soalan ramalan

of 36 /36
1. Etika adalah penting dalam penyelidikan terutamanya dalam pengumpulan data. a. Apakah yang dimaksudkan etika dlamn penyelidikan tindakan? b. Huraikan empat etika berkaitan hak-hak individu yang terlibat dalam kajian 2. Nyatakan empat kaedah pengumpulan data yang sesuai untuk penyeldidikan tindakan b. Pemerhatian merupakan salah satu kaedah pengumpulan data dalam penyelidikan tindakan Huraikan jenis pemerhatian berikut: a. pemerhatian peserta b. pemerhatian bukan peserta Penyelidikan kualitatif mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Ciri- ciri tersebut dapat membezakannya daripada penyelidikan kuantitatif. Jelaskan definisi dan ciri-ciri penyelidikan kualitatif. Semasa mengajar , Cikgu C melihat respon murid dalam kelas pendidikan khas masalah pembelajaran tidak menunjukkan minat dalam pelajaran tersebut. Beliau juga mendapati sebahagian muridnya masih lemah dalam membaca perkataan KVKV. Beliau ingin menjalankan penyelidikan tindakan. a. Jelaskan dua aspek penyelidikan yang perlu dipeertimbangkan oleh cikgu C dalam menjalankan penyelidikan b. huraikan tiga perkara yang perlu dipertimbangkan semasa merancang pelan tindakan 4. Soal selidik merupakan satu instrumen untuk memperoleh data dalam membuat penyelidikan tindakan. a. nyatakan pertimbangan yang harus dititikberatkan oleh pengkaji semasa membina soal selidik b. temu bual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi bersemuka (face-to-face) antara penyelidik dengan individu yang ditemubual.

Upload: cik-sarimah

Post on 10-Jul-2016

135 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

soalan ramalan AR

TRANSCRIPT

Page 1: Soalan Ramalan

1. Etika adalah penting dalam penyelidikan terutamanya dalam pengumpulan data.

a. Apakah yang dimaksudkan etika dlamn penyelidikan tindakan?

b. Huraikan empat etika berkaitan hak-hak individu yang terlibat dalam kajian

2. Nyatakan empat kaedah pengumpulan data yang sesuai untuk penyeldidikan tindakan

b. Pemerhatian merupakan salah satu kaedah pengumpulan data dalam penyelidikan tindakanHuraikan jenis pemerhatian berikut:a. pemerhatian peserta

b. pemerhatian bukan peserta

Penyelidikan kualitatif mempunyai ciri-ciri yang tersendiri.  Ciri-ciri tersebut dapat membezakannya daripada penyelidikan kuantitatif. 

Jelaskan definisi dan ciri-ciri penyelidikan kualitatif.

Semasa mengajar , Cikgu C melihat respon murid dalam kelas pendidikan khas masalah pembelajaran tidak menunjukkan minat dalam pelajaran tersebut. Beliau juga mendapati sebahagian muridnya masih lemah dalam membaca perkataan KVKV. Beliau ingin menjalankan penyelidikan tindakan.

a. Jelaskan dua aspek penyelidikan yang perlu dipeertimbangkan oleh cikgu C dalam menjalankan penyelidikan

b. huraikan tiga perkara yang perlu dipertimbangkan semasa merancang pelan tindakan

4. Soal selidik merupakan satu instrumen untuk memperoleh data dalam membuat penyelidikan tindakan.

a. nyatakan pertimbangan yang harus dititikberatkan oleh pengkaji semasa membina soal selidik

b. temu bual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi bersemuka (face-to-face) antara penyelidik dengan individu yang ditemubual.Jelaskan faktor yang boleh membantu guru untuk menjayakan sesi temubual.

Seorang guru besar menyatakan kepada guru-gurunya, “Saya amat berharap supaya tuan-tuan dapat melaksanakan penyelidikan tindakan untuk meningkatkan kualiti profesionalisme tuan-tuan dan dapat membantu pelajar-pelajar kita...”.

Bagaimana penyelidikan tindakan dapat memberi manfaat kepada para guru dalam usaha meningkatkan profesionalisme keguruan.

5. Huraikan dua ciri bagi setiap pendekatan penyelidikan kuantitatif dan kualitatif

b. Huraikan satu kaedah inkuiri dalam penyelidikan

6. Nyatakan langkah-langkah menjalankan kajian tindakan

Page 2: Soalan Ramalan

Salah satu cara untuk menjadikan data kualitatif mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan dalam penyelidikan tindakan adalah dengan melaksanakan triangulasi (Wiersma 1991).

Bagaimanakah triangulasi boleh dilakukan bagi mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan dalam penyelidikan tindakan.

1. Pemerhatian bersistematik merupakan satu kaedah pengumpulan data yangsesuai digunakan dalam melaksanakan kajian tindakan bagi mengamati tingkah laku murid.Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai, pertimbangkan faktor-faktor yang boleh digunakan sebagai senarai semak pemerhatian bagi mengumpul data dalam kajian tersebut.

2. Dengan menggunakan model kajian Kemmis dan Mc Taggart (1988) dan berdasarkan satu contoh masalah proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Khas yang dikenal pasti, huraikan bagaiamanakah guru pendidikan khas boleh menjalankan kajian tindakan dalam bilik darjah.

3. Bincangkan kesahan dan kebolehpercayaaan dalam penyelidikan tindakan

4. Bagaimana untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan

Banding dan bezakan kajian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif

Bincangkan proses-proses atau langkah-langkah untukmenialankan penyelidikan yang sistematik.

Jelaskan DUA (2) kaedah analisis data bagi penyelidikan kualitatif.

Pada pandangan anda mengapa guru-guru perlu menjalankankajian tindakan. Jelaskan LIMA (5) tujuan kajian tindakan.

Bincangkanrasionalguru-gurudisaranmenjalankanpenyelidikan.

Huraikan reka bentuk kajian tindakan.

Seorang guru yang menjalankan kajian tindakan telah mengambil keputusan menggunakan teknik temu bual dalam pengumpulan datanya.Bincangkan teknik temubual yang berkesan.

Berdasarkan fokus kajian yang telah dikenal pasti di atas, buat satuperancangan bagi menjalankan kajian tindakan yang lengkapmerangkumi perkara-perkara berikut .(i) objektif kajian, (ii) masalah kajian, (iii) tindakan bagi mengatasi masalah, dan (iv) bahan atau instrument yang akan digunakan,

Bincangkan kaedah pengumpulan maklumat bagi membolehkananda membuat refleksi terhadap tindakan yang telah dirancang.

Penyelidikan Tindakan boleh dikenalpasti berdasarkan beberapa ciri tertentu. Nyatakan lima ciri Penyelidkan Tindakan.

Page 3: Soalan Ramalan

Penyelidikan Tindakan perlulah dijalankan mengikut proses yang biasa dijalankan bagi menentukan kejayaan penyelidikan tersebut. Nyatakan empat peringkat proses Penyelidikan Tindakan mengikut urutan.

Penyelidikan kualitatif kini semakin digemari dalam memahami proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Nyatakan empat jenis cara pengumpulan data kajian kualitatif yang biasa dijalankan

Berdasarkan Model Stephen Kemmis, rancangkan secara ringkas lima langkah kajian mengikut susunan satu kajian mengenai isu pendidikan pra sekolah.

Refleksi daripada satu isu atau masalah yang dihadapi sepanjang 12 minggu praktikum di sekolah, tulis satu ringkasan proposal kajian tindakan berasaskan kepada Pernyataan masalah Matlamat dan objektif Soalan kajian atau hipotesis metodologi

Cikgu Atilah mengajar di PPKI. Ketika mengajar huruf-huruf kepada pelajar, Cikgu Atilah menggunakan Kad Perkataan sebagai alat bantu mengajar. Daripada pemerhatian, Cikgu Atilah mendapati minat pelajar-pelajar terhadap Kad Perkataan dalam kalangan murid adalah berbeza-beza. Timbul persoalan kepada Cikgu Atilah, adakah saiz, warna dan bentuk huruf yang digunakan pada Kad Perkataan mempengaruhi minat pelajar. Bagi menjawab persoalan tersebut, Cikgu Atilah ingin menjalankan satu Kajian bagi menjawab persoalan tersebut.

Berasaskan kepada suatu model Kajian tindakan yang sesuai, tunjukan satu carta proses yang perlu bagi Cikgu Atilah menjalankan Kajian Tindakan.

Huraikan setiap langkah dalam proses Kajian Tindakan yang perlu dijalankan oleh Cikgu Atilah..

9.2    Etika kajian tindakan

Dalam etika penyelidikan tindakan berbeberapa elemen perlu diberi perhatian oleh penyelidik seperti berikut:

                          I.        Mendapat Kebenaran (informed consent)

                        II.        Penglibatan (Participation)

                       III.        Kerahsiaan (Confidentiality)

Page 4: Soalan Ramalan

                      IV.        Anomiti (keselamatan)

-      Penyelidik mesti menjamin anomiti kepada peserta, contohnya identiti respondent.

                        V.   Rundingan (Negotiation). Rundingan melibatkan perkara-perkara berikut:

§  Mendapat kebenaran dari institusi§  Mendapat kebenaran untuk access data§  Penggunaan data§  Penulisan laporan§  Melindungi peserta daripada masalah yang timbul

9.3   Keupayaan  data kajian digeneralisasi

Dapatan kajian tindakan tidak boleh dibuat generalisasi. Ini adalah kerana sesuat kajian tindakan adalah unik untuk sesutu kelompok manusia, seseorang individu atau sebuah bilik darjah. Walaubagaimana pun untuk membuat generalisasi perkara-perkara berikut harus dilakukan:

·               Kajian diulang semula d tempat lain. Di samping itu, data yang dikumpul mestilah tepat dan penerangan yang dibuat adalah terperinci. Jika dapatan adalah tekal maka generalisasi boleh dibuat

        Analisis data kajian tindakan

10.      Data kualitatif

Data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan analisis kandungan. Analisis kandungan melibatkan proses mengkod data, mengkategori data, menyusun data dalam grid analisis dan mengenalpasti tema/pola dan makna.

Analisis kandungan melibatkan tiga peringkat utama, iaitu aksial coding, selective coding danpembentukaaan tema. Pada peringkat aksial coding maklumat yang mewakili ciri tertentu dikodkan kepada kod-kod tertentu. Kod-kod kemudiannya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Kategori-kategori kemudiannya dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu

11.                                      Data kuantitatif

Data kajian tindakan dianalisis menggunakan statistik deskriptif iaitu frekuensi, peratusan, min, mod, median dan sisihan piawai.12.      Menghuraikan data kajian tindakan

·         Mengintegrasikan data dengan pengalaman personal·         Menghubungkaitkan data dengan literature·         Merumus dan membincang hasil kajian

Ketika membahaskan dapatan kajian seseorang penyelidik haruslah mengaitkan dapatan kajian dengan pengalamannya. Dia perlu membuat perbandingan dapatan dengan amalannya untuk membuat penambahbaikan kepada amalannya, amalan muridnya untuk meningkatkan lagi keberkesanan P&P. Seseorang penyelidik juga perlu membandingkan dengan teori dan dapatan kajian-kajian lepas untuk menyemak samada dapatan kajian

Page 5: Soalan Ramalan

selari dengan teori dan kajian lepas atau bertentangan untuk membolehkannya membuat perbincangan dan merumuskan dapatan kajiannya. Seseorang penyelidik harus mampu menyatakan implikasi kajiannya kepada dunia pedidikan dan boleh memberi cadangan untuk kajian yang seterusnya dan mencadangkan penambahbaikan kepada pendidik lain.

13.   Format Penulisan Laporan Kajian Tindakan·         Latar belakang kajian·         Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajian·         Sumber literatur·         Pelan tindakan·         Strategi pengumpulan data·         Analisis data·         Refleksi·         Langkah seterusnya·         Sumber rujukan

                  I.        Latar belakang kajianMemberi penerangan tentang scenario, isu-isu dan perkembangan yang berkaitan dengan penyelidikan yang akan dijalankan. Di bahagian ini juga penyelidik perlu menyatakan justifikasi dan rasional mengapa kajian perlu dijalankan. Di samping itu penyelidik juga harus menerangkan kepentingan kajian yang akan dijalankan.

                II.        Fokus kajian / mengenal pasti masalah kajianMemberi penerangan tentang isu atau masalah yang dikaji, bagaimana isu itu ditemui. Dalam bahagian ini penyelidik juga perlu menerangkan dengan jelas masalah yang dikaji, menganalisis masalah dengan mendalam sehingga boleh mencadangkan tindakan yang paling sesuai untuk menangani masalah tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi kejayaan tindakan yang diambil ialah apabila penyelidik dapat mentafsir masalah dengan tepat, mengenali punca dan mengaitkannya dengan pengalaman yang lepas. Kesemua perkara ini haruslah dilaporkan dalam bahagian ini.

               III.        Sumber literaturDalam bahagian ini penyelidik harus menulis dan merumuskan bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan teori dan dapatan kajian-kajian yang lepas. Bahan-bahan sumber literatur harus ditulis semula dalam ayat sendiri dalam subtopik yang selari dengan objektif kajian. Melalui pendekatan ini penyelidik akan dapat menulis sumber literatur dengan baik dan releven dengan dapatan kajian yang akan dibahaskan.

              IV.        Pelan tindakanDalam bahagian ini penyelidik haruslah membincangkan dengan terperinci langkah-langkah yang dirancang ketika melaksanakan tindakan. Antara pekara yang perlu diterangkan ialah perincian tindakan yang diambil, prosedur menjalankan tindakan, data yang perlu dikumpul dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data.

                V.        Strategi pengumpulan dataDalam bahagian ini penyelidik haruslah menerangkan dengan jelas kaedah, teknik dan strategi yang telah digunakan dalam pengumpulan data.

              VI.        Analisis data

Page 6: Soalan Ramalan

Dalam bahagian ini penyelidik harus memaparkan data yang dikumpul dalam dalam bentuk jadual, carta, graf dan sebaginya. Penyelidik perlu menerangkan jenis analisis data yang telah digunakan samada penggunaan statistic deskriptif atau pendekatan analisis kandungan. Seterusnya keputusan analisis data diterangkan dengan jelas dan dirumuskan. Kesimpulan dibuat terhadap objektif penyelidikan samada ianya tercapai atau tidak.

             VII.        RefleksiDalam bahagian ini penyelidik membuat refleksi kepada keputusan penyelidikannya dan apa yang dipelajari daripada pengalaman menjalankan penyelidikan. Di bahagian ini penyelidik harus mengaitkan dapatan kajian dengan tindakan yang telah diambil dalam aspek kekuatan dan kelemahan tindakan. Di samping itu penyelidik juga harus membincangkan usaha-usaha penambahbaikan terhadap amalannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

            VIII.        Langkah seterusnyaDalam bahagian ini penyelidik perlu menerangkan apakah usaha yang akan dilakukan seterusnya berdasarkan dapatan kajiannya. Apakah tindakan akan diteruskan dalam kitaran seterusnya dengan penambahbaikan atau dia perlu mengenalkan tindakan baru atau menamatkan tindakan sekiranya masalah telah dapat diatasi. Seterusnya penyelidik perlu menerangkan implikasi dapatan kajiannya dan memberi cadangan penyelidikan yang seterusnya yang perlu dijalankan.

              IX.        Sumber rujukanDalam bahagian ini penyelidik menyenaraikan senarai rujukan yang telah digunakan dalam penyelidikannya. Format rujukan APA digunakan sebagai tatacara penulisan rujukan yang standard.

14. Format Penulisan artikel/makalah kajian tindakan

              I.        AbstrakAbstrak ialah intipati yang menyatakan dengan ringkas keseluruhan kajian. Ia meliputi tujuan kajian dijalankan, subjek yang terlibat, tindakan yang diambil, instrumen yang digunakan, pelilihan subjek, analisis data yang digunakan, dapatan penyelidikan, implikasi kajian dan cadangan untuk penyelidikan yang seterusnya. Abstrak mestilah ditulis dengan ringkas dan padat. Abstrak harus ditulis dalam satu perenggan sahaja. Abstrak yang baik dapat memberi maklumat kepada pembaca untuk memahami kajian yang telah dijalankan, proses-proses penyelidikan dan dapatan kajian serta implikasi kajian.

            II.        KonteksDalam bahagian ini penulis menerangkan konteks bagi penyelidikannya. Dia harus menerangkan latarbelakang sekolah dan latarbelakang subjek. Penerangan yang jelas kepada aspek-aspek tersebut akan memberi kefahaman kepada pembaca tentang persekitaran kehidupan subjek. Melalui cara ini pembaca akan dapat lebih menghayati pelaporan kajian tindakan yang dilaporkan dalam bentuk penulisan ilmiah yang dibacanya.

           III.        Fokus kajian          IV.        Pelan tindakan            V.        Pelaksanaan pelan tindakan          VI.        Strategi pengumpulan data         VII.        Analisis dan penemuan        VIII.        Refleksi dan implikasi          IX.        Tindakan susulanCIRI-CIRI PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN

Page 7: Soalan Ramalan

Ciri-ciri penyelidikan yang baik diertikan sebagai ciri-ciri yang berasaskan prinsip saintifik dan etika  penjelasan (explanation),  ramalan (preditiction),  corak (pattern),  pengulangan (repetition),  replikasi (replication) dan  kuantifikasi (quantification).

Ciri-Ciri Am  objektiviti,  keesahan,  kebolehpercayaan,  Kebolehtadbiran  kebolehtafsiran

    -kod etika dalam penyelidikan tindakan.Setiap penyelidikan mestilah memastikan kaedah, kandungan dan tujuan tidak melanggar kod etika pengkaji, norma dan nilai-nilai sejagat seperti agama.Sekira sesuatu kajian memenuhi semua ciri dan prinsip saintifik tetapi tidak beretika mana sudah tentunya penyelidikan demikian dianggap kurang baik.Contohnya penyelidikan yang memanipulasi manusia atau cuba ‘play god’ seperti clone manusia dan sebagainya.Isu yang berkaitan dengan isu etika ialah kejujuran pengkaji. Pengkaji mesti menunjukkan segala usahanya untuk memastikan bahawa setiap langkahpenyelidikan dilaksanakan dengan jujur dan segala data yang diperolehi adalah tepat.                pendekatan kualitatif

  pendekatan kuantitatif.                                                                                                                                  - proses  analisis data bagi penyelidikan  kualitatif  dengan menggunakan          kaedah  deduktif dan induktif                        Asas penyelidikan kualitatif  Penyelidikan kualitatif adalah satu konsep yang menaungi beberapa jenis penyelidikan bagi memahami dan menerangkan fenomena sosial dengan cara pemecahan kepada susunan topik tertentu  Salah satu daripada tujuan penyelidikan kualitatif ialah memahami  bagaimana manusia memenuhi keperluan asas mereka. Ia menggabungkan pengalaman dan persepsi. Justeru, penggunaan istilah atau frasa sangat jelas jika dibandingkan dengan kuantitatif.  Bilangan responden yang diperlukan bagi kajian kualitatif adalah kecil berbanding kuantitatif.  Bilangan sampel yang kecil memberi ruang yang sangat luas kepada penyelidik untuk membuat pemerhatian ke atas tingkah laku yang dikaji. Cara ini dapat mengekalkan hubungan yang berterusan di antara pengkaji dan responden tersebut.

                                                                                                         Apakah  teknik  temubual      dalam kajian      penyelidikan tindakan.   Jawapan :• Perbualan terbimbing dan berfokus antara penyelidik dengan responden• Soalan yang dikemukakan relevan dengan fokus kajian

Page 8: Soalan Ramalan

• Soalan dicipta, bukan semula jadi tetapi hubungan mesra boleh terbina antara penyelidik dengan respondenBertujuan untuk memperoleh data kualitatif atau kuantitatif• Temu bual dalam kualitatif dapat:i. mengumpul data tentang perkara yang tidakdapat diperhatikan (kepercayaan, prinsippegangan)ii. Perkara sukar diperoleh (dokumen, diari)iii. Membuat cross checking dengan data daripada sumber lainAlat temu buali. Kaset perakamii. Menulis catataniii. Kemera videoiv. Telfonv. E-mailSoalan temu buala) Berstruktur• Soalan disediakan terlebih dahulu• Diadakan secara formal• Mempunyai jadual khusus dan urutan• Bentuk soalan digunakan dengan meluasb) Separa berstruktur• Soalan utama sahaja disediakan• Soalan susulan berdasarkan jawapan informan• Jawapan bebas• Sesuai untuk individu dan kumpulanc) Tidak berstruktur• Dijalankan secara tidak formal dengan soalan terbuka• meneroka idea atau perasaan informan• Perlu ada kerangka atau senarai tema yang dikehendaki• Sesuai untuk individu atau kumpulan

contoh soalan kajian tindakan

Bab 1: Asas Kajian

1. Apakah tujuan melakukan penyelidikan?

-          Pelaporan – mengumpul maklumat untuk tujuan membuat laporan sahaja.-          Penerokaan – mengutip maklumat awal dan latar belakang sesuatu peristiwa.-          Deskriptif – menyediakan maklumat tentang subjek dan perkara yang diminati, 4. seperti profil dan ciri-ciri subjek dalam populasi kajian, profil masalah dan peristiwa yang diminati.-          Explanatori – menjelajah, nmenjelas dan menerangkan sebab-sebab sesuatu perkara berlaku.-          Prediktif – membuat ramalan tentang kemungkinan berlakunya suatu fenomena.

2. Bincangkan maksud penyelidikan asas dan penyelidikan gunaan.

-          Penyelidikan asas – kajian dilakukan untuk menghasilkan, menguji dan meningkatkan kefahaman tentang teori. Ia tidak mementingkan aspek aplikasi teori.

Page 9: Soalan Ramalan

-          Penyelidikan gunaan – kajian yang dilakukan untuk menyelesaian masalah harian, ia mementingkan aplikasi teori untuk menyelesaikan masalah yang timbul.

3. Nyatakan perbezaan antara penyelidikan kuantitatif & penyelidikan kualitatif.

Penyelidikan kuantitatifa. maklumat dikumpulkan dalam bentuk data numerik yang bersifat konkrit,b. mementingkan keputusan statistik berangka,c. biasanya dilaksanakan melalui alat-alat piawai seperti soal selidik berstruktur.d. mementingkan ujian-ujian statistik. e. saiz sampel yang digunakan biasanya lebih besar daripada penyelidikan kualitatif.

Penyelidikan kualitatifa. maklumat dikumpulkan dalam bentuk data verbal yang bersifat abstrak,b. mementingkan interaksi bersemuka,c. biasanya dilaksanakan melalui temu bual dan pemerhatian.d. mementingkan interaksi bersemuka dan pemerhatian terhadap tingkah laku tertentu. e. saiz sampel yang digunakan biasanya lebih kecil daripada penyelidikan kualitatif.f. lebih bersifat deskripsi dan interpretasi naratif.(Perbezaan yang lain, sila rujuk jadual 1.1. dalam modul OUM, ms 5.)

4. Bincangkan maksud dan peranan kajian tindakan?

Kajian tindakan ialaha.       kajian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah harian penyelidik, untuk membaiki amalan hariannya.b.       ia berbentuk refleksi-kendiri yang mempersoal, mengkritik dan meneroka andaian-andaian yang berdasarkan kepada idea, pemahaman dan amalan penyelidik sendiri.c.       Ia mementingkan refleksi dan tindakan susulan selepas kajian dilakukan.d.       ia bertujuan untuk mengubah tingkah laku responden kajian semasa kajian dilakukan.

5. Bincangkan kegunaan penyelidikan dan bagaimana penyelidikan dilakukan?

Kegunaan penyelidikan:-          Memberi kita pengetahuan dan kemahiran untuk membuat keputusan dengan tepat dalam pelbagai konteks-          Memperolehi penyelesaian masalah, penjelasan atau ilmu baru yang membantu kita memperbaiki prestasi-          Menghuraikan sesuatu fenomena secara sistematik dan logik berdasarkan data kajian

Penyelidikan dilakukan melalui pengutipan mklumat (data) secara sistematik sebagai langkah ke arah menyelesaiakn masalah kajian.

6. Apakah maksud kaedah inkuiri dalam penyelidikan?

    Kaedah inkuiri saintifik dalam penyelidikan:-          proses kajian saintifik digunakan untuk membina dan menguji hipotesis / andaian melalui pemikiran induktif-deduktif-          cara menganalisis data masalah secara saintifik-          memahami fenomena dan membuat ramalan-          untuk enghasilkan generalisasi yang sah

Page 10: Soalan Ramalan

7. Huraikan ciri-ciri penyelidikan yang baik.

- Tujuan kajian yang jelas- Perancangan metodologi yang sistematik- Piawaian etika penyelidikan dipatuhi- Persampelan yang sesuai- Dapatan dibincang secara jelas- Batasan kajian dinyata dengan jelas

8. Bincangkan isu-isu dalam etika penyelidikan.

Bincang dari segi;-          kerahsian peserta kajian – merahsiakan segala maklumat peserta kajian.-          penyertaan sukarela peserta tanpa paksaan.-          penipuan terhadap peserta kajian dan penipuan yang dilakukan oleh peserta kajian.-          ketanpanamaan -merahsiakan nama peserta kajian.-          tingkahlaku dan keobjektifan penyelidik.-          menjaga keadaan mental dan fizikal sebelum dan selepas kajian.

 Bab 2 Penyediaan Cadangan Penyelidikan

1. Mengapakah cadangan penyelidikan diperlukan sebelum kajian sebenar dilaksanakan?

Cadangan penyelidikan:-          Menjadi panduan kepada kajian yang akan dilaksanakan-          Mengenal pasti permasalah kajian-          Menyatakan persoalan kajian untuk dijawab oleh kajian-          Membuat tinjauan literatur, iaitu kajian lepas dan maklumat yang berkaitan dengan permasalah kajian yang akan dilakukan.-          Membina hipotesisi (jawapan yang diramalkan untuk soalan kajian, jika berkaitan)-          Membina reka bentuk kajian-          Menentukan teknik pengumpulan data-          Menentukan prosedur analisis data yang sesuai dan justifikasinya

2.       Apakah dimaksud dengan cadang penyelidikan?

-          Cadang penyelidikan merupakan ringkasan tentang kajian yang akan dilakukan.

- Biasanya memuatkan 3 topik utama:a.       permasalahan kajian - Menyetakan masalah kajian, termasuk tujuan, soalan, batasan dan kepentingan kajian.b.       tinjauan literatur - Memaparkan literatur atau kajian lepas berkaitan dengan tajuk yang dipilih.c.       metodologi kajian - Menjelaskan secara terperinci tentang reka bentuk kajian, termasuk pemilihan sampel, prosedur mengumpulan data dan cara menganalisis data.

- Kandungannya termasuk: Masalah kajian, Objektif kajian, Persoalan kajian, Tinjauan literatur, Metodologi kajian dan Senarai rujuk

Page 11: Soalan Ramalan

Bab 3 Masalah kajian

1.       Mengapa kita perlu menyatakan masalah kajian?

-          masalah kajian membimbing pengkaji untuk membuat perancangan kajian yang sesuai.-          Masalah kajian membimbing pengkaji untuk memahami bidang kajian secara mendalam, melalui tinjauan literatur ke atas kajian lepas mengenai maslaah kajian tersebut.-          Ia membimbing kita menentukan tujuan kajian yang akan dilakukan.-          Ia memberi gambaran menyeluruh dengan tumpuan kepada variabel dan hala tuju kajian.

2.       Nyatakan fungsi menetapkan objektif kajian.

-          Ia membolehkan pengkaji mengumpul maklumat yang sesuai dengan tujuan kajian.-          Ia membimbing pengkaji untuk membina item soal selidik kajian.-          Ia membantu pengkaji merancang kaedah kajian yang sesuai dengan masalah kajian yang dinyatakan.

3.       Apakah yang dimaksudkan dengan hipotesis kajian?

-          Hipotesis ialah pernyataan yang dijangka menjadi penyelesaian masalah. -          Ia menyatakan ramalan mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam kajian-          Ia boleh diuji secara statistik.-          Ia dinyata dalam dua hipotesis, iaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif.-          Hipotesis alternatif boleh dinyatakan dalam bentuk tidak berarah dan berarah.

4.       Seorang pengkaji ingin mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan penumpuan perhatian terhadap pengajaran guru antara kumpulan pelajar lelaki atau kumpulan perempuan dalam kelasnya.   Nyatakan:Hipotesis nolHipotesis alternatif (berarah dan tidak berarah)

Hipotesis nol: Tidak terdapat perbezaan tahap penumpun perhatian terhadap pengajaran guru antara kumpulan pelajar lelaki atau kumpulan perempuan dalam kelas.

Hipotesis alternatif (tidak berarah): terdapat perbezaan tahap penumpun perhatian terhadap pengajaran antara kumpulan pelajar lelaki atau kumpulan perempuan dalam kelas.

Hipotesis alternatif (berarah): kumpulan pelajar lelaki mempunyai tahap penumpun perhatian terhadap pengajaran yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan perempuan.

Bab 4 Tinjauan Literatur

1. Senaraikan maklumat yang boleh diperoleh melalui tinjauan literatur.

Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan, termasuk:a.       Metodologi kajianb.       Pengenalanc.       Reka bentuk kajiand.       Populasi kajian / sampel kajiane.       Alat kajianf.        Teknik pengumpulan data

Page 12: Soalan Ramalan

g.       Kaedah analisis data

2.       Bincangkan maksud literatur berkaitan dan seterusnya menyatakan fungsi utama yang diperoleh daripada kajian literatur.

Literatur berkaitan –lakaran kasar tentang kajian lepas, termasuk teori, prinsip dan metodologi kajian.

Tiga fungsi utama yang diperoleh daripada kajian literatur ialah:a.       memahami bidang kajian yang akan dilakukan- memahami konsep / variabel di bawah kajian, memahami teori dan model yang berkaitan dengan konsep di bawah kajian.

b.       memperolehi maklumat tentang dapatan kajian lepas – kajian lepas di Malaysia dan kajian lepas di luar negara,  termasuk aspek-aspek: Metodologi kajian, Pengenalan,Reka bentuk kajian, Populasi kajian / sampel kajian, Alat kajian, Teknik pengumpulan data, Kaedah analisis data

c.       memahami kaedah kajian lepas, yang boleh dijadikan sebagai rujukan dalam merancang kajian yang akan dilakukan.

3. Apakah tujuan melakukan tinjauan literatur? Sila bincangan aspek-aspek yang ditinjau dan berikan contoh-contoh yang sesuai.

Tinjauan literatur dilakukan untuk memahami secara mendalam bidang kajian yang akan dilakukan.

Aspek-aspek yang ditinjau dan contoh:a. Konsep-konsep penting yang digunakan dalam kajian yang akan dilaksanakan – membuat kesimpulan tentang konsep supaya lebih memahaminya. Contoh: konsep tentang masalah disiplin, seperti hiperaktif, tingkahlaku diskriptif dsb.

b.  Teori-teori/ model-model – menjelaskan mengapa fenomena berlaku. Contoh: teori mengawal disiplin pelajar, model pengajaran dsb.

C.     Prinsip-prinsip penting – yang boleh digunakan dalam kajianContoh: prinsip menghasilkan instrumen kajian, soal-selidik dsb.

d.       Cara membuat tinjauan literatur, rujuk modul 1 (ms 56: memahami bidang kajian)

4. Senaraikan sumber-sumber literatur.

Sumber literatur:a.       Jurnal pendidikanb. Tesisc. Latihan akademik, mini tesisd. Buku pendidikan (buku ilmiah)e. Prosiding seminarf.  Sumber badan dokumentasi: ERIC, PRO-QUESTg. Laporan penyelidikan EPRD, KPMh. Sumber elektronik: YAHOO, LYCOS...

Page 13: Soalan Ramalan

5. Bincangkan kepentingan kajian lepas:

Kepentingan:a.       Memahami Konsep Berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan. Contoh: konsep “pembelajaran koperatif”, Pembelajaran aktif” dsb.  Misalnya konsep “Kemahiran berfikir” merangkumi “keaslian”, “Kelancaran”, “Kelancaran” dan sebagainya.

b.       Memahami teori berkaitan, Contoh: kajian “kepuasan kerjaya”, perlu mengetahui teori kepuasan kerjaya:Misalnya: teori berkaitan hubungan antara kepuasan kerjaya dan faktor-faktor yang menyebabkannya berlaku.

c.       Memahami model berkaitan. Contoh1: kaedah pengajaran koperatif, iaitu Model pembelajaran berpasukan, Model pembelajaran bersama dan Model pembelajaran Jigsaw. Contoh 2: kaedah pengajaran, iaitu Model Sim dan Model Robert Glaser

d. Memahami kaedah kajian lepas meliputu:-          Reka bentuk-          Sampel kajian-          Alat kajian-          Kaedah mengumpul data-          Analisis data

e. Memahami reka bentuk kajian lepas. Contoh: Reka bentuk eksperimental, kuasi-eksperimental, bukan eksperimental (kajian tinjauan, sejarah, lapangan, kes dsb)

f. memahami sampel kajian dan prosedul persampelan kajian lepas. Contoh: Kaedah persampelan dilakukan (kebarangkalian, bukan kebarangkalian),  saiz sampel (bilangan sampel), jenis sampel (jenis responden).

g. Kaedah mengumpu data kajian, Contoh: Kaedah kualitatif (data verbal), kaedah kuantitatif (data numerika), data dikumpul secara berkumpulan, secara individu, kaedah Temu bual, pemerhatian, soal selidik dsb.

h. Alat kajian (instrumen kajian), jenis alat yang digunakan untuk mengumpul data: soal selidik, borang temu bual, senarai semak dsb.

i. Cara analisis data: seperti, analisis data kualitatif, iaitu i) Analisis deskriptif: menerangkan ciri populasi kajian; ii) Analisis Inferensi: membuat inferensi ciri sampel kajian ke kepada  populasi kajian.

Bab 5 Kaedah Kajian

1.       Senaraikan semua aspek penting yang perlu dirancang secara teliti dalam kaedah kajian (metodologi kajian).

Aspek penting:-          reka bentuk kajian-          populasi kajian dan sampel kajian-          instrumen kajian-          kebolehpercayaan dan kesahan kajian-          kajian rintis

Page 14: Soalan Ramalan

-          prosedur kajian atau tatacara pengumpulan data-          analisis data

2.       Bincangkan tiga reka bentuk penyelidikan.

-          Reka bentuk kuantitatif – Data yang dikumpulkan berbentuk numerik.  Ia mementingkan keputusan statistik berangka. Data biadanya dikumpulkan melalui alat kajian yang piawai, seperti soal selidik. Tiga reka bentuk ini ialah reka bentuk eksperimen, kuasi-eksperimental, korelasi dan tinjauan (mengikut modul).

-          Reka bentuk kualitatif – Data yang dikumpulkan berbentuk numerik. Data biasanya dikumpulkan melalui temu bual dan pemerhatian.   Ia dapat mengumpul data yang lebih kaya dan mendalam. Reka bentuk kualitatif termasuk reka bentuk teori gronded, etnografi dan naratif (mengikut modul).

-          Reka bentuk gabungan kuantitatif dan kualitatif – menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu kajian. Reka bentuk ini termasuk reka bentuk kaedah bercampur dan kajian tindakan (mengikut modul).

Nota: (Jangan tulis ini dalam jawapan)[Sebenarnya tiga reka bentuk penyelidikan ialah reka bentuk eksperimental, kuasi-eksperimental dan bukan eksperimental. Kuantitatif dan kualitatif tidak merupakan reka bentuk penyelidikan (cara melaksanakan kajian), tetapi merujuk kepada kaedah mengumpul data (tidak mengikut modul.)]

3.       Bincangkan lima jenis reka bentuk etnografi.

-          Etnografi pengakuan -  laporan pengalaman ahli etnografi semasa menjalankan kerja lapangan, iaitu semasa membuat pemerhatian ke atas peserta kajian.-          Etnografi sejarah hidup – kajian terhadap seseorang individu yang berada dalam konteks sesuatu budaya.-          Etnografi kajian kes -  analisis mengenai suatu kes individu, suatu kumpulan tertentu suatu peristiwa, suatu aktiviti atau proses.-          Etnografi kritikal  - kajian terhadap sekumpulan subjek tertentu, dan pengaruh amalan budaya terhadap mereka.-          Etnografi nobel -  penulisan fiksyen yang berfokus kepada aspek kebudayaan suatu kumpulan subjek.

4.       Huraikan salah satu kaedah persampelan (cara memilih sampel) daripada populasi kajian.-Persampelan rawak mudah

di bawah kaedah ini, setiap individu dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden dalam sampel kajian. Ia merupakan kaedah persampelan yang paling baik untuk mendapat sampel yang dapat mewakili populasi. Prosedulnya seperti berikut:a.       kenal pasti ahli dalam populasib.       tentukan bilangan ahli populasic.       senaraikan ahli populasid.       beri nombor kepada setiap ahli populasi.e.       Tentukan saiz sampelf.        dapatkan nombor responden daripada jadual nombor rawak.g.       pilih ahli populasi mengikut nombor daripada jadual nombor rawak, sehingga saiz sampel diperoleh.

Page 15: Soalan Ramalan

5. Jelaskan konsep i) kebolehpercayaan dan ii) kesahan dalam penyelidikan

Kebolehpercayaan:-          keupuyaan alat kajian memperoleh maklumat yang sama (ketekalan) mengikut peredaran masa bagi suatu sampel yang sama. -          jika suatu alat kajian dapat mengumpul data yang serupa sebelum dan selepas satu tempoh masa (misalnya 3 bulan) dari suatu sampel kajian yang sama, maka alat kajian tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.-          terdapat 3 jenis kebolehpercayaan, iaitu kestabilan, kesetaraan dan ketekalan dalaman (huraian, rujuk modul ms 78).

Kesahan:–         keupayaan alat kajian mengukur nilai sebenar sesuatu variabel. –         Jika alat kajian dibina untuk mengukur kemahiran berfikir (nilai sebenar), tetapi item-item yang dibina sebenarnya mengukur keupayaan menumpukan perhatian, maka alat kajian tersebut mempunyai kesahan yang rendah.–         Kesahan penyelidikan termasuk kesahan kandungan, kesahan kriteria, kesahan konstruk dan kesahan muka (huraian, rujuk modul ms79).

6.       Apakah dimaksudkan dengan kajian rintis?

Kajian rintis:–         kajian secara kecil-kecilan yang dibuat sebelum kajian sebenar dijalankan.–         bertujuan memastikan alat kajian mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi.–         responden kajian rintis mempunyai ciri-ciri yang setara dengan responden kajian sebenar.–         selepas kajian rintis, alat kajian dimurnikan mengikut maklumat yang dikumpulkan melalui kajian rintis.

1.       Apakah aspek-aspek yang perlu dipertimbangan semasa memilih reka bentuk penyelidikan kualitatif?

Pertimbangan:-          Tempoh kajian dilaksanakan.-          Jenis data yang dikumpul-          Sifat alat kajian-          Lokasi kajian-          Ciri-ciri populasi dan sampel kajian-          Strategi dan kaedah pengumpulan data-          Kos yang diperlukn-          Cara menyusun, menganalisis dan mentafsir data

2.       Apakah yang dimaksudkan dengan triangulasi dalam penyelidikan kualitatif?

Triangulasi dalam penyelidikan kualitatif:-          Beberapa strategi pengumpulan data yang berbeza dilakukan untuk menumpul data bagi  suatu variabel tertentu. Ia dilakukan untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan kajian.-          Empat jenis triangulasi: Triangulasi data, triangulasi penyelidikan, triangulasi teori, triangulasi kaedah(huraian, rujuk modul ms93).

Page 16: Soalan Ramalan

3.       Huraikan jenis-jenis instrumen pengukuran yang digunakan dalam kajian kualitatif.

a. Alat temuduga – Borang catatan temu bual biasa digunakan. Catatan dibuat melalui tiga jenis temu bual ialah temu bual berstruktur, temu bual tidak berstruktur dan temu bual semi-struktur (atau separuh struktur).

b. Alat pemerhatian – Borang catatan pemerhatian biasa digunakan. Dua jenis pemerhatian ialah pemerhatian sistematik dan pemerhatian peserta. Pemerhatian boleh dilakukan secara berstruktur, tidak berstruktur dan semi-struktur.

c. Alat penilaian dokumentasi - dokumen termasuk diari, surat memo, gambar, filem, rekod internet dan sebagainya. Ia memberi maklumat dan bukti kukuh tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku.

4.       Huraikan tiga jenis prosedur (kaedah) persampelan dalam penyelidikan kualitatif.

Persampelan bertujuan–        pengkaji memilih subjek kajian berdasarkan tujuan kajian.–        Pengkaji menggunakan pengetahuan khusus tentang sesuatu kumpulan untuk memilih subjek yang memenuhi kriterian yang diperlukan dalam kajiannya. –        Contoh, kumpulan pelajar yang merokok sahaja dalam sekolah dipilih sebagai sampel bertujuan dalam kajian “Masalah merokok di kalangan pelajar sekolah A”

Persampelan snowball–        Responden kajian diminta untuk mencadangkan orang lain yang memunyai ciri-ciri yang sesuai dengan kajian. –        Ia digunakan apabila pengkaji tidak dapat senarai subjek kajian yang diperlukan. –        Contoh: Responden kajian diminta mencadangkan orang lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengannya, iaitu menjual VCD haram.

Persampelan kuota–        pemilihan sampel mengikut pembahagian kategori (kuota) berdasarkan ciri-ciri yang diingini.–        pemilihan subjek adalah berdasarkan kuota-kuota yang dikategori oleh pengkaji, mengikut ciri-ciri tertentu.–        Contoh: memilih pelajar lelaki berumur 17-18 tahun yang mahir komputer.  

(Nota: Dalam penyelidikan kualitatif, saiz sampel biasanya kecil dan persampelan rawak mudah biasanya tidak diperlukan)

5.       Senaraikan langkah-langkah dalam proses menganalisis data kajian kualitatif.

Langkah-langkah:i.         tahap pra-analisisii.       tahap kemasan dataiii.      tahap pamiran dataiv.     tahap verfikasi datav.       tahap dapatan (termasuk interprestasi)

Bab 7 Kajian Kuantitatif

1.       Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dapatan kajian kuantitatif.

Page 17: Soalan Ramalan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dalaman:a.       Kesan sejarahb.       Kesan kematanganc.       Kesan pengujiand.       Kesan alate.       Kesan regresi statistikf.        Kesan pemilihang.       Kesan mortalitih.       Kesan interaksi kedewasaan-pemilihan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan luaran:a.       kesan interaksib.       kesan interaksi pengujianc.       kesan tindakbalasd.       kesan gangguan rawatan berganda.(Huraian lanjut, sila rujuk modul, ms 108)

2.       Huraikan i) reka bentuk kajian deskriptif, dan  ii) reka bentuk kajian eksperimen.

i)                     Reka bentuk kajian deskriptif-          dilakukan untuk menghuraikan ciri-ciri populasi kajian.-          termasuk kajian kes, siri kes, silang, kohot retrospektif (Huraian, sila rujuk modul, ms 110)-          menggunakan statistik deskriptif untuk menghuraikan ciri-ciri populasi.

ii)                   Reka bentuk kajian eksperimen-          sampel mempunyai kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan.-          perbandingan dibuat ke atas kedua-dua kumpulan.-          ujian pra dan ujian pasca biasa digunakan untuk perbandingan.-          variabel bebas dimanipulasi dan pengaruhnya terhadap variabel bersandar diukur.-          reka bentuk kajian eksperimen:a)       reka bentuk tak berkumpulan kawalan yang terdiri daripada reka bentuk ujian pra-pasca (pra-pos) satu kumpulan dan siri masa.b)       reka bentuk berkumpulan kawalan yang terdiri daripada reka bentuk ujian pos sahaja, ujian pra-pos, kumpulan-kumpulan Solomon dan faktorial.(Huraian, sila rujuk modul, ms 111)

Bab 8 Analisis Data Kuantitatif

1.       Bincangkan tujuan analisis data kuantitatif dan statistik yang digunakan untuk analisis data kuantitatif.

Tujuan analisis data kuantitatif:-          menerangkan ciri-ciri populasi.-          menerangkan statistik sampel tanpa membuat sebarang pentafsiran ke atas parameter populasi (mengikut modul).  

Statistik yang digunakan:-          kekerapan, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai dan sebagainya.

2.       Bagaimana anda menerangkan taburan data dalam penyelidikan deskriptif?

Page 18: Soalan Ramalan

Taburan data boleh diterangkan dengan menggunakan sukatan:a.       kecenderungan memusat: Min, mod, median, kuartil, desil, persentil dll.b.       serakan: Julat, julat antara kuartil, sisihan piawai, varians, pekali variasi dll.

3.       Huraikan komponen-komponen dalam analisis data kuantitatif.

-          Analisis data kuantitatif terdiri daripada analisis deskriptif dan analisis inferensi.a.       Analisis deskriptif: analisis data yang menerangkan ciri-ciri populasi berdasarkan data numerik yang dikumpulkan terus daripada populasi.-          Statistik deskriptif yang digunakan:kekerapan, peratusan, min, mod, median, sisihan piawai dll.b.      Analisis inferensi: terdiri daripada:i)       pengujian hipotesis untuk hubungan -  Ujian korelasi linear, regresi mudah digunakan.ii)      pengujian hipotesis untuk perbezaan.- Ujian Khi kuasa dua, ujian-t dan ujian AVOVA digunakan.

4.       Dapatkan nilai min, varians dan sisihan piawai bagi skor berikut:

65, 45, 35, 50, 45, 34, 56, 57, 89, 90

sila rujuk ms 126-130 untuk contoh pengiraan.(modul oum)

5.       Dapatkan nilai min, varians dan sisihan piawai bagi sela-sela skor pelajar dalam mata pelajaran Sains di bawah, seterusnya membuat laporan mengenai kemahiran pelajar dalam mata pelajaran tersebut.

Sela skor Sains       bilangan pelajar30 – 39                               1540 – 49                               2050 – 59                               2660 – 69                               2470 – 79                               15

Sila rujuk ms 126-130 untuk contoh pengiraan. (modulo um)

Laporan:Jika hasil kiraan menunjukkan nilai sisihan piawai yang kecil (< 10), pelajar-pelajar tersebut mempunyai kemahiran yang sama,

Jika nilai sisihan piawai besar (> 10), pelajar-pelajar tersebut mempunyai kemahiran-kemahiran yang berbeza.

6.       Seorang pengkaji ingin mengenal pasti sama ada terdapat perhubungan antara prestasi akademik dan kecerdasan emosi di kalangan pelajarnya.   Nyatakan:Hipotesis nolHipotesis alternatif

Hipotesis nol: Tidak terdapat perhubungan antara prestasi akademik dan kecerdasan emosi di kalangan pelajar.

Hipotesis alternatif (tidak berarah): Terdapat perhubungan antara prestasi akademik dan kecerdasanemosi di kalangan pelajar.

Page 19: Soalan Ramalan

7.       Huraikan fungsi ujian-ujian statistik berikut: Ujian-t, Ujian ANOVA, Ujian Khi Kuasa Dua, Ujian Korelasi Linear.

a.       Ujian-t – digunakan untuk membezakan data dua kumpulan subjek bagi suatu variabel tertentu.  Contoh: membezakan kumpulan lelaki dan kumpulan perempuan dari segi kemahiran berfikir.b.       Ujian ANOVA - digunakan untuk membezakan data tiga atau lebih daripada tiga kumpulan subjek bagi suatu variabel tertentu.  Contoh: membezakan bangsa A, B, C dan D dari segi kemahiran berfikir.c.       Ujian Khi Kuasa Dua – untuk melihat perhubungan antara dua variabel yang mempunyai beberapa peringkat dalam setiap variabel tersebut. Contoh: mengenal pasti hubungan antara jantina (2 peringkat, lelaki dan perempuan) dan tahap kepuasan kerja (3 peringkat, iaitu puas hati, sederhana puas hati dan tidak puas hati)d.       Ujian Korelasi linear -  melihat korelasi antara dua variabel.  Contoh:  hubungan antara prestasi dalam mata pelajaran matematik dan kecerdasan IQ.

1.       Nyatakan aspek-aspek penting yang perlu diambil berat semasa menulis laporan kajian (yang membentuk gaya penulisan).

Aspek-aspek penting:-          Ambil berat mengenai struktur ayat (tidak menggunakan ayat kompleks)-          Tumpukan kata kerja aktif dan hidup (jauhi ayat pasif)-          Gunakan bahasa yang piawai (jangan gunakan bahasa pasar)-          Kurangkan ayat berklausa adjektif, Adverba atau frasa-          Ambil perhatian tentang panjang-pendek perenggan (jangan terlalu panjang)-          Gunakan transisi antara perenggan.-          Terus kepada isi yang ingin disampaikan (jangan berbelit-belit)-          Penulisan yang ringkas, padat dan tepat.

2.       Apakah yang dimaksud dengan “cadangan lanjut” dalam laporan kajian?

-          cadangan-cadangan untuk dilakukan pada masa depan bagi memantapkan hasil kajian kini.-          Cadangan biasa dibuat berdasarkan batasan kajian dan kelemahan-kelemahan yang timbul dari segi metodologi kajian.-          Cadangan juga dibuat berdasarkan keputusan kajian yang luar biasa, untuk mengenal pasti sebab kewujudannya.

3.       Bincangkan kandungan abstrak kajian.

Abstrak:-          Ringkasan kepada kajian sebenar.-          Ia memuatkan ringkasan tentang maklumat yang penting, seperti objektif kajian, reka bentuk kajian, sampel kajian, alat kajian, cara pengumpulan data dan analisis data. Ringkasan hasil kajian, implikasi dan cadangan juga disertakan. -          Ditulis dalam satu perenggan sahaja.-          Ia biasanya ditulis dalam dua bahasa, iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.

Nota BMM 3113 : Ulangkaji dan Latihan Soalan Kajian Tindakan (spot)

1. 4 ciri penyelidikan yg baik Tujuan jelas Penerangan yg jelas dgn proses kajian

Page 20: Soalan Ramalan

 Perancangan sistematik, kurang ralat Piawai etika yang tggi Kesahan dan keboleh percayaan.

2. 3 perbezaan kuantitatif dan kualitatif

kuantitatif kualitatifTujuan Selidik hubungan, sebab dan

akibatMemahami peranan sosial

rekabentuk Dibentuk sebelum kjian dijalankan

Dibentuk semasa kajian dijalankan

Tempoh masa Boleh dirancang Tidak boleh dirancangSampel Besar  KecilAnalisis Statistik ke atas data

numerikDeskripsi dan interpretasi naratif

3. 4 ciri penyelidikan tindakan Libatkan kitaran(cyclic). Kemungkinan langkah yg sama diulang. Keterlibatan responden aktif Kualitatif- utamakan penggunaan perkataan dr nombor Reflektif- refleksi kritikal Dapatan boleh dijurnalisasikan oleh org lain.

4. 4 peringkat proses penyelidikan tindakan rancang bertindak perhati refleksi

5. Cara memulakan penyelidikan Buat pemerhatian, soalan dan refleksi tentang keadaan sebenar Buat penilaian tentang situasi semasa Kenal pasti isu atau mslah P&P yang hendak dikaji Berkolaborasi dgn guru lain, ketua panitia atau ketua bidang

6. 2 alat kajian ujian pra dan pos- ujian dilakukan sebelum dan selepas kajian pemerhatian tentang perlaksanaan rukun solat semasa kajian guna borang pemerhatian

7. 2 amalan refleksi yang boleh dijalankan berdasarkan masalah di atas Teknik dan aktiviti P&P yang digunakan Kaedah menghafaz yang digunakan ABM Strategi Masa

8. Rancangkan 2 aktiviti untuk slesaikan masalah meningkatkan mutu hafazan berkonsepkan latih tubi berkonsepkan pengukuhan berkonsepkan nyanyian

Page 21: Soalan Ramalan

 berkonsepkan permainan

9. Bincangkan skop kajian yang dijalankan berdasarkan aspek berikut. Reka bentuk penyelidikan- eksperimen Pemboleh ubah kajian- kaedah pengajaran power point dan kaedah tradisional Instrument kajian – ujian pra dan pos Prosedur pngumpulan data – 2 kumpulan yang dianalisis mnggunakan kaedah power point dan    kaedah tradisional Kaedh menganalisis data – jadual dan graf

10. Kaedah pemerhatian -proses penilaian sesuatu keadaan /situasi secara kritikal -sesuai untuk mengamati tingkah laku murid -maklumat boleh diperoleh drpd rakaman video -Konkrit dan tekal

11. modul kajian tindakan yang sesuai- carta proses kajian Refleksi Kenal pasti fokus kajian Kenal pasti objektif kajian Tentukan kumpulan sasaran  Mrancang dan melaksanakan tindakan bg atasi masalah

12.  masalah – Reka tajuk kajian- Nyatakan 2 objektif khusus dan umum yang sesuai

Soalan Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan SOALAN 1. Jelaskan bagaimana kajian kualitatif dengan kuantitatif berbeza dari aspek berikut: (a) matlamat (b) alat kajian (c) persampelan (d) rekabentuk Kuantitatif Matlamat Menyelidik hubungan, sebab dan kesan. Reka Bentuk Dibentuk sebelum kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan alat-alat piawai. Sampel Menggunakan sampel besar. Kualitatif Matlama Memahami fenomena sosial. Reka Bentuk Dibentuk semasa kajian dijalankan. Alat-alat Menggunakan interaksi bersemuka. Sampe Menggunakan sampel-sampel kecil. 2. Berikan EMPAT perkara penting bagi sesuatu cadangan penyelidikan. a. Menghasilkan hipotesis (jawapan yang diramalkan untuk soalan kajian, jika berkaitan); b. Membina metodologi kajian yang sepadan untuk menguji hipotesis atau untuk menjawab soalan-soalan kajian; c. Membina rekabentuk kajian dan teknik pengumpulan data yang sesuai; dan d. Mengenalpasti prosedur analisis data yang sesuai dan justifikasinya. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan kerangka konsepsual? Kerangka konsepsual menerangkan hubungan antara variabel dalam kajian dan kesan perhubungan tersebut. Ada kalanya, ia dilihat sebagai proses input-output. 4. Apakah statistik yang digunakan dalam keadaan berikut: (a) perbezaan min lebih daripada dua populasi/kumpulan (b) perbezaan min untuk dua kumpulan 5. Jelaskan EMPAT jenis triangulasi. a. Triangulasi data Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memeiliki sudut pandang yang berbeda. b. Triangulasi Pengamat Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. c. Triangulasi Teori Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk

Page 22: Soalan Ramalan

memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. d. Triangulasi metode Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. Penyelidikan memberikan sumbangan yang amat besar kepada ilmu. (a) Huraikan alternatif kepada sumber ilmu selain daripada sains. 1. Autoriti - Pengetahuan yang diperoleh daripada ibu bapa, para guru dan pakar serta daripada buku dan media biasanya boleh diterima sebagai betul. 2. Tradisi - Pengetahuan yang berasaskan tradisi biasanya diterima sebagai betul disebabkan ia telah melalui ujian masa, dan justeru boleh dipercayai. 3. Pengetahuan Umum - Maklumat dan pengetahuan boleh juga didapati daripada apa yang diketahui oleh semua orang yang mempecayainya 4. Media Massa - Siaran TV, filem, surat kabar, majalah dan media lain adalah penting kepada kita sebagai sumber maklumat. 5. Pengalaman Peribadi - Sesuatu yang kita rasa benar, mungkin satu kesilapan atau persepsi/keputusan yang terpesong. (b) Bandingbezakan antara kajian asas dengan kajian gunaan. - Kjian asas: memajukn pgetahuan asas tntang dunia sosial. Mjadi sumber kpd kbanyakan idea saintifik & cara bfikir tntang dunia ini. - Kjian gunaan: hasil kjian digunakan utk mnyelesaikn masalah harian. 2. Satu kajian yang baik mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Ini termasuklah bahagian pengenalan, tinjauan literatur dan metodologi. (a) Bagaimanakah tinjauan literatur dapat membantu seseorang pengkaji? - pmahaman yg mdlm tntang konsep² pnting (mneliti banyak definisi, & pjelasan tntang konsep serta mbuat kesimpulan tntang definisi konsep) - mmahami teori² bkaitan secara mdlm - mmahami prinsip² ttentu yg boleh digunakn dlm kjian (b) Jelaskan kriteria-kriteria kajian yang baik. a. Tujuan Kajian yang Jelas Sebab atau tujuan menjalankan kajian perlu dinyatakan dengan jelas untuk mengelakkan kekeliruan. Tujuannya mungkin untuk menguji sesuatu hipotesis, untuk menyelesaikan satu set masalah, atau untuk mencari prinsip-prinsip umum atau mentafsir tingkahlaku yang boleh digunakan untuk penjelasan, b. Penerangan yang Jelas tentang Proses Kajian Proses kajian perlu diterangkan secara terperinci supaya ia boleh diulang dan disahkan oleh penyelidik-penyelidik lain. Sumber literatur dan data, dan juga kaedah yang digunakan untuk mengutip data perlu dinyatakan secara eksplisit, c. Perancangan dan Pelaksanaan yang Sistematik Proses menjalankan kajian perlu dirancang dengan cermat untuk mengurangkan ralat (error). Sekiranya kita menggunakan data dasar (primary data), sampel kajian perlu dijelaskan dan bukti perwakilannya perlu ditunjuk. d. Piawai Etika yang Tinggi Sesuatu projek kajian yang memberi keutamaan kepada pengawalan para peserta kajian daripada prasangka atau bahaya. Pada masa yang sama dapat menghasilkan keputusan berkualiti, akan diberi nilai yang tinggi. e. Dapatan yang Dibincang dengan Jelas Penyelidik perlu menggunakan kaedah menganalisis data yang sesuai, dan analisis ini perlu dibuat secara terperinci. Selain itu, kebolehpercayaan dan kesahan data perlu disemak dan disahkan; f. Batasan Kajian Dinyatakan dengan Jelas Oleh sebab setiap projek kajian menghadapi batasan tertentu, penyelidik perlu menyatakan batasan-batasan ini atau kesilapan yang berlaku semasa kajian dijalankan, yang boleh memberi kesan kepada dapatan kajian. 3. Umumnya kajian mempunyai dua metodologi yang selalu digunakan iaitu kuantitatif dan kualitatif. (a) Jelaskan apakah fungsi kajian rintis? a. Mendapatkan maklum balas tentang kesahan aspek-aspek soal selidik. b. Mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian aspek-aspek dan format jawapan. c. Mendapatkan maklum balas tentang kategori jawapan bagi item-item tertutup. d. Mendapatkan maklum balas tentang daya tarikan soal selidik. e. Menyemak masa yang diperlukan untuk menjawab soal selidik. f. Mengenal pasti aspek-aspek yang tidak berkaitan dalam soal selidik. g. Menyediakan kod untuk kemasukan data dalam fail data komputer. h. Menyemak kejelasan aspek-aspek, arahan dan dan susun atur (layout) soal selidik. (b) “Alat kajian yang baik mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi”. Huraikan pernyataan tersebut. 4. (a) Dengan besertakan contoh yang sesuai

Page 23: Soalan Ramalan

bagi setiap satu, jelaskan perkara-perkara berikut: (i) soal-selidik (ii) inventori (iii) skala likert (iv) placebo 1.  Pengenalan kepada kaedah penyelidikan dalam     pendidikan1.1  Tujuan penyelidikan dalam pendidikanMenurut Gorg & Gall (1989), penyelidikan mempunyai rasional yang tertentu ke arah menyumbang kepada pembinaan pengetahuan baru. Menurut Weber (1993), penyelidikan dapat membantu penyelesaian masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Secara kesimpulan, rasional membuat penyelidikan adalah berasaskan sebab-sebab berikut.Membuat jangkaan terhadap sesuatu fenomena yang bakal berlaku (prediction).Penyelidikan dapat menyediakan maklumat yang penting berkaitan dengan fenomena yang dijangkakan, coontohnya, jangkaan terhadap pencapaian pelajar dalam sesuatu peperiksaan.

Membuat penambahbaikan terhadap sesuatu keadaan atau program (Improvement)

Dapatan kajian dapat membantu individu, kumpulan atau organisasi untuk memperbaiki program yang sedia ada dan juga sebagai asas untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

·            Memberi penjelasan (explanation)

Penyelidikan dapat menjelaskan fenomena yang dikaji.

·            Menyediakan deskripsi sesuatu fenomena. (Description)

Dapat menyediakan deskripsi berkaitan dengan bidang yang dikaji dalam membantu untuk memahami fenomena yang dikaji.Menyediakan maklumat statistik yang diperlukan oleh pihak tertentunya. Contohnya, Policy Makers.

·            Membantu menyelesaikan masalah (Problem Solving)

            Dapat membantu ke arah penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang timbul

1.2  Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan

Penyelidikan sebagai pendekatan yang saintifik dalam menghasilkan ilmu mempunyai dua ciri  utama, iaitu ia dijalankan mengikut langkah-langkah yang logikal dan mematuhi kaedah saintifik.

(a)  Langkah-langkah logikal

·         Mengenal pasti keaslian masalah yang dikaji dan bidang pengetahuan berkaitan.·         Melakukan tinjauan literatur untuk memahami bagaimana orang lain telah menghadapi/ menyelesaikan masalah/isu.·         Pengumpulan data secara tersusun dan terkawal untuk memperoleh keputusan yang sah.·         Menganalisis data yang setimpal/berkaitan dengan masalah/isu.·         Membuat kesimpulan dan generalisasi.

(b)  Penyelidikan perlu mematuhi suatu kaedah saintifik. Ini bermakna ia dapat mengintegrasikan keterangan induktif dan deduktif.

Page 24: Soalan Ramalan

·         Keterangan Induktif :  daripada kenyataan-kenyatan khusus kepada kenyataan umum.Seseorang penyelidik membuat pemerhatian terhadap peristiswa-peristiswa tetentu (fakta-fakta konkrit). Setelah penyiasatan, beliau akan membina jangkaan tertentu.

Keterangan Deduktif : daripada kenyataan umum kepada kenyataan-kenyataan khusus “Kalau Encik A guru tidak terlatih, beliau tidak akan menggunakan ABM/ABPP semasa dia mengajar”

1.3   Pendekatan inkuiri dalam penyelidikan pendidikana.    Pendekatan ‘positivist’

·                     Proses penyelidikan dilakukan secara objektif·                     Menggunakan instrumen untuk mengukur pembolehubah tertentu·                     Data dianalisis secara numerik dan juga secara statistik·                     Bersifat Kuantitatif·                     Untuk mendapatkan penjelasan·                     Membuat pembuktian atau mengesahkan·                     Untuk membuat generalisasi

b.    Pendekatan ‘interpretive’

·                    Proses penyelidikan yang dilakukan untuk membolehkan penyelidik memahami fenomena yang dikaji melalui penelitian kepada subjek yang yang ada dalam fenomena itu·                    Makna dan kefahaman diperolehi melalui pentafsiran secara subjektif  melalui pemerhatian, dokumen atau temubual

c.    Pendekatan ‘critical’·                    Mengkaji nilai-nilai yang ada dalam sesuatu masyarakat bagimenentukan perkara-perkara yang kurang sesuai diamalkan·                    Tugas penyelidik mengutarakan pandangan dan cadangan untuk perubahan

1.4  Pendekatan penyelidikan di sekolahPendekatan kuantitatif

Penyelidikan kuantitatif ialah penyelidikan yang sistematik berdasarkan nilai numerikal atau statistik. Tujuannya ialah untuk :·           Menguji teori·           Melihat hubungkait angkubah·           Menerang fenomena dari segi “sebab penyebab”·           Membuat ramalan·           Membuat tinjauan

2.                 Pendekatan kualitatif

Satu usaha untuk memahami sesuatu situasi itu dalam keadaannya yang tersendiri. Bagaimana individu itu bertindak, berinteraksi, menjalani kehidupan harian secara neutral, menunjukkan reaksi dalam menghadapi liku-liku kehidupan yang ditempuhi, Input akhirnya ialah satu hasil kajian yang memberi kefahaman yang mendalam mengenai kehidupan sebenar responden yang dikaji (Patton, 1985). Tujuannya ialah:·           Memerihal sesuatu fenomena untuk tujuan memahaminya·           Meneroka sesuatu bidang yang belum dan kurang dikaji·           Memahami perspektif responden kajian terhadap sesuatu fenomena yang dipilih

Page 25: Soalan Ramalan

·           Memahami sesuatu fenomena sosial secara mendalam·           Membina teori melalui pendekatan induktif (teori yang dibina berasaskan data kajian)

Perbezaan Ciri-ciri Penyelidikan Kuantitatif dan Penyelidikan KualitatifPERKARA KUANTITATIF KUALITATIFIstilah yang berkaitan dengan pendekatan

Eksperimental‘Hard data’Perspektif luaranEmpirikalPositivistFakta sosialStatistik‘Etic’

Etnografi (Kajian tentang sosio budaya)Kerja lapangan‘Soft data’‘Symbolic Interaction’Perspektif dalaman‘Naturalistic’EthnomethodologiDiskriptifPemerhatian turut serta‘Phenomenological’DokumentariRiwayat hidupKajian kesEkologikal‘Emic’

Konsep utama Pemboleh ubahMengoperasi DefinisiKebolehpercayaanHipotesisKesahanKesignifikanan statistikReplikasiramalan

MaknaPemahaman sejagatDefinisi situasiKehidupan harianPemahamanProsesRundinganbertujuan praktikalpembinaan sosial‘Grounded Theory’

Gabungan teori Structural functionalisimRealism, PositivismBehavioralisme‘Logical Empiricm’‘Systems Theory’

‘Symbolic Interaction’‘Ethnomethodology’‘Phenomenology’BudayaIdealisme

Gabungan Akademik PsikologiEkonomiSosiologiSains politik

SosiologiSejarahAnthropologi

Matlamat Menguji teoriMemperjelaskan faktaPerihalan statistikHubungan antara pemboleh ubahRamalan

Membina konsepMemerihal realiti pelbagai‘Grounded Theory’Meningkatkan pemahaman

Reka bentuk BerstrukturDitentukan lebih awalFormalSpesifikProsedur kajian yang terperinci

Terbuka kepada perubahanFleksibelUmumMembuat tekaan terhadap cara penyelidikan

Penulisan cadangan penyelidikan

Panjang lebarTerperinci dan jelas fokusnya

RingkasSpekulatif

Page 26: Soalan Ramalan

Prosedur spesifik dan terperinciTinjauan bahan kajian yang mendalamDitulis sebelum data dipungutMenyatakan hipotesis

Mencadangkan bidang penyelidikan yang hendak dikajiDitulis selepas mendapat sebahagian daripada dataTinjauan bahan kajian tidak mendalamPernyataan pendekatan yang umum

Data KuantitatifKoding boleh dikiraKiraan dan ukuranPembolehubah yang boleh didefinisikanStatistik

DiskriptifDokumen peribadiNota kerja lapanganGambarPendapat perseoranganDokumen rasmiBahan-bahan artifak

Persampelan BesarBerstrataKumpulan kawalanTepatPemilihan secara rawakMengawal pengganggu pembolehubah

KecilTidak mewakili populasiPersampelan teoritikalPerposive (bertujuan)

Teknik / kaedah EksperimenTinjauanTemubual berstrukturKuasi eksperimentalPemerhatian berstrukturSet data

PermerhatianMengkaji pelbagai dokumen dan artifakPemerhatian turut sertaTemubual tidak  berstruktur

Hubungan dengan responden

Jangka pendekHubungan tidak akrabMengekalkan  status sebagai penyelidik dan responden

EmpatiMenekankan unsur kepercayaanKesamarataanHubungan mesraResponden sebagai rakanMengutamakan keobjektifan

Alat Kajian InventoriSoal selidikIndeksKomputerSkalaUjian

Alat perakam suara‘Transciber’Penyelidik bertindak sebagai alat kajian

Analisis data DeduktifDilaksanakan selepas pungutan dataStatistikal

BerterusanModel, tema dan konsepInduktifAnalisis bersifat induktif‘Constant Comparative method’

Permasalahan dalam menggunakan pendekatan

Mengawal pemboleh ubah yang lainTerlalu rigidKesahan

Mengambil masa panjangKesukaran menyaring dataKebolehpercayaanProsedur tidak rigidSukar mengkaji responden yang besar jumlahnya

Page 27: Soalan Ramalan