Ön İnceleme nedeniyle düzenlenecek raporlar

of 48 /48
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİY E MÜFETTİŞLİĞİ 1 Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar Turan ERGÜN Mülkiye Başmüfettişi

Author: faxon

Post on 14-Jan-2016

59 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar. Turan ERGÜN Mülkiye Başmüfettişi. Giriş:. 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön incelemede, yetkili merci tarafından verilen onaylara bağlı olarak farklı raporlar düzenlenebilecektir. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • n nceleme Nedeniyle Dzenlenecek RaporlarTuran ERGNMlkiye Bamfettii

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Giri:4483 sayl Kanuna gre yaplan bir n incelemede, yetkili merci tarafndan verilen onaylara bal olarak farkl raporlar dzenlenebilecektir.Yetkili merci tarafndan iddia konusuna ilikin olarak 4483 sayl Kanuna gre n inceleme yaplmas eklinde onay verilmi ise, sadece n inceleme raporu dzenlenecektir.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Giri:Yetkili merci tarafndan iddia konusuna ilikin olarak aratrma ve gerekiyorsa 4483 sayl Kanuna gre n inceleme yaplmas eklinde onay verilmi ise, aratrma raporu ya da n inceleme raporu dzenlenebilecektir.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Giri:Yetkili merci tarafndan iddia konusuna ilikin olarak, aratrlmas ve disiplin soruturmas ile 4483 sayl Kanuna gre n inceleme yaplmas eklinde onay verilmi ise, aratrma raporu ya da n inceleme raporu ile disiplin raporu dzenlenecektir.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Giri:Ancak yetkili merci tarafndan yukarda rnei verilen her onaydan hangisi verilirse verilsin, iddia konusu eylemin zelliine bal olarak gerekmesi halinde tevdi raporu ile tazmin raporu da dzenlenebilecektir. imdi bu raporlara ksaca deinelim;

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • n nceleme Raporu:4483 sayl Kanuna gre verilen n inceleme onayna istinaden, n inceleme yapmak zere grevlendirilenler tarafndan, yetkileri dhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgelerin toplanmas ve hakknda n inceleme yaplanlarn da ifadeleri alnmak suretiyle, yetkili mercilerin soruturma izni verilmesi ya da verilmemesi kararna dayanak tekil etmek zere dzenlenen rapordur.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • n nceleme Raporu:n inceleme raporu, biri ekli, ikisi eksiz olmak zere rnek olarak dzenlenir. Vali ve kaymakamlar tarafndan n inceleme yapmakla grevlendirilenler, raporun rneini de soruturma izni vermeye yetkili mercie sunarlar ve bu merciler raporun eksiz bir rneini hakknda n inceleme yaplann kurumuna gnderirler.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • n nceleme Raporu:Birden ok kii tarafndan yaplan n incelemede farkl grlerin bulunmas halinde bu husus raporda gerekesiyle ayr ayr belirtilir. n inceleme srasnda zamanam, af ve lm gibi durumlarn ortaya kmas halinde, bu husus zellikle belirtilerek Soruturma zni Verilmemesi nerisinde bulunulur. n inceleme konusu fiilin ayn zamanda disiplin suu niteliinde olmas veya tazmini gerektirmesi halinde, ayrca disiplin veya tazmin raporu dzenlenir.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Aratrma Raporu:4483 sayl Kanun hkmleri uyarnca n inceleme yaplmasna gerek olup olmadn tespiti, yrtlen n inceleme srasnda iddia konusunun daha nce bir n incelemeye tabi tutulduu veya karara balandnn anlalmas, hakknda n inceleme yaplan memur ya da dier kamu grevlisinin lmesi,

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Aratrma Raporu:iddia edilen suun genel hkmlere gre soruturulmas gereken sulardan olmas ve hakknda n inceleme emri verilen memur ya da dier kamu grevlisinin Kanun kapsamna giren grevlilerden olmamas hallerinde dzenlenen raporudur.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Disiplin Raporu:4483 sayl Kanuna gre yaplan n incelemede, iddia konusu eylemin ayn zamanda disiplin suu niteliinde olmas halinde grevliler hakknda verilmesi gereken disiplin cezalarna esas olmak zere dzenlenen rapordur.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Tevdi Raporu:4483 sayl Kanuna gre yaplan bir n inceleme srasnda, iddia konusunun genel hkmlere gre soruturulacak sulardan olduunun anlalmas ya da genel hkmlere gre soruturulacak farkl bir su tespiti yaplmas halinde yetkili ve grevli Cumhuriyet Basavclklarna ve 4483 sayl Kanun kapsamna giren farkl bir su ilendiinin anlalmas halinde yetkili mercilere gnderilmek zere dzenlenen raporlardr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Tevdi Raporu:n inceleme srasnda su konusunun 4483 sayl Kanun kapsamnda olmadnn anlalmas halinde, n inceleme yapmakla grevlendirilenler bu konuda Tevdi Raporu dzenlerler. Bu hususla ilgili olarak ayrca n inceleme raporu dzenlenmez. Ancak, n inceleme onay alan birim tarafndan n inceleme talebinde bulunan Cumhuriyet basavclna veya ilgili kuruma bu tevdi raporunun bir rnei st yaz ekinde gnderilir.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Tevdi Raporu:Vali ve kaymakamlar tarafndan n inceleme yapmakla grevlendirilenler dzenleyecekleri tevdi raporunu ekleri ile birlikte grevlendiren mercie sunarlar. Vali ve kaymakamlar bu tevdi raporlarn ilgili Cumhuriyet basavclna gnderirler.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Tazmin Raporu:4483 sayl Kanuna gre yaplan bir n inceleme srasnda, memur ve dier kamu grevlilerinin haksz fiilleri sebebiyle idareye verdikleri zararlar ile haksz iktisaplarnn tespiti halinde bunlarn tazmini iin adli mercilerde gerekli dava amak zere kendisini grevlendiren yetkili mercilere sunulan raporlardr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • n nceleme Raporu Blm ve Balklarn inceleme raporlar 4483 sayl Kanunun Uygulama Ynergesine eklenen (1) nolu rnee uygun blm ve balklara gre dzenlenir. (4483 sayl Kanunun Uygulama Ynergesinin 46.maddesi) Bu balklar aaya karlmtr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 1-BALANGI: Bu blme, n incelemeyi balatan merci tarafndan verilen onay ve grev emirlerinin tarih ve numaralar yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 2-RAPOR KAPSAMI DIINDA BIRAKILAN KONULAR VE NEDENLER:

  Bu blme yaplan n incelemede kapsam dnda braklan konular ile nedenleri yazlacaktr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 3-MUHBR VE MTEK: Bu blme, varsa muhbir ya da mtekilerin kimlikleri ve adresleri, yoksa Kamu Hukuku yazlmaldr. n inceleme raporlarnda muhbir-mteki bal altnda olay bildirenin muhbir mi mteki mi olduu hususu ayrt edilecek ekilde yazlmaldr. Blm bal da olay bildireninin vasfna gre yalnzca muhbir veya mteki olarak adlandrlacaktr. (Tefti Kurulu Bakanlnn 05.06.2002 tarih ve 309418 sayl yazs)

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 4-DDA: Bu blme, kamu hukuku veya muhbir ya da ikyetiden gelen ve n inceleme konusu olan iddia/iddialar yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 5-RENME TARH: Bu blme, hakknda n inceleme yaplanlarn incelemeye esas eylemlerinin yetkili merciler tarafndan renildii tarih yazlmaldr. renme tarihi; ihbar, ikyet veya soruturma izin talebinin yetkili merci tarafndan havale edilmesi veya n inceleme onay ve grev emri verildii tarihtir.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 6-OLAY YER VE TARH: Bu blme, n inceleme konusu eylemin ilendii yer ve tarihi yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 7-HAKKINDA N NCELEME YAPILANLAR: Bu blme, hakknda n inceleme yaplanlarn ak kimlikleri ile olay tarihi itibaryla grev unvanlar yazlmaldr. Ayrca n inceleme raporlarnn kapaklarna konunun ve hakknda n inceleme yaplanlarn yazlmasna zen gsterilmelidir.(Tefti Kurulu Bakanlnn 05.06.2002 tarih ve 309418 sayl yazs)

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 8-N NCELEME KONUSU: Bu blme, iddialar esas alnmak suretiyle yetkili merciler tarafndan n inceleme yaplmak zere verilen onaylara istinaden inceleme konular yazlmaldr. n inceleme raporlarnda n inceleme konusu bal altnda iddia olduu gibi yazlmayacak, n inceleme konusu, iddiann zn ierecek mahiyette olmak zere ksaca yazlmaldr.(Tefti Kurulu Bakanlnn 05.06.2002 tarih ve 309418 sayl yazs)

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 9-HAKKINDA N NCELEME YAPILANLARIN FADELER: Bu blme, hakknda inceleme yaplanlarn ifadeleri ya da ifade zetleri yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 10-DER FADELER Bu blme muhbir ya da ikyetilerle, tanklarn ifadeleri yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 11-BLRK RAPORU: Bu blme yaptrlmsa bilirkii raporu zetlenmelidir.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 12-NCELEME VE TAHLL: Bu blme, n inceleme srasnda elde edilen bilgi, belge, tank ve grevlilerin ifadeleri karsnda eylemin su tekil edip etmedii mevcut yasalarla deerlendirilmek suretiyle tahlili yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 13-SONU: Bu blme, inceleme ve tahlil blmne dayanarak soruturma izni vermeye yetkili merciin gerekeli kararna dayanak tekil edecek nitelikte varlan kanaat yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 13-SONU:Ayrca inceleme konularnn birden fazla olmas durumunda her blm ayr ayr numaralandrlarak GENEL SONU bal altnda bir arada grlecek ekilde yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 13-SONU:Raporlarda Sonu blm dier blmlerle birletirilmeyecek ve ayr olarak yazlacaktr. Sonu blm yeterli aklkla dzenlenecek, olayn somut bir biimde zetlenmesi, fail ve fiil arasndaki balantnn kurulmas, olayn hukuki deerlendirilmesinin ksaca yaplmas ve nerinin gerekesinin belirlenmesine dikkat edilmelidir. Ayrca iddia ile incelenen konunun ve varlan sonucun ayn olmas gerekmektedir.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • 13-SONU:Hakknda n inceleme yaplan grevlilerin tm iin mutlak surette soruturma izni verilmemesi-verilmemesi ynnde neri getirilecektir. (Tefti Kurulu Bakanlnn 05.06.2002 tarih ve 309418 sayl yazs)

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Baz Notlar:n ncelemeci tarafndan n inceleme raporunun her sayfas mhrlenir ve imzalanr.Birden fazla n incelemeci varsa, tamam raporu imzalar. Aykr gr ve kanaate varlmas halinde, iki n incelemeci grevlendirilmi ise yetkili, kdemli ya da st konumunda olan tarafndan yazlan kanaat ve gre dier n incelemeci sonu blmnde aykr grn gerekesi ile yazar. kiden fazla n incelemeci grevlendirilmi ise, aznlkta olanlar aykr grlerini gerekeli olarak sonu blmne yazarlar.kiden fazla iddia ile ilgili olarak n inceleme raporu dzenlenecek ise balklarn bana 1,2,3..rakamlar verilerek n inceleme raporu dzenlenir.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Tevdi Raporunun Blm ve Balklar:Cumhuriyet basavcl veya yetkili mercilere iletilecek tevdi raporlar, Ynergeye eklenen (2) nolu rnee uygun blm ve balklara gre dzenlenir. (4483 sayl Kanunun Uygulama Ynergesinin 47.maddesi) Bu balklar aaya karlmtr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • BALANGI: Bu blme, soruturma izni vermeye yetkili merci tarafndan verilen onay ve grev emirleri yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • MUHBR VE MTEK: Bu blme, varsa muhbir ya da ikyetinin ak kimlii yoksa Kamu Hukuku yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • DDA KONUSU: Bu blme, kamu hukuku veya muhbir ya da ikyetiden gelen iddia yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • HAKKINDA SORUTURMA YAPILMASI GEREKENLER: Cumhuriyet basavclna gnderilmesi halinde.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • HAKKINDA N NCELEME YAPILMASI GEREKENLER: Cumhuriyet basavcl dnda kalan mercilere gnderilmesi halinde.Bu blm balklar altnda, hakknda su tespiti yaplmas nedeniyle hakknda soruturma veya n inceleme yaplmas gereken memur ve dier kamu grevlilerinin ad soyad ile grev unvanlar yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • SU TARH VE YER: Bu blme, suun ilendii yer ile su tarihi yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • TAHLL VE SONU: Bu blmde, elde edilen bilgi ve belgeler tahlil edilerek, kanaat ve sonu zet olarak yazlmaldr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Dizi Pusulas:n inceleme ve dier raporlara eklenmesi gereken dizi pusulas rnei aaya karlmtr.

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • EVRAK DZ PUSULASI

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • Dizi Pusulas:Bu dizi pusulas ( ) srada ( ) para evraktan ibarettir. ././2008 n nceleme Grevlisi Ad Soyad, mzas

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • LER BAKANLII MLKYE MFETTL

 • SABIRLA DNLEDNZ N TEEKKR EDERM.Turan ERGNMlkiye Bamfettiiileri BakanlMlkiye Tefti Kurulu- ANKARATel: 0 505 466 27 08

  LER BAKANLII MLKYE MFETTL

  LER BAKANLII MLKYE MFETTLLER BAKANLII MLKYE MFETTL