tema broja: preventiva i bolesti usne …zubi. najčešći uzroci promje-ne boje pojedinačnih zuba...

of 19 /19
INFORMATIVNI STOMATOLOŠKI ČASOPIS ZA PACIJENTE Travanj 2014. / Godina 4. Klinička istraživanja Zanimljivosti PLUS! TEMA BROJA: PREVENTIVA I BOLESTI USNE ŠUPLJINE ISSN 1847-4500 Broj 5

Author: others

Post on 31-Jan-2020

11 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INFORMATIVNI STOMATOLOŠKI ČASOPIS ZA PACIJENTE

  Travanj 2014. / Godina 4.

  ✹ Klinička istraživanja✹ Zanimljivosti

  PLUS!

  TEMA BROJA:PREVENTIVA I BOLESTIUSNE ŠUPLJINE

  ISSN 1847-4500

  Broj 5

 • rujan 2012. < 03 travanj 2014. < 03 02 > travanj 2014.

  29❧ Dental Design | Broj 5 | Ožujak 2014.Hrvatska komora dentalne medicine Vam čestita

  20. ožujak 2014.

  SvjetskiDanOralnogZdravlja

  NAKLADNIK:Hrvatska komora dentalne medicineADRESA UREDNIŠTVA:Kurelčeva 3, 10000 Zagreb,tel: 01/4886 710 - fax: 01/4816 540

  IMPRESSUM

  ZANIMLJIVOSTI TOP 10 CELEBRITY PACIJENATA

  KARIJES TESTOVI ZA ODREĐIVANJE RIZIKA OD NASTANKA KARIJESA

  CURASEPT UČINKOVITA KEMIJSKA KONTROLA PLAKA

  ZANIMLJIVOSTI MOŽE LI VITAMIN D SMANJITI UČESTALOST BOLESTI DESNI?

  ZANIMLJIVOSTI AKUPUNKTURA

  18

  2420

  3030

  IZBJELJIVANJE IZBJELJIVANJE ZUBI - JE LI ŠTETNO I I KOJE SU METODE

  LASERI UČINKOVITOST NISKOENERGETSKIH LASERA

  PREVENTIVA PREVENTIVNI DENTALNI PROGRAMI ZA DJECU

  MUZOKITIS ORALNE KOMPLIKACIJE TERAPIJE TUMORA

  AFTE AFTE

  04

  0806

  1014

  30

  10

  32

  e-mail: [email protected] WWW.HKDM.HRZA NAKLADNIKA: Predsjednik Komore Mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent.FOTOGRAFIJE: autorske fotografije

  LEKTOR: Mirta Hrga, prof. UREDNIK: Eugen Čulo dr.med.dent.GRAFIČKA PRIPREMA: FingereTISAK: RadinNAKLADA: 5 000 primjeraka

  Prenošenje tekstova, djelomično

  ili u cijelosti, dozvoljeno je samo uz

  pismeno odobrenje redakcije ili autora.

  Zabranjena je svaka vrsta mehaničkog,

  optičkog ili elektronskog umnožavanja.

  NAZIV MEDIJA: Smile- informativni časopis za pacijenteVRSTA MEDIJA: tiskaniNAKLADNIK: Hrvatska komora dentalne medicineISSN: 1847-4550GODINA 2014, BROJ 5, STRANICE 1-36ČASOPIS SMILE IZLAZI ČETIRI PUTA GODIŠNJE

  04

 • rujan 2012. < 05 travanj 2014. < 05 04 > travanj 2014.

  Napisao Luka Lubina, dr. med. dent. Glavni urednik portala mojstomatolog.hr

  >>

  Svi vole bijele zube i blješta-vi osmijeh. Danas postoje mnogi proizvodi koji poma-

  žu u izbjeljivanju zubi. Većina je za-dovoljna prirodnom bojom svojih zuba koju održavaju redovitom hi-gijenom i posjetima svome stoma-tologu, no postoje i oni koji bi željeli da im zubi budu iznimno bijeli. Ako želite da vaši zubi budu zaista bijeli, za to postoji nekoliko mogućnosti. Za početak ugovorite pregled kod svoga stomatologa, odluku o izbje-ljivanju prepustite stručnim osoba-ma jer bilo kakav zahvat na zubi-ma zahtijeva kontrolu stomatologa. Postoje razne metode izbjeljivanja, ali zbog zdravlja svojih zubi prepo-ručuje se sve to činiti pod kontrolom u ordinacijama dentalne medicine. Problemi se pojavljuju sa zubima na kojima su ispuni ili defekti i stomato-

  log to može ispraviti prije početka ili nakon izbjeljivanja zubi. Ako su zubi previše oštećeni, onda izbjeljiva-nje možda i nije rješenje, već se tre-ba okrenuti estetskim ljuskicama ili krunicama.Ako je stomatolog zaključio kako ste kandidat za izbjeljivanje, za to postoji nekoliko mogućnosti:

  ◆ Izbjeljivanje u ordinaciji. To je najbrži način izbjeljivanja. Uglav-nom je potreban jedan posjet stomatologu i postupak traje oko

  jedan sat. Stomatolog će aplici-rati zaštitni gel na zubno meso, a izbjeljivač na tvrdo zubno tki-vo. Zatim se posebnim svjetlom aktivira agens u izbjeljivaču i gel izbjeljuje zube.

  ◆ Izbjeljivanje kod kuće.Taj način izbjeljivanja je popularan stoga što ne zahtijeva dugotrajno sje-denje u ordinaciji. Stomatolog će izraditi posebnu udlagu na koju se može nanjeti gel. Gel možete dobiti od svoga stomatologa koji

  će vam dati upute kako ga trebate koristiti. U toj meto-di postoji i nelagodna nus-pojava, a to je preosjetljivost zubnoga mesa ako se gel ne aplicira pravilno.

  ◆ Paste za izbjeljivanje. Pa-ste za izbjeljivanje sadrže dodatni agens koji pospješu-je odstranjivanje mrlja. U od-nosu na već navedene me-tode, pastama ne možete promijeniti boju zuba, nego samo ukloniti mrlje nastale zbog hrane, pušenja itd.

  Upamtite kako je zub vrlo osjetljiv organ i bilo koju te-rapiju (i izbjeljivanje), treba kontrolirati stručna osoba. Trebate znati ako nastavite koristiti tamna i obojena pića i duhanske proizvode, uvelike ćete skratiti trajanje svojega bijeloga osmijeha koji ste po-stigli izbjeljivanjem. Izbjelji-vanje može biti na više zubi ili samo na jednome ako taj zub

  bojom odudara od susjednih zubi. Najčešći uzroci promje-ne boje pojedinačnih zuba su duboki karijes koji je doveo do nekroze pulpe (“živca“), i tra-uma.U slučaju traume dolazi do kr-varenja u zubu i do propada-nja pulpe. Krv ulazi u dentin-ske kanaliće i zbog taloženja produkata razgradnje krvi zub poprima sivkastu boju. Ako vaš stomatolog primjeti takvu promjenu na nekome zubu, predložit će izbjeljivanje. Pri-je izbjeljivanja na tome zubu potrebno je odstraniti ostatke odumrloga “živca“ i napuni-ti kanale zuba materijalom za punjenje. Zatim se u zub stav-lja gel za izbjeljivanje i zatva-ra se privremenim ispunom (plombom). Nakon nekoliko dana provjerava se boja zuba. Ako je potrebno, postupak se može ponoviti više puta dok se ne postigne željena boja. Kada se to postigne, potreb-no je ostaviti da se boja zuba

  stabilizira (najčešće dese-tak dana), a zatim se na zubu može izraditi trajni ispun.Izbjeljivanja vitalnih zubi (gdje nije uklonjen “živac“), prepo-ručuje se obaviti u ordinaciji pod kontrolom stomatologa. Preparati za kućno izbjeljiva-nje najčešće se koriste za odr-žavanje boje nakon profesio-nalnoga izbjeljivanja zubi, nisu tako jaki da znatno izbijele zube. Postoji više vrsta profe-sionalnoga izbjeljivanja zubi, kao što je izbjeljivanje lase-rom, LED svjetiljkama koje isi-javaju plavo svjetlo, a kod svih postupaka koristi se gel za izbjeljivanje koji se nanosi na površinu zuba. Gelovi su naj-češće na bazi vodikova perok-sida koji oslobađa kisik, prodi-re u zub i tako se zub izbjeljuje. U ordinaciji se koriste gelovi s visokim postotkom vodikova peroksida koji nisu pogodni za kućnu uporabu zbog mogu-ćih ozljeda mekoga tkiva usne šupljine.

  Nakon izbjeljivanja zubi mogu biti osjetljivi na hladno ili pri čet-kanju. Potrebno je koristiti pre-parate za njegu usne šupljine namijenjene osjetljivim zubima. Pojava bolne osjetljivosti zuba nakon izbjeljivanja je individual-ne naravi, kao i njezino trajanje. Kod većine traje nekoliko dana, a u nekih osoba zna potraja-ti i tjednima. Nakon izbjeljiva-nja potrebno je izbjegavati jako pigmentiranu hranu i napitke (crna kava, Cola, crveno vino, cikla), barem prva tri dana, a idealno bi bilo i dulje (oko dva tjedna). Poželjno je izbaciti iz upotrebe i duhanske proizvode.U današnje doba sve popularniji su vrlo jeftini postupci izbjeljiva-nja raznim olovkama i trakica-ma. No prije nego što posegnete za takvom metodom upitajte se zašto je taj preparat tako jeftin i želite li takvo što nanositi na svoje zube. Što se u početku čini vrlo jeftinom metodom, može dovesti do iznimno skupih tera-pija i protetskih restauracija.

  IZBJELJIVANJE ZUBI -

  ODLUKU O IZBJELJIVANJU PREPUSTITE STRUČNIM OSOBAMA JER BILO KAKAV ZAHVAT NA ZUBIMA ZAHTJEVA KONTROLU STOMATOLOGA

  je li štetno i koje su metode

  IZBJELJIVANJE

 • 06 > travanj 2014.

  LASERI

  U novije doba na području dental-ne medicine sve više se primjenju-ju niskoenergetski laseri u liječenju

  raznih, uglavnom bolnih stanja. Nekoliko autora su istraživali učinkovitost tih lasera u oboljelih od rekurentnih aftoznih ulce-racija, oralnoga lihen planusa i peroralno-ga herpes simpleksa i ustanovili su kako je došlo do znatnoga smanjenja veličine lezija i upalnoga edema i kraćega traja-nja lezija. Istraživanja na Zavodu za oralnu medicinu Stomatološkoga fakulteta u Za-grebu ukazuju na to kako su ti laseri (www.btl.hr), iznimno korisni u liječenju suhoće usta (kserostomije), ali i u bolesnika s ne-uropatskim bolovima na orofacijalnome području. Naime, na temelju našega isku-stva, nakon ekstrakcija donjih trećih mola-ra vrlo često dolazi do parestezija, ali i gu-bitka osjeta na mjestima živaca koji su bili zahvaćeni traumom, pa terapije laserom u većine oboljelih dovode do prestanka simptoma (10 ili 20 terapija, ovisno o težini ozljede). I drugi autori navode kako pri za-hvatu poput sagitalne osteotomije, u svrhu ekstrakcije trećih molara, u 5,5 do stoposto slučajeva može doći do ozljede donjega alveolarnoga živca. Nadalje, ti laseri pozi-tivno djeluju i na postavu implantata i po-znato je kako je učinkovitost lasera najjača odmah nakon postave implantata i u slje-deća dva tjedna. Nakon postave implanta-ta u svrhu smanjenja postoperativne boli i edema može se dati jedna doza infracr-

  venoga lasera. Ako će pacijent dolaziti na nekoliko terapija laserom, potaknut će se oseointegracija. Laseri niskoga intenziteta zračenja također se mogu uspješno koristi-ti i u liječenju periimplantitisa.Postoji nekoliko istraživanja vezanih uz pri-mjenu tih lasera u oboljelih od mukozitisa u osoba koje su bile na kemoterapiji i zrače-nju na području glave i vrata. U pacijenata liječenih laserom bila je smanjena bol (rje-đe su koristili morfij), i osjećaj suhoće bio je manji, a mogućnost gutanja veća u odnosu na one koji nisu dobili terapiju laserom. Isti autori zaključuju kako postoje prilično čvr-sti dokazi u prilog primjene tih lasera u pre-venciji i liječenju oralnoga mukozitisa.Laseri niskoga intenziteta mogu se koristiti i u ortodontskim zahvatima u svrhu sma-njenja boli, ali i stimulacije pomaka zuba.Nadalje, ti laseri mogu se primijeniti u pa-rodontologiji u cijeljenju, regeneraciji i pro-cesu obnove površinskoga parodontno-ga tkiva nakon gingivektomije. Osim toga ustanovljena je znatna razlika koja se te-meljila na nalazu parodontalnih patoge-na u ispitanika koji su liječeni klasičnom parodontnom terapijom, ali i laserom kao

  pomoćnim sredstvom u liječenju parodon-titisa.Postoji nekoliko teorija prema kojima upotreba lasera smanjuje preosjetljivost dentina tako što smanjuje sljepljivanje dentinskih tubulusa otapanjem ili rekrista-lizacijom dentina, evaporacijom dentinske tekućine, analgetskim učinkom koji je po-vezan s deprimiranom transmisijom živaca ili obliterirajući dentinske tubuluse tercijar-nim dentinom.U osoba koje boluju od miofascijalnoga bolnoga sindroma terapija laserom ni-skoga intenziteta bila je jednako učinko-vita, kao i upotreba okluzalnoga splinta u terapiji boli i poboljšanju mandibularnoga pomaka. U skupini liječenoj laserom za-mijećeno je znatno povećanje mogućno-sti otvaranja usta i znatna redukcija bolnih simptoma tako da primjena LLLT dovodi do znatnoga poboljšanja bolnih simptoma i mogućnosti otvaranja usta u pacijenata s miogenim poremećajem temporomandi-bularnoga zgloba.Na temelju svega navedenoga preporuču-jem upotrebu tih lasera u bolesnika koji do-laze u praksu dentalne medicine.

  Napisala prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras

  >>

  Učinkovitost niskoenergetskih

  LASERAU DENTALNOJ MEDICINI

 • rujan 2012. < 09 travanj 2014. < 09 08 > travanj 2014.

  PREVENTIVA

  Napisao Željko Rotim dr. med. dent.

  PREVENTIVNI

  ZA DJECUdentalni programi

  Prevencija karijesa je do-bro poznata metodologija i strategija javnozdravstve-

  nih službi u EU, a dugi niz godina je također bila ključni čimbenik zaštite zdravlja zubi kod nas.Međutim karijes je i danas, bez ob-zira na poznavanje uzroka njegovog nastanka i mogućnosti prevencije, još uvijek najraširenija bolest naše civilizacije. Svojevremeno je svaki vrtić bio pod kontrolom određenog specijaliste pedodonta, odnosno svaka je škola imala svog doktora dentalne medicine. Ukidanjem dječ-jih specijalističkih ordinacija den-talne medicine stanje zdravlja zubi djece se pogoršava, jer su se presta-le provoditi preventivne mjere u vr-tićima i školama, prestaje sustavna briga za zdravlje zubi djece.Staviti karijes pod kontrolu samo sanacijom nije moguće, već je po-trebno koristiti sve dostupne mo-dele prevencije u dobro osmišljenim preventivnim programima, zapo-četi prevencijom od najranije dobi razvoja zubi, od trudnica pa sve do adolescentne dobi djeteta.Činjenica je da u školskim progra-mima zdravstveni odgoj nije dobio svoje mjesto, a nepoticajna okolina i strah samo su neki od dodatnih či-nioca koji su malog pacijenta udaljili iz ordinacije.Samo suradnjom doktora dentalne medicine, roditelja, odgajatelja, na-

  Principi preventivnih pregledaTemeljna odrednica promicanja oralnog zdravlja je unapređenje zdravlja i stvaranje potencijala za dobro zdravlje, prije nego se zdravstveni problemi ili ugroženost zdrav-lja pojavi. Uočavajući problem u lokalnim zajedni-cama, gradovima i županijama, problem prevencije karijesa postaje tako jedan od bitnih i ciljnih programa koji putem eduka-cije djece i roditelja potiču odlazak u ordi-naciju dentalne medicine radi preventivnih pregleda.

  To je ujedno investicija u zdravlje a „ pro-micanje zdravlja treba promatrati kao inovativnu suvremenu strategiju koja, osim što pruža zdravstvene koristi popu-laciji, donosi i zemlji “zdrave” socijalne i gospodarske prihode” (Ziglio, 1996).Za početak, preventivne programe po-trebno je definirati s točno utvrđenim za-daćama svakog sudionika i suradnjom s lokalnom zdravstvenom službom. Bitno je što ranije uključivanje djece u edukacijski program, nakon toga utvrđi-vanje područja za provedbu programa , kao i kontinuitet provedbe edukacije kroz suradnju i edukaciju odgajatelja u dječ-jim vrtićima, roditelja i škola sa doktori-ma dentalne medicine koji te programe provode. Bitan je i odgovarajući edukacijski materi-jal za svaku od uključenih skupina .Prilikom osmišljavanja preventivnog pro-grama, potrebno je voditi računa o dob-nim skupinama, socijalnoj strukturi po-pulacije i o nivou znanja unutar pojedine populacijske skupine.

  Cilj provođenja ovakvih sustavnih preven-tivnih programa u Hrvatskoj bio bi da se u slijedećem razdoblju spustiti KEP indeks u Hrvatskoj na europski prosjek i uvjeren sam da se u tome, provođenjem ovih mje-ra može i uspjeti. Benefiti ovakvog sustava su očigledni, od podizanja kvalitete oralnog zdrav-lja naših pacijenata,boljoj skrbi o našim pacijentima do velikih ušteda u zdrav-stvenom sustavu. I za kraj volio bih ipak naglasiti i slijedeće ...bez obzira na kvalitetu ovakvih progra-ma, svaki roditelj se mora brinuti za oralno zdravlje svoga djeteta a i Svjetska zdrav-stvena organizacija kaže da je svaki po-jedinac dužan brinuti o svom zdravlju, a na doktorima dentalne medicine je za-daća kako im u tome pomoći.

  stavnika, profesora, te interdisci-plinarnom pristupu problemu pre-ventive u dentalnoj medicini može se očekivati poboljšanje stanja zdravlja zubi naše mlade popula-cije.

  KEP indeksKEP indeks je zbroj karioznih, ek-strahiranih i popravljenih zubi podi-jeljen na broj pacijenata. Glavni etiološki uzročnik nastanka zubnog karijesa je, uz prisutnost po-većanog broja bakterija, zubni plak . Plak i bakterije se reduciraju pravil-nom oralnom higijenom.U dobnoj skupini djece starosti do 6 godina zubni karijes čini 61,8% svih dijagnosticiranih bolesti i stanja usne šupljine. U školskoj populaciji staroj od 7 do 18 godina 45,3% .

  KEP indeks se može mjeriti u različi-tim dobnim skupinama stanovniš-tva, a uobičajen je kod 12 godišnjaka. U Hrvatskoj je tako KEP indeks 1991 godine bio 2,6 zbog godina sustav-nog provođenja preventivnih pro-grama, da bi napuštanjem tih pro-grama KEP indeks narastao na 4,4. Ovaj porast KEP indeksa nastao je najvjerojatnije kao posljedica refor-me primarne zdravstvene zaštite u kojoj se izgubila sustavna preventiv-na zubozdravstvena zaštita djece i mladeži u vrtićima i školama, a nije izgrađen novi sustav.Tek primjenom novog načina ugo-varanja u 2013. godini i ponovnim početkom provođenja preventivnih mjera, došlo je do pozitivnog poma-ka i do podatka da je KEP indeks 12 godišnjaka u 2014. godini 3,99.

  Međutim radi usporedbe, u Europi se KEP indeks 12 godišnjaka kreće od primjerice 0,7 u Njemačkoj Velikoj Britaniji i Danskoj, do 4,4 u Bugarskoj.

  Na Nova Southeastern University (NSU) Sve-učilišta za Dentalnu medicinu, studentica če-tvrte godine studija Deborah Luis stvorila je i patentirala on the- go četkicu za zube i osvje-živač daha za jednokratno korištenje.Ideja za novi proizvod, koji se zove Fre-sh tips, nastala je kada je Deborah vidje-la lopticu s gumenim nastavcima. Fresh tips ima mekane gumene čekinje kako bi očisti-

  le zube, desni i jezik svog korisnika, a sadr-ži ksilitol i metvicu koji djeluju protiv karije-sa i osvježavajuće za dah. Također je opisan i kao “diskretan” - s čačkalicom na kraju koja podsjeća na lizalicu. Luisin je proizvod u po-znatom američkom trgovačkom lancu Wal-mart ušao u natjecanje za prevlast na poli-cama! Za više informacija, molimo posjetite www.freshtips.com.

  KARIJES JE I DANAS, BEZ OBZIRA NA POZNAVANJE UZROKA NJEGOVOG NASTANKA I MOGUĆNOSTI PREVENCIJE, JOŠ UVIJEK NAJRAŠIRENIJA BOLEST NAŠE CIVILIZACIJE

  ZANIMLJIVOSTI

  'Fresh tips'

 • rujan 2012. < 011 travanj 2014. < 011 010 > travanj 2014.

  MUKOZITIS

  Mukozitis usne šupljine je bolna upalna reakcija sluznice na djelovanje zračenja i kemo-

  terapije. Javlja se u više od 50% bole-snika sa tumorima glave i vrata, koji su podvrgnuti kemoterapiji i/ili radioterapiji. Često se manifestira kao eritem, bolna ulceracija ili nekrotična pseudomem-brana na sluznici usne šupljine, nepca, uvule, ždrijela i larinksa. Ove promjene mogu dovesti do gubitka apetita, ote-žanog gutanja te na koncu do nemo-gućnosti uzimanja tekućine. Ponekad je nužno uvesti parenteralnu prehranu. Takovo stanje narušava kvalitetu života bolesnika, a može prekinuti na kraće ili dulje vrijeme i aktivno liječenje, te time omogućiti daljnji tumorski rast.

  Podjela mukozitisa prama (WHO):

  Sluznica usne šupljine, u odnosu na djelovanje zračenja, ubraja se u ranoodzivna tkiva, stoga mukosi-tis nastaje desetog do dvanaestog dana od početka zračenja.

  Patofiziologija oralnog mukozitsa dijeli se u pet faza:1. Inicijacija - zračenje i/ili kemo-

  terapija uzrokuje oštećenje DNA u bazalnom sloju epitelnih stani-ca i stvara slobodne radikale, što dodatno oštećuje stanice i krvne žile membrane.

  2. Signalizacija - zračenje i/ili ke-moterapija i slobodni radikali potiču apoptozu i podižu aktiva-ciju upalnih citokina u stanica-ma.

  3. Amplifikacija - upalni citoki-ni dovode do daljnjih oštećenja i amplificiraju kaskadna zbivanja oštećenja tkiva.

  4. Ulkusna faza - dolazi do gubit-ka integriteta sluznice i stvara-ju se bolne lezije koje otvaraju put za ulazak bakterija, virusa i gljivica.

  5. Cijeljenje - proliferacija, dife-rencijacija i migracija epitelnih stanica obnavlja integritet slu-znice.

  Uvidom u patofiziologiju nastanka mukozitisa postaje jasno da nema-mo jedan učinkoviti etiološki lijek za liječenje mukozitisa. Budućnost je možda u lijekovima koji bi djelo-vali na blokadu aktivacije citoki-na i pokretanje kaskade oštećenja tkiva. Patofiziologija nastanka je bitna za razumijevanje tijeka zbivanja u vri-jeme i nakon zračenja, te omogu-ćuje pravovremeno liječenje te pre-venciju eventualnih komplikacija.

  Kako dijagnosticirati mukozitis ?Tijekom provođenja zračenja tumora u području glave i vrata, potrebna je redovita kontrola bolesnika koja se provodi jedan puta tjedno rutinski, a prema potrebi i svaki dan te uključuje

  inspekciju usne šupljine i razgovor s bolesnikom o njegovim tegobama i mogućnostima hranjenja. (Slika 1.) Prevencija mukozitisa nije u pot-punosti moguća, ali se koordinira-nim mjerama liječnika, bolesnika i medicinskih sestara mogu ublažiti simptomi i uspješno prevladati bol-na i neugodna stanja te prevenirati komplikacije.

  Postupci i intervencije prije radioterapije:Liječenje karijesa i sanacija zuba-la, te edukacija bolesnika o važnosti dentalne higijene i njenoj proved-bi u dnevnoj rutini. Provjera tjelesne mase i upute o pravilnoj i kalorijski adekvatnoj prehrani radi prevencije kaheksije i anoreksije.Planiranje zračenja uz maksimalnu moguću poštedu organa od rizika te najbolje moguće čuvanje žlijezda slinovnica. Današnja 3 D konformal-na iradijacija uz CT planiranje omo-gućuje nam upotrebu selektivnijeg zračenja u većim dozama s manje nuspojava. Još je selektivnija upo-treba IMRT intensity modullated radiotherapy. Izradom plana zrače-nja moguće je sačuvati u potpunosti

  Gradus: Znaci i simptomi:

  0 nema simptoma

  1bolna osjetljivost sa ili bez eritema

  2eritem i ulceracije, bolesnik guta i krutu hranu

  3prošireni eritem i ulceracije, nemogućnost gutanja

  4prošireni mukozitis bez mogućnosti gutanja tekućine

  parotide ako se ne izlože dozi zračenja ve-ćoj od 26 Gy. Naravno da ovakav postupak zahtjeva veće znanje i trud radioterapijskog onkologa, radi konturiranja svih potrebnih struktura, te sposobnost fizičara u izradi plana i zadovoljavajućeg DVH dozno vo-lumskog histograma.

  Postupci tijekom radioterapije:1. Čišćenje zubi mekom četkicom nakon

  svakog jela.Čišćenje zubi mekanom četkicom nakon svakog jela prevenira nastanak karijesa. Treba napomenuti da je često krivo mišljenje kako zračenje direktno oštećuje zubnu caklinu i sami zub, te dovodi do brzog propadanja i nastanka karijesa. Istina je da je za nastanak karijesa i njegovo brzo širenje kriva kserostomija (nedostatak sline). Žlijezde slinovnice izložene zračenju nakon doze veće od 30 Gy, nisu u mogućnosti isporučiti dovoljno sline, a ona koja je preostala je mukozne konzistencije i oskudna te se lijepi po usnoj šupljini. Slina ima vrlo važnu ulogu, jer ona razrjeđuje hranu. Neutralizira kiseline koje nastaju prilikom fermentacije te na taj način održava adekvatan pH . Slina ispire čestice hrane i mikroorganizme iz usne šupljine. U slini se nalaze zaštitni proteini koji preveniraju karijes. Slina omogućuje formiranje zalogaja i provedbu akta gutanja. Na koncu, slina olakšava i sam govor i fonaciju. Zube stoga treba prati pastom koja sadrži fluoride i premazivati fluoridnim gelom kako bi se prevenirao nastanak karijesa. (Slika 2.)

  2. Redovito ispiranje usne šupljine i vlaženje, te čišćenje naslaga.

  Nedostatak sline mora se nadoknaditi stalnim ispiranjem i vlaženjem usta. Najbolje je koristiti kamiličin čaj, čaj od kadulje, umjetnu slinu, otopinu bikarbonata, fiziološko otopinu ili običnu vodu. Brojne studije nisu dokazale

  prednost u korištenju raznih, čarobnih vodica za ispiranje usta. Mukoznu slinu koju je nemoguće ispljunuti, te naslage hrane i propalih stanica sluznice usta potrebno je fizički odstraniti. Najbolje s gazicom na prstu koja se umoči u otopinu blagog, razrijeđenog oralnoga antiseptika. Bolesnika je potrebno naučiti da čišćenje provodi sam uz kontrolu pred ogledalom dok sluznica nije čista i prirodne ružičaste boje. (Slika 3.)

  3. Provođenje higijensko dijetalnih postupaka.

  Konzumacija alkohola i pušenje strogo su zabranjeni tijekom radioterapijskog liječe-nja. Oni dovode do pogoršanja svih simp-toma mokozitisa i otežavaju simptomatsko liječenje. Svojim sinergističkim učinkom po-spješuju nastanak karcinoma. Pušenje do-vodi do hipoksije, a time i manjeg uspjeha u djelovanju zračenja na tumorsku stanicu. Smanjuje se apetit bolesnika, pa uz gubitak okusa brže dolazi u stanje anoreksije i ka-heksije.Potrebno je izbjegavati vruću, ljutu, paprenu te krutu i oštru hranu, radi ošteće-ne sluznice. Poželjno je konzumirati kaša-stu neutralnu, polu tekuću, ugodno hladnu hranu u više malih obroka tijekom dana. Obroke treba mijenjati prema željama i na-vikama samog bolesnika. Ukoliko dolazi do gubitka na težini, potrebno je uvoditi i do-datnu umjetnu hranu. Ukoliko je gutanje značajno kompromitira-no radi prethodnog operativnog zahvata, potrebno je uvesti nazogastričnu sondu i prehranu nastaviti preko sonde ili perkuta-

  Napisali Tonko Herceg, dr. med. spec. radioterapije i onkologije, Odjel radioterapije i onkologije, KBC Zagreb i dr. sc. Petra Nola Fuchs, dr. med. dent. spec. oralne kirurgije Odjel za oralnu kirurgiju Stomatološka poliklinika Zagreb

  >>

  Oralne komplikacije TERAPIJE TUMORA

  Slika 1 : Mukozitis usne šupljine Gr 3

  Slika 2: Zubni karijes, zapušteno zubalo i loša higijena usta tijekom zračenja.

  Slika 3 : Kserostomija -suha usta nakon provedenog zračenja

  PREVENCIJA MUKOZITISA NIJE U POTPUNOSTI MOGUĆA, ALI SE KOORDINIRANIM MJERAMA LIJEČNIKA, BOLESNIKA I MEDICINSKIH SESTARA MOGU UBLAŽITI SIMPTOMI I PREVENIRATI KOMPLIKACIJE.

 • 012 > travanj 2014.

  MUKOZITIS

  1. Barsch A, Elad S, Altman A, et al Antimicrobials, mucosal coating agents anestetics, analgetics, and nutritional supplements for alimentary tract mucositis. Support Care Cancer 2006;14: 528-532.

  2. Bensadoun RJ, Schubert MM, Lalla RV, et al. Amifostine in the management of radiation-induced and chemo-induced mucositis. Support Care Cancer2006;14:566-572.

  3. Conference CSO . New approaches to preventing xerostomia. J Support Oncol 2006;4:87-88.

  4. Keefe DM. Gastrointestinal mucositis : a new biological model. Support Care Cancer 2004;12:6-9.

  5. Dormand El. Banwell PE, Godacre TE. Radiotherapy and wound healing.Int Wound J 2005;2:112-127.

  LITERATURA

  nu gastrostomu do završetka liječenja. Tje-lesnu masu nužno je kontrolirati redovitim vaganjem.

  4. Liječenje svih nastalih simptoma i stanja.

  Aktivnim postupcima i pravovremenim li-ječenjem svih simptoma može se značajno popraviti kvaliteta života bolesnika i omo-gućiti završetak zračenja u punoj dozi, bez pauze uzrokovane radiomukozitisom. Benzidaminski antiiflamatorni antiseptici u pastilama, spreju ili otopini za grgljanje mogu se koristiti prije nastanka simpto-ma mukozitisa .Vlaženje usta i umjetna slina kod nastanka kserostomije. U sluča-ju postojanja sline, ali u nedovoljnoj količi-ni, izlučivanje se može poticati pastilama sa mentolom i vitaminom C, te žvakaćim gumama. Kod pojave bolne sluznice tre-ba uvesti viskozni oralni gel sa natrij-hija-luronatom pola sata prije svakog jela uz mućkanje po ustima radi oblaganja slu-znice.Liječenje boli od iznimne je važnosti kako bi sačuvali kvalitetu života bolesnika. Bol se liječi odmah bez odgađanja. Analget-ska terapija treba slijediti upute Hrvat-skog društva za liječenje boli. Jačinu boli određivati prema VAS skali, a terapiju za-tim redovito titrirati do zadovoljavajuće analgezije (VAS 2 maksimalno 3). Oblik lijeka treba birati prema sklonosti-ma bolesnika i mogućnostima gutanja i žvakanja. Kod bolesnika sa tumorima gla-ve i vrata preporuča se korištenje supo-zitorija ili transdermalnih naljepaka. Ne treba strahovati od ranog uvođenja opi-oidnih analgetika ukoliko je to potrebno radi zadovoljavajuće analgezije. Preporu-ča se započeti sa najmanjim dozama uz postupno tretiranje prema višim dozama.U današnje vrijeme sa raspoloživim širo-kim mogućnostima liječenja bolesnici ne bi smjeli trpjeti bol.

  Druge oralne komplikacije i njihovo liječenje:1. Otežano gutanje (dysphagia) može

  biti posljedica bolesti tj. samog tumo-ra, posljedica provedene operacije ili nuspojava liječenja kao radiomukozitis. Ukoliko je posljedica operacije, mora-mo prije početka zračenja osigurati put unosa hrane nazogastričnom sondom ili perkutanom gastrostomijom. Ako tu-mor onemogućava gutanje stanje će se progresivno popravljati odmicanjem zračenja i smanjenjem tumorske mase. Posljedice radiomukozitisa treba liječiti prema gore navedenim uputama.

  2. Promjenjen ili izgubljen okus (dysge-usia) posljedica je zračenja koja na-staje radi nedostatka sline i djelovanja zračenja na okusne pupuljke kao i nus-pojava kemoterapije. Promjena je neugodna jer je hrana bez okusa, te bolesnik gubi tek i želju za hranjenjem. Terapija je adekvatno vla-ženje sluznice usta i pridržavanje upu-ta o prehrani do postupnog povrata okusa koji se vraća u periodu od šest tjedana do šest mjeseci nakon pre-stanka zračenja.

  3. Loš zadah (halitosis) se javlja radi raspadanja samog tumora unutar usne šupljine, neadekvatne higijene usta i nedostatka sline. Terapija je is-piranje otopinom 1% hydrogena ili oto-pinom oralnog antiseptika te adekvat-nim vlaženjem i dobrom higijenom usne šupljine.

  4. Gljivične infekcije usne šupljine (SOOR) manifestiraju se u obliku bijelih naslaga smještenih najčešće na jeziku, ali i na drugim dijelovima usne šupljine. Liječenje se provodi oralnim antimikotičkim gelom 3 x dnevno oblažući usnu šupljinu i mućkajući gel po ustima. Terapija se prekida tri dana nakon nestanka simptoma. Kod teških tvrdokornih kandidijaza preporuča se upotreba oralnih antimikotika kao što je npr. flukonazol 50 mg/dan 7- 14 dana. (Slika 4.)

  5. Bakterijske infekcije liječe se antibio-ticima prema antibiogramu u adekvat-noj dozi do sanacije. Potrebno je na-pomenuti da se ne preporuča davanje antibiotika profilaktički kod zračenih bolesnika sa tumorima glave i vrata, jer je mukozitis posljedica provedene radioterapije, a ne posljedica bakterij-ske infekcije.

  6. Osteoradionekroza je teška kompli-kacija zračenja u velikim dozama koja se javlja kod nekih bolesnika (manje od 10%). Djelovanje zračenja na krvne žile i hipoksija može dovesti do oštećenja i propadanja osteocita i periosta. Tome doprinosi i oštećena sluznica koja pre-kriva mandibulu. Ovo je kasna nuspoja-va zračenja i javlja se tek nakon godinu do dvije nakon provedenog zračenja. Treba je razlikovati od eventualne tu-morske osteolize. Često je vrlo bolna i otežava žvakanje. Liječi se ili kirurškim odstranjenje sekvestra ili konzervativ-no uz spontanu sekvestraciju.

  Što moramo upamtiti? Mukozitis usne šupljine je česta nuspoja-va zračenja i kemoterapije u bolesnika se tumorima glave i vrata.Mukozitis narušava kvalitetu života bo-lesnika i onemogućava adekvatnu pre-hranu bolesnika, a posredno ugrožava i provođenje aktivne terapije tumora. Ne postoji jedan univerzalni etiološki lijek za mukozitis.Propisanim mjerama potpornog liječe-nja moguće je ublažiti simptome i sprije-čiti nastanak komplikacija. Prevencija se provodi već tijekom planiranja zračenja dobrim izborom tehnika i poštednim zra-čenjem struktura od rizika.Liječenje se provodi od prvog dana zrače-nja uz redovito praćenje bolesnika koji je upoznat sa higijensko dijetalnim mjera-ma i koje sam provodi uz pomoć medicin-ske sestre. Timskim radom uz adekvatnu potpornu terapiju zračenje se može dovršiti u punoj terapijskoj dozi bez prekida radi nuspoja-va poput mukozitisa.

  Slika 4: (SOOR) - gljivična infekcija, bijele naslage na jeziku

 • rujan 2012. < 015 travanj 2014. < 015 014 > travanj 2014.

  AFTE

  Neugodan zadah predstavlja neu-godan miris izdahnutog zraka iz usta (halitoza). Iako je poprilično

  rasprostranjen, u stomatološkoj se literaturi relativno rijetko spominje. Jutarnji neugo-dan zadah prisutan je kod oko 50% odra-slih te se vrlo brzo i učinkovito eliminira čet-kanjem zubi ili uzimanjem hrane i tekućine. Ovaj zadah je prolazan i vjerojatno povezan sa smanjenim lučenjem sline i povećanom aktivnošću mikroorganizama preko noći. Međutim, stvarni problem predstavlja neu-godan zadah koji je prisutan tijekom dana jer nerijetko utječe na svakodnevnu društve-nu komunikaciju. Čak 30-50% populacije pati od nekog oblika neugodnog zadaha, pri čemu je tri puta češći kod muškaraca nakon dvadesete godine.

  IstraživanjaIstraživanja pokazuju da se većina uzroka neugodnog zadaha porijeklom iz usne šu-pljine (87%) odnosi na parodontne bolesti i obloženost jezika. S obzirom da oko 90% populacije u određenom obliku ima gingivi-tis ili parodontitis, jasno je zašto je neugo-dan zadah toliko često stanje. Liječenje neugodnog zadaha svakako bi tre-balo usmjeriti na uzroke, a najčešće se sa-stoji u liječenju parodontnih džepova, zbri-njavanju karijesa i obloženosti jezika. Prema potrebi, pacijenta se upućuje i specijalistima drugih kliničkih disciplina, iako se zapravo rijetko radi o respiratornim, gastrointesti-nalnim i metaboličkim uzrocima. S obzirom da je neugodan zadah porijeklom iz usne šupljine uvijek povezan s bakterijama, kom-pletno liječenje mora biti poduprto temelji-tom oralnom higijenom kod kuće kako bi se u što većoj mjeri smanjile koncentracije mi-kroorganizma koje dovode do neugodnog zadaha. Osim antiseptičkih otopina koje mogu i do tri sata smanjiti neugodan zadah,

  za dugoročne rezultate svakako je prepo-ručljiva primjena probiotika.

  Definicija probiotikaPrema Svjetskoj zdravstvenoj organizaci-ji, probiotici se definiraju kao živi mikroor-ganizmi koji, kada se primijene u odgova-rajućoj količini, mogu imati povoljne učinke na zdravlje. Mehanizam djelovanja je takav da se bezopasni mikroorganizmi natječu s patogenim bakterijama pri čemu dolazi do lokalnih, ali i sistemskih učinaka uslijed utje-caja na imunološki sustav.Lactobacillus reuteri Prodentis je patenti-rani spoj dvaju sojeva Lactobacillus reuteri koji se vežu na sluznicu usne šupljine i tamo se zadržavaju. Zbog svojih specifičnih ka-rakteristika, kao što je lučenje antimikrob-ne tvari reuterina Lactobacillus reuteri Pro-dentis smanjuje količinu patogenih bakterija u usnoj šupljini, smanjuje naslage plaka, te djeluje povoljno kod gingivitisa i parodon-titisa.Uzimanje korisnih bakterija kao dodatak te-rapiji parodontitisa može značajno usporiti ponovno naseljavanje parodontopatogenih bakterija u parodontne džepove i smanji-ti koncentracije upalnih molekula u usnoj šupljini. Druga su istraživanja utvrdila sma-njeno krvarenje zubnog mesa i nakupljanje zubnih naslaga, kao i smanjenje dubine pa-

  rodontnih džepova nakon redovite primjene probiotika u obliku tableta ili pastila. Osim toga, dokazano je da probiotici mogu sma-njiti koncentracije bakterija povezanih s ka-rijesom.

  L. reuteri ProdentisU istraživanju iz prošle godine, u kojem su promatrane osobe bez znakova parodon-tne bolesti koje su se subjektivno žalile na neugodan zadah, uočeno je značajno po-boljšanje nakon uzimanja Lactobacillus reu-teri Prodentis, nakon čije primjene dodatno rastu u slini te se „natječu“ s ostalim bakte-rijama za vezujuća mjesta unutar bakterij-skog plaka. Na taj način utječu na lokalnu mikrobiološku ekologiju i usporavaju po-novno naseljavanje nepoželjnih bakterijskih vrsta. Pored toga, ne može se zanemariti ni mogući utjecaj probiotika na sistemskoj ra-zini uslijed povoljnog učinka na imunološki odgovor organizma. Lactobacillus reuteri Prodentis može izrav-no i neizravno utjecati na smanjenje neu-godnog zadaha pa stoga njihova primje-na može poslužiti kao komplementarna i dugoročna strategija u kontroli navedenog stanja. BioGaia Prodentis pastile dostu-pne su u pakiranju od 30 pastila koje se otapaju u ustima i imaju osvježavajući okus mentola.

  Lactobacillus reuteri Prodentis Jedna pastila sadrži 2x108 probiotičkih kultura L. reuteri Prodentis. Za optimalan učinak koristiti najmanje 2 tjedna.

  Napisao Dr.sc. Ivan Puhar, dr.med.dent. Specijalist parodontologije Zavod za parodontologiju Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu

  >>

  PRIMJENA Lactobacillus reuteri Prodentis U LIJEČENJU NEUGODNOG ZADAHA

  Napisao Luka Lubina, dr. med. dent. Glavni urednik portala mojstomatolog.hr

  >>

  AFTE

  Afte su ranice u ustima koje imaju sklonost učestalome i opetovanome pojavljivanju.

  Najčešće se pojavljuju na pomičnim dijelovima sluznice usne šupljine, na jeziku, obraznoj sluznici ili sluznici usana, a nikada na tvrdome nepcu i na desnima (gingivi). Učestalije po-javljivanje je u djece, djevojaka i mla-đih žena nego u starijih osoba. Mogu se pojaviti u tri klinička oblika, kao male afte, velike afte i afte nalik na herpes tzv. herpetiformne afte.Malene ili afte minor pojavljuju se na sluznici obraza ili usana, manje su od jednoga centimetra i traju u pro-

  sjeku od 7 do 14 dana. Dan ili dva prije izbijanja afti

  na sluznici može se pojaviti osjećaj peckanja. Pod-ručje na kojemu izbija afta najpri-je je crvenkaste boje i bolno je, a ubrzo se pojavi okrugla ranica pravilnih rubova

  žućkasto-sivoga pokrova.

  Točan uzrok afti ne može se kon-kretno odrediti, smatra se kako je nužno postojanje više uzroka kako bi se afta pojavila u ustima. Uvelike se nastanak afti pripisuje stresu i naj-češće se pojavljuju u mlađe popu-lacije. Afte ne nastaju zbog zaraze virusom ili bakterijom iako se mali broj slučajeva može povezati s bak-terijama koje normalno obitavaju u ustima, no ni te nisu zarazne. Afto-zne promjene mogu biti i alergijska reakcija na neku hranu ili sastojak u hrani. Postoje istraživanja koja uka-zuju na to kako je riječ o autoimu-noj reakciji odnosno da se organi-zam brani od udaljene infekcije, ali također šteti samome sebi tako što se stvaraju afte. Istraživanja prove-dena u Velikoj Britaniji su pokazala kako se u više od 20 posto slučaje-va afte pojavljuju zbog nedostataka vitamina C, B12, folne kiseline i ne-dostatka željeza uz krvi. Afte se ta-kođer mogu povezati i s tegobama probavnoga sustava, posebice zbog nemogućnosti probavljanja nekih žitarica. Tada se afte pojavljaju kao jedan od simptoma generaliziranih bolesti gastrointestinalnoga trakta.U pogledu lokalnih uzroka pozor-nost treba obratiti na sitne traume u ustima stoga što pogoduju nastan-ku afti. To mogu biti:} metalne bravice na ortodontskim

  aparatićima } proteze} oštri ispuni (plombe)

  } oštri dijelovi zuba } vruća hrana } tvrda četkica za zube. Afte se povezuju i sa ženskim hor-monima jer ih žene često imaju za menstrualnoga ciklusa i rekurentno se pojavljuju i u trudnoći. Afte su nelagodne ulkusne promjene u ustima koje se najčešće pojavlju-ju i za vrijeme emocionalnoga stresa ili pada imunološkoga sustava. Kako biste ublažili simptome afti, dajemo vam nekoliko praktičnih savjeta kojih biste se trebali pridržavati.} Trebate izbjegavati krutu hranu

  kao što su korica kruha, čips, meso na kosti, prženu ribu itd. Bilo koji oštri dio te hrane u ustima može dodatno nadražiti samu aftu i pogoršati simptom boli.

  } Trebate biti pažljivi kod četkanja zuba, po mogućnosti promijeniti četkicu za zube i kupiti onu s oznakom “soft.“ Tako možete izbjeći dodatne ozljede sluznice usne šupljine.

  } Trebate izbjegavati sve kisele i jake napitke (alkohol, gazirana pića, mineralna voda).

  } Trebate izbjegavati kisele i jake začine (ocat, tabasco itd).

  } Trebate izbjegavati vrlo vruću hranu i napitke.

  Prema nekim istraživanjima može se zaključiti kako afta može nastati i zbog korištenja nekih zubnih pasta pa se preporučuje radi preventive promijeniti zubnu pastu.

  AFTE NE NASTAJU ZBOG ZARAZE VIRUSOM ILI BAKTERIJOM IAKO SE MALI BROJ SLUČAJEVA MOŽE POVEZATI S BAKTERIJAMA KOJE NORMALNO OBITAVAJU U USTIMA, NO NI TE NISU ZARAZNE.

 • rujan 2012. < 017 travanj 2014. < 017 016 > travanj 2014.

  www.gengigel.eu

  Gel Sprej za gingivuOtopina za ispiranje usta Baby gel

  Prije uporabe pažljivo pročitati uputu!Upute: Gel: Nanijeti 3-5 puta na dan. Preporučuje se kontinuirana uporaba 3-4 tjedna. 30 minuta ne jesti niti piti. Otopina: Odmjeriti u priloženu mjericu (10 ml) i ispirati usta 1 do 2 min. Ne razrjeđivati! Sprej: Raspršiti 1-2 puta na upaljeno ili oboljelo mjesto. Bočicu držati uspravno. Baby Gel: Nanijeti 3-5 puta na dan. Jednakomjerno nanijeti na desni te ga blago umasirati čistim prstom.

  ● upaljene, krvareće i otekle desni● produbljene džepove u desnima● oštećenja desni zbog vađenja ili čišćenja zubi ili kirurških zahvata● nadražena tkiva u ustima zbog fiksnih

  (krune, mostovi) ili mobilnih zubnih proteza

  Gengigel® je učinkovita pomoć za:

  Medis Adria d.o.o. Kolarova 7, Zagreb

  RECEPT ZA ZDRAVE DESNI ZA SVE ČLANOVE OBITELJI

  POBRINITE SE ZA ZDRAVE DESNIPA ĆE I VAŠI ZUBI BITI ZDRAVI!

  Jeste li se ikad to upitali? Vjero-jatno se brinete za zdrave zube svoje obitelji, redovito birate i

  mijenjate odgovarajuće četkice za svakoga člana obitelji posebno, a ta-kođer i zubne paste. Nemojte zabo-raviti ni zubni konac i vodicu za usta. Barem približno redovito posjeću-jete zubara, možda čak i ortodonta. Bili ste radosni jer su vašem najmla-đemu mliječni zubići ispali kad je već bio u školi i nije morao nositi aparatić.

  Pregledajte desni članova svoje obiteljiAko su desni pocrvenjele, če-sto krvare, odmiču se od zubi i sa

  Ima li vaša obiteljzdrave desni?

  strane se čak stvaraju zubni dže-povi (zubni džep je mjesto gdje su se desni odmakle od zuba, a tki-vo je upaljeno jer se u džepu na-kupljaju bakterije), vrijeme je za brigu. Osim posjeta zubaru, koji je nužan ako se ti simptomi gingivitisa već pojave, puno možete učiniti sami kod kuće. Uvijek je najbolja odlu-ka prevencija. Ako prve znakove previdimo ili im ne posvetimo pažnju, s vreme-nom neliječena upala desni na-preduje u parodontitis. Propadaju sva tkiva koja drže zub u čeljusti, a zubi na kraju ispadaju.

  Gengigel za zdrave desniGengigel je učinkovita pomoć za upaljene, krvareće i otekle desni, produbljene džepove u desnima, oštećenja desni zbog vađenja ili čišćenja zubi, odnosno kirurških zahvata, nadražena tkiva u ustima zbog fiksnih (krune, mostovi) ili mobilnih zubnih proteza.Obitelj Gengigel čine gelovi i oto-pine za cijelu obitelj. Posjetite www.gengigel.eu ili najbližu ljekar-nu i pobrinite se da vaše desni ne budu žedne.

  I ZDRAVI ZUBI MOGU ISPASTI AKO SU DESNI BOLESNE.

 • 018 > travanj 2014.

  ZANIMLJIVOSTI

  TOP 10PACIJENATA

  Drakula. Groznica sumraka dala bi misliti našim stomatolozima u svezi tih oštrih kanina. Jesu li šuplji kao slamke? Može li ispijanje krvi prouzročiti karijes?

  10

  Elvis Presley. Posjeta kralja rock’n rolla mogla bi konačno zaustaviti tračeve oko njegove smrti, no stomatologe bi zasigurno interesiralo na kojem je nivou bila estetska stomatologija u šezdesetim godinama prošlog stoljeća.

  09

  Barack Obama. Pustimo na stranu pohvale, stomatolozi su općenito zabrinuti oralnim zdravljem američkog predsjednika— što zbog pušenja pa do škripanja zubima.

  07

  Julia Child. Kakvo je bilo oralno zdravlje jedne od najslavnijih američkih kuharica? Stomatolozi bi željeli saznati i možda izmijeniti koji recept.

  06

  Tiger Woods. Većina stomatologa bi zatražila partnera za golf. Jedan se ponudio da mu izbijeli zube.

  05Albert Einstein. Pristup jednom od najvećih mozgova sigurno bi dao puno "štofa" za razgovor. Za zube nismo sigurni.

  04Isus. Razumljivo samo po sebi!03G.V. Black (poznat kao otac moderne stomatologije). Gotovo jednoglasno, stomatolozi su se složili da bi zaviriti u slavno zubalo bila čast!

  02

  George Washington. Dvije riječi: drveni zubi.01

  Mona Lisa. Je li njezin oskudni osmijeh bio razlog zbog kojeg ju je slavni majstor naslikao čvrsto stisnutih usana?

  08

  celebrity

  Pacijent broj 1 kojeg bi stomatolozi željeli vidjeti u svojoj ordinaciji:

  Najpoznatije osobe iz svijeta slavnih također trebaju usluge

  stomatologa. No, što bi suvremena stomatologija mogla učiniti i

  za

  neke slavne ličnosti iz povijesti? Koji bi likovi iz mašte trebali pro

  vesti

  neko ozbiljno vrijeme sa stomatologom? Zamislite ovaj eklektič

  ni

  popis pacijenata u stomatološkoj čekaonici:

  PARODONTAX je registrirana trgovačka marka u vlasništvu GlaxoSmithKline grupacije.

  Krvarenje desni jedan je od znakova bolesti desni. Ako se ne lijeci, može dovesti do gubitka zuba.

  Parodontax® Extra voda za usta sadrži klorheksidin diglukonat koji pomaže pri lijecenju bolesti desni. Prije upotrebe uvijek procitati deklaraciju.

  Krv renje desni m že dov sti do

  gub tka z ba

  CHC_

  OH

  C 01

  _201

  4

 • 020 > travanj 2014.

  Naši zubi - pod pritiskom sa svih stranaZubi u našim ustima, njih 32, svakodnevno obavljaju težak posao. Pod pritiskom su sa svih strana i neprestano ugroženi. Oni sjec-kaju tone hrane, a još uvijek su vrlo ranjivi. Samo žvakanjem hrane, vršimo pritisak na zube snage do čak 30 kg - i sve to nekoliko tisuća puta dnevno.Zubi su vrlo dobro građeni. Caklina se sa-stoji od najtvrđih tvari u ljudskom tijelu. Zubno meso štiti osjetljive zubne vratove i drži zub pričvršćen s čeljusti. Dok slina u ustima djeluje kao prirodni deterdžent, is-pire bakterije i ostatke hrane te uz pomoć enzima stvara zaštitni sloj i štiti usnu šu-pljinu od štetnih bakterija. No, unatoč svo-joj nenadmašnosti, zub može biti vrlo lako napadnut. Bakterije proizvode kiseline koje otapaju minerale zubne cakline, dok kise-line iz hrane (npr. voćne kiseline) zauzvrat neutralizira slina. Stres i hormonalne promjene narušavaju prirodnu ravnotežu sluznice usta, a razli-čiti operativni zahvati u ustima otežava-ju mehaničko odstranjivanje nakupljenog zubnog plaka. Za njegovu učinkovitu kon-trolu potrebna su nam kvalitetna meha-nička pomagala - zubna četkica, među-zubna četkica i zubni konac. Ipak, često samo mehanička kontrola nije dovoljna te je potrebna i ona kemijska. U tome će nam pomoći uporaba proizvoda čiji kemijski sa-stojci sprječavaju nastanak i razvoj neželje-nog plaka. Jedan od takvih kemijskih sasto-jaka jest klorheksidin.

  ADS formula - potpun klorheksidinski učinakKlorheksidin je antiseptik koji se već deset-ljećima upotrebljava u dentalnoj medicini te je najučinkovitije sredstvo u sprječava-nju nastanka plaka. Izvrsnog je antibakte-rijskog svojstva i iznimno duge učinkovitosti (djeluje i do 7 sati u našim ustima). Ipak, taj sastojak ima jedan nedostatak, a to je da uzrokuje obojenje zubi i jezika, te promjenu ili gubitak okusa.

  Nakon dužeg istraživanja, stručan tim iz švicarske tvrtke Curaden International osmislio je CURASEPT ADS liniju proizvo-da s posebnom formulom koja sprječava negativne učinke klorheksidina. Zahvalju-jući patentiranom sustavu protiv obojenja, Anti-Discoloration-System (ADS), CURA-SEPT ADS sprječava nastanak plaka bez spomenutih nuspojava. Curasept ADS ne sadrži alkohol te samim time ne izaziva iri-tacije oralne sluznice.

  Učinkovite Curasept ADS tekućine za ispiranje usne šupljineCurasept ADS linija obuhvaća tekućine za ispiranje usne šupljine pripremljene u tri ra-zličite koncentracije: ◆ Curasept ADS 205 s 0,05% klorheksi-

  dina - nadopuna otežane oralne higi-jene (ortodontski i protetski zahvati)

  ◆ Curasept ADS 212 s 0,12% klorheksidi-na - primjerena za produženu uporabu

  ◆ Curasept ADS 220 s 0,2% klorheksidi-na - kratkotrajna i intenzivna uporaba prije i poslije većih dentalnih zahvata

  Curasept ADS paste za zube - blaga formula bez NLS-aZa učinak što boljeg čišćenja zuba, danas većina pasti na tržištu sadrži sastojak na-zvan NLS (natrij lauril sulfat ili eng. SLS - sodium lauryl sulfate). Možemo ga pronaći u sredstvima za či-šćenje za učinak stvaranja pjene (npr. de-terdženti, sapuni). Iako sadrži visok stu-panj snage čišćenja, ima i znatne, znan-stveno dokazane, ri-zike po zdravlje. NLS iritira kožu i oral-nu sluznicu, uzroku-je odumiranje bijelih

  krvnih stanica, dovodi do krvarenja de-sni, oštećenja sluznice i potiče stvaranje afti. Za razliku od uobičajenih pasti na tržištu, CURASEPT ADS linija obuhvaća i zubne paste te parodontalni gel koji ne sadrže NLS s dvije različite koncentracije klorhek-sidina: ◆ Curasept ADS 705 s 0,05% klorheksi-

  dina i 0,05% natrij fluorida - svakod-nevna višemjesečna uporaba

  ◆ Curasept ADS 712 s 0,12% klorheksidi-na - uporaba prije i poslije svih dental-nih zahvata, do dva mjeseca primjene

  ◆ Parodontalni gel Curasept ADS 350 s 0,5% klorheksidina - sedmodnevna intenzivna njega (ispod proteza, fik-snih protetskih nadomjestaka)

  Prava kombinacija za odlične rezultatePrilikom istovremene uporabe tekućina s klorheksidinom te zubnih pasti s NLS-om, moramo obratiti posebnu pozornost. U toj kombinaciji NLS iz zubne paste koči antibak-terijsko djelovanje klorheksidina iz tekućine. Upravo zbog toga, Curasept ADS zubne paste bez NLS-a odlična su kombinacija s Curasept ADS tekućinama za usta, jer se nadopunjuju te djeluju sinergijski.Loš zadah, upala desni i nastanak karijesa

  najčešće su posljedica loše i ne-dovoljne oralne higijene. U borbi

  protiv tih neugodnih posljedi-ca glavno oruđe i dalje ostaje

  zubna i međuzubna četkica te zubni konac, no kao nji-hova nadopuna svakako je dobrodošla i kemijska pot-pora. Najvažnije je da ona bude učinkovita i dobra za naše zdravlje. Curasept ADS linija nudi učinkovi-to kemijsko rješenje neu-godnom krvarenju desni, nastanku ružnih smeđih obojenja zuba i neželjenim iritacijama sluznice.

  PROMO

  Učinkovita kemijska KONTROLA PLAKA

  Curasept ADS sustav s klorheksidinom

 • 022 > travanj 2014.

  PROMO

  Znate li koliko je abrazivna pasta koju koristite?

  Aktualno:

  Jedan od glavnih sastojaka zubne paste je abrazivna tvar. Ona može činiti i preko 50% sadržaja zubne paste. Istina je da je abrazivni dio potreban za mehaničku djelotvornost či-šćenja ali je izuzetno bitno da abrazivnost nije prevelika kako se ne bi oštetila zubna caklina i dentin. Sljedeći puta kada krenete prati zube, zapitajte se koliko je abrazivna vaša pasta!

  Svaka zubna pasta sadrži niz tvari - to su: abra-zivna sredstva, konstituens, voda, boja, vezivna sredstva, deterdžentne tvari, aromatične tvari, konzervansi, korigens, stabilizatori, profilaktička sredstva, ljekovite supstance.... Abrazivne tvari su važan sastavni dio zubne paste koji je ključan za mehaničku djelotvornost čišćenja i nose visoki ukupni udio u samoj pasti. Abrazivnost je koliko dobra toliko i loša, pa su stomatolozi uveli mje-ru za stupanj abrazivnosti. Ova mjera naziva se RDA odnosno vrijednost relativne abrazivnosti dentina i predstavlja metodu mjerenja eroziv-nog učinka abraziva sadržanog u pasti za zube na zubnom dentinu. RDA vrijednost definirana je standardima DIN EN ISO 11609 i prihvaćena kao mjera abrazivnosti i od strane ADA (American Dental Association). Iako do danas abrazivnost zubne paste nije zakonski regulirana postoje za-dani okviri struke koji definiraju poželjne, odnosno zabrinjavajuće vrijednosti za abrazivnost pojedi-ne zubne paste.

  Prema navedenoj specifikaciji preporučena abrazivnost zubne paste trebala bi se kretati u RDA vrijednosti do 150, a neki laboratoriji suge-riraju da su preporučene vrijednosti do 100 one koje bi se trebale preferirati. Dva parametra koja mogu jednoznačno odrediti neku zubnu pastu su stupanj abrazivnosti paste i učinkovitost njenog čišćenja. Naravno, poželjna je što manja abra-zivnost i veća učinkovitost čišćenja. Ipak, dok se učinkovitost čišćenja može povećati dužim či-šćenjem, na abrazivnost se ne može utjecati. Na-ime, abrazivnost je određena vrstom čestica sa-držanih u zubnoj pasti. Sjetite se slične situacije u kućanstvu: da li s abrazivnim detergentom čistite osjetljive površine ili pitanje za muškarce - čistite li grubom spužvicom prljavštinu s vašeg limenog ljubimca? Pa zašto onda ne bi pridodali pažnje i zubnoj pasti?

  Potrošači koji bi posebnu pažnju trebali pridodati abrazivnosti su oni koji su na neki način ošteti-li zubnu caklinu, te osobe koje su izbjeljivanjem zubi utjecali na svojstva zubne cakline. Njega nji-hovih zubi zahtjeva posebnu njegu zubi i paste izuzetno niske abrazivnosti.

  ASTERA je nova robna marka na hrvatskom tržištu s širokom paletom proizvoda za oralnu higijenu. Kod ASTERA zubnih pasti, posebna važnost se pridodaje abrazivnosti jer se uvidjelo da potro-šači nisu dovoljno upoznati s ovim bitnim svoj-stvom. Niska abrazivnost zubne paste je izuzet-no bitna kako bi se uz higijenski učinak sačuvalo dentin i zubna caklina u punoj prirodnoj funkcio-nalnosti kao temeljna zaštita zuba. Obzirom na različite potrebe korisnika zubnih pasta ASTERA proizvodi objedinjeni su u tri linije:

  ● ASTERA ACTIVE + SYSTEM 12 različitih vrsta zubnih pasti namjenjenih za svakodnevnu upotrebu, za sve članove obitelji

  ● ASTERA Re-WHITE zubne paste kompletne funkcionalnosti uz dodatno svojstvo izbjeljivanja zubi, teme-ljem neagresivnih komponenti

  ● ASTERA PARADONT namijenjenje korisnicima s manje ili više izraženim problemom parodontoze

  Uz svojstvo abrazivnosti, ASTERA proizvodi nude i druga kvalitativna svojstva: veliki izbor okusa i dodataka koji čine formulu za višestru-ku zaštitu zubi i desni. ASTERA kao pouzdana robna marka ima poslovni pristup da zdrav-stveno kvalitetni proizvodi trebaju biti lako do-stupni svima - ASTERA proizvode možete po prihvatljivim cijenama pronaći u drogerijama, trgovačkim lancima te kod probranih stomato-loga i ljekarnika.

 • rujan 2012. < 025 travanj 2014. < 025 024 > travanj 2014.

  Testovi za određivanje RIZIKA OD NASTANKA KARIJESA

  Karijes nastaje kao posljedica djelovanja mikroorganizama iz zubnog plaka. Karijesogeni mi-kroorganizmi fermentiraju ugljiko-hidrate i stvaraju organske kise-line koje djeluju na površinu zuba te započinje demineralizacija. Na stvaranje i metabolizam plaka utječu način prehrane i provođe-nje oralne higijene. Prehrana bo-gata ugljikohidratima i uzimanje slatkih međuobroka pogoduju razvoju acidogenih mikroorgani-zama. Za sprečavanje nastan-ka demineralizacije tvrdih zubnih tkiva potrebno je provesti detaljni dijagnostički postupak od uzima-nja anamneze, pregleda pacijenta te individualnog utvrđivanja rizi-ka od nastanka karijesa. Oralnim pregledom se utvrđuje postoje li demineralizacije ili kavitacije na površinama zuba, pečatni ispuni, ispuni, sekundarne karijesne lezi-je, krunice ili je zub izvađen. Kao pomoćna sredstva u određivanju

  rizika nastanka karijesa mogu se koristiti testo-vi kao plak test, ispitivanje sline ili utvrđivanje broja acidogenih bakterija. Plak test je dobro pomoćno sred-stvo koje daje uvid u održava-nje oralne higijene. Noviji testovi pokazuju ima li plaka na zubnim površinama, ali također nam daju podatke o zrelosti plaka i meta-boličkoj aktivnosti. Temeljem do-bivenih podataka postavlja se in-dividualni terapijski plan. Tri Plaque ID gel (GC, Tokio, Ja-pan) je noviji test koji pokazuje ima li nezrelog plaka na površi-ni zuba (roza boja) ili zrelog plaka koji se boji ljubičasto (stariji od 48 sati), (slika 1). Ovaj test također omogućava uvid u acidogenu ak-tivnost plaka. Plak koji je stariji od 48 sati i metabolički aktivan boji se svijetlo plavo (slika 2). Predno-sti ovog testa su jednostavnost primjene jer nije potrebno pla-stičnim instrumentom skupljati uzorak iz aproksimalnog područja

  nego se rezultati direktno očitaju. Slina ima važnu ulogu u preven-ciji demineralizacije tvrdih zubnih tkiva. Normalna količina izluče-ne sline dnevno iznosi prosječ-no 1,5 litara. Na količinu izlučene sline utječu čimbenici kao što su stupanj hidracije, veličina žlijez-da slinovnica, lijekovi koje pacijent uzima. Slina ima sposobnost pod-mazivanja i služi kao barijera me-haničkim, termalnim i kemijskim iritansima. Osim toga, normalni protok sline omogućava uklanja-nje šećera, kiselina i bakterija. U slini se nalaze bikarbonatni i fosfatni ioni koji neutraliziraju ki-seline i održavaju normalni pH te kalcijevi, fosfatni i fluoridni ioni koji su potrebni za remineraliza-ciju. U slini zaštitnu ulogu imaju i histidinom bogati peptidi koji dje-luju antibakterijski i antifungicid-no (4).

  Napisala Prof.dr.sc. Ivana Miletić dr.dent.med Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Gundulićeva 5, 10000 Zagreb

  >>

  KAO POMOĆNA SREDSTVA U ODREĐIVANJU RIZIKA NASTANKA KARIJESA MOGU SE KORISTITI TESTOVI KAO PLAK TEST, ISPITIVANJE SLINE ILI UTVRĐIVANJE BROJA ACIDOGENIH BAKTERIJA.

  KARIJES JE JEDNA OD NAJRAŠIRENIJIH BOLESTI. MARCHISIO I SUR. (1) NAVODE DA U 90% POPULACIJE DOLAZI DO RAZVOJA KARIJESNE LEZIJE.

  Čimbenici koji dovode do promjena sa-stava i/ili smanjenja lučenja sline su lije-kovima inducirana kserostomija, nekon-trolirani dijabetes, radioterapija glave i vrata i autoimune bolesti kao (Sjögre-nov sindrom). Osim toga na sastav sline utječu gljivične infekcije, upaljeno meko tkivo, nesanirane kavitacije na zubima. Prilikom ispitivanja sline gledaju se: hi-dracija, viskoznost sline, količina i pH nestimulirane sline i stimulirane sline te puferski kapacitet stimulirane sline. Jedan od testova za ispitivanje kvanti-tete i kvalitete sline je Saliva-Check Bu-ffer test (GC, Tokio, Japan), (slika 3).

  Za procjenu rizika od nastaka karijesa važno je odrediti i razinu karijesogenih bakterija. Saliva-Check Mutans test (GC, Tokio, Japan), (slika 4) služi za određivanje broja Streptococcus mutans (SM) u sti-muliranoj slini, a temelji se na određi-vanju monoklonskih protutijela na spo-menutu bakteriju. Test se može očitati za 15 minuta, a rezultat veći od 500,000 CFU/ml sline govori u prilog većeg broja bakterija.

  Pacijentica, 20 godina stara, se javila na Zavod za bolesti zubi. Kliničkim pregle-dom utvrđen je visoki rizik od nastanka karijesa zbog postojećih karijesnih lezija (slika 5) te su napravljeni testovi za pro-cjenu rizika od nastanka karijesa. Test hidracije je pokazao normalnu količinu

  nestimulirane sline i količina stimulira-ne sline je bila uredna, veća od 1ml/min (slika 6). pH vrijednost stimulirane i ne-stimulirane sline su također bile uredne (slika 7a i b) dok je puferski kapacitet sti-mulirane sline bio smanjen (slika 8). Sali-va-Check Mutans test je pokazao visoku razinu SM u slini (slika 9). Pacijentici su dane upute o održavanju oralne higijene, o ispravnoj prehrani sa smanjenom koli-činom ugljikohidrata te je zbog visoke ra-zine SM u slini pacijentici propisana anti-mikrobna terapija ispiranja usne šupljine 0,2%-tnom otopinom klorheksidina tije-kom dva tjedna.

  Slika 2. Nakon nanošenja Tri Plaque ID gela, vidljive su nakupine svježeg plaka ružičaste boje, zrelog plaka sta-rijeg od dva dana ljubičaste boje te metabolički aktivnog zrelog plaka koji se obojio svijetlo plavo.

  Slika 1. Tri plaque ID gel

  Slika 3. Saliva-Check Buffer test (GC)

  Slika 4. Saliva-Check Mutans test

  Slika 6. Količina stimulirane sline nakon 5 min žvakanja komadića parafina.

  Slika 7a. pH nestimulirane sline

  Slika 9. Pozitivan rezultat Saliva-Check Mu-tans testa (dvije crvene liniji, u C-kontrolnom i T-testnom prozorčiću).

  Slika 8. Puferski kapacitet stimulirane slineSlika 5. Dvadesetogodišnja pacijentica s prisutnim karijesnim lezijama u području gornjih prednjih zuba.

  LITERATURAMarchisio O, Esposito MR, Genovesi A: Salivary pH level and bacterial plaque evaluation in orthodontic patients treated with Recal dent products. Int J Dent Hyg. 2010;8:232–6.

  Rethman J. Trends in preventive care: caries risk assessment and indication for sealents. JADA. 2000;131:8-11.

  Fontana M, Jackson R, Eckert G, Swigonski N, Chin J, Ferreira A, Zandona, Ando M, Stookey GK, Downs S, Zero DT. Identification of caries risk factors in toodlers. J Dent Res. 2011;90:209-14.

  Lamkin MS, Oppenheim FG. Structural features of salivary function. Crit Rev Oral Biol Med. 1993;4:251-9.

  Slika 7b. pH stimulirane sline

  PROMO

 • rujan 2012. < 027 travanj 2014. < 027 026 > travanj 2014.

  PROMO

  ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

  KLINIČKI TESTIRANO!Kako se provode klinička istraživanja zubnih pasti?

  Napisao Branimir Zoraja, Senior Brand Manager Plidente

  >>

  Klinička ispitivanja proizvoda su studije koje se provode na lju-dima s ciljem ispitivanja efika-

  snosti novih proizvoda. Dokazati efi-kasnost je jedna od glavnih koristi koje potrošač može imati kupnjom nekog novog proizvoda. Na primjer, zubna pa-sta Plidenta ProSensitive sadrži sred-stva koja smanjuju dentalnu hipersen-zibilnost, s kojom ima problema veći broj potrošača, a koja može biti koja se povećava s dobi, načinom prehra-ne, ali je ovisna i građom zubnog vrata i kvalitetom oralne higijene. Neke klinič-ke studije ispituju šire i opširnije teme preventive, higijene i zdravlja ili imaju druge koristi. Na primjer, svaki ispitanik Plidente Pro-t-action dobio je detaljna uputstva te je temeljem redovitog ko-rištenja zubne paste mogao poboljšati svoju oralnu higijenu i sustavno sma-njiti broj bakterija uzročnika karijesa Streptococcus mutans, koje su inače prisutne u usnoj šupljini a smatraju se najčešćim uzročnikom karijesa. Prema podacima Svjetske zdravstvene orga-nizacije (WHO) karijes je, nakon pre-hlade, najčešća bolest na svijetu, od koje pobolijeva gotovo 6 milijarda ljudi.Klinička ispitivanja na ljudima zapo-činju tek kada su sva druga ad hoc i zakonski obvezna ispitivanja u labo-ratoriju (in vitro) pokazala da je novi proizvod siguran i učinkovit. U pravilu, svaki je proizvod u kliničkom ispitava-nju već odobren za uporabu tako da nema većeg rizika za korisnike nego kod svakodnevnog korištenja proizvo-da. Istraživanje se provodi na teme-lju protokola koji objašnjava razloge provođenja, opisuje kako će se novi proizvod testirati, koje će se informaci-je prikupiti od svakog sudionika, uklju-čujući i opis testova koje će sudionici proći te definira smjernice za sudje-lovanje. Također, protokol uključuje izjavu o zaštiti privatnosti, koja opisuje kako će se informacije ispitivanja ko-ristiti te tko će imati pristup prikuplje-

  nim informacijama. Prije potencijalnog uključivanja u studiju svaki sudionik istraživanja potpisuje obrazac pod nazivom Informirani pristanak, kojim potvrđuje dobrovoljno sudjelovanje u studiji. Informirani pristanak znači da je potencijalnom sudioniku istraživač detaljno objasnio svrhu istraživanja te predočio očekivanu dobrobit. Ispitivač mogućem ispitaniku pojašnjava i na-čin sudjelovanja u istraživanju i obve-ze koje iz toga proizlaze. U slučaju da je bilo koji sudionik istraživanja iskusio negativni učinak testiranog proizvoda, trenutno se isključuje iz njega.Osobne informacije o identitetu ispitanika, koje

  se koriste u svrhu istraživanja, su zašti-ćene i čuvaju se u bazi podataka u ko-diranoj formi sve dok se podaci koriste za evaluaciju i interpretaciju rezultata, a kad realno više nisu potrebni u gore navedenom smislu, isti se uništavaju. Oglasne kampanje stranih zubnih pa-sti rijetko sadrže nalaze kliničkih istra-živanja provedenih u Hrvatskoj na oz-biljnom uzorku ispitanika, kao što ih provodi Plidenta. Klinička istraživanja su najsigurniji način evaluacije proizvo-da i sudjelujući u njima hrvatski potro-šači mogu preuzeti kvalitetnu aktivnu ulogu u potvrđivanju efikasnosti sasto-jaka zubnih pasti.

  Pokažite zube karijesu! NAZIV KLINIČKOG ISTRAŽIVANJA: Djelotvornost probiotik zubne paste Plidenta Pro-t-action povezano s prisutnošću kario-genih bakterija u usnoj šupljini.

  AUTORI I ISPITIVAČI: Prof. dr. sc. Martina Majstorović i doc. dr. sc. Dubravka Negovetić Vranić.

  SVRHA ISTRAŽIVANJA: procijeniti potencijalne koristi od korištenja probiotičke zubne paste (Plidenta Pro-t-acti-on, Neva, Hrvatska) u smanjuje broja karioge-nih bakterija Streptococcus mutans i Lacto-bacillus, koje su normalno prisutne u ustima

  NAZIV PRIPRAVKA: Zubna pasta Plidenta Pro-t-action.

  SASTAV: Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Glycerin, PEG-32, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Ti-tanium Diokside, Cellulose Gum, Sodium Fluoride, Saccharin, Lactobacillus, Sodium Sulfate, Sodium Methylparaben, Sodium Hydroxide.

  SADRŽI:Lactobacillus Pro-t-action, fluor.

  NAMJENA PRIPRAVKA: Sigurno i djelotvorno štiti protiv karijesa i na-slaga, jača zubnu caklinu te osvježava dah.

  BROJ ISPITANIKA: 50 zdravih dobrovoljaca između 20 i 24 go-dine, podjednako podijeljeni po dobi. Nije pronađena značjna statistička razlika po spolu ili broju streptokoka ili laktobacila te pH status.

  METODA: Ispitanici su tijekom 4 tjedna bili upuće-ni prati zube 2 puta dnevno isključivo i jedi-no zubnom pastom Plidenta Pro-t-action i Plidenta Expert četkicom srednje tvrdo-će. Kako bi ispitali efikasnost zubne paste, korišteni su CRT testovi (Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan/Liechtenstein) za te-stiranje sline. CRT testovi predstavljaju naj-recentniju metodu koja se koristi u ovakvim i sličnim ispitivanjima kod nas i u svijetu, a temelji se na individualnoj procjeni broja ka-rijesogenih bakterija (Streptococcus mu-tansa i Lactobacillusa) koji su odgovorni za nastanak karijesa. Testira se uzorak sline svakog ispitanika, na način da se određuje količina bakterija prisutnih u slini i to u odno-su na standardizirani uzorak koji je određen CRT metodom. Količina bakterija prisutnih u ispitivanom uzorku određuje se nakon što je uzorak čuvan u termostatu na 37 stupnja Celzijusovih tijekom 48 sata. U ovom sluča-ju se količina bakterija određivala u svakog ispitanika prije samog početka korištenja Plidentine paste, te nakon 2 i 4 tjedna, tije-kom kojih su ispitanici koristili dotičnu zubnu pastu.

  PARUPTATESTIN RE EOS ESTISTI-UM REMPELIAT EOS MOD QUODI QUAS ELIQUASIT EVELIQUIAE VO-LORRO OFFICIM RE-HENDIGENIM QUIS PORPORIONSED MAIOREM NEM VO-LORATIUM IPITASS ITATUS

  Ova pasta predstavlja najinovativiji domaći proizvod tre-nutno dostupan na našem tržištu zubnih pasta, a čijom se redovitom upotrebom postizava značajna učinkovitost glede prevencije karijesa. Djeluje kao izvrsno terapijsko sredstvo koje dovodi do optimalnog omjera dobrih i loših

  bakterija u slini, što predstavlja značajanu inovaciju u pre-ventivnoj stomatologiji poglavito kada se radi o pacijenati-ma s visokim rizikom karijesa i velikim brojem potencijalno patogenih bakterija u ustima.

  REZULTATI:

 • 028 > travanj 2014.

  ISTRAŽIVANJA

  Osjeti okus, a ne bol! NAZIV KLINIČKOG ISTRAŽIVANJA: Evaluacija učinkovitosti zubne paste Pliden-ta Pro-Sensitive na smanjenje preosjetljivo-sti zuba.

  AUTORI I ISPITIVAČI: Prof. dr. sc. Martina Majstorović i doc. dr. sc. Dubravka Negovetić Vranić.

  SVRHA ISTRAŽIVANJA: Dokazati učinkovitost kombiniranog djelo-vanja aktivnih sastojaka kalijev nitrata i cin-kovog citrata, sadržanih u Plidentinoj zubnoj pasti (Plidenta Pro-Sensitive, Neva; Hrvat-ska) u populaciji ispitanika u kojih postoji određeni oblik preosjetljivosti zuba.

  NAZIV PRIPRAVKA: Zubna pasta Plidenta ProSensitive.

  SASTAV: Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Po-tassium Nitrate, PEG-32, Sodium La-uryl Sulfate, Aroma, Titanium Dioxide, Zinc Citrate, Cellu-lose Gum, Sodium Fluoride, Saccha-rin, Sodium Methyl-paraben, Sodium Hydroxide, Eugenol.

  SADRŽI:Kalijev nitrat, cinkov citrat, fluor.

  NAMJENA PRIPRAVKA: Značajno smanjuje preosjetljivost zubi na vruće, hladno, slatko, kiselo i dodir te štiti pro-tiv karijesa, naslaga i kamenca.

  BROJ ISPITANIKA: 80 pacijenata između 16 i 55 godina.

  METODA: Ispitanici su grupirani u 2 skupine sa simpto-mima preosjetljivosti na različite termalne, kemijske i mehaničke podražaje: skupina A (eksperimentalna skupina s 40 ispitanika ) evaluirala je učinkovitost zubne paste (Pli-denta, Neva; Hrvatska) s aktivnim sastojci-ma kalijevim nitratom i cinkovim sitratom u populaciji ispitanika u kojih postoji određeni oblik preosjetljivosti zuba,a skupina B (kon-

  trolna skupina s 40 ispitanika u kojih postoji preosjetljivost zuba) koristila je istu zubnu pastu bez aktivnih sastojaka. Prilikom prvog posjeta u svakog ispitani-ka u obje skupine (eksperimentalnoj i kon-trolnoj) uzeta je detaljna anamneza (opća, stomatološka i parodontološka,zajedno s parodontološkim parametrima i podatcima o oralnoj higijeni - plak indeks, indeks upa-le, retrakcija gingive). Navedeni parametri korišteni su za evaluaciju kliničkog statu-sa pacijenta i procjenu uzroka preosjetljivo-sti. U obje skupine ispitanika procijenjena je preosjetljivost zuba na termalni podražaj koji je evaluiran temeljem osjetljivosti zuba u svakog ispitanika na (1) puhanje zrakom i (2) mlaku vodu. Intenzitet preosjetljivosti zuba procjenjen je temeljem VAS skale (Visual Analogue Scale: skala predstavlja standar-dizirani instrument koji se koristi u ovakvoj vrsti istraživanje, a služi za određivanje pa-cijentove percepcije boli/ u ovom slučaju preosjetljivosti zuba). Ispitanike su evalui-rala istovremeno 2 terapeuta. Potom su is-pitanici iz obje skupine upućeni na redovito korištenje zubne paste, što je podrazumije-valo svakodnevno pranje zuba najmanje 2 puta dnevno u trajanju minimalno 3 minute tijekom 4 tjedna mekanom (soft) četkicom za zube (Plidenta, Neva; Hrvatska). Kontrol-ni pregled je proveden nakon 2 i 4 tjedna korištenja paste, prilikom čega je temeljem primjene istih postupaka procijenjen stupanj osjetljivosti zuba u svakog ispitanika obje skupine (eksperimenatlne i kontrolne).

  Pasta s aktivnim sastojcima pokazala se učinkovitom na smanjenje preosjetljivosti zuba, što se može pripisati dje-lovanju aktivnih sastojaka kalij nitrata i cink citrata . Sma-njenje osjetljivosti dokazano je kontinuirano temeljem re-dovite i svakodnevne uporabe paste s aktivnim sastojcima

  već nakon 2 tjedna, a značajno je smanjenje preosjetljivosti dokazano nakon 4 tjedna kontinuirane uporabe paste. Sto-ga se dotična pasta može smatrati učinkoviitom u smislu smanjenja preosjetljivosti zuba.

  REZULTATI:

 • 030 > travanj 2014.

  ZANIMLJIVOSTI

  smanjiti učestalost bolesti desni?Može li VITAMIN D

  Nedavna istraživanja u Sjedi-njim Američkim Državama pokazala su da bi vitamin D

  mogao smanjiti učestalost bolesti desni i ostalih oralnih infekcija. Istra-živanje započeto od strane Gilla Dia-monda s New Jersey Dental School iz Newarka pokazuje da vitamin D pomaže u preventivi gingivitisa koji pogađa više od četvrtine odraslih. Diamondova ranija istraživanja po-kazuju da vitamin D absorbiran u tije-lo preko izlaganja sunčevoj svijetlosti i preko hrane poput ribe i jaja stimu-lira plućne stanice da proizvode pri-rodne antibiotike koji ubijaju bakte-rije. Zadnja istraživanja pokazala su da su specifični geni za koje se prije

  smatralo da nisu dio puta vitami-na D u tijelu, zapravo ključni faktori u borbi protiv infekcija i ubijanja bak-terija. Ovo će otkriće vrlo vjerojatno odvesti do novih vrsta terapija vita-minom D koje će pomoći onima koji boluju od gingivitisa i ostalih bolesti pa čak i cistične fibroze. Istraživanje je, također, pokazalo da stanice unutar tijela, poput sta-nica pluća i epitelnih stanica desni, mogu aktivirati inaktivni oblik vi-tamina D. Na temelju toga otkri-ća Diamond je zaključio da bi čak mogli iskoristiti terapiju vitaminom D ako se to pokaže točnim. FDA je donio smjernice koje savjetuju odraslima i djeci 700 internacional-

  nih jedinica (IU) vitamina D dok je starijima preporučeno visokih 800 IU. Međutim, ostali stručnjaci pre-poručuju puno veći unos od preko 5,000 IU za djecu i odrasle. Ljudi sa zdravstvenim problemima imaju preporuku za unošenjem velikih ko-ličina vitamina D. Vitamin D bio je vrlo zanimljiv za istraživanje u posljednje vrijeme. Nedavna istraživanja pretpostav-ljaju da vitamin D također može po-moći u zaštiti od nekih oblika raka i autoimunih bolesti kao i u spreča-vanju infekcija i gingivitisa.

  ISTRAŽIVANJA OTKRIVAJU DA VITAMIN D MOŽE POMOĆI U ORALNOM ZDRAVLJU

  ISTRAŽIVANJE POKAZUJE DA VITAMIN D POMAŽE U PREVENTIVI GINGIVITISA KOJI POGAĐA VIŠE OD ČETVRTINE ODRASLIH OSOBA.

  Ovo istraživanje objavljeno je u American Society for Microbiology.

  © 3

  M 2

  011.

  All

  right

  s re

  serv

  ed. 3

  M, E

  SPE

  and

  Filte

  k ar

  e tra

  dem

  arks

  of 3

  M o

  r 3M

  ESP

  E AG

  . *In

  vitr

  o da

  ta o

  n fil

  e

  www.3MESPE.comwww.3MESPE.com

  Napravljeno nakon prvog sata baleta, na premijeri

  još uvijek besprijekorno.

  Za vraćanje njezina osmijeha i samopouzdanja nakon pada,njezin stomatolog odabire Filtek™ Ultimate univerzalni kompozit.

  Filtek™ Ultimate pruža:

  • Vrhunsku estetiku

  • Izvrsnu otpornost na trošenje za dugoročne performanse*

  • Nenadmašno zadržavanje sjaja

  U godinama koje slijede, svaki put kad primi buket i ovacije,njezin osmijeh će još uvijek biti prekrasan.

  Restaurirajte osmijeh. Promijenite život. Filtek™UltimateUniverzalni kompozit

  3M_FiltekUltimate_ballet_210x297_14.11.indd 1 11/14/13 9:38 AM

 • 032 > travanj 2014.

  ZANIMLJIVOSTI

  Ako je suditi prema različitim do-stupnim izvorima, znanstvenici su otkrili molekulu koja može elimini-

  rati bakteriju kvarenja zubi u samo jednoj sekundi! Molekulu, za koju se vjeruje da bi mogla zaštiti zub na nekoliko sati, otkrili su znanstvenici sa Sveučilišta u Chileu. U nekoliko svojih izvještaja znanstvenici predlažu dodavanje ove molekule u proi-zvode za oralnu higijenu kao što su paste za zube pa čak i žvakače gume bez šećera,

  a sve s ciljem kako bi se spriječio nastanak karijesa. Molekula nazvana Keep 32 navodno je u stanju uništiti Streptococcus mutans - bakteriju koja je ključna u razvoju karijesa. Iako su ovim istraživanjima dokazana nje-na potencijalna svojstva kad je o pre-venciji karijesa riječ, za donošenje ne-kih konačnih zaključaka i razvoj novih proizvoda,svakako je potrebno provesti i dodatna testiranja na ljudima.

  ZNANSTVENICI OTKRILI molekulu protiv karijesa

  AKUPUNKTURANOVO ISTRAŽIVANJE IZ DANSKE I UK-A NAVODI DA BI KORIŠTENJE AKUPUNKTURE MOGLO POMOĆI STOMATOLOZIMA PRI LIJEČENJU VRLO ANKSIOZNIH PACIJENATA.

  U istraživanju objavljenom od britanske medicinske gru-pe u ožujku, znanstvenici

  s fakulteta Copenhagen i Sheffi-eld otkrili su da stimuliranje dvije specifične akupunkturne točke na vrhu glave kod odraslih pacijena-ta smanjuje prosječni Beck Anxiety Inventory (BAI) za više od pola.Otkrića tog istraživanja temelji-la su se na ispitivanju 16 žena i 4 muškarca iz 8 stomatoloških ordi-nacija u UK-u. Svi su sudionici bili u četrdesetim godinama života i pokušavali su savladati svoju anksioznost gle-de stomatologa. Akupunkturu su izveli stomatolozi, svi članovi Bri-tanskog udruženja stomatološke akupunkture. Prema nedavnim istraživanjima, trećina svih stomatoloških pacije-nata u razvijenim zemljama pati od nekog oblika dentalne anksiozno-sti. Jedan od deset pacijenata toli-ko se boji stomatologa da izbjega-va popravljanje zuba uopće.Autori studije rekli su da su se se-dativi, tehnike relaksacije i hipno-za, među ostalim metodama, po-kazali od pomoći u prevladavanju

  problema, ali oni često dugo traju i zahtijevaju znatne psihoterape-utske sposobnosti. Oni upozoravaju da su potrebna daljnja veća istraživanja kako bi

  se potvrdila vrijednost akupun-kture pri kontroli dentalne anksio-znosti te navode da bi mogla zna-čiti jednostavnu i jeftinu metodu liječenja.

  AKUPUNKTURA JE KORIZNA METODA KOJA POMAŽE KOD DENTALNE ANKSIOZNOSTI.

 • 034 > travanj 2014.

  ZANIMLJIVOSTI

  Istraživači na sveučilištima u Granadi i Muriceu su potvrdili učinkovitost spreja koji sadrži jedan posto jabučne kiseline

  u ublažavanju kserostomije ili suhoće usta do čega dolazi zbog korištenja lijekova kod depresije.Glavni autor toga istraživanja, predavač na sveučilištu u Granadi, Gerardo Gomez Mo-reno objasnio je kako je jedan od osnovnih uzroka suhoće usta korištenje više različitih lijekova. “Postoji više od 500 lijekova koji pripadaju jednoj od 42 farmakološke sku-pine koje kao nuspojavu mogu izazvati kse-rostomiju. Za to su najodgovorniji antide-presivi čije propisivanje je u porastu tijekom godina, što utječe na porast broja pacije-nata s kserostomijom zbog uzimanja anti-depresiva u dobi od 45 do 50 godina.“

  Na Sveučilištu u Granadi proveli su istra-živanje u obliku obostranoga nasumičnog slijepog kliničkog testiranja na 70 pacijena-ta kojima je dijagnosticirana kserostomija izazvana antidepresivima.

  Podijeljeni su u dvije skupine. U prvoj sku-pini je bilo 35 pacijenata koji su dobili sprej za usta (jedan posto jabučne kiseline), a u drugoj skupini također je bilo 35 pacijenata koji su dobili placebo.Oba proizvoda su koristili dva tjedna, ovi-sno o potrebi. Kako bi provjerili kserostomi-ju prije i poslije korištenja proizvoda i place-ba, istraživači su koristili posebne upitnike

  nazvane “Dry Mouth Questionnaire“ (DMQ - Upitnik o suhoći usta).Dr. Gomez Moreno je istaknuo sljedeće: “Postoje razne terapijske mogućnosti u li-ječenju kserostomije (slinski nadomjestci

  i druge opće terapije), iako je učinkovitost mnogih kon-troverzna. Primjerice, u ne-kim istraživanjima limunska

  i jabučna kiselina je opisana kao stimulans u stvaranju sline iako su tijekom godina odbijali njihovu uporaba zbog mogućega demineralizacijskoga učinka na zubnu ca-klinu.“

  Znanstvenici su otkrili da bi kokosovo ulje moglo pomoći u borbi protiv glavnog uzroč-

  nika kvarenja zuba. Znanstvenici su testirali kokosovo ulje u borbi protiv bakterije Strep-tococcus mutans koja voli šećer, prianja na zube i proizvodi kiselinu koja dovodi do nastanka zubnog karijesa.Testiranjem kokosovog ulja s pro-bavnim enzimima pokazalo je da učinkovito uništava uzročnika ka-rijesa, čime dokazano promovira učinkovitost paste za zube i vodice za usta koje sadržavaju kokos kao svoj aktivni sastojak. Vodeći istraživač dr. Damien Brady, iz Athlone Institute of Technology u Irskoj, rekao je slije-deće: ”Karijes je najčešće predvi-đen zdravstveni problem koji utje-če na oralno zdravlje 60-90 % djece i većinu odraslih u razvije-nim zemljama”.

  KOKOSOVO ULJEu borbi protiv karijesa

  Sprej kojim se rješava problem suhoće usta IZAZVANIH ANTIDEPRESIVIMA

  Rezultati istraživanja objavljeni su u zadnjemu izdanju “ Official American Journal on Depression and Anxiety“ (Službeni američki časopis o depresiji i tjeskobi).

  Jedan od osnovnih uzroka suhoće usta je korištenje više različitih lijekova.

  ”Napraviti modificirani enzim ko-kosovog ulja i inkorporirati ga u stomatološke higijenske proizvo-de, bila bi atraktivna alternati-va kemijskim aditivima, posebice zato jer djeluje u relativno maloj koncentraciji”.Također je dodao kako bi njego-vi rezultati mogli dokazati važnost kokosovog ulja s obzirom na uz-ročnika problema nastanka karije-sa, a koji je postao sve otporniji na mnoge postojeće tretmane anti-bioticima. Eksperimenti dr. Bradya pota-knuti su prethodnim istraživa-njima koja su pokazala da je djelomično probavljeno mlijeko prouzrokovalo da Streptococcus mu-tans u ma-njoj količini prianja na zubnu ca-klinu. ”Rezultati pokazuju

  da proizvodi ljudske probave po-sjeduju antimikrobnu aktivnost. To bi moglo pozitivno utjecati na na-čin da bakterije koloniziraju stani-ce sluznice probavnog trakta, kao i za cjelokupno zdravlje crijeva”, istaknuo je u svom obrazloženju dr. Brady.

  Drage mame i tate,

  počinje Orbit kreativni natječaj!Za sudjelovanje u natječaju potrebno je da vaši mališani pričo

  m,

  pjesmom ili crtežom opišu što za njih znači zdrav osmijeh. Radove možete

  slati na adresu: Wrigley d.o.o. Wrigley Hrvatska d.o.o. Pile I. 1 / 1. kat, 10000 Zagreb

  ili e-adresu: [email protected] u razdoblju od 28. siječnja do 28. veljače 2014. godine.

  Uz radove obavezno poslati: 1) Puno ime i prezime autora rada,

  2) Godište autora rada,

  3) Kontakt telefon roditelja ili staratelja/skrbnika.

  Stručni žiri odabrat će 20 finalista, a između njih i 10 najboljih koji će osvojiti vrijedne nagrade!

  1.-3. mjesto: Prestigio tablet Multipad 7.0 Ultra+ 7” 4GB black.

  4.-6. mjesto: Poklon bon one2play u vrijednosti od 400 kn.

  7.-10. mjesto: Poklon bon Profil Mozaik u vrijednosti od 300 kn.

  Dobitnici nagrada bit će objavljeni na stranici: www.orbit.com.hr, a tamo možete pronaći i

  više informacija o samom natječaju, kao i pravila natječaja.

  Radovi svih 20 finalista bit će izloženi u Kući za ljude i umjetnost Lauba, Prilaz baruna Filipovića 23a,

  10 000 Zagreb, 20.3.2014. u 18h na svečanosti povodom Svjetskog dana oralnog zdravlja kada će se

  pobjednicima dodijeliti nagrade.Proslavimo zajedno lijep i zdrav osmijeh vaših mališana!

  Wrigley d.o.o. Wrigley Hrvatska d.o.o. Pile I. 1 / 1. kat, 10000 Zagreb

  u razdoblju od 28. siječnja do 28. veljače 2014. godine.

  TESTIRANJE KOKOSOVOG ULJA S PROBAVNIM ENZIMIMA POKAZALO JE DA UČINKOVITO UNIŠTAVA UZROČNIKE NASTANJA ZUBNOG KARIJESA.

 • 31❧ Dental Design | Broj 3 | Rujan 2013.

  Međunarodni sajam dentalne medicine

  Program sajma dentalne medicine:uređaji i oprema za dentalnu ordinaciju • dentalni pribor i materijali • oprema za dentalne

  laboratorije • usluge i informatika u dentalnoj medicini • edukacija i nastavna sredstva

  • Prevencija usne šupljine i rano otkrivanje početka razvoja raka usne šupljine

  • Dječji kutak - dječje predstave, igraonica i škola za upoznavanje sa svijetom oralne higijene

  • Povijest stomatologije

  • Zdravi kutak - zdravim načinom života do oralnog zdravlja

  • Nove metode UŽIVO- IZBJELJIVANJE, LJUSKICE, ORALNA HIGIJENA!

  POSEBAN PROGRAM ZA POSJETITELJE!

  Velika dentalna izložbaZagrebački velesajam,

  Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb

  Posjetite nas na najvećem sajmu dentalne medicine u Hrvatskoj i regiji

  www.hkdm.hr

  www.dentex.com.hr