tema broja: oralno zdravlje - hkdm.hr · skog tretmana (anestezija, vađenje živca, punjenje...

of 19 /19
INFORMATIVNI STOMATOLOŠKI ČASOPIS ZA PACIJENTE Ožujak 2016. / Godina 4. ISSN 1847-4500 Broj 13 ORALNO ZDRAVLJE TEMA BROJA:

Author: others

Post on 09-Jan-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INFORMATIVNI STOMATOLOŠKI ČASOPIS ZA PACIJENTE

  Ožujak 2016. / Godina 4.

  ISSN 1847-4500

  Broj 13

  ORALNO ZDRAVLJETEMA BROJA:

 • Prvi regionalni informativni časopis za pacijente u dentalnim ordinacijama. Časopis SMILE predstavlja sponu između

  educiranog pacijenta i stručnog stomatologa, koji zajedno pronalaze put do uspješnog tretmana

  NAKLADNIK:Hrvatska komora dentalne medicineADRESA UREDNIŠTVA:Kurelčeva 3, 10000 Zagreb,tel: 01/4886 710 - fax: 01/4816 540

  IMPRESSUM

  INTERDENTALNA HIGIJENA STRUKA JE SLOŽNA DA TREBA KORISTITI ZUBNU SVILU - ZAŠTO TO ONDA PACIJENTI NE ČINE?

  SMIJEH JE LIJEK

  UGROŽENA ZANIMANJA ZVUK TURBINE NIJE NEUGODAN SAMO PACIJENTIMA

  GRICKALICE ZAMIJENITE ČIPS I ŠTAPIĆE LJEKOVITIM GRICKALICAMA

  PITAJTE DOKTORA

  26

  3028

  3234

  INOVATIVNI TRENDOVI INOVATIVNI TRENDOVI U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE

  BOL BOL NAKON STOMATOLOŠKOG ZAHVATA

  PRVI PREGLED PRVI POSJET DJETETA STOMATOLOGU

  COLGATE OLAKŠAJTE PATNJU VAŠIM PACIJENTIMA

  PIERCING PIERCING- MODNI DODATAK OPASAN PO ZDRAVLJE?

  04

  0906

  1417

  30

  6

  e-mail: [email protected] WWW.HKDM.HRZA NAKLADNIKA:Predsjednik Komore Mr.sc. Hrvoje Pezo, dr.med.dent. FOTOGRAFIJE: autorske fotografije

  LEKTOR: Petra Birman, prof., dipl. lingvist UREDNIK: Eugen Čulo dr.med.dent.GRAFIČKA PRIPREMA: BirmandizajnTISAK: RadinNAKLADA: 5 000 primjeraka

  Prenošenje tekstova, djelomično

  ili u cijelosti, dozvoljeno je samo uz

  pismeno odobrenje redakcije ili autora.

  Zabranjena je svaka vrsta mehaničkog,

  optičkog ili elektronskog umnožavanja.

  NAZIV MEDIJA: Smile- informativni časopis za pacijenteVRSTA MEDIJA: tiskaniNAKLADNIK: Hrvatska komora dentalne medicineISSN: 1847-4550GODINA 2016, BROJ 13, STRANICE 1-36ČASOPIS SMILE IZLAZI ČETIRI PUTA GODIŠNJE

  9

  26

  02 >ožujak 2015. ožujak 2015. < 03

 • 04 >ožujak 2016.

  Napisala Dinka Diklić, dr.med.dent.

  >>

  Zadnjih dvadeset godina zabi-lježen je razvoj i napredak ra-znih tehnoloških metoda koje su svoju primjenu našle i u područ-ju dentalne medicine, omogućuju-ći revolucionarne i manje invazivne tretmane primjenjive u dijagnostici-ranju i izvođenju složenih operativ-nih zahvata.

  LASERJedan od njih je i laser koji pred-

  stavlja jedno od najvećih tehno-loških dostignuća dvadesetog stoljeća i svakako pruža perspek-tivu u dentalnoj medicini. Riječ je o napravi koja stvara zraku svjetla

  koja se može kontinuirano prenosi-ti kroz prostor bez rasapa, dok svje-tlo predstavlja elektromagnetsku energiju vidljivog ili nevidljivog dijela spektra. Laserska zraka predstav-lja svjetlosni prijenos energije koji u kontaktu s tkivom uzrokuje reakciju te se koristi u terapijske svrhe. Pri-mjenjuje se pri operativnim zahva-tima na mekim tkivima, kao što su: korekcija ruba gingive, uklanjanje povećanog gingivnog tkiva, frenu-lektomija, estetski parodontološ-ki zahvati i incizije apscesa (upalnih procesa), omogućujući precizno re-zanje tkiva bez opasnosti od ošte-ćenja dubljih slojeva i uz minimalno krvarenje. Laseri velike valne dulji-ne koriste se u terapiji karijesa te u kirurgiji tvrdih tkiva gdje predstav-ljaju potpornu terapiju uobičajenoj konvencionalnoj terapiji. Neizostav-na prednost je ugodnije iskustvo za pacijenta s obzirom na to da nema glasnih zvukova i vibracija, ali je važ-no naglasiti da u većini slučajeva karijes ne možemo sanirati samo uz pomoć lasera, već je potrebna pri-mjena i uobičajenih rotirajućih in-strumenata. U posljednje se vrijeme sve češće susrećemo s tretmanom

  LASERI VELIKE VALNE DULJINE KORISTE SE U TERAPIJI KARIJESA TE U KIRURGIJI TVRDIH TKIVA GDJE PREDSTAVLJAJU POTPORNU TERAPIJU UOBIČAJENOJ KONVENCIONALNOJ TERAPIJI.

  PRF METODA (PLATELET- RICHFIBRIN - TROMBOCITIMA OBOGAĆEN FIBRIN) JE INOVACIJA U DENTALNOJ IMPLANTOLOGIJI KOJA OMOGUĆUJE REGENERACIJU KOSTI UZ POMOĆ VLASTITE KRVI I PLAZME.

  INOVATIVNI TRENDOVI

  izbjeljivanja zubi uz pomoć lasera gdje laserska zraka djeluje kao po-kretač kemijske reakcije u prepara-tu za izbjeljivanje omogućujući brži, ali jednako uspješan rezultat koji možemo postići i ostalim načinima izbjeljivanja. Visoka cijena je i dalje prepreka za njegovu učestaliju pri-mjenu u svakodnevnom kliničkom radu.

  OZONOzon je plin plave boje, karak-

  terističnog mirisa i predstavlja alo-tropsku modifikaciju kisika. Zbog navedene kemijske građe iznimno je reaktivan i ulazi u razne reakcije s bakterijama, virusima i gljivicama sprječavajući njihovo razmnožava-nje i preživljavanje. U terapiji karijesa koristi se samo kao suplement na-kon uobičajenog načina uklanjanja karijesne lezije pomoću rotirajućih instrumenata, te se tek tada unosi u kavitet radi dezinfekcije preosta-log zdravog dentina nakon čega sli-jedi izrada konačnog trajnog ispuna. Primjenjuje se kao dezinficijens en-dodontskog prostora prije punjenja korijenskih kanala kako bi se osigu-rala potpuna dekontaminacija na-kon konvencionalne mehaničko-ke-mijske obrade. U obliku ozonizirane vode, izvrstan je suplement terapiji parodontnih bolesti gdje se nakon mehaničkog čišćenja parodontnih džepova aplicira u dubinu, te na taj način djeluje antiseptički. Inhibici-jom leukocita smanjuje upalnu re-akciju i resorpciju kosti te se veže na vezivno tkivo pospješujući rege-neraciju i brže cijeljenje. Zbog gore navedenih karakteristika, također se primjenjuje kod periimplantiti-sa smanjujući upalu oko implantata i omogućujući cijeljenje oštećenog tkiva jednako uspješno kao i kod raznih infekcija na sluznici usne šu-pljine i terapije rana nakon kirurških zahvata.

  PRF METODAPRF metoda (Platelet- RichFi-

  brin - trombocitima obogaćen fibrin) je inovacija u dentalnoj implantologiji koja omogućuje rege-neraciju kosti uz pomoć vlastite krvi i plazme. Naime, iz pacijentove krvi se odvajaju plazma i fibrin proce-som koagulacije centrifugom, u za

  to predviđenom posebnom stroju. Navedeni produkti se koriste kao bi-ološki autotransplantat koji se po-stavlja u tkivo i aktivira faktore rasta u trombocitima koji potiču stvara-nje novih krvnih žila (angiogenezu) i rast nove kosti u koštanom defektu. Stoga je ova metoda izvrstan izbor za popunjavanje šupljina nasta-lih nakon ekstrakcije zuba ili na po-dručjima nedostatne kosti za po-stavljanje implantata. Rezultat ove inovativne metode je znatno brža osteointegracija implantata i ko-načno sigurniji i brži put do idealnog i zdravog osmijeha naših pacijenata.

  CAD- CAM TEHNOLOGIJACAD- CAM (computer- aided-

  design – computer- aidedmanu-facturing) tehnologija se već de-setljećima primjenjuje u raznim segmentima industrije, a 80-ih go-dina prošlog stoljeća postepeno nalazi primjenu u dentalnoj medi-

  cini, da bi se danas implementira-la u svakodnevnom kliničkom radu. Najčešće se primjenjuje za izra-du protetskih nadomjestaka zuba (krunica, mostova, ljuskica, inlaya) omogućujući savršenu preciznost konačnog rada i skraćujući broj do-lazaka pacijenta u ordinaciju. Nai-me, nakon brušenja i prepariranja zuba, 3D skenerom se snimi cijela situacija u usnoj šupljini i tada se uz pomoć računala pristupa virtual-nom dizajnu budućeg zuba.

  Zatim se u „glodalicu“ postavlja keramički blok iz kojeg nastaje novi protetski nadomjestak prema upu-tama koje smo zadali na računalu te za svega nekoliko minuta imamo gotov konačni rad ukoliko se radi o manjem broju zubi. CAD- CAM me-toda predstavlja benefit i za paci-jenta i za doktora dentalne medici-ne omogućujući izradu vrhunskih i kvalitetnih protetskih nadomjesta-ka uz pomoć sofisticiranih softve-

  ra u iznimno kratkom vremenskom periodu.

  Moderne i inovativne metode u dentalnoj medicini otvorile su novi pristup sagledavanja i ostvarivanja zdravog, funkcionalnog i estetski savršenog osmijeha. Važno je na-glasiti da se navedene nove metode većinom koriste kao potporna tera-pija uz uobičajene konvencionalne postupke liječenja bolesti mekog i tvrdog zubnog tkiva usne šupljine.

  S obzirom na razvoj tehnologije, za očekivati je da će u budućnosti imati sve veću primjenu u svakod-nevnom kliničkom radu posebno s padom visokih cijena spomenutih uređaja i metoda.

  Doktori dentalne medicine će i dalje svojim znanjem i vještinama kombinirati primjenu novih tehno-logija i uobičajenih konvencionalnih zahvata ovisno o indikacijama, kako bi u konačnici imali vrhunski rezultat i zadovoljne pacijente.

  ožujak 2016. < 05

  INOVATIVNI TRENDOVI U ORDINACIJI DENTALNE MEDICINE

  ZANIMLJIVOSTI

  Na Dumisi, osmogodišnjoj ženki dupina, kod koje je pri-mijećena abrazija na svim zubima, obavljen je endo-dontski zahvat koji je trajao nekoliko sati i na koji je ona dragovoljno pristala bez anestezije i dodatnih uvjeta.Zahvat je obavio južnoafrič-ki doktor dentalne medici-ne u Ocean Parku u Hong

  Kongu. Postupak je bio vrlo zahtjevan. Pripreme su trajale nekoliko mjeseci i za to vrijeme Du-misu su upoznavali s instru-mentima za dentalnu me-dicinu. Najprije su popravili jedan bolesni zub, a njih 18 trenutačno su u raznim fa-zama tretmana.Doktor dentalne medicine

  Cedric Tutt jedini je europski doktor dentalne medicine koji je specijalist veterinar-ske stomatologije. U proteklih deset godina posvetio se liječenju den-talnih tegoba na divljim ži-votinjama od panda do morskih lavova. Njegovo mišljenje je kako bi jedino rješenje za Dumisine tego-

  be bilo da se izvade svi zubi; u današnje vrijeme speci-jalnim cementima može se regenerirati struktura kosti oko korijena.“Sve to ne bi bilo izvedivo da Dumisa nije bila spre-mna surađivati“, izjavio je Cedric Tutt. Tijekom liječe-nja mogla je slobodno pli-vati u svome bazenu.

  Endodontski zahvat na zubima dupina

 • BOL

  Danas većina pacijenta po-moć stomatologa traži kada se pojavi zubobolja. Očeku-jući pomoć mnogi nisu spremni na dugotrajnije liječenje i mogućnost boli nakon stomatološkog zahva-ta. Moderna dentalna medicina bolove svodi na minimalnu razinu, no pacijenti moraju razumjeti da je zub organ kao i svaki drugi te da se proces liječenja istog može odužiti, i biti bolan. U ovom tekstu vam do-nosimo najčešće komplikacije i po-sljedice liječenja, odnosno kada se najčešće pojavljuje bol nakon sto-matološkog zahvata.

  BOL NAKON VAĐENJA ŽIVCA (ENDODONTSKOG TRETMANA)Endodontski tretman je jedan od najzahtjevnijih zahvata u stoma-tologiji i podrazumijeva dugotraj-ni oporavak zuba od bakterijskog ili traumatskog procesa koji je doveo do jakih upalnih promjena. Ovisno o vrsti promjene stomato-log će odrediti način na koji će li-ječiti zub. Ako je tretman završen i korijenski kanal ili kanali napunjeni, vrlo često se pojavljuje bol na za-griz i na dodir liječenog zuba. Bol će prestati kroz nekoliko dana, potreb-no je izbjegavati kontakt s liječenim zubom kako bi se pojavnost boli smanjila. Bolovi nakon endodont-skog zahvata su gotovo uvijek pri-sutni, samo u različitom intenzite-tu; sve ovisi o vrsti upalnog procesa

  i, naravno, o vrsti liječenja. Moderne metode liječenja korijenskih kana-la strojnim tehnikama uvelike ubr-zavaju sam zahvat i tako smanju-ju traumu tkiva koje poslije može rezultirati bolovima. Bol uglavnom traje nekoliko dana nakon zahvata i može se otkloniti analgeticima kao što je ibuprofen.

  BOL NAKON STAVLJANJA LIJEKAOsim jednoposjetnog endodont-skog tretmana (anestezija, vađenje živca, punjenje korijenskog kanala i postavljanje ispuna) postoji i dru-gi način liječenja. Kako bi se pul-pa (živac) mumificirala (umrtvila), aplicira se preparat paraformalde-hida (lijek). Preparati koji se najče-šće koriste su Toxavit i Depulpin te u sebi imaju dodatak anestetika, no često se zbog samog procesa mumifikacije pulpe osjeti neugod-na bol koja može biti vrlo intenziv-na. Najbolja terapija je oralno uzeti analgetik kako bi se bol ublažila, no ako se pojačava, potrebno se javi-ti stomatologu kako bi promijenio terapiju. Komplikacija koja se može dogo-diti je da se kroz privremeni ispun dio lijeka nađe na gingivi što može rezultirati jakim bolovima i „metal-nim“ okusom u ustima. Ovaj problem se može dogoditi kada se nakon zahvata ne pridr-žava uputa doktora te se žvače na nedovoljno stvrdnuti privremeni ispun. Stoga se pridržavajte uputa i strpite se barem 2 sata nakon za-hvata od hrane i pića. Tada je po-trebno hitno ukloniti privremeni is-pun, dobro isprati dio gingive koji je bolan te ponoviti terapiju s kvalitet-nijom izradom privremenog ispuna.

  BOL NAKON VAĐENJA ZUBABol nakon vađenja zuba je gotovo uvijek prisutna, no velika se većina bolova može eliminirati standar-dnim analgeticima. Ako rana nakon vađenja zuba jako boli, prvo dobro razmislite jeste li se pridržavali svih uputa koje vam je stomatolog dao.

  Vrlo je važno ne jesti vruću hranu ili pića, izbjegavati gazirano piće, alkohol i pušenje. Nakon vađenja zuba organizam će u rani stvori-ti krvni ugrušak i naposljetku kost, no ako se rana ispire ili se onemo-gući stvaranje ugruška, dolazi do pojave tzv. “suhe alveole”. Vrlo ne-ugodna bol koja se ne može pokriti analgeticima, već je potrebno tra-žiti pomoć stomatologa kako bi po-novno otvorio ranu i lokalno stavio lijek za ublažavanje bolova. Stoga se veoma važno držati uputa nakon ekstrakcije. Ukoliko je vađenje zuba bilo komplicirano te je asistent pri radu obraz držao kukama, onda je vjerojatno da ćete na području obraza kroz nekoliko dana osjetiti nelagodnu laganu bol.

  BOL NAKON ISPUNA (PLOMBE)Nakon što vam stomatolog stavi amalgamski ispun (crnu plombu,) zna se javiti bolni osjećaj. Razlog tomu je što je ispod takvog ispuna potrebno pulpu zaštiti uz pomoć cementa. Neki cementi u sebi ima-ju kiselu tekuću fazu koja nekoli-ko dana može izazivati neugodan osjećaj tupe boli. No, kroz nekoliko dana bol će sasvim nestati. Ukoli-ko je riječ o jakim bolovima nakon postavljanja bilo koje vrste ispuna (crni, bijeli), postoji mogućnost da je pulpa (živac) zuba reagirao ne-gativno na ispun te će biti potreb-no napraviti endodontsko liječenje zuba.

  BOL NA MJESTU UBODA INJEKCIJEOva bol je svakodnevna pojava i sasvim normalna reakcija organiz-ma na mjesto aplikacije anestezi-je. Zbog same mehanike iniciranja anestetika dolazi do laganog šire-nja tkiva u području gdje se aneste-tik uštrcava. Nakon nekoliko dana bol spontano prolazi. Kod zahva-ta na donjim kutnjacima anestezija obično ide duboko u područje do-nje čeljusti pa se bolovi mogu javiti prema uhu, a ne oko zuba na koje-mu je rađeno.

  MODERNA DENTALNA MEDICINA BOLOVE SVODI NA MINIMALNU RAZINU, NO PACIJENTI MORAJU RAZUMJETI DA JE ZUB ORGAN KAO I SVAKI DRUGI TE DA SE PROCES LIJEČENJA ISTOG MOŽE ODUŽITI, I BITI BOLAN.

  VAŠ PARTNER U ORALNOM ZDRAVLJUwww.colgateprofessional.com

  PRIJEOtvoreni dentinski tubulusi

  Mnogobrojna klinička istraživanja su pokazala da Colgate Sensitive Pro-Relief zubna pasta štiti od stimulansa koji uzrokuju preosjetljivost te je dokazano da okludira dentinsketubuluse u roku od 60 sekundi*.Napokon, postoji način koji brzo i efikasnopoboljšava zadovoljstvo i ugodu Vaših pacijenata.

  Preosjetljivost može nestati u samo 60 sekundi.

  COLGATE® SENSITIVE PRO-RELIEF™ S PRO-ARGIN™ TEHNOLOGIJOMPRUŽA TRENUTNO I DUGOTRAJNO OLAKŠANJE

  POSLIJEZatvoreni dentinski tubulusiu roku od 60 sekundisa Colgate® SensitivePro-Relief™ zubnom pastom*

  *Kada se zubna pasta direktno aplicira na svaki osjetljivi zub u trajanju od 60 sekundi. Ayad F, Ayad N, Delgado E, et al. J Clin Dent . 2009; 20 (4): 115 – 122.

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  ADV_CSPR_60_sec_CRO - A4.pdf 1 20.1.2016 8:58:29

  06 >ožujak 2016.

  Napisao Luka Lubina, dr. med. dent., glavni urednik portala mojstomatolog.hr

  >>

  Bol nakon stomatološkog zahvata

 • PRVI PREGLED

  PRVI POSJET DJETETA STOMATOLOGU

  Prema preporuci Američ-kog zdravstvenog saveza AHA (American Healthca-re Alliance) roditelji bi dijete prvi puta trebali odvesti stomatologu u dobi od jedne godine (oko prvog rođendana). Tada su mliječni zubi tek iznikli i mala je vjerojatnost da će biti potrebni veći i bolni zahva-ti. Prvi posjet stomatološkoj or-dinaciji svakako bi trebao biti dok su zubi još zdravi i prilikom prvog posjeta ne bi se trebali poduzima-ti nikakvi zahvati na zubima. Velika i česta greška koju roditelji čine je da prvi put vode dijete stomatolo-gu tek nakon što zub zaboli!Prva posjeta treba biti ugodno i za-bavno iskustvo kako za dijete, tako i za roditelja. Kod prvog posjeta djeca se upo-znaju sa stomatologom i ambi-jentom stomatološke ordinacije s ciljem da se dijete stekne povjere-nje u stomatologa kako bi se sva-koj sljedećoj posjeti veselio, a ne da mu ona predstavlja traumu. U tome najvažniju ulogu imaju rodi-telji koji bi pozitivnim stavom i vla-stitim primjerom trebali utjecati na cjelokupan dojam. Kako pripremiti dijete za prvi pregled kod stomatologa?Roditeljska uloga prije prvog pre-gleda je presudna. Prije nego što dijete prvi puta odvedete stoma-

  tologu, trebate ga pripremiti kako bi prvi pregled ostao u sjećanju kao ugodno i pozitivno iskustvo.Par savjeta koji će Vam pomoću  u tome: - Objasnite na djetetu primjeren način  što treba očekivati od prvog posjeta, a dobro je da i sa stomato-logom podijelite i neke informaciju o djetetu (na pr. koja mu je najdra-ža igračka, crtić, priča, ...) kako bi se dijete što ugodnije osjećalo pri tom prvom susretu i steklo osjećaj po-vjerenja. - Prije pregleda možete ispričati pri-ču o Gricu i Grecu(zločestim deč-kima koji predstavljaju karijes i koji će grickati njegove zubiće, ako se ne budu redovito i temeljito prali).- Dijete na prvi pregled možete pri-premiti i čitanjem slikovnica koje govore o higijeni zuba, odlasku sto-

  matologu ili drugim temama veza-nim uz zdravlje zubi.- Možete se sa djetetom igrati sto-matologa (u dječjoj sobici improvi-zirati malu stomatološku ordinaciju i jedni drugima “popravljati zube“). Važno je dijete informirati što ga čeka na prvom pregledu, opisa-ti kako izgleda stomatološka ordi-nacija, što se sve u njoj nalazi (sto-lac koji se može dizati i spuštati, reflektor, aparat za čišćenje zu-bi-poput četkice s tušićem, malo ogledalo kojim će doktor pregleda-ti zube, sisaljka-patkica koja kupi slinu). Na taj način dijete pripremate na ono što će se kod stomatologa do-gađati, a to je da će tamo sjesti na u posebnu stolicu, da će treba-ti otvoriti usta, ispirati usta vodom, da će mu stomatolog pregle-

  08 >ožujak 2016.

  ožujak 2016. < 09

 • PRVI PREGLED

  010 >ožujak 2015. ožujak 2015. < 011

  dati zube stomatološkim instru-mentima.- Ako se Vi bojite stomatologa, svoj strah ne smijete prenijeti na dije-te!  Pokušajte svoje strahove ne iznositi pred djecom budući da se djeca uglavnom ponašaju poput svojih roditelja.

  Kako izgleda prvi posjet stomatološkoj ordinaciji?Roditelji trebaju odvojiti vrijeme za prvi posjet njihovog mališana sto-matologu, bez žurbe i nervoze. Pre-poruča se posjet dogovoriti u ju-tarnjim terminima  kada je dijete najodmornije i najspremnije za su-radnju. Nemojte siliti dijete na bilo koju radnju nego budite strpljivi i slušaj-te ga. Bilo bi dobro da prvo Vi sjed-nete u stolicu i obavite pregled zubi ili  eventualno i neki manji stoma-tološki zahvat, a zatim ponudite djetetu da sjedne. Ako ne želi sjesti pitajte ga da sjedne s vama. Ako uopće ne želi sjesti nemojte ga sili-ti, što vrijedi i za ostale radnje. Uvi-jek postoji sljedeći put. Prvi posjet stomatologu kod djece traje kratko, oko 15 min. Pri prvom posjetu sto-matolog više vremena posveti raz-govoru s djetetom, nego samom radu u usnoj šupljini.  Ako je dijete „raspoloženo za su-radnju“ stomatolog može napraviti prvi pregled koristeći pri tome sto-matološko ogledalo i sondu. Ana-lizom oralnog zdravlja planira bu-duću terapiju. Stomatolog će prvi posjet iskoristiti za davanje uputa o pravilnoj i zdravoj  prehrani, oral-noj higijeni, reduciranju i spreča-vanju nepodesnih navika (sisanje prsta, grizenje usnice...). Na kraju će roditeljima objasniti stanje oral-nog zdravlja njihovog djeteta, dati detaljne upute, te zakazati slijedeći termin. Prvi posjet možete zabilježiti svo-jim mobitelom ili fotoaparatom i napraviti  slikovnicu, koju dijete može  listati i pokazivati prijatelji-ma, što će mu pomoću u svladava-nju strahova. - U slučaju da stomatologa prvi puta posjećujete već kada treba popravljati neki zubić, djetetu se ni-kada ne smije lagati da popravak neće boljeti,  pripremite ga na ono

  što ga očekuje. Kada djetetu kaže-te da popravak zuba ne boli, dovo-dite se u situaciju da stvarate dje-tetovo nepovjerenje kako prema sebi tako i prema stomatologu. Dijete će prilikom popravka zuba ipak osjetiti bol što bi moglo rezul-tirati mogućim odbijanjem odlaska stomatologu ili neotvaranjem usta prilikom pokušaja popravka. - Treba biti strpljiv, ne treba ništa raditi na silu. Potrebno je psihološki pripremiti dijete za slijedeći stoma-tološki zahvat. Djetetu je potreb-no s puno strpljenja objasniti što će mu se raditi na zubu, iskreno mu reći dal će ga boljeti ili ne i pokušati ga uvjeriti da će to moći izdržati jer jer „veliki dečko/velika cura“.- Ako je dijete uplašeno, plačljivo i ne surađuje pri dolasku stomatolo-gu, tijekom prvog posjeta stomato-log treba početi oblikovati pona-šanje djeteta te njegov negativan i odbijajući stav prema stomato-loškoj terapiji postupno pretvarati u pozitivan i prihvaćajući. Postoje brojne tehnike za kontro-lu i oblikovanje ponašanja djeteta u stomatološkoj ordinaciji. Njihovom pravilnom primjenom moguće je od djece koja prave najviše proble-ma pri posjetu stomatologu stvoriti

  uzorne pacijente. Stomatolog koji radi s djecom mora biti pažljiv, str-pljiv i pun razumijevanja za dijete. - Sve drugačije izgleda ako dije-te prvi put dođe kod stomatolo-ga kada je već nastupio problem (kada zub zaboli, dijete naoteče-no, iscrpljeno od boli i neispavano). Ukoliko se radi o hitnom stanju, tada mu se odmah mora ukaza-ti pomoć, odnosno ne može se pri-uštiti mnogo vremena za privikava-nje djeteta na stomatologa i ordinaciju. Takva iskustva su za djecu često neugodna i osta-ju u ružnom sjećanju koje ih pra-ti i kada odrastu, pa izbjegava-ju stomatologa i kasnije. 

  ZaključakDjeca su  posebni pacijenti, čije se povjerenje treba zaslužiti. Jed-nom stvoreno povjerenje iz-među Vašeg djeteta i njegovog stomatologa predstavlja dobar te-melj za zdravlje zuba Vašeg djeteta kroz cijeli život. Djeca sa zdravim zubima lakše i pravilnije žvaču hranu, bolje go-vore, bolje im je opće zdravstveno stanje, imaju više samopouzdanja. Usta su ogledalo zdravlja, stoga vodimo brigu o njima.

  PRVA POSJETA TREBA BITI UGODNO I ZABAVNO ISKUSTVO KAKO ZA DIJETE, TAKO I ZA RODITELJA. 

 • Bilo bi prirodno pretpostaviti da dentalna bol koja pogađa I do 74% stanovništva, koja ima utjecaj na prehrambene navike pa-cijenata i tjera ih da izbjegavaju dok-tora dentalne medicine, trebala biti prepoznatljiva i riješiva, ali dentinska preosjetljivost se i dalje često ignorira i ne tretira.Dentinsku preosjetljivost (DH) je rela-tivno lako prepoznati, ali mnogo teželiječiti. Prema Kanadskom Savjeto-davnom Odboru za Dentinsku Pre-osjetljivost, 2003, to je oštra bol koja proizlazi iz izloženosti dentina stimu-lansima – toplini, hladnom zraku, do-diru ili kiseloj hrani, a koja ne može biti pripisana niti jednom drugom defektu ili bolesti zuba. Bol je međutim su-bjektivna, što otežava i pacijentui doktoru dentalne medicine da je kla-sificiraju i liječe. Prema istraživanjima, samo mali dio ljudi koji pate od preosjetljivosti po-traži pomoć, iako norveške brojke ukazuju na to da jedno od četvero ljudi pati od preosjetljivosti najmanje jednom tjedno. Mnogi pacijenti misle da je bol sastavni dio posjete doktorudentalne medicine te niti ne pomi-šljaju da bi se nešto moglo učiniti da se bol spriječi. Isto tako mnogi doktori dentalne medicine ne tretiraju den-tinsku preosjetljivost kao ozbiljan pro-blem - prema danskom istraživanju, samo 23% njih rutinski, kao sastavni dio pregleda, pita pacijenta da li pati od preosjetljivosti. Neprijavljivanje dentinske preosjetljivosti od strane kliničara, može se dijelom objasniti prvenstveno otežanom dijagnozom. Glavni simptom je bol (koju je samu po sebi teško klasificirati) i polazna točka za dijagnozu je eliminacija dru-

  gih dentalnih stanja (kao što su sin-drom frakturiranog zuba, mikropu-kotine na ispunima te karijes), stoga je doktor dentalne medicine izložen izazovu, naročito ako ima mnogo pa-cijenata. Utvrđivanje uzroka boli kod pacijenta također može biti otežano, pogotovo ako emocionalni efekt boli djeluje kao barijera pri komunikaciji. Kliničari koji su svjesni patnje uzroko-vane dentinskom preosjetljivošćunemaju na izbor puno literature ko-jom bi mogli informirati svoje pacijen-te kako da se nose sa svojim stanjem. Identifikacija pacijenata kod kojih po-stoji najveći rizik da razviju ovo stanje, je polazna točka za borbu protiv den-tinske preosjetljivosti, kako su David Gillam i Elena Talioti opisali u svom

  pregledu teme; to uključuje pacijen-te koji su preveliki entuzijasti pri čet-kanju zuba, parodontološki tretirane pacijente, pacijenete koji pate od “sin-droma suhih usta”, bulimičare, one-koji konzumiraju mnogo kisele hrane i pića, starije pacijente s recesijama gingive, pacijente koji koriste burmut ili žvaču duhan.Jednom kada se ti pacijenti prepo-znaju postoje mnoge mogućnosti lije-čenja, uključujući širok spektar desen-zibilizirajućih proizvoda u vidu pasti za zube, vodica za ispiranje usta, pečat-nih smola i gelova. De-senzibiliziraju-će paste su se pokazale obećavajuće, demonstrirajući smanjenje preosjet-ljivosti od 30% do 80%, u usporedbi s ostalim pastama i placebom. Klinič-

  ke studije su zabilježile da je pasta za zube, koja sadrži 8% arginina, kalcij karbonat i 1450 ppm fluora, učinko-vitija u smanjenju dentinske preo-sjetljivosti te može osigurati trenutno poboljšanje kod preosjetljivosti, na-spram pasti koje sadrže plavac.Stručnjaci se sve više slažu da “jed-noobrazni pristup” dentinskoj preo-sjetljivosti nije prihvatljiv – ovo stanje zahtjeva individualni multifaktoraijal-ni pristup.

  UK Forum Experata je nedavno dao smjernice za rješenje ovoga stanja preporučujući sužavanje opcija tera-pije prema tome kojoj od slijedeće tri grupe pojedinac pripada:

  • recesije gingive uslijedmehaničke traume• lezije na caklini• parodontološki pacijenti

  Osnove za uspješno liječenje su ispravna dijagnoza, izbor odgovara-jućeg desenzibilizirajućeg proizvoda te očekivanja pacijenta u smislu da samo jedan tretman neće riješiti pro-blem. Ponekad je potrebno i nekoliko različitih postupaka liječenja kako bi se pacijentu ublažila bol. Orchardson Gillam preporučuju pristup “korak po korak”, ovisno o opsegu, ozbiljnosti, iosnovnom uzroku DH. Njihovi koraci počinju s neinvazivnim pristupomdopunjenim preventivnim mjerama te prerastaju u invazivnije tretmane ako se bol ne smanjuje, pojačava se, ili ako je inicijalna dijagnoza pogrešna.Dentinska preosjetljivost predstav-lja izazov i za pacijente i za doktore dentalne medicine kojima je stalo do njih, ali ujedno i poticaj da se usposta-vi bolja prevencija i metode liječenja zbog stupnja boli koju pacijenti trpe – bez razlike o njihovim životnim na-vikama.

  Profesor Hans-Günter Schaller, Pred-stojnik katedre za Restorativnu Sto-matologiji na Fakultetu Instituta u Halle-u (Saale), koji pati od dentinske preosjetljivosti - dao je vrijedan uvidčitaocima OHD –a o utjecaju koji ovo stanje ima na njegov život, posebnonjegove pripreme za posjet dokto-ru dentalne medicine. On je jedan od mnogih ljudi koji se vesele otkrivanju boljih I dugotrajnijih terapijskih rješe-nja ovog problema.

  COLGATE

  MNOGI PACIJENTI MISLE DA JE BOL SASTAVNI DIO POSJETE DOKTORU DENTALNEMEDICINE TE NITI NE POMIŠLJAJU DA BI SE NEŠTO MOGLO UČINITI DA SEBOL SPRIJEČI.

  014 >ožujak 2016.

  VAŠ PARTNER U ORALNOM ZDRAVLJUwww.colgateprofessional.com

  PRIJEOtvoreni dentinski tubulusi

  Mnogobrojna klinička istraživanja su pokazala da Colgate Sensitive Pro-Relief zubna pasta štiti od stimulansa koji uzrokuju preosjetljivost te je dokazano da okludira dentinsketubuluse u roku od 60 sekundi*.Napokon, postoji način koji brzo i efikasnopoboljšava zadovoljstvo i ugodu Vaših pacijenata.

  Preosjetljivost može nestati u samo 60 sekundi.

  COLGATE® SENSITIVE PRO-RELIEF™ S PRO-ARGIN™ TEHNOLOGIJOMPRUŽA TRENUTNO I DUGOTRAJNO OLAKŠANJE

  POSLIJEZatvoreni dentinski tubulusiu roku od 60 sekundisa Colgate® SensitivePro-Relief™ zubnom pastom*

  *Kada se zubna pasta direktno aplicira na svaki osjetljivi zub u trajanju od 60 sekundi. Ayad F, Ayad N, Delgado E, et al. J Clin Dent . 2009; 20 (4): 115 – 122.

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  ADV_CSPR_60_sec_CRO - A4.pdf 1 20.1.2016 8:58:29

  OLAKŠAJTE PATNJU VAŠIM PACIJENTIMA

  1. Bekes K, John MT, Schaller H-G, Hirsch C. Oral health- related quality of life in patients seeking care for dentin hypersensitivity. J Oral Rehabil 2008;36:45–51.

  2.Zapera, Survey among dental professionals in Nordic about dentine hypersensitivity, YouGov Zapera 2009

  3. David Gillam and Elena Talioti, The management of dentine hypersensitivity, http://www.sciencedirect. com/science/article/pii/B978012801631200004X

  4. Clark GE, Troullos ES. Designing hypersensitivity clinical studies. Dent Clin North Am 1990;34:531–44.

  5. Docimo R, Montesani L, Maturo P, Costacurta M, Bartolino M, Zhang YP, DeVizio W, Delgado, E, Cummins D, Dibart S, Mateo

  LR: Comparing the efficacy in reducingdentine hypersensitivity of a new toothpaste containing 8.0% arginine, calcium carbonate, and 1450 ppm fluoride to a benchmark commercial desensitizing toothpaste containing 2% potassium ion: An eightweek clinical study in Rome, Italy. J Clin Dent 20: 137–143, 2009.

  6. Docimo R, Perugia C, Bartolino M, Maturo P, Montesani L, Zhang YP, DeVizio W, Mateo LR, Dibart S. Comparative evaluation of the efficacy of three commercially available toothpastes on dentin hypersensitivity reduction: An eight- week clinical study. J Clin Dent 2011;22 (Spec Iss) : 121–7.

  7. Orchardson R, Gillam DG. Managing dentin hypersensitivity. J Am Dent Assoc 2006;137:990–8.

  Reference

 • ožujak 2015. < 017

  Diners Club, Visa ili MasterCard? Kartice za sve vaše potrebe!

  www.erstecardclub.hr Info telefon: 01 4929 555

  Zatražite Diners Club, Visa ili MasterCard® karticu Erste Card Cluba, bez članarine za prvu godinu članstva! Bez obzira na to treba li vam kartica za privatna ili poslovna plaćanja, kartice Erste Card Cluba možete jednostavno i uz minimalnu dokumentaciju dobiti kao zaposlenik stomatološke prakse.

  Vi se pobrinite za lijep osmijeh pacijenata, a mi ćemo za vaš! Javite nam se na 01 4929 260 ili [email protected]

  PIERCING

  koje se produžava stalnim noše-njem piercinga.Istraživanje provedeno na sveučili-štu u talijanskom gradu Bariju po-kazalo je sljedeće: čak 96 posto ispitanika prijavilo je krvarenje u roku od 12 sati od piercinga, otica-nje oko rane, koje je trajalo u pro-sjeku tri dana nakon piercinga, te atrofiju sluznice.

  BOL I OTICANJEBol je česta popratna pojava ovog postupka, a kod piercinga jezika može doći do oticanja povrijeđe-nog jezika koje, u najgorem sluča-ju, može završiti i onemogućava-njem disanja. 

  POVREDA NEPCAPiercing jezika nerijetko izazi-va oštećenja nepčane sluznice i rane na nepcu koje dovode do upala.

  OŠTEĆENJE DESNIDo oštećenja desni može doći kod piercinga na usnici ili jeziku jer je metalni ukras u stalnom kon-taktu s desnima. Kada govorimo i jedemo te u svim drugim aktivno-stima usana stvara se tijesni kon-takt ukrasa i desni, javlja se trenje koje dovodi do ozljede desni.

  NAPUKNUT ILI SLOMLJEN ZUBVrlo česta pojava kod osoba ukra-šenih oralnim piercingom. 

  RAZMAK IZMEĐU ZUBIVlasnici probušenog jezika često se „igraju“ kuglicama pričvršće-nima na nakitu za jezik, udarajući njima o prednje gornje zube zbog čega se, malo pomalo, stvara raz-mak između zubi. 

  POVEĆANA SKLONOST KARIJESUNa udubinama i pukotina-

  Iako su prije nekoliko godina mladi ljudi često skrivali svo-je osmijehe zbog vidljivog or-todontskog aparatića, danas je učestala pojava ukrašavanja lica i usta metalnim ukrasima - tzv. piercing. Takvo ukrašavanje lica ili usta trend je kojim se, osobito kod mlađe populacije i tinejdžera, izra-žava osobnost i, prema mišljenju psihologa, pomaže pojedincu da se istakne. Iako je piercing noćna mora mnogih roditelja tinejdže-ra, upravo je onaj na jeziku drugi po učestalosti čime je postao, uz piercing uha, najzastupljeniji i uo-bičajen.Za vrijeme „osjetljivijeg razdo-blja“ života, tinejdžeri ne razmi-šljaju toliko o posljedicama, koliko o izgledu, što ne znači da piercing jezika (tongue piercing) ne nosi sa sobom i moguće komplikacije. Usporedno s popularnošću raste i broj znanstvenika koji upozoravaju na brojne probleme koje uzrokuju piercing jezika, usana ili obraza. Ako ste se odlučili na piercing, uz popratnu bol, vjerujem da ste se pripremili na komplikacije koje sli-jede i na moguće štete koje takvi ukrasi dugoročno čine zubima i desnima pa preporučujem da prije konačne odluke dobro razmislite. U nastavku članka upoznati ću vas s potencijalnim zdravstvenim rizicima kojima se izlažete ukoli-

  ko se odlučite na piercing usne ili jezika:  

  INFEKCIJA Najčešća je popratna pojava s ob-zirom na to da je usna šupljina puna bakterija, a njihovom umno-žavanju će još više doprinijeti stra-no tijelo.

  KRVARENJE Osobito u postupku bušenja je-zika, usana ili brade, često dolazi do oštećenja spletova krvnih žila koja se manifestiraju kao krvarenje

  Piercing- modni dodatak opasan po zdravlje?

  Napisala Mr.sc. Andrijana Kovačić, dr.med.dent. spec. ortodoncije

  >>

  AKO STE SE ODLUČILI NA PIERCING, UZ POPRATNU BOL, VJERUJEM DA STE SE PRIPREMILI NA KOMPLIKACIJE KOJE SLIJEDE I NA MOGUĆE ŠTETE KOJE TAKVI UKRASI DUGOROČNO ČINE ZUBIMA I DESNIMA PA PREPORUČUJEM DA PRIJE KONAČNE ODLUKE DOBRO RAZMISLITE. 

 • NBF Gingival Gel

  ekskluzivni uvoznik

  Visoko Bio-funkcionalni gel, jedinstven po svom sastavu, sastavljen od NANO-BIO EMULZIJE, te služi za posebnu zaštitu gingive i usne sluznice. Gel je posebno efi kasan kod bilo koje upale u usnoj šupljini i omogućuje brzo zacjeljivanje svih rana u ustima. Ovaj gel predstavlja pravo osvježenje u tretmanu oboljenja desni i oralnoj mukozi.

  Gel je posebno efi kasan:- za dodatnu zaštitu od bolesti gingive i usne

  sluznice, gingivitisa i paradontoze, zubnog plaka i u slučaju neugodnog zadaha

  - kod rana u ustima koje slabo zacjeljuju- za tretman kronične paradontopatije- dekubitalne rane (rane od proteze) i sličnih trauma- nakon bilo koje operacije (rane) u usnoj šupljini

  (ekstrakcije, fl ap operacije, nakon postavljanja implantata, apikotomije, pret-protetskih tretmana, uklanjanja cista, biopsija i sl.)

  - kod alveolitisa- perimplantitisa- poslije laserskih tretmana na sluznici i desnima- kod mukoznih erozija- kod kserostomije (suha usta)- za zaštitu sluznice nakon tumora-zračenja ili

  kemoterapije (mukozitisa)

  - kod heilitisa (upala usana)- perioralne rane- herpesa- afta- ragade, laceracije, fi sure- eritroplakije- leukoplakije- glosodinije / stomatopiroze (sindromu žarenja i

  pečenja u usnoj šupljini)

  GEL sačinjava prirodna baza: NANO vitamin C, NANO vitamin E, ekstrakt propolisa, ulje metvice...

  ekskluzivni distributer

  PIERCING

  018 >ožujak 2016.

  ma cakline češće nastaje karijes. Na tim se mjestima zbog hrapa-ve površine lakše zadržava hrana i stvara se plak. 

    ALERGIJEPoželjno je  informirati se o ma-terijalu od kojeg je napravljen ukras koji će vam biti postavljen i utvrditi imate li možda alergi-ju na taj materijal. Ukrasi moraju biti napravljeni samo od netoksič-

  nih metala, poput čelika, 14-ka-ratnog ili 18-karatnog zlata, titana ili platine. Ukrasi koji sadrže nikal katkad stvaraju alergijske reakcije.

  ZARAZNE BOLESTI (HEPATITIS, AIDS)Nastaju kao posljedica korište-nja nesterilne igle pri samom po-stupku ugradnje piercinga. Majstor za piercing, baš kao i majstor za tetovaže, mora proći

  odgovarajuću obuku, no neki se time bave bez kvalifikacije.  Kao dodatnu potvrdu do sada navedenih komplikacija do kojih može doći dodala bih i rezultate studije koju sam nedavno proči-tala objavljene u časopisu Clini-cal Oral Investigations. Studija je provedena na 92 muškarca pri-padnika Njemačkih oružanih sna-ga od čega ih je polovica imala probušeni jezik najmanje 4 godi-ne, a ostali nisu imali piercing.Češće su imali udubine i pukoti-ne na zubnoj caklini. Također su imali više mjesta na zubima na kojima im se povuklo zubno meso („recesije gingive“).Udubine na zubnoj caklini su bile 2 puta češće u grupi osoba s pro-bušenim jezikom. Pukotine cakli-ne su bile 3 puta češće, a recesi-je gingive čak 4 puta češće nego kod onih koji nisu imali probušeni jezik. Najčešća mjesta na kojima je došlo do povlačenja zubnog mesa bili su donji prednji zubi, i to na unutarnjoj strani bližoj jeziku.Na udubinama i pukotinama ca-kline češće nastaje karijes. Na tim se mjestima zbog hrapa-ve površine lakše zadržava hrana i nastaje plak. Recesije gingive veću površi-nu zuba izlažu usnoj šupljini. Ta-kođer mogu nastati džepovi iz-među zuba i gingive u kojima se zatim zadržava hrana i bakteri-je.  Za kraj teksta bih vam savje-tovala da prije odluke još jednom promislite i da se, ako se odlu-čite na ukrašavanje svog jezika, usana ili obraza, dobro informi-rate o mogućim komplikacijama i kasnijim posljedicama. Nakon postupka bušenja ne zanemaruj-te tegobe, te se umjesto da stru-čan savjet tražite od majstora za piercing, konzultirajte sa svojim liječnikom koji će poduzeti odgo-varajuće medicinske mjere kako bi umanjio ili otklonio tegobe te vam dao primjereniji savjet.Svima koji imaju piercing u usti-ma ili na usnici, preporučujem če-šće kontrole kod svog stomato-loga jer redovnim pregledom zubi i desni moguće je izbjeći trajno oštećenje.

  ČAK 96 POSTO ISPITANIKA PRIJAVILO JE KRVARENJE U ROKU OD 12 SATI OD PIERCINGA, OTICANJE OKO RANE, KOJE JE TRAJALO U PROSJEKU TRI DANA NAKON PIERCINGA, TE ATROFIJU SLUZNICE.

  SAMO ČETKANJE ZUBA NIJE DOVOLJNO

  Uklanja i do

  99.9%plaka

  s tretiranog područja!*

  I do

  50%učinkovitiji za razliku

  od zubnogkonca.*

  *Nezavisne kliničke studije - za detalje posjetiti www.waterpik.com.hr

  ORALNI TUŠEVI

  Uvoznik, distributer i serviser za Hrvatsku: Apolonia d.o.o., - www.apolonia.hr

  Waterpik oralne tuševe pronađite kod svojeg doktora dentalne medicine,

  u drogerijama te bolje opremljenim ljekarnama!

  Od pacijenata kojima je bolest dijagnosticirana, samo

  njih 3% potraži pomoć, dok se ostatak izlaže riziku

  od niza ozbiljnih zdravstvenih problema.

  Bolesti desni uzrokuju loš zadah, gubitak zuba,

  te su povezane i s drugim zdravstvenim prob-

  lemima kao što su Alzheimerova bolest, artritis,

  rakovi, dijabetes, bolesti srca te moždani udar.

  Kako je povezanost između oralnih i sistemskih

  bolesti sve očitija, tako postaje potreba i nužnost primjene

  oralnog tuša kod svakog pacijenta, a naročito kod onih koji

  ne uspijevaju eliminirati upalu tradicionalnim sredstvima za

  oralnu higijenu.

  Dodavanjem Waterpik® oralnog tuša u svoju svakodnevnu

  oralnu higijenu usne šupljine, jedan je od najbržih i

  najučinkovitijih puteva do zdravlja desni. Waterpik® oralni

  tuš osmišljen je od strane stomatologa, te posjeduje patenti-

  ranu tehnologiju pulsirajućeg protoka vode (ili bilo koje

  druge tekućine za ispiranje usta) čime uklanja plak i

  bakterije sa teško dostupnih mjesta između

  zubi i duboko ispod linije desni, gdje se samo

  četkanjem i zubnim koncem ne može

  doprijeti.

  I do

  3 xučinkovitiji za razliku

  od zubnogkonca.*

  Učinkovito uklanjanje plaka

  Uklanja i do 99.9% plaka sa tretiranog podrućja u

  samo 3 sekunde.

  Zdravije desniI do 50% učinkovitiji za

  razliku od zubnog konca u poboljšanju zdravlja

  desni.

  Idealno za osobe simplantatima

  I do 2 x učinkovitiji za razliku od zubnog konca

  u poboljšanju zdravlja desni oko implantata.

  Neophodan kod pacijenata s

  aparatimaI do 3 x učinkovitiji za

  razliku od zubnog konca u uklanjanju plaka oko

  bravica aparata.

  Čak 80% odraslih osoba pati od nekog oblika bolesti desni, dok njih 50% ima umjereni do teški parodontitis.

  www.zdravi-zubi.hr

  Do zdravijih desni u samo 14 dana!*

  DOKAZANI KLINIČKI REZULTATI*

  2 xučinkovitiji za razliku

  od zubnogkonca.*

  I do

 • CURAPROX

  Što CURAPROX CS 5460 „ultra soft“ četkicu za zube čini tako posebnom?Najvažniji dio svake zub-ne četkice jesu njezina vlakna. U tvrtki CURA-PROX, za razliku od dru-gih proizvođača četki-ca za zube, za izradu vlakana ne koristimo najlon. Umjesto nje-ga koristimo vrlo tan-ka vlakna napravljena od CUREN® materija-la. CUREN® materijali omogućavaju da vla-kna budu vrlo tanka i da ne oštećuju desni prilikom četkanja zubi. Upravo velik broj tankih CUREN® vlakana čini CURAPROX CS 5460 „ultra soft“ četkicu za zube posebnom.

  Tvrda ili mekana vlakna?Tvrda vlakna u kombi-naciji s pogrešnom teh-nikom četkanja najčešći su krivci za povlačenje desni. Osobe koje vole četkice s tvrdim vla-knima, čak i kada prate preporuku svojeg dok-tora dentalne medici-ne i četkaju zube malim, kružnim pokretima, pri tome najčešće koriste prevelik pritisak.Mladi ljudi posebnu po-zornost daju oralnoj hi-gijeni te tako, prečestim i prejakim četkanjem, s pretvrdim vlaknima čet-kice, oštećuju sulkus tj. rub desni. Ta činjenica je

  još više poražava-juća, jer počiva na

  njihovu uvjerenju da rade nešto do-bro za svoje zube i desni.

  Tvrda vlakna dodatno

  pojačavaju pretjerani pritisakPretjeranim pritiskom i upora-bom srednje tvrdih ili tvrdih čet-kica za zube oštećujemo rub desni i same desni. To traumati-ziranje desni ne možete odmah osjetiti. Posljedice koje slijede su da se sulkus tj. rub desni i desni polako povlače te s vre-menom vrat zuba postaje sve izloženiji i osjetljiviji na bol. Upravo iz tog razloga, den-talni stručnjaci preporuču-ju četkice s mekanim i tankim vlaknima. Ukoliko su vlakna mekana, ne mogu prouzroči-ti nikakva oštećenja. Tako-đer, ukoliko su vlakna tanka, mogu vrlo lako pristupiti sul-kusu te nježno ukloniti štet-ne bakterije. To je vrlo bitno s obzirom da je to područ-je nedostupno, izloženo če-stim oštećenjima i i poseb-no pogodno za nakupljanje bakterija.

  5.460 razloga u korist mekanih četkice za zubeCURAPROX CS 5460 „ultra soft“ četkica za zube za-dovoljava sve ove kriteri-je. Njena vlakna su toliko tanka da vrlo lako mogu dosegnuti sve utore izme-đu zuba i desni te ih njež-no očistiti, bez oštećenja.

  CUREN® vlakna upijaju znatno manje vode nego najlon, od ko-jeg su napravljena vlakna osta-lih četkica na tržištu. Također, CUREN® vlakna ostaju nepro-mijenjena čak i kada su mokra, pa tako glava četkice ne izgleda raštrkano i neuredno te dulje za-država svoj oblik.

  Gusta, nježna površina čišćenjaNa glavi CURAPROX CS 5460 „ultra soft“ četkice je ukupno posloženo 5.460 pojedinačnih vlakana, debljine 0,1 mm i to ju zasigurno čini ultra mekom čet-kicom. Rezultat takve gustoće jest iznimno kompaktna glava četkice, koja besprijekorno čisti sve površine zuba i omogućava jednostavan pristup svim mje-stima u ustima.Za usporedbu, zubne četki-ce koje se nalaze na tržištu na svojoj glavi imaju 500 – 800, u najboljem slučaju 1.000, rijetko raspoređenih vlakana. Tisuće gusto raspoređenih, mekih CU-REN® vlakana, kod CURAPROX CS 5460 „ultra soft“ četkice za zube, čini veliku razliku prilikom čišćenja površine zuba i ruba desni.

  Mala, kompaktna glavaNekim četkicama za zube vrlo je teško dosegnuti sva mjesta u ustima (kao što su mjesta iza gornjih kutnjaka, unutrašnjost gornjih i donjih prednjih zuba) te na taj način temeljito očisti-ti zube. CURAPROX četkice za zube dizajnirane su, ne samo da dosegnu i ta područja zuba, već i da ih savršeno očiste, a sve to zahvaljujući maloj, kompaktnoj glavi četkice.

  5.460 razloga zašto odabrati Curaprox CS 5460 "ultra soft" četkicu za zube

  020 >ožujak 2016.

  LoveHMZ-Albidus-0216-Oglas-Curaprox-Love-edition-VE-210x297+3mm.indd 1 12. 02. 16 11:13

  POSEBNOST CURAPROX CS 5460 "ULTRA SOFT" ČETKICE ZA ZUBE JE U VELIKOM BROJU IZUZETNO TANKIH CUREN® VLAKANA, KOJI NE OŠTEĆUJU DESNI PRILIKOM ČETKANJA ZUBI.

  OSMEROKUTNI DRŽAČ SAVRŠEN JE ZA DRŽANJE ČETKICE POD KUTOM OD 45 °.

 • JEDAN OD NAJVEĆIH IZAZOVA PRI KORIŠTENJU STANIČNIH TERAPIJA JEST PRONALAZAK ODGOVARAJUĆEG DARIVATELJA.

  POŠALJITE SVOJ ZUB U BIOEDEN KAKO BI STANICE BILE POHRANJENE ZA BUDUĆE PRIMJENE.

  BIOEDEN JE BIO PRVI POTPUNO OPERATIVNO-PROCESNI LABORATORIJ I BANKA ZA POHRANU DENTALNIH STANICA.

  Najbolji izbor za zaštitu zdravlja u budućnosti

  01 644 77909.00 - 17.00 h

  Pozovite nas na [email protected]

  Prva i jedina specijaliziranabanka dentalnih matičnih stanica iz zuba.

  Budući da ste roditelj, u Vašoj je prirodi da želite najbolje za budućnost svog djeteta.

  POSTUPITE MUDRO SA SVOJIM UMNJACIMA

  022 >ožujak 2016.

  BIOEDEN

  Umnjaci sadrže obilje stani-ca koje možete sačuvati za buduću upotrebu ako vam ikada budu potrebne. Prema stati-stici, jedno od troje ljudi će tijekom svoga života trebati terapiju matič-nim stanicama te zbog toga pohrana matičnih stanica predstavlja logičan odabir.Medicina se nastavlja ubrzano kre-tati prema personaliziranim terapija-ma za niz bolesti, a terapija matič-nim stanicama jedan je od načina kojim će se takav pristup dovesti na višu razinu. Ovakvom terapijom liječe se bolesti na način da se oštećene ili bolesne stanice zamjenjuju sa zdra-vim i funkcionalnim stanicama.

  POSEBNI IZAZOVIJedan od najvećih izazova pri korište-nju staničnih terapija jest pronalazak odgovarajućeg darivatelja. Većina postupaka vađenja odraslih matičnih stanica zahtijeva operaciju, poput vađenja koštane srži, koja je rizičan i skup postupak. S druge strane, po-stupak koji provodi BioEden je jedno-stavan i nije rizičan. Umnjaci su idea-lan izvor takvih matičnih stanica.Dokazano je da se među stanicama pronađenima u umnjacima nalaze i matične stanice. One imaju širok spektar primjene u medicini. Sve više ljudi pohranjuje ove vrijedne stanice za svoju budućnost.Zar pohrana stanica koje bi poten-cijalno mogle spasiti nečiji život nije logičan odabir budući da bi u suprot-nome ove matične stanice mogle bile zauvijek izgubljene?

  JEDNOSTAVNO RJEŠENJEPošaljite svoj zub u BioEden kako bi stanice bile pohranjene za buduće primjene.

  O BANCI BIOEDENBioEden je prva svjetska banka za pohranu dentalnih matičnih stanica.

  BioEden je vodeća biotehnološka kompanija specijalizirana za pohra-nu dentalnih matičnih stanica. Vodi nas čvrsto uvjerenje da je stanična medicina ujedno i medicina sadaš-njosti i budućnosti.Terapija matičnim stanicama je promijenila živote tisućama ljudi di-ljem svijeta, a mogućnosti koje ma-tične stanice pružaju se tek naziru.U banci BioEden prikupljamo, bri-nemo i pohranjujemo materijal iz pulpe umnjaka i mliječnih zuba. Po-hranjene stanice bit će vam na ras-polaganju za medicinske terapije putem našeg programa autologne pohrane.

  POUZDANA I PRISTUPAČNA USLUGABioEden je bio prvi potpuno opera-tivno-procesni laboratorij i banka za pohranu dentalnih stanica. Osnova-ni smo 2006. godine te sada djelu-jemo u 22 zemlje u svijetu, pružajući sigurnost svim našim klijentima.Za više informacija možete posje-titi našu internetsku stranicu www.bioeden.hr ili nas kontaktirati putem telefonskog broja 01/6447790.

  JESTE LI ZNALI?Personalizirana medicina predstav-

  lja izrazito obećavajući put prema tretiranju i potencijalnom liječenju mnogih bolesti i oštećenja organiz-ma za koje prije nije bilo lijeka.Stanična terapija se primjenjivala za tretiranje teških bolesti još od sredi-ne 1970-ih godina.Umnjaci predstavljaju bogat izvor specijaliziranih stanica koje se mogu pohraniti za terapijsku upo-trebu u budućnosti. Pohrana umnjaka je proaktivna od-luka koju donose mnogi ljudi diljem svijeta kako bi osigurali svoju bu-dućnost.U banci BioEden radimo predano svaki dan kako bismo osigurali da današnje pohranjene stanice posta-nu veliki potencijal za budućnost.

  NAŠ ZADATAKBioEden je osnovan sa zadatkom pomaganja ljudima na način da te-rapiju matičnim stanicama učini pri-stupačnijom i stvarnom za svakoga.Vjerujemo da obiteljima ništa nije važnije od zdravlja i dobrobiti dje-ce. Predano radimo kako bismo ci-jene održali što pristupačnijima, a bez kompromitiranja kvalitete naše usluge.Nadamo se da vjerujete u našu mi-siju jednako snažno kao i mi!

 • GC GC

  BOLESTI TVRDIH I MEKIH TKIVA USNE ŠUPLJINE - SPRIJEČITI ILI LIJEČITI?

  Koliko je puta potrebno po-navljati da je bilo kakav oblik prevencije bolesti bo-lji i od minimalnog i najsuvreme-nijeg postupka liječenja? Kada će preventivni postupci, sukladno znanju i iskustvu koje imamo, uve-like zamijeniti kurativne zahva-te u svakodnevnoj stomatološ-koj praksi? To je vrlo važno, ako ne najvažnije, stručno pitanje koje je u skladu s dobro poznatom či-njenicom kako je u stomatologiji moguće uspješno prevenirati i do 90% patoloških stanja usne šu-pljine, prije svega karijesa i bolesti parodonta. Naime, ove dvije bo-lesti i njihova pojavnost kod poje-dinca u izravnoj je vezi s količinom bakterija u usnoj šupljini. Patoge-ne bakterije organiziraju se u zub-ne naslage (dentalni plak) koji će svojom metaboličkom aktivno-

  šću dovesti do lokalnog sniženja pH vrijednosti (pojačana kiselost) te će doći do lokalne upale me-kih tkiva usne šupljine (najčešće zubno meso) i demineralizacije tvrdih zubnih tkiva odnosna na-stanka karijesa. Najjednostavniji način kontrole količine bakterija u usnoj šupljini je pravilna i redovita oralna higijena odnosno četkanje zuba zubnom pastom koja sadrži fluor i četkicom. Naravno to uk-ljučuje i pravilnu prehranu te dru-ge mnogobrojne važne čimbeni-ke koji mogu modificirati odnosno odrediti tijek bolesti kod svakog pojedinca.Druga činjenica, koja nas kao profesionalce koji brinu o zdrav-lju usne šupljine obavezuje, je da uvijek razmišljamo na preventivni način, čak i provodimo invazivne postupke liječenja.

  Naime, suvremeni odnosno me-dicinski pristup liječenja karijesa podrazumijeva točnu pojedinač-nu prosudbu rizika za nastanak karijesa i temeljem tih podataka provedbu individualnih preventiv-nih postupaka. Danas se izrada is-puna smatra samo nadoknadom nepovratno izgubljenog, biološki vrjednijeg tvrdog zubnog tkiva, a ne liječenje karijesa. Ispun je samo popravak štete koja je nastala zbog karijesa.Gledajući stvari u tom svjetlu, si-gurno je kako je pojavnost karijesa u našoj populaciji daleko preveli-ka, a preventivne mjere i postup-ci nedovoljni. Tako danas KEP in-deks kod 12-godišnjaka iznosi oko 4, dok je europski prosjek značaj-no ispod 2. Naravno, tu je izuzet-no važna i edukacijska aktivnost stomatologa, posebno onih koji se svakodnevno brine o zdravlju zubi djece, razvijajući i kod djece ali i kod roditelja svijest i znanja o važnosti preventivnih postupaka u cjeloživotnom očuvanju oralnog zdravlja. Kada se karijes definira kao višečimbenično uzrokovana bolest, jasnije postaju i objektivne poteškoće koje postoje u njegovoj prevenciji. Zbog velikog broja čim-

  benika rizika za nastanak karijesa i parodontopatija, bez obzira na ko-ličinu znanja i pomagala koje da-nas imamo za njihovu prevenciju, uspješnost prevencije sigurno nije na zadovoljavajućoj razini (slika 1). Samo kombiniranjem različitih postupaka mehaničke i kemijske kontrole zubnih naslaga uz poti-canje remineralizacijskih procesa može se očekivati uspjeh u pre-venciji tih bolesti.

  UČINKOVITA PREVENCIJA – REALNOST ILI ŽELJA?Bojanje zubnih naslaga predstav-lja prvi korak u procjenjivanju naj-važnijeg čimbenika za očuvanje zdravlja usne šupljine a to je od-govarajuća oralna higijena (slika 2, 3, 4.). Na slikama je prikazan dijagnostički postupak bojenja mekih zubnih naslaga koji izravno ukazuje na kvalitetu provođenja oralne higijene kod pojedinog pa-cijenta. Na slici 2 možemo vidje-ti 12 godina starog pacijenta čija usna šupljina na prvi pogled izgle-da potpuno zadovoljavajuće s ob-zirom na oralnu higijenu. Međutim, nakon kliničkog pregleda pristupa se bojenju mekih naslaga poseb-nom bojom za tu namjenu (GC Tri Plaque ID Gel, GC, Japan) (slika 5). Nakon ispiranja boje s mlazom vode, vidljive se značajne količine zaostalih obojenih zubnih nasla-ga. Posebnost ove dijagnostič-ke metode je u tome što ovaj test boji naslage u tri nijanse. Nijan-se ovise o metaboličkoj aktivnosti odnosno kiselosti same naslage. Tako je ljubičasta naslaga još uvi-jek najmanje kisela te ujedno i naj-bezopasniji plak, dok je svijetlo-plavi već zreli, anaerobni plak koji proizvodi snažne kiseline. Snaž-ne kiseline demineraliziraju tvrdo zubno tkivo, što zapravo pred-stavlja početak karijesnog proce-sa na zubu. Danas srećom na trži-štu postoji velika količina različitih sredstava za prevenciju karijesa i parodontnih bolesti, a njihovo preventivno djelovanje uglavnom se temelji na remineralizacijskom i antimikrobnom potencijalu ko-jeg imaju.

  Stoga na kraju ovog uvodnog teksta o suvremenoj preventivnoj dentalnoj medicini u 21. stoljeću, možemo reći kako nakon uspješ-ne rane dijagnostike, koja je pred-stavljena u ovom tekstu, počinje procjena individualnog rizika za nastanka karijesa kod svakog po-jedinog pacijenta. Temeljem tako dobivenih rezultata započinje ci-ljana individualna terapija tijekom

  koje se mogu provoditi dodatne procjene rizičnosti za nastanak bolesti tvrdih i mekih tkiva usne šupljine te prilagođavanje terapije tijekom preventivnog liječenja na-šeg pacijenta. Koje su sve mogućnosti i kakvi nam preprati stoje na raspolaga-nju biti će predstavljeno u budu-ćim tekstovima na temu SPRIJE-ČITI ILI LIJEČITI?

  024 >ožujak 2016.

  NapisaoProf.dr.sc. Hrvoje Jurić, dr.med.dent.Specijalist pedodoncijeZavod za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološki fakultetSveučilišta u ZagrebuGundulićeva 5, Zagreb

  >>

  Slika 1. Velika količina različitih sred-stava za pre-venciju zub-nog karijesa i parodonto-patija

  Slika 2. Izgled usne šupljine 12-godišnjeg djeteta na redovitom stomatološkom pregledu Slika 3. Bojanje mekih zubnih naslaga gelom GC Tri Plaque ID Gel Slika 4. Izgled usne šupljine nakon bojenja i ispiranja. Vidljive su različite boje obojenih naslaga koje su u skladu s metaboličkom aktivnošću zubnih naslaga

  Slika 5. GC Tri Plaque ID Gel za bojenje mekih zubnih naslaga

  2 3 4

 • INTERDENTALNA HIGIJENA

  Većina doktora dentalne me-dicine svojim pacijentima ukazuje na potrebu čišćenja interdentalnih područja. Zubna svi-la izvrstan je alat namijenjen upravo tome. Čišćenje interdentalnih pro-stora zubnom svilom trebao bi biti sastavni dio redovitog održavanja oralne higijene. Dentalna udruženja diljem svijeta, uključujući Američku dentalnu udrugu, preporučuju kori-štenje zubne svile najmanje jednom dnevno za postizanje i održavanje optimalnog oralnog zdravlja.Zašto je to toliko važno? Svima je cilj imati lijepe i zdrave zube. Da bi se to postiglo, potrebno je svaki dan uložiti trud i vrijeme u pravilno odr-žavanje oralne higijene. Zubi imaju 5 ploha, a samo se 3 od toga mogu očistiti četkicom za zube. Kako bi se uklonio plak između zubi, potreb-no je koristiti proizvode za interden-talno čišćenje. Dobro je poznato da plak, ako se ne uklanja redovito, može dovesti do karijesa i kamenca. Područje ispod kontaktne točke zubi jedno je od najsklonijih nastanku ka-rijesa. Općenito, područja koja nisu dovoljno dostupna čišćenju, primje-rice kutnjaci, posebno su ugrožena. U Skandinaviji doktori dentalne me-dicine preporučuju da djeca počnu koristiti zubnu svilu čim počnu pre-vladavati trajni zubi, drugim riječi-ma prije 10. godine starosti. Ame-rička dentalna udruga preporučuje da djeca počnu koristiti zubnu svilu kada se dva susjedna zuba u denti-ciji dodiruju. Savjetuje se da im ro-ditelji pomognu u tome jer je djeci teško savladati tehniku. Što ranije stjecanje te navike i svakodnevna primjena zubne svile najbolji je način održavanja zubi čistima i desni zdra-vima. Korištenje zubne svile također može pomoći spriječiti i izliječiti rani stadij parodontološke bolesti, gingi-vitisa. Zašto onda više ljudi ne koristi zubnu svilu?

  U provedenom istraživanju¹ naišli smo na tri najvažnija razloga:- Mnogo ljudi misli da im nije potrebna zubna svila jer nemaju karijes ni upale gingive.- Teško je uspostaviti dnevnu rutinu jer ljudi "ne vide rezultate","komplicirano je", "dosadno je", "traje predugo", ne vole "čačkati rukama po ustima".- Ne mogu se odlučiti koji proizvod kori-stiti: "Postoji prevelik izbor, ne znam što je najbolje za moje potrebe".- Loše prethodno iskustvo dovodi do prestanka uporabe. "Ne sviđa mi se kad mi se zubna svila sva rascvjeta i zapinje među zubima", "Moji zubi su previše bli-zu, ne mogu staviti zubnu svilu".Nedavno provedeno američko istraživanje također je otkrilo da je velik broj odraslih pacijenata nei-skren prema svome doktoru dental-ne medicine kada je riječ o korištenju zubne svile. Oko 27 posto sudionika priznalo je da je lagalo o tome koliko

  ZUBI IMAJU 5 PLOHA, A SAMO SE 3 OD TOGA MOGU OČISTITI ČETKICOM ZA ZUBE. KAKO BI SE UKLONIO PLAK IZMEĐU ZUBI, POTREBNO JE KORISTITI PROIZVODE ZA INTERDENTALNO ČIŠĆENJE.

  često koristi zubnu svilu. Osim toga, oko 14 posto izjavilo je da bi radije čistilo wc školjku nego dnevno kori-stilo zubnu svilu, a 18 posto preferira pranje suđa u odnosu na pranje zubi. Devet posto ispitanika navelo je da bi radije sjedilo u prometnom zasto-ju sat vremena ili ispunjavalo pore-znu prijavu.Rezultati istraživanja pokazali su da javnost treba više educirati o paro-dontološkim bolestima, pogotovo u vrijeme kada gotovo 50 posto odra-slih osoba u dobi od 30 i više godina ima neki oblik parodontitisa, koji je prije svega uzrokovan plakom. Pre-valencija raste s dobi. Predsjednica AAP-a, dr. Ivana Otomo-Corgel, izja-vila je: "Ima još mnogo posla kada je u pitanju edukacija ljudi o važnosti oralne higijene. Postoji više od 500 bakterijskih vrsta koje se mogu naći u plaku i samo četkanje ne može ukloniti bakterije koje žive na nedo-stupnim mjestima."Danas se na tržištu nudi širok ras-pon kvalitetnih proizvoda namije-njenih različitim potrebama i stilovi-ma života potrošača. Tradicionalni oblik zubne svile vrlo je učinkovit, ali neki ljudi smatraju da je komplicira-no ovladati tehnikom. No, istraživa-nja pokazuju da korisnici tradicional-ne zubne svile u pravilu ostaju vjerni toj vrsti jer misle da je najučinkoviti-ja. S druge strane, neki smatraju da je zubna svila na držačima jedno-stavnija i praktičnija za korištenje te postoji sve više ljudi koji odabiru ta-kav oblik isporuke. Možda je i takav suvremeniji oblik zubne svile dobar način privlačenja novih korisnika.U svakom slučaju, razlog broj jedan zašto ljudi počinju koristiti zubnu svilu i dalje je to što im je to njihov doktor dentalne medicine preporu-čio. Stoga, nastavite i dalje s dobrim preporukama i pomognite pacijenti-ma u odabiru najboljeg proizvoda za njihove potrebe.

  Struka je složna da treba koristiti zubnu svilu - zašto to onda pacijenti ne čine?

  026 >ožujak 2016. ožujak 2015. < 027

  NOVO

  SATIDO

  ZAŠTITE OD ŠEĆERNE KISELINEZA POTPUNU ZAŠTITU OD KARIJESA

  Gotovo da nema djeteta koje ne voli slatkiše i sokove, to su omiljene poslastice svakog mališana. Nažalost upravo ova činjenica je jedan od glavnih razloga zašto se djeca već u ranim godinama suočavaju sa karijesom i erozijom zubne cakline.Nova pasta za zube Vademecum Junior 6+ ima inovativnu formulu s Erilitom i Ph neutralizatorom koja ne samo da neutralizira štetnu šećernu kiselinu, već i

  koristi višeslojni obrambeni sustav kako bi štitila trajne zube kod djece starije od 6 godina. Najnoviji proizvod iz Vademecum linije zubnih pasti, Vademecum Junior 6+, također smanjuje nastajanje štetne šećerne kiseline u trajanju i do 12 sati. Formula koristi višeslojni obrambeni sustav koji štiti dragocjene trajne dječije zube i sadrži kalcij koji pomaže remineralizaciji zubne cakline.

  VADEMECUM JUNIOR 6+

 • UGROŽENA ZANIMANJA

  Važno je s kim bankarite.

  www.erstebank.hr Info telefon: 0800 7890

  Opremite i modernizirajte svoju stomatološku ordinaciju uz Erste dugoročne kredite:

  ‒ do 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti ‒ do 7 godina ‒ bez hipoteke ‒ niža naknada za obradu kredita za 0,50 p.p.

  Posebna ponuda vrijedi do iskorištenja kreditnog potencijala, a najkasnije do 31.5.2016.* Posjetite nas u najbližoj poslovnici Erste banke!

  *Konačna odluka o odobrenju uslijedit će nakon podnošenja zahtjeva za kredit i analize kompletno zaprimljene dokumentacije.

  Za uspješnije poslovanje vaše stomatološke ordinacije!

  ZVUK TURBINE NIJE NEUGODAN SAMO PACIJENTIMAS vremenom zvučna kuli-sa u ordinacijama dental-ne medicine ostavlja trag na doktorima i asistentima. Oni svakodnevno rade neposredno uz opremu koja proizvodi oko 90 dB što dugoročno može dove-sti do oštećenja sluha. Smatra se da svaka treća osoba stari-ja od 50 godina ima problema sa sluhom. Djelomično su ti proble-mi povezani sa zanimanjem. Što je, primjerice, zajedničko dokto-ru dentalne medicine i konobaru u noćnom klubu? Oba su izložena povećanoj buci. Velik je popis za-nimanja koja uključuju izloženost buci i rizik od nagluhosti. Gubitak sluha izazvan bukom jedna je od vodećih profesionalnih bolesti; oko jedne šestine svih potvrđenih slučajeva profesionalnih bolesti posljedica su dugoročne izlože-nosti buci.

  Nije uvijek očigledno da je pri-padnik određene struke izložen prekomjernoj buci na radnome mjestu: na primjer, doktor dental-ne medicine i drugo ordinacijsko osoblje. Oni su dugoročno izlo-ženi zvukovima usisnih uređa-ja i rotacijskih instrumenata koji redovito premašuju 80 dB kao vrijednost koja se smatra granič-nom za štetno djelovanje na sluh. Zbog male udaljenosti od izvora buke često se postižu vrijedno-sti iznad 85 dB. Stalna izloženost koja traje gotovo cijeli radni dan može dugoročno izazvati štetu. Nije iznenađujuće da je zemalj-sko osoblje u zračnoj luci izloženo buci. Stoga su ondje svi opremlje-

  ni odgovarajućom zaštitom sluha. Međutim, ljudi koji rade na glaz-benim događajima, koncertima ili u noćnim klubovima, u pravi-lu, nisu zaštićeni. Tu se uglavnom manje obraća pažnja na sigurnost zaposlenika, a rijetko tko se štiti na vlastitu inicijativu. Tko je ikada vidio konobara ili barmena sa za-štitnim slušalicama, iako glazba u noćnim klubovima često dose-že jačinu do 110 dB? Zaposlenici u takvim zanimanjima mogli bi kori-

  stiti posebne čepiće za uši koji fil-triraju određene frekvencije tako da ne ometaju uživanje u glazbi ili komunikaciju. Čak se prepo-ručuje da i posjetitelji koncerata nose takvu zaštitu za sluh, kao i ljudi koji često slušaju glazbu uz pomoć slušalica jer se smatraju ugroženom skupinom. Na tom tragu, preporučljivo je da i dentalno-medicinsko osoblje zaštiti sluh od dugoročno štetnih zvukova.

  STALNA IZLOŽENOST IZVORU BUKE KOJA TRAJE GOTOVO CIJELI DAN MOŽE OŠTETITI SLUH

  028 >ožujak 2016.

  DOKTORI DENTALNE MEDICINE MEĐU NAJUGROŽENIJIM ZANIMANJIMA OD PROFESIONALNOG OŠTEĆENJA SLUHA

 • SMIJEH JE LIJEK

  Dolaskom toplijih dana biti ćemo češće nego obično u društvu, a samim tim i u opu-štenoj atmosferi koja podrazumije-va i zbijanje šala. Ljekari preporuču-ju da te, ali i druge slične situacije u svakodnevnom životu, iskoristimo i što češće se od srca smijemo, jer blagotvorno djeluje na zdravlje.U prilog tome ide i podatak da se smijanjem aktivira osamdeset razli-čitih mišića među kojima su najbroj-niji na licu. Smijeh pozitivno utječe na funkciju mozga i nervnog susta-va. Iskren osmijeh pospješuje cir-kulaciju, u organizmu izaziva kom-pleksne biokemijske procese tokom kojih se smanjuje lučenje hormona stresa, kortizona i noradrenalina, a pospješuje lučenje endorfina, hor-mona sreće.

  Zbog toga je smijeh moćan an-tistres faktor, štit protiv depresije, osigurava miran san… Osim toga po-maže da se krvni tlak vrati u norma-lu, da se u krvi poveća broj antitije-la značajnih za jak imunitet, da se uspostavi pravilan ritam dubokog udisanja što onemogućuje da se u tijelu akumuliraju štetne tvari. Znan-stvenici, također, tvrde da smijeh, u kombinaciji s konvencionalnim lije-kovima, pomaže da se smanji upal-ni proces i snizi nivo lošeg, a povisi nivo dobrog kolesterola za 26 po-sto. Osim toga što je smijeh dobar za zdravlje način na koji to netko radi

  mnogo govori o njemu. Psiholozi, na primjer, ističu da

  pripadnice nježnijeg pola koje se smiju, a pritom jednim od prstiju, najčešće malim, dodiruju usne, žele da budu u centru pažnje, ali i da pokažu da posebnu pažnju posve-ćuju profinjenim gestama.

  Muškarci koji žele da postignu isti efekt glasno se smiju i pri tom sužavaju očne kapke. Iako ova gesta može da ukaže i na samopouzdanje, unutrašnju ravnotežu i upornost, ponekad i veću nego što je potreb-no.

  Ako se netko smije pokrivajući rukom usta, to ukazuje da je riječ o nesigurnoj, neodlučnoj i stidljivoj osobi koja se teško uklapa u društvo. Jer, u okruženju više ljudi osjećaju se neprijatno, nespretni su u komunikaciji i najviše im odgovara da 'ostanu u sjeni'.

  Oni koji dok se glasno smiju zabacuju glavu, pokazuju da na njihove postupke više utječu osjećanja nego razum, da su velikodušni, gostoljubivi, ali i lakovjerni, neozbiljni i nepouzdani.

  Glasan smijeh s otvorenim ustima ukazuje na temperamentnu osobu, ali i na nekog tko ne zna slušati sugovornika.

  Oni koji se tiho smiju i saginju glavu, ljubazni su, savjesni, u stanju da se prilagode svim okolnostima i ljudima, a njihova osjećanja i akcije

  su uvijek pod kontrolom. U slučaju da netko rukom

  dodiruje dijelove glave dok se smije, to ukazuje na romantičnu i sanjalač-ku prirodu, odsustvo racionalnosti i trezvenosti.

  Ako se drži za bradu, to pokazuje da je riječ o nekome tko reagira bez mnogo razmišljanja, ponekad i nepromišljeno.

  Ako se uz smijeh nekom nabora koža na nosu, to ukazuje na osobu koja često mijenja raspolože-nje, previše je emotivna i kapricio-zna.

  Nasmijani koji to rade 'širom' otvorenih usta su oni koji nemaju dlaku na jeziku, komunikativni su, ali često plitkog znanja i inteligencije, dok su oni koji se smiju kriveći usta, grubi, 'debele' kože, skloni lažima i okrutnim reakcijama koje mogu da povrijede emocije sugovornika.

  Oni koji se počnu smijati jednom stranom lica, a razdraga-nost se kasnije proširi na cijelo tijelo, otkrivaju da su sitničavi, ali iskreni, da imaju izuzetan smisao za humor i da se na njih uvijek možete osloniti.

  Ima i onih koji nemaju karakterističan način smijanja već to rade zavisno od situacije i okruženja što ukazuje na konformiste i nesigurne.

  Koji je smijeh iskren?Znanstvenici su identificirali više od 400 načina na koji se ljudi smiju, a na osnovu dominantnog samogla-snika koji se čuje klasificirali su smi-jeh na:

  Smijeh u kojem dominira „I (ki,ki,ki)“ je neiskren i najčešće ga koriste oni s predrasudama i introvertni, dok je smijanje (hi,hi,hi) najčešće ironično i izražava podsmi-jeh.

  U slučaju da u nečijem smijehu dominira „O” (ho, ho, ho), riječ je o podrugljivom smijehu ili smijehu u znak protesta. Najčešće ga koriste osobe sa samopouzdanjem i oni koji nemaju dlake na jeziku.

  Smijeh kojim dominira „E” (he, he, he) je najneugodniji za sugovor-nika i najčešće ga koriste oni koji laskaju.

  U iskrenom smijeh koji je posljedica radosti i dolazi iz srca i duše, dominira glas „A” (ha, ha, ha).

  SMIJEH JE MOĆAN ANTISTRES FAKTOR, ŠTIT PROTIV DEPRESIJE, OSIGURAVA MIRAN SAN… OSIM TOGA POMAŽE DA SE KRVNI TLAK VRATI U NORMALU, DA SE U KRVI POVEĆA BROJ ANTITIJELA ZNAČAJNIH ZA JAK IMUNITET

  Putovanje je uvijek dobra idejaNORDKAP - VELIKO PUTOVA-NJE NA KRAJNJI SJEVER EUROPE

  16.-28.8.2016. - garantirani polazak!Zrakoplovom iz Zagreba do/od Kopenhagena • 13 dana /12 noćenja s doručkom • hoteli 3*/brod

  + zrakoplovne pristojbe 790 kn10.490 kn First minute cijena po osobi već od

  KANADA • 3.6.–11.6.2016.9 dana / 7 noćenja • zrakoplovom iz Zagreba • hoteli 3* • obavezne dopla-te: avio pristojbe 2.480 kn, napojnice cca 45 USD, doplata za manji broj prijavljenih putnika 2.400 kn • First minute cijena do 3.4.2016.

  + doplate15.760 kn First minute cijena po osobi već od

  Hvar, Jelsa 11.6.-25.6.2016.Adriatiq Fontana hotel 2*7 polupansiona

  1.517 knPo osobi već od

  zell am see Ski IN/Ski OUT5.3.-16.4. Hotel Waldhof 4* • 5 noćenjaAll inclusive paketVrijednost više: djeca do 12 godina borave BESPLATNO

  2.945 knPo osobi već od

  Ljetovanje na MaltiPolasci nedjeljom, 17.7.; 24.7.; 31.7.; 7.8. Let iz Zagreba • 8 dana • smještaj po izboru, hoteli 3*, 4*, i 5*Avio pristojbe uključene u cijenu!

  + doplate 4.290 kn Po osobi već od

  DRAGULJI BALTIKA - costa luminosa14.5.-21.5.2016. • Stockholm - Helsinki - St.Petersburg - Tallin •8 dana / 7 punih pansiona • uključen let iz Zagreba i razgled Tallin-a!

  + doplate 6.360 knPo osobi već od

  ATLA

  S, t

  uris

  tičk

  a ag

  enci

  ja d

  .d.

  • Vu

  kova

  rska

  19, D

  ubro

  vnik

  • I

  D: H

  R-A

  B-20

  -060

  00

  063

  8

  NOVO: NOĆNO SKIJANJE NA SLJEMENUAtlasov ski tim čeka vas svaki četvrtak u veljači i ožujku na Sljemenu.Zamijenite svakodnevnicu zimskom oazom zabave:• nezaboravno druženje uz super glazbu • povoljnije cijene ski karata • besplatni skijaški savjeti i asistencija ski učitelja • mala iznenađenja

  www.atlas.hr 0800 9998 [email protected]

  zagreb, zrinjevac 17, e: [email protected], t: 01 4807 300 • teslina 7, e: [email protected], t: 01 6404 980 • arena, vice vukova 6, e: [email protected],t: 01 6189 110 • westin, i. kršnjavoga 1, e: [email protected], t: 01 6398 150 • osijek, županijska 19, e: [email protected], t: 031 215 976 • split , ulica trumbučac 1, e: [email protected], t: 021 355 381

  SMIJEH JE LIJEK

  030 >ožujak 2016.

 • GRICKALICE

  ZAMIJENITE ČIPS I ŠTAPIĆE LJEKOVITIM GRICKALICAMA

  Ove veoma hranjive namir-nice imaju blagotvorno djelovanje u slučaju mno-gih bolesti – dijabetes, povišeni kolesterol, ali i probavnih, srčanih i disajnih tegoba.Kikiriki, lješnjak, badem i orah bi-ološki su vrlo vrijedne namirnice bogate hranjivim tvarima i fitonu-trijentima. Djeluju terapijski i pre-ventivno, a u fitoterapiji se mogu koristiti samostalno ili u kombi-naciji s određenim ljekovitim bilj-kama, što znatno povećava njihov blagotvorni učinak na organizam.

  KIKIRIKI dobar za srce i dišne organeZbog visokog sadržaja nezasiće-nih masnoća, kikiriki direktno do-prinosi snižavanju nivoa koleste-rola, a u kombinaciji s celerom dobiva se izuzetno sredstvo za eliminaciju masnoća iz krvi. Za-jedno s drugim biljkama koristi se za liječenje kašlja i smirivanje simptoma astme. Ulje od kikiriki-ja u kombinaciji s nevenom čisti kožu i otvara pore, a eliminira i ek-ceme i akne. Redovnim konzumi-ranjem ovog ploda ublažavaju se tegobe izazvane čirom na dvanae-stercu, a kikiriki djeluje preventiv-no i na oboljenja srca, poboljšava mentalne sposobnosti, pamćenje i koncentracije.

  BADEMmelem za probavni traktBadem je izuzetno hranjiv plod jer sadrži veliku količinu biljnih masti

  i važne oligoelemente, kao što su kalij, kalcij, fosfor i sumpor. Ubla-žava simptome niza bolesti, a u terapeutske svrhe koriste se plod i ulje. Bademovo ulje se upotreblja-va u kozmetici, jer ima blagotvor-no djelovanje na kožu i može se kombinirati s ljekovitim travama koje djeluju na sličan način. Plod je odlično sredstvo za liječenje bo-lesti digestivnog trakta, bubrega i pluća, a u kombinaciji s drugim biljkama pomaže u slučaju slabo-krvnosti, nesanice, bolova, kašlja i grčeva.

  LJEŠNJAK jača imunitetOvaj plod odlikuje optimalan od-nos hranjivih tvari – masti, bjelan-čevina i ugljikohidrata, zbog čega je idealan za jačanje organizma, posebno i kombinaciji s medom. Pomaže bržem oporavku rekonva-lescenata, oboljelima od reuma-tizma, rahitisa, anemije, a veoma

  je koristan i kao pomoćno ljeko-vito sredstvo u tretmanu arterio-skleroze. Redovno konzumiranje lješnjaka ubrzava eliminaciju pijeska iz bu-brega i mokraćnih kanala, te ubla-žava tegobe izazvane astmom i bronhitisom.

  ORAH protiv kamenca u bubrezimaOrah sadrži bjelančevine veoma slične onima u mesu i mlijeku, ali se proteini iz ovog ploda mnogo lakše apsorbiraju i prerađuju u or-ganizmu, pa je zato idealna hrana za osobe kojima je neophodan po-jačan unos proteina. U fitoterapiji se koriste svi dijelovi oraha. Ova biljka ima veliki značaj u pre-venciji i liječenju brojnih zdrav-stvenih problema. Dokazano pomaže u slučaju dijabetesa i skleroze, protiv želučanih bolesti, potiče izbacivanje kamenca iz bu-brega i mokraćnih kanala.

  OVE VEOMA HRANJIVE NAMIRNICE IMAJU BLAGOTVORNO DJELOVANJE U SLUČAJU MNOGIH BOLESTI – DIJABETES, POVIŠENI KOLESTEROL, ALI I PROBAVNIH, SRČANIH I DISAJNIH TEGOBA.

  032 >ožujak 2016.

 • PITAJTE DOKTORA...

  1. Je li postavljanje cirkona na zub štetno?

  Postavljanje zubnog nakita nije štetno po zub jer za razliku od prijašnjih postupaka brušenja zuba da bi se cirkon mogao postaviti, danas se samo zalijepi pomoću adheziva i tekućeg kom-pozita, slično kao što se postavlja i ortodontska bravica. Također, njegovo skidanje ili ispadanje ne oštećuje zub, nego se zub samo ispolira od viš-ka materijala koji ostane nakon skidanja zubnog nakita.

  2. Mogu li ortodontske bravice nositi i odrasli?

  Apsolutno da, i to u više vrsta terapije. Iako su upravo djeca i mladi najzastupljenija skupina kad je riječ o nošenju ortodontskih naprava, to ni-pošto ne znači da odrasle osobe ne mogu nositi tzv. aparatić, ako za tim postoji potreba. Ako se neki zub (ili više njih) nije smjestio u zubni niz ili je iz nekog razloga promijenio položaj, potrebno je potražiti savjet specijalista ortodoncije. Razlozi zbog kojih odrasle osobe traže pomoć ortodonta mogu biti raznovrsni.Ako kod osobe nije provedena ortodontska te-rapija u dječjoj ili adolescentnoj dobi, a postojala je potreba za njom, moguće ju je provesti u odra-sloj dobi. Dok se kod djece mogu koristiti mobilne naprave (mobilni aparatići) dok imaju mješovitu

  >> Na pitanja odgovara Luka Lubina, dr. med. dent. Glavni urednik portala mojstomatolog.hr

  denticiju (mješovita denticija označava istovre-menu prisutnost i trajnih i mliječnih zuba), kod odraslih se položaj zuba ispravlja fiksnim apara-tićem.Kod gubitka pojedinog zuba ortodontska tera-pija ponekad prethodi postavljanju implantata. U slučajevima kada je prošlo dugo vremena od gubitka zuba, susjedni zubi se pomiču i naginju u slobodni prostor, te često nema dovoljno mjesta za postavljanje dentalnog implantata kojim bi se nadomjestio izgubljeni zub. Tada je potrebno provesti najprije ortodontsku terapiju kojom će se ispraviti nagnuti zubi i vratiti ih u idealan uspravni položaj te time napraviti dovoljno mjesta za im-plantat i izradu krunice.

  3. Moraju li se mliječni zubi popravljati?

  Prije svega teško je vjerovati da ovakvo pita-nje uopće iziskuje odgovor, ali na žalost u praksi sam se više puta susreo s tim pitanjem, pa evo i odgovora.

  Mliječni zubi, kao što znamo, ispadaju i bivaju za-mijenjeni trajnima, no to im ne umanjuje vrijed-nost i ne znači da ih ne treba popravljati. Glavni razlozi za prevenciju i liječenje karijesa mliječnih zuba je sprečavanje boli i nelagode, sprečava-nje infekcije čeljusti i zametaka trajnih zuba, odr-žavanje dobre žvačne funkcije i estetike. Mliječni zubi „čuvaju“ mjesto trajnim zubima. Ako budu uništeni karijesom i prerano izvađeni, može doći do poremećaja položaja trajnih zuba, što poslje-dično zahtijeva nošenje ortodontskog aparatića.Kako bi dijete bilo pošteđeno neugodnih iskusta-va, koja mogu donijeti neki stomatološki zahvati, roditelji trebaju već u najranijoj dobi voditi djecu 

  stomatologu (oko prvog rođendana), a kontro-le su potrebne svakih 3-6 mjeseci. Roditelji su odgovorni za oralno zdravlje svoje djece sve do punoljetnosti, te trebaju naučiti djecu kako odr-žavati oralnu higijenu, pomoći im razviti svijest o važnosti oralnog zdravlja, te i „usaditi“ naviku re-dovitog posjećivanja stomatologa.

  4. Kako pripremiti dijete za prvi odlazak stomatologu?

  Najbolje vrijeme za prvi odlazak stomatologu prema preporuci brojnih stomatoloških Udruga diljem svijeta je u dobi od jedne godine. Razlog tome je činjenica da su tada zubi tek iznikli i mala je vjerojatnost da će biti većih zahvata. Na taj na-čin dijete ne doživljava traumatično i bolno isku-stvo koje se nerijetko povezuje s ovom strukom. Dovođenjem djeteta u ranijoj dobi,  pregledom zubi i redovitim kontrolama sprječava se nasta-nak karijesa, te stomatolog može uočiti i neke nepodesne navike, koje mogu utjecati na daljnji razvoj čeljusti.Osim djece, prvi pregled kod stomatologa zna biti stresan i roditeljima. Bitno je da roditelji, ukoliko imaju vlastiti strah od stomatologa, ne prebacuju isti na svoje dijete.  Preporuča se razgovor s dje-tetom o važnosti zubi, higijeni te oralnom zdrav-lju. Najbolje je to predočiti malom djetetu preko slikovnice ili neke igračke. Važno je objasniti ulogu stomatologa, što on radi u ordinaciji, kako ordi-nacija izgleda, te što se sve ondje nalazi. Odlazak stomatologu ne treba preuveličavati, ali niti ba-nalizirati.  Nikako ne plašiti djecu odlaskom kod stomatologa, jer će se tog straha teško riješiti i u starijoj dobi. Djeca u toj dobi su često vezana uz majku, tako da se preporuča da dijete sjedne na majku ili oca u stomatološki stolac, kako bi se osjećalo  slobodnije i sigurnije pri prvom posjetu. Slikovnicu ili igraču može i donijeti sa sobom, poi-stovjećujući se s likom, što mu daje osjećaj zado-voljstva i ponosa na kraju pregleda. Neki roditelji znaju razgovarati sa stomatologom prije pregle-da, dajući mu informacije o svom djetetu (najdra-ži crtić, boja, igračka…), te tako stomatolog ulazi u razgovor s djetetom i dijete postaje kooperativ-nije i hrabrije.Koliko god to sve možda zvučalo previše „dje-tinjasto“, vjerujte da je sve navedeno vrlo bitno kako bi dijete posjet stomatologu shvatilo kao neko ugodno iskustvo. Od rođenja dijete stvara otpor prema „bijelim“ kutama zbog neugodnih trenutaka kao što je cijepljenje, stoga je vrlo bitno da shvati da kod stomatologa nije tako strašno.

  #ItAllStartsHereWOHD.org

  #WOHD16

  20. ožujka 2016.

  Usadimo djeci zdrave navike o oralnoj higijeni

  Medijski partner: U suradnji sa:Organizator:

  Svjetski danoralnog zdravlja

  Zdrava usta. Zdravo tijelo.Tu sve poËinje.

  034 >ožujak 2016.

 • Međunarodni sajam dentalne medicineInternational Dental Medicine Fair

  www.hkdm.hr

  19. - 21. 5. 2016.

  Program sajma:

  • Više od 300 izlagača iz 28 zemalja

  • Predstavljanje novih trendova i tehnologija u dentalnoj medicini

  • Live ordinacija- operacijski i drugi zahvati

  • Veliki broj radionica

  • Dentalni laboratorij- edukacija i demonstracije uživo

  • Dječji kutak-predstave, mala škola oralne higijene, učenje kroz igru

  • Pravni i porezni kutak za sve savjete i nedoumice koje imate u dentalnoj struci

  Kongres

  • 2 dana edukacije

  • Vodeći svjetski predavači

  • Predavanja namijenjena svima u dentalnoj struci (doktorima dentalne medicine, dentalnim tehničarima i dentalnim asistentima)

  Najveći međunarodni dentalni sajam u ovom dijelu Europe

  Sajam se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske. d.o.o.

  www.zv.hr www.dentex.com.hr