i zlatna knjiŽ...6. homeopatska prva pomoć za djecu i odrasle 66 ubodi insekata, opekotine,...

of 102 /102
ZLATNA KNJIŽICA HOMEOPATIJE Vodič za cijelu obitelj

Author: others

Post on 22-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1Zl

  at

  na

  k

  nji

  ŽiC

  a

  ho

  meo

  pati

  je

  Vodič za cijelu obitelj

 • prednosti homeopatije 5

  • Povijesthomeopatije • Znanstvenaistraživanjaihomeopatija • Homeopatijausvijetu • Homeopatskafarmakopeja • Proizvodnjahomeopatskihpripravaka • Oblicihomeopatskihpripravaka • Pakiranjehomeopatskihpeleta • Korištenjehomeopatskogdozatora • Označavanjehomeopatskihpripravaka • Čuvanjehomeopatskihpripravaka • Odabirhomeopatskogpripravka • Pojedinačniikombiniranihomeopatskipripravci • Homeopatijazabebeidjecu

  TeraPijsKivOdiČ 19

  1.Prirodnazaštitazdravlja 20akne,bolestvožnje,upalamokraćnihputova,ekcem,povišenikolesterol,slabakoncentracija,lošakondicija,nesanica,odvikavanjeodpušenja,otežanomokrenje,probavnesmetnje,nadutost,tegobesprostatom,psorijaza,stres,tjeskoba,umor,zatvor

  2.Zaštitaženskogzdravlja 36kandida-gljivičneinfekcije,menopauza,predmenstrualnetegobePMs,regulacijatjelesnetežine

  kaZalo

 • 3

  3.Bolovi 42udarci,istegnuća,podljevi,artritis,glavoboljaimigrena,herpes,posjekotine,ogrebotine,opekotine,uhobolja

  4.Kašalj,prehladeialergije 50gripaiviroza,prehladaikašalj,upalagrla,upalasinusa,alergije

  5.Homeopatijazabebeidjecu 58povišenatemperatura,boloviprirastuzubića,nemir,proljev,grčevi,prehlada,začepljeninosić,curenjeiznosića,pelenskiosip,opekotine,modrice

  6.Homeopatskaprvapomoćzadjecuiodrasle 66ubodiinsekata,opekotine,udarci,modrice,ozljedeživca

  7.Pripravcizajačanjeimunitetazadjecuiodrasle 70

  8.Pojedinačnihomeopatskipripravci 74

  9.Komplementarnaterapija 94prevencijamalignihoboljenja,infekcijemokraćnihputova,slabimunitet,lošacirkulacijaipamćenje,bolnizglobovi,tegobesprostatom,otežanomokrenje,prevencijakardiovaskularnihbolesti,stres,povišentlakikolesterol

  Gdje nabaViti homeolab homeopatske pripraVke? 103

 • 5

  prednosti homeopatijeHomeopatija je prirodnamedicinska znanost koja ima jedinstvene

  prednostipredostalimnačinimaliječenja.Predstavljanajboljiizborzasigurninačinliječenjakojijačaimunitetbeba,djeceiodraslih.Homeo-patijaaktiviraimunisustavtepotičeprirodnikapacitetsamoizlječenjaisamoobranuorganizma.Zarazlikuoddrugihnačinaliječenja,homeopatijanemaštetnihnus-

  pojava ni kontraindikacija jer koristiminimalne doze korisnih tvari(tvariuvisokomstupnjurazrjeđenja).Osnovnanačelahomeopatije -načelo sličnosti, infinitezimalnosti i

  cjelovitostivezujuseiuzpojambiološkepodrške.Načelo“sličnoseliječisličnim”-“similiasimilibuscurentur”-znači

  dasebolestmoželiječitisupstancomkojajeustanjuproizvestisimp-tomesličneonimaodkojihpatipacijent.Uhomeopatskomseliječenju,kao i u imunoterapiji, došlo do saznanja da oni isti prirodni sastojcikojiuvelikimkoličinamauzrokujuskupinusimptoma,moguupravopoboljšatistanjebolesnikaakosekoristeuvrlomalimkoličinama(uhomeopatskimrazrjeđenjima,umikrodozama).Tonačelo„zakonitostisličnoga“koristisetakođerukonvencionalnoj

  medicinikodcjepivailiječenjaalergija(senzibilizacija).Načelo infinitezimalnosti odnosi se na minimalne doze supstance

  kojomsetretirategoba.Homeopatskipripravcinisutoksičninitiima-junegativnepopratnepojave,budućidamedicinskiaktivnetvarikodhomeopatskih pripravaka dolazeu infinitezimalno visokim razrjeđe-njima.

 • Načelocjelovitostipretpostavljadajesvakategobavidljivamanife-stacija dublje ukorijenjenog poremećaja. Homeopatija shvaća bolestkaoposljedicuporemećajausamomtijelu;budućidatijeloposjedujeprirodnuobranukojuhomeopatskipripravcimogustimulirati,dabiizliječilaodređenubolest,homeopatijanužno idedo samognjezinogizvora.Homeopatskaterapijanepotiskujesimptomekojimasetijelotrudi

  uspostavitiprirodnuravnotežu,negotretirauzroktegoba.Homeopa-tija otkriva i primjenjuje supstance koje su istovjetne energiji tijela,stogajepotrebnaminimalnarazinavitalneenergijekakobitijelouopćemogloreagiratinahomeopatskitretman.Nemakontraindikacijaizmeđuhomeopatskihpripravakaitradicio-

  nalne(alopatske)medicine,stogapacijentkojiuzimanpr.konvencio-nalnilijekprotivvisokogtlakamožeuzimatiihomeopatskipripravakza,primjerice,prehladu-bezstrahadaćeometatidjelovanjelijekazakrvnitlak.Homeopatskipripravcizarazličitetegobemogusepopotrebikori-

  stiti zajedno.Homeopatija koristi prirodne sastojke najčešće biljnog,mineralnog i životinjskog podrijetla, amogu se koristiti i supstancebiološkogimikrobiološkogpodrijetla.

  poVijest homeopatijeriječhomeopatija potječe od grčke riječi homois što znači sličan i

  pathosštoznačibolestilipatnja.PočetkehomeopatskihnačelanalazimokodHipokratakoji jeveću

  onodobanaglašavaonačelo“similiasimilibuscurentur”(“sličnoseslič-nimliječi”),veda,descartesa,jezuitaiParacelsusa,svedopunogpro-cvatau19st.

 • 7

  dr.samuelHahnema-nn(1755-1843),liječnik,kemičar i ljekarniksma-traseuhomeopatijinaj-značajnijim osnivačemsustavnog istraživanja iliječenja. Hahnemann jeuNjemačkoj, a kasnije iu Francuskoj počeo lije-čiti pacijente prema na-čelu “slično se sličnimliječi” te je ustvrdio daje za brzo, blago i traj-no poboljšanje potrebnokoristiti infinitezimalnorazrijeđene doze aktivnetvari.HomeopatskaMateria

  Medica zasnovana je naispitivanjimaiproučava-njimakojasujekrozpraksuistudijestalnonadopunjavalaiobogaći-vala.danasimanajvećubazuindikacijauodnosunadrugenačineliječe-

  nja.UHrvatskojjehomeopatijuobilježioraddr.josephaattomyraidr.

  josipapl.Zlatarovićau19.st.,dr.FilipaMarušićanaprijelazus19na20st.,teosobitoraddr.stanislavaŽupićaidr.KlareŽupićdajčeve.danasuHrvatskojdjelujuudrugehomeopata,homeopatskaškola,

  višeeduciranihliječnikahomeopatakaoinizhomeopatapraktičara.

 • ZnanstVena istraŽiVanja i homeopatija

  UglednimedicinskičasopisikaoLancet,BritishMedicaljournalidr.redovito objavljuju rezultate homeopatskih istraživanja i postignućahomeopatijeuliječenju.U području kliničkog istraživanja, homeopatski pripravci arnica

  montana,rhustoxicodendron,apismellificaiNaturcoksinumbilisuusredištumeđunarodnihznanstvenihpublikacija.Učinkovitosthomeopatijepotvrđujuipublikacijekojedemonstriraju

  biološkuaktivnostminimalnihdoza.recentna istraživanjauključujuradprofesoraBonavide(UCLa)orezultatuutjecajaultraniskihdozana faktor nekroze tumora i druge kemoterapijske agense na staniceraka,kaoiraddr.jenniferjacobsoučinkovitostihomeopatskihpripra-vakaupedijatriji.suvremenemogućnostiznanstvenogistraživanjau

 • 9

  područjuvelikihrazrjeđenjaomogućilesunovespoznaje.Općenitojeprihvaćenodajeuzrokdjelovanjajakorazrijeđenihidi-

  namiziranihpripravakavibracija,idafarmakološkodinamičkodjelova-njepripravkaulaziupodručjemehanikevalova.

  HOMeOPaTijaUsvijeTUHomeopatijasekoristiucijelomsvijetu.Osobitojerazvijenaueu-

  ropigdjejeinastala.Uengleskoj,naprimjer,postojeisključivohome-opatskebolniceiklinike.UFrancuskojgotovosvakaljekarnaprodaje

 • ihomeopatskepripravke,39%stanovništvakoristihomeopatskepri-pravke, a jedna trećina obiteljskih liječnika uključuje i homeopatskumedicinuusvojupraksu.UNjemačkoj,20%liječnikakoristihomeo-patskepripravke.Homeopatijajetakođervrlopopularnauindijiiaustraliji.Kanadaisadneprestanorazvijajuistraživanjavezanazajedinstve-

  neprednostihomeopatije.Mnogeugledneipoznateličnostizagovaralesuizagovarajuhomeopatskinačinliječenja-MajkaTereza,MahatmaGandhi,PaulMcCartney,britanskakraljevskaobitelj…Homeolab-Homeocannajvećajekanadskahomeopatskatvrtka.do-

  bitnikjebrojnihnagradazakvalitetuiizvrsnostuKanadi,americiievropi.

  homeopatska FarmakopejaHomeopatijaje,kaoposebnagrupa,ušlauhrvatskiZakonolijeko-

  vima1997.godine.sviHomeolabovipripravciproizvodesepremapo-stupcimakojejepropisalafrancuskafarmakopeja(Ph.Fr.)iuskladusushomeopatskomfarmakopejomsad-a(HPUs)ievropskezajednice(Ph.eur.)tepropisimadobreproizvodneprakse.Homeolab-najkvalitetnijihomeopatskipripravci,usamomsuvrhu

  svjetskefarmaceutskeindustrije.

  proiZVodnja homeopatskih pripraVaka

  Proizvodnjahomeopatskihpripravakazapočinjestvaranjem„matič-netinkture“izprirodnetemeljnetvari.Homeopatskoliječenjekoristi

 • 11

  infinitezimalne doze, pa se stogamatične tinkture razrjeđuju premadecimalnojilicentezimalnojskali.decimalnepotencijedpremaPh.Fr.,Ph.eur.odnosnoXpremaHPUs,

  (Xjerimskaoznakazabr.10),razrjeđujusekorištenjemjednogdijelamatičnetinkturei9dijelovavodeilialkohola.Nastavljanjemserijara-zrjeđenjadobivajuse2d(2X),3d(3X)itd.PotencijeC(centezimalne)razrjeđujusekoristećijedandiomatične

  tinkturei99dijelovaalkoholailivode.Nastavljanjemserijarazrjeđenjadobivajuse2C,3C….30C,200Citd.CpotencijesuponekadoznačenesoznakomCH(npr.200CH),čimesenaglašavadaseradioCpotencijipremaHahnemannu.između svakog stadija razrjeđivanja, pripravak se snažno protrese

  čime seuzrokujekretanjemolekula.Taj sepostupaknazivapotenci-ranje.Premaavogadrovomzakonukadapripravakdosegnepotenciju12C

  ili 24d,nemapreostalihmolekula izvorne temeljne tvari.Usprkostome,homeopatskisupripravciaktivniikodizuzetnovisokihra-

  decimalnorazrjeđivanje CentenzimalnorazrjeđivanjeD ili X potencije (decimalne po Hahnemannu)

  Potenciranje 100X min.

  C razrjeđenja (centenzimalna po Hahnemannu)

  Potenciranje 100X min.

 • zrjeđenja.Tumačenjadjelovanjautakvimpotencijamaulazeupodručjekvantnefizikeiprijenosainformacija.Kliničkajepraksapokazaladavišerazrijeđenpripravakimasnažni-

  jedjelovanje.visokepotencije,odnosnorazrjeđenijepripravke,običnodajuiskusnipraktičari.Nižepotencijekao6d,12d,7C,ili30Cpoten-cije sukoje sekoristekodnajčešćih tegoba, te semogukoristitikaosamopomoć.

  obliCi homeopatskih pripraVaka

  Homeopatskipripravcipostojeurazličitimoblicimakaoštosupelete(globulice,zrnca),kapi,tableteilikreme.Nakonekstrakcije,razrjeđiva-njaipotenciranjaslijediformulacijahomeopatskogpripravkaizaktiv-nekomponenteipomoćnesupstance.Najčešćesekoristepelete-već200godinakaovrlopouzdanosred-

  stvo homeopatskog liječenja.Homeopatske pelete i kapi stavljaju sepodjezik(sublingvalno)iotapaju(negrizu).Homeopatskepeletespravljenesunabazilaktoze(mliječnogšećera).

  Tisusastojcičisti,dobiveniprirodnimputem,lakoseotapajuipoja-čavajuapsorpcijuhomeopatskihljekovitihtvarikojenose.dijabetičaritrebajuznatidatiproizvodisadržavajušećeruminimalnimdozamaistoganisuopasnizanjihovozdravlje.Uobičajenadoza(4pelete)sadr-žavasvega0,2glaktoze,amaksimalnadoza(isključivoNaturcoksinumiPollenplus)sadržava1glaktoze.Homeopatskipripravcinajčešćesekoristekrozkraćavremenskaraz-

  dobljaakojeriječoakutnimtegobama,aduljesekurepreporučajukodkroničnihtegoba(dvamjeseca,ivišepopotrebi).

 • 13

  pakiranje homeopatskih peleta

  Kakobiseizbjeglododirivanjeprstima,Homeolabjeuveoinovaciju-posebnedozatore.dozatori sunapravljeni odpolipropilenakoji jeneutralan, inertan

  materijal.Čestosekoristiubiologijizazaštituvrloosjetljivihproizvo-dakaoštosuserumiicjepiva.Polipropilenosiguravasavršenuzaštituza razlikuod staklakojenijepotpuno inertno,dokpolipropilen jest.Prednostmujeikvalitetanelomljivostiiprozirnosti.Homeolabkaovodećihomeopatskiproizvođačstvorio jekombina-

  cijudugogodišnjetradicijeitehničkihinovacija-dozatorkojijespre-tanzakorištenje.Zakreni,otvoriiuzmi-homeopatskipripravci-usamo3poteza.Homeolabovepeletedolaze

  udvarazličitatipapakiranja:-Multidozatorisa-

  državaju 80 peleta.Omogućuju jedno-stavno doziranje.Najčešćeseuzimajupo3-4peleteodjed-nom,triputadnevno.-Uni dozatori sadržavaju3 ili 6

  pojedinačnihdoza.sadržajsvakepo-jedinedozeuzimaseodjednom,triputadnevno.TakojepakiranNa-turcoksinumprotivgripeiPollenplus.

 • koriŠtenje homeopatskoG doZatora

  Okrenitedozatorčepompremadolje(sl.1).Zaokrenitečep.svakimokretomčepaizaćićepojednapeleta(sl.2).Kadsteučepuokretanjemdobili dovoljan broj peleta, otvorite dozator i istresite pelete u usta,bezdodirivanjapripravkaprstimakakobisteočuvalinjegovučistoću(sl.3).rastopitepeleteispodjezika,negriziteih.(Malojdjeciibebamarastopimopeleteumalovode-peleteistrese-

  moučašuidodamoparmilimetaravode,tektolikodapokrijepeleteipričekamodaserastope-potomtekućinuulijemoududicuiliupla-stičnužličicu.)desetminutaprije iposlijeuzimanjahomeopatskogpripravkane-

  mojteništajestinipiti,osobitonejakearomate,kavuisl.izbjegavajtepastuzazubeilislatkišesokusommentola,eukaliptusa

  isl.neposrednoprijeinakonkorištenjapripravka.Kliničkoiskustvojepokazalodase te tvarimiješajusučinkomhomeopatskihpripravakaumanjujućiimsvojstva.

  1 2 3

 • 15

  OZNaČavaNje homeopatskih pripraVaka

  Pouzorunaostaleevropskedržave,homeopatskisuproizvodiuHrvatskojreguliraniZakonomolijekovimakaoposebnagrupalijekova.Homeopatskipripravcimorajubitijasnooznačenikaohomeopatskiproizvod.Pojedinačnipripravcioznačavajuselatinskimimenomizvoratj.temeljnetvariipoten-cijom(razrjeđenjem).Kombinirani(složeni)pripravcinajčešćenoseprepo-znatljivtrgovačkinazivuzobaveznonavođenjesastava.Budućidaposvojojprirodiinačinudjelovanjanisupodesnizastandardna

  kliničkaispitivanja(zbogizuzetnovelikihrazrjeđenja,teškojeilinemogućeanalitičkiodreditisastav,nepostojitoksičnanitiletalnadoza…)homeopatskiseproizvodiregistrirajuposebnimpostupkom.izostankomkliničkihispitiva-nja,homeopatskimsepripravcimanesmijunaambalažipridavatiindikacijetemorajusadržavatioznaku“homeopatskiproizvodbezdokazanihterapij-skihindikacija”.

  ČUvaNje homeopatskih pripraVaka

  Homeopatskepripravketrebačuvatiuzatvorenojbočiciilidozatoru,nasuhommjestu.Trebaihdržatipodaljeodhlapiviharomatičnihtvarinpr.mentolaijakihmirisakojiihmoguneutralizirati.Tovrijediizapreostalukoličinupeletakojumožetekoristitidokrajarokavaljanosti.ispravnopo-hranjeni,homeopatskipripravciupeletamaimajupraktičnoneograničeniroktrajanja.jedinizahtjevhomeopatskihfarmakopejaječuvanjenasu-hommjestu.rokvaljanostihomeopatskihpripravakaovisiopropisimauzemljiproizvođača,takodajenpr.usadonneograničen,dokjeu

 • Kanadiodređenutrajanjuod5godina.sviHomeolabovipripravciimajunaambalažiotisnutmjesecigodinudokadajepripravakupotrebljiv.

  odabir homeopatskoG pripraVka

  Glavneindikacijepripravakaisimptomapomoćićevamuodabirupra-vog pripravka za vašu tegobu.Odabir pravog homeopatskog pripravkaponekadjetežakizahtijevarazgovorsiskusnimliječnikom-homeopa-tom.Zbogsigurnijegdjelovanjačestoćeupotrijebitinekolikopripravakaistovremeno.ZbogtogasuHomeolabovistručnjacistvorili,osobitozanaj-češćetegobe,posebnekombinacijehomeopatskihpripravakakojidjelujusinergistički(različitekomponentemeđusobnopojačavajuiupotpunjujudjelovanje).Tiposebnopakiranikombiniranipripravcisadržavajuvišepo-jedinačnihhomeopatskihsastojakakojisupouzdanoučinkovititepokriva-jusvepojavnostiodređenihtegobaimogusekoristitikaosamopomoć.

  POjediNaČNiiKOMBiNiraNihomeopatski pripraVCi

  Pojedinačnihomeopatskipripravakimajedansastojakimoramopa-žljivoispitatislikusimptomakakobiseodabraodjelotvoranpripravak.Kombiniranipripravaksastojiseoddvailivišepojedinačnihsastojaka.Kombiniranipripravciidealnisuzasamopomoćkodnajčešćihtegobakaoštosualergija,prehlada,idr.sigurnisuipouzdani.

  HOMeOPaTijaZaBeBeidjeCUHomeopatijajepraviizborzavašedijete-Homeolabovalinijazano-

 • 17

  vorođenčad,bebeidjecu.Kadamalenipateodnekebolesti ili tegobe,odpresudnogjeznačajaodabratiblagi lijekkojemumožetevjerovati.Budućidasuhomeopatskipripravcispravljeniodpotpunoodprirod-nihsastojaka,mameitatenetrebajubrinutiokemijskimdodacimailinuspojavama.Natemeljunačela„sličnoseliječisličnim“homeopatskamedicinane

  pokušava jednostavnopotisnuti simptome, onadjeluje takodapotičedjetetovvlastitiobrambenimehanizam.svihomeopatskipripravcisadržavajutekminimalnekoličineaktiv-

  nih tvari, stoga subezopasni:nisu toksični inemajunuspojava.Takomožetebitisigurnidadijeteprimasamoonukoličinukojajeapsolutnonužna.Uoblikukapljica,peletailisirupa,Homeopatskipripravciselakouzimajute imajudobarokus.roditeljikojibrinuozdravljusvojedjecekoristehomeopatskepripravkezasvojenajmlađe.

 • 19

  TeraPijsKivOdiČ

  1. prirodna ZaŠtita ZdraVlja 20

  2. ZaŠtita ŽenskoG ZdraVlja 36

  3. boloVi 42

  4. kaŠalj, prehlade i alerGije 50

  5. HOMeOPaTijaZaBeBeidjeCU 58

  6. homeopatska prVa pomoĆ ZadjeCUiOdrasLe 66

  7. PriPravCiZajaČaNjeiMUNiTeTa ZadjeCUiOdrasLe 70

  8. POjediNaČNiHOMeOPaTsKiPriPravCi 74

  9. KOMPLeMeNTarNaTeraPija 94

 • 1Prirodna zaštita zdravlja

 • 211 Akne (Acne Relief)Bolest vožnje (Travel Sickness Relief)Cistitis (Cystitis Relief)Ekcem (Eczema Relief)Kolesterol i povišene masnoće (Cholest X)Koncentracija (Mental Alertness Support)Kondicija (Performance Support)Nesanica (Insomnia Relief) Odvikavanje od pušenja (Smoking Withdrawal Support)Olakšavanje mokrenja (Uri-Plus)Probavne smetnje i nadutost (Indigestion-Gas Relief)Prostatitis (Prost-X)Psorijaza (Psoriasis Relief)Stres i tjeskoba (Anxiety-Stress Relief)Umor (Fatigue Relief)Zatvor - Probavne smetnje (Constipation Relief)

 • akne(acnerelief)pelete

  AKNE

  aCNereLieF-sinergističkakombinacijaposebnoodabranihhomeopatskihpripravakazarješavanjeproblemaakninalicuikontrolumasne,sjajnekože.Zavašezdravljeiljepotuvašekože,izvrsno,prirodnoidjelotvorno.aknepeletećepomoćizaustavitiizbijanjeakniiuklonitipojavuprištića-holističkipristupovogpripravkapomoćićevamdaseopetosjećatezdravoilijepo.Zatrajnirezultatpreporučujeseuzimati

  peleteurazdobljuoddvadotrimjeseca,napravitistankujedanmjesec,ipopotrebiponovititretman.

  Doziranje i način primjene: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno u razdoblju od 2 do 3 mjeseca.Sastav:SaponaRia (SapUniKa) 4X(D) - djeluje na prištiće koji se javljaju na licu i vratu.EchinacEa angUStifolia (RUDbEKija) 4X(D) - smiruje sitni osip po čelu i obrazima te male crvene prištiće po vratu i licu.Kali bRomatUm (KalijEV bRomat) 6X(D) - pomaže kod agresivnih modro crvenih akni koje se javljaju u adolescenciji ostavljajući iza sebe blijede ožiljke.pUlSatilla (SaSa) 6X(D) - djelotvorna je za akne vezane uz menstrualni ciklus kod mladih djevojaka, te djeluje protiv akni koje bole na dodir.Viola tRicoloR (maĆUhica) 4X(D) - liječi zadebljalu i otvrdnutu kožu lica.SElEniUm mEtallicUm (SElEn) 4c - djelotvoran je kod masnog i sjajnog tena, te djeluje protiv sujedica. antimoniUm taRtaRicUm (KalijEV antimonil taRtaRat) - 6c koristi se kod pojave prištića praćenih svrbežom.nUX Vomica (otRoVmi oRah) 6c - koristi se protiv prištića na licu.SUlphUR ioDatUm (SUmpoRoV joDiD) 6c - pročišćuje kožu, snažno djeluje na akne.calcaREa picRata (KalcijEV piKRat) 6c - učinkovit u liječenju akni.thUja occiDEntaliS (amERičKi KlEK) 6c - kod osoba masnog tena smiruje pojavu prištića po usnicama i obrazima.

 • 23

  Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretmani: Echinacea phytocaps (Ehinacea) kapsule, homeolabSalmon oil phytocaps (Ulje divljeg lososa) kapsule, homeolab

  Bolestvožnje (Travelsicknessrelief)

  pelete

  UBLAŽAVANJE MUČNINE TIJEKOM VOŽNJE

  izaberitezdravnačinrješavanjaproblemamučnineipovraćanjanaputovanju.Blago,sigurnoiučinkovito,beznuspojavaiviivašedijetebezbrižnoćeteputovati.vožnjaautobusomilibrodomnećevišepredstavljatiproblem.Pripravakneizazivapospanost.

  Doziranje i način primjene: Rastopite 3-4 zrnca 3 puta dnevno pod jezikom. Djeca od 2-12 godina uzimaju pola doze za odrasle.počnite uzimati pola dana - dan prije putovanja i tijekom putovanja.Sastav:aRgEntUm nitRicUm (SREbRni nitRat) 6X(D) - koristi se za sprječavanje mučnina i povraćanja, te vrtoglavica.aRtEmiSia VUlgaRiS (pElin) 4X(D) -sprječava vrtoglavicu, nervozu i napade vrućine praćene nervozom. bEllaDonna (VElEbiljE) 4X(D) - smiruje nelagodu i bol u želucu.coccUlUS inDicUS (Vaganj) 6X(D) - pomaže kod mučnina praćenih glavoboljom, sprječava povraćanje.nitRoglycERinUm 6X(D) - (nitRoglicERin) - preporuča se kod vrtoglavice prilikom sjedenja ili ležanja.plUmbUm acEticUm (oloVni acEtat) 8X(D) - koristi se kod mučnina praćenih bolovima u želucu.pUlSatilla (SaSa) 4X(D) - odlična protiv mučnina i povraćanja.ValERiana (oDoljEn) 6X(D) - smiruje razdražljivost izazvanu nervozom želuca.Vinca minoR (ZimZElEn) 4X(D) - sprječava mučninu.Pakiranje: 80 peleta

 • Cistitis(Cystitisrelief)pelete

  UPALA MJEHURA

  Učinkovitpripravakzaonekojipateodbolnihupalamjehura,praćenihnelagodom,osjećajemtežineipeckanja. Osobitojekoristan,kaoimunoterapeutik,zaterapijuučestalihcistitisarazličitihetiologija. CYsTiTisreLieFpomoćićeikodpoteškoćasuriniranjem,čestepotrebezauriniranjem,probadajućihboliiuretritisa.

  Doziranje i način primjene: odrasli i starija djeca uzimaju 3-4 zrnca pod jezik 3 puta dnevno. Djeca od 2-12 godina uzimaju pola doze za odrasle.

  Sastav:bEllaDonna (VElEbiljE) 4X(D) - daje se kod iznenadne upale bubrega ili mjehura praćene jakom vrućicom.canthaRiS (ŠpanjolSKa mUŠica) 8X(D) - pomaže kod jakog bola i pečenja tijekom mokrenja, kad se svaka kap mokraće čini poput kiseline. chEliDoniUm (RoSopaS) 4X(D) - ublažava tegobe cistitisa.DUlcamaRa (pomoĆnica) 4X(D) - pomaže kod kroničnog cistitisa i uretritisa. nitRicUm aciDUm (DUŠična KiSElina) 5X(D) - pomaže kod osjećaja pritiska ili probadanja u mjehuru ili mokraćnoj cijevi prije ili tijekom mokrenja.Sabal SERRUlata (palmEta) 4X(D) - koristi se protiv oštre boli u mokraćnom mjehuru, kod poteškoća s uriniranjem.tEREbinthina (piStacija) 4X(D) - pomaže kod akutnog cistitisa i uretritisa, kod prisutnosti krvi i albumina u mokraći, smanjuje bol u predjelu bubrega.thUja occiDEntaliS 4X(D) amERičKi KlEK) - pomaže kod kroničnog cistitisa i uretritisa, kod česte potrebe za uriniranjem, kod boli pri uriniranju.Pakiranje: 80 zrnacaKomplementarni tretman: cranberry phytocaps (brusnica kapsule homeolaba) - sprečavanje uroloških upalaprost-X (prostatitis), pelete, homeopatski pripravak, homeolabSaw palmetto phytocaps (Saw palmetto kapsule homeolaba) - koncentrat ploda palmete za tretiranje tegoba prostatitisa, impotencije i neplodnosti

 • 25

  ekcem(eczemarelief)pelete

  EKCEMI, UPALNI PROCESI NA KOŽI

  Zasvesimptomekojiseodnosenasuheilivlažneekceme-pripravakeCZeMareLieFpomažeozdravljenjekože.eCZeMareLieFpripravak-ublažavasuheilivlažnekožneosipe,umirujeupaljenu,suhu,ispucanukožu,osippocijelomtijelu,svrbežipeckanjekože.eCZeMapeletetrebauzimatikodakutnihtegoba7-10dana,doksekodkroničnihtegobasavjetujekorištenjepripravka2do3mjeseca.

  Doziranje i način primjene: otopite 3 do 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno.Sastav:natRUm mURiaticUm (natRijEV KloRiD) 6c - pomaže ozdravljenju suhe i ispucale kože ruku i smiruje crvenilo i svrbež po cijelom tijelu.pEtRolEUm (nafta) 6c - smiruje iritiranu kožu i svrbež.agaRicUS mUScaRicUS (mUhaRa) 6c - ublažava svrbež i suzbija pojavu sitnih, gusto raspoređenih prištića.SEpia (cRnilo SipE) 6c - sprječava pucanje kože na pregibima zglobova.Kali aRSEnicoSUm (KalijEV aRSEnat) 6c - smiruje pojavu ekcema po cijelom tijelu, ublažava svrbež, crvenilo te pucanje kože na laktovima i koljenima.alUmina (glinica) 6c - djeluje smirujuće na kožu ruku i nogu, praćene jakim svrbežom i krvarenjem nakon češanja.Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretmani: calendula+ cream (neven+ krema) homeopatska homeolabova krema, Salmon oil phytocaps (Ulje divljeg lososa) kapsule, homeolab.

  Kolesterolipovišenemasnoće(CholestX)

  pelete

  POMAŽE SNIŽAVANJU KOLESTEROLA I POTIČE METABOLIZAM MASTI

  visokisadržajkolesterolaukrviiusporenimetabolizammasti

 • predstavljajuozbiljanzdravstveniproblemnakojiCHOLesTXblagotvornodjelujeipotpoma-žeorganizamuliječenjubezštetnihnuspojavaikontraindikacija.Zdravoiprirodnodjelujenasnižavanjenivoakolesterola.

  Doziranje i način primjene: Rastopite 3-4 zrnca pod jezikom 3 puta dnevno. preporuča se korištenje tijekom 2-3 mjeseca, a po potrebi i dulje. Sastav:bEllaDonna (VElEbiljE) 4X(D) - pomaže u terapiji visokog kolesterola bERbERiS VUlgaRiS (ŽUtiKa) 4X(D) - snižava razinu kolesterolabRyonia (tiKVina DEbEla) 4X(D) - blagotvorno djeluje na metabolizam masticaRDUUS maRianUS (SiKaVica) 4X(D) - povoljno utječe na trigliceridecholEStERinUm (KolEStERol) 6X(D) - kolesterol u homeopatskom obliku, imunoterapeutik, smanjuje kolesterol u krvi.lEptanDRa 4X(D) - pomaže kod kroničnih bolesti jetre.SUlphUR (SUmpoR) 4X(D) - uravnotežuje odnos kolesterolatEREbEnthina (piStacija) - 4X(D) prevenira taloženje plaka unutar krvnih žilaPakiranje: 80 peleta

  Koncentracija (Mentalalertnesssupport)

  pelete

  ZABORAVNI STE? ČESTO VAM SE ZNA DOgODITI DA SE NE MOŽETE NEČEgA PRISJETITI? MORATE UČITI, SPREMATE ISPIT? TREBATE POBOLJšATI

  PAMćENJE?

  HomeolaboveMeNTaLaLerTNesssUPPOrT(KONCeNTraCija)peleteomogućavajudamislitebistrije,oštroumnijeijasnije,istovremenoosiguravajućiublažavanjementalneslabostiiiscrpljenosti,nesposobnostizarazmišljanjeipomućenogintelekta. Pomažukodintelektualnognaporaiučenja.

 • 27

  Nemajunuspojavanikontraindikacija.

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno kroz dulji period ili po potrebi.Sastav:phoSphoRicUm aciDUm (foSfoRna KiSElina) 9X(D) - preporučuje se ljudima koji pokazuju općenitu ravnodušnost i pate od smanjene mentalne sposobnosti. Snažno utječe na koncentraciju pri intelektualnom naporu - učenju i dr.picRicUm aciDUm (piKRinSKa KiSElina) 9X(D) - koristi onima koji imaju slabu volju i pate od mentalnog zamora.gElSEmiUm SEmpERViREnS (ŽUti jaSmin) 6X(D) - smiruje razdražljivost i emocije, te potiče zdravo razmišljanje.ValERiana officinaliS (oDoljEn) 4X(D) - jača mentalne sposobnosti i ujedno smiruje. Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretmani: phytocaps ginkgo biloba, ginko kapsule, homeolab

  Kondicija(Performancesupport)kapi

  ZA SVE ONE KOJI SE BAVE SPORTOM I ŽELE POBOLJšATI SVOJU KONDICIJU

  PerFOrMaNCesUPPOrTsprječavagrčenjeiozljedemišićaitetivapribavljenjusportomikodfizičkognapo-ra.Značajnopodižekondicijskesposobnostiipovoljnoutječenasportskevježbe.Mogugakoristitiidjeca.

  Doziranje i način primjene: odrasli i djeca starija od 12 godina uzimaju 15-20 kapljica pod jezik, 3 puta dnevno. mlađa djeca uzimaju pola doze za odrasle. Savjetujemo korištenje po potrebi, kod kontinuiranih napora redovito.Sastav:alfalfa (plaVa lUcERna) 4X(D) - smanjuje umni i tjelesni umor.natRUm SUlphURicUm (natRijEV SUlfat) 9X(D) - potiče nervni sustav.SilicEa (Silicij) 9X(D) - preporučuje se ljudima kojima je umanjena umna i tjelesna snaga i koji nemaju dovoljno samopouzdanja.

 • calcaREa caRbonica (KalcijEV KaRbonat) 9X(D) - prikladan je za sportaše; učvršćuje meka tkiva.RUbia tinctoRia (bRoĆ cRVEni) 6X(D) - blagotvorno djeluje na kosti.SaRcolacticUm aciDUm (iZomER mlijEčnE KiSElinE) 9X(D) - smiruje umor i bolove u mišićima te bolove i ukočenost u zglobovima.alkohol 13%Pakiranje: bočica s kapaljkom 30 mlKomplementarni tretman: glucosamine phytocaps (glukozamin) kapsule homeolaba - za regeneraciju hrskavičnog tkiva

  Nesanica(insomniarelief)pelete

  NEMIRNI STE CIJELU NOć, TJESKOBNI STE, NE MOŽETE ZASPATI. šTO NAPRAVITI?

  rješenjejeHomeolaboviNsOMNiareLieF(NesaNiCa)pripravakčijavamprirodna,umirujućasvojstvapomažukakobistemoglimirnozaspati.insomniarelief(Nesanica)ublažavanemir,nervozuianksioz-nostpovezanesnesanicomiomogućujedubokiokrepljujućisan.Peletezaublažavanjenesanicenestvarajuovisnost,nemajunuspojavanikon-traindikacija.Kaoisvihomeopatskipripravci,insomniareliefjetakođerkomplementaransasvimostalimhomeopatskimiklasičnimlijekovima.

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika tri puta dnevno i prije spavanja. Kod kroničnih tegoba savjetujemo korištenje kroz 2-3 mjeseca.Sastav:paSSifloRa incaRnata (KRiStoV VijEnac) 4X(D) - snažno djeluje na nesanicu.aVEna SatiVa (Zob) 4X(D) - pomaže otklanjanju kronične nesanice.ValERiana officinaliS (oDoljEn) 4X(D) - suzbija nesanicu u početku sna i smiruje isprekidan san.cUpRUm acEticUm (baKREni acEtat) 9X(D) - učinkovit u tretiranju izuzetno jake tjeskobe koja dovodi do nesanice.hyoScyamUS nigER (bUniKa cRna) 9X(D) - djeluje na poremećaj sna uzrokovan pretjeranim uzbuđenjem.

 • 29

  Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretman: anxiety Stress Relief (Stres i tjeskoba) homeolabov homeopatski pripravak kod neuroza, stresa i depresije.

  Odvikavanjeodpušenja (smokingWithdrawalsupport)

  kapi

  POMAŽE PREVLADATI APSTINENCIJSKU KRIZU

  Odlučilisteprestatiunositiotrovnesupstancenikotinauvašorganizamalivamjeteškoizdržatiapstinencijskukrizu?Problempreosjetljivostiidepresijeuzrokovaneodvikavanjemodpušenjauspješnopotpomažuovekapi.sMOKiNGWiTHdraWaLsUPPOrTsinergističkiobjedinjujehomeopatskepripravkekojićesmiritižudnjuzanikotinomipomoćivamdaseriješitekobneovisnostiopušenju.

  Doziranje i način primjene: 15-20 kapi pod jezik 3 puta dnevno. Koristiti najmanje dva mjeseca. nije za djecu.Sastav:tabacUm (DUhan) 15X(D) i lobElia inflata (inDijanSKi DUhan) 5X(D) - u homeopatskim dozama izvrsno pomažu kod odvikavanja od pušenja, djeluju kao imunoterapija.StaphySagRia (UŠljiVac) 5X(D) - ublažava posljedice pušenja, kao što su nadraženi jezik i bol u želucu.thUja occiDEntaliS (amERičKi KlEK) 4X(D) - ublažava tugu, razdražljivost i depresiju koje se javljaju pri odvikavanju od pušenja.magnESia phoSphoRica (magnEZijEV foSfat) 9X(D) - sprječava glavobolju i bolove u želucu.alKohol 13%Pakiranje: bočica s kapaljkom à 30 ml.Komplementarni tretman: nixotinex tm doze ( Detoksifikacija i odvikavanje od pušenja - program od 6 dana)anxiety-Stress Relief (Stres i tjeskoba - homeopatske pelete) broccoli phytocaps (brokula kapsule homeolaba - snažni antioksidans, prevencija malignih oboljenja)

 • Olakšavanjemokrenja(Uri-Plus)pelete

  DIURETIK

  BlagoisigurnodiuretskodjelovanjeUri-PLUsaolakšavamokrenjeiblagotvornodjelujenaproblemzadržavanjavodeutijelu.smanjuje

  otečenostiolakšavategobe.Umorne,teškenogenećevišebitiproblem.

  Doziranje i način primjene: odrasli rastapaju 3-4 pelete pod jezikom 3-4 puta dnevno.Sastav:bEnZoicUm aciDUm (bEnZojEVa KiSElina) 4X(D) - ublažava bolove u bubregu, potiče izlučivanje tekućine.bEllaDonna (VElEbiljE) 4X(D) - pospješuje rad bubrega.bERbERiS VUlgaRiS (ŽUtiKa) 4X(D) - pomaže kod oštrih bolova, probadajućih bolova.paREiRa bRaVa (DjEVičanSKa loZa) 4X(D) - smanjuje bolove pri mokrenju, olakšava otežano mokrenje.

  RUbia tinctoRia (bRoĆ cRVEni) 4X(D) - pospješuje izlučivanje tekućinetEREbEnthina (piStacija) 4X(D) - pospješuje rad bubrega i smanjuje bol.Pakiranje: 80 peleta

  Probavnesmetnjeinadutost(indigestion-Gasrelief)

  kapi

  POMAŽE KOD NADUTOSTI, ŽgARAVICE I gASTRITISA

  Učinkovitoublažavaprobavnesmetnjeinadutost.Mučilivasgastritis,žgaravica,podrigivanje,grčevi,osjećajpečenjauželucu-iNdiGesTiON-GasreLieFpomoćićebrzoidjelotvorno.Beznuspojavaibezkontraindikacija,kompatibilansdrugimhomeopatskimiklasičnimlijekovima,iNdiGesTiON-GasreLieFjačavašimunitetiblagotvornodjelujenaprobavnetegobe.

 • 31

  Doziranje i način primjene: odrasli i starija djeca uzimaju 15-20 kapljica pod jezik, 3 puta dnevno. Djeca mlađa od 12 godina uzimaju pola doze za odrasle. Sastav:nUX Vomica (otRoVni oRah) 9X(D) - ublažava nadutost, grčeve, pospanost nakon jela i zatvor.pomaže osobama koje se malo kreću i koje uživaju duhan i kavu u velikim količinama. oslobađa ih grčeva, bolova i mučnine nakon obroka.bRyonia (tiKVina DEbEla) 9X(D) - odličan je protiv žgaravice i gastritisa.ipEcacUanha (KoRijEn ipEKaKa) 9X(D) - smiruje grčeve u želucu.SUlphUR (SUmpoR) 9X(D) - ublažava žgaravicu i podrigivanje.aRSEnicUm albUm (aRSEnoV oKSiD) 9X(D) - pomaže kod gastritisa i napadaja grčeva.pUlSatilla (SaSa) 9X(D) - djeluje na grčeve uzrokovane plinovima u crijevima.Robinia pSEUDoacacia (laŽna aKacija) 9X(D) - smanjuje količinu kiseline i osjećaj žarenja u želucu.alkohol 13%Pakiranje: bočica s kapaljkom à 30 ml.

  Prostatitis(Prost-X)pelete

  UPALA PROSTATE

  Olakšajtetegobekroničneupaleprostate-koristitePrOsT-Xkojiotklanjaboloveilipečenjeprimokrenjuiejakulaciji,oštreboloveupredjeluprostatekaoiotežanoiučestalomokrenje.Ukolikopatiteodproblemačestogmokrenja,osobitonoćnog,tankogiisprekidanogmokraćnogmlaza,nepotpunogpražnjenjamokraćnogmjehura,učestalihupalamokraćnihorgana,PrOsT-Xjeodličanizbor.Ovajhomeopatskipripravakpomoćićeikodsimptomavezanihuzseksualnefunkcije.

  Doziranje i način primjene: Rastopite 3-4 zrnca pod jezikom 3 puta dnevno. nije za djecu.

 • Sastav:bEnZoicUm aciDUm (bEnZojEVa KiSElina) 4X(D) - djelotvoran je kod urinarnih tegoba uzrokovanih povećanjem prostate.bERbERiS VUlgaRiS (ŽUtiKa) 4X(D) - učinkovit kod infekcija bubrega i urinarnog trakta. colchicUm aUtUmnalE (mRaZoVac) 4X(D) - smanjuje i uklanja bolove.coccUS cacti (KUKac) 4X(D) - smiruje upalu prostate i mokraćnih putova.ononiS SpinoSa (ZEčji tRn) 4X(D) - djelotvoran diuretik.Sabal SERRUlata (palmEta) 6X(D) - koristi se kod povećanja prostate zbog čega dolazi do zastoja urina,

  kod čestog nagona za mokrenjem, kod boli pri ejakulaciji.SoliDago ViRga (VEliKa Zlatnica) 4X(D) - ublažava poteškoće s mokrenjem i bolove u bubregu. Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretman: Saw palmetto phytocaps (Saw palmetto) kapsule homeolaba - koncentrat ploda palmete za tretiranje tegoba prostatitisa, impotencije i neplodnosticystitis Relief (cistitis), pelete, homeopatski pripravakcranberry phytocaps (brusnica) kapsule homeolaba - sprječavanje uroloških upala

  Psorijaza(Psoriasisrelief)pelete

  PSORIJAZA

  PsOriasisreLieFjesinergističkihomeo-patskipripravakkojiznatnoublažavasimpto-mepsorijaze,blagotvornodjelujenapromjenenakoži,uklanjasvrbež,smanjujezadebljanja,crveniloiljuskanjekože,tepodižeimunološkistatus.

  Doziranje i način primjene: odrasli i starija djeca otapaju po 3-4 pelete pod jezikom 3 puta dnevno. Djeca od 2-12 godina uzimaju pola doze za odrasle. preporučamo dugotrajno korištenje.

 • 33

  Sastav:alUmEn (alUminijEV Kalij SUlfat) 4X(D) - djeluje na crvenilo i ljuskanje kože aRSEnicUm (aRSEn) 6X(D) -pomaže kod iritirane kože i kod svrbeža. natRiUm SUlphURicUm (natRijEV SUlfat) 4X(D) - učinkovit kod lezija, zadebljane, ljuskaste kože.magnESiUm SUlphURicUm (magnEZijEV SUlfat) 4X(D) - ublažava svrbež, iritaciju i crvenilo kože.SUlphUR (SUmpoR) 4X(D) - koristi se kod jakog svraba.Pakiranje: 80 peleteKomplementarni tretman: Krema calendula (homeopatska krema od nevena), homeolabSalmon oil phytocaps (Ulje divljeg lososa), kapsule, homeolab

  stresitjeskoba (anxiety-stressrelief)

  pelete

  ANXIETY-STRESS RELIEF (STRES I TJESKOBA) PELETE HOMEOPATSKI SU ODgOVOR NA DANAšNJI

  STRESAN NAČIN ŽIVOTA

  svladajtestresiriješitesedepresijeovompot-punoprirodnomformulomkojapreporučujesekodtretmananeuroza,razdražljivosti,uznemi-renosti,tuge,depresije,osjećajaizgubljenostiiočaja.smirujenapadajepanike.anxyety-stressreliefkombiniranihomeopatskipripravaktakođersemožekoristitizasmanjivanjeučinakauzbuđenja,srdžbeibolnogagubitka.Nestvaraovisnostineizazivapospanost.Kaoisvakihomeopatskipripravak-beznuspojavaibezkontraindikacija.anxiety-stressreliefpomogaojemnogima-dozvolitedapomogneivama!

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno. Za vrijeme napadaja panike, koji se javljaju iznenada bez posebnog povoda a praćeni su neugodnim tegobama, npr. lupanjem srca, otežanim disanjem, bolovima, strahom od smrti itd., koristite Stres i tjeskobu svakih 15 minuta po 2 pelete.Kod kroničnih tegoba savjetujemo korištenje 2-3 mjeseca.

 • Sastav:aSafoEtiDa (aSafEtiDa) 4X(D) - prikladna je za ljude koji su nezadovoljni sami sa sobom i razdražljivi.ignatia amaRa (gRah SV. ignacija) 4X(D) - smiruje djelovanje emocija nastalih zbog bolnog gubitka - tugu, očaj i osjećaj izgubljenosti.. Smiruje nagle promjene raspoloženja. Ublažava osjećaj obeshrabrenosti, dosade i lišavanja. Smiruje srdžbu.aVEna SatiVa (Zob) 4X(D) - smiruje nervnu iscrpljenost i lupanje srca.ValERiana officinaliS (KoRijEn oDoljEna) 4X(D) - uklanja depresiju, tjeskobu, nervozu i nesanicu.aRgEntUm nitRicUm (SREbRni nitRat) 9X(D) - ublažava blage tjeskobe i strepnje, te suzbija napetost. Koristan je u situacijama kada stalno nastojite udovoljiti svakoj zadaći koja naiđe, a inače ste stalno u žurbi i nikada nemate vremena.Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretman: insomnia Relief (nesanica) homeopatski pripravak, homeolab fatigue Relief (Umor) homeopatski pripravak, homeolab

  Umor(Fatiguerelief)pelete

  OSJEćATE LI SE ČESTO UMORNO ILI POVREMENO IMATE POTEšKOćA S PAMćENJEM?

  HOMeOLaBOvFaTiGUereLieF(UMOr)pripravakjealternativabezkofeinakojidjelujeuravnotežisvašimtijelomkakobipovećaovašufizičkuiintelektualnuotpornost.Peletezaublažavanjeumora

  Fatiguerelieftakođersmirujunervnuiscrpljenost,uznemirenostislabost.

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno. Savjetujemo dulje korištenje kroz 2-3 mjeseca kod kroničnog umora.Sastav:mEDicago SatiVa (alfalfa) 4X(D) - pomaže pri intelektualnom i tjelesnom umoru.phoSphoRUS (foSfoR) 6X(D) - prikladan je za ljude koji se iscrpe nakon kraćeg tjelesnog naprezanja.aVEna SatiVa (Zob) 4X(D) - smiruje emocionalnu iscrpljenost i nemir.

 • 35

  SElEniUm mEtallicUm (SElEn) 9X(D) - pogodan je za ljude koji stalno imaju potrebu za spavanjem.agnUS caStUS (KonopljiKa) 4X(D) - otklanja depresiju i vraća životnu energiju.phoSphoRicUm aciDUm (foSfoRna KiSElina) 9X(D) - sprječava klonulost organizma.Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretman: anxiety Stress Relief (Stres i tjeskoba) homeolabov homeopatski pripravak.

  Zatvor-Probavnesmetnje(Constipationrelief)

  kapi

  KONSTIPACIJA, NEUREDNA I TVRDA STOLICA

  Mučilivasneredovitaitvrdastolica,zatvor,nadutostibolnigrčeviuprobavnomtraktu,homeopatskipripravakCONsTiPaTiONreLieFpomoćićevamriješitisetihneugodnihtegoba.

  Doziranje i način primjene: odrasli i starija djeca uzimaju 15-20 kapljica pod jezik, 3 puta dnevno.Djeca od 3-12 godina uzimaju pola doze za odrasle.Sastav:cRoton tigliUm (VRSta Ulja) 9X(D) - djeluje odlično protiv opstipacije.alUmina (glinica) 9X(D) - regulira neredovitu i tvrdu stolicu.aRgEntUm nitRicUm (SREbRni nitRat) 9X(D) - učinkovito djeluje na reguliranje probave.poDophyllUm pEltatUm (glogoV cVijEt) 9X(D) - regulira naizmjenične pojave opstipacije i proljeva.magnESia caRbonica (magnEZijEV KaRbonat) 9X(D) - regulira česte lažne potrebe za obavljanjem nužde.alKohol 13%Pakiranje: kapljice à 30 ml.

 • 2Zaštitaženskogzdravlja

 • 372Kandida - gljivična infekcija (Candida Yeast Relief)Menopauza (Menopause Support)Predmenstrualne tegobe, PMS (PMS Relief)Regulacija tjelesne težine (Weight Control Support)

 • Kandida-gljivičnainfekcija(CandidaYeastrelief)

  pelete

  VAgINALNE gLJIVIČNE INFEKCIJE

  Patiteodčestihgljivičnihinfekcija?Mučevasrecidivi?riješitesezauvijekneugodnihgljivičnihinfekcija!HomeolaboveCaNdidaYeasTreLieF(KaNdida)peletespravljenesuodsastojakaprirodnogaporijeklakojidonoseolakšanjekodsvrbeža,žarenjaiiscjetkakarakterističnihzagljivičneinfekcije(bolkodmokrenja,peckanje,učestalomokrenje,itd.)

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno. Kod akutnih tegoba savjetujemo korištenje pripravka candida yeast Relief 10 dana dok kod kroničnih tegoba savjetujemo korištenje pripravka candida yeast Relief 2-3 mjeseca radi recidiva. preporučamo prehranu na bazi povrća i mesa, izbjegavanje namirnica na bazi škroba i šećera, te izbjegavanje mlijeka i mliječnih proizvoda (osim acidofila), te voća tijekom terapije.Sastav:baptiSia tinctoRia (laŽni ŽUti inDigo) 4X(D) - ublažava osjećaj peckanja pri mokrenju.bRyonia (tiKVina DEbEla) 4X(D) - otklanja bolove.EchinacEa angUStifolia (RUDbEKija) 4X(D) - jača imunitet, pomaže otklanjanju bolova u donjem dijelu trbuha.thUja occiDEntaliS (amERičKi KlEK) 4X(D) - sprečava potrebu za čestim mokrenjem.ViScUm albUm (imEla) 4X(D) - otklanja bolove u predjelu jajnika.canDiDa albicanS 14X(D) - kultura kandide u homeopatskom razrjeđenju koja djeluje kao imunoterapeutik.Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretmani: Echinacea phytocaps (Ehinacea kapsule), homeolab, za podizanje imuniteta.

 • 39

  Menopauza (Menopausesupport)

  pelete

  TEgOBE U MENOPAUZI: VALOVI VRUćINE, NERVOZA, RAZDRAŽLJIVOST, DEPRESIJA I TJESKOBA

  MeNOPaUse(MeNOPaUZa)sUPPOrTpripravakomogućavaučinkovitoibrzoublažavanjenaglihnavalavrućine,nervoze,anksioznosti,razdražljivosti,tetjeskobeidepresije.HomeolaboveMenopausesupport(Menopauza)peletepomažudjelotvornoisigurno,bezštetnihnuspojavaikontraindikacija.Menopauzamožebitidostojanstvenaiugodna.

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno.Savjetujemo uzimanje pripravka najmanje 2-3 mjeseca i po potrebi i dulje.Sastav:lachESiS mUtUS (otRoV amERičKE ZmijE čEgRtUŠE) 10X(D) - smiruje nervozu, tjeskobu, depresiju, prejaku brbljavost, valove vrućine s crvenilom kože lica. Smiruje osjećaj nepovjerenja i ljubomore.amyl nitRoSUm (amilni nitRat) 9X(D) - smiruje intenzivne valove vrućine.bRyonia (tiKVina DEbEla) 4X(D) - sprječava tjeskobu, preosjetljivost i crvenilo lica.aURUm mEtallicUm (Zlato) 9X(D) - smiruje lupanje srca, pomaže kod depresije.SangUinaRia canaDEnSiS (cRVEni KoRijEn) 9X(D) - smiruje napadaje vrućine. osobito je prikladna za žene koje su sklone uzbuđenju i razdražljivosti, koje pate od užarenih ušiju, dlanova, ruku i stopala ili od migrene koja se javlja na desnoj strani glave.Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretman: Wild Salmon oil phytocaps (Ulje divljeg lososa) kapsule, homeolabanxiety-Stress Relief (Stres i tjeskoba) homeopatski pripravak, homeolab

 • Predmenstrualnetegobe,PMs(PMsrelief)

  pelete

  POMAŽE UBLAŽAVANJU MENSTRUALNIH gRČEVA, BOLOVA I RAZDRAŽLJIVOSTI

  Predmenstrualnanapetostobičnosemanifestiradesetakdanaprijemenstruacijepovećanjemnervoze,razdražljivosti,nadutosti,itd.Uzimajulisetijekomtogarazdoblja,HomeolabovePMsreLieFpeletepomoćićeurješavanjutegobamenstrualnihgrčeva,razdražljivosti,ljutnje,tuge,anksioznostiiumora.PMsreliefhomeopatskipripravakublažavamenstrualneglavobolje,bolove,jakemenstruacijeinadutost.Bezkontraindikacija,beznuspojava,blagoisigurno.

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno (tjedan dana prije i tijekom menstruacije ako je to potrebno).Sastav:cimicifUga RacEmoSa (cRna cimicifUga) 4X(D) - smanjuje menstrualne bolove, glavobolju i loše raspoloženje. SEcalE coRnUtUm (RaŽ) 4X(D) - smiruje zabrinutost i ublažava osjećaj tjeskobe.mERcURiUS coRRoSiVUS (ŽiVin KloRiD) 9X(D) - homeopatska otopina koja ublažava tjeskobu, bijes, te prerane i preobilne mjesečnice.aURUm mEtallicUm (Zlato) 9X(D) - ublažava osjećaje tuge, razdražljivosti i bijesa.Ublažava i bolove u jajnicima za vrijeme ovulacije, smanjuje bolnost dojki i osjećaj težine u donjem dijelu trbuha.

  hyDRaStiS canaDEnSiS (Zlatna foKa) 4X(D) - pomaže pri obilnim mjesečnicama i krvarenjima iz maternice koja nisu povezana s mjesečnicom.nitRicUm aciDUm (DUŠična KiSElina) 9X(D) - smiruje i ublažava preosjetljivost.Sabina (boRoVica) 8X(D) - pomaže kod preobilne mjesečnice praćene jakim i probadajućim bolovima.hyoScyamUS nigER (bUniKa) 3c - pomaže kod krvarenje iz maternice, menstrualnih grčeva i glavobolje.lycopoDiUm claVatUm (cRVotočina obična) 4X(D) - pomože kod lošeg raspoloženja, osjećaja tuge i nadutosti trbuha.Pakiranje: 80 peleta

 • 41

  Komplementarni tretman: anxiety Stress Relief (Stres i tjeskoba) homeopatski pripravak, homeolabWild Salmon oil (Ulje divljeg lososa) kapsule, homeolab

  regulacijatjelesnetežine (WeightControlsupport)

  pelete

  ZDRAVO MRšAVLJENJE

  Odličanizborzaonekojiželeizgubitikilograme-HomeolabovpripravakWeiGHTCONTrOLsUPPOrT(reGULaCijaTjeLesNeTeŽiNe).Ovajsinergističkihomeopatskipripravakubrzavametabolizamidetoksificiraorganizam.idealanjezarješavanjenagomilanihkilogramazbogusporenogmetabolizma,zaonekojinejedumnogoalisesvejednodebljaju.sigurnoipouzdanopomaževamdasmršavitedvadotrikilogramamjesečno,zdravoipostepeno.KorištenjemWeightControlsupporthomeopatskogpripravkavašetijelonegubipotrebnutekućinu,nemačestihstolica-pripravakusklađujevašmetabolizamiubrzavaganazdravnačin.BeznuspojavaibezkontraindikacijaHomeolaboveWeightControlsupport(regulacijatjelesnetežine)polučitćesigurnerezultate.

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno.Savjetujemo 2-3 mjeseca kontinuirano uzimanje Weight control Support pripravka.Sastav:thyRoiDinUm 9X(D) - ubrzava metabolizam.RhamnUS fRangUla (KRKaVina) 4X(D) - potiče probavu, djeluje protiv gojaznosti i celulita.fUcUS VESicUloSUS (fUcUS alga) 4X(D) - učinkovito djeluje protiv celulita i gojaznosti. pospješuje probavu.KaliUm ioDatUm (KalijEV joDiD) 6X(D) - regulira oscilacije osjećaja gladi.Pakiranje: 80 peleta

 • 3Bolovi

 • 433 Arnika+ krema (Arnica+ Pain Relief Cream)Artritis (Arthritis Relief)Artritis+ krema (Capsicum + Arthri Cream)Glavobolja i migrena (Headache/Migraine Relief)Herpes krema (Herpes Soothing Cream) Neven+ krema (Calendula+ First Aid Cream)Uhobolja (Earache Pain Relief)

 • arnika+krema (arnica+PainreliefCream)

  krema

  POMAŽE U UBLAŽAVANJU MANJIH PODLJEVA, ISTEgNUćA I UgANUćA

  Zaprirodnoublažavanjebolova,koristitearNiCa+PainreliefCream(arNiKa+homeopatskukremu).djelujetrenutno!riješitesemodricaodmah!Zahvaljujućisvojojposebnojakojformulikojasadržavaarniku(brđanku),arNiCa+PainreliefCream(arNiKa+krema)možesekoristitizaučinkovitoublažavanjetraumapoputpodljeva,oteklinaodudarca,istegnućai

  manjihkontuzija.Trenutnorješavabolovenakonudaraca,padovaiozljeda.

  Uputa za uporabu: obilno nanesite 3-4 puta dnevno na bolno mjesto i lagano utrljajte. ne nanosite na otvorenu ranu.Sastav:aRnica montana (bRĐanKa) 4D 4%,hypERicUm pERfoRatUm (goSpina tRaVa) 4D 4%,SymphytUm officinalE (gaVEZ) 4D 4%.Pakiranje: krema 50 ml.Komplementarni tretmani: arnica montana (arnika) homeopatski pripravak, pelete od homeolaba.

  artritis(arthritisrelief)pelete

  POMAŽE UBLAŽAVANJU REUMATSKE BOLI, UPALE TETIVA, UKOČENOSTI ZgLOBOVA I MIšIćA

  arTHriTiCPaiN(arTriTis)peleteublažavajuboloveiupalepovezanesartritičnomboliireumatizmom.arthritisrelief(artritis)peletenenadražujuželudac.Takođerublažavajubolnuukočenost,bolovekojisešire,bolovekojirazdiru,grčeviteboloveiobamrlost.Beznuspojavaibezkontraindikacija.Pomažesigurnoiučinkovito.

 • 45

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno.Savjetujemo korištenje 2-3 mjeseca, a po potrebi i dulje.Sastav:caUSticUm (hahnEmannoVa SoDa) 6X(D) - smiruje bolove kod artritisa i reume, ukočenost križa, kao i bolove u bedrima, stegnima, koljenima i stopalima koje osjećate kao probadanje ili čupanje.colchicUm aUtUmnalE (mRaZoVac) 4X(D) - smiruje giht, grčeve u prstima i bolove u stegnima, stopalima i nožnim prstima.bEnZoicUm aciDUm (bEnZojEVa KiSElina) 4X(D) - smiruje bolove zglobova i ukočenost vrata.aRSEnicUm albUm (aRSEnoV oKSiD) 8X(D) - ublažava akutne bolove u rukama, šakama i nogama.aRnica montana (bRĐanKa) 7X(D) - smanjuje grčeve u prstima.natRUm caRbonicUm (natRijEV KaRbonat) 4X(D) - pomaže kod bolova u ramenima.apiS mEllifica (pčEla) 6X(D) - koristi se za smanjenje ukočenosti prstiju.Za lokalno ublažavanje boli uslijed artritisa, kod ukočenosti zglobova i mišića poželjno je koristiti i komplementarnu terapiju - homeopatski pripravak homEolab-a u obliku kreme pod nazivom artritis krema (capsicum+ arthri cream).Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretmani:capiscum+ arthri-cream (artritis homeopatska krema), homeolab

  artritis+krema (Capsicum+arthriCream)

  krema

  KREMA ZA UBLAŽAVANJE BOLI USLIJED ARTRITISA

  CaPsiCUM+arthri-Cream(KreMaZaUBLaŽavaNjeBOLiUZrOKOvaNearTriTisOM))učinkovitoublažavaartritičnubol.HomeolabovaCaPsiCUM+Creamprirodnakremaspravljenajeposebnozaublažavanjeboli,teukočenostimišićaizglobova.

  Sastav:capSicUm annUm (cRVEna papRiKa ljUta) 6D 4%RhUS toXicoDEnDRon (otRoVni bRŠljan) 6D 4%

 • aRnica montana (bRĐanKa) 4D 4%,calEnDUla officinaliS (nEVEn) 4D 4%SymphytUm officinalE (gaVEZ) 4D 4%hypERicUm pERfoRatUm (goSpina tRaVa) 4D 4%Uputa za uporabu: Kremu obilno nanesite 3 puta dnevno na bolna područja i blago umasirajte.Komplementarni tretmani:arthritis Relief (artritis) homeopatski pripravak, pelete, homeolab phytocaps glucosamine (glukozamin) kapsule za regeneraciju hrskavičnog tkivaPakiranje: Krema 50 ml.

  Glavoboljaimigrena (Headache/Migrainerelief)

  pelete

  gLAVOBOLJE, MIgRENE

  akovasmučeglavobolje,amigrenesunepodnošljive,koristiteHeadaCHe&MiGraiNereLieF(GLavOBOLjaiMiGreNa)pripravak.Homeolabovpripravakprodiredokorijenaproblemakakobiznačajnosmanjiobolpovezanusglavoboljamai migrenama.Pomaženazdravnačin-beznuspojava,bezkontraindikacija.Kompatibilanjesasvimhomeopatskimiklasičnimlijekovima.sHomeolabovimHeadache&Migrainerelief(Glavoboljaimigrena)peletamapronađiteolakšanjeodjutarnjih

  glavobolja,tupihglavobolja,migrenasiskrenjempredočima(aurama),pulsirajućih,intenzivnihglavobolja,glavoboljasvrtoglavicama,mučninama,omamljenostiinesvjesticama,glavoboljaspulsiranjemusljepoočicama,itd.

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno.Savjetujemo vam da pripravak počnete koristiti na prve znakove glavobolje i migrene - djeluje trenutno. Kod akutnih glavobolja i migrena savjetujemo

 • 47

  korištenje pripravka headache/migraine po potrebi, dok kod kroničnih migrena preporučamo korištenje 2-3 mjeseca kontinuirano.Sastav:cyclamEn EURopaEUm (ciKlama) 4X(D) - ublažuje jutarnje glavobolje, tupu glavobolju, migrenu u vrijeme mjesečnice ili glavobolje kod kojih se pojavljuju zvjezdice ispred očiju.alUmina (glinica) 9X(D) - koristi se u slučajevima glavobolje kada pacijent osjeća kao da ga netko vuče za kosu.antimoniUm cRUDUm (antimonijEV SUlfiD) 9X(D) - prikladan je kada pacijent osjeća kao da će mu glava eksplodirati.mElilotUS officinaliS (KoKotac) 4X(D) - sprječava pojavu nesvjestice i mučnine uslijed glavobolje lycopoDiUm claVatUm (cRVotočina obična) 5X(D) - sprječava glavobolju kod koje se mrači pred očima.glonoinUm (nitRoglicERin) 6X(D) - smiruje kako tupe, tako i jake, probadajuće glavobolje ili migrene koje prate valovi topline, zakrvavljene oči i crne točkice pred očima.DigitaliS pURpUREa (pUStiKaRa cRVEna) 9X(D) - ublažava ukočenost vrata, bolove u sljepoočnicama i pri pokretanju očima.aRgEntUm nitRicUm (SREbRni nitRat) 9X(D) - pomaže kod glavobolja povezanih s vrtoglavicom.Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretman: anxiety/Stress Relief (Stres i tjeskoba) homeopatski pripravak homeolaba, ukoliko je bol uzrokovana stresom i tjeskobom.

  Herpeskrema (HerpessoothingCream)

  krema

  KREMA ZA LOKALNU PRIMJENU KOD SVIH VRSTA HERPESA

  Mučevasneugodnisimptomiherpesa?Nemojteočajavati,HomeolabovasmirujućaHerPessOOTHiNGCreaM(Kremaprotivherpesa)trenutnopomaže.HerpessoothingCream(Kremaprotivherpesa)spravljenajezaublažavanjebolnihsimptomaherpesa,grozniceiplikova.Učinkovito,brzoizdravoibezikakvih

 • nuspojava.Homeopatskipripravcijačajuvašimunitet.

  Uputa za uporabu: obilno nanesite 3-4 puta dnevno na nadraženu kožu i lagano utrljajte. Savjetujemo vam da kremu herpes Soothing cream počnete koristiti na prve znakove pojave herpesa.Sastav:hypERicUm pERfoRatUm (goSpina tRaVa) 5c 4%gElSEmiUm SEmpERViREnS (ŽUti jaSmin) 5c 4%RhUS toXicoDEnDRon (otRoVni bRŠljan) 5c 4%EUphoRbiUm (VRSta KaKtUSa) 5c 4% PAKIRANJE: KREma 50 ml.

  Neven+krema (Calendula+FirstaidCream)

  krema

  POMAŽE UBLAŽAVANJU MANJIH POSJEKOTINA, OgREBOTINA I OPEKOTINA

  Zaštititesvojeliceoddnevnihagresijasunca,hladnoće,vjetraizagađenjakojimoguizazvaticrvenilo,oteklinu,svrbežisuhoću.Zahvaljujućisvomumirujućemiprotuupalnomdjelovanju,CaLeNdULa+FirsTaidCreaM(NeveN+krema)pomoćićevašojkožidazadržigladakiblistavizgled.HomeopatskakremaCalendulaučinkovitajeiutretiranjuneurodermitisaipsorijaze.PrimjenomCaLeNdULaFirsTaidCreaM+Cream(Neven+

  kreme)pomoćićeteiprialergijskojreakcijikože.

  Uputa za uporabu: tanko nanesite 3 puta dnevno na ozlijeđeno mjesto i lagano utrljajte.Sastav:calEnDUla officinaliS (nEVEn) 4D 4%EchinacEa angUStifolia (RUDbEKija) 4D 4%hypERicUm pERfoRatUm (goSpina tRaVa) 4D 4%phytolacca DEcanDRa (VinobojKa) 4D 4%canthaRiS (ŠpanjolSKa mUŠica) 4D 4%SUlphUR (SUmpoR) 4D 4%Pakiranje: krema 50 ml.

 • 49

  Uhobolja(earachePainrelief)pelete

  UHOBOLJA

  Upotpunostiprirodan,HomeolaboveearaCHePaiNreLieF(UHOBOLja)pripravakdonosibrzoolakšanjeboliuušimaodraslihidjece.idealanzaslučajevebolovazbogzaostalevodeuušima,kodplivačaimanjihiritacija.UhoboljumožetebrzouklonitizahvaljujućiHomeolabovimearachePainrelief(Uhobolja)peletama.Beznuspojavaibezkontraindikacija.

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno.Sastav:fERRUm phoSphoRicUm (ŽEljEZni foSfat) 8X(D) - učinkovito ublažava uhoboljucapSicUm annUm (cRVEna papRiKa ljUta) 5X(D) - ublažava akutnu bol, svrbež i pritisak u ušima.thUja occiDEntaliS (amERičKi KlEK) 5X(D) - otklanja bol i curenje iz bolesnog uha.SilicEa (Silicij) 8X(D) - koristi se kod kronične upale uha, suzbija bolove.mERcURUS ViVUS (ŽiVa) 8X(D) - pomaže kod gnojnih upala srednjeg uha.Kali phoSphoRicUm (KalijEV foSfat) 8X(D) - ublažava bol u uhu.pyRogEniUm 12X(D) - smiruje upale.Pakiranje: 80 peleta

 • 4Kašalj, prehlade i alergije

 • 514 Alergija (Allergy Relief)Gripa (Naturcoksinum - Flu Relief)Prehlada i kašalj (Cough & Cold Relief)Sinus (Sinus Relief)

 • alergija (allergyrelief)

  pelete

  ALERgIJE

  Mučevasneugodnisimptomi alergija:kihanje,glavobolje,curenjeiznosaisuzenjeočiju? Nebrinite-vašećetegobesigurnouklonitiHomeolabovaLLerGYreLieF(aLerGija)pripravak.HomeolaboveaLLerGYreLieFpelete,potpunosuprirodan pripravak,prirodnaimunoterapija,učinkovitaisigurnabezkortikosteroidaibezantihistaminika.allergyreliefneisušujesluznicuinepotiskujesimptome,naprotiv-allergyreliefminimalnonadražujesluznicu,intoksicirajuidjelujekao

  “cjepivo”-učinašetijelodasesenzibiliziranaalergenekojenepodnosi.Nakonhomeopatsketerapijesluznicavišenijepreosjetljiva,imunitetjeojačan-rješavaseuzrokaneposljedicealergija.Zadjecuiodraslekojiželezdravoliječenjeijačanjevlastitogimuniteta,beznuspojavaibezkontraindikacija-vrhunskisinergističkihomeopatskipripravak.aLLerGYreLieF-jedanodHomeolabovihnajtraženijihpripravaka-dobitnikmnogihpriznanjapomoćićeivama.

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno mjesec dana prije i tijekom sezone alergija. Djeca od 2-12 godina koriste pola doze za odrasle. Kod alergena koji su stalno prisutni, kao što su grinje, koristite ove pelete kroz dulju kuru od barem dva do tri mjeseca.

 • 53

  Sastav:alliUm cEpa (cRVEni lUK) 6X(D) - smiruje nadraženost očiju i gornjih dišnih putova, jake napadaje kihanja i osjećaj svrbeža u ušima.aRSEnicUm albUm (aRSEnoV oKSiD) 9X(D) - smiruje hunjavicu i peludnu groznicu.cUpRUm mEtallicUm (baKaR) 9X(D) - smiruje povremeni kašalj.SabaDilla (SjEmE čEmERiKE) 6X(D) - smiruje napadaje kihanja.nUX Vomica (otRoVni oRah) 6X(D) - pomaže kod učestalih napada kihanja, noćnog začepljenja nosa i dnevnog curenja nosa.Sticta pUlmonaRia (plUĆnjaK) 6X(D) - smiruje tegobe začepljenog i suhog nosa i stalne potrebe za ispuhivanjem nosa.aRalia RacEmoSa (naRD, DESpiK) 6X(D) - smiruje prehladu sprječavajući otjecanje sluznica.Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretmani:Sinus Relief (Sinus) homeopatski pripravak, pelete, homeolab.Echinacea phytocaps (Ehinacea) kapsule, homeolab, za jačanje imuniteta

  Gripa (Naturcoksinum-Flurelief)

  pelete

  gRIPA I VIROZE

  jedNOKraTNidOZaTOriUOBiTeLjsKOMPaKiraNjU.Osjećatedavashvatagripa?djelujteodmah!Čimsepojaveprvisimptomi-povišenatemperatura,slabost,groznica,curenjenosaibolumišićima-uzmiteHomeolabovNaTUrCOKsiNUM-FLUreLieF!djelujetrenutno!jednostavnorastopitecijelisadržajjednogdozatoraispodjezikasvakih8sati.,iličakičešće,popotrebi.NaturcoksinumjenajjačiHomeolabovimunoterapeutik,iujednonajtraženijihomeopatskipripravak-onjeprirodnianalgetikiantipiretik.HomeolabovNaTUrCOKsiNUM-FLUreLieFnemanuspojavanikontraindikacija.Prematome,svi-kakodjeca,

 • takoiodrasli-moguimatikoristiodnjega,čakitrudnice,teljudikojipateodvisokogatlaka.

  Doziranje i način primjene: odrasli i djeca iznad 2 godine starosti: na prvi znak gripe polako rastopiti sadrzaj jedne cijele bočice ispod jezika.ponovite 2 ili 3 puta, po potrebi svakih osam sati. Ukoliko uzmete pripravak na prve znakove gripe, dovoljna je jednodnevna terapija.počnete li koristiti pripravak nakon što Vas je gripa svladala pred dan ili dva, koristite pripravak naturcoksinum-flu Relief dva do tri dana.Za prevenciju u doba gripe preporučamo koristiti po jednu bočicu (dozator) tjedno.Sastav:anaS baRbaRiaE hEpatiS Et coRDiS EXtRactUm 200c.Pakiranje: Kutija sa 6 dozatora à 1 gKomplementarni tretmani: phytocaps Echinacea (Ehinacea) kapsule za jačanje imuniteta, homeolab

 • 55

  Prehladaikašalj (Cough&Coldrelief)

  pelete

  PREHLADA I KAšALJ, INFEKCIJE DONJIH DIšNIH PUTOVA

  Želiteseriješitiprehladeiteškogakašlja?UzmiteHomeolaboveCOUGH&COLd(PreHLadaiKaŠaLj)pelete!Bakterijamaivirusimakojinasokružuju,osobitousezoniprehladaigripe,podlegnutinećesvi-samoonikojimajeimunitetoslabljen.Ojačatiimunitetipomoćiuozdravljenju-tojeciljhomeopatskogliječenja.PrirodnasvojstvakojasadržavajuCough&Cold(Prehladaikašalj)peleteublažavajukašaljpopraćenpromuklošću,bronhitis,problemsluzi,grloboljuivrućicu.

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno.Djeca od 2-12 godina koriste pola doze.Sastav:DRoSERa RotUnDifolia (RoSiKa) 4X(D) - smiruje kašalj i bolove u grudnom košu izazvane kašljem kao i promuklost.ipEcacUanha (KoRijEn ipEKaKa) 6X(D) - smiruje kašalj i bronhitis.aRSEnicUm albUm (aRSEnoV oKSiD) 12X(D) - pomaže kod stezanja i pečenja u grudima pri svakom kašljanju; sluz je oskudna, a ispljuvak pjenast. također, onemogućava prekomjerno izlučivanje sekreta.bEllaDonna (VElEbiljE) 4X(D) - smiruje tegobe kod prehlade, grlobolje, kongestije gornjih dišnih putova i vrućice.KaliUm bichRomicUm (KalijEV biKRomat) 12X(D) - se koristi kod obilnog zelenkasto-žućkastog sluzavog sekreta.pUlSatilla (SaSa) 12X(D) - smiruje suhi kašalj i vlažni kašalj s izbacivanjem sluzi.mERcURiUS SolUbiliS (hahnEmannoVa otopina ŽiVE) 30X(D) - pomaže kod grlobolje, oštrih bolova u grlu i krajnicima, te kod prehlada.

 • Pakiranje: 80 peletaKomplementarni tretmani:naturcoksinum-flu Relief (gripa), pelete, homeopatski pripravak, homeolab Sinus Relief (Sinus), pelete, homeopatski pripravak, homeolabphytocaps Echinacea (Echinacea) kapsule homeolaba za jačanje imuniteta.

  sinus(sinusrelief)pelete

  UPALA SINUSA

  HomeolabovsiNUsreLieFpripravakosiguravaublažavanjesimptomabolneupalesinusapoputglavobolje,pritiska,začepljenjanosa,teotečeneivlažnesluznicenosa.iznimnojeučinkovit,brzodjelujeineizazivapospanost.jačaimunitetisprečavarecidive-učestaleupalesinusa.djelotvoranikodkroničnogsinusitisa,siNUsreLieFvrhunskijesinergističkihomeopatskipripravak.

  Uputa za uporabu: Rastopite 3 ili 4 pelete ispod jezika 3 puta dnevno.Djeca od 2-12 godina koriste pola doze.

  Sastav:alliUm cEpa (cRVEni lUK) 9X(D) - smiruje upalu nosa koju karakterizira curenje sluzi iz nosa.EUphRaSia officinaliS (ViDac) 9X(D) - smiruje upalu očiju i nosa.Sticta pUlmonaRia (plUĆnjaK) 9X(D) - smiruje pritisak u korijenu nosa i oslobađa suh, začepljen nos.nUX Vomica (otRoVni oRah) 9X(D) - ublažava osjetljivost, upalu i začepljenost gornjih dišnih putova, te bol u nosnicama.hyDRaStiS canaDEnSiS (Zlatna foKa) 4X(D) - preporučuje se iscrpljenim, oslabljenim pacijentima s kroničnim žućkastim, gustim sekretom koji često nadražuje nosnice.thUja occiDEntaliS (amERičKi KlEK)

 • 57

  4X(D) - koristi se kod upala sa zelenim sekretom neugodnog mirisa.hEpaR SUlphURiS calcaREUm (hahnEmannoV KalcijEV SUlfiD) 9X(D) - ublažava upalu sluznica i oštru bol koja se pogoršava od dodira ili udisanjem hladnog zraka.Pakiranje: 80 zrnacaKomplementarni tretmani:Echinacea phytocaps (Ehinacea) kapsule za jačanje imuniteta, homeolaballergy Relief (alergija), homeopatski pripravak homeolaba, ukoliko je alergija uzrok upale sinusa cough&cold Relief (prehlada i kašalj), pelete, homeopatski pripravak, homeolab

 • 5Homeopatija za bebe i djecu

 • 595 Belladonna 15X(D) - snižavanje temperatureChamomilla 15 X(D) - kod boli pri rastu zubića, nemira i preosjetljivostiChina 15X(D) - protiv proljevaColocynthis 15X(D) - protiv grčeva (kolika)Pulsatilla 15X(D) - kod prehlade, začepljenosti i curenja iz nosića Urtica urens 15X(D) - kod osipa i opekotinaArnika+ krema (Arnica+Pain Relief Cream)Neven+ krema (Calendula+First Aid Cream)

 • 61

  Kadamalenipateodneketegobeilibolesti,odpresudnogjeznačajaoda-bratiblagilijekkojemumožetevjerovati.Budućidasuhomeopatskipri-pravcispravljeniodpotpunoprirodnih,jakorazrijeđenihsastojaka,mameitatenetrebajubrinutiokemijskimdodacimailioneželjenimpopratnimpojavama. svi homeopatski pripravci sadržavaju tekminimalne količineaktivnihtvari,stogasubezopasni:nisutoksičniinemajunuspojava.Natemeljunačela„sličnoseliječisličnim“homeopatskamedicinanepo-

  kušavajednostavnopotisnutisimptome,onadjelujetakodapotičedjetetovvlastitiobrambenimehanizam.Homeopatskipripravcidolazeuoblikukap-ljica,peletailisirupa,lakoseuzimajuteimajuugodanokus.roditeljikojibri-nuozdravljusvojedjecekoristehomeopatskepripravkezasvojenajmlađe.

  dOZiraNjeiNaČiNUPOraBeHOMeOPaTsKiHPriPravaKaZaBeBeidjeCUHomeopatskipripravcipostojeu različitimoblicimakao što supelete,

  kapiilikreme.Homeopatske peleteHomeolaba osim aktivnih tvari sadržavaju samo

  laktozu(mliječnišećer).Pakiranesuumultidozatorepo80peleta.Pripravkezabebeidjecudajemonašimnajmlađimapo3peleteodjed-

  nomtriputadnevnoilipremasavjetuliječnikahomeopata.djeciod2do12godinamožemodavatiiodgovarajućepripravkezaodra-

  sleupoladoze.doziranjejejednostavno:okrenitedozatorčepompremadoleizaokreni-

  tečep.sasvakimokretomčepaizaćićepojednapeleta.Potomotvoritečep,istresitepeletebezdodirivanjapripravkaprstima,kakobisteočuvalinjego-vučistoću.Bebamajenajlakšedatihomeopatskipripravaktakodapeleterastopiteumalovodeilihladnogčaja.dajteihbebiuplastičnojžličiciilidudici.Nemojtekoristitimetalnoposuđe.većojdjeci istresitepeleteuusta.Nekaih“pocuclaju”kaobombone

  doksepotpunonerastopeinekaihnegrizuinegutajucijele.starijimaprobajteobjasnitidadesetakminutaprijeiposlijeuzi-

 • manja pripravka ne jedu, ne piju, ne koriste pastu za zube ili slatkiše sokusommentolajerumanjujudjelovanjehomeopatije.

  homeopatski pripraVCi Za NOvOrOĐeNČad,BeBeidjeCU

  Belladonna(velebilje)15X(d)SNIŽAVANJE TEMPERATURE

  Prehlada,virozailigripa,velikevrućineilirastzubićamogukoddjeceuzrokovatiiznenadniporasttemperature.Malodijetekojeimapovišenutemperaturumorastalnobitipodnadzoromzbogmogućepojavekonvulzija.Zatražitesavjetliječnikaukolikodijeteimatemperaturuiznad39Cduljeod2sata.HOMeOLaB-ovpripravakzasnižavanjetemperaturesadržavaBelladonnukojaseuspješnokoristiprotiviznenadnihvrućicakarakteriziranihdrhtanjemcijelogtijela,vrućimčelominemirom.Doziranje i način uporabe: Dojenčad: otopite 3 pelete u malo čaja ili vode, 3 puta dnevno. Dajte ih bebi u plastičnoj žličici ili dudici. Djeca: Uzimaju 3 pelete pod jezik, 3 puta dnevno. Većoj djeci koja na taj način mogu koristiti pripravak samo objasnite da ga trebaju rastopiti pod jezikom, a ne gristi, jer onda brže i bolje djeluje.

  Chamomilla(kamilica)15X(d)KOD BOLI PRI RASTU ZUBIćA, NEMIRA I PREOSJETLJIVOSTI

  rastzubićakoddjecemožebitivrlobolan.Nicanjezubićamožebititeškoiskustvokakozabebutakoizaroditelje.srećom,homeopatskajemedicinadjelotvornakodbolova,plačljivostiinemiravezanihuzrastzubića.BebamaćesigurnopomoćihomeopatskipripravakChamomillakojitrenutnodjeluje,ublažavabolprinicanjuzubićaitegobeotečenihdesni.Chamomillasmirujenemirnoiuplakanodijete.Pomažeikodtegobakojepratenicanjezubića,kaoštosurazdražljivost,proljevipovišenatemperatura.Kodbolnograsta

 • 63

  zubićabebestavljajuprstićeuusta,ajedanobrazmožeimbiticrven.Doziranje i način uporabe: Dojenčad: otopite 3 pelete u malo čaja ili vode, 3 puta dnevno. Dajte ih bebi u plastičnoj žličici ili dudici. Djeca: Uzimaju 3 pelete pod jezik, 3 puta dnevno. Većoj djeci koja na taj način mogu koristiti pripravak samo objasnite da ga trebaju rastopiti pod jezikom, a ne gristi, jer onda brže i bolje djeluje.

  China(korakininovca)15X(d)PROTIV PROLJEVA

  dojenčadčestopatiodproljevaiakosuispravnohranjena,jerimprobavnisustavnijejošnajboljeadaptiran.HomeolabovpripravakkojisadržavaChinupomoćićebebireguliratistolicu.Ukolikojeproljevintenzivanilineprestaje,svakakoposjetiteliječnikaipazitedabebanedehidrira.HomeolabovpripravakChinapomoćićedjetetureguliratistolicuispriječitićepretjeranigubitaktekućine.Doziranje i način uporabe: Dojenčad: otopite 3 pelete u malo čaja ili vode, 3 puta dnevno. Dajte ih bebi u plastičnoj žličici ili dudici. Djeca: Uzimaju 3 pelete pod jezik, 3 puta dnevno. Većoj djeci koja na taj način mogu koristiti pripravak samo objasnite da ga trebaju rastopiti pod jezikom, a ne gristi, jer onda brže i bolje djeluje.

  Colochyntis(gorkajabuka)15X(d)PROTIV gRČEVA (KOLIKA)

  HomeolabovpripravakprotivgrčevasadržavaColocynthiskojismirujegrčeveipopravljaraspoloženjedjeteta.Kolikesunazivzatrbušnegrčevekojisejavljajuzbognedovoljnorazvijenogprobavnogsustava.Onemogubitivrlobolneiuznemirujućezabebe,aliinjihoveroditelje,jerdovodedobrojnihbesanihnoći.HomeolabovpripravakColocynthissmiritićegrčeveipopravitiraspoloženjedjeteta.dijetekojemučegrče-vičestoneutješnoplače,savijanogeprematrbuhu,pomažemukadaganosite,utopliteilimasiratetrbuščić,apogoršavasenakonobroka-Colocynthisjepripravakkojićevrlobrzopomoćivašemdjetetu.Doziranje i način uporabe: Dojenčad: otopite 3 pelete u malo čaja ili vode, 3 puta dnevno. Dajte ih bebi u plastičnoj žličici ili dudici.

 • Pulsatilla(sasa)15X(d)KOD PREHLADE, ZAČEPLJENOSTI I CURENJA IZ NOSIćA

  Prehlade,curenjeiznosićaikašaljuzrokovanslijevanjemsluzinizždrijelovrlosučestekodmaledjece.Homeopatijamožepomoćinaprirodanisigurannačin.Kadanosićpeče,kodzačepljenostiičestogpodražajanakihanjepomoćićePulsatilla.Blagotvornodjelujenapromjenenazalnihsimptoma,plačljivostipromjeneraspoloženja.Doziranje i način uporabe: Dojenčad: otopite 3 pelete u malo čaja ili vode, 3 puta dnevno. Dajte ih bebi u plastičnoj žličici ili dudici. Djeca: Uzimaju 3 pelete pod jezik, 3 puta dnevno. Većoj djeci koja na taj način mogu koristiti pripravak samo objasnite da ga trebaju rastopiti pod jezikom, a ne gristi, jer onda brže i bolje djeluje.

  Urticaurens(kopriva)15X(d)KOD PELENSKOg OSIPA I OPEKOTINA

  Kadnježnadječjakožadođeudodirsnečistimpelenamavrločestodolazidopojavecrvenilaižarenja.OvajHomeolabovpripravaksmanjujeosjećajpečenjaiboli,tesimptomenadraženekože.Doziranje i način uporabe: Dojenčad: otopite 3 pelete u malo čaja ili vode, 3 puta dnevno. Dajte ih bebi u plastičnoj žličici ili dudici. Djeca: Uzimaju 3 pelete pod jezik, 3 puta dnevno. Većoj djeci koja na taj način mogu koristiti pripravak samo objasnite da ga trebaju rastopiti pod jezikom, a ne gristi, jer onda brže i bolje djeluje.

  HOMeOPaTsKeKreMeZadjeCU

  arnika+krema (arnica+PainreliefCream)

  Homeopatskakremazaublažavanjebolovanakonudaraca,padovaiozljeda,kodpojavehematoma-modrica.

 • 65

  Sastav: arnica montana 4X(D) 4%, hypericum perforatum 4X(D) 4%, Symphytum officinale 4X(D) 4%.način uporabe: obilno nanijeti 3-4 puta dnevno na bolno mjesto i lagano utrljati. ne nanositi na otvorenu ranu.Pakiranje: krema 50ml.

  Neven+krema (Calendula+FirstaidCream)

  Homeopatskakremakojapomažezacjelivanjemanjihranaiblažihopekotina.Olakšavategobeneurodermitisa.Sastav: calendula officinalis 4X(D) 4%, Echinacea angustifolia 4X(D) 4%, hypericum perforatum 4X(D) 4%, phytolacca decandra 4X(D) 4%, cantharis 4X(D) 4%, Sulphur 4X(D) 4%.Način uporabe: tanko nanijeti 3 puta dnevno na ozlijeđeno mjesto i lagano utrljati.Pakiranje: krema 50ml

  homeopatski pripraVCi Za odrasle koje MOGUKOrisTiTidjeCaOd2dO12GOdiNa

  alERgija – allergy ReliefbolESt VoŽnjE – travel Sickness ReliefEKcEm – Eczema ReliefgRipa – naturcoksinum - flu ReliefKonDicija – performance SupportpREhlaDa – cough&cold ReliefpRobaVnE SmEtnjE i naDUtoSt – indigestion-gas ReliefUhobolja – Earache pain ReliefUpala mjEhURa – cystitis ReliefUpala SinUSa – Sinus ReliefZatVoR – constipation Relief

 • 6Homeopatskaprvapomoć za djecu iodrasle

 • 676 Apis mellifica 7C - Ubodi insekata, opekotineArnica montana 7C - Udarci, modriceHypericum perforatum 7C - Ozljeda živcaLedum palustre 7C - Ubodi insekata

 • apismellifica(pčela)7CUBODI INSEKATA, OPEKOTINE

  Prvapomoćkodubodainsekataakojemjestoubodatoploicrveno,tekodopekotinaodsunca.Doziranje i način uporabe: Djeca i odrasli: Uzimaju 3 pelete 3 puta dnevno, po potrebi i češće, svaka dva sata.

  arnicamontana(brđanka)7CUDARCI, MODRICE

  Prvapomoćzavašedijeteivas-trenutnopomažekodudaraca,padova,modrica,nakonnesreće,prijeloma,uganuća,ozljedamišićaizglobova.Pospješujeizlječenjeoštećenogtkivaiublažavakrvarenje.Preporučasenakonstomatološkihioperativnihzahvata.Možetegakombiniratisarnikahomeopatskomkremom.Doziranje i način uporabe: Djeca i odrasli: Uzimaju 3 pelete 3 puta dnevno, po potrebi i češće, svaka dva sata.

  Hypericumperforatum(gospinatrava)7COZLJEDA ŽIVCA

  Prvapomoćkodpovredeživcaikodubodnihrana.Preporučasenakonstomatološkihioperativnihzahvata.Doziranje i način uporabe: Djeca i odrasli: Uzimaju 3 pelete 3 puta dnevno, po potrebi i češće, svaka dva sata.

  Ledumpalustre(divljiružmarin)7CUBODI INSEKATA

  Prvapomoćkodubodainsekataakojemjestoubodahladnoiplavkasto.Doziranje i način uporabe: Djeca i odrasli: Uzimaju 3 pelete 3 puta dnevno, po potrebi i češće, svaka dva sata.

 • 69

 • 7Pripravcizajačanjeimunitetaza djecu i odrasle

 • 717 Echinacea angustifolia 7CThymo 7C

 • 73

  echinaceaangustifolia7C,30Cechinaceajeizvrstanhomeopatskipripravakkojipotičedjelovanjeimunogsustava.Značajnopojačavaaktivnostikoličinumakrofagailimfocita,krvnihtjelešacazaduženihzaobranuorganizmaodbakterijaivirusa.Potičesposobnostsamočišćenjaorganizma,tzv.fagocitozu.Odličnajeprevencija,osobitozadjecuoslabljenogimuniteta,tekodgripe,virozeiprehlade.Preporučamokureoddvatjedna.Doziranje i način uporabe: Djeca i odrasli: Uzimaju 3 puta dnevno po 3 pelete.30c: Djeca i odrasli uzimaju 1x tjedno 5 peleta

  Thymo7C,30CThymojačaimunološkisustav,pospješujestvaranjebijelihkrvnihtjelešaca,jačaorganizamiotpornostdjeceiodraslih.Koristisekaopreventivnakurautrajanjuodtritjedna.Thymoubrzavaoporavaknakonbolesti,osobitoinfektivnih.Potičebržeozdravljenjenakonupalagrla,prehlada,uhobolja,kroničnogsinusitisaialergija.Thymojeuključenuproizvodnjulimfocitakojinasštiteodbakterija,virusaigljivica.Doziranje i način uporabe: 7c: Djeca i odrasli uzimaju 1x dnevno 5 peleta kroz 3 tjedna.30c: Djeca i odrasli uzimaju 1x tjedno 5 peleta

 • 8Pojedinačnihomeopatskipripravci

 • 758 Indeks pojedinačnih homeopatskih pripravaka prema glavnim indikacijama

 • a afte mercurius vivus, borax

  alergije allium cepa, Euphrasia officinalis

  alergijske reakcije, ubodi apis mellifica

  anksioznost argentum nitricum

  artritis bryonia alba, Rhus toxicodendron

  B bradavice thuja occidentalis

  bol u zglobovima calcarea fluorica

  bol živaca hypericum perforatum

  bol kod fraktura Symphytum officinale

  bol kod uriniranja Staphysagria

  bol i peckanje kod uriniranja cantharis

  D dehidracija cinchona officinalis (china)

  dispepsia Kali carbonicum

  G gliste china

  grčevi colocynthis

  gripa, ukočenost gelsemium, Eupatorium perfoliatum

  grlobolja mercurius vivus, belladonna

  grlobolja phytolacca decandra, apis mellifica

  H hemoroidi hamamelis virginiana

  i imunitet, jačanje thymo

  infekcije, jačanje imuniteta Echinacea angustifolia

 • istegnuća, iščašenja Ruta graveolens

  izbijanje zuba chamomilla

  k kašalj Spongia tosta

  kašalj ponavljajući Drosera rotundifolia, ipecacuanha

  kašalj suhi phosphorus

  konjunktivitis pulsatilla, hepar sulphuris calcareum

  kožne infekcije hepar sulphuris calcareum

  kožne infekcije mercurius solubilis

  kožne promjene, akne, ekcemi, osip Sulphur

  m mamurluk, čišćenje organizma nux vomica

  mastitis belladonna, apis mellifica

  menstruacije obilne Sabina

  menstrualni grčevi magnesia phosphorica

  mentalna iscrpljenost phosphoricum acidum

  modrice, manje ozljede arnica montana

  mučnina cocculus indicus, nux vomica

  mučnina, osjećaj slabosti cimicifuga racemosa

  mučnina, povraćanje ipecacuanha

  mučnina (od žučnih kamenaca) natrum sulphuricum

  mučnina, vrtoglavica tabacum

  N nadutost carbo vegetabilis

  77

 • nervna iscrpljenost Kali phosphoricum

  nesanica uzrokovana stresom coffea cruda

  noćno znojenje u menopauzi pilocarpus jaborandi

  O osip, ugrizi insekata Urtica urens

  opekline i stupnja belladonna, apis mellifica

  opekline ii supnja cantharis

  ozljede arnica montana, Ruta grav., Staphysagria

  ozljede živaca hypericum perforatum

  p pmS Sepia

  prehlade sporonastupajuće ferrum phosphoricum

  prehlade s visokom temperaturom allium cepa

  prehlada, temperatura bez znojenja aconitum napellus

  prehlade s žutim iscjetkom iz nosa Kali sulphuricum

  prehlade s bistrim iscjetkom iz nosa natrum muriaticum

  prehlade-reumatizam(mokro vrijeme) Dulcamara

  prehlada-bronhitis antimonium tartaricum

  prehlada curenje nosa Kali muriaticum

  prehlada začepljenost nosa pulsatilla

  proljev povezan s nicanjem zuba podophyllum peltatum

  proljev s grčevima Veratrum album

  proljev arsenicum album, china, ipecacuanha

 • promuklost causticum, phosphorus, arnica montana

  r reumatoidni artritis bryonia alba

  reumatski bolovi Rhus toxicodendron

  S sinusitis Kali bichromicum

  slabost Silicea

  spazmi (grčevi) cuprum metallicum

  spazmi (grčevi)-bolovi caulophyllum thalictroides

  sredstvo za jačanje za djecu calcarea phosphorica

  sredstvo za jačanje-generalno calcarea carbonica

  strah, zabrinutost gelsemium sempervirens

  tuga, gubitak ignatia amara

  sunčanica, toplotni udar apis, cantharis, aconitum, belladonna

  t temperatura Euphrasia officinalis

  temperatura, prehlada belladonna

  trema gelsemium sempervirens, argentum nit.

  U ugrizi kukaca ledum palustre, apis mellifica

  umor intelektualni Kali phosphoricum

  umor nakon fizičke aktivnosti arnica montana, Rhus toxicodendron

  V valovi vrućine lachesis mutus

  Z zatvor graphites

  zubobolja belladonna, mercurius solubilis

  79

 • aconitum napellus

  JEDIćIndikacije: Simptomi prehlade kao što su temperatura, zimica i žareći bolovi,

  grlobolja. početak vodenih kozica, ospica.

  Potvrda simptoma: iznenadan i buran početak bolesti, crvenilo kože bez

  znojenja, neutaživa žeđ za hladnom vodom, ekstremni nemir, anksioznost.

  Simptome ublažava: Znojenje, spavanje, umjerene temperature.

  Simptome pogoršava:izlaganje hladnom zraku, strah, šok, noć.

  alliumcepa

  CRVENI LUKIndikacije: peludna groznica, prehlada,

  gripa, snažno kihanje, upala sinusa, laringitis s grloboljom i škakljanjem u grlu.Potvrda simptoma: Vodenasti nazalni

  sekret i blago suzenje očiju.Simptomi se ublažavaju: U hladnom

  prostoru, u otvorenom prostoru, kretanjem.

  Simptome pogoršava: Večer, topla prostorija, sjedenje.

  antimonium crudum

  ANTIMONIJEV CRNI SULFIDIndikacije: Želučani simptomi, loša

  probava, mučnina, glavobolje, proljev, bradavice, ekcemi.

  Potvrda simptoma: nepodnošenje svinjetine, masti, kolača i kruha, jezik

  obložen bijelim talogom. Simptomi se ublažavaju: odmorom,

  ležanjem, toplim kupkama.Simptome pogoršava: masnoće, noć,

  dodirivanje.

  antimoniumtartaricum

  KALIJEV ANTIMONIL TARTARATIndikacije: bronhitis, zreli kašalj popraćen

  pospanošću, akne.Potvrda simptoma:

  Snažan kašalj, začepljenost u prsima, mučnina.

  Simptomi se ublažavaju: iskašljavanjem, povraćanjem, sjedenjem.

  Simptome pogoršava: hladno, vlažno vrijeme, ležanje noću, ljutnja, dodir, topla

  prostorija.

  apismellifica

  PČELAIndikacije: Ubodi, ugrizi, otekline,

  opekline od sunca, alergijske reakcije, upala, osip sa svrbeži, grlobolja, bol i

  oticanje zglobova.Potvrda simptoma: bolovi koji

  probadaju i žare, osjetljivost na dodir, odsustvo žeđi.

  Simptomi se ublažavaju: otkrivanjem, hladnim oblozima, kretanjem.

  Simptomi se pogoršavaju: nakon spavanja, dodirom, toplinom, u toploj

  prostoriji.

 • 81

  argentum nitricum

  SREBRNI NITRATIndikacije: Strah prije nekog događaja, anksioznost, nervoza želuca, poremećaji spavanja vezani uz tjeskobu, glavobolja

  s osjećajem pomanjkanja ravnoteže, grlobolja.

  Potvrda simptoma: gusta sluz u grlu, crvenilo, osjećaj rezanja pri gutanju,

  osjećaj stezanja, glavobolja popraćena melankolijom, slaba koordinacija uz

  drhtanje kod stresa, žudnja za slatkim.Simptomi se ublažavaju: Svježim

  zrakom, čvrstim pritiskom.Simptomi se pogoršavaju:

  intelektualnim radom, noću, boravkom u zagušljivim prostorijama, razmišljanjem o

  stresnim situacijama.

  arnica montana

  BRĐANKAIndikacije: modrice, traume, ozljede, frakture, grčevi i bol u mišićima, prije i nakon kirurškog ili stomatološkog

  zahvata, nakon poroda, proširene vene.Potvrda simptoma: najbolji lijek prve

  pomoći za traume i ozljede (imajte ga uvijek pri ruci), ukočenost, iscrpljenost, osjetljivost

  na dodir, bol.Simptomi se ublažavaju: mirovanjem,

  ležanjem s glavom na nižoj razini od nogu.Simptome pogoršava: Vlažno, hladno vrijeme, najmanji dodir, kretanje, nagli

  pokreti.

  arsenicumalbum

  ARSENOV OKSIDIndikacije: proljev, grčevi, gastroenteritis,

  peludna groznica, gripa, dermatitis.Potvrda simptoma: Žeđ za čestim, malim gutljajima hladne vode, nemir, anksioznost osobito noću, žareća bol koju olakšava vrućina, velika slabost.Simptomi se ublažavaju: toplinom,

  toplim napitcima, znojenjem.Simptome pogoršava: hladnoća, hladni

  napitci, mrak.

  Belladonna

  VELEBILJEIndikacije: povišena tjelesna

  temperatura, glavobolja, prehlada, početak gripe.

  Potvrda simptoma: iznenadan i snažan nastup bolesti, visoka temperatura sa znojenjem, brzi porast temperature,

  pulsirajuća bol, razdražljivost.Simptomi se ublažavaju: odmaranjem, ležanjem s podignutim gornjim dijelom,

  mir, tišina, umjerena toplina.Simptome pogoršava: izlaganje svjetlu ili suncu, buka, hladan zrak, nagli pokreti.

  Borax

  NATRIJEV BORATIndikacije: Rane u ustima, infektivni kožni

  osip, bolest vožnje.Potvrda simptoma: Emocionalno

  uzbuđenje, preosjetljivost na najmanji šum, lučenje sline i

 • problemi s probavom.Simptomi se ublažavaju: hladnim

  vremenom.Simptomi se pogoršavaju: pušenjem.

  Bryonia

  TIKVINA DEBELAIndikacije: Suhi kašalj, reumatski bolovi

  (ukočeni, bolni zglobovi), uganuća, istegnuća mišića, glavobolja, suha sluznica.

  Potvrda simptoma: bol se pogoršava pri najmanjem kretanju, probadajuća bol, gorak okus u ustima, dehidracija,

  simptomi se razvijaju polako.Simptomi se ublažavaju: mirovanjem,

  pritiskom, ležanjem na bolnoj strani, znojenjem, hladnim napitcima.

  Simptomi se pogoršavaju: Kretanjem, naprezanjem.

  Calcarea carbonica

  KALCIJEV KARBONATIndikacije: grlobolja, bronhitis, prehlade,

  kasno nicanje prvih zuba kod beba, ekcem kod novorođenčadi, tjemenica, koristi se kao tonik za opće poboljšanje

  organizma.Potvrda simptoma: Zimogroznost, bojažljivost, sklonost znojenju glave,

  učestale lakše infekcije, osjećaj tromosti zbog poremećaja cirkulacije.

  Simptomi se ublažavaju: toplim, suhim vremenom, ujednačenim temperaturama.Simptomi se pogoršavaju: hladnoćom, propuhom, vlagom, velikim promjenama

  temperature.

  Calcareafiuorica

  KALCIJEV FLUORIDIndikacije: bol u zglobovima, varikozne

  vene, slaba zubna caklina, koštane tvorbe, lumbago.

  Potvrda simptoma: neodlučnost, umor, opuštenost vezivnog tkiva.

  Simptomi se ublažavaju: primjenom topline, neprekidnim kretanjem.

  Simptomi se pogoršavaju: tijekom odmora, početkom kretanja, vlažnim

  vremenom.

  Calcareaphosphorica

  KALCIJEV FOSFATIndikacije: tonik opće namjene za djecu

  (razvoj kostiju i zuba), glavobolja kod školske djece, oboljenja zbog tuge, boli

  odrastanja, ukočenost gornjeg dijela leđa.Potvrda simptoma: lako se dosađuje,

  želi negdje otići, žudi za dimljenom hranom.

  Simptomi se ublažavaju: toplinom, suhim vremenom.

  Simptome pogoršava: hladan propuh, topljenje snijega.

  Calcareasulphurica

  KALCIJEV SULFATIndikacije: opekline, akne, čirevi, ekcem.

  Potvrda simptoma: gusta, žuta grudičasta sluz.

  Simptomi se ublažavaju: Svježim zrakom.

 • 83

  Simptomi se pogoršavaju: Uzbuđenjem, toplinom i pregrijavanjem,

  stimulansima.

  Cantharis

  šPANJOLSKA MUšICAIndikacije: problemi s urinarnim traktom,

  cistitis, manje opekline, konjunktivitis. Potvrda simptoma: česta potreba za

  mokrenjem, žareći bolovi.Simptomi se ublažavaju: toplinomSimptome pogoršava: pijenje hladne

  vode ili kave, prije ili nakon mokrenja, dodir.

  Carbovegetabilis

  BILJNI DRVENI UgLJENIndikacije: Dijareja, nadutost, problemi s probavom, lijenost crijeva, grčevi, kašalj, gubitak glasa, krvarenje iz nosa, akne.

  Potvrda simptoma: loša prilagodba na promjene temperature, slaba cirkulacija,

  iscrpljenost i umor, izuzetna slabost, nesvijestica.

  Simptomi se ublažavaju: izlaganjem svježem zraku, nakon dubokog sna.

  Simptome pogoršava: Zagušljivi prostor, vrućina, vlaga, nakon jela, alkohol.

  Caulophyllumthalictriodes

  INDIJANSKI KORIJENIndikacije: menstrualni grčevi praćeni

  bolovima, neredovite menstruacije.Potvrda simptoma: grčeviti bolovi koji

  se šire u svim smjerovima.

  Simptomi se ublažavaju: nakon prvoga dana menstruacije.

  Simptome pogoršava: trudnoća, otvoreni prostor, zakašnjela menstruacija.

  Causticum

  KALIJEV BISULFAT (HAHNEMANNOVA TINKTURA)

  Indikacije: opća slabost, bradavice, grlobolja, promuklost, kašalj, infekcije

  mokraćnog mjehura.Potvrda simptoma: osjećaj klonulosti,

  jaki umor, iscrpljenost, simptomi se razvijaju polako, nekontrolirano mokrenje.

  Simptomi se ublažavaju: Za toplog i vlažnog vremena, mirovanjem u toplom

  krevetu.Simptome pogoršava:

  neispavanost, nagle promjene temperature,izlaganje hladnom,

  vjetrovitom vremenu.

  Chamomilla

  KAMILICAIndikacije: bolovi kod nicanja zuba,

  proljev uslijed nicanja prvih zuba, nemir, bolne mjesečnice, išijas.

  Potvrda simptoma: nepodnošljiva bol, razdražljivost, mušičavost,

  osjetljivost, ispadi bijesa, rumenilo ili vrućina na jednom obrazu, pojačavanje simptoma

  noću. Simptomi se ublažavaju: nošenjem i ljuljanjem na rukama, grijanjem bolnih

  područja.Simptome pogoršava:

  Vjetrovito vrijeme, kava, noć, vrućina, dodir.

 • Cimicifugaracemosa

  CRNA CIMICIFUgAIndikacije: bolovi u mišićima, grčeviti

  bolovi, općenito loše stanje.Potvrda simptoma: preosjetljivost na

  bol, crvenilo lica.Simptomi se ublažavaju: toplim

  vremenom, nakon jela.Simptomi se pogoršavaju: jutarnjom hladnoćom, izostankom menstruacije,

  tijekom menstruacije.

  Cina

  CINA Indikacije: Razdražljivost kod djece,

  nervozna stanja.Potvrda simptoma: osoba ne voli da je se gleda niti dira, loše raspoloženje,

  često zijevanje.Simptomi se ublažavaju: ležanjem na

  trbuhu.Simptome pogoršava: noć.

  Cinchonaofficinalis

  CHINAIndikacije: gubitak vitalnih tekućina,

  iscrpljenost zbog prekomjernoga znojenja, proljev, nadutost, plinovi.

  Potvrda simptoma: Sve ima gorak okus, zvonjava u ušima, podočnjaci.

  Simptomi se ublažavaju: niskim tlakom zraka, vlažnim vremenom, noću.

  Simptome pogoršava: najmanji dodir, post.

  Cocculus indicus

  VAgANJIndikacije: nesanica, bolest vožnje, morska bolest, loši učinci žalovanja,

  briga.Potvrda simptoma: Vrtoglavica,

  mučnina i povraćanje, ekstremna slabost, iscrpljenost, razdražljivost i preosjetljivost

  na bol.Simptomi se ublažavaju: hodanjem,

  vrućinom, mirnim ležanjem.Simptome pogoršava: pomanjkanje sna, miris hrane, duhanski dim, svježi

  zrak.

  Coffeacruda

  SIROVA KAVAIndikacije: glavobolje i migrene

  uzrokovane stresom, nespavanje od stresa i mentalne aktivnosti, zubobolja.

  Potvrda simptoma: nepodnošenje boli, drhtanje, emocionalna preosjetljivost.Simptomi se ublažavaju: toplina,

  ležanje, hladna voda.Simptome pogoršava: jaka hladnoća,

  izlaganje svježem zraku, noću.

  Colocynthis

  gORKA JABUKAIndikacije: grčevi, grčeviti bolovi, kolike.

  Potvrda simptoma: ljutnja ili razočaranje, pogrbljeno držanje. Simptomi se ublažavaju: jakim

 • 85

  pritiskom, toplinom, naginjanjem prema naprijed.

  Simptome pogoršava: ljutnja, odmor.

  Cuprummetallicum

  BAKARIndikacije: Upala želučanog trakta

  (gastroenteritis), grčevi, grčeviti kašalj.Potvrda simptoma: plavičasta boja lica, isprekidana bol na dodir, žeđ za ledeno

  hladnim pićima, suhi kašalj.Simptomi se ublažavaju: pijenjem

  hladne vode, znojenjem.Simptome pogoršava: noć, prije

  menstruacije.

  droserarotundifolia

  OKRUgLOLISNA ROSIKAIndikacije: Ustrajni isprekidani

  grčeviti kašalj, kašalj nakon ospica, škakljanje u grlu, promuklost i

  laringitis.Potvrda simptoma: Simptomi astme i

  mučnina.Simptomi se ublažavaju: pritiskom

  na prsa ili trbuh, boravkom na svježem zraku.

  Simptome pogoršava: govorenje, ležanje, noću, vrućina, zagrijani prostor.

  dulcamara

  POMOćNICAIndikacije: prehlade, reuma uslijed

  vlažnog vremena, bradavice, urtikarija.Potvrda simptoma: izuzetna osjetljivost

  na hladno, vlažno vrijeme.Simptomi se ublažavaju: Vrućinom,

  kretanjem.Simptome pogoršava: Vlaga, hladno,

  kišovito vrijeme.

  echinaceaangustifolia

  USKOLISNA RUDBEKIJAIndikacije: manje infekcije, proljev, čirevi.

  Potvrda simptoma: Umor i slabost, mrzovolja.

  Simptomi se ublažavaju: ležanjem, odmorom.

  Simptomi se pogoršavaju: nakon jela, na hladnom zraku.

  eupatoriumperfoliatum

  KONOPLJIKAIndikacije: Različite vrste groznice, gripa,

  bolovi, ukočenost, reuma.Potvrda simptoma: lakše bolesti

  popraćene jakom kostoboljom, snažna žeđ.

  Simptomi se ublažavaju: odmorom, mirnim ležanjem, razgovorom.

  Simptome pogoršava: Kretanje usprkos nemiru.

  euphrasiaofficinalis

  VIDACIndikacije: Konjunktivitis