pravo družb in poslovno pravo -...

of 40 /40
Pravo družb in poslovno pravo OBLIGACIJE Splošni del Šolsko leto 2005/06 doc. dr. Branko Korže

Author: hoangtram

Post on 02-Feb-2018

246 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pravo drub in poslovno pravo

  OBLIGACIJE

  Sploni del

  olsko leto 2005/06

  doc. dr. Branko Kore

 • POJEM OBLIGACIJE

  Obligacija je zaveza, ki ustvarja razmerje med dvema strankama, med upnikom in dolnikom.

  Dolnik se zavee upniku nekaj izpolniti ravnanje dolnika je lahko aktivno ali pasivno dati, storiti, opustiti

  Ponavadi so stranke obligacijskega razmerja hkrati upravienci in zavezanci

 • VIRI OBLIGACIJSKEGA

  PRAVA

  Pravni viri Obligacijski zakonik

  Podroni pravni predpisi

  Obiaji in uzance

  Sodna praksa

  Morala

  Mednarodni viri

 • TEMELJNA NAELA Dispozitivna narava zakonskih dolob

  Prosto urejanje obligacijskih razmerij

  Enakopravnost udeleencev

  Naelo vestnosti in potenja

  Skrbnost

  Prepoved zlorabe pravic

  Naelo enake vrednosti dajatev

  Dolnost izpolnitve obveznosti

  Prepoved povzroanja kode

  Mirno reevanje sporov

 • OBLIGACIJSKO RAZMERJE

  Z obligacijskim razmerjem se ustanavljajo,

  spreminjajo ali prenehajo pravice in

  pravna razmerja. Obveznost nastane s

  sporazumom strank volja strank se mora

  ujemati.

  Pogodba je sklenjena, ko se pogodbeni

  stranki sporazumeta o njenih bistvenih

  sestavinah.

 • VRSTE OBVEZNOSTNIH POGODB

  Konsenzualne (brezobline) in obline

  Realne (stranki ob sklenitvi druga drugi izroita predmet izpolnitve)

  Enostransko in dvostransko obvezne pogodbe

  Odplane (onerozne) in neodplane (lukrativne)

  Komutativne (medsebojno ustrezna izpolnitev izkljuuje prikrajanje) in aleatorne (tvegane)

  Pogodbe s trenutno, trajno ali zaporedno izpolnitvijo (v primeru razveljavitve uinek samo za naprej)

  Tipizirane (adhezijske) in netipizirane (poljubne)

  Kolektivne in individualne

  Nominatne (imenske) in inominatne (brezimenske)

  Zloene in meane pogodbe (ve vrst pogodb se zlije v eno)

  Fiduciarni posli (pogodba o zaupanju)

  Dejanska pogodbena razmerja

  Pogodba na zahtevo dravnega organa

 • STRANKE IN ZASTOPNIKI

  Fizine in pravne osebe

  Zastopanje direktno (v tujem imenu na tuj raun), indirektno (v svojem imenu na tuj raun)

  Zastopnik mora biti pravno sposoben, ker nadomea voljo zastopanca

  Pravni temelj: zakon, sodna odloba, pravni posel

  Oblika pooblastila: pisno

  Prekoraitev pooblastila zastopstvo brez pooblastitve (razlika glede odgovornosti zastopanca, v prvem primeru odgovarja, v drugem ne)

 • VEOSEBNA RAZMERJA

  Na strani upnika ali dolnika lahko nastopa

  ve oseb

  Veosebna razmerja so lahko deljena,

  solidarna ali skupna.

  Tretje osebe kot udeleenci obligacijskega

  razmerja: pogodbe v korist tretjih, pogodba

  v breme tretjega

 • PREDPOSTAVKE ZA

  SKLENITEV POGODBE

  Poslovna sposobnost

  Soglasje volj

  Monost in dopustnost

  Oblinost

 • GOSPODARSKE POGOBE enotna ureditev civilnega in gospodarskega prava v OZ

  OZ za gospodarske pogodbe doloa posamezne izjeme in sicer:

  uporaba poslovnih obiajev, uzanc, prakse (12. len)

  poloitev pri javnem skladiu (304. len)

  zastaranje terjatev (349. len)

  oderuke obresti (377. len)

  domneva solidarne odgovornosti (394. len)

  pactum de non cedendo (417. len)

  doloitev kupnine (442. len)

  rok za grajanje stvarnih napak (461. in 462. len)

  izroitev veje koliine (473. len)

  vzorna prodaja (518. len)

  domneva obresti pri posojilni pogodbi (570. len)

  domneva solidarnega porotva (1019. len)

 • SPOSOBNOST FIZINA OSEBA

  Popolna poslovna sposobnost (18 let)

  Omejena poslovna sposobnost (od 14 do 18) epajoi

  posel odobritev zastopnika

  Poslovna nesposobnost (< 14 let)

  Specialna poslovna nesposobnost (za doloen pravni posel)

  Deliktna sposobnost (> 7 let)

  PRAVNA OSEBA

  Pravna sposobnost (glede poslovnega premeta)

  Poslovna sposobnost (sposobnost po organih)

 • VOLJA ZMOTA

  Napake v predstavi (pristna) in napake v izjavi (nepristna)

  Bistvena in nebistvena

  Pravna in dejanska

  Opraviljiva in neopraviljiva

  Popolna in delna

  Kalkulacijska (izraun podatkov) in demonstracijska

  Teorije o zmoti teorija volje in teorija izjave

  Tipini primeri zmot (v osebi, v predmetu, v lastnosti, v

  pravnem naslovu, v poslovnem temelju)

 • PREVARA - Naklepno ravnanje sankcija

  izpodbojnosti in odkodninske odgovornosti

  GRONJA strah, povzroen z nasiljem

  ali gronjo, sankcija enaka kot pri prevari

  NERESNINA VOLJA neresna izjava

  (fikcija), mentalna rezervacija, simulacija

  (navidezni posel), nedolona izjava volje-

  posel ne nastane

  NAINI IZJAVE izrecno, mole,

  konkludentno

 • MONOST IN DOPUSTNOST

  Nemonost je dejanska, izpolnitve ni mogoe

  opraviti

  Nemonost je lahko objektivna ali subjektivna

  Nemonost je lahko zaetna ali pozneja

  Nanaa se lahko na predmet pogodbe, lastnosti,

  kraj in as izpolnitve, kavzo, osebne okoliine

  Sankcija neveljavnost, izjemoma tudi

  odkodninska odgovornost

 • DOPUSTNOST

  Pravna nemonost izpolnitve kritev kogentnih (prisilnih) predpisov

  Nedopustnost v predmetu, zaradi varstva javnega interesa, v kavzi, nagibu, moralna nedopustnost, delna nedopustnost

  Sankcija ninost ali izpodbojnost pravnega posla posledice kondikcija

  Konvalidacija, konverzija

  Posebni primeri nedopustnosti: ezmerno prikrajanje, oderutvo

 • OBLIKA

  Namen je varstvo veljavnosti pogodbe ali zaradi zagotovitve dokaza

  Predpostavka samo, e zakon tako doloa ali se o tem dogovorita stranki

  Vrste: pisna, pred javnim organom (notar), javna knjiga (registracija), potrditev po organu (odloni pogoj), realni kontrakti

  Posledice: neveljavnost, izpodbojnost, neiztoljivost, odkodninska odgovornost, konverzija, konvalidacija

 • NASTANEK OBVEZNOSTI

  Pogodba je sklenjena, ko se izjavi strank krijeta

  krije se ponudba (oferta) in sprejem ponudbe

  (akcept)

  as in kraj sklenitve pogodbe

  Ponudba uinek, do kdaj vee, oblika

  Akcept akcept s predlogom spremembe nova

  ponudba

  Molk naslovnika

  Predpogodba - predpostavke

 • ENOSTRANSKI

  OBVEZNOSTNI POSLI

  Ustvarijo obveznost v breme osebe, ki izjavi

  voljo, da se zavee

  Javna obljuba

  VREDNOSTNI PAPIRJI

 • ODKODNINSKE

  OBVEZNOSTI

  Odkodninska obveznost je obveznost

  stranke, da poravna kodo, za katero je

  odgovorna. Kot koda se teje samo tisto,

  kar je pravno priznano.

  Poslovna in neposlovna odkodninska

  odgovornost unitaristini pristop

 • PREDPOSTAVKE

  ODKODNINSKE ODGOVOR.

  Nedopustno kodljivo dejstvo (dogodek)

  Nedopustna koda (pravno!)

  Vzrona zveza med dogodkom in kodo

  Odgovornost

 • NEDOPUSTNO KODLJIVO DEJSTVO

  Dogodek ali ravnanje

  Aktivno ali pasivno ravnanje dokazno breme

  Za nedopustno dejstvo gre, e storilec prekri pravno

  normo, ki varuje kaken zavarovani interes okodovanca

  Splono pravilo neminem laedere

  Izkljuitev nedopustnosti silobran, poseg dravnih

  organov,

  Poseben primer: ravnanje dopustno, koda ne (skrajna

  sila, poseg upravnih organov, razlastitve) v teh primerih

  mora pokodovalec plaati primerno odkodnino

 • KODA

  koda je vsako prikrajanje, ki nastane

  zaradi posega v pravice ali pravno

  zavarovane interese

  Premoenjska nepremoenjska (moralna)

  koda mora biti resnina

  Neposredna posredna koda

 • VZRONA ZVEZA

  Zveza med dogodkom, za katerega je stranka odgovorna in posledicami tega dogodka, ki pomeni kodo

  Razline teorije (naravna vzronost, relevantna vzronost enakost pogojev, kreativna in adekvatna vzronost, predvidljivost, ratio legis)

  Direktna in indirektna vzronost

  Dokazno breme na strani tistega, ki je dolan dokazati obstoj kodnega dejanja

 • ODGOVORNOST Da je stranka odgovorna, mora biti

  sposobna (fizine osebe pritevnost, pravne osebe po organih, ti nastopajo kot pravna oseba, ne kot zastopniki)

  Vrste: krivdna in objektivna

  KRIVDNA: naklep (direkten, eventuelen), malomarnost (teka oziroma huda, lahka, zelo lahka), krivda strokovnjakov

  OBJEKTIVNA: odgovornost ne glede na krivdo dokazno breme je obrnjeno

 • ODKODNINA Vrste: restitucija, ekvivalenca, satisfakcija

  Odmera: ne veja od resnine kode, vpliv asa na odmero, notranje okoliine, zunanje okoliine, odmera bodoe kode izgubljeni dobiek

  Oblike: enkratni znesek, renta

  Zastaranje: 3 leta (relativni rok) 5 let (absolutni rok)

  Razmerje med zahtevki iz istega dejanskega stanja

 • OBOGATITVENE

  OBVEZNOSTI

  Stranka, ki kode ne zakrivi, jo je kljub

  temu dolna povrniti

  Vrste: gestija, kondikcija, verzija

 • UINKI OBVEZNOSTI Izpolnitev je naravni nain prenehanja obveznosti.

  Z izpolnitvijo preneha obveznost, ne pa

  obveznostno razmerje (e kdo drug plaa upniku

  namesto dolnika vstop v terjatev)

  Izpolnitev je pravni posel ali pravno dejanje

  Kraj in as izpolnitve (nebistven, bistven fiksni

  posli), nain izpolnitve

  Kritev obveznosti: objektivne (odstop od

  pogodbe, zamudne obresti, nadomestna izpolnitev)

  in subjektivne (odkodninski zahtevki)

 • DOLNIKOVA ZAMUDA Izpolnitev

  Odkodnina

  Prehod nevarnosti

  Zamudne obresti

  Odstopno upravienje

  Zasledovalna pravica

  Dospelost zastavne pravice

  Prenehanje: izpolnitev, nemonost izpolnitve

 • UPNIKOVA ZAMUDA Kritev sodelovalne dolnosti

  Prehod nevarnosti

  Zamudne obresti prenehajo tei

  Oprostilna dejanja (polog na sodiu,

  hramba)

  Odstopna pravica

  Povraila

 • NEPRAVILNA IZPOLNITEV

  Jamevanje za napake stvarne in pravne

  Jamevalni zahtevki (stvarne napake):

  - razveljavitev pogodbe

  - zmanjanje kupnine

  - zamenjava spolnitve z napako za drugo

  spolnitev brez napake

  - poprava spolnitve oziroma poprava napake

 • PRAVNE NAPAKE Kadar obstaja v zvezi z izpolnitvenim predmetom pravice

  tretje osebe, ki jo lahko uveljavlja proti pridobitelju in

  ki izkljuuje, zmanjuje ali omejuje pravico kupca

  Jamevalni rok 1 leto

  Sankcije: zahteva po oprostitvi stvari ali zahteve e ne,

  je pogodba razdrta po zakonu odkodninski zahtevek

  Jamevanje na podlagi garancijskih izjav

  DRUGI PRIMERI NAPAK V IZPOLNITVI:

  Nemonost izpolnitve, za katero stranki nista odgovorni

  razveljavitev pravnega razmerja

  Clausula rebus sic stantibus

 • PRENOS OBLIGACIJ

  Odstop terjatve (cesija)

  Prevzem dolga

  Nakazilo (asignacija)

 • UTRDITEV OBVEZNOSTI

  Porotvo

  Zastava

  Kavcija (varina)

  Pridrna (retencijska pravica)

  Ara in odstopnina

  Pogodbena kazen (penali)

  Predujem (avans)

  Pripoznanje dolga

  Pridrek lastninske pravice

 • SPREMEMBE OBVEZNOSTI

  Poravnava (transakcija)

  Zastaranje

  Steaj

  PRENEHANJE OBVEZNOSTI

  Po volji strank (pobot, sodna poloitev, samopomona

  prodaja, razveze z opcijo)

  Brez volje strank (zdruitev-confusio, prenehanje

  subjektov obveznosti, prenehanje upnikovega interesa)

  Prenovitev (novacija)

  Odpust dolga

  Razveljavitev (odprava pogodbe)

 • VREDNOSTNI PAPIRJI

  Funkcije vrednostnih papirjev:

  - kreditna sredstva

  - instrumenti negotovinskih plail

  - kot podlaga za zbiranje sredstev

  - kot instrumenti za pospeevanje cirkulacije blaga

  - kot instrumenti za financiranje

  - kot instrumenti za urejanje koliine denarja v

  obtoku itd.

 • Temeljni pravni viri:

  Obligacijski zakonik

  Zakon o gospodarskih drubah

  Zakon o menici

  Zakon o nematerializiranih vrednostnih

  papirjih

  Zakon o trgu vrednostnih papirjev

  Zakon o eku

 • Splona definicija vrednostnega

  papirja

  Vrednostni papir je pisna listina, s katero se

  izdajatelj (trasant) zavee, da bo zakonitemu

  imetniku te listine izpolnil na listini zapisano

  obveznost.

 • Bistvene sestavine vrednostnega

  papirja

  1. oznaba vrste

  2. firma in sede (priimek in ime ter prebivalie) izdajatelja

  3. firma in sede (priimek in ime ter prebivalie) osebe, na katero se glasi (oziroma ki ima pravico odrediti na koga se nanaa oziroma oznabo, da se nanaa na prinosnika)

  4. navedbo obveznosti

  5. kraj in datum izdaje (serijsko tevilko)

  6. podpis izdajatelja (faksimile izdajatelja pri serijskih)

 • Vrednostne papirje razvramo:

  1. po vsebini v papirju uteleene pravice

  - obveznostno pravne kot so eki, menice, obveznice, blagajniki zapisi, komercialni zapisi in certifikati

  - stvarnopravni vred. papirji , v katerih je uteleena stvarna pravica na doloenem blagu kot je to skladinica

  - drubeniki vred. papirji kot je delnica

  2. po nainu doloitve nosilca pravice iz vrednostnega papirja

  - imenski, ki se prenaajo s cesijo (rekta) ali po odredbi (ordrski) s polnim indosamentom, bianko indosamentom ali z indusamentom na prinosnika in

  - prinosniki, na katerih ni naveden upravienec (z izroitvijo) kot so obveznice ali ek na prinosnika

 • Abstraktna narava vrednostnih

  papirjev

  med dolnikom in prvim pridobitnikom

  vrednostnega papirja je razmerje le

  formalno abstraktnost,

  medtem ko pa je razmerje med izdajateljem

  vrednostnega papirja in med poznejim

  pridobitnikom materialno abstraktno