ožujak 2015. / godina 5.ih mali broj specijaliziranih neurokirurških odjela može s uspjehom...

of 36 /36
INFORMATIVNI STOMATOLOŠKI čASOPIS ZA PACIJENTE Ožujak 2015. / Godina 5. ISSN 1847-4500 Broj 9 PREVENTIVA TEMA BROJA:

Author: others

Post on 22-Jan-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INFORMATIVNI STOMATOLOŠKI čASOpIS ZA pACIJENTE

  Ožujak 2015. / Godina 5.

  ISSN 1847-4500

  Broj 9

  PREVENTIVATemA brojA:

 • NAKLADNIK:Hrvatska komora dentalne medicineADRESA UREDNIŠTVA:Kurelčeva 3, 10000 Zagreb,tel: 01/4886 710 - fax: 01/4816 540

  Impressum

  impAlnTologijA NAjljEPŠI jE osmIjEh s kojIm sTE sRETNI

  novA isTrAŽivAnjA PREdNosTI mANjEg uNosA ŠEĆERA

  isTrAŽivAnjA IsTRAžIVANjA ukAzuju kAko jE dENTINskA PREosjETljIVosT NAjVEĆA kod mlAdIh odRAslIh žENA

  plidenTA

  voĆni eliksir IskoRIsTITE sEzoNsko VoĆEI

  14

  2018

  3032

  bol bol kAo uzRok dolAskA u oRdINAcIju

  esTeTikA gummy smIlE

  prevencijA kArijesA PREVENcIjA RANog djEČjEg kARIjEsA

  pArodonTne bolesTi kAko sPRIjEČITI RAzVoj PARodoNTozE

  minimAlnA inTervencijA zAusTAVljENI RAzVoj kARIjEsA

  04

  0806

  1012

  30

  4

  e-mail: [email protected] www.HKdm.HrZA NAKLADNIKA:Predsjednik Komore mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent. FOTOGRAFIJE: autorske fotografije

  LEKTOR: Petra Birman, prof., dipl. lingvist UREDNIK: Eugen Čulo dr.med.dent.GRAFIČKA PRIPREMA: BirmandizajnTISAK: radinNAKLADA: 5 000 primjeraka

  14

  18

  02 >ožujak 2015.

 • Prvi regionalni informativni časopis za pacijente u dentalnim ordinacijama. Časopis smile predstavlja sponu između

  educiranog pacijenta i stručnog stomatologa, koji zajedno pronalaze put do uspješnog tretmana

  Prenošenje tekstova, djelomično

  ili u cijelosti, dozvoljeno je samo uz

  pismeno odobrenje redakcije ili autora.

  Zabranjena je svaka vrsta mehaničkog,

  optičkog ili elektronskog umnožavanja.

  NAZIV MEDIJA: Smile- informativni časopis za pacijenteVRSTA MEDIJA: tiskaniNAKLADNIK: Hrvatska komora dentalne medicineISSN: 1847-4550GODINA 2014, bROJ 8, STRANIcE 1-36ČASOPIS SMILE IZLAZI ČETIRI PUTA GODIŠNJE

  ožujak 2015. < 03

 • 04 >ožujak 2015.

  Napisala dr. sc. petra Nola Fuchs spec. oralne kirurgije Odjel za oralnu kirurgiju Stomatološka poliklinika Zagreb perkovčeva 3

  >>

  bol je čest razlog dolaska pa-cijenta u stomatološku ordi-naciju. bol je neugodan, su-bjektivni osjetni i osjećajni doživljaj u vezi sa stvarnim ili mogućim ošte-ćenjem tkiva. spada u osjete koje u mozak izravno donose obavijesti o stanju organizma i njegovu odnosu s okolinom . bol je uvijek subjektivna, a uz sam osjećaj boli manifestira se i aktivnošću simpatikusa: strah, uzne-mirenost, dilatacija pupila, suzenje, tahikardija, hipertenzija, mučnina, povraćanje, zvučni efekti i grimase. Prag boli uglavnom je sličan u razli-čitih rasnih grupa, no percepcija boli im je različita.

  Razina percepcije boli nije stalna: prag boli i reakcija na bol mijenjaju se pod različitim uvjetima. Istraživa-nja su pokazala da negativne emo-

  cije poput straha, tjeskobe ili ljutnje jače djeluju na percepciju boli od po-zitivnih emocija, a da muškarci ima-ju veću toleranciju na bol zbog bio-loške razlike te manje senzitivnosti prirodnih kemijskih medijatora nego u žena. Tako se čini da muškarci bo-lje podnose bol, no medijatori bolje maskiraju bol u žena.

  bol je vrlo čest razlog dolaska pa-cijenata u stomatološku ordinaciju i to najčešće bol uzrokovana samim zubom i njegovim potpornim struk-turama.

  Anatomija zuba i fiziologija bol-nih osjeta i putova vrlo je specifična. zato je bitan detaljan pristup paci-jentu kako bi se utvrdila točna dija-gnoza i poduzela odgovarajuća te-rapija. Naime, dijagnostika ponekad može biti prilično teška jer bol koja se čini da je dentalnog uzroka može biti posljedica posve drugog izvora, i obrnuto. zato je ponekad potrebna stomatološka i medicinska speci-jalistička suradnja kako bi se točno utvrdio uzrok boli u orofacijalnoj re-giji, pogotovo ako se radi o višestru-koj simptomatici i kroničnoj boli.

  Prilikom uzimanja anamnestič-kih podataka treba obratit pozor-nost na:

  • vrstu boli: oštra, tupa, pulsiraju-ća, probadajuća, žareća• mjesto boli: gdje nastaje i gdje završava• vrijeme pojavljivanja i trajanja

  KAO UZROKBOL

  DOLASKA UORDINACIJU

  NERVus TRIgEmINus jE PETI moždANI žIVAc odgoVoRAN zA osjET dodIRA, bolI, PRITIskA I TEmPERATuRE s lIcA, ČEljusTI, ČElA I okolIcE oČIju. dVA su, sVAkI s jEdNE sTRANE lIcA

  bol

  • promjene sna: da li je intenzitet boli takav da prekida san• provocirajući čimbenici: toplo, hladno, kiselo, slatko, zagriz, guta-nje, zijevanje, govor• čimbenici koji umanjuju bol: gri-janje, analgetici, alkohol

  orofacijalna bol širok je pojam koji uključuje mnoštvo dijagnostičkih en-titeta koji uzrokuju bol u glavi i licu. sastoji se od dva dijela: facijalnog i oralnog. Facijalna bol javlja se u području is-pod orbito-meatalne crte, iznad vra-ta i ispred očiju, a oralna se bol javlja u usnoj šupljini.biološki je razumno, medicinski opravdano i jeftinije prvo isključit odontogenu bol.srčane bolesti mogu uzrokovat fa-cjalnu bol, kod 6 % bolesnika jedini simptom angine pektoris i akotnog srčanog infarkta je bol u područ-ju vrata, lijeve strane donje čeljusti i lijevi donjih kutnjaka. kod 32 % bo-lesnika je ishemijska srčana bolest udružena s kraniofacijalnom boli.odontogena bol se može javit lokal-no ili se reflektira u okolne strukture (oko, uho, maksilarni sinus).

  Razlikujemo tri vrste odontoge-ne boli:

  • PULPNA BOL: u ranoj fazi imamo osjetljivost na kiselo, slatko te toplinske podražaje. u kasnijoj fazi jaka pulsirajuća bol

 • koja se pojačava potkraj dana. bol se pojačava na tople podražaje, te paci-jenti imaju potrebu držat hladnu vodu u ustima.• PARODONTNA BOL: prikazuje se kao trajna tupa bol. u početku stiska-nje zubi pomaže, a kasnije pojačava intenzitet boli.• KOŠTANA BOL: intenzitet boli je va-rirajući, od tupe do jake pulsirajuće boli. u ovu skupinu boli svrstavamo bol nakon ekstrakcije, traume.

  NEURALGIJA N. TRIGEMINUSANervus trigeminus je peti moždani živac odgovoran za osjet dodira, boli, pritiska i temperature s lica, čeljusti, čela i okolice očiju. dva su, svaki s jedne strane lica.

  Neuralgija trigeminusa se ubraja među najjače i najneugodnije boli koje se mogu osjetiti. bol počinje iznenada, u dijelu ili ci-jelom području koje opskrbljuje n. trigemi-nus. Izrazito je jaka, sijevajuća, oštra. Traje kratko, nekoliko sekundi i često se ponav-

  lja u kraćim ili dužim razmacima tijekom dana. može potrajati nekoliko dana, tje-dana ili čak mjeseci, a zatim prestaje i javi se ponovo za nekoliko mjeseci ili godina. u početku bol nastaje spontano, a poslije se može isprovocirati dodirom lica, žvaka-njem, pranjem zuba, govorom, smijehom, brijanjem ili nekim drugim podražajem. uglavnom je prisutna na jednoj strani lica, a obostrano se javlja vrlo rijetko u otprili-ke u 5% slučajeva, ali i tada počinje prvo na jednoj strani.

  uzrok neuralgije trigeminusa može biti poznat kao što je tumor ili malformacija krvnih žila koji pritišću živac. uzroci mogu biti i neke bolesti kao što je multipla skle-roza, dijabetes. Infekcije herpes virusom ili zoster virusom u području trigeminalnog živca mogu nakon povlačenja kožnih pro-mjena uzrokovati neuralgiju zahvaćenog područja. Takve neuralgije trigeminusa nazivamo simptomatskim. Idiopatskom neuralgijom smatramo slu-čajeve kada nije točno poznat uzrok. jed-

  na od teorija jest da promjene na krvnim žilama koje se nalaze u blizini prolaska živca, npr. ateroskleroza, pritišću i ošteću-ju živac i na taj način stvaraju osjet boli.

  dijagnoza se postavlja na temelju ana-mneze i kliničke slike. Potrebno je obavi-ti pregled usne šupljine i zubi, neurološ-ki pregled te pretrage kao što su cT i mR mozga.

  Terapija neuralgije trigeminusa provodi se lijekovima i drugim metodama koji suz-bijaju bol te uklanjanjem uzroka oštećenja i pritiska na živac.

  bolest se zbog svojih karakterističnih vanjskih simptoma relativno lako dijagno-sticira, ali na žalost postoje pacijenti koji se duže vrijeme muče i ne dijagnosticirani šeću od jedne do druge ordinacije. Često se na takvim bolesnicima uočavaju mnogobrojni nepotrebni zahvati kao što su mnogobrojna liječenja zubi, te multiple ekstrakcije. Paci-jentu se stanje samo pogoršava.

  u terapiji neuralgije trigeminusa stan-dardni lijekovi koji se koriste kod drugih vrsta boli uglavnom nisu pogodni za oz-biljniju terapiju, jer djeluju sa zadrškom te najčešće nemaju učinka kod ovakve vrste boli (poput nesteroidnih antireumatika-Aspirin i sl.). stoga su lijekovi prvog izbora u terapiji neki od primarnih antiepileptika poput gabapentina (Neurontin), karba-mazepina (Tegretol) ili fenitoina (difeto-in). oni smanjuju bol stabilizacijom živ-čanih membrana i slabljenjem električnih okidanja.

  ZBOG BOLI I POD NOŽod drugih lijekova koji pomažu "odnijeti" bol kombiniraju se od najblažih analgeti-ka kao što je voltaren ili drugi nestereoidni antireumatici do onih jačih kao što je tra-madol ili čak morfinski preparati u obliku flastera. Ponekad, veli docent cindro-Vre-balov, pomaže i terapija akupunkturom, koja dovodi do poboljšanja stanja bole-snika i smanjivanja boli.u posljednje se vrijeme izvode i operacij-ski zahvati nad ovakvim pacijentima. Izvo-di se infiltracija samog živca alkoholom, ili pak koagulacija ili rizotomija koja se izvodi u području moždanog debla. operacijski su zahvati relativno komplicirani i samo ih mali broj specijaliziranih neurokirurških odjela može s uspjehom obaviti.

  Neuralgija trigeminalnog živca rela-tivno je česta, s godišnjom incidencijom od 4-5/100 000 ljudi. Primarno pogađa srednju i stariju dobnu skupinu i to u 60% slučajeva žene. Početak je tipično iznena-dan, a napadi perzistiraju tjednima ili mje-secima prije spontanog nestanka.

  ožujak 2015. < 05

 • EsTETIkA

  s estetskog stajališta ideal-no je ako se kod osmijeha osim prednjih zubi ne vidi više od 1 do 2 mm zubnog mesa. Neki pacijenti pri smijanju pokazuju previše desni. Ako su time zahva-ćeni svi gornji prednji zubi, govori-mo o gummy smileu. Vidljive desni tokom smijeha „gummy smile“ su relativno česta pojava kod pacije-nata. Takve se osobe izbjegavaju smijati ili, kada to čine, rukom po-krivaju usta, što također nije uobi-čajeno i može utjecati da se te oso-be nelagodno osjećaju u društvu.uzroci pojavljivanja gummy smilea, osim kad je riječ o ubrzanom rastu zuba kod kojeg se javlja prekrivanje krunice zuba gingivalnim tkivom, mogu se pronaći i u prejakom ver-tikalnom rastu gornje čeljusti. jače pomičnom gornjom usnicom osmi-jeh se još dodatno može pogoršati zbog nisko postavljenog spoja mi-šića koji kontroliraju kretanje gornje usne te uslijed hiperaktivnosti po-vlače usnu u prisilan položaj.Iako za pacijente gummy smile predstavlja veliki estetski problem, on predstavlja i poteškoće u funkciji. ovisno o veličini osmijeha, otkriva se gingi-va te se za korekciju primje-njuju različite procedure.Najčešće se primjenjuje gingivektomija (odsijeca-nje i oblikovanje gingive) i produženje kliničke krune zuba. Taj nedostatak ili problem danas se rješava lako. u nekim

  GUMMY SMILE

  slučajevima povećavanjem usa-na hijaluronskom kiselinom može se umanjiti efekt gummy smilea, ali samo kao dopuna drugim me-todama ili kod malih korekcija.  korekcija „gummy smilea“ po-drazumijeva produženje kliničke krune zuba. ona se rutinski izvodi i postoje dvije metode:

  • Jedna je korištenje lasera uko-liko je potrebna manja korekcija• Druga je klasična kirurško-pa-rodontološka metoda ukoliko su potrebne veće korekcije.

  Također se ove dvije meto-de mogu i kombinirati. koja me-toda će se točno koristiti ovisi o

  stanju u ustima pacijenta, što se određuje stoma-tološkim pregledom. Vri-jeme potrebno za samu intervenciju zavisi od bro-ja zuba kod kojih se po-duzima korekcija dužine krunice.

  u slučajevima gdje gummy smile nije veliki, a zubi sitni i/ili postoje dijasteme (razmaci izme-đu zuba), neophodno je uradi-ti cirkumciziju, odnosno uklanja-

  nje viška desni laserom.Intervencija traje desetak minuta i najčešće se postavljaju kompo-zitne fasete, ukoliko su potrebne (njima mijenjamo ne samo dužinu već i položaj, oblik i boju zuba). Na taj način se gingiva formira pre-ma novim fasetama, pa se dobi-vaju potpuno kontrolirani rezul-tati. Naravno, poslije intervencije je potrebno nekoliko dana da se smire desni i da pacijenti nasta-ve s dobrim higijenskim režimom.Nakon nekoliko mjeseci ili godina kompozitne fasete se zamjenjuju keramičkim, što se može smatrati trajnim rješenjem.danas je popularna i nova meto-da rješavanja gummy smilea bo-toxom.kada nabrojane metode ne daju rezultat, preporučuje se terapeut-ski zahvat stabilizacije gornje usne botoxom zbog problema pojača-ne aktivnosti mišića oko usta te krivom načinu njegova korištenja. uslijed toga dolazi do podizanja gornje usne. botox djeluje tako da se navedeni mišić oslabi, pri čemu se smanjuje njegova kretnja i na-petost te se gornja usna više ne diže kao ranije.

  dANAs jE PoPulARNA I NoVA mETodA RjEŠAVANjA gummy smIlEA boToxom

  >> Napisala Kristina Horvat, dr.med.dent.Stomatološka ordinacija Balenovićwww.balenovic.hr

  06 >ožujak 2015.

 • Fluorid

  Fluorid

  Close picture box here for non bleed item

  PREDSTAVLJAMO NOVISTANDARD U ZAŠTITI OD KARIJESADOKAZANO NA 14000 LJUDI I 8 GODINA KLINIČKOG ISTRAŽIVANJA

  * Rezultati studije o remineralizaciji u usporedbi sa standardnom pastom za zube sa fluoridom pri čemu obje sadrže 1.450 ppm fluorida.

  † Rezultati šestomjesečne studije za procjenu poboljšanja kod karijesa zubne cakline koristeći QLF (Quantitative Light-induced Fluorescence) metod u usporedbi sa standardnom pastom za zube sa fluoridom pri čemu obje sadrže 1450 ppm fluorida.

  ‡ Rezultati dvogodišnje kliničke studije u usporedbi sa standardnom pastom za zube sa fluoridom pri čemu obje sadrže 1450 ppm fluorida.

  QLF je zaštitni znak u vlasništvu Inspektor Research System BV.

  Citirani znanstveni radovi: 1. Wolff M, Corby P, Klaczany G, et al. J Clin Dent. 2013;24(Spec Iss A):A45-A54. 2. Data on file. Colgate-Palmolive Company. 3. Cantore R, Petrou I, Lavender S, et al. J Clin Dent. 2013;24 (Spec Iss A):A32-A44. 4. Yin W, Hu DY, Fan X, et al. J Clin Dent. 2013;24(Spec Iss A):A15-A22. 5. Data on file. Colgate-Palmolive Company.

  COLGATE, POSVEĆEN BUDUĆNOSTI BEZ KARIJESA

  • Bori se protiv šećernih kiselina u zubnim naslagama, glavnog uzročnika karijesa 1,2

  • 4 X veća remineralizacija*3

  • Skoro 2 x veće smanjenje ranog karijesa†4

  • 20% veće smanjenje pojave karijesa u razdoblju od dvije godine‡5

  PARTNERKOMORE DENTALNE MEDICINE

  HRVATSKE

  Neutralizator šećerne kiseline™

  Cavity protection A4 - CRO - 2.indd 1 22.7.2014 15:37:24

 • PREVENcIjA kARIjEsA

  PReveNCIJA RANOG dJEčJEGA KARIJeSA

  LITerATurA1. Douglass JM, Douglass Ab, Silk HJ. A practical guide to infant oral health. Am Fam Physician 2004; 70: 2113 - 20.2. Twetman S. Prevention of Early childhood caries (Ecc) – review of the literature published 1998 – 2007. Eur J Paeditr Dent 2008; 9 (1): 12 – 9.3. Karn T, O`Sullivan D, Tinanoff N. colonization of mutans streptococci in 8 to 15 month old children. J Public Health Dent 1998; 58: 248 – 9.4. Tanner AcR, Milgrom PM, Kent R et al. The microbiota of young children from tooth and tongue samples. J Dent Res 2002; 81: 53 – 7.5. casamassimo PS, Thikkurissy S, Edelstein bL, Maiorini E. beyond the dmft: the human and economic cost of early childhood caries. J Am Dent Assoc 2009; 140 (6): 650 – 7.

  zubni karijes najčešća je kronično infek-cijska bolest u djetinjstvu prouzro-čenainterakcijom bakterija (uglavnom strepto-coccus mutansa), i šećera. streptococcus mutans prenosi se s majke na dojenče i može se inokulirati u ustima dojenčeta iprije nego što su mu izniknu prvi zubi. Te bak-terije koriste šećere kao izvorenergije, što dovodi do kiselih uvjeta u usti-ma i pritom utječe na demineralizacijuzubne cakline i zubni karijes (1). Rani dječ-ji karijes ima karakterističnu kliničku sliku i inicijalno se pojavljuje u obliku bijelih demi-neraliziranih mrlja na vanjskoj plohi zuba uz gingivu, a kasnije može progredirati u disko-lorirane kavitete (2). oštećenja se pojavljuju već nakon erupcije zuba – najprije zahvaćaju mliječne gornje prednje zube, a zatim i mli-ječnekutnjake. demineralizacija može napredovati vrlo brzo. karijes u njegovoj prvoj faziroditelji najčešće ne prepoznaju, što u pravilu povećava rizik od njegovaširenja. Inicijalna kolonizacija ms događa se tijekom prve godine života, što se poklapa s izrastanjem prvih mliječnih zuba (3). jezik također predstavlja potencijalni mikrobni re-zervoar za kolonizaciju ms koji su otkriveni u djece u dobi od 6 do 18 mjeseci (4). Primarni način prijenosa ms jest predominantno oko-mitom transmisijom putem njihovih majki, to jest majčinom slinom. Preventivne mjere trebale bi se fokusirati na očuvanje majči-na dentalnog statusa, izbjegavanje dijeljenja pribora za jelo s djetetom i ljubljenje majke i djeteta u usta. Nepravilan način hranje-

  nja bebe, poput noćnoga hranjenja iz bočice svaki put kad dijete to zahtijeva, povećava rizik od razvoja ranog dječjega karijesa. Pro-duljeno dojenje (više od 12 mjeseci), tijekom noći može povećati rizik od nastanka karije-sa. Ako je oštećenje zuba dovoljno veliko da dijete izgubi frontalne zube do dobi od 2 do 3 godine, što predstavlja najkritičnije godi-ne za razvoj govora, dijete može patiti zbog loše artikulacije i izgovora pojedinih glasova. konačna posljedica ranog dječjega karijesa može biti prerani gubitak mliječnih zuba radi vađenja zuba koji se više ne mogu izliječiti konzervativnim metodama ili radi opsežnih upala (apscesa), čiji su uzročnici upravo zubi zahvaćeni uznapredovalim ranim dječjim ka-rijesom. u rijetkim slučajevima ti zubi mogu dovesti i do životno ugrožavajućega sep-tičkog stanja i ozbiljnih skupih zahvata (5). osim toga, u djece s ranim dječjim karijesom postoji povećani rizik za nastanak karijesa i u trajnoj denticiji.

  Strategija za borbustrategija u borbi protiv ranoga prijenosa ka-riogenih bakterija s roditelja na njihovepotomke često se naziva primarna prevenci-ja i najčešće je usmjerena natrudnice i/ili majke tek novorođene djece. ona uključuje sljedeće - redukciju bakteri-ja u ustima majke ili primarnoga skrbnika. učinkoviti pristup u prevenciji zubnoga kari-jesa prema smanjenju broja s. mutansa u ustima primarnoga skrbnika (obično majke). smanjenje aktivnosti koje uključuju izmjenu sline između djeteta i roditelja/skrbnika limi-tira prijenos bakterija ( npr. treba izbjegava-ti dijeljenje posuđa, hrane, pića, sprječava-ti dijete da stavlja ruke u tuđa usta, ne lizati dudu prije nego što se da djetetu i ne dijeliti četkice). svrha toga je prevenirati ili odgoditi stjecanje bakterija koje prouzroče zubni kari-jes u djeteta. Edukacija o oralnome zdravlju je vrlo važan faktor budući da nastanak zub-noga karijesa ovisi o prehrani. mnoga istraži-vanja i profesionalni savjeti temeljeni su na prilagodbi prehrane i prehrambenih navika dojenčeta putem edukacije roditelja. mno-gi zdravstveni djelatnici, pedijatri, asistenti i medicinske sestre mogu imati značajnu ulo-gu u reduciranju tereta te bolesti jer djeca do treće godine dolaze kod njih na preglede i do

  11 puta, a doktore dentalne medicine gotovoi ne posjećuju. Na Američkoj akademiji za dječju stomatologiju (AAPd) dane su smjer-nice o navikama hranjenja iz bočice u svrhu prevencije ranog dječjega karijesa i skrbi za oralnu higijenu novorođenčad i djece koja su tek prohodala. Izbjegavanje hranidbenih navika koje potiču karijes uključuje sljedeće smjernice:• novorođenčad se ne bi smjelo staviti na spavanje s bočicom koja sadrži fermenti rajuće ugljikohidrat:• Ad libitum dojenje trebalo bi izbjegavati nakon nicanja prvoga mliječnog zuba i uvođenja ugljikohidrata u prehranu• roditelje bi trebalo poticati da daju djeci piti iz čaše kako se približavaju prvom rođendanu te ih potpuno odviknuti od pijenja iz bočice u dobi od 12 do 14 mjeseci• izbjegavati uzimanje bilo kakve tekućine koja sadrži fermentirajuće ugljikohidrate iz bočice ili dječje čašice• izbjegavati međuobroke i produljena izla ganja hrani i sokovima koji sadrže fermen tirajuće ugljikohidrate.Navedene preventivne metode u kombina-ciji s kontrolnim pregledima kod stomatolo-ga svaka tri mjeseca imaju značajnu ulogu u prevenciji ranog dječjega karijesa.

  Napisali doc.dr.sci. dubravka Negovetić Vranić i prof.dr.sci. Martina Majstorović

  >>

  08 >ožujak 2015.

 • Fluoridacija KAO pREVENCIJA

  Prevencija karijesa fluoridima je odav-no ukorijenjena, a u posljednje se vrijeme prednost daje topikalnoj naspram sustav-noj primjeni fluorida. danas su u primjeni zubne paste, vodi-ce za ispiranje usta, žvakaće gume, razli-čiti lakovi i gelovi koji sadrže fluor. zubna pasta je idealan nosač za prijenos fluora, a dnevnom upotrebom paste s fluorom smanjuje se nastanak karijesa od 20 do 40 posto. dijete smije započeti koristiti pastu za zube kada mu nikne prvi mliječni molar, dakle u dobi od oko 1,5 godine. Preporuče-no je koristiti paste za zube namijenjene upravo djeci, budući da one sadrže manju količinu fluora od pasti za odrasle (≈500 ppm F). djeca obično progutaju dio paste prilikom pranja zuba te zato moramo kon-trolirati količinu paste koju dijete nanosi na četkicu. dovoljno je na četkicu istisnuti količinu paste koja odgovara veličini zrna graška. Postoje mnoge paste koje sadrže fluor, ali granica mora postojati pa se flu-or u medicinskim dozama koristiti jedino u ordinacijama i stoga djecu treba redovito voditi stomatologu na fluoridaciju kako bi im zubi bili kvalitetniji, a fluor se ugradio u njih tijekom nicanja.Topikalna fluoridacija uglavnom se pro-vodi u stomatološkim ambulantama i tre-balo bi je provoditi nekoliko puta godišnje. Važna je jer se posebnim pastama prema-zuju zubi, što višestruko povećava koncen-traciju fluora. Tako velika koncentracija flu-ora ima sljedeća djelovanja:

  ➤ smanjuje nastanak karijesa➤ povećava obranu zuba od karijesa➤ zaustavlja početni karijes➤ povećava količinu i kvalitetu sline➤ zaustavlja bakterije u razvoju➤ smanjuje kiselost u ustima➤ čini zube zdravijima i otpornijima.

  Također su u upotrebi žvakaće gume s fluo-rom i ksilitolom, a daju se djeci s vrlo aktiv-nim karijesom. ksilitol je pokazao zaštitno djelovanje mijenjanjem sastava bakterijske flore u ustima. Njegovo korištenje u žvaka-ćim gumama ima još jednu prednost, a to je poticanje izlučivanja sline žvakanjem.

  upotreba fluora u poboljšanju oralnog zdravlja već je dugo poznata i kao takva dokumentirana u mnogim znanstvenim radovima. svako istraživanje pokazalo je barem malo pozitivnih učinaka fluora pa se ne može skriti njegovo iznimno djelova-nje na zubnu strukturu. kako bismo Vas još više potaknuli na korištenje fluora kao pre-vencije od nastanka karijesa, evo deset či-njenica koje će Vas sigurno zaintrigirati:● Fluor je potpuno prirodni mineral koji se nalazi u mnogim prehrambenim proizvodi-ma te u pitkoj vodi.● kada se fluor ugradi u zubnu caklinu čini je znatno čvršćom i otpornijom na karijes.● obogaćivanje pitke vode fluorom istra-žuje se već 50-ak godina i pokazalo se da konzumacija takve vode smanjuje kvare-nje zubi od 50 do 60 posto.● Vrlo je malo zemalja u svijetu koje ima-ju prirodno vodu obogaćenu fluorom, sve ostale moraju svoju vodu dodatno obo-gatiti.● dodatak fluora u zubnim pastama sma-njuje pojavnost karijesa za 50 posto.● do treće godine trebala bi se koristiti pa-sta s 1000 ppm floura (ppm je obilježen na ambalaži zubne paste), a nakon treće pre-poručeno je koristiti pastu koja sadrži od 1350 do 1500 ppm fluora.● Fluoridni lakovi koje aplicira stomato-log mogu dodatno zaštititi dječje zube od karijesa.● upotreba fluoridnih lakova posljednjih je godina u velikom porastu.● Nema statistički relevantnih dokaza za negativne pojave obogaćivanja vode flu-orom.● u Engleskoj je postotak karijesa u stati-stički većem padu otkako se koriste fluo-ridni lakovi.Posjetite svoga stomatologa i zatražite da Vašem djetetu aplicira fluoridni lak, ko-rist je višestruka, a dijete će svakako imati ugodnije iskustvo te zdravije zube.

  Za više informacija i ostale teme posjetite www.mojstomatolog.hr

  Napisao Luka Lubina, dr. med. dent., glavni urednik portala mojstomatolog.hr

  >>

  ožujak 2015. < 09

 • PARodoNTNE bolEsTI

  Parodontne bolesti (parodonto-za) su skupine stanja koja za-hvaćaju zubno meso (gingivu) i uništavaju potporna tkiva zuba (alve-olarnu kost, cement i parodontni liga-ment), a u grubo se dijele na gingivitis (upalu gingive) i parodontitis (upalu parodonta).u vremenu kada je u zemljama s dobro organiziranom dentalnom zdravstve-nom zaštitom bitno smanjena inci-dencija karijesa, parodontoza postaje glavni problem dentalne medicine. ona je danas vodeći uzrok gubitka zubi kod odraslih osoba.

  Uzročnici i razvoj bolestiglavni uzročnici kako paradontoze tako i karijesa su bakterije koje se na-laze u zubnom plaku. Plak je mekana, žućkasta tvorba koja čvrsto prianja uz zub, osobito uz rubove zubnog mesa. stvara se već nekoliko minuta nakon pranja zuba. Neadekvatna higijena zbog koje se ne odstranjuju ostatci hrane i plak sa površine zuba uzroku-ju porast broja ovih bakterija. kao od-govor na njihovu prisutnost javlja se i imunološki odgovor organizma. Te konačno, njihovim zajedničkim dje-lovanjem dolazi do razvoja upalnih promjena na zubnom mesu, a kasnije i na potpornom aparatu zuba tj. paro-dontu.Razvoj parodontnih bolesti ne pred-stavlja samo opasnost za zdravlje usne šupljine, one su vrlo štetne za

  Napisala Mr.sc. patricia Marčetić, dr.dent.med.

  >>

  kAko sPRIjEČITI RAzVoj

  PARODONTOZE

  cjelokupno zdravstveno stanje orga-nizma.Već se dulje vrijeme prisutnost paro-dontne bolesti smatra faktorom za razvoj određenih sistemskih bole-sti. Parodontitis može povećati rizik za nastanak kardiovaskularnih i ce-rebrovaskularnih bolesti, dijabetesa, respiratornih bolesti i prijevremenog porođaja djece niske porođajne teži-ne, povezuje se i s reumatoidnim bo-lestima.Važno je i znati da su parodontne bo-lesti progresivne, njihov se napredak može usporiti, vrlo teško i zaustaviti, ali tkiva koja se unište razvojem paro-

  dontoze najčešće je nemoguće vratiti. Njihova rekonstrukcija zahtjeva slože-nu i skupu kirurško-protetsku terapiju.simptomi koji ne liječeni u konačnici dovode do propadanja okolne kosti i gubitka zuba su: otečeno, crveno zub-no meso koje krvari, neugodan zadah, lagana pomičnost zuba.

  Pravilna higijena i pevencijas obzirom da je parodontoza primar-no posljedica neadekvatne higijene zuba, odnosno usne šupljine, najvaž-nija u borbi protiv nje je redovita i pra-vilna oralna higijena. ona je najdo-stupnije, najučinkovitije i najjeftinije

  ukolIko sE PlAk NE ukloNI s PoVRŠINE zubA sTVARA sE kAmENAc u Roku oTPRIlIkE 7 dANA. NAImE, PlAk jE kIsEo, NjEgoVu kIsElosT oRgANIzAm NAsTojI NEuTRAlIzIRATI TAložENjEm mINERAlA Iz slINE u PlAk

  slika 1. Prije i poslije čišćenja kamenca s jezične strane donjih frontalnih zuba gdje najčešće nalazimo veće količine kamenca

  010 >ožujak 2015.

 • sredstvo za postizanje zdravlja usne šupljine.dakle, pacijent sam može pravilnom higije-nom prevenirati razvoj parodontnih bolesti.da bi očuvali zdrave zube i zubno meso, četkajte Vaše zube dva-tri puta dnevno s naglaskom na večernje pranje. Potrebno je koristiti i zubni konac kojim se uklanja plak i ostaci hrane između zuba. Većina zubnih pasti sadrži fluor i antibakterijska sredstva te osim prevencije karijesa djeluju i na bak-terije koje su odgovorne za razvoj parodon-tnih bolesti. Preporuča se zubnu četkicu mi-jenjati svakih 1-3 mjeseca. Četkica treba biti meka do srednje tvrda, a zubna pasta se nanosi na suhu četkicu i tako suha unosi u usta. u usnoj šupljini postoji dovoljno teku-ćine da se stvori pjena, a četkica ne omekša prije pranja. zubi i zubno meso se četkaju kružnim pokretima, a četkica treba biti pod nagibom od 45 stupnjeva u odnosu na po-vršinu zuba. Prilikom četkanja pokušava se čekinjama doprijeti u prostor između vrata zuba i zubnog mesa (koliko ide - ne previše forsirati). Četka se kvadrant po kvadrant i sve vidljive plohe zuba: grizna ploha, obra-zna strana zuba i jezična odnosno nepča-na strana. Plohe zuba koje se dodiruju treba dodatno očistiti zubnom koncem. ukoliko postoji prostor ispod mosta ili duboki džep mogu se dodatno koristiti specijalne inter-dentalne četkice. kao nadopuna dobroj oralnoj higijeni preporučuje se i korištenje antiseptičkih tekućina za ispiranje sluzni-ce, naročito kada je parodontna bolest već prisutna.Prevencija parodontnih bolesti osim ade-kvatne higijene usne šupljine uključuje i re-dovite posjete stomatologu i profesionalno čišćenje zubnog kamenca.

  ukoliko se plak ne ukloni s površine zuba stvara se kamenac u roku otprilike 7 dana. Naime, plak je kiseo, njegovu kiselost orga-nizam nastoji neutralizirati taloženjem mi-nerala iz sline u plak. Na taj se način plak postepeno kalcificira, tj. pretvara se u kame-nac. Tako kamenac predstavlja sekundarni etiološki faktor koji pridonosi razvoju paro-dontne bolesti. on sam po sebi ne dovodi do upale, ali zbog svoje poroznosti i hrapavo-sti služi kao bakterijska niša velike površine,

  stoga je njegovo profesionalno odstranjenje izuzetno važno u zaštiti od razvoja parodon-tnih bolesti.● Redovite posjete stomatologu svakih šest mjeseci omogućit će uočavanje eventual-nih oralnih problema u početnim stadijima, olakšati terapiju i spriječiti nastanak većih oštećenja.● Redovne kontrole vrlo su važne i kod paci-jenata kod kojih je dijagnosticirana parodon-toza jer je to bolest koja se ciklički aktivira i bez dobre suradnje pacijenta i terapeuta nema dugotrajnih rezultata.● Treba izbjegavati i faktore rizika, a to je prije

  svega pušenje. Štetno djelovanje sastojaka duhanskoga dima utječe najprije na sluznicu usne šupljine.Važno je naglasiti da nikotin, između osta-log uzrokuje i suženje krvnih kapilara, pa se kod pušača prvi simptomi parodontne bo-lesti teže uočavaju, naime, nema krvarenja prilikom četkanja, pa kod pušača bolest na-preduje bez vanjskih znakova, dok u dubljim tkivima dolazi do nestanka kosti i pušači do-laze u ordinaciju kad je bolest već toliko uz-napredovala da se zubi klimaju ili već i sami ispadaju.Nadalje treba poticati prestanak pušenja, jer osim što predstavlja rizik za nastanak paro-dontitisa, uzrokuje oralni karcinom i negativ-no utječe na parodontno cijeljenje.uz pušače, najveći rizik za nastanak paro-dontnog oboljenja imaju bolesnici obolje-li od šećerne bolesti. Poznata je činjenica da su pacijenti s dijabetesom, pogotovo ako se bolest slabo kontrolira, skloniji nastanku de-strukcije parodonta.drugu skupinu čimbenika rizika, nazvanu još i indikatorima rizika, čine: osteopenija, oste-oporoza, stres, nutritivni čimbenici (manjak kalcija i vitamina c, prehrana siromašna pro-teinima), lijekovi te genetski čimbenici. do-datno u tu skupinu spadaju i bolesti imunoga sustava (npr. AIds).jasno da osobe koje imaju jedan ili više fak-tora i/ili indikatora rizika moraju posebno voditi računa da je njihova oralna higijena besprijekorna. kao za zdravlje cijelog orga-nizma pa tako i za zdravlje parodonta treba osim pušenja izbjegavati alkohol, droge, važ-no je kretanje, vježba, san i naravno zdrava prehrana bogata vitaminima i mineralima prije svega vitaminom c i kalcijem.

  slika 2. shematski prikaz tijeka razvoja parodontne bolesti od gingivitisa do parodontitisa

  slika 3. osnovna sredstva za higijenu usne šupljine

  ožujak 2015. < 011

 • mINImAlNA INTERVENcIjA

  UvodPrikaz slučaja 18-godišnjakinje za ocjenu kari-jesa i demineraliziranih prednjih zubi.u određenim područjima karijes je meki i može se odstraniti ekskavatorom. caklina je dekalcificirana, slaba i ljušti se u područjima bijelih i žutih mrlja. Anamneza pacijentice je bez osobitosti, kao i dentalna anamneza, bez navike konzumiranja gaziranih pića i s općeni-to dobrom oralnom higijenom. Pacijentica je imala ortodontsku terapiju te je istaknula da se karijes pojavio nakon odstranjenja bravica.Nema drugih vidljivih oštećenja ili ispuna.Razmatrane terapijske opcije uključivale su estetske ljuske ili korištenje mI Paste Plus pa-ste nakon izrade poštednih kompozitnih ispu-na, pri čemu se optimalnom terapijom za pa-cijenticu smatra druga opcija.

  Ciljevi• zaustaviti razvoj karijesa. • Pretvoriti demineraliziranu caklinu u mine-raliziranu korištenjem mI Paste Plus (gc). • očuvati zdravo zubno tkivo.

  • Izbijeliti zube. • Nadomjestiti zubno tkivo poštednim den-talnim tehnikama za izradu lijepog, prirodnog osmijeha koji će se održati dugo godina.

  Izrada ispunasuradnja pacijentice bila je izvrsna.Nakon četiri tjedna, karijes je pod dental-nom sondom bio tvrdi i nije se mogao od-straniti ekskavatorom. Postojeći karijes je odstranjen, rubovi cakline su poravnati te je izrađen ispun zubi kompozitom. caklina se više nije ljuštila te je većina dekalcificirane cakline izgubila žutu i bijelu boju, što upućuje na rekalcifikaciju. Izbjeljivanje zubi izvršeno je gelom za kućnu uporabu nakon izrade is-puna. korištene su prethodno izrađene žlice za izbjeljivanje. Ispunjeni su predoperativni ciljevi s gledišta klinike i pacijentice. zubi su općenito zdraviji i jači, uz prirodni, bijeli osmi-jeh dobiven poštednim tehnikama.

  Plan terapijePlan terapije sastoji se od dva dijela: kućnog i ordinacijskog protokola.Posjete ordinaciji dogovorene su jedanput tjedno kroz četiri tjedna. Tijekom tih posjeta provodilo se dvominutno kondicioniranje fos-

  fornom kiselinom (ultradent ultra-Etch 35%-tna fosforna kiselina), koja se nanosila vrhom štrcaljke unutar pola mm ili 1 mm od gingive, zavisno o položaju demineraliizacije. gingiva nije bila zaštićena zbog debelog sloja jetkanja, čije je nanošenje trajalo samo dvije minute, no korišten je retraktor da usnice ne smetaju. Na-kon toga mI Paste Plus pasta nanesena je na kondicionirano područje. suradnja pacijenta i tvrdoća cakline i karijesa također je ocijenjena. žlice za izbjeljivanje bez spremnika izrađene su pacijentici za kućnu uporabu.upute za njegu kod kuće uključivale su izvr-snu oralnu higijenu, nanošenje mI Paste Plus dva ili tri puta na dan ručno sukladno uputi proizvođača te nanošenje mI Paste Plus na zube prije odlaska na počinak nakon postav-ljanja žlica za izbjeljivanje kako bi se pasta za-držala u zahvaćenim područjima.

  Sam Simos, DDS, osnivač je i predsjednik tvrtki Allstar Smi-les i Allstar Smiles Learning Center. Održava postdiplomske tečajeve putem svog centra za učenje u Bolingbrooku, Illi-nois te diljem SAD-a.

  "©2009. Originalni članak je objavljen u RdH

  Magazine, August 2009. ponovno objavljeno s

  dopuštenjem."

  Zaustavljeni razvojkArIjesA

  OPiS POStuPKa

  012 >ožujak 2015.

  NapisaoSam Simos, ddS

  >>

  1.

  4.

  7.

  2.

  5.

  8.

  3.

  6.

  9.

 • Prvi vizualni kontakt pri upozna-vanju usmjeren je na osmijeh, zube i izraz lica. lijep i harmo-ničan osmijeh daje dojam vedrine, zadovoljstva i samopouzdanja. za osmijeh koji nam otvara vrata uspjeha potrebni su lijepi i zdravi zubi. Često se zaboravlja da su redovite kontrole i re-dovito održavanje higijene usta i zubi vrlo bitan faktor u zadržavanju ljepote osmijeha. No, ako se problem i pojavi dental-na medicina nudi učinkovita rješenja kojima se zdrav i lijep osmijeh može uspješno vratiti. Razna područja den-talne medicine omogućuju održava-nje zdravog i lijepog osmijeha tokom

  cijeloga života.Implantologija je disciplina dental-ne medicine usmjerena na nadomje-štanje izgubljenih zubi. Implantat je najbolji nadomjestak za zube koji ne-dostaju. Njegova ugradnja direktno utječe na poboljšanje kvalitete života, a pacijentu daje osjećaj potpuno pri-rodnih zubi te vraća samopouzdanje i osmijeh na lice.

  Inovativne metodedanas su gotovo svi implantati izrađe-ni od titana. Razlike između implanta-ta različitih proizvođača se ne vide go-lim okom niti se mogu procijeniti- riječ je u razlikama u znanstvenoj i stručnoj dokumentaciji te istraživanjima koja su provedena prije puštanja implan-tata u proizvodnju. Razlike se odnose na površinu implantata, snagu veze iz-među implantata i kosti, čvrstoću spo-ja između implantata i nadogradnje, stabilnost kosti oko implantata tokom godina i slično. Ipak je riječ o medicini i kirurškoj ugradnji titanskog usatka u kost. Implantat treba biti čvrst i sigu-ran- baš kao i zdravi prirodni zub.kada je riječ o suvremenim tehno-logijama za planiranje ugradnje im-

  plantata, treba istaknuti da je čitav proces digitaliziran, te je uz pomoć kompjuterskih tehnologija omogućen brži, efikasniji i kvalitetniji rad.u planiranju se najčešće koristi tro-dimenzionalni cT čeljusti i cAd/cAm tehnologija u dentalnom laboratoriju. 3d cT čeljusti najsigurniji je dijagno-stički alat u implantologiji. Riječ je o digitalnom cT-u koji uz minimal-ne količine zračenja, omogućuje im-plantologu uvid i točnu vizualizaci-ju raspoložive kosti, položaj živaca te mogućnost potpunog planiranja implantološkog zahvata u virtualnom okruženju.ugradnja implantata postaje sigurni-ja, brža i bolja. cAd/cAm tehnologija omogućava vrlo brzu i efikasnu izradu krunica i mostova, kako na implanta-tima, tako i na zubima. Pri takvim pro-tetskim radovima koristi se integralna keramika, čime se izbjegava upotreba različitih metala u ustima, a sam pro-tetski rad ima bolje estetske i meha-ničke karakteristike.s novim, sigurnim i učinkovitim teh-nologijama te zahvaljujući implantati-ma danas je moguće brzo steći sjajan, blistav osmijeh.

  ImPAlNTologIjA

  U skladu s današnjim uvjetima života pacije-nata, bitno je istaknuti da je brzina rada u su-vremenim dentalnim ordinacijama na za-vidnoj razini. Tako je za samo nekoliko sati mo-guće obaviti cijeli proces; od uzimanja otisaka do finalnog cementiranja protetskog rada. Pa-cijent u jednom danu može dobiti gotov pro-tetski rad.

  sVI PRoTETskI RAdoVI zA jEdAN dAN

  Napisao damir Jelušić, dr.med.dent.

  >>

  NAJLJEPŠI JE OSMIJEh S KOJIM STE

  sreTNI

  014 >ožujak 2015.

 • dENTAlNI AsIsTENT/IcA

  Pred

  bilježb

  e za nove uPise su u tijeku

  !!!!!

  Krajem mjeseca ožujka 2015. godine upisana je V. ge-neracija polaznika programa usavršavanja, jedinstvenog

  programa e-učenja kojeg provodi Učilište Ambitio. To je prvi odobreni formalni program usavršavanja odraslih u Hrvatskoj koji

  se odvija kombinacijom e-učenja i redovne nastave, a koji omogućava stjecanje potrebnog stručnog znanja u području dentalne medicine, točnije za pravilno asistiranje u svakodnevnim postupcima u dental-

  no medicinskom timu. Time je polaznicima omogućeno fleksibil-no stjecanje novih znanja i vještina uz rad i pohađanje progra-ma polaznicima iz cijele Hrvatske. Nastavni plan i program su usklađeni s hrvatskim i europskim kvalifikacijskim okvirom i

  ishodima učenja potrebnim za rad u ordinaciji na mjestu dentalnog asistenta. Više informacija može se dobiti u

  Učilištu Ambitio tel:01/4677-802 ili na www.uciliste-ambitio.hr.

  v. generacija polaznika programa usavršavanja za poslove dentalnog/e

  asistenta/ice

  „Ja sam po zanimanju zubni tehničar i imam 7 godina iskustva u zubnoj tehnici, ne samo u Hrvatskoj nego i u Ljubljani u Sloveniji. Kada sam se vratila u Hrvatsku i počela raditi kao zubni tehničar više me taj posao nije u pot-punosti ispunjavao. U međuvremenu sam ostala trudna i otišla na porodiljni. Imala sam dovoljno vremena malo razmisliti o svemu...svome poslu i zanimanju...iako je zubna teh-nika jako zanimljiv posao, nedostajala mi je komunikacija i odnos s ljudima. Jednom pri-likom sam kontaktirala jednog zubara. On mi je spomenuo da sada postoji Učilište za dentalnog asistenta i objasnio princip školo-vanja....ja sam se zainteresirala i odlučila upi-sati u Učilište Ambitio za dentalnu asisten-ticu. Slobodno kažem da mi je to jedna od najboljih odluka u životu. Jako dugo se nisam tako dobro osjećala u svojoj koži. Vjerujem da su tome doprinijeli i djelatnici i nastav-nici Učilišta koji su predivni ljudi i stvarno se trude i po meni uspijevaju potaknuti nas na drugačiji način obavljanja posla kao dentalni asistent...pod time mislim da nas uče da pri-stupamo poslu profesionalno i s osjećajima. Mislim da su dali doprinos načinu rada den-talnih asistenata, a samim tim i svih zubnih ordinacija.“ Diana C.- polaznica programa usavršava-nja za dentalnog asistenta.

  Riječi su to jedne polaznice koja je odluči-la spontano dati svoj osvrt na upisani pro-gram usavršavanja koji trenutno pohađa u učilištu Ambitio. zadovoljstvo upisanih polaznika je i naše najveće zadovoljstvo, a posebice ako nakon uspješno završe-nog programa uspiju naći zaposlenje. Pre-ma nedavnim istraživanjima i statistika-ma provedenim u svijetu očekuje se da će zapošljavanje u području zdravstvenih za-nimanja, posebice za zanimanje dentalni asistent porasti za 36% do 2018. godine., što je više od očekivanog prosjeka za to za-nimanje. Navedenom podatku idu u prilog i globalne činjenice koje se odražavaju i na područje dentalne medicine. općenito se broj stanovnika u svijetu povećava, a time i potreba za uslugama u dentalnoj medicini, te se sve više teži očuvanju i zaštiti prirodnih zubi u osoba srednje i starije dobi. Također je posebna pažnja usmjerena na poveća-nje svijesti o zdravlju zubi kod mlađe popu-lacije. Ne smijemo zanemariti činjenicu da je dentalni asistent obavezni član dental-nog tima. zbog toga dentalnog asisten-ta treba prepoznati kao važnu kariku den-talnog tima i omogućiti mu profesionalno usavršavanje. To će dovesti do poboljšanja kvalitete usluga u ordinacijama dentalne

  medicine te doprinijeti većem standardu rada same ordinacije. budući da dentalni asistent obavlja i preuzima sve veći dio ru-tinskih poslova u ordinaciji, doktor se može više posvetiti složenijim zahvatima. uz po-rast kvalitete rada, jako je važno napo-menuti i činjenicu da je od 2011. godine rad dentalnih asistenata i zakonski reguliran zakonom i Pravilnikom o minimalnim uvje-tima u pogledu prostora, radnika i medicin-sko-tehničke opreme za obavljanje zdrav-stvene djelatnosti. budućnost zanimanja dentalni asistent bi trebala biti obećavajuća i kroz obrazovne programe koji se odvijaju u učilištu Ambitio. da bi osoba postala dentalni asistent, nije potrebna visoka trogodišnja škola kao što je to uobičajeni minimum za ostala zdrav-stvena zanimanja nakon srednje škole već je moguće i stručno se usavršiti u vremenu od 6 mjeseci (ukoliko je osoba završila ško-lu zdravstvenog usmjerenja) ili prekvalifici-rati u vremenu od 18 mjeseci.

  Prijave za novi upis u program usavršavanja su u tijeku. za više informacija posjetite stranicu www.uciliste-ambitio.hr ili nas potražite na adre-si ksaver 196, 10 000 zagreb (blizina mini-starstva zdravlja).

  Zanimanje budućnosti

  016 >ožujak 2015.

 • Uvoznik i distributer za regiju: Apolonia d.o.o., www.apolonia.hr • Dostupno u svim bolje opremljenim ljekarnama i drogerijama.

  NOVO

  ŠUMEĆE TABLETE ZA UKLANJANJE NASLAGA S VLAKANA ČETKICE ZA ZUBE

  • DJELUJE VEĆ U 15 MINUTA• ČISTI DUBOKO UNUTAR MIKROPORA ČETKICE• UKLANJA NEVIDLJIVE MIKROORGANIZME I

  NAKUPLJENI BIOFILM• POMAŽE KOD UKLANJANJA LOŠEG ZADAHA• NAMIJENJENO ZA ČETKICE ZA ZUBE I GLAVE

  EL.ČETKICE, TE INTERDENTALNE ČETKICE

  KOLIKO Je čIsTA čETKIcA ZA ZUBE?SvjEž daH, Zaštita Od ČEStiH infEKcija uSta i tEmEljitO ČišćEnjE ZaHtijEva uiStinu ČiStu intErdEntalnu i uOBiČajEnu ČEtKicu Za ZuBE

  Četkanje zuba igra važnu ulogu u svakodnevnoj osobnoj higijeni i učinko-vitom uklanjaju plaka. No, bez obzira na to koju pastu za zube ili vodicu za usta koristite, teško da ćete imati svjež dah i dobro oral-no zdravlje ukoliko istovremeno koristite četkicu za zube punu bakterija, plijesni i raspadnutih ostataka hrane. dok čistite usta, neke bakterije prenose se na vašu četkicu za zube ili interden-talnu četkicu, gdje mogu živjeti u vlažnom okruženju između vla-kana i pukotina. korištenjem ta-kve četkice za zube, povećava se opasnost od razvoja bolesti de-sni i usne šupljine (kontamina-cijom bakterija i virusa) kao i od unakrsne kontaminacije sa čet-kice na četkicu više ukućana.

  Uklanjanje bakterije i gljivicabrojne studije tijekom godina po-

  kazale su da su takve kontamini-rane četkice uzročnici ustaljenih infekcija u ustima. Ne samo da postoji mogućnost od rasta i raz-množavanja na vlaknima četkice, već bakterije također imaju spo-sobnost prenošenja organizama odgovornih za bolesti u cijelom ti-jelu. To su milijuni organizama koji mogu uzrokovati gripu, prehladu i druge bolesti. Čišćenje i dezinfi-ciranje četkice za zube može eli-minirati čak i do 99,9% bakteri-ja i gljivica koje se na njoj nalaze. stoga, osobama s kompromitira-nim imunološkim sustavom pre-poruča se poduzimanje dodatnih mjera opreza u održavanju čisto-će četkica za zube.

  Dezinfekcija otopinama Četkica za zube koja je čista i u dobrom stanju, iznimno je bitna za dobru oralnu higijenu i odstra-njivanje bakterija koje uzroku-ju probleme s desnima i lošim zadahom. stoga je važno voditi stalnu brigu o čistoći i dezinfek-ciji zubne i interdentalne četki-ce. Isto tako, kako bi se održa-la prava oralna higijena, četkicu za zube potrebno je zamijeniti svaka 2 do 3 mjeseca, ovisno o tome koliko se dnevno koristi. danas također na tržištu postoji mnogo proizvoda koji dezinfici-raju i uništavaju bakterije na čet-kicama za zube. Postoje vodice s antibakterijskim učinkom, ure-

  đaji sa uV svjetlom te tablete za čišćenje i dezinfekciju.

  Novo na tržištu – Steryl Brush® table-te za dezinfekcijusteryl brush® tableta s pa-tentiranom NitrAdine® for-mulom, učinkovito se bori protiv mikroorganizama na-kupljenih na četkici za zube. uporaba steryl brush® ta-blete samo 15 minuta dnev-no, sprječava kontamina-ciju, pomaže u održavanju dobre oralne higijene, te pruža osjećaj čistoće i svjež dah. steryl brush® tablete učinkovito smanjuju i/ili ot-klanjaju: candida Albicans, staphylococcus aureus, Pseudomonas aerugino-sa, Virus herpes simplex te druge nepoželjne mikroor-ganizme.

  ožujak 2015. < 017

 • IsTRAžIVAČI su oTkRIlI kAko jE VIŠE od 50 PosTo PAcIjENATA koRIsTIlo TERAPIjskA sREdsTVA zA kuĆNu uPoTREbu, dok jE sAmo 22 PosTo PAcIjENATA PoTRAžIlo oRdINAcIjsku TERAPIju dENTINskE PREosjETljIVosTI

  Novim usporednim istra-živanjem provedenim na više od 800 odraslih oso-ba u Americi se pokazalo kako je-dan od osam pacijenata pati od dentinske preosjetljivosti. Poja-va je bila vrlo česta kod pacijena-ta mlađih od 65 godina, posebice kod žena.

  Istraživanje je trajalo od rujna 2010. do svibnja 2011. godine u 37 sto-matoloških ordinacija u Northwest Practice- based Research colla-borative in Evidence- based dEN-tistry, istraživačkoj mreži koju čine stomatolozi opće prakse, pedo-donti i ortodonti u Idahu, monta-ni, oregonu, utahu i Washingtonu. u istraživanju je sudjelovalo 787 odraslih osoba. ukupno 40 posto ispitanika je izjavilo kako je iskusilo bol, osjet-ljivost ili nelagodu u zubima ili gin-givi. oko 64 posto pacijenata se očitovalo kako su se simptomi po-javili oko 6 mjeseci prije istraživa-nja i njih više od 88 posto je priop-ćilo kako osjeti bol dulje vrijeme ili povremeno.

  Prema istaživanju, njih oko 12 po-sto je imalo dijagnosticiranu den-tinsku preosjetljvost. Ti pacijenti uglavnom su bili žene (56 posto), i imali su visoku učestalost povla-čenja gingive (58 posto). Pojava je bila češća u dobi od 18 do 44 go-dine u odnosu na pojavu kod ispi-tanika starijih od 65 godina.Istraživači su otkrili kako je više

  od 50 posto pacijenata koristi-lo terapijska sredstva za kućnu upotrebu, dok je samo 22 posto pacijenata potražilo ordinacijsku terapiju dentinske preosjetljivo-sti. Više od 50 posto pacijenata u prvoj skupini je izjavilo kako tera-pija nije bila uspješna ili da je bila učinkovita manje od 6 tjedana. kućna terapija je omogućila kon-tinuirano olakšanje kod oko 38 posto pacijenata.budući da podaci o učestalosti

  dentinske preosjetljivosti u prijaš-njim istraživanjima iznimno va-riraju, potrebno je obaviti mnogo opsežnije istraživanje za razu-mijevanje pojave takvoga sta-nja kako bi se razvile terapije za osjetljive zube koje bi bile uspješ-nije - zaključili su istraživači.Rezultati istraživanja su objavlje-ni u ožujku u izdanju “ Journal of the American Dental Association“ (Časopis Američke stomatološke udruge).

  žEnE u dOBi Od 18 dO 44 gOdinE KOjE KOriStE SrEdStva Za iZBijEljivanjE, KOja SE mOgu PrimjEnjivati KOd KućE, i imaju POvuČEnu gingivu mnOgO Su POdlOžnijE ČEStOj BOli ZuBa

  Istraživanja ukazuju kako je dentinska preosjetljivost najveća kod mladih odraslih žena

  IsTRAžIVANjA

  018 >ožujak 2015.

 • NoVA IsTRAžIVANjA

  Ako smANjImo uNos ’slATkIh’ kAloRIjA zA 5 PosTo, smANjIT ĆE sE RIzIk zA NAsTANAk kARIjEsA TjEkom cIjElogA žIVoTA

  zANImLjIvOsTI

  stručnjaci tvrde da redovno, ali umjereno konzumiranje crne čo-kolade snižava krvni tlak. Nai-me, flavonoli koji se nalaze u njoj, uzrokuju opuštanje krvnih žila i na taj način olakšavaju protok krvi, a rezultat toga je snižavanje krvnog

  tlaka. međutim, osim dobrobiti ove poslastice za ljudski organi-zam, znanstvenici upozoravaju da ona sadrži i veliku količinu šećera i masti, pa prečesto konzumiranje čokolade može da ima i negativan utjecaj na zdravlje.

  Crna čokolada za niži tlak

  Na sveučilištu u Newcastleu provedeno je novo istra-živanje na globalnoj razini kako uistinu trebamo u svoj orga-nizam unositi manje šećera da bi-smo smanjili mogućnost nastanka karijesa.Istraživanje, koje je provedeno pod pokroviteljstvom svjetske zdravstvene organizacije (Who), pokazuje ako se manje od 10 po-sto ukupnih kalorija u dijetnoj pre-hrani sastoji od "slobodnih šeće-ra" (šećeri koji su dodatci prehrani i oni u medu, sirupima, voćnim so-kovima i voćnim koncentratima), onda postoji mnogo manja vjero-jatnost pojave zubnoga karijesa.Istraživanjem objavljenim u “jour-nal of dental Research“ sugerira se kako bi upola manji unos tih sa-stojaka od ukupnih 10 posto kalo-rija (oko 5 žličica na dan), donijelo određena poboljšanja u pogle-du smanjenja rizika za nastajanje zubnoga karijesa.Paula moynihan, profesorica na odjelu “Nutrition and oral health“ sveučilišta u Newcastleu, izjavila je: “ljudi očekuju da će zadržati svoje zube do starije dobi, a utjecaj šeće-ra na naše zube je doživotan. Ako smanjimo unos ’slatkih’ kalorija za 5 posto, smanjit će se rizik za nasta-

  nak karijesa tjekom cijeloga života.“Nekada se procjena u pogledu preporučenih razina za unos slo-bodnih šećera temeljila na razini povezanoj s prosjekom na tri zuba ili nekoliko zuba zahvaćenih kari-jesom kod djece u dobi od 12 go-dina. karijes je progresivna bolest. Ako pogledamo obrasce nastaja-nja karijesa na raznim populacija-ma tijekom vremena, sada znamo

  kako djeca u dobi od 12 godina koja imaju manje od 3 zuba zahva-ćena karijesom imaju sklonost ra-zvijanja karijesa u zreloj dobi. “dio problema je i u tome što su namirnice i pića koja sadrže šećer sada sastavni dio prehrane u ra-zvijenim državama, a nekada su se konzumirale samo na proslavama i prigodnim zabavama. svakako je potrebno promijeniti taj trend.”

  Prednosti manjegauNOsA šećerA

  020 >ožujak 2015.

 • NBF Gingival Gel

  ekskluzivni uvoznik

  Visoko Bio-funkcionalni gel, jedinstven po svom sastavu, sastavljen od NANO-BIO EMULZIJE, te služi za posebnu zaštitu gingive i usne sluznice. Gel je posebno efi kasan kod bilo koje upale u usnoj šupljini i omogućuje brzo zacjeljivanje svih rana u ustima. Ovaj gel predstavlja pravo osvježenje u tretmanu oboljenja desni i oralnoj mukozi.

  Gel je posebno efi kasan:- za dodatnu zaštitu od bolesti gingive i usne

  sluznice, gingivitisa i paradontoze, zubnog plaka i u slučaju neugodnog zadaha

  - kod rana u ustima koje slabo zacjeljuju- za tretman kronične paradontopatije- dekubitalne rane (rane od proteze) i sličnih trauma- nakon bilo koje operacije (rane) u usnoj šupljini

  (ekstrakcije, fl ap operacije, nakon postavljanja implantata, apikotomije, pret-protetskih tretmana, uklanjanja cista, biopsija i sl.)

  - kod alveolitisa- perimplantitisa- poslije laserskih tretmana na sluznici i desnima- kod mukoznih erozija- kod kserostomije (suha usta)- za zaštitu sluznice nakon tumora-zračenja ili

  kemoterapije (mukozitisa)

  - kod heilitisa (upala usana)- perioralne rane- herpesa- afta- ragade, laceracije, fi sure- eritroplakije- leukoplakije- glosodinije / stomatopiroze (sindromu žarenja i

  pečenja u usnoj šupljini)

  GEL sačinjava prirodna baza: NANO vitamin C, NANO vitamin E, ekstrakt propolisa, ulje metvice...

  ekskluzivni distributer

 • Zubni plakPlak ili biofilm je mekana zubna na-slaga koja čvrsto prianja na zub i ne-prestano se stvara u ustima. Ne može se isprati s površine zuba, a sastoji se od čak 100 milijuna različitih mi-kroorganizama (u jednom kubičnom milimetru naslaga). Što je zubni plak stariji i deblji, opasniji je za zubna tki-va i cijeli organizam. bakterije plaka su glavni krivac za nastanak karijesa, upale desni i povećavaju rizik oboli-jevanja od različitih sistemskih bole-sti (moždani i srčani udar, dijabetes, oslabljeni imunološki sustav, prijevre-meni porod i niža porođajna težina novorođenčeta). Iako se karijes danas može spriječiti korištenjem zubnih pasti s fluoridom, plak i dalje ostaje netaknut, uzrokujući različite bolesti. danas postoji samo jedan način za istovremenu prevenciju upale desni, parodontitisa i karijesa – učinkovito, temeljito i svakodnevno uklanjanje plaka s površine zuba i ruba desni.

  Jednostavan način do potpunog zdravljadanas je, zahvaljujući soničnoj tehno-logiji, održavanje učinkovite i temelji-te higijene zuba i desni, postalo vrlo jednostavno. cuRAdEN International Ag, švicarski proizvođač sredstava za održavanje zdravlja zuba i desni, u su-radnji s dentalnim stručnjacima, ra-zvio je soničnu četkicu – CURAPROX hYDROSONIc. curaprox hydrosonic zubna četkica pripada novoj generaciji zubnih čet-kica, koje rade na principu sonične tehnologije. zahvaljujući toj tehnolo-giji, nisu samo vlakna ona koja čiste, već također i aktivna mješavina sline, vode i zubne paste stvorena u ustima za vrijeme procesa čišćenja. uporaba

  cuRAPRox hydRosoNIc zubNA ČETkIcA RAzVIjENA jE u ŠVIcARskoj I PoduPIRu jE zNANsTVENA IsTRAžIVANjA

  sonične četkice za zube osigurat će učinkovitu i potpunu higijenu zuba i desni. (slika 1.)

  Njezina snaga nalazi se u njezinoj nježnostiznanstveni svijet jedinstven je u mi-šljenju da se osjetljiv rub desni može očistiti od štetnih bakterija jedino nježnim pristupom. srednje tvrda ili čak vrlo tvrda vlakna, kao i rotiraju-će glave električnih četkica za zube, predstavljaju opasnost za to osjetlji-vo područje i mogu dovesti do ošte-ćenja uzrokovanog četkanjem, od-nosno ogoljenja zubnih vratova.za razliku od toga, čišćenje s cura-prox hydrosonic četkicom predstav-lja pravi užitak za desni, rub desni i zube, zbog njezinih mekanih cuREN vlakana koja čiste vrlo učinkovito i nježno. kvaliteta ovih vlakana osta-je jednaka već desetljećima: cuREN vlakna su posebno fina i nježna te čiste ne samo zube, već i rub desni bez uzrokovanja ikakvih oštećenja.

  Nježno masiranje umjesto grubog trljanjazahvaljujući soničnoj tehnologiji, ul-tra fina i nježna cuREN vlakna čiste ne samo zub i desni, već i kritična, teško dostupna mjesta. oralna hi-gijena postaje jednostavna poput dječje igre. (slika 2.)

  Prednosti sonične tehnologijesonična tehnologija omogućava da se vlakna miču naprijed-natrag ne-vjerojatnom brzinom, pri tome stva-rajući velike turbulencije u mješavini sline, vode i zubne paste. Te turbu-lencije osiguravaju da se plak teme-ljito odstranjuje s površine zuba i de-

  sni, ali i također iz područja koja su vlaknima nedostupna – gdje vlakna uopće ne dosežu (kao što su npr. međuzubni prostori). u znanosti, taj efekt se naziva hidrodinamičnim efektom sonične četkice za zube. zahvaljujući tome, ona čisti učin-kovitije, uklanja velik broj bakterija plaka, čime pruža dugoročno oču-vanje zdravlja zuba i desni. Također, zbog mekanih i tankih cuREN vla-kana čisti nježnije i od obične četkice za zube. ukoliko se ispravno koristi, neće oštetiti ni zube ni desni.

  Sonična tehnologija – za svePosebno je namijenjena osobama s problemom krvarenja desni, upa-lom desni, parodontalnom bolesti, ali i svima koji žele imati besprijekor-no čiste zube. dolazi u kompletnom setu za održavanje oralne higijene - s curaprox Enzycal zubnom pastom (15 ml) koja je razvijena posebno za sonične četkice za zube, te 3 različite veličine curaprox interdentalnih čet-kica (cPs 07,09,011). (slika 3.)

  slika 3. kompletan set za održavanje oralne higijene

  slika 2. Vibracija četkice

  slika 1. djelovanje sonične četkice

  CurAprOx HydrOsONIC zubna četkica – novo doba u održavanju oralnog zdravlja

  022 >ožujak 2015.

 • C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  A4 SONIC.pdf 1 12/03/15 15:06

 • TRENdoVI

  NEPRAvILNIh ZUBATREND popularan među mladim japankama, povećao potražnju za “estetskim“ intervencijama

  savršene zube – bijele i pra-vilne – možda smatraju idealnima u Americi, ali ta-kvo mišljenje ne dijele svi. dok su Amerikanci u prošloj godini utro-šili nepunih 110 milijarda dolara za razne stomatološke interven-cije kako bi imali savršene ravne i bijele zube, japanke su poludjele za nepravilnim zubnim lukovima s preklopljenim zubima, a posebno su popularni prenaglašeni ekto-pični gornji očnjaci koji daju tako-zvani „yaeba“ izgled, što na ja-panskome znači „dupli zub“.u ordinacijama dentalne medici-ne u Tokiju nude „estetski“ zahvat kojim se postiže „yaeba“ izgled, što podrazumijeva stavljanje pri-

  vremenih umetaka na jedan ili oba gornja očnjaka. za tim inter-vencijama postoji velika potražnja koja diktira i vrtoglave cijene - u elitnoj tokijskoj četvrti ginza do-stižu vrijednost od 390 američkih dolara.moglo bi se pomisliti kako su po-modarke nadahnute popular-nim filmskim i književnim djelima u kojima su glavni junaci vampiri žedni krvi, međutim pravi razlog jest težnja za postizanjem djeti-njasta izgleda, a japanke sma-traju kako ih to čini seksualno privlačnijim. Izbočeni očnjaci na-vodno su svojstvenidječjemu uzrastu i nastaju kao posljedica zakašnjela razvoja

  mliječnih zuba. Nesavršeni izgled ženu također čini pristupačnijom u očima muškaraca u odnosu na su-više savršeni izgled koji im se čini nedostupnim.japanski TV kanali i promotori modnih trendova i novih poma-knutih stilova na svojim blogovi-ma i socijalnim mrežama „yaeba“ izgled opisuju kao dobro proraču-nat način da se doda malo nesa-vršenosti lijepome licu, što ga čini još poželjnijim. Većina poklonica smatra kako ih istaknuti očnjaci čine mlađima.Na zapadu već neko vrijeme vrlo privlačnim smatraju razmak iz-među sjekutića i vjeruju kako pri-donose mlađemu i svježijemu izgledu. Neke svjetski poznate manekenke poput lare stone, gi-orgiae jagger i jessicae hart raz-mak među zubima učinile su gla-muroznima, posebno u njujorškom visokom društvu. glumica kirsten dunst obožava svoje nepravilne zube jer ističu njezin karakter, a karakter je seksi.uvijek, naravno, postoji opasnost da težnja za neobičnim i ekscentričnim izgledom postane opće prihvaćena, uobičajena i prevladavajuća i da se naš jedinstveni izgled utopi u mnoš-tvu sličnih. Treba imati na umu kako ćudljiva potreba za isticanjem nesa-vršenosti potiče od primarne žudnje da nas smatraju savršenima.

  jAPANkE su PoludjElE zA NEPRAVIlNIm zubNIm lukoVImA s PREkloPljENIm zubImA. TAkozVANI "yAEbA" IzglEd

  024 >ožujak 2015.

 • C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  CSPR novi oglas.pdf 1 18.2.2015 14:40:05

 • AlERgIjE

  Proljeće je mnogima najljep-še doba godine, priroda se budi, a duži i topliji dani kao stvoreni su za boravak u njoj. Ipak, drugima i na samu pomisao na probuđenu prirodu padne mrak na oči jer se odmah sjete suzenja očiju, curenja iz nosa i otežanog disanja, samo nekih od simptoma peludne groznice.Alergija je neuobičajen i neprimje-ren odgovor našeg imunološkog sustava na različite činioce oko-line, a manifestira se kao reakcija preosjetljivosti na iste činioce koje nazivamo antigenima ili alergeni-ma. simptomi alergijske reakci-je mogu biti opći ili lokalizirani na organ ili organski sustav, a znatno se razlikuju po brzini nastanka i in-tenzitetu.

  Simptomi alergijske reakcijesimptomi alergijske reakcije za-vise od toga na koji način alergen ulazi u tijelo.Na primjer, pelud, koja se udiše kroz nos, obično uzrokuje simpto-me u nosu, očima, sinusima i grlu. svima poznata reakcija na pelud je alergijski rinitis ili peludna gro-znica.s druge strane, alergija na hranu najčešće uzrokuje probleme u tr-buhu i crijevima. Ali, alergijske reakcije često se istovremeno pojavljuju na raznim dijelovima tijela, a simptomi mogu varirati od blagih pa do teških i po život opasnih. oni se mogu podi-jeliti zavisno od toga na koji organ utječu. To su: • koža: koprivnjača, ekcem i otekline lica • dišni putovi: nos (peludna gro-znica), grlo (otekline), pluća (ka-šalj, teško disanje i bronhospa-zam) • gastrointestinalni sustav:

  mučnina, povraćanje, bolovi u tr-buhu, bljedilo i nesvjestica.simptomi mogu biti lokalni – na primjer otekline uzrokovane ubo-dom pčele – ili opći (prošireni po cijelom tijelu). Ponekad se lokalni ili opći simptomi razvijaju izrazito brzo te mogu ugroziti život bole-snika (anafilaktički šok).

  Najčešći alergeni:Alergeni su supstance koje mogu izazvati alergiju, ali inače nisu štetni za čovjeka. Najčešći aler-geni su: • grinje • pelud • dlaka mačke i drugih životinja (pasa, konja, zečeva i svinja) • hrana (kikiriki, jaja, soja, krav-lje mlijeko i plodovi mora) • ubodi insekata • lijekovi (pencilin) • plijesan • lateks.

  Botoksom protiv alergije na polen

  AlERgIjskI RINITIs IlI PolENskA gRozNIcA NAjČEŠĆE jE PRoPRAĆEN cuRENjEm sEkRETA Iz NosA, uČEsTAlIm kIhANjEm, suzENjEm oČIju

  grupa australskih znanstvenika ispitivat će djelovanje „botoksa” u liječenju alergijskog rino-konjukti-vitisa ili alergijskog rinitisa. znan-stvenici su istakli da je molekula „botoksa” reprogramirana tako da bi mogao prodrijeti u organizam kroz kožu i nosne šupljine. Aler-gijski rinitis ili polenska groznica najčešće je propraćen curenjem sekreta iz nosa, učestalim kiha-njem, suzenjem očiju. To oboljenje može dovesti i do poremećaja sna i pada koncentracije. Tijekom ispi-tivanja australskih znanstvenika, „botoks” će biti nanošen u gelu po nosu da bi djelovao na nerve iza-zivače simptoma bolesti. botoks se već koristi u zdravstvene svrhe i kod urinarnih problema, migrena i spazama. botulinski toksin, erg-zogeni neurotoksin, botoks, jeste zapravo protein koji proizvodi bak-terije i pripada u grupu bioloških najjačih otrova koji ostvaruje svoj paralitički efekt brzom i irevezi-bilnom blokadom neuromišićne transmisije.

  ALeRgIJe – tamna strana proljeća

  026 >ožujak 2015.

 • www.gengigel.eu

  Gel Sprej za gingivuOtopina za ispiranje usta Baby gel

  Prije uporabe pažljivo pročitati uputu!Upute: Gel: Nanijeti 3-5 puta na dan. Preporučuje se kontinuirana uporaba 3-4 tjedna. 30 minuta ne jesti niti piti. Otopina: Odmjeriti u priloženu mjericu (10 ml) i ispirati usta 1 do 2 min. Ne razrjeđivati! Sprej: Raspršiti 1-2 puta na upaljeno ili oboljelo mjesto. Bočicu držati uspravno. Baby Gel: Nanijeti 3-5 puta na dan. Jednakomjerno nanijeti na desni te ga blago umasirati čistim prstom.

  ● upaljene, krvareće i otekle desni● produbljene džepove u desnima● oštećenja desni zbog vađenja ili čišćenja zubi ili kirurških zahvata● nadražena tkiva u ustima zbog fiksnih

  (krune, mostovi) ili mobilnih zubnih proteza

  Gengigel® je učinkovita pomoć za:

  Medis Adria d.o.o. Kolarova 7, Zagreb

  RECEPT ZA ZDRAVE DESNI ZA SVE ČLANOVE OBITELJI

  POBRINITE SE ZA ZDRAVE DESNIPA ĆE I VAŠI ZUBI BITI ZDRAVI!

  upaljene i na dodir krvareće desni prvi su znak da se u usnoj šupljini razvija bolest. Taj se upalni proces zove gingivitis.kod gingivitisa se na kontaktu desni i zuba počinju stvarati parodontalni džepovi u ko-jima se nakupljaju bakterije, odnosno zubne naslage. Taj se proces može zaustaviti i pa-rodontalna tkiva mogu se posve izliječiti. Ako prve znakove možda previdimo ili im ne posvećujemo pozornost, neliječena upala desni s vremenom može napredovati u ta-kozvani parodontitis (razgovorno je poznatiji kao parodontoza).budući da bakterije načinju desni, parodon-talni džepovi postaju sve dublji, a u njima ima mjesta za sve više bakterija. Ako je gingivitis upalni proces, parodontitis možemo opisati kao destruktivni, odnosno uništavajući pro-ces. bolest naime napreduje u dubinu i po-stupno uzrokuje propadanje parodontalnih tkiva, kao što su vezivno tkivo, zubni cement i konačno potporna kost. u toj je fazi šteta gotovo nepopravljiva. Propadaju sva tkiva koja drže zub u čeljusti. džepovi su duboki više od 6 mm i krvare, hranjenje je otežano, neprestano je prisutan zadah i općenito se

  ne osjećamo najbolje. zubi su zbog pomaka desni prividno prilično produženi, klimaju se i na kraju ispadaju.

  Što možemo sami učiniti?Na prvome je mjestu nesumnjivo redovita i pravilna higijena usne šupljine. osim zubi potrebno je redovito čišćenje međuzubnih prostora, jezika, protetskih nadomjesta-ka i prostora ispod njih. Nikako ne smijemo zaboraviti redovite preglede kod zubara, koji će nam osim odgovarajućega liječenja eventualnih parodontalnih bolesti uvijek moći dati savjet o pravilnoj higijeni usne šu-pljine. I konačno, sami se moramo pobri-nuti za zdravu prehranu i dovoljno kretanja, izbjegavati pušenje te općenito živjeti zdra-vo i što manje stresno.

  Kako nam može pomoći Gengigel?uporabu gengigela osim kod upaljenih, krva-rećih i oteklih desni i produbljenih džepova u desnima preporučujemo i kod ozlijeđenih de-sni zbog različitih zahvata, kao što su čišćenje zubnoga kamenca, vađenja zuba ili ugrad-nja zubnih implantata. Također je učinkovit

  kod nadraženih desni zbog zubnih proteza kod starijih osoba ili ortodontskih aparata kod mladih. može se upotrebljavati i kod afta. gengigel je medicinsko pomagalo na osnovi hijaluronske kiseline namijenjeno za sprječa-vanje i ublažavanje simptoma bolesti paro-dontalnih tkiva.hijaluronska kiselina prirodan je sastojak ra-zličitih dijelova našega tijela koje se nala-zi u staklovini oka, u hrskavici, koži i desnima. Tamo ima posebnu ulogu. zbog svojih izuzet-nih svojstava djeluje protuupalno i antiinfek-tivno, a istodobno obnavlja tkiva, pospješuje zacjeljivanje i smanjuje otekline. A budući da je hijaluronska kiselina glavni sastojak gengi-gela, takvo je i djelovanje, odnosno uloga tog inovativnog proizvoda. bolesti desni mora liječiti zubar, koji se pritom služi različitim načinima, kao što su kirurško čišćenje džepova, ispiranje antiseptikom, od-stranjivanje oboljeloga tkiva i sl. Važno je me-đutim da i kod kuće nastavimo s terapijom i tako se pobrinemo za brže zacjeljivanje upa-ljenih ili ozlijeđenih tkiva. Istraživanja su naime pokazala da redovito nanošenje gengigela smanjuje krvarenje i oteklinu te pomaže u regeneraciji parodontalnih tkiva.

  Što je gingivitis, a što parodontitis?

  ožujak 2015. < 027

 • sAVjETI zA zdRAVljE

  URADI DANAS ZA ZDRAvIJe SUTRA

  sasvim male promjene u načinu života sačuvat će vam zdravlje u godinama koje su pred vama.brinite se za sebe danas da bi-ste bili zdravi sutra. Poboljšanje zdravlja ne uključuje drastične promjene. donosimo vam 10 vrlo jednostavnih, ali opet vrlo učinko-vitih načina uz pomoć kojih ćete se uspješno pobrinuti za dobro zdravlje i dug život. • hodajte dok govoritekada idući put budete razgovara-li mobitelom, usporedno hodaj-te. Čak i ako ste u malom prosto-ru, jednostavno ustanite i hodajte. možete raditi i čučnjeve. bitno je samo da se krećete.

  • čitajte ovog puta ne savjetujemo čitanje knjiga, nego deklaracija na namir-nicama. Prije nego kupite bilo što, dobro proučite sastojke. Nastoj-te kupovati što prirodnije namir-nice jer ćete tako pomoći svom zdravlju.

  • Štedite za sutra kada kažemo štedite, mislimo na hranu. umjesto da danas poje-

  dete cijelo pečeno pile ili nešto drugo, pola ostavite za sutra i preksutra. kutiju keksa rastegni-te na tjedan dana. dakle, nemoj-te pretjerivati, nego malo štedite na hrani.

  • Upoznajte životinjuNe sugeriramo vam da uzgaja-te kokoši u stanu, ali bilo bi dobro da poznajete porijeklo životinja koje vam dolaze na stol i završa-vaju vam u želudcu. umjesto u tr-govačkim centrima, meso radije kupujte od proizvođača organske hrane. Vaše zdravlje će vam biti zahval-no.

  • Sjednite malokad god jedete, sjednite za stol. u suprotnom ćete jesti lošiju hranu i količinski ćete više jesti – dokaza-no! I nemojte gledati TV dok jede-te. jednostavno se koncentrirajte na svoj obrok, žvakanje i gutanje.

  • Uzmite sebi 10 minutaČak i ako ste u neopisivoj gužvi, svakog dana možete odvojiti ba-rem 10 minuta za tjelovježbu. Što će to biti? odaberite sami…

  • Ugasite televizor Previše ljudi troši slobodno vrije-me na gledanje televizije, a to nije nimalo zdravo. umjesto toga še-ćite, igrajte se s djecom, pospre-mite sobu… Radite bilo što, samo nemojte ležati ili sjediti ispred te-levizora.

  • Družite se s obiteljidobro je da zdrave navike stvarate i kod članova svoje obitelji. uvedi-te naviku, primjerice, šetnje nakon večere ili laganog trčanja viken-dom. To će biti dobro za vas, ali i za njih.

  • Parkirajte automobilNajbolje bi bilo da parkirate au-tomobil u garaži te da na posao idete pješice ili biciklom. Ako već dio puta morate prijeći autom, parkirajte se negdje pa dalje idite pješice.

  • Naspavajte seljudskom tijelu san je neophodan i to onaj kvalitetni san između 22 h navečer i 8 h ujutro. Nastojite oti-ći u krevet najkasnije do 23 sata. Vaše zdravlje će vam biti zahval-no.

  umjEsTo u TRgoVAČkIm cENTRImA, mEso RAdIjE kuPujTE od PRoIzVođAČA oRgANskE hRANE. VAŠE zdRAVljE ĆE VAm bITI zAhVAlNo.

  028 >ožujak 2015.

 • DO 2 PUTA BJELIJI ZUBI +CJELODNEVNA ZAŠTITA*

  NOVO

  * DO 12 SATI

 • Plidenta je najkvalitenija rob-na marka zubnih pasti na hrvat-skom tržištu, prema istraživanju tržišta QudAl – Quality medAl 2015/2016, koje je tijekom siječnja ove godine provela švicarska certi-fikacijska organizacija IcERTIAs na uzorku od 1.200 hrvatskih potro-šača starijih od 15 godina, koji su u najvećem broju odgovorili da upra-vo Plidenta nudi u hrvatskoj ap-solutno najvišu razinu kvalitete od svih zubnih pasti na tržištu.

  Plidenta je osvojila najvišu ocje-nu s 5 zvjezdica, kao robna mar-ka kojoj su potrošači dali najveće povjerenje u pitanjima kvalitete i pozicionirali ju na prvo mjesto u kategoriji zubnih pasti. Vrijednost QudAl istraživanja je u tome da mjeri isključivo iskustvo, mišljenje, zadovoljstvo i percepciju potroša-ča o tome tko na tržištu nudi naj-višu razinu kvalitete, a ispitanici umjesto na unaprijed ponuđena pitanja, odgo-varaju na pitanja

  lANsIRANA 1984. godINE, PlIdENTA jE od PoČETkA zAmIŠljENA kAo RobNA mARkA zA zdRAVljE I lIjEP IzglEd zubI

  otvorenog tipa, posve slobodno što smatraju najprimjerenijim od-govorom.lansirana 1984. godine, Pliden-ta je od početka zamišljena kao robna marka za zdravlje i lijep izgled zubi. zahvaljujući farma-ceutskoj ekspertizi i kvaliteti te-meljenoj na originalnim formula-

  cijama i 60-godišnjem iskustvu u proizvodnji zubnih pasti, Pliden-ta je vrlo brzo postala najpopu-larnija zubna pasta na tržištu, a njezina kvaliteta i liderska pozicija potvrđene su priznanjima Izvor-no hrvatsko i hrvatska kvaliteta te nagradama Trusted brand, su-perbrands i cropak.

  PLIDENTA NAJKvALITETNIJA ZUBNA PASTA U hRvATSKOJ

 • VoĆNI ElIksIR

  ISKORISTITE SeZONSKO

  vOćeda biste što prije povratili energiju i očistili tijelo od nakupljenih tok-sina što češće konzumirajte svje-že cijeđene voćne sokove. Na taj način organizam ćete opskrbiti vi-taminima i mineralima neophod-nim za njegovo normalno funkcio-niranje. • dinje su bogate vitaminima A i c, a pored toga sadrže lipid mio-nositol koji ublažava napetost, ne-sanicu i sprečava začepljenje arte-rija. zahvaljujući visokom postotku enzima, dinje su i moćni saveznici u borbi protiv malignih oboljenja, naročito raka kože i debelog crije-va. ovo voće sadrži vrlo mali broj kalorija pa se preporuča osobama koje su na dijeti. Najveća koncen-tracija hranjivih tvari nalazi se u kori koja se također može iskoristiti u pripremi soka. • svježe iscijeđeni sok od jabu-ka bogat je vitaminima A i c, a bla-gotvorno djeluje na cijeli organi-zam. može se piti razblažen s vodom ili u kombinaciji sa so-kom od mrkve. • grejpfrut sadrži visok postotak vitamina c pa je idealan čistač or-ganizma. osim toga, obiluje bioflavonoidi-ma koji sprečavaju sr-čani i moždani udar te ubrzavaju oporavak od kardiovaskularnih bolesti. • grožđe je prava riznica kalija koji doprinosi uspostavljanju alkalne ravnoteže u krvi i stimulira rad bubrega i srca. svježe cijeđeni

  sok od grožđa efikasno čisti jetru i eliminira višak mokraćne kiseline. • limun je izvanredan diure-tik i detoksikator, a svježe iscije-đen sok treba razblažiti vodom u omjeru 1:5. • kruške su bogate tiaminom, riboflavinom, niacinom i folnom kiselinom, tvarima koje štite kar-diovaskularni sustav. Pored toga, ovo voće sadrži vitamin c, kalcij, kalij i fosfor.

  Napravite sami voćni eliksir oprati, oguliti i sitno isjec-kati dvije jabuke, dvije naranče, dva kivija, jednu bananu, jednu mrkvu, jedan grejpfrut i malo li-munovog soka. Isjeckano voće

  staviti u mik-ser i mik-

  sati dok se ne dobi-

  je sok. za pripremu ovog napitka možete koristiti i jagode, mareli-ce, breskve, kupine ili maline.

  Banane čuvaju od moždanog udarabanana prije ili poslije doručka, ručka i večere osigurava dovolj-no kalija te umanjuje mogućnost stvaranja krvnog ugruška za 21%. Rizik od moždanog udara moguće je umanjiti konzumiranjem i osta-lih namirnica bogatih kalijem, kao što su: špinat, orasi, mlijeko, riba i leća. I ranije studije su navodile da banane pomažu pri regulaci-ji krvnog tlaka i umanjuju rizik od moždanog udara, ali posljednjom studijom to je prvi puta i doka-zano. Naime, britanski i talijanski znanstvenici analizirali su podat-ke iz jedanaest različitih studi-ja koje su sumirali i utvrdili da je dnevni unos od 1600 miligrama kalija sasvim dovoljno za smanje-

  nje rizika od moždanog udara. A samo jedna banana sa-

  drži oko 500 miligra-ma kalija. ukoliko

  organizmu nedo-staje kalija, to može izazvati nepravilan rad srca, razdražlji-

  vost, mučninu i dijareju.

  bANANA PRIjE IlI PoslIjE doRuČkA, RuČkA I VEČERE osIguRAVA doVoljNo kAlIjA TE umANjujE moguĆNosT sTVARANjA kRVNog ugRuŠkA zA 21%

  032 >ožujak 2015.

 • PITAjTE dokToRA...

  1. Da li je štetan zubni nakit? postavljanje zubnog nakita nije štet-

  no po zub jer za razliku od prijašnjih po-

  stupaka brušenja zuba da bi se cirkon

  mogao postaviti, danas se samo zalijepi

  pomoću adheziva i tekućeg kompozita,

  slično kao što se postavlja i ortodont-

  ska bravica. Također njegovo skidanje ili

  ispadanje ne oštećuje zub, nego se zub

  samo ispolira od viška materijala koji

  ostane nakon skidanja zubnog nakita.

  Naravno ukoliko se radi u ordinacijama

  dentalne medicine.

  2.Što činiti nakon vađenja zuba, mogu li jesti normalno?

  Nakon vađenja zuba potrebno je odr-

  žavati higijenu rane kako nebi došlo do

  upale i bolova. Možete jesti uobičajenu

  hranu. poželjno je u toku prvog dana jesti

  tekuću ili kašastu hanu. Treba izbjega-

  vati tople napitke i vruću hranu. Također,

  nemojte konzumirati zrnatu i sličnu hranu

  koja se može nakupljati u rani. preporuča-

  mo hladnu hranu (sladoled itd.)

  >> Na pitanja odgovara Luka Lubina, dr. med. dent. Glavni urednik portala mojstomatolog.hr

  3. Kako se koriste interdentalne četkice?

  Intedentalne četkice su četkice za čišće-

  nje međuzubnog (interdentalnog) područ-

  ja. Alternativa su zubnom koncu. Sastoje se

  od drške te žičane jezgre ovijene dlačicama.

  dolaze u raznim veličinama, od manjih za

  uže međuzubne prostore do većih koje čiste

  šire prostore. četkica se unosi horizontalno

  u razini zubnog mesa u međuzubni prostor.

  Laganim pokretnima, bez prevelikog priti-

  ska, tražite ugao pod kojim možete napre-

  dovati kroz međuzubni prostor da četkica

  prođe do kraja. Nikako nemojte gurati četki-

  cu jer možete uzrokovati oštećenja. da biste

  što učinkovitije očistili međuzubni prostor

  važno je odabrati prikladnu veličinu. Uvijek

  odaberite najširu četkicu koja uz lagano ru-

  kovanje prolazi kroz međuzubni prostor jer

  samo ona može u potpunosti očistiti sav

  prostor i svojim vlaknima obuhvatiti sve

  konkavitete koji se tu nalaze..

  4. Kako odabrati četkicu za zube? današnje četkice su izrađene od

  umjetnih vlakana i imaju bolja svojstva.

  Iako je na tržištu velik izbor, prilikom oda-

  bira potrebno je obratiti pažnju na izgled

  vlakana, tvrdoću vlakana i veličinu glave

  četkice. Što se tiče izgleda vlakana djelo-

  tvornija su ona sa zaobljenim vrhovima,

  a glava četkice ne bi trebala biti velika (

  do 3cm) kako bi što uspješnije očistili sve

  površine zubi. Tvrdoću vlakana potrebno

  je odabrati ovisno o pojedincu tj. o svoj-

  stvima zubi jer nekome više odgovaraju

  meka, a nekome tvrda vlakana, s tim da

  moramo paziti da vlakana ne budu pre-

  tvrda da ne bi došlo do oštećenja cakline.

  4. Kako znati da mi djetetu raste zub

  prije nicanja zubića moguće je da desni

  budu izrazito crvene, otečene i osjetljive

  na dodir, pa bi se dijete moglo pobuniti

  prilikom stavljanja hladnog obloga na de-

  sni, no vrlo brzo će primijetiti da mu hlad-

  noća smanjuje bol i prihvatiti gumenu

  hladnu igračku ili oblog. Iako se često po-

  višena tjelesna temperatura povezuje sa

  rastom zubića, to nije u potpunosti toč-

  no. potrebno je obratiti pažnju i na ostale

  simptome, jer poznato je kako povišena

  tjelesna temperatura ukazuje na to da je

  u tijelu došlo do neke infekcije protiv koje

  se tijelo bori upravo povišenom tempe-

  raturom. pojačano izlučivanje i gutanje

  sline može dovesti do proljeva kod djece,

  a samim time veća je mogućnost da se

  pojavi pelenski osip. Kod izbijanja zubića

  prisutan je i nasljedni faktor. Ukoliko su

  vama vrlo rano ili izrazito kasno niknuli

  zubi, moguće je da se isto ponovi sa va-

  šim djetetom. Nesanica i razdražljivost su

  također jedni od najčešćih simptoma ra-

  sta zubića.

  034 >ožujak 2015.