 (Bab 10 Tingkatan 4)

PENDIDIKAN VERNAKULAR

SKOP KAJIAN

         Maksud pendidikan vernakular         Ciri pendidikan vernakular Cina dan Tamil         Perkembangan sekolah Melayu         Perkembangan sekolah Inggeris

SOALAN STRUKTUR

Kewujudan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British telah melahirkan sistem pendidikan vernakular.

(a) Apakah maksud pendidikan vernakular ? [2 markah]

(b) Nyatakan ciri umum pendidikan vernakular. [2 markah]

(c) Jelaskan persamaan pendidikan vernakular Cina dan Tamil di Tanah Melayu semasa penjajahan British. [2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah pendidikan vernakular tidak mampu memupuk perpaduan kaum di Tanah Melayu ? [2 markah]

(e) Bagaimanakah perpaduan kaum di negara kita boleh dipupuk melalui sistem pendidikan ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah maksud pendidikan vernakular ?

         Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. [2 markah]

(b) Nyatakan ciri umum pendidikan vernakular.

         Berorientasikan kaum.

Page 45: Soalan Ramalan 2014

         Menggunakan pengantar bahasa ibunda.          Kurikulum yang digunakan adalah mengikut keperluan kaum masing-masing.         Sukatan pelajaran dibawa dari negara asal.         Guru-guru juga diambil dari negara asal.         Buku teks dibawa dari negara asal.

[2 markah]

(c) Jelaskan persamaan pendidikan vernakular Cina dan Tamil di Tanah Melayu semasa penjajahan British.

         Dibiayai oleh pengusaha (taukeh lombong dan pengusaha ladang)         Menggunakan dialek masing-masing sebagai bahasa pengantar.         Guru dibawa dari negara asal.         Buku dibawa dari negara asal.         Sukatan pelajaran berasaskan sistem pendidikan di negara asal.

[2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah pendidikan vernakular tidak mampu memupuk perpaduan kaum di Tanah Melayu ?

         Pendidikan ini berorientasikan kaum.         Murid daripada pelbagai kaum telah dipisahkan.         Murid tidak melalui sistem pendidikan yang sama.         Kurikulum yang digunakan adalah mengikut keperluan kaum masing-masing.         Sukatan pelajaran dan guru dibawa dari negara asal.         Tidak dilaksanakan hingga ke peringkat tinggi.

[2 markah]

(e) Bagaimanakah perpaduan kaum di negara kita boleh dipupuk melalui sistem pendidikan ?

         Menggunakan sukatan pelajaran yang sama.         Menggunakan pengantar Bahasa Melayu untuk pendidikan         Melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum         Mewujudkan Sekolah Kebangsaan         Mana-mana jawapan munasabah

SOALAN ESEI

Rajah di bawah menunjukkan sistem pendidikan yang terdapat di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British.

SISTEM PENDIDIKAN

Pendidikan vernacular Cina

Pendidikan vernacular Tamil

Sekolah Melayu

Sekolah Inggeris

(a) Terangkan ciri pendidikan vernakular Cina dan Tamil di Tanah Melayu semasa penjajahan British.[4 markah]

(b) Jelaskan perkembangan pendidikan Inggeris di Tanah Melayu semasa penjajahan British.[6 markah]

(c) (i) Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah keadaan sistem pendidikan vernakular Melayu di negara kita semasa penjajahan British ?

[6 markah]

(ii) Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan kita untuk memperkasakan sistem pendidikan Melayu selepas negara mencapai kemerdekaan ?

[4 markah]

JAWAPAN ESEI

Page 46: Soalan Ramalan 2014

(a) Terangkan ciri pendidikan vernakular Cina dan Tamil di Tanah Melayu semasa penjajahan British.

         Berorientasikan kaum.         Menggunakan pengantar bahasa ibunda.          Kurikulum yang digunakan adalah mengikut keperluan kaum masing-masing.         Sukatan pelajaran dibawa dari negara asal.         Guru-guru juga diambil dari negara asal.         Buku teks dibawa dari negara asal.

[4 markah]   (b) Jelaskan perkembangan pendidikan Inggeris di Tanah Melayu semasa penjajahan British.

         Sekolah Inggeris ditubuhkan oleh mubaligh Kristian dan badan sukarela.         Sekolah aliran Inggeris mula ditubuhkan di Negeri-Negeri Selat

– Penang Free School (18160) di Pulau Pinang – Malacca Free School (1826) di Melaka.

         Sekolah Inggeris juga didirikan di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. – King Edward VII School (1883) di Taiping– Victoria Institution (1894) di Kuala Lumpur.

         Sekolah Inggeris didirikan di bandar sahaja.         Pelajarnya terdiri daripada golongan atasan.         Kurikulum sekolah Inggeris sistem pendidikan di England.         Pihak British menubuhkan universiti sebagai institusi lanjutan – Universiti Malaya di Singapura.

[6 markah]

(c) (i) Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah keadaan sistem pendidikan vernakular Melayu di negara kita semasa penjajahan British ?

         Sekolah Melayu mula ditubuhkan di Negeri Selat.                 Sekolah Melayu pertama didirikan di Teluk Belanga, Singapura pada 856 dan seterusnya didirikan di                  Seberang Perai pada tahun 1871.

         Sekolah Melayu didirikan di Negeri Melayu Bersekutu.Didirikan di Perak iaitu di Kuala Kangsar dan Batu Gajah.

         Sekolah Melayu didirikan untuk murid perempuan.Hanya ditubuhkan di Negeri-Negeri Selat pada 1885.

         Sekolah Melayu dilaksanakan di peringkat sekolah rendah sahaja.Mengajar kemahiran membaca, menulis dan mengira shj.Bertujuan mengekalkan orang Melayu sebagai petani.

         Pendidikan Melayu menyediakan pendidikan lanjutan.Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) ditubuhkan.Maktab ini melatih guru sekolah Melayu..

         Pendidikan Melayu turut menyediakan sekolah untuk golongan elit.Kolej Melayu Kuala Kangsar (1905) ditubuhkan.

[6 markah]

(ii) Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan kita untuk memperkasakan sistem pendidikan Melayu selepas negara mencapai kemerdekaan ?

         Menggunakan pengantar Bahasa Melayu         Menyediakan peluang pendidikan ke pusat pengajian tinggi         Mewajibkan lulus Bahasa Melayu dalam peperiksaan         Melengkapkan prasarana pendidikan         Melengkapkan sekolah dengan kemudahan ICT         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 10 (Bab 1 Tingkatan 5)

Page 47: Soalan Ramalan 2014

IMPERILAISME BARAT DI ASIA TENGGARA

SKOP KAJIAN

          Maksud imperialisme          Kuasa imperialis yang menjajah negara Asia Tenggara          Faktor yang mendorong imperialisme          Kesan imperialism          Iktibar daripada imperialism Barat

SOALAN STRUKTUR

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme ? [1 markah]

(b) Berikan dua kuasa Barat yang menjalankan dasar imperialismenya di Asia Tenggara.[2 markah]

(c) Pada pendapat anda, mengapakah Asia Tenggara menjadi tarikan kuasa Barat menjalankan dasar imperialisme di rantau tersebut ?[2 markah]

(d) Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan mendorong imperialisme Barat di Asia Tenggara ?

[2 markah]

(e) Imperialisme Barat di Asia Tenggara bukanlah bertujuan mentamadunkan orang Timur, tetapi mempunyai muslihat tertentu. Jelaskan muslihat tersebut.

[3 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme ?

          Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayah          dengan menjajah negara lain           untuk kepentingan tertentu

[1 markah]  (b) Berikan dua kuasa Barat yang menjalankan dasar imperialismenya di  Asia Tenggara.

           Imperialis Negara yang dijajah       Britain   Tanah Melayu dan Burma       Perancis   IndoChina       Belanda   Indonesia       Sepanyol   Filipina

[2 markah]

(c) Pada pendapat anda, mengapakah Asia Tenggara menjadi tarikan kuasa Barat menjalankan dasar imperialisme di rantau tersebut ?

          Kedudukannya strategik          Menjadi tempat persinggahan perdagangan          Dekat dengan kawasan pasaran          Terletak antara China dan India          Tanah yang subur          Kaya dengan bahan mentah          Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(d) Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah perkembangan sistem perhubungan dan pengangkutan mendorong imperialisme Barat di Asia Tenggara ?

Pembukaan Terusan Suez           Mempercepatkan perjalanan antara Timur – Barat..          Memendekkan jarak perjalanan Timur – Barat.

Page 48: Soalan Ramalan 2014

          Perjalanan lebih selamat.          Menjimatkan kos perjalanan.          Mana-mana jawapan munasabah

Penggunaan Telegraf           Memudahkan perhubungan.          Membolehkan kuasa imperialis memberi arahan kepada pegawainya dengan lebih cepat.          Ahli perniagaan Barat dapat berhubung dengan wakilnya di Timur.          Urusan perniagaan lebih mudah.          Perdagangan antarabangsa menjadi lebih pesat.          Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(e) Imperialisme Barat di Asia Tenggara bukanlah bertujuan mentamadunkan orang Timur, tetapi mempunyai muslihat tertentu. Jelaskan muslihat tersebut.

          Bertujuan meluaskan tanah jajahan          Bertujuan mencari kekayaan          Bertujuan menguasai bahan mentah          Bertujuan menguasai pasaran          Bertujuan menyebarkan agama Kristian          Mana-mana jawapan munasabah

[3 markah]

SOALAN ESEI

(a) Terangkan faktor yang mendorong imperialisme Barat di Asia Tenggara.[6 markah]

(b) Imperialisme Barat banyak mendatangkan kesan negatif terhadap masyarakat di negara Asia Tenggara. Jelaskan kesan tersebut.[6 markah]

(c) (i) Kuasa Barat menggunakan slogan “beban orang putih” dan “tugas menyebarkan tamadun” untuk melindungi muslihat imperialisme mereka di Asia Tenggara. Pada pandangan anda, apakah muslihat tersebut ?

[4 markah]

(ii) Apakah langkah yang perlu dilakukan oleh pemimpin negara untuk memastikan kemerdekaan yang kita nikmati akan terus terpelihara ?[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Terangkan faktor yang mendorong imperialisme Barat di Asia Tenggara.

          Keistimewaan Asia TenggaraKedudukan Asia Tenggara yang strategik Terletak antara China dan India.Asia Tenggara dekat dengan kawasan pasaran.Asia Tenggara memiliki tanah yang subur.Asia Tenggara kaya dengan bahan mentah.

          Revolusi perindustrian Sektor perkilangan meningkat.Hasil perkilangan dikeluarkan secara besar-besaran.Kuasa Barat memerlukan bahan mentah.Mereka juga perlukan pasaran yang luas.

          Perkembangan sistem perhubungan.Kapal wap membolehkan muatan lebih banyak.Terusan Suez memendekkan jarak dan mempercepatkan perjalanan.Perjalanan menjadi lebih selamat serta menjimatkan kos.Penciptaan telegraf mempercepatkan urusan perdagangan.

          Persaingan kuasa Barat.Kuasa Barat bersaing untuk meluaskan tanah jajahanSemakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan.Tanah jajahan melambangkan kekuatan dan kekayaan.

          Slogan British dan Belanda gunakan slogan “Beban Orang Putih”. Mereka mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun.Mereka mahu majukan orang Timur.Perancis menggunakan slogan “Tugas Menyebarkan Tamadun”.Mereka hendak mentamadunkan orang Timur.Mubaligh Kristian berhasrat menyebarkan agama Kristian.

[6 markah]

Page 49: Soalan Ramalan 2014

(b) Imperialisme Barat banyak mendatangkan kesan negatif terhadap masyarakat di negara Asia Tenggara. Jelaskan kesan tersebut.

          Asia Tenggara menjadi tanah jajahan kuasa Barat.          Sistem birokrasi Barat diperkenalkan di Asia Tenggara.          Berakhirnya sistem beraja di Asia Tenggara.          Undang-undang Barat dilaksanakan di Asia Tenggara          Sumber ekonomi dibolot oleh penjajah          Penyebaran agama Kristian di Asia Tenggara          Lenyapnya tamadun masyarakat di Asia Tenggara          Munculnya semangat menentang penjajah          Mana-mana jawapan munasabah

[6 markah]

(c) (i) Kuasa Barat menggunakan slogan “beban orang putih” dan “tugas menyebarkan tamadun” untuk melindungi muslihat imperialisme mereka di Asia Tenggara. Pada pandangan anda, apakah muslihat tersebut ?

          Bertujuan meluaskan tanah jajahan          Bertujuan mencari kekayaan          Bertujuan menguasai bahan mentah          Bertujuan menguasai pasaran          Bertujuan menyebarkan agama Kristian          Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

(ii) Apakah langkah yang perlu dilakukan oleh pemimpin negara untuk memastikan kemerdekaan yang kita nikmati akan terus terpelihara ?

          Mewujudkan keamanan dalam negara          Mengekalkan perpaduan          Mewujudkan pentadbiran yang cekap          Memajukan ekonomi negara          Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 10 (Bab 1 Tingkatan 5)

NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

SKOP KAJIAN

          Maksud nasionalisme           Faktor kemunculan semangat nasionalisme           Ciri nasionalisme di Asia Tenggara – Nasionalisme tahap pertama dan tahap kedua          Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara – Fokus : Filipina, Indonesia, Thailand          Cara Barat menangani gerakan nasional           Kesan kebangkitan semangat nasionalisme

SOALAN STRUKTUR (Model 1)

(a) Apakah maksud nasionalisme ?[1 markah]

(b) Jelaskan perbezaan antara ciri gerakan nasionalisme tahap pertama dengan ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara.

(i)             Tahap Pertama [2 markah]

Page 50: Soalan Ramalan 2014

(i)             Tahap Kedua [2 markah]

(d) Berdasarkan kajian anda terhadap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara, nyatakan sifat yang dimiliki oleh para nasionalis dalam perjuangan mereka.

[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, apakah faktor yang memainkan peranan ke arah kejayaan sesuatu perjuangan ?[3 markah]

JAWAPAN STRUKTUR (Model 1)

(a) Apakah maksud nasionalisme ?

          Perasaan cinta akan negara dan bangsa          Gerakan membebaskan tanah air daripada penjajahan politik, ekonomi dan kebudayaan asing.

[1 markah]

(b) Jelaskan perbezaan antara ciri gerakan nasionalisme tahap pertama dengan ciri gerakan nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara.

(ii)            Tahap Pertama

          Penentangan bersifat setempat sahaja.          Gerakan ini dipimpin oleh golongan agama          Tiada parti politik yang menjadi penggerak.          Perjuangan berkaitan isu sosial, kebudayaan, agama dan hak peribumi          Bertujuan menuntut hak dan taraf hidup rakyat tempatan dibaiki.          Gerakan ini bersifat sederhana dan tidak bersifat politik          Mereka tidak menuntut kemerdekaan segera.          Cara perjuangan ialah memberikan kesedaran kepada masyarakat.

[2 markah]

(ii) Tahap Kedua

          Penentangan menyeluruh di seluruh negara.          Gerakan ini dipimpin oleh ahli politik.          Mempunyai parti politik sebagai penggerak.          Isu berkaitan politik dan kemerdekaan tanah air.          Bertujuan menuntut kemerdekaan dan memerintah sendiri.          Gerakan ini bersifat radikal.          Gerakan ini bersifat tindakan politik          Menentang secara tegas atau menggunakan kekerasan.

[2 markah]

(c) Berdasarkan kajian anda terhadap gerakan nasionalisme di Asia Tenggara, nyatakan sifat yang dimiliki oleh para nasionalis dalam perjuangan mereka.

          Berpandangan jauh           Daya kepimpinan yang tinggi          Bijak membuat keputusan          Sabar menghadapi rintangan          Berpengetahuan luas dalam politik          Pandai berhujah          Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(d) Pada pandangan anda, apakah faktor yang memainkan peranan ke arah kejayaan sesuatu perjuangan ?

          Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas          Perpaduan dalam kalangan nasionalis          Mempunyai perancangan strategi yang berkesan          Memilki pemimpin yang berwawasan          Menggunakan kaedah yang sesuai          Sokongan rakyat terhadap perjuangan          Mana-mana munasabah

[3 markah]

Page 51: Soalan Ramalan 2014

SOALAN STRUKTUR (Model 2)

Jadual di bawah menunjukkan pemimpin gerakan nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara.

Pemimpin Gerakan Nasionalisme di Asia Tenggara

Negara Tahap Pertama Tahap Kedua

Filipina Jose Rizal Andres Bonifacio

Thailand Pridi Panomyong Phibul Songram

(a) Apakah matlamat diperjuangkan oleh Jose Rizal melalui gerakan nasionalisme yang tahap pertama di Filipina ?.[2 markah]

(b) Nyatakan tindakan yang dilakukan oleh Andres Bonifacio untuk mendapatkan kemerdekaan Filipina daripada Sepanyol.[2 markah]

(c) Mengapakah Pridi Panomyong memimpin gerakan yang mencetuskan Revolusi Thai pada tahun 1932 ? [2 markah]

(d) Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Phibul Songram untuk mengurangkan pengaruh Cina dalam ekonomi dan sosial di Thailand.[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme yang berlaku di Thailand berbeza dengan yang berlaku di negara lain ? [2 markah]

SOALAN STRUKTUR

(a) Apakah matlamat diperjuangkan oleh Jose Rizal melalui gerakan nasionalisme yang tahap pertama di Filipina ?.

          Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol          Menuntut supaya bangsa Filipina mendapat hak seperti bangsa Sepanyol          Menuntut kebebasan bersuara          Menuntut supaya bangsa Filipina mendapat pembelaan

[2 markah]

(b) Nyatakan tindakan yang dilakukan oleh Andres Bonifacio untuk mendapatkan kemerdekaan Filipina daripada Sepanyol.

          Menubuhkan parti Katipunan.          Melakukan penentangan secara radikal.          Menerbitkan akhbar Kalayan.          Menyebarkan fahaman revolusi melalui Kalayan          Melancarkan revolusi bersenjata.

[2 markah]

(c) Mengapakah Pridi Panomyong memimpin gerakan yang mencetuskan Revolusi Thai pada tahun 1932 ?

          Kerabat diraja menguasai politik di Thailand.          Rakyat tidak mahu sistem raja berkuasa mutlak.          Rakyat mahukan sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan.          Kelemahan sistem pentadbiran.          Sikap raja yang boros.

[2 markah]

(d) Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Phibul Songram untuk mengurangkan pengaruh Cina dalam ekonomi dan sosial di Thailand.

          Meluluskan undang-undang yang menyekat penguasaan orang Cina dalam ekonomi.          Menggalakkan orang Thai menceburi bidang perniagaan.          Menamatkan penerbitan akhbar Cina          Membubarkan sekolah Cina.          Menukarkan nama negara Siam kepada Thailand (Tanah Bebas).          Pegawai kerajaan dilantik daripada kalangan penganut agama Buddha

[2 markah]

Page 52: Soalan Ramalan 2014

(e) Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme yang berlaku di Thailand berbeza dengan yang berlaku di negara lain ?

          Tidak bersifat antipenjajah.          Bertujuan untuk mengekalkan kemerdekaan negara Thailand.          Mereka menentang penguasaan politik oleh kerabat diraja.          Melancarkan revolusi untuk menamatkan sistem raja berkuasa mutlak.          Bertujuan memperbaiki kelemahan dalam sistem pentadbiran.          Menentang sikap raja yang boros.          Mahu menyekat penguasaan orang Cina dalam ekonomi.          Mahu mewujudkan perpaduan kaum.          Mana-mana jawapan munasabah.

[2 markah]

SOALAN ESEI

(a) Terangkan faktor kemunculan semangat nasionalisme di Asia Tenggara. [6 markah]

(b) Terangkan perkembangan gerakan nasionalisme di negara Indonesia dan Burma.[6 markah]

(c) (i) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah kuasa Barat menangani gerakan nasionalis radikal di Asia Tenggara ?[4 markah]

(ii) Sebagai pemimpin gerakan nasionalisme, nyatakan usaha yang akan anda lakukan untuk memastikan gerakan nasionalisme yang lebih berkesan ?

[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Terangkan faktor kemunculan semangat nasionalisme di Asia Tenggara.

          Dasar PenjajahRakyat tempatan tiada peluang dalam birokrasi Barat.Mereka kekal dalam ekonomi tradisional.Dasar ekonomi penjajah menindas penduduk.Contohnya Sistem Tanaman Paksa dan Sistem Polo Penjajah mewujudkan jurang sosial masyarakat.Penjajah membawa masuk imigranGolongan imigran menguasai ekonomi.

          Pengaruh AgamaAgama menyatukan rakyat tempatan menghadapi Barat.Agama digunakan untuk menghalang kebudayaan Barat dan agama Kristian.Contohnya gerakan Islah di Tanah Melayu, Indonesia serta penubuhan Persatuan Belia Buddha di Burma.Golongan agama menjadi pencetus nasionalisme.Agama Kristian menyatukan penduduk Filipina menentang Sepanyol.Rakyat Filipina yang beragama Kristian dianggap golongan kelas kedua.

          Karya KesusasteraanKarya sastera memaparkan kesengsaraan masyarakat akibat penindasan penjajah.Karya sastera membangkitkan kesedaran rakyat.Karya sastera membangkitkan kecintaan kepada negara.Karya kesusasteraan menjadi inspirasi kepada rakyat.Contohnya Noli Me Tangere (Filipina), Kerikil,Kerikil Tajam dan Ke Makam Bonda (Indonesia), Putera Gunung Tahan (Tanah Melayu) dll.

          Sistem PendidikanPenjajah bersikap pilih kasih dalam pendidikan.Penjajah mengutamakan sekolah yang menggunakan pengantar bahasa penjajah.Mereka hanya menyediakan kemudahan pendidikan di sekolah tersebut sahaja.

Penjajah hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah sahaja.Pendidikan terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar sahaja.Pendidikan anak-anak bangsawan diasingkan daripada anak orang kebanyakan.Pendidikan sekular dan pendidikan mubaligh memberi ancaman kepada sekolah agama.Lepasan sekolah vernakular sukar mendapatkan pekerjaan.

          Kemunculan Golongan IntelektualGolongan intelek berpendidikan Barat dan Asia Barat menjadi pencetus gerakan nasionalisme.

Page 53: Soalan Ramalan 2014

Mereka terdedah kepada falsafah Barat dan Islam.Mereka menyedari bahawa pihak penjajah tidak mentadbir tanah jajahan dengan baik.Mereka memimpin gerakan nasionalisme apabila kembali ke tanah air. Mereka menuntut taraf hidup rakyat diperbaiki.Mereka memperjuangkan kemerdekaa tanah air

[6 markah]

(b) Terangkan perkembangan gerakan nasionalisme di negara Indonesia dan Burma.

Nasionalisme di Indonesia

Nasionalisme Tahap Pertama          Dipelopori oleh Raden Adjeng Kartini.          Beliau mahu mengubah nasib rakyat melalui pendidikan.          Beliau berusaha memajukan pendidikan kaum wanita.          Beliau menyedarkan masyarakat melalui karyanya “Habis Gelap Terbitlah Terang” dan “Penulisan Seorang Puteri Jawa”.          Karya itu mendedahkan kemunduran rakyat dan penindasan Belanda.           Perjuangan beliau menjadi inspirasi kepada pejuang-pejuang untuk menubuhkan persatuan yang tersusun.          Pertubuhan Muhammadiyah ditubuhkan.          Matlamat Muhammadiyah ialah untuk menyebarkan Islam sebenar serta menghindari ancaman agama Kristian          Muhammadiyah membina sekolah, klinik dan masjid.

Nasionalisme Tahap Kedua

          Dimulakan oleh Soekarno.          Beliau menubuhkan Parti Nasional Indonesia (PNI).          Parti politik radikal yang lain seperti Sarekat Islam (SI) dan Parti Komunis Indonesia (PKI) juga ditubuhkan.          Parti-parti politik ini menuntut kemerdekaan secara kekerasan.          PNI pimpinan Soekarno mendapat sokongan rakyat.          Parti tersebut berjaya mempengaruhi rakyat Indonesia.          Belanda menangkap pemimpin dan mengharamkan parti politik radikal.

[6 markah]

Nasionalisme di Burma

Nasionalisme Tahap Pertama          Gerakan tahap pertama dipelopori oleh sami Buddha dan golongan elit berpendidikan Barat.          Sami Buddha menubuhkan Persatuan Belia Buddha.          Persatuan ini mahu mengekalkan tradisi Buddha dan memajukan pendidikan rakyat Burma.           Persatuan ini menggunakan isu kasut untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat.          Pemimpin persatuan itu menubuhkan Majlis Persatuan Am Kesatuan-Kesatuan Burma yang lebih radikal.

Nasionalisme Tahap Kedua           Gerakan tahap kedua muncul apabila sami Buddha membantah Laporan Montagu-Chelsford yang menyatakan Burma belum bersedia untuk

memerintah sendiri.          Mereka menubuhkan Majlis Am Sangha Sametggi yang dipimpin oleh Saya San.          Mereka mencetuskan pemberontakan.           Pelajar lancarkan revolusi untuk menuntut sebuah universiti          Pejuang kemerdekaan menubuhkan Liga Antipemisahan yang menentang pemisahan Burma daripada India.          Perlembagaan Burma diluluskan pada 1935 telah memberi peluang ke arah berkerajaan sendiri.          Golongan Thakin menubuhkan Parti Dobama Asiayone untuk menuntut kemerdekaan.          Dr. Ba Maw menang pilihan raya dan dilantik menjadi Perdana Menteri

[6 markah]

(c) (i) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah kuasa Barat menangani gerakan nasionalis radikal di Asia Tenggara ?

          Menjatuhkan hukuman bunuhCth: ke atas Jose Rizal dan Andres Bonifacio (Filipina), Nguyen Thai Hoc (IndoChina)

          Menangkap dan memenjarakanCth: ke atas Emilio Aguinaldo (Filipina), Soekarno (Indonesia)

          Hanya membenarkan penubuhan parti politik bersifat sederhana sahajaCth : Kerajaan Amerika Syarikat membenarkan penubuhan parti politik sederhana di Filipina.

          Penjajah mengharamkan parti politik radikal. Cth : Belanda haramkan Parti Nasional Indonesia

          Melarang pemerintah tempatan terlibat dalam politikCth : Penjajah Perancis melarang Maharaja Bao Dai di Vietnam melibatkan diri dalam politik.

          Penjajah memberi peluang ke arah berkerajaan sendiri. Cth; Penjajah British meluluskan Perlembagaan Burma 1935 memberi peluang berkerajaan sendiriCth : Dr. Ba Maw memenangi pilihan raya dan dilantik menjadi Perdana Menteri Burma yang pertama. Cth : Parti Nasional memenangi pilihan raya Filipina pada tahun 1907 menyebabkan Sergio Osmena mengetuai Dewan Perhimpunan.

[4 markah]

Page 54: Soalan Ramalan 2014

(ii) Sebagai pemimpin gerakan nasionalisme, nyatakan usaha yang akan anda lakukan untuk memastikan gerakan nasionalisme yang lebih berkesan ?

          Menyusun strategi yang terancang supaya gerakan lebih mantap          Menggunakan media untuk sebarkan idea nasionalisme kepada rakyat          Memilih pemimpin yang berilmu pengetahuan           Membuat tuntutan secara toleransi untuk elak pertumpahan darah          Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

SOALAN STRUKTUR (Model 3)

Jadual berikut berkaitan dengan gerakan nasionalisme di Thailand.

Tahap Ciri Gerakan

Pertama Menamatkan sistem beraja mutlak

Kedua Mengurangkan pengaruh Cina

(a) Sebutkan tokoh yang memimpin gerakan nasionalisme di Thailand.[2 markah]

(b) Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand ? [2 markah]

(c) Apakah langkah yang dilakukan oleh kerajaan Thailand untuk mengurangkan pengaruh ekonomi dan kebudayaan Cina di Thailand ?[2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan gerakan nasionalisme di negara lain ? [2 markah]

(e) Apakah iktibar yang boleh kita pelajari daripada keistimewaan gerakan nasionalisme di negara Thailand ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR (Model 3)

(a) Sebutkan tokoh yang memimpin gerakan nasionalisme di Thailand.

          Nai Pridi Panomyong          Phibul Songram

[2 markah]

(b) Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand ?

          Kerabat diraja menguasai politik di Thailand.          Rakyat tidak mahu sistem raja berkuasa mutlak.          Perkembangan sistem pendidikan Barat mendedahkan rakyat kepada fahaman liberal, sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan.          Kelemahan sistem pentadbiran.          Sikap raja yang boros.

[2 markah]

(c) Apakah langkah yang dilakukan oleh kerajaan Thailand untuk mengurangkan pengaruh ekonomi dan kebudayaan Cina di Thailand ?

          Phibul Songram meluluskan undang-undang yang menyekat penguasaan orang Cina dalam ekonomi.          Menggalakkan orang Thai menceburi bidang perniagaan.          Menamatkan penerbitan akhbar Cina          Membubarkan sekolah Cina.          Beliau menukarkan nama negara Siam kepada Thailand (Tanah Bebas).

[2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan gerakan nasionalisme di negara lain ?

Page 55: Soalan Ramalan 2014

          Nasionalisme Thailand tidak bersifat antipenjajah.          Nasionalisme bertujuan untuk mengekalkan kemerdekaan negara Thailand.          Mereka menentang penguasaan politik oleh kerabat diraja.          Rakyat melancarkan revolusi untuk menamatkan sistem raja berkuasa mutlak.          Nasionalisme bertujuan memperbaiki kelemahan dalam sistem pentadbiran.          Rakyat menentang sikap raja yang boros.          Rakyat tidak puas hati terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina.          Mereka mahu menyekat penguasaan orang Cina dalam ekonomi.          Mereka mahu mewujudkan perpaduan kaum.          Mereka berusaha mendapatkan semula wilayah Siam di IndoChina dan Tanah Melayu.          Mana-mana jawapan munasabah.

[2 markah]

(e) Apakah iktibar yang boleh kita pelajari daripada keistimewaan gerakan nasionalisme di negara Thailand ?

          Kesedaran semangat kebangsaan bermula di peringkat pemerintah          Kita patut berusaha untuk mengekalkan kemerdekaan negara          Kita hendak sanggup membuat perubahan ke arah yang lebih baik          Perpaduan memainkan peranan penting dalam sesuatu perjuangan          Kita hendaklah berusaha mewujudkan jati diri masyarakat          Mana-mana munasabah

[2 markah]

PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN MENENTANG BRITISH

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 10 (Bab 2 Tingkatan 5)

PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN MENENTANG BRITISH

SKOP KAJIAN

          Sebab penentangan pemimpin tempatan menentang British          Peristiwa penentangan pemimpin tempatan – Penentangan Dol Said, Rentap, Mat Salleh, Dato’ Maharajalela, Dato’ Bahaman, Tok Janggut dan Haji Abdul

Rahman Limbong          Nilai dan iktibar

SOALAN STRUKTUR

Jadual di bawah menunjukkan pemimpin tempatan yang menentang penglibatan British di daerah mereka.

Negeri Tokoh

Perak Dato’ Maharajalela

Sarawak Rentap

(a) Apakah sebab Dato’ Maharajalela menentang penglibatan British di Perak ?. [2 markah]

(b) Jelaskan peristiwa penentangan Dato’ Maharajalela dan pembesar Melayu Perak terhadap British di Perak. [2 markah]

(c) Nyatakan dua usaha yang dilakukan oleh pihak British untuk mengatasi penentangan tersebut.[2 markah]

(d) Kemukakan dua alasan yang menyokong tindakan Rentap menentang penglibatan James Brooke di Sarawak.[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah penentangan Rentap tidak berjaya ? [2 markah]

Page 56: Soalan Ramalan 2014

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah sebab Dato’ Maharajalela menentang penglibatan British di Perak ?.

          Residen bertindak melebihi had sebagai penasihat          Pembesar membantah sistem cukai baharu          Pembesar hilang kuasa memungut cukai          British menguasai kawasan pembesar          Pembesar hilang pengaruh di kawasannya          British mencampuri adat resam tempatan          J.W.W. Birch tidak memahami adat Melayu

[2 markah]

(b) Jelaskan peristiwa penentangan Dato’ Maharajalela dan pembesar Melayu Perak terhadap British di Perak.

          Sultan Perak membantah campur tangan British.          Dato’ Maharalela membina kubu di Pasir Salak.          Dato’ Maharaja Lela bermesyuarat dengan pembesar Melayu di Durian Sebatang.          Mereka membantah undang-undang British.          Dato’ Maharaja Lela bermesyuarat dengan Sultan Abdullah dan pembesar Melayu di Belanja.           Dato’ Maharaja Lela mengambil tanggungjawab untuk membunuh J.W.W. Birch.          J.W.W Birch dibunuh di Pasir Salak.          British menyerang Pasir Salak. Dato’ Maharaja Lela dan Dato’ Sagor melarikan diri ke Kota Lama.           Dato’ Maharaja Lela. Dato’ Sagor, Pandak Lam, Seputum dan Pandak Induk dihukum mati.          Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim, Syhabandar dan Laksamana dibuang negeri ke Pulau Sychelles.

[2 markah]

(c) Nyatakan dua usaha yang dilakukan oleh pihak British untuk  mengatasi penentangan tersebut.

          Menyerang Pasir Salak          Menangkap pembesar Perak dan orang suruhannya          Membunuh pembesar Perak dan orang suruhannya          Membuang negeri ke atas Sultan Perak dan pembesar

[2 markah]

(d) Kemukakan dua alasan yang menyokong tindakan Rentap menentang penglibatan James Brooke di Sarawak.

Tindakan Rentap menentang James Brooke di Sarawak wajar kerana :          James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun.          James Brooke hendak menghapus orang Iban.          James Brooke membakar kampung Rentap.          Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah] (e) Pada pandangan anda, mengapakah penentangan Rentap tidak berjaya ?

          Kekurangan senjata.          Senjata kurang canggih          Tiada perpaduan          Tiada bantuan daripada pembesar lain          Kelemahan strategi          Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN ESEI

Penglibatan British di Tanah Melayu telah ditentang oleh pemimpin tempatan seperti Penghulu Dol Said, Dato, Maharaja Lela, Rentap, Mat Salleh dan lain-lain demi menjaga kepentingan mereka daripada dikuasai oleh orang luar.

(a) Huraikan sebab pemimpin tempatan menentang British.[6 markah]

(b) Terangkan peristiwa penentangan Penghulu Dol Said di Naning atau Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu. [6 markah]

(c) (i) Kemukakan hujah anda bagi menjelaskan bahawa penentangan pemimpin tempatan terhadap British adalah suatu tindakan yang wajar ? [4 markah]

Page 57: Soalan Ramalan 2014

(ii) Pada pandangan anda, mengapakah penentangan pemimpin tempatan terhadap British tidak memperoleh kejayaan ? [4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Huraikan sebab pemimpin tempatan menentang British.

          Dasar penaklukan BritishBritish menakluk Negeri Melayu untuk meluaskan tanah jajahannya.British memperkenalkan peraturan supaya dapat mengukuhkan kedudukannya.Pemimpin tempatan menentang kehendak British menyebabkan berlakunya peperangan.

          British mengeksploitasi ekonomi tempatan.British menguasai sumber ekonomi melalui perjanjian dengan pemimpin tempatan.Saudagar Negeri Selat dibenar menjalankan kegiatan perlombongan dan perdagangan bijih timah. Ini menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British.

          Pelaksanaan pentadbiran Barat British memaksakan pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan.British memperkenalkan sistem cukai, peraturan tanah dan lain-lain untuk mendapatkan hasil.

          Kesulitan penduduk tempatan.Penduduk tertekan dengan undang-undang British.Undang-undang British bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat.Cth: Di Terengganu, pembukaan tanah mestilah mendapat keizinan British dan dikenakan cukai tanah.

          Pemimpin tempatan kehilangan kuasa Pemimpin tempatan hilang kuasa memungut cukai.Pembesar kehilangan pengaruh ke atas anak buah dan kawasan pegangannya. Pemimpin tempatan yang mendapat sokongan anak buah mereka menentang British.

          British campur tangan dalam adat resam tempatan.British mencampuri adat resam tempatan.British memaksa masyarakat tempatan menerima nilai-nilai British.Cth: Di Perak, British melarang amalan gunakan orang suruhan.

[6 markah]

(b) Terangkan peristiwa penentangan Penghulu Dol Said di Naning atau Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu.

Penentangan Dol Said di Naning          British mendakwa Naning sebagai jajahan takluknya          Dol Said enggan menghantar satu persepuluh hasilnya sebagai ufti kepada British di Melaka          British menghantar tentera untuk menakluki Naning.          Penghulu Dol Said yang dibantu oleh Penghulu Rembau, Penghulu Remai, Dato’ Kelana Sungai Ujong dan Penghulu Gemencheh berjaya

mengalahkan tentera British          British menyerang Naning sekali lagi.          Penghulu Dol Said tidak dibantu oleh sesiapa pun.          Penghulu Dol said terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka.

[6 markah]

Penentang Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu          Haji Abdul Rahman Limbong membantah sistem cukai dan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British.          Beliau mengetuai penduduk kampung membuka tanah di Kuala Telemong tanpa menghiraukan peraturan tanah.          Beliau sekali lagi berkumpul dan membuka tanah milik Tengku Nik Maimunah tetapi dapat disuraikan oleh British.          Penduduk tempatan melancarkan serangan bersenjata.          Mereka berjaya menduduki bangunan kerajaan di Kuala Berang.          Dengan menggunakan nama Sultan, British menghantar pembesar dan berjaya menawan semula Kuala Berang.          Sepasukan polis menyerang Kuala Telemong dan berjaya menangkap Haji Abdul Rahman Limbong.          Beliau dibuang negeri ke Makkah.

[6 markah]

(c) (i) Kemukakan hujah anda bagi menjelaskan bahawa penentangan pemimpin tempatan terhadap British adalah suatu tindakan yang wajar ?

          Mereka mempertahankan kedaulatan tanah air          Mereka mempertahankan adat resam dan budaya tempatan          Mempertahankan hak mereka           Mempertahankan kewibawaan          Mempertahankan maruah          Mempertahankan agama

Page 58: Soalan Ramalan 2014

          Mana-mana jawapan munasabah [4 markah]

  (ii) Pada pandangan anda, mengapakah penentangan pemimpin tempatan terhadap British tidak memperoleh kejayaan ?

          Strategi penentangan kurang tersusun          Perpecahan dalam kalangan pengikut          Kelengkapan senjata kurang canggih          Kekurangan sokongan          Perjuangan bersifat setempat          Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

AKHBAR, MAJALAH DAN NOVEL MELAYU : PENGGERAK NASIONALISME

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 10 (Bab 2 Tingkatan 5)

AKHBAR, MAJALAH DAN NOVEL : PENGGERAK NASIONALISME

SKOP KAJIAN

          Judul akhbar dan majalah Melayu tahun 1930-an          Isu berkaitan orang Melayu yang dibangkitkan dalam akhbar dan majalah          Novel Melayu tahun 1930-an dan penulisnya          Mesej semangat kebangsaan yang disampaikan melalui novel Melayu

SOALAN STRUKTUR

Persoalan tentang pendidikan dan ekonomi dibangkitkan dengan meluas oleh akhbar Melayu pada tahun 1930-an supaya dapat menyedarkan dan memajukan bangsa Melayu.

(a) Berikan judul akhbar dan majalah berbahasa Melayu yang diterbitkan pada tahun 1930-an.

(i) Akhbar

[1 markah](ii) Majalah

[1 markah]

(b) Nyatakan persoalan penting tentang ekonomi dan sosial yang dibangkitkan dalam akhbar tersebut.

Ekonomi[2 markah]

Pendidikan[2 markah]

(c) Berikan dua kelebihan akhbar sebagai media untuk menyedarkan dan memajukan masyarakat.[2 markah]

(d) Jelaskan langkah yang boleh dilakukan untuk memajukan pemikiran masyarakat di negara kita pada hari ini . [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

Page 59: Soalan Ramalan 2014

(a) Berikan judul akhbar dan majalah berbahasa Melayu yang diterbitkan  pada tahun 1930-an.

(i) Akhbar

          Warta Malaya          Lembaga Malaya          Majlis          Utusan Melayu          Warta Negara          Fajar Sarawak

[1 markah](ii) Majalah

          Majalah Guru          Pengasuh          Bulan Melayu

[1 markah]

(b) Nyatakan persoalan penting tentang ekonomi dan sosial yang dibangkitkan dalam akhbar tersebut.

Ekonomi          Menggalakkan orang Melayu menubuhkan syarikat.          Meminta British mengurangkan kemasukan imigran.          Menggalakkan orang Melayu berniaga.          Melarang orang Melayu menjual tanah mereka.          Menyeru orang Melayu berjimat cermat.          Meminta British adakan kampung khas Melayu di KL.

[2 markah]

Pendidikan          Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu          Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan.          Meninggalkan sikap memilih kerja dan malas.           Menggalakkan tabungan untuk pendidikan anak-anak.          Mementingkan kemahiran tradsional Melayu.          Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris           Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

[2 markah]

(c) Berikan dua kelebihan akhbar sebagai media untuk menyedarkan dan memajukan masyarakat.

          Harganya lebih murah          Mudah untuk disebarkan          Masyarakat sudah celik huruf          Boleh disampaikan dalam pelbagai gaya          Digemari oleh masyarakat pada masa itu.          Media elektronik belum begitu meluas          Mana-mana jawapan munasabah.

[2 markah]

(d) Jelaskan langkah yang boleh dilakukan untuk memajukan pemikiran masyarakat di negara kita pada hari ini .

          Menggalakkan masyarakat membaca          Menggalakkan masyarakat menimba ilmu pengetahuan          Menganjurkan forum ilmiah untuk meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap sesuatu isu          Mengadakan rapat umum untuk menerangkan sesuatu isu          Meningkatkan kualiti pendidikan          Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN ESEI

Akhbar , majalah dan novel berperanan sebagai agen yang menyedarkan dan memajukan masyarakat pada tahun 1930-an dengan membangkitkan persoalan berkaitan sosial atau pendidikan, ekonomi dan politik orang Melayu.

(a) Terangkan persoalan berkaitan ekonomi dan sosial orang Melayu yang dibangkitkan dalam akhbar dan majalah pada tahun 1930-an.[8 markah]

Page 60: Soalan Ramalan 2014

(b) Jelaskan unsur semangat kebangsaan yang menjadi tema dalam novel Melayu pada ketika itu.[4 markah]

(c) (i) Pada pendapat anda, mengapakah wartawan pada tahun 1930-an lebih gemar menggunakan media cetak untuk memberi kesedaran kepada masyarakat ?

[4 markah]

(ii) Apakah langkah yang boleh dilaksanakan untuk memupuk  minat membaca dalam kalangan masyarakat di negara kita ?[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Terangkan persoalan berkaitan ekonomi dan sosial orang Melayu yang dibangkitkan dalam akhbar dan majalah pada tahun 1930-an.

Ekonomi          Menggalakkan orang Melayu menubuhkan syarikat.          Meminta British mengurangkan kemasukan imigran.          Menggalakkan orang Melayu berniaga.          Melarang orang Melayu menjual tanah mereka.          Menyeru orang Melayu berjimat cermat.          Meminta British adakan kampung khas Melayu di KL.

Sosial dan Pendidikan          Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu          Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan.          Meninggalkan sikap memilih kerja dan malas.           Menggalakkan tabungan untuk pendidikan anak-anak.          Mementingkan kemahiran tradsional Melayu.          Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris           Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

[8 markah]

(b) Jelaskan unsur semangat kebangsaan yang menjadi tema dalam novel Melayu pada ketika itu.

          Semangat perjuangan menentang penjajah.          Semangat cinta akan tanah air.          Menghargai sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka.          Menghargai warisan bangsa.          Semangat generasi muda menjaga maruah bangsa.          Berbangga dengan kebolehan sendiri.          Kebebasan wanita menentukan hala tuju kehidupannya.          Mementingkan pendidikan untuk kebaikan diri.          Membuang pandangan negatif yang menghalang kemajuan.

[4 markah]

(c) (i) Pada pendapat anda, mengapakah wartawan pada tahun 1930-an lebih gemar menggunakan media cetak untuk memberi kesedaran kepada masyarakat ?

          Harganya lebih murah          Mudah untuk disebarkan          Masyarakat sudah celik huruf          Boleh disampaikan dalam pelbagai gaya          Digemari oleh masyarakat pada masa itu.          Media elektronik belum begitu meluas          Mana-mana jawapan munasabah.

[4 markah]

(ii) Apakah langkah yang boleh dilaksanakan untuk memupuk  minat membaca dalam kalangan masyarakat di negara kita ?

          Menganjurkan pertandingan membaca          Menurunkan harga buku          Menggalakkan penulisan pelbagai karya          Menambahkan bilangan perpustakaan awam dalam negara          Memberi bantuan baucar buku          Memberi diskaun kepada buku bacaan umum          Memberi pengecualian cukai pendapatan ke atas pembelian bahan bacaan          Mana-mana jawapan munasabah.

[4 markah]

Page 61: Soalan Ramalan 2014

PERGERAKAN POLITIK DI SARAWAK DAN SABAH

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 11 (Bab 4 Tingkatan 5)

PERGERAKAN POLITIK DI SARAWAK DAN SABAH

SKOP KAJIAN

         Faktor penyerahan Sarawak kepada British         Sebab penduduk Sarawak menentang penyerahan Sarawak         Cara penentangan penduduk Sarawak         Sebab pergerakan politik di Sabah tidak menonjol

SOALAN STRUKTUR

(a) Apakah sebab Vyner Brooke bertindak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British ?[2 markah]

(b) Mengapakah pemimpin tempatan di Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British ? [2 markah]

(c) Nyatakan tindakan penduduk Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British.[2 markah]

(d) Berikan dua alasan, mengapakah anda menyokong penentangan penduduk Sarawak ?[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah kesedaran politik di Sabah amat perlahan berbanding di Sarawak ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah sebab Vyner Brooke bertindak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British ?

         Beliau telah tua / uzur         Beliau tiada waris yang akan menggantinya.         Anak saudaranya, Anthony Brooke tidak layak mentadbir          Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(b) Mengapakah pemimpin tempatan di Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British ?

         Bercanggah dengan Perlembagaan 1941         Brooke tidak berunding dengan pemimpin tempatan         Hanya disokong bukan bumiputera dan pegawai British.         Mana-mana jawapan munasabah

Page 62: Soalan Ramalan 2014

[2 markah]

(c) Nyatakan tindakan penduduk Sarawak menentang penyerahan Sarawak kepada kerajaan British.

         Persatuan menentang penyerahan Sarawak secara terbuka.         Kaum Ibu dalam PKMS berdemonstrasi dan menghantar surat bantahan kepada kerajaan British.         Kakitangan kerajaan menentang secara terbuka.         Seramai 338 kakitangan awam meletak jawatan sebagai tanda bantahan terhadap Surat Pekeliling kerajaan British.         Kaum terpelajar dan orang muda Sarawak mengadakan pakatan sulit.         Mereka menubuhkan Rukun Tiga Belas untuk menghadapi tekanan British.         Rosli Dhobi telah membunuh Gabenor Sarawak, Duncan Stewart.

[2 markah]

(d) Berikan dua alasan, mengapakah anda menyokong penentangan penduduk Sarawak ?

         Menghalang Sarawak dijadikan tanah jajahan British         Untuk memerintah sendiri         Vyner Brooke tidak berpegang kepada jajanji         Mempertahankan kedaulatan negeri Sarawak         Menunjukkan perpaduan rakyat Sarawak         Mempertahankan maruah rakyat Sarawak         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah kesedaran politik di Sabah amat perlahan berbanding di Sarawak ?

         Pertubuhan yang ada berpecah belah         Gerakan politik tidak berkesan         Pertubuhan yang ditubuhkan ialah pertubuhan sosioekonomi.         Gerakan pertubuhan bersifat sederhana.         Sistem perhubungan kurang baik         Kesedaran berpersatuan dalam kalangan masyarakat masih rendah         Masyarakat tertutup         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SISTEM AHLI

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 11 (Bab 5 Tingkatan 5)

SISTEM AHLI

SKOP KAJIAN

         Maksud Sistem Ahli         Sebab pihak British memperkenalkan Sistem Ahli         Ciri Sistem Ahli         Tokoh yang menjadi anggota Sistem Ahli         Tugas Ahli         Kepentingan Sistem Ahli

Page 63: Soalan Ramalan 2014

SOALAN STRUKTUR

Sistem Ahli telah dibincangkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu pada bulan Februari 1950.

(a) Apakah Sistem Ahli ? [2 markah]

(b) Mengapakah British memperkenalkan Sistem Ahli ? [2 markah]

(c) Senaraikan tokoh yang menjadi anggota Sistem Ahli pada peringkat awal pelaksanaannya.[2 markah]

(d) Nyatakan dua tugas Ahli.[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah pelaksanaan Sistem Ahli mendatangkan kesan yang baik kepada pentadbiran negara ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah Sistem Ahli ?

          Sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh pihak British di Tanah Melayu.          Sistem pentadbiran yang ditiru daripada negara Kenya dan Rhodesia Utara.          Sistem yang diperkenalkan oleh British untuk melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran.

[2 markah]

(b) Mengapakah British memperkenalkan Sistem Ahli ?

          Melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran.          Hasrat British menjalankan dasar dekolonisasi          Mengurangkan tekanan Parti Komunis Malaya (PKM)          Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(c) Senaraikan tokoh yang menjadi anggota Sistem Ahli pada peringkat awal pelaksanaannya.

          Dato Onn Jaafar Ahli Dalam Negeri          O.A. Spencer Ahli Ekonomi          Tunku Yaakob Ahli Pertanian & Perhutanan          Dr. Lee Tiang KengAhli Kesihatan          E.E.C. Thuraisingam Ahli Pelajaran          J.D. Hodgkinson Ahli Perindustrian &Sosial          J.D. Mead Ahli Perumahan & Kerja Raya

[2 markah]

(d) Nyatakan dua tugas Ahli.

          Menjaga satu portfolio dan jabatan          Menguruskan pentadbiran harian jabatan.          Mencadangkan undang-undang jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan (MPP).          Berbincang dengan pegawai kanan British tentang cadangan undang-undang.          Menerima arahan dan cadangan Pesuruhjaya Tinggi British dalam menyediakan undang-undang.

[2 markah]

Page 64: Soalan Ramalan 2014

(e) Pada pandangan anda, mengapakah pelaksanaan Sistem Ahli mendatangkan kesan yang baik kepada pentadbiran negara ?

          Sistem Ahli melatih orang tempatan berkerajaan sendiri.          Sistem ini memulakan proses perpaduan kaum          Ia menjadi asas yang menentukan kemerdekaan yang akan dicapai mendapat sokongan seluruh penduduk          Pendedahan kepada penduduk tempatan menerajui kerajaan walaupun dikuasai oleh British          Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN ESEI

Sistem Ahli dilaksanakan dari bulan Januari 1951 hingga bulan Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) dijalankan pada bulan Julai 1955.

(a) Jelaskan ciri Sistem Ahli yang diperkenalkan oleh British.[4 markah]

(b) Terangkan tugas Ahli dalam sistem tersebut.[4 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah pelaksanaan Sistem Ahli dapat memupuk perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu ?

[6 markah]

(ii) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kebaikan yang boleh dinikmati oleh penduduk Persekutuan Tanah Melayu melalui pelaksanaan Sistem Ahli ?

[6 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Jelaskan ciri Sistem Ahli yang diperkenalkan oleh British.

          Ahli terdiri daripada pegawai tadbir dan tokoh masyarakat.           Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu.          Ahli terdiri daripada sembilan orang anggota.          Ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British.

[4 markah]

(b) Terangkan tugas Ahli dalam sistem tersebut.

          Menjaga satu portfolio dan jabatan          Menguruskan pentadbiran harian jabatan.          Mencadangkan undang-undang jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan (MPP).          Berbincang dengan pegawai kanan British tentang cadangan undang-undang.          Menerima arahan dan cadangan Pesuruhjaya Tinggi British dalam menyediakan undang-undang.

[4 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah pelaksanaan Sistem Ahli dapat memupuk perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu ?

          Melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pemerintahan Tanah Melayu.           Ahli yang dilantik terdiri daripada pelbagai kaum.          Semua kaum dapat berbincang untuk membuat keputusan terbaik dalam pentadbiran.          Pelaksanaan Sistem Ahli dipantau oleh British.          Pentadbiran Sistem Ahli berasaskan prinsip pakatan murni.          Setiap kaum menghormati kaum lain dalam melaksanakan pentadbiran          Sistem Ahli bertujuan untuk mensejahterakan semua kaum.

Page 65: Soalan Ramalan 2014

          Sistem Ahli menjaga kebajikan semua kaum.          Mana-mana jawapan munasabah

[6 markah]

(ii) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kebaikan yang boleh dinikmati oleh penduduk Persekutuan Tanah Melayu melalui pelaksanaan Sistem Ahli ?

          Dapat menerajui sendiri pemerintahan Tanah Melayu.          Mendapat latihan untuk mentadbir Tanah Melayu.          Dapat mewujudkan perpaduan kaum.          Dapat menyelesaikan masalah tuntutan kaum berasaskan prinsip pakatan murni.          Meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat di Tanah Melayu.          Dapat membuat persediaan ke arah mencapai kemerdekaan.          Mendapat bimbingan daripada British dalam urusan pentadbiran          Dapat mempraktikkan amalan bertolak ansur dalam melaksanakan pentadbiran.          Mana-mana jawapan munasabah

[6 markah]

PAKATAN MURNI

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 11 (Bab 5 Tingkatan 5)

PAKATAN MURNI

SKOP KAJIAN

         Maksud pakatan murni         Usaha mewujudkan pakatan murni         Kejayaan pakatan murni         Nilai dan iktibar

SOALAN STRUKTUR

Rajah di bawah menunjukkan langkah mewujudkan pakatan murni di Tanah Melayu.

 

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pakatan murni ? [2 markah]

(b) Sebutkan dua kaum yang menganggotai Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (JHAK).[2 markah]

Page 66: Soalan Ramalan 2014

(c) Senaraikan perkara yang dipersetujui dalam rundingan antara Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) dengan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (JHAK).

[2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah hasrat Dato’ Onn Jaafar untuk membuka keahlian UMNO kepada kaum bukan Melayu ditentang oleh orang Melayu ?

[2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan Dato’ Onn  Jaafar dalam mewujudkan pakatan murni di negara kita ?[2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pakatan murni ?

         Pakatan murni merupakan usaha semua kaum menghasilkan kerjasama politik melalui rundingan.          Pakatan murni merupakan jalan untuk menyelesaikan tuntutan dan masalah setiap kaum.         Pakatan murni bertujuan menyatupadukan kaum.

[2 markah]

(b) Sebutkan dua kaum yang menganggotai Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (JHAK).

         Melayu         Cina         India         Sri Lanka         Serani         Eropah

[2 markah]

(c) Senaraikan perkara yang dipersetujui dalam rundingan antara Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) dengan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (JHAK).

         Menubuhkan Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)         Memajukan ekonomi dan pendidikan luar bandar.         Melantik Dato’ Onn Jaafar menjadi Pengerusi RIDA         Memberikan Kerakyatan Negeri 1951 kepada imigran yang lahir di Persekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu atau bapanya rakyat

Tanah Melayu         Pilihan raya di semua peringkat akan diadakan pada masa yang sesuai.

[2 markah]

(d) Pada pandangan anda, mengapakah hasrat Dato’ Onn Jaafar untuk membuka keahlian UMNO kepada kaum bukan Melayu ditentang oleh orang Melayu ?

         Menggunakan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti.         Semua kaum bekerjasama mencapai kemerdekaan.          Perubahan politik di Tanah Melayu pada ketika itu.         Orang Melayu tidak lagi rakyat tunggal negara ini.         Orang bukan Melayu turut menjadi rakyat Persekutuan Tanah Melayu.

[2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah sumbangan Dato’ Onn Jaafar dalam mewujudkan pakatan murni di negara kita ?

         Mewakili orang Melayu dalam Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (JHAK).

Page 67: Soalan Ramalan 2014

         Menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kemerdekaan yang akan dicapai.         Menjadi Pengerusi pertama RIDA         Mencadangkan supaya keahlian UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu.         Menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP)          Membuka IMP kepada semua kaum.         Menggunakan konsep kerjasama kaum sebagai dasar IMP.

[2 markah]

SOALAN ESEI

Pakatan Murni merupakan jalan penyelesaian untuk mewujudkan perpaduan kaum di Tanah Melayu melalui rundingan dan tolak ansur politik.

(a) Terangkan empat usaha yang dilakukan oleh penduduk Tanah Melayu untuk mengadakan pakatan murni.[8 markah]

(b) Jelaskan kejayaan Parti Perikatan dalam melaksanakan Pakatan  Murni.[4 markah]

(c) (i) Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, mengapakah kita perlu menghormati prinsip pakatan murni ?

[4 markah]

(ii) Pada pandangan anda, apakah yang mungkin terjadi jika masyarakat di negara kita mengabaikan prinsip pakatan murni?[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Terangkan empat usaha yang dilakukan oleh penduduk Tanah Melayu untuk mengadakan pakatan murni.

         Membentuk Jawatankuasa Hubungan Antara kaum (JHAK)JHAK dianggotai oleh kaum Melayu, Cina dan India..

JHAK mengutamakan perpaduan untuk kemerdekaan          JHAK mengadakan rundingan dengan UMNO.

                Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) ditubuhkan untuk memajukan masyarakat luar bandar,                            pemberian kerakyatan kepada imigran,dan pelaksanaan pilihan raya pada masa sesuai.

         Dato’ Onn Jaafar mencadangkan keahlian UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu. Beliau dikecam kerana orang Melayu.Dato’ Onn meninggalkan UMNO.

         Dato’ Onn menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP).Beliau membuka keahlian IMP kepada semua kaum.Konsep kerjasama kaum dalam satu parti diutamakan

         Pihak British menganjurkan Persidangan Kebangsaan.Ditubuhkan oleh Sir Malcolm MacDonald.Tujuannya ialah mencapai kerjasama politik dan mengurangkan perkauman.

         Tunku Abdul Rahman menganjurkan Konvensyen Kebangsaan Konvensyen dianjurkan bersama MCA.

Konvensyen ini disertai oleh pelbagai parti politik. [8 markah]

(b) Jelaskan kejayaan Parti Perikatan dalam melaksanakan Pakatan Murni.

         Kerjasama UMNO-MCA telah memenangi Pilihan Raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur 1952.         Gabungan UMNO-MCA memenangi Pilihan Raya Majlis Perbandaran di beberapa bandar utama.         Parti Perikatan memenangi Pilihan Raya Negeri 1954.         Kerjasama UMNO-MCA menjadi asas penubuhan Parti PERIKATAN.         PERIKATAN turut dianggotai oleh MIC pada 1955.         Pemimpin Parti Negara, UMNO, MCA dan MIC menganggotai Jawatankuasa Pilihan Raya Majlis Mesyuarat Perundangan.         PERIKATAN memenangi Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955.         PERIKATAN berjaya menubuhkan kerajaan dan membentuk kabinet         Tunku Abdul Rahman dipilih menjadi Ketua Menteri.         Tunku melantik anggota kabinet daripada pelbagai kaum.         Tunku Abdul Rahman mengetuai rundingan kemerdekaan.

Page 68: Soalan Ramalan 2014

[4 markah]

(c) (i) Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum, mengapakah kita perlu menghormati prinsip pakatan murni ?

         Mewujudkan kestabilan politik         Menjamin kebajikan kepada semua kaum         Membahagikan hak yang adil antara kaum         Memupuk perpaduan kaum         Menjamin keamanan negara         Meningkatkan kemakmuran negara         Menggalakkan perkembangan ekonomi         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

(ii) Pada pandangan anda, apakah yang mungkin terjadi jika masyarakat di negara kita mengabaikan prinsip pakatan murni?

         Keadaan politik dalam negara tidak stabil         Hubungan tegang antara kaum         Semangat perkauman semakin menebal         Tidak wujud perpaduan kaum          Berlaku perbalahan kaum         Perkembangan ekonomi terbantut         Kuasa besar mencampuri urusan negara kita         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 11 (Bab 5 Tingkatan 5)

PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

SKOP KAJIAN

Suruhanjaya Reid dan peranannya Peristiwa kea rah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 Syarat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Nilai dan iktibar

SOALAN STRUKTUR

Page 69: Soalan Ramalan 2014

Suruhanjaya Reid dibentuk pada bulan Mac 1956 untuk melaksanakan tanggungjawab memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu.

(a) Apakah Suruhanjaya Reid ?

[1 markah]

(b) Senaraikan anggota Suruhanjaya Reid.

[2 markah]

(c) Nyatakan tugas suruhanjaya tersebut ?

[2 markah]

(d) Berikan dua perkara yang diberikan keutamaan oleh Suruhanjaya Reid dalam melaksanakan tugasnya.

[3 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah Suruhanjaya Reid  memberikan sumbangan penting terhadap kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 ?

[2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah Suruhanjaya Reid ?

Sebuah suruhanjaya yang dibentuk oleh pihak British pada bulan Mac 1956.

Suruhanjaya ini diketuai oleh Lord Reid dan dianggotai oleh empat orang pakar undang-undang yang lain.

Suruhanjaya ini ditugaskan untuk membincangkan dan menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka.

[1 markah]

(b) Senaraikan anggota Suruhanjaya Reid.

Page 70: Soalan Ramalan 2014

Lord Reid (Hakim British)

Sir Ivor Jennings (England)

Sir William McKell (Bekas Gabenor Jeneral Australia)

Tuan B. Malik (Hakim Mahkamah Tinggi India)

Tuan Abdul Hamid (Pakistan)

[2 markah]

(c) Nyatakan tugas suruhanjaya tersebut ?

Membincangkan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

Menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

Merangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu

Mengkaji isu-isu dalam merangka perlembagaan.

Menerima memorandum daripada pelbagai pihak.

Menerbitkan cadangan perlembagaan.

Menghantar cadangan perlembagaan ke Parlimen British untuk diteliti.

Menghantar cadangan perlembagaan kepada Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan untuk disah.

[2 markah]

(d) Berikan dua perkara yang diberikan keutamaan oleh  Suruhanjaya Reid dalam melaksanakan tugasnya.

         Pembentukan kerajaan persekutuan yang kuat Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu.

Kedudukan Raja-Raja Melayu

Hak istimewa orang Melayu

Pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu

Pemberian kerakyatan kepada imigran

Agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu

Bahasa kebangsaan

[3 markah]

Page 71: Soalan Ramalan 2014

(e) Pada pandangan anda, mengapakah Suruhanjaya Reid memberikan sumbangan penting terhadap kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 ?

Merangka dan menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

Mengkaji isu-isu penting dalam merangka perlembagaan.

Mengekalkan sistem beraja di Persekutuan Tanah Melayu.

Menjadikan Tanah Melayu sebagai negara merdeka.

Berjaya mewujudkan bangsa Tanah Melayu yang berbilang kaum

Mengiktiraf hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera.

Menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi bagi Persekutuan Tanah Melayu

Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN ESEI

Garis masa berikut merujuk kepada peristiwa ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.

 

(a) Terangkan peranan Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan tersebut.

Page 72: Soalan Ramalan 2014

[8 markah]

(b) Nyatakan isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

[6 markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 kepada pembinaan negara dan bangsa ?

[6 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Terangkan peranan Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan tersebut.

Suruhanjaya Reid merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu.

Suruhanjaya ini membincangkan kandungan perlembagaan.

Suruhanjaya ini juga menyusun kandungannya.

Mengkaji isu-isu penting dalam merangka perlembagaan.

Isu yang diutamakan dalam merangka perlembagaan ialah pembentukan sebuah persekutuan yang kuat, pemberian kuasa autonomi kepada negeri, kedudukan Raja-Raja Melayu, hak istimewa orang Melayu dan pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu.

Suruhanjaya Reid menerima memorandum.

Memorandum diterima daripada orang perseorangan dan pertubuhan politik.

Cadangan Parti Perikatan diberi perhatian utama.

Suruhanjaya Reid menerbitkan cadangan perlembagaan.

Cadangan itu dihantar kepada Parlimen British.

Suruhanjaya Reid menghantar cadangan itu kepada Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan Tanah Melayu untuk disahkan.

Cadangan tersebut disahkan pada 17 Ogos 1957.

[8 markah]

(b) Nyatakan isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

Page 73: Soalan Ramalan 2014

         Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan. Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen

Institusi raja dijadikan Raja Berperlembagaan

Yang Dipertuan Agong sebagai ketua negara.

Pemisahan kuasa persekutuan dengan kuasa negeri melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri.

Pada peringkat negeri, Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiran dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco.

Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu secara Kuatkuasa Undang-Undang, Permohonan dan Naturalisasi.

Prinsip jus soli diterima.

Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan.

Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan.

Tanah Simpanan Melayu dikekalkan.

Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.

[6 markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 kepada pembinaan negara dan bangsa ?

Merupakan satu langkah pembinaan negara dan bangsa yang kukuh.

Unsur kesultanan Melayu dan sistem birokrasi Barat digabungkan untuk membentuk identiti negara dan      

        bangsa Persekutuan Tanah Melayu.

Kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berperlembagaan dibentuk.

Memperlihatkan persetujuan semua kaum menerusi pakatan murni.

Pakatan murni di kalangan pemimpin mewujudkan perpaduan kaum.

Keharmonian kaum dicapai tanpa pertumpahan darah.

Memberikan hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir negara.

Mereka boleh mentadbir mengikut acuan sendiri.

Setiap kaum berusaha melahirkan identiti masyarakat yang merdeka.

Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa  diketepikan.

[6 markah]

PERLEMBAGAAN MALAYSIA

Page 74: Soalan Ramalan 2014

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 11 (Bab 7 Tingkatan 5)

PERLEMBAGAAN MALAYSIA

SKOP KAJIAN

Maksud Perlembagaan Malaysia Peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia Ciri keluhuran Perlembagaan Malaysia Isu sensitif dalam Perlembagaan Malaysia Kepentimgan Perlembagaan Malaysia Kaedah pindaan perlembagaan Sebab pindaan perlembagaan Nilai dan Iktibar

SOALAN STRUKTUR

Perlembagaan Malaysia yang mengandungi pelbagai peruntukan boleh dibuat pindaan. Namun, terdapat beberapa perkara dalam perlembagaan tersebut yang tidak boleh dipersoalkan. (a) Apakah Perlembagaan Malaysia ?

[2 markah]

(b) Nyatakan peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia.[2 markah]

 (c) Senaraikan perkara dalam Perlembagaan Malaysia yang tidak boleh dipersoalkan.

[2 markah]

(d) Mengapakah perkara tersebut tidak boleh dipersoalkan ?

[2 markah]

Page 75: Soalan Ramalan 2014

(e) Pada pandangan anda, mengapakah Perlembagaan Malaysia perlu dipertahankan.

[2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah Perlembagaan Malaysia ?

Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan.

Perlembagaan ialah dokumen rasmi negara yang menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.

Perlembagaan mengandungi peraturan-peraturan dan prinsip yang menjadi panduan kepada kerajaan untuk mentadbir negara.

Perlembagaan menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat.

[2 markah]

(b) Nyatakan peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia.

Senarai Kerajaan Persekutuan, Senarai Kerajaan Negeri dan Senarai Bersama.

Institusi Yang Dipertuan Agong

Parlimen

Jemaah Menteri

Badan Kehakiman

[2 markah]

 (c) Senaraikan perkara dalam Perlembagaan Malaysia yang tidak boleh dipersoalkan.

Pemerintahan beraja

Agama Islam

Kedudukan Bahasa Melayu

Hak istimewa orang Melayu / Bumiputera

[2 markah]

Page 76: Soalan Ramalan 2014

(d) Mengapakah perkara tersebut tidak boleh dipersoalkan ?

Menghormati ketuanan Melayu

Memelihara martabat Raja-Raja Melayu

Menjaga keharmonian kaum

Menjamin hak asasi penduduk

Mengelakkan perkara sensitif dibincangkan kepada umum

Mengiktiraf hak orang Melayu dan Bumiputera sebagai penduduk asal Tanah Melayu

Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah Perlembagaan Malaysia perlu dipertahankan.

Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi.

Menjaga keharmonian kaum

Melicinkan pentadbiran negara

Membentuk identiti negara

Melindungi hak istimewa orang Melayu

Memelihara kedaulatan institusi beraja

Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN ESEI

Keluhuran perlembagaan merupakan prinsip Rukun Negara yang ketiga.

Parlimen diberi kuasa membuat pindaan perlembagaan untuk kepentingan tertentu.

(a) Jelaskan ciri-ciri keluhuran Perlembagaan Malaysia.

Page 77: Soalan Ramalan 2014

[4 markah]

(b) Terangkan kaedah pindaan perlembagaan yang digunakan di Parlimen Malaysia.

[6 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah Parlimen perlu membuat pindaan perlembagaan ?

[4 markah]

(ii) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara ?

[6 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

(a) Apakah Perlembagaan Malaysia ?

Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan.

Perlembagaan ialah dokumen rasmi negara yang menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen.

Perlembagaan mengandungi peraturan-peraturan dan prinsip yang menjadi panduan kepada kerajaan untuk mentadbir negara.

Perlembagaan menjamin kerajaan menunaikan tanggungjawab kepada rakyat.

[2 markah]

(b) Nyatakan peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia.

Senarai Kerajaan Persekutuan, Senarai Kerajaan Negeri dan Senarai Bersama.

Institusi Yang Dipertuan Agong

Parlimen

Jemaah Menteri

Page 78: Soalan Ramalan 2014

Badan Kehakiman

[2 markah]

 (c) Senaraikan perkara dalam Perlembagaan Malaysia yang tidak boleh dipersoalkan.

Pemerintahan beraja

Agama Islam

Kedudukan Bahasa Melayu

Hak istimewa orang Melayu / Bumiputera

[2 markah]

(d) Mengapakah perkara tersebut tidak boleh dipersoalkan ?

Menghormati ketuanan Melayu

Memelihara martabat Raja-Raja Melayu

Menjaga keharmonian kaum

Menjamin hak asasi penduduk

Mengelakkan perkara sensitif dibincangkan kepada umum

Mengiktiraf hak orang Melayu dan Bumiputera sebagai penduduk asal Tanah Melayu

Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah Perlembagaan Malaysia perlu dipertahankan.

Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi.

Menjaga keharmonian kaum

Melicinkan pentadbiran negara

Membentuk identiti negara

Melindungi hak istimewa orang Melayu

Memelihara kedaulatan institusi beraja

Mana-mana jawapan munasabah

Page 79: Soalan Ramalan 2014

[2 markah]

SOALAN ESEI

Keluhuran perlembagaan merupakan prinsip Rukun Negara yang ketiga.

Parlimen diberi kuasa membuat pindaan perlembagaan untuk kepentingan tertentu.

(a) Jelaskan ciri-ciri keluhuran Perlembagaan Malaysia.

[4 markah]

(b) Terangkan kaedah pindaan perlembagaan yang digunakan di Parlimen Malaysia.

[6 markah]

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah Parlimen perlu membuat pindaan perlembagaan ?

[4 markah]

(ii) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara ?

[6 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Jelaskan ciri-ciri keluhuran Perlembagaan Malaysia.

Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi.

Page 80: Soalan Ramalan 2014

Ketertinggian perlembagaan mengatasi YangDipertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah.

Undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan tidak sah.

Undang-undang negeri mestilah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan.

Undang-undang negeri yang bertentangan dengan Perlembagaan terbatal dengan sendirinya.

Mahkamah akan membatalkan akta yang diluluskan di luar bidang kuasa parlimen atau yang bercanggah dengan Perlembagaan.

[4 markah]

(b) Terangkan kaedah pindaan perlembagaan yang digunakan di Parlimen Malaysia.

         Kaedah Pertama Persetujuan majoroti lebih suara ⅔Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja.

Perkara yang boleh dipinda melalui kaedah ini ialah :

                 Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja Melayu.

Meminda syarat kewarganegaraan.Kedudukan Yang Dipertuan Agong dan Permaisuri Agong, Raja-Raja  dan Yang Dipertuan Negeri.

                Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputeraSarawak dan Sabah.                Perubahan sempadan Negeri.

 Kaedah Kedua

Persetujuan majoriti lebih suara ⅔ Dewan Parlimen dan persetujuan Yang Dipertua Negeri Sarawak dan Sabah.

Perkara yang boleh dipinda ialah :

                 Keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sarawak dan Sabah.                 Kuasa kerajaan Negeri menahan kemasukan orang yang bukan dari Sarawak dan Sabah.                 Kuasa perundangan dan pemerintahan, kuasa negeri, agama, bahasa, dan hak istimewa orang Melayu dan                   Bumiputera di Sarawak dan  Sabah.

Kaedah Ketiga Persetujuan lebih suara ⅔ Dewan Parlimen.

Perkara yang boleh dipinda ialah perkara yang tiada disebut dalam mana-mana tiga kaedah pindaan.

Kaedah Keempat Persetujuan lebih suara Dewan Parlimen.

Perkara yang boleh dipinda ialah:

                Pindaan Jadual 2, 6 dan 7 Bahagian III tentang kewarganegaraan, pemilihan dan persaraan ahli Dewan                        Negara dan persempadanan pilihan raya.                 Pindaan Perkara 74 mengenai perkara yang disebut dalam Senarai Persekutuan dan Senarai Bersama.                 Perkara 76 mengenai perkara dalam Senarai Negeri yang melibatkan pelaksanaan, persetiaan, perjanjian                  atau konvensyen antara Persekutuan dengan negara lain.

[6 markah]

Page 81: Soalan Ramalan 2014
Page 82: Soalan Ramalan 2014

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah Parlimen perlu membuat pindaan perlembagaan ?

         Melindungi kepentingan rakyat.         Menjaga keselamatan negara.         Melicinkan urusan pentadbiran.         Supaya sesuai dengan keperluan semasa.         Menjadikan perlembagaan sebagai undang-undang yang munasabah.         Memastikan kandungan perlembagaan ipatuhi oleh dengan rela hati.         Melarang perkara-perkara sensitif dipersoalkan secara terbuka.         Memelihara keharmonian rakyat berbilang kaum.

Memansuhkan imuniti bagi Yang Dipertuan Agong daripada kesalahan jenayah.

Menjamin hak istimewa orang Melayu dan bumiputera.

[4 markah]

(ii) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah negara?

         Menjamin kestabilan negara.         Perlembagaan menentukan bentuk pentadbiran negara.         Melicinkan pentadbiran dan pemerintahan negara.         Panduan dalam menjalankan pemerintahan.

Menjamin taat setia rakyat kepada negara.

Perlembagaan membentuk semangat patriotisme.

Menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat.

Menentukan peranan Yang Dipertuan Agong

Menjamin kerjasama Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri.

Bidang kuasa kerajaan ditetapkan melalui Senarai Persekutuan, Senarai Negeri dan Senarai Bersama.

Pentadbiran negara dapat diselaraskan tanpa perbalahan.

Menjadi rujukan dalam menggubal undang-undang persekutuan dan negeri.

Menjamin hak istimewa orang Melayu dan bumiputera.

[6 markah]

KUASA PEMERINTAHAN DI MALAYSIA

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 11 (Bab 7 Tingkatan 5)

Page 83: Soalan Ramalan 2014

BADAN PERUNDANGAN, BADAN PELAKSANA DAN BADAN KEHAKIMAN

SKOP KAJIAN

Maksud Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman Bidang kuasa Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman Ciri Dewan Negara dan Dewan Rakyat Struktur Kementerian Bidang kuasa Badan Kehakiman

SOALAN STRUKTUR

Menurut konsep pengasingan kuasa, kuasa pemerintahan di Malaysia dibahagikan kepada tiga cabang, iaitu badan perundangan, badan pelaksana dan badan kehakiman yang dipegang oleh pihak yang berasingan.

(a) Apakah maksud Badan Perundangan ?

[2 markah]

(b) Nyatakan kedudukan Ahli Dewan Negara dalam sistem  pemerintahan di negara kita.

[2 markah]

(c) Berikan dua tugas sesebuah kementerian di Malaysia.

[2 markah]

(d) Nyatakan dua bidang kuasa mahkamah mengikut Perlembagaan Malaysia.

[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, apakah kebaikan amalan pengasingan kuasa dalam sistem pemerintahan di Malaysia ?

[2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR

Page 84: Soalan Ramalan 2014

(a) Apakah maksud Badan Perundangan ?

Merujuk kepada Parlimen

Terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat

Berfungsi menggubal undang-undang

[2 markah]

(b) Nyatakan kedudukan Ahli Dewan Negara dalam sistem  pemerintahan di negara kita.

Ahli Dewan Negara digelar Senator.

Senator dilantik oleh YDP Agong.

Senator memegang jawatan selama tiga tahun.

Senator berumur sekurang-kurangnya 30 tahun.

Taraf Senator sama dengan Ahli Parlimen.

Mereka boleh dilantik menjadi Jemaah Menteri.

[2 markah]

(c) Berikan dua tugas sesebuah kementerian di Malaysia.

Menggubal dasar kerajaan

Mencadangkan rang undang-undang berkaitan dengan kementeriannya.

Melaksanakan dasar kerajaan di peringkat kementerian

Merancang dan menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial

Menjalankan pentadbiran di peringkat kementerian.

[2 markah]

(d) Nyatakan dua bidang kuasa mahkamah mengikut Perlembagaan Malaysia.

Mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah

Menentukan kesahihan undang-undang.

Mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri.

Page 85: Soalan Ramalan 2014

Mentafsirkan undang-undang.

Mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan / Negeri.

Mengisytiharkan tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang.

Tidak mempunyai kuasa meminda undang-undang.

[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, apakah kebaikan amalan pengasingan kuasa dalam sistem pemerintahan di Malaysia ?

Melicinkan pemerintahan dan pentadbiran

Mewujudkan pengkhususan dalam menjalankan pemerintahan

Menjadikan pemerintahan lebih cekap

Mengelakkan campur tangan pihak tertentu dalam badan yang tiada kaitan dengannya.

Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN ESEI

Rajah di bawah menunjukkan konsep pengasingan kuasa Kerajaan Persekutuan.

Badan Kerajaan Institusi

Badan Perundangan Parlimen

Badan Pelaksana Kementerian

Badan Kehakiman Mahkamah

(a) Terangkan proses menggubal dan meluluskan undang-undang di Parlimen Malaysia.

[6 markah]

(b) Jelaskan struktur sesebuah kementerian di Malaysia.

[6 markah]

Page 86: Soalan Ramalan 2014

(c) (i) Jelaskan bidang kuasa Badan Kehakiman di negara kita.

[4 markah]

(ii) Pada pandangan anda, mengapakah sistem pemerintahan di negara kita mengamalkan prinsip pengasingan kuasa ?

[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Terangkan proses menggubal dan meluluskan undang-undang di Parlimen Malaysia.

Kementerian membuat cadangan undang-undang

Jabatan Peguam Negara menggubal rang undang-undang

Ahli Dewan Rakyat membuat Pembacaan Pertama di Dewan Rakyat – membaca tajuk sahaja.

Ahli Dewan Rakyat membuat Pembacaan Kedua

– rang undang-undang dibaca dan dibahaskan.

Rang undang-undang dibincangkan secara terperinci oleh Jawatankuasa Dewan Rakyat.

Ahli Dewan Rakyat membuat Pembacaan Ketiga

– rang undang-undang dibahas dan diluluskan.

Rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dikemukakan ke Dewan Negara.

Rang undang-undang dibentangkan di Dewan Negara

– melalui proses yang sama seperti di Dewan Rakyat.

Rang undang-undang diserahkan kepada DYMM Yang di-Pertuan Agong – memperkenan dan menurunkan Mohor Negara.

Mewartakan undang-undang dalam Warta Kerajaan.

(b) Jelaskan struktur sesebuah kementerian di Malaysia.

Setiap kementerian diketuai oleh seorang menteri.

Menteri diberikan tugas berkaitan kementerian tertentu.

Dibantu oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik.

Perjalanan kementerian diawasi oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.

Page 87: Soalan Ramalan 2014

Jabatan Perkhidmatan Awam diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara.

Pentadbiran kementerian diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian

Ketua Setiausaha Kementerian dibantu oleh kaki tangan kerajaan.

                Kakitangan awam melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh kerajaan.

         Di bawah kementerian, terdapat jabatan.Terdapat jabatan di peringkat pusat, negeri dan daerah.

         Jabatan kerajaan diketuai Ketua Jabatan (Ketua Pengarah).         Terdapat kementerian yang mempunyai Badan Berkanun.

Badan berkanun ditadbir oleh sebuah Lembaga Pengarah yang bertanggungjawab kepada menteri berkenaan

[6 markah]

(c) (i) Jelaskan bidang kuasa Badan Kehakiman di negara kita.

Mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah

Menentukan kesahihan undang-undang.

Mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri.

Mentafsirkan undang-undang.

Mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan / Negeri.

Mengisytiharkan tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang.

Tidak mempunyai kuasa meminda undang-undang.

[4 markah]

(ii)Pada pandangan anda, mengapakah sistem emerintahan di negara kita mengamalkan prinsip pengasingan kuasa ?

Melicinkan pemerintahan dan pentadbiran

Mewujudkan pengkhususan dalam menjalankan pemerintahan

Menjadikan pemerintahan lebih cekap

Mengelakkan campur tangan pihak tertentu dalam badan yang tiada kaitan dengannya.

Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

PILIHAN RAYA DI MALAYSIA

Page 88: Soalan Ramalan 2014

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 11 (Bab 7 Tingkatan 5)

PILIHAN RAYA DI MALAYSIA

SKOP KAJIAN

         Maksud pilihan raya         Jenis pilihan raya         Tujuan pilihan raya         Peranan Suruhanjaya Pilihan Raya         Syarat menjadi calon pilihan raya         Kelayakan menjadi pengundi dalam pilihan raya         Proses pilihan raya         Nilai dan iktibar

SOALAN STRUKTUR (Model 1)

Rajah berikut berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam proses pilihan raya di Malaysia.

PILIHAN RAYA

Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Calon Pengundi

(a) Apakah tugas Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR). [2 markah]

(b) Berikan dua keadaan yang menyebabkan seseorang itu tidak layak menjadi calon untuk bertanding dalam pilihan raya. [2 markah]

(c) Nyatakan syarat yang perlu dipatuhi untuk membolehkan seseorang itu mengundi dalam pilihan raya.[2 markah]

(d) Sebagai rakyat Malaysia yang patriotik, kemukakan hujah anda untuk menyokong kepentingan amalan pilihan raya dalam negara demokrasi.

[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, apakah usaha yang boleh dilaksanakan untuk mewujudkan pilihan raya yang telus di negara kita ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR (Model 1)

(a) Apakah tugas Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).

         Menentukan sempadan pilihan raya         Menjalankan pendaftaran pemilih         Mengendalikan pilihan raya         Menjamin pilihan raya yang adil         Menjamin pilihan raya yang bebas

[2 markah]

Page 89: Soalan Ramalan 2014

(b) Berikan dua keadaan yang menyebabkan seseorang itu tidak layak menjadi calon untuk bertanding dalam pilihan raya.

         Bukan warganegara Malaysia         Berumur kurang daripada 21 tahun          Tidak bermastautin di Malaysia         Tidak sempurna akal         Muflis         Masih memegang jawatan dalam perkhidmatan awam         Pernah didenda lebih daripada RM 2 000.00         Pernah dipenjara lebih daripada 12 bulan         Membuat akuan taat setia kepada negara luar.

[2 markah]

(c) Nyatakan syarat yang perlu dipatuhi untuk membolehkan seseorang itu mengundi dalam pilihan raya.

         Namanya terdapat dalam Senarai Daftar Pemilih.         Berumur 21 tahun.         Bermastautin atau tidak bermastautin di Malaysia         Tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya Dewan Rakyat atau DUN.         Boleh mengundi dalam sebuah kawasan pilihan raya sahaja.

[2 markah]

(d) Sebagai rakyat Malaysia yang patriotik, kemukakan hujah anda untuk menyokong kepentingan amalan pilihan raya dalam negara demokrasi.

         Melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara         Mengekalkan amalan demokrasi         Memilih kerajaan yang berwibawa         Memilih wakil rakyat yang berkebolehan         Menjamin pemerintahan yang adil         Memastikan pentadbiran berjalan lancar         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(e) Pada pandangan anda, apakah usaha yang boleh dilaksanakan untuk mewujudkan pilihan raya yang telus di negara kita?

         Menggunakan Senarai Daftar Pemilih yang terkini.         Memberi peluang sama rata kepada calon bertanding untuk berkempen         Memberi ruang kepada semua parti politik menggunakan media arus perdana.         Mengadakan debat antara calon yang bertanding.         Mengelakkan amalan politik wang dalam pilihan raya.         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN STRUKTUR (Model 2)

(a) Apakah maksud pilihan raya ?[1 markah]

(b) Nyatakan perbezaan antara pilihan raya umum dengan pilihan raya kecil.

(i) Pilihan raya umum[1 markah]

(ii) Pilihan raya kecil[1 markah]

Page 90: Soalan Ramalan 2014

(c) Mengapakah pilihan raya kecil diadakan ? [2 markah]

(d) Jelaskan syarat yang membolehkan seseorang itu menjadi calon untuk bertanding dalam pilihan raya.[3 markah]

(e) Mengapakah setiap warganegara harus melibatkan diri dalam proses pilihan raya ? [2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR (Model 2)

(a) Apakah maksud pilihan raya ?

         Pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat sama ada di peringkat negeri atau persekutuan.         Pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur.         Pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan.         Calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang.

[1 markah]

(b) Nyatakan perbezaan antara pilihan raya umum dengan pilihan raya kecil.

(i) Pilihan raya umum

         Diadakan untuk memilih ahli Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri         Diadakan serentak di seluruh Malaysia         Di Sabah dan Sarawak, pilihan raya umum bagi Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri diadakan secara berasingan.

[1 markah]

(ii) Pilihan raya kecil

         Diadakan apabila berlaku kekosongan mana-mana kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.         Kekosongan mungkin disebabkan kematian, perletakan jawatan dan perlucutan jawatan.         Diadakan dalam tempoh 60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak

[1 markah]

(c) Mengapakah pilihan raya kecil diadakan ?

         Kekosongan kerusi Parlimen atau DUN         Kematian wakil rakyat         Perletakan jawatan wakil rakyat         Perlucutan jawatan wakil rakyat

[2 markah]

(d) Jelaskan syarat yang membolehkan seseorang itu menjadi calon untuk bertanding dalam pilihan raya.

         Warganegara Malaysia         Berumur 21 tahun          Bermastautin di Malaysia         Sempurna akal         Bukan seorang muflis         Tidak memegang jawatan dalam perkhidmatan awam         Tidak pernah didenda lebih daripada RM 2 000.00         Tidak pernah dipenjara lebih daripada 12 bulan         Tidak membuat akuan taat setia kepada negara luar.

[3 markah]

(e) Mengapakah setiap warganegara harus melibatkan diri dalam proses pilihan raya ?

Page 91: Soalan Ramalan 2014

         Melibatkan diri dalam pemerintahan negara         Mengekalkan amalan demokrasi         Memilih kerajaan yang berwibawa         Memilih wakil rakyat yang berkebolehan         Menjamin pemerintahan yang adil         Memastikan pentadbiran berjalan lancar         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]SOALAN ESEI

Pilihan raya di Malaysia dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur.

(a) Jelaskan peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).[4 markah]

(b) Terangkan proses pilihan raya di Malaysia [8 markah]

(c) (i) Mengapakah pilihan raya menjadi amalan penting dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi ? [4 markah]

(ii) Pada pandangan anda, mengapakah pilihan raya perlu dilaksanakan secara telus dan teratur ?[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Jelaskan peranan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).

         Menentukan sempadan pilihan raya         Menjalankan pendaftaran pemilih         Mengendalikan pilihan raya         Menjamin pilihan raya yang adil         Menjamin pilihan raya yang bebas

[4 markah]

(b) Terangkan proses pilihan raya di Malaysia

         Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menetapkan tarikh penamaan calon dan tarikh pengundian.         Penamaan calon yang bertanding diadakan.         Parti yang bertanding menyediakan manifesto.          Pihak yang bertanding melancarkan kempen pilihan raya.         SPR mengumumkan tempat pengundian dan tempat pengiraan undi.         Pemberian kertas undi kepada pengundi.

Diberikan kepada pengundi di tempat pengundian. Kertas undi mengandungi lambang parti calon yang bakal dipilih oleh pengundi.

         Pembuangan undi.Pengundi memangkah calon pilihannya pada kertas undi.Kertas undi dimasukkan ke dalam peti undi.

         Pengiraan undi.         Pengumuman keputusan pilihan raya

[8 markah]

(c) (i) Mengapakah pilihan raya menjadi amalan penting dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi ?

Page 92: Soalan Ramalan 2014

         Melibatkan rakyat dalam pemerintahan Negara         Mengekalkan amalan demokrasi         Memilih kerajaan yang berwibawa         Memilih wakil rakyat yang berkebolehan         Menjamin pemerintahan yang adil         Memastikan pentadbiran berjalan lancer         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

(ii) Pada pandangan anda, mengapakah pilihan raya perlu dilaksanakan secara telus dan teratur ?

         Memelihara amalan demokrasi         Memastikan kerajaan yang dipilih adalah pilihan rakyat         Memilih kerajaan yang berwibawa         Memilih wakil rakyat yang berkebolehan         Menjamin keamanan negara         Memastikan pilihan raya dijalankan secara adil         Menunjukkan kwibawaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN TAHAP PERTAMA DAN KEDUA

TAJUK RAMALAN SEJARAH 2 SPM 2014 TEMA 11 (Bab 8 Tingkatan 5)

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

SKOP KAJIAN

         Matlamat Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama         Strategi kea rah mencapai matlamat Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama         Agensi kerajaan yang terlibat dalam Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama         Matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB)         Langkah untuk menjayakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB)         Kejayaan Dasar Ekonomi Baru

SOALAN STRUKTUR (Model 1)

Jadual di bawah berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama (1956 – 1970) di negara kita.

Tempoh Rancangan Pembangunan

1956 – 1960 Rancangan Malaya Pertama

1961 – 1965 Rancangan Malaya Kedua

1966 – 1970 Rancangan Malaysia Pertama

(a) Apakah matlamat Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) ?[2 markah]

Page 93: Soalan Ramalan 2014

(b) Nyatakan strategi yang dilaksanakan ke arah mencapai matlamat rancangan pembangunan tersebut.[2 markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pencapaian Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) kurang memberangsangkan ?

[2 markah]

(d) Apakah peranan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA) dalam menjayakan matlamat Rancangan Malaya Kedua 1961 – 1965) ?

[2 markah]

(e) Langkah kerajaan menubuhkan Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk membangunkan masyarakat melalui Rancangan Malaysia Pertama (1966 – 1970) adalah suatu tindakan yang bijak. Kemukakan alasan anda.

[2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR (Model 1)

(a) Apakah matlamat Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) ?

         Membangunkan kawasan luar bandar         Merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dengan di bandar         Mengurangkan kemiskinan penduduk luar bandar.         Mempelbagaikan aktiviti ekonomi negara         Mempelbagaikan sumber pendapatan negara         Mengurangkan pergantungan kepada bijih timah dan getah

[2 markah]

(b) Nyatakan strategi yang dilaksanakan ke arah mencapai atlamat rancangan pembangunan tersebut.

         Membuka tanah baru untuk pertanian         Menanam semula getah         Mempelbagaikan hasil keluaran pertanian         Memperluaskan perusahaan perlombongan bijih timah         Menyediakan perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan perhubungan         Membina infrastruktur

[2 markah]

(c) Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah pencapaian Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) kurang memberangsangkan ?

         Ancaman komunis semasa Darurat         Sejumlah pendapatan negara dialih kepada keselamatan negara         Kejatuhan harga komoditi getah dan bijih timah di pasaran dunia         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

(d) Apakah peranan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) dalam menjayakan matlamat Rancangan Malaya Kedua (1961 – 1965) ?

         Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar         Meningkatkan hasil pertanian negara         Membuka tanah baru secara besar-besaran untuk pertanian         Membuka tanah baru untuk petempatan         Menyediakan kemudahan asas di kawasan tanah baru dibuka         Memindahkan penduduk luar bandar yang miskin ke kawasan petempatan baru         Menjadikan penduduk luar bandar yang miskin sebagai petani moden         Memberi tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tanah baru dibuka

[2 markah]

Page 94: Soalan Ramalan 2014

(e) Langkah kerajaan menubuhkan Majlis Amanah Rakyat (MARA) untuk membangunkan masyarakat melalui Rancangan Malaysia Pertama (1966 – 1970) adalah suatu tindakan yang bijak. Kemukakan alasan anda.

         Dapat membangunkan masyarakat luar bandar          Dapat memberikan pinjaman modal kepada pengusaha pertanian          Dapat membantu petani memasarkan hasil pertanian         Menggalakkan orang Melayu dalam bidang perniagaan         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN STRUKTUR (Model 2)

Jadual di bawah berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Kedua (1971 – 1990) di negara kita.

Rancangan Malaysia Kedua (1971 – 1975) DASAR

EKONOMI BARU (DEB)

Rancangan Malaysia Ketiga (1976 – 1980)

Rancangan Malaysia Keempat (1981 – 1985)

Rancangan Malaysia Kelima (1985 – 1990)

(a) Apakah matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) ? [2 markah]

(b) Nyatakan dua langkah yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).[2 markah]

(c) Berikan dua agensi yang terlibat dalam menjayakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).[2 markah]

(d) Jelaskan peranan agensi yang disebut di atas. [2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan Dasar Ekonomi Baru (DEB) terhadap kemajuan masyarakat di negara kita ?

[2 markah]

JAWAPAN STRUKTUR (Model 2)

(a) Apakah matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) ?

         Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum.         Merapatkan jurang ekonomi antara kaum.         Merapatkan jurang ekonomi antara wilayah.         Menyusun semula masyarakat.         Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.         Memajukan ekonomi masyarakat luar bandar.

[2 markah]

(b) Nyatakan dua langkah yang dilaksanakan untuk mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).

         Membuka tanah rancangan secara besar-besaran         Memberi tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit         Meningkatkan kemudahan dan infrastruktur di kawasan luar bandar         Menggalakkan masyarakat luar bandar menceburi bidang perniagaan         Memberikan bantuan modal dan teknikal kepada bumiputera

Page 95: Soalan Ramalan 2014

         Melancarkan Skim Amanah saham Nasional [2 markah]

(c) Berikan dua agensi yang terlibat dalam menjayakan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).

         Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)          Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)          Majlis Amanah Rakyat (MARA)         Bank Bumiputera          Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)          Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)          Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)

[2 markah]

(d) Jelaskan peranan agensi yang disebut di atas.

         Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Memainkan peranan dalam pembukaan tanah.

         Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA) Membangunkan ekonomi luar bandar.

         Majlis Amanah Rakyat (MARA)Membangunkan masyarakat luar bandar.

         Bank Bumiputera Menggalakkan bumiputera dalam perdagangan.

         Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) Menggiatkan penyertaan bumiputera dalam perusahaan.

         Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI) Menjalankan penyelidikan meningkatkan hasil pertanian.

         Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) Menggalakkan kemunculan industri baru.

[2 markah]

(e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan Dasar Ekonomi Baru (DEB) terhadap kemajuan masyarakat di negara kita ?

         Berjaya merapatkan jurang antara kaum dan wilayah         Kadar kemiskinan dalam KDNK menurun         Pendapatan perkapita kaum bumiputera meningkat         Hak milik modal saham kaum bumiputera meningkat         Manfaat dinikmati oleh semua kaum         Hal milik modal saham orang asing berjaya dikurangkan.         Mana-mana jawapan munasabah

[2 markah]

SOALAN ESEI

Jadual di bawah berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Kedua (1971 – 1990) di negara kita.

1971 – 1990DASAR EKONOMI

BARU (DEB)

Matlamat      Menyusun semula

masyarakat     Membasmi kemiskinan

tanpa mengira kaum

(a) Terangkan program yang dilaksanakan melalui pelan Rancangan Lima Tahun untuk menjayakan Dasar Ekonomi Baru (DEB).

[6 markah]

Page 96: Soalan Ramalan 2014

(b) Jelaskan peranan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk memajukan masyarakat luar bandar.[6 markah]

(c) (i) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan pencapaian yang diperoleh melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru  (DEB).

[4 markah]

(ii)Kemukakan bukti yang menunjukkan bahawa pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) berjaya meningkatkan kemajuan masyarakat luar bandar di negara kita.

[4 markah]

JAWAPAN ESEI

(a) Terangkan program yang dilaksanakan melalui pelan Rancangan Lima Tahun untuk menjayakan Dasar Ekonomi Baru (DEB).

Di Bawah RMK 2 dan RMK 3         Melaksanakan pembukaan tanah secara besar-besaran

oleh KEJORA, KETENGAH, DARA dan KESEDAR.Menumpukan kepada penanaman getah dan kelapa sawit.

         Memperluaskan peranan agensi pembangunan wilayah Memberi tumpuan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru.

Di Bawah RMK 4         Menubuhkan Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM)

Mengenalpasti dan membuka perusahaan baru.Menguruskan projek industri berat dengan cekap.

         Menggalakkan pelaburan modal asingMembuka perusahaan baru seperti di Skudai (Johor), di Senawang (Negeri Sembilan), di Bintulu (Sarawak) serta di Manggatal dan Likas (Sabah)

         Memperkenalkan zon perdagangan bebasContohnya di Bayan Lepas (pulau Pinang) dan di Sungai Way Selangor).

         Melancarkan program Kajian Dasar Perindustrian Negara                 Mengenalpasti kelemahan dalam struktur perindustrian negara.

         Melancarkan Pelan Induk Perindustrian                 Menyediakan hala tuju perindustrian negara.

Di Bawah RMK 5         Meningkatkan sektor perindustrian

                Melonggarkan peraturan syarikat dan perlesenan dalam sektor swasta.         Meningkatkan pelaburan dalam sektor perindustrian berorientasikan eksport

Melonggarkan syarat pelaburan asing.         Meningkatkan kecekapan sektor kerajaan

agar dapat bekerjasama dengan sektor swasta.         Meneruskan pembangunan kawasan luar bandar

Menitikberatkan penggunaan tanah secara cekap.         Menggalakkan industri desa seperti industri kraftangan.         Memperluaskan kemudahan kredit dan insentif

Pinjaman melalui Bank Pertanian Malaysia dan Amanah Ikhtiar Malaysia.         Menjadikan pelancongan sebagai perusahaan penting

Melancarkan Tahun Melawat Malaysia 1990.         Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan

                Meningkatkan kecekapan guna tenaga bagi meningkatkan produktiviti negara. [6 markah]

(b) Jelaskan peranan agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk  memajukan masyarakat luar bandar.

Page 97: Soalan Ramalan 2014

         Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Memainkan peranan dalam pembukaan tanah.

         Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA) Membangunkan ekonomi luar bandar.

         Majlis Amanah Rakyat (MARA)Membangunkan masyarakat luar bandar.

         Bank Bumiputera Menggalakkan bumiputera dalam perdagangan.

         Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) Menggiatkan penyertaan bumiputera dalam perusahaan.

         Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI) Menjalankan penyelidikan meningkatkan hasil pertanian.

         Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) Menggalakkan kemunculan industri baru.

[6 markah]

(c) (i) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan pencapaian yang diperoleh melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB).

         Berjaya merapatkan jurang antara kaum dan wilayah         Kadar kemiskinan dalam KDNK menurun         Pendapatan perkapita kaum bumiputera meningkat         Hak milik modal saham kaum bumiputera meningkat         Manfaat dinikmati oleh semua kaum         Hal milik modal saham orang asing berjaya dikurangkan.         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]

(ii)Kemukakan bukti yang menunjukkan bahawa pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) berjaya meningkatkan kemajuan masyarakat luar bandar di negara kita.

         Kadar kemiskinan masyarakat luar bandar berjaya dikurangkan         Taraf hidup masyarakat luar bandar berjaya ditingkatkan         Pendapatan perkapita kaum bumiputera berjaya ditingkatkan         Hak milik modal saham kaum bumiputera meningkat         Masyarakat luar bandar menikmati kemudahan pendidikan         Kaum Bumiputera dapat melibatkan diri dalam perdagangan         Mana-mana jawapan munasabah

[4 markah]