soalan ramalan sains upsr 2014.doc

10
   M   o    h   a   m   a    d    s   a    f   u   a   n    r   o   z   a    k  ,   g   u   r   u    c   e   m   e   r    l   a   n   g    s   a    i   n   s  ,   s    k    j   e   n   g    k   a   p   u   s   a    t    2 SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014 1. PENGA A ! AN Mn" #ehadiran air dan udara $%" #eadaan paku selepas pen&iasatan Malar" 'aiz paku(panjang paku(jisim a)al paku(jenis paku *N+EEN' " Paku dan - tidak %erkarat  kerana tiada kehadiran udara dan air PEMEA!*AN 1 Paku dan - tidak %erkarat %er%anding paku / PEMEA!*AN 0A*N Paku dan - tidak %eru%ah )arna manakala paku / %eru%ah )arna menjadi perang $NGAN( #E'*MP0AN %jek %esi akan %erkarat jika terdapat kehadiran air dan udara

Upload: nor-anita

Post on 13-Apr-2018

287 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

7/24/2019 SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-ramalan-sains-upsr-2014doc 1/10

   M  o   h  a  m

  a   d

  s  a   f  u  a  n

  r  o  z  a   k ,

  g  u  r  u

  c

  e  m

  e  r   l  a  n  g

  s  a   i  n  s ,

  s   k

SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014

1. PENGAA!AN

Mn" #ehadiran air dan udara

$%" #eadaan paku selepas pen&iasatan

Malar" 'aiz paku(panjang paku(jisim a)al paku(jenis paku

*N+EEN' " Paku dan - tidak %erkarat kerana tiada kehadiran udara dan

air

PEMEA!*AN 1

Paku dan - tidak %erkarat %er%anding paku /

PEMEA!*AN 0A*N

Paku dan - tidak %eru%ah )arna manakala paku / %eru%ah )arna

menjadi perang

$NGAN( #E'*MP0AN

%jek %esi akan %erkarat jika terdapat kehadiran air dan udara

Page 2: SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

7/24/2019 SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-ramalan-sains-upsr-2014doc 2/10

   M  o   h  a  m

  a   d

  s  a   f  u  a  n

  r  o  z  a   k ,

  g  u  r  u

  c

  e  m

  e  r   l  a  n  g

  s  a   i  n  s ,

  s   k

2. A'*3 3AN A0#A0*

ajah menunjukkan tiga %iji gelas P, 4 dan &ang diisi dengan

tiga jenis cecair &ang %erlainan. Amin telah menggunakan

kertas litmus %iru dan merah untuk mengkaji sifat kimia cecair

terse%ut.

Mn" 5enis cecair

$%" Peru%ahan )arna kertas litmus selepas pen&iasatan

Malar" 5enis kertas litmus %iru dan merah

*N+EEN' " #erana cecair adalah asid , cecair P alkali dan cecair 4 

PEMEA!*AN 1

6ecair P menukarkan kertas litmus dari )arna merah ke %iru,manakala

cecair 4 tidak %eru%ah

)arna dan cecair menukarkan )arna kertas %iru kepada merah.

PEMEA!*AN 0A*N

6ecair P rasan&a masam,cecair 4 rasan&a manis dan cecair rasan&a pahit

$NGAN( #E'*MP0AN

$ahan asid menukarkan kertas litmus %iru kepada merah dan kertas litmus

merah kepada %iru

Page 3: SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

7/24/2019 SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-ramalan-sains-upsr-2014doc 3/10

   M  o   h  a  m

  a   d

  s  a   f  u  a  n

  r  o  z  a   k ,

  g  u  r  u

  c

  e  m

  e  r   l  a  n  g

  s  a   i  n  s ,

  s   k

7. A-NAN $AN30

ajah 1 menunjukkan susunan radas &ang digunakan oleh

sekumpulan murid untuk mengetahui %ilangan a&unan %andul

dalam masa satu minit.

Mn" Panjang tali

$%" $ilangan a&unan %andul

Malar" 'aiz %ola ladung(jisim %ola ladung(%entuk %ola ladung

*N+EEN' " 5ika panjang tali %ertam%ah maka %ilangan a&unan %andul

%erkurang 

kerana Panjang tali %andul mempengaruhi %ilangan a&unan

%andul

PEMEA!*AN 1

 5ika panjang tali %ertam%ah maka %ilangan a&unan %andul %erkurang

PEMEA!*AN 0A*N

 5ika panjang tali %erkurang maka %ilangan a&unan %andul %ertam%ah

$NGAN( #E'*MP0AN

'emakin %ertam%ah panjang tali %andul semakin %erkurang %ilangan

a&unan %andul((

Page 4: SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

7/24/2019 SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-ramalan-sains-upsr-2014doc 4/10

   M  o   h  a  m

  a   d

  s  a   f  u  a  n

  r  o  z  a   k ,

  g  u  r  u

  c

  e  m

  e  r   l  a  n  g

  s  a   i  n  s ,

  s   k

7. +A'A $0AN

Amir mengkaji peru%ahan fasa %ulan mengikut ta8)im

4amari.

 5adual 1 menunjukkan maklumat &ang dikumpul.

Mn" !arikh pen&iasatan(masa pen&iasatan

$%" $entuk fasa %ulan

Malar" !empat pen&iasatan

*N+EEN' " $entuk fasa %ulan %eru%ah kerana %ulan mengelilingi %umi

PEMEA!*AN 1

Pada 1 hingga 19 hari%ulan %entuk fasa %ulan %ertam%ah,manakala 19:29

hari%ulan %entuk

  fasa %ulan adalah %erkurang

PEMEA!*AN 0A*N

Pada 2; hari%ulan %entuk fasa %ulan tidak kelihatan

$NGAN( #E'*MP0AN

Pada 1 hingga 19 hari%ulan %entuk fasa %ulan %ertam%ah,manakala 19:29

hari%ulan %entuk

  fasa %ulan adalah %erkurang

Page 5: SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

7/24/2019 SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-ramalan-sains-upsr-2014doc 5/10

   M  o   h  a  m

  a   d

  s  a   f  u  a  n

  r  o  z  a   k ,

  g  u  r  u

  c

  e  m

  e  r   l  a  n  g

  s  a   i  n  s ,

  s   k

<. GE'EAN'ekumpulan murid mem%uat akti=iti menggunakan lori

mainan.

Mn" 5isim lori mainan

$%" 5arak &ang dilalui

Malar"$entuk lori mainan('aiz lori mainan

*N+EEN' " 5ika jisim lori mainan %ertam%ah jarak lori %erkurang kerana

%ertam%ah da&a

  geseran

PEMEA!*AN 1

  5ika  jisim lori mainan %ertam%ah jarak lori %erkurang

$NGAN( #E'*MP0AN

'emakin %ertam%ah  jisim lori mainan 'emakin %ertam%ah jarak lori%erkurang((

Page 6: SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

7/24/2019 SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-ramalan-sains-upsr-2014doc 6/10

   M  o   h  a  m

  a   d

  s  a   f  u  a  n

  r  o  z  a   k ,

  g  u  r  u

  c

  e  m

  e  r   l  a  n  g

  s  a   i  n  s ,

  s   k

9. ajah 2 menunjukkan kedudukan seka)an ikan di dalam lautpada )aktu &ang %er%eza.

mn" 'uhu air(5umlah kepanasan air

$%" #edudukan ikan di dalam air

Malar" !empat pen&iasatan(%ilangan ikan(jenis ikan

*N+EEN' " Pada )aktu malam ikan %erada dikedudukan atas kerana suhu

air sesuai dengan

*kan %er%anding pada )aktu malam((

PEMEA!*AN 1 " Pada )aktu malam ikan %erada dikedudukan atas

%er%anding pada )aktu

siang

$NGAN( #E'*MP0AN

 5ika %ertam%ah suhu air maka kedudukan ikan %erada di %a)ah,jika

%erkurang suhu air maka

  kedudukan ikan di atas.

Page 7: SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

7/24/2019 SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-ramalan-sains-upsr-2014doc 7/10

   M  o   h  a  m

  a   d

  s  a   f  u  a  n

  r  o  z  a   k ,

  g  u  r  u

  c

  e  m

  e  r   l  a  n  g

  s  a   i  n  s ,

  s   k

>. PE'A*NGAN ANG !M$AN

Mn" 5arak Pokok la%u ditanam

$%" Purata %erat %uah la%u

Malar " 5enis pokok('aiz ladang

*N+EEN' " 0adang aizam purata %erat %uah la%u kurang daripada ladang

Afnan kerana

  Pokok la%un&a mendapat air &ang %erkurang(caha&a

matahari(%aja (ruang

PEMEA!*AN 1

0adang aizam purata %erat %uah la%u kurang daripada ladang %er%anding

ladang Afnan

$NGAN( #E'*MP0AN

'emakin %erkurang jarak pokok ditanam semakin %erkurang purata %erat

%uah la%u

Page 8: SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

7/24/2019 SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-ramalan-sains-upsr-2014doc 8/10

   M  o   h  a  m

  a   d

  s  a   f  u  a  n

  r  o  z  a   k ,

  g  u  r  u

  c

  e  m

  e  r   l  a  n  g

  s  a   i  n  s ,

  s   k

?. #A3A PEN-E5A!AN

 5adual di %a)ah menunjukkan masa &ang diam%il untuk 7 helai kain kering

%erdasarkan kete%alan &ang %er%eza.

#ete%alan kain @mm Masa untuk kain kering @jam

9 11; 219 7

Mn" #ete%alan kain

%%" Masa untuk kain kering @jam

Malar" !empat pen&iasatan

*N+EEN' " 5ika #ete%alan kain %ertam%ah maka masa untuk kain kering

%ertam%ah kerana

Pen&ejatan %erlaku perlahan %er%anding kain &ang lain

PEMEA!*AN 1

 5ika #ete%alan kain %ertam%ah maka masa untuk kain kering %ertam%ah

$NGAN( #E'*MP0AN

'emakin %ertam%ah #ete%alan kain semakin %ertam%ah masa untuk kain

kering %ertam%ah

Page 9: SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

7/24/2019 SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-ramalan-sains-upsr-2014doc 9/10

   M  o   h  a  m

  a   d

  s  a   f  u  a  n

  r  o  z  a   k ,

  g  u  r  u

  c

  e  m

  e  r   l  a  n  g

  s  a   i  n  s ,

  s   k

B. $5

3hia dan rakann&a telah menjalankan suatu pen&iasatan tentang %uruj.

Mereka mendapati %aha)a setiap %uruj dapat diperhatikan pada %ulan &ang

%er%eza. 5adual menunjukkan hu%ungan di antara masa dengan %uruj &ang dapat

diperhatikan.

Masa April:jun April:julai 5un:ogos 3isem%er:+e%ruari

$uruj&angdapatdilihat

Mn " Masa pen&iasatan

$% " $uruj &ang dapat dilihat 

Malar " !empat pen&iasatan

*N+EEN' " $umi mengelilingi matahari

PEMEA!*AN 1

Apa%ila %ulan April hingga 5un %uruj pari akan kelihatan,apa%ila %ulan Aprilhingga julai %uruj

%iduk akan kelihatan

$NGAN( #E'*MP0AN

Apa%ila %ulan April hingga 5un %uruj pari akan kelihatan,apa%ila %ulan April

hingga julai %uruj

Page 10: SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

7/24/2019 SOALAN RAMALAN SAINS UPSR 2014.doc

http://slidepdf.com/reader/full/soalan-ramalan-sains-upsr-2014doc 10/10

   M  o   h  a  m

  a   d

  s  a   f  u  a  n

  r  o  z  a   k ,

  g  u  r  u

  c

  e  m

  e  r   l  a  n  g

  s  a   i  n  s ,

  s   k

%iduk akan kelihatan

Peringatan" $uruj dapat dilihat sekitar jam B.;; hingga 1;.;; malam