prefabrik beton İmalatında buhar kürü

of 16/16
Prefabrik Beton İmalatında Buhar Kürü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Post on 29-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Çimento Aratrma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayankllk Sorunlar ve Çözümleri- Çiçeklenme2
hidratasyonu sonucu agregalar arasnda ba oluturmas ile mümkün
olmaktadr.
Hidratasyonun devam için su elzemdir. Bu yüzden betonun özellikle
erken yalarda mutlaka kürlenmesi gerekir.
365 Gün Boyunca Kürleme
28 Gün Boyunca Kürleme
7 Gün Boyunca Kürleme
artrmaktadr.
salanmas çimento hidratasyonunu, dolaysyla erken dayanm
geliimini hzlandrmaktadr.
amacyla betonun kür scakl parametresinin kullanlmasyla
oluturulmutur.
4
Olgunluk Metodu
− Metod, 1940’l yllarn sonu ve 1950’li yllarn banda yaplan
betonun farkl scaklk ve sürelerde kür edildikten sonra basnç
dayanmnn tespitini içeren buhar kürü çalmalarnda
oluturulmu ve Nurse-Seul Olgunluk Fonksiyonu bu
çalmalarn ardndan ortaya çkmtr.
yüksek scaklklarda bakm yaplan betonlara göre yüksek nihai
dayanm göstermesi, Arrhenius denklemiyle açklanan bir
olgunluk fonksiyonunun önerilmesine yol açmtr.
5
scaklkta kürlenen betonun dayanm kazanm grafikleri
6
te: referans scaklktaki edeer ya (gün)
E: zahiri aktivasyon enerjisi (J/mol)
R: evrensel gaz sabiti (8.314 J/mol-°K)
T: Δt zaman aralnda betonun ortalama scakl (°K)
Tr: referans scaklk (°K)
- Aktivasyon enerjisi katksz gri portland çimentosu için 30 ila 40 j/mol
kabul edilebilmektedir.
- Referans scakl çimentonun hidratasyonunun gerçekletii
ortalama scaklk deeridir. Avrupa’da bu deer 20 C° ABD’de ise 23 C°
alnr.
7
edilmesi
yerletirilmesi ile kürleme
kapatlmas ile kürleme
Edilmesi Gereken Hususlar
kürü yöntemi uygulanmaktadr.
çok düük olduu için içerisindeki hava, su ve agrega taze
beton stldnda sl genlemeye maruz kalr ve betonun
yapsndaki boluk miktar artar.
için erken yalardaki kür ilemlerinin 65 C° üzerinde
yaplmamas tavsiye edilmektedir. Buhar kürü 40 ila 65 C°
scaklklarnda uygulanr.
Edilmesi Gereken Hususlar
yüzeyindeki nemin uzaklamasn engellemek amacyla ürünün
üzerine branda gibi kaplayc örtüler kullanlmaldr.
- Buhar kürü havalandrlmam bir fosil yakt stcs ile
salanyorsa buharn içerisinde bulunan CO2 gaz betondaki
serbest CaO ile tepkimeye girerek karbonatlamaya neden olur
ve betonun yüzeyinde beyaz lekeler oluur. Bu yüzden tesiste
kullanlacak stc seçimine dikkat edilmelidir.
10
4 Aamadan Oluur.
- lk aamada betonun minimum 30 dk priz almas beklenir. Bu
süreçte taze betonun scakl ortam scaklnda bekletilir (20
C°).
- kinci aamada beton scakl 10 ila 20 C°/saat hznda artrlr.
Scakln 10 C°/saat hznn altnda artrlmas betonun hzl kür
almasn engellerken, 20 C°/saat hznn üzerinde artrlmas
betonda termal oka sebep olarak çatlaklara yol açabilir.
- Scakl yükseltilen betona sabit scaklkta buhar kürü
uygulanr.
scaklna gelecek ekilde soumaya braklr.
11
12
dergisinden alnmtr.
− Standartta belirtilen buhar kürü döngüsü örnei aada verilmitir.
B e to
C ° )
b, maksimum scaklk
Demiryolu Traverslerinde Buhar Kürü
EN 13230-1’de ‘b’ deeri ile ifade edilen maksimum buhar kürü scakl
çimento içeriinde bulunan SO3 oranna göre düzenlenmitir.
60
50
° )
Journel, 1995.
- Tokyay M., Kasap Ö., ‘Betonun Edeer Yann Çimento Hidratasyon
Issyla Tahmini çin Bir Yöntem’ MO Teknik Dergi, yaz 215, sayfa
3215-3227, 2004.
- Carino N.J., Lew H.S. ‘The Maturity Method: From Theory to
Application’ Proceedings of the 2001 Structures Congress &
Exposition, pg. 19, 2001.
- Gurley E. ‘To Cure or Not to Cure’ Precast Inc. Magazine, May-June
2011.
http://www.cement.org/for-concrete-books-learning/concrete-
technology/concrete-construction/curing-in-construction
bearers - Part 1: General requirements, 2009.
TEEKKÜRLER…
Toroslar Mah. Tekke Cad.
C: 00.90.505 462 00 52
F: 00.90.324 454 00 52