prefabrik İnşaat sanayi ve ticaret limited Ş · pdf file ccoonn--iimmeexx® prefabrik...

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ccoonn--iimmeexx®® Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

  CON-IMEX PREFABRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  Merkez/Head Office: Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB 23 Nisan Cad. No:8 Adana/Türkiye

  Tel: +90 (322) 394 47 53 Fax: +90 (322) 394 47 56

  İstanbul Ofis/Sales Office: Barbaros Bul. Menekşe Apt. No:54 Kat 3 Daire 8 Beşiktaş-İstanbul/Türkiye

  Tel: +90 (212) 216 22 55 Fax: +90 (212) 216 22 57

  e-mail: [email protected] www.con-imex.com

  HHaayyaalllleerrii GGeerrççeekklleeşşttiirreenn ÇÇöözzüümmlleerr!!

  SSoolluuttiioonnss wwhhiicchh mmaakkee ddrreeaammss ccoommee ttrruuee!!

 • ccoonn--iimmeexx®® Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

  TTaarriihhççee Demonte Prefabrik Yapı Sektörüne hizmet eden Con- imex, Ortadoğu pazarına yakın olmak ve ihracata yönelik imalat yapabilmek amacı ile 2004 yılının Aralık ayında Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesinde kuruldu. 2005 yılının Mayıs ayında 10.000 m²lik açık alan üzerindeki 1.500 m²lik kapalı alan ile başladığı imalatına 2012 yılında 45.100 m² açık alan üzerindeki, 10.000 m² kapalı alanda devam etmektedir. Paketlenebilir, demonte ve modüler yaşam konteynerleri (Con-flat) ile sektöre giriş yapan Con-imex, geçen süre zarfı içerisinde ürün portföyüne yaşam kabinlerini (Con- cabin) ve prefabrik çelik binaları da (Con-steel) ekleyerek, 125.000 m²nin üzerinde ürün imalatını tamamlamıştır. Con-imex, üretiminin % 90'nını ihraç etmektedir. İhracat yaptığı ülkeler arasında Irak, Afganistan, Hindistan, Pakistan, Madagaskar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Azerbaycan, BAE, Norveç bulunmaktadır. Con-imex, ürün portföyü içerisindeki imalatlarının yanı sıra ağırlıklı olarak anahtar teslim yaşam kampları kurmaktadır.

  HHiissttoorryy Dedicated to serve to the Demountable Prefabricated Building Sector, Con-imex was established in December 2004 at Adana Haci Sabanci Organized Industrial Zone, with the intention of being close to the Middle East market and to realize export- oriented manufacture. Started its manufacturing activities in a covered area of 1.500 m² on a land with a total area of 10.000 m², in 2012 the company is continuing its activities in a covered area of 10.000 m² on a land with a total area of 45.100 m². Stepping into the sector with collapsible, demountable and modular living containers (Con-flat), Con-imex expanded its product range with modular living cabins (Con-cabin) and pre- fabricated steel buildings (Con-steel) throughout the years and manufactured over 125.000 m² of its products. It is exporting approximately 90 % of its products. Major exportation destinations are Iraq, Afghanistan, India, Pakistan, Madagascar, Kuwait, Jordan, Lebanon, Azerbaijan, United Arab Emirates and Norway. With its product portfolio, Con-imex is mainly focused on serving the sector by making turn-key camp projects.

  VViizzyyoonnuummuuzz Müşterilerimizin beklentilerini, sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesi ile beraber her daim sağlamak.

  MMiissyyoonnuummuuzz İç ve dış pazarda kalitesi ve kültürü ile tanınan, güvenilen, başarı hikâyeleri ile dolu bir geçmişi geleceğe taşıyan gerçek bir sektörel marka olmak.

  DDeeğğeerrlleerriimmiizz Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan hizmet anlayışı ile kaliteden ödün vermeden üretilmiş, güvenilir ve uzun ömürlü ürünlerimizi, toplam kalite ve yönetim prensiplerine daima bağlı kalarak, müşterilerimize zamanında, eksiksiz ve hatasız olarak ulaştırmak.

  OOuurr VViissiioonn To satisfy our customers' expectations consistently with the quality of our products and services that we are offering.

  OOuurr MMiissssiioonn To become a strong and trusted brand in its sector, well known by its quality and company culture in the domestic and international market that builds its future on its past with full of success stories.

  OOuurr VVaalluueess Along with a service mentality that makes customer satisfaction our top priority, to provide our reliable and long-lasting products that are produced by making no concessions on quality, to our customers at the proper time, precisely and faultlessly.

 • ccoonn--iimmeexx®® Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

  NNeeddeenn CCoonn--iimmeexx?? Con-imex, ürünlerinin aşağıda belirtilen özellikleri sayesinde kullanım amaçlarınıza yönelik ihtiyaçlarınızı, oluşturduğu farklı ürün yelpazesi ile fonksiyonel, ekonomik ve uzun ömürlü çözümler sunarak karşılamaktadır.

   Ürünlerinin tamamen demonte olması

   Hızlı montaj/demontaj yapılabilmesi

   Paketlenerek sevkiyat ve depolama maliyetlerini minimuma indirmesi

   Demontaj esnasında minimum malzeme kaybı

   Malzeme konusunda sınırsız seçenek sunabilmesi o Duvarlarda IPN panel (alev almayan poliüretan panel) kullanımı o Hava şartlarına bağlı olarak istenilen kalınlıkta panel kullanımı o Formaldehit içermeyen malzeme kullanımı o Halojen-free kablo kullanımı o Tüm konstrüksiyon elemanlarında galvaniz sac kullanımı

  ÜÜrrüünnlleerriimmiizz

  DDooğğrruu ÜÜrrüünn iillee HHiizzmmeett BBiizziimm İİşşiimmiizz Con-imex, kurulduğu ilk günden beri, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümleri en doğru biçimde karşılamak için farklı ürün gruplarını kendi teknolojisi ile geliştirmekte ve piyasaya sunmaktadır.

  TTaassaarrllııyyoorruuzz,, ÜÜrreettiiyyoorruuzz,, KKuurruuyyoorruuzz Sizlerin talepleri doğrultusunda, projelerinizi teknik ofisimiz ihtiyaçlarınıza en uygun olacak şekilde tasarlar. Şantiye mobilizasyon binaları, birleşenli ve çok katlı yaşam konteynerleri, tekil yaşam kabinleri ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik Con-imex’in oluşturduğu genel ürün portföyü içinde yer alan üretimleridir. Her nerede ve ne şartta olursa olsun Con-imex, kendi bünyesinde yetiştirdiği montaj ekibiyle ürünlerinizi kurulumunu tamamlar ve sizlerin kullanımına hazır olacak şekilde teslim eder.

  CCoonn--FFllaatt -- MMooddüülleerr YYaaşşaamm KKoonntteeyynneerrlleerrii

  CCoonn--SStteeeell -- PPrreeffaabbrriikkee ÇÇeelliikk BBiinnaallaarr

  CCoonn--CCaabbiinn -- TTeekkiill YYaaşşaamm KKaabbiinnlleerrii

  WWhhyy CCoonn--iimmeexx?? Due to the following features of Con-imex Products listed below; Con-imex offers functional, economic and long-life solutions with its wide product range to meet all your requirements.

   All products being demountable

   Rapid assembly/disassembly

   Easy packaging which minimizes transportation and inventory costs

   Minimum material waste during disassembly

   Limitless material options o IPN (inflammable polyurethane) panel utilization on walls o Panel variety as thickness-wise according to weather conditions o Formaldehyde-free material utilization o Halogen-free cable utilization o Ability to use galvanized steel for all structural components

  OOuurr PPrroodduuccttss

  IItt iiss OOuurr BBuussiinneessss ttoo SSeerrvvee wwiitthh tthhee RRiigghhtt PPrroodduucctt From the very beginning of its establishment, to be able to serve its customers in the right way, Con-imex offers different groups of products to the market which are developed by its own technology.

  WWee DDeessiiggnn,, PPrroodduuccee aanndd AAsssseemmbbllee Throughout its customers’ request, Con-imex, designs projects through its technical office in the most suitable way. Site mobilization buildings, multi-storey and multi-component living containers, singular living cabins are in the main product portfolio of Con-imex which are produced according to your needs. No matter the circumstances and delivery locations, Con-imex, assembles your products with its assembly team trained in its facility and delivers the goods as ready for use.

  CCoonn--FFllaatt -- MMoodduullaarr AAccccoommmmooddaattiioonn CCoonnttaaiinneerrss

  CCoonn--SStteeeell -- PPrreeffaabbrriiccaatteedd SStteeeell BBuuiillddiinnggss

  CCoonn--CCaabbiinn -- SSiinngguullaarr AAccccoommmmooddaattiioonn CCaabbiinnss

 • ccoonn--iimmeexx®® Prefabrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

  CCoonn--FFllaatt -- MMooddüülleerr YYaaşşaamm KKoonntteeyynneerrlleerrii Con-imex'in ilk tasarımı olan Con-flat, birleştirebilmesi, modüler olması ve çok katlı yapılabilmesi sayesinde projelerinizde sınırsız çözümler sunar.

  GGeenneell ÖÖzzeelllliikklleerrii  Modüllerin istenilen yönde birleştirilebilmesi sayesinde amaçlanan her

  türlü alanın yaratılabilmesi

   Kolonların taşıyıcı özelliğinin olması sayesinde panellerin istenildiği zaman yerlerinin değiştirilebilmesi

   Kapı ve pencere panellerinin istenildiği zaman yerlerinin değiştirilebilmesi

   3 katlı yapılara kadar çözüm sunması

   Çok katlı yapılarda hem tavan hem taban görevi gören tek bir ara şasenin kullanılması

   Elektrik kablolarının isteğe göre paneller içerisinden veya panel üzerine monte edilecek kablo kanalları içerisinden döşenebilmesi

   1